WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/10029/14/271] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. JANA III SOBIE- SKIEGO nr domu 103 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA R. AKT NOTARIALNY Z R., NOTARIUSZ MICHAŁ IŻYKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LUBONIU, REP. A NR 1991/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI APTEKA DOBRA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓL- NICY SPÓŁKA JAWNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA R. REP. A NR 1991/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. APTEKA DOBRA ŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOŁDYŚ 2. JERZY WALDEMAR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. GUZIKOWSKA GOŁDYŚ 2. ALEKSANDRA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JED- NOOSOBOWO WE WSZYSTKICH SPRAWACH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GOŁ- DYŚ 2. JERZY WALDEMAR GUZI- KOWSKA GOŁDYŚ 2. ALEKSANDRA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUK- CJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEU- TYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY WYSYŁKOWE LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EIM ERYK I MACIEJ WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/3553/14/539] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. EIM ERYK I MACIEJ WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat GRAJEWSKI gmina GRAJEWO miejscowość GRAJEWO 2. miejscowość GRAJEWO ulica PLAC NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 10 kod pocztowy poczta GRAJEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ EIM S.C. ERYK I MACIEJ WÓJ- CICCY PODJĘTA DNIA R. O PRZEKSZTAŁ- CENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26. PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HAN- DLOWYCH PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. EIM S.C. ERYK I MACIEJ WÓJCICCY 2. CEN- TRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WÓJCICKI 2. MACIEJ KAROL NIE 8. NIE 2 1. WÓJCICKI 2. ERYK PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WÓJCICKI 2. MACIEJ KAROL WÓJCICKI 2. ERYK PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIO- NYCH PRAWEM AUTORSKIM Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZE- ŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz FIRMA KASPERCZYK I SYN SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/12359/14/679] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. FIRMA KASPERCZYK I SYN SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN 2. miejscowość BĘDZIN ulica MODRZEJOWSKA nr domu 43 nr lokalu - kod pocztowy poczta BĘDZIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁ- CENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ Z DNIA R., PODJĘTA NA PODSTAWIE PRZE- PISU ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW: MARKA 107

2 KASPERCZYKA I BARTOSZA KASPERCZYKA, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ FIRMA KASPERCZYK I SYN PRODUKCJA HANDEL USŁUGI SPÓŁKA CYWILNA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KASPERCZYK 2. MAREK NIE 8. NIE 2 1. KASPERCZYK 2. BARTOSZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KASPERCZYK 2. MAREK KASPERCZYK 2. BARTOSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁE DRU- KOWANIE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWO- ZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz GILDIA - NOWAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/17302/14/622] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GILDIA - NOWAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOWALCZYKA nr domu 1 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAK 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MUCHOWSKI 2. SŁAWOMIR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. PRZY- BYSZ 2. JAROSŁAW NIE 8. NIE 4 1. KOZICKI 2. ARKADIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STO- SUNKACH ZEWNĘTRZNYCH POSIADA WSPÓLNIK KRZYSZTOF NOWAK. WYŁĄCZNIE KRZYSZTOF NOWAK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NOWAK 2. KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄ- GOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Poz GOSPODARSTWO ROLNE SWAT - ŻEMOJTEL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/5519/14/803] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GOSPODARSTWO ROLNE SWAT - ŻEMOJTEL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina GODKOWO miejscowość GODKOWO 2. miejscowość GODKOWO kod pocztowy poczta GODKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SWAT ŻEMOJTEL 2. AGNIESZKA BARBARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ŻEMOJTEL 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SWAT ŻEMOJTEL 2. AGNIESZKA BARBARA ŻEMOJTEL 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKO- WYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIE- LOLETNIE Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PEST- KOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZE- CHÓW Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWA- NYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMA- TYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻA- NIE ROŚLIN Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIE- RZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁAL- NOŚĆ MIESZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIO- RACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZA- JĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWA- NIE DREWNA Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDO- WYCH Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRO- DUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPO- DARSKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK- CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PRE- FABRYKOWANEJ Z CIĘCIE, FORMOWA- NIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA B PRO- DUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM Z PRODUKCJA KONSTRUK- CJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRO- DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ Z METALI Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE 108

3 SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZE- TWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE- ROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KIE- ROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPO- DAROWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEK- TÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDY- CJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz GRUPA ENJOY MEDIA SPÓŁKA JAWNA D. GULCZYŃSKI & K. GUTOWSKI. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/3632/14/597] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GRUPA ENJOY MEDIA SPÓŁKA JAWNA D. GUL- CZYŃSKI & K. GUTOWSKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica GDAŃSKA nr domu 62 kod pocztowy poczta BYD- GOSZCZ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GUL- CZYŃSKI 2. DAWID PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GUTOWSKI 2. KRZYSZTOF ADAM TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GULCZYŃSKI 2. DAWID PIOTR GUTOWSKI 2. KRZYSZTOF ADAM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA- CYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻYCZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKO- WANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA K.PILAWSKI M.WAJDA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/8428/14/835] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA K.PI- LAWSKI M.WAJDA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MYŚLIWSKA nr domu 61 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAJDA 2. MICHAŁ NIE 8. NIE 2 1. PILAW- SKI 2. KRZYSZTOF NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAW- NIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAJDA 2. MICHAŁ PILAWSKI 2. KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE- NIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA- NIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- 109

4 ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZU- KIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRA- COWNIKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRO- NICZNYCH (INTERNET) Z NIESPECJALI- STYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Poz KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/4479/14/557] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁU- GOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica ZBOŻOWA nr domu 27 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA PAR. 15 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSET MANAGEMENT - KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁU- GOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ŚCIĄ. WSPÓLNIK KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIOR- STWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU REPREZENTOWANY JEST W NASTĘ- PUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W GRANICACH JEGO UMOCOWANIA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE- NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI- KACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z PRODUK- CJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA NIEELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGROD- NICZEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK- CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWI- ZYJNYMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZO- STAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Poz MALUCH K.P. MATYSIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/12341/14/150] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MALUCH K.P. MATYSIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASE- CZYŃSKI gmina PRAŻMÓW miejscowość PISKÓRKA 2. miejscowość PISKÓRKA ulica ŚWIERKOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta ZALESIE GÓRNE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATY- SIAK 2. KATARZYNA DOROTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MATYSIAK 2. PAWEŁ JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MATY- SIAK 2. KATARZYNA DOROTA MATYSIAK 2. PAWEŁ JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Poz MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZE- NIA UZALEŻNIEŃ TERESA WAGNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5688/14/750] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZA- LEŻNIEŃ TERESA WAGNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ 2. miejscowość MIĘ- DZYRZECZ ulica WASZKIEWICZA nr domu 2 kod pocztowy poczta MIĘDZYRZECZ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAGNER 2. TERESA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MAŁECKA 2. ANNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAGNER 2. TERESA MAŁECKA 2. ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- 110

5 SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz OPIEKA MEDYCZNA LOR-BRU-MED GRAŻYNA LOREK & EWA LOREK-BRUNOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7541/14/700] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. OPIEKA MEDYCZNA LOR-BRU-MED GRAŻYNA LOREK & EWA LOREK-BRUNOWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ 2. miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ ulica KRASZEWSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy poczta KRYNICA-ZDRÓJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ R. - UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWIL- NEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE KWIETNIA 2014 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCE- NIU SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PIE- LĘGNIARKA I POŁOŻNA S.C. Z SIEDZIBĄ W KRY- NICY-ZDROJU W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: OPIEKA MEDYCZNA LOR-BRU-MED GRAŻYNA LOREK & EWA LOREK-BRUNOWSKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU W TRYBIE ART KSH. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA S.C. 2. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EWA LOREK SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 2. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LOREK 2. GRAŻYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. LOREK 2. EWA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LOREK 2. GRAŻYNA LOREK BRUNOWSKA 2. EWA MARIA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUN- KOWEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH E POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz PWP KONIUSZY, ŚWIERGIEL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W ZIE- LONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5345/14/960] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PWP KONIUSZY, ŚWIERGIEL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELO- NOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULE- CHÓW 2. miejscowość SULECHÓW ulica OKRĘŻNA nr domu 13 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta SULECHÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KONIUSZY 2. TOMASZ NIE 8. NIE 2 1. ŚWIER- GIEL 2. SEBASTIAN NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KONIU- SZY 2. TOMASZ ŚWIERGIEL 2. SEBASTIAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH A PRZYGOTO- WYWANIE I PODAWANIE POSIŁKÓW RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Poz REDROCKETSHORE KORBEL, JUSZ- CZYSZYN, STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4762/14/732] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. REDROCKETSHORE KORBEL, JUSZCZYSZYN, STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica JANA Z KOLNA 7, DZ.54/3 OBR.1028, DZ.10/3 OBR.1084 nr domu 7 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie LUTEGO 2014 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ, 4 KWIETNIA 2014 R. - UCHWAŁA NR 1/2014 W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: - ZMIENIONO ; 3, 5, 6, 8, 10 - SKREŚLONO: 9 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JUSZ- CZYSZYN 2. PIOTR NIE 8. NIE 2 1. STRZELECKI 2. MICHAŁ PAWEŁ NIE 8. NIE 3 1. KORBEL 2. MAGDALENA IZA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO REPRE- ZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JUSZCZYSZYN 2. PIOTR STRZELECKI 2. MICHAŁ PAWEŁ KORBEL 2. MAGDALENA IZA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Poz ŚWINNA MARKET, PIOTR PINDEL, MAREK BIEGUN SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/2953/14/872] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ŚWINNA MARKET, PIOTR PINDEL, MAREK BIE- GUN SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŚWINNA miejscowość ŚWINNA 2. miejscowość ŚWINNA ulica ŻYWIECKA nr domu 56 kod pocztowy poczta ŚWINNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PINDEL 2. PIOTR ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BIEGUN 2. MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIE- GUN 2. MAREK PINDEL 2. PIOTR ADAM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPO- JÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLO- NYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBU- 111

6 WIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Poz TEST - POL MARDEUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/7697/14/812] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. TEST - POL MARDEUSZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA 2. miejscowość DĘBICA ulica FABRYCZNA nr domu 7 kod pocztowy poczta DĘBICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRO- DUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TESTPOL S.C. MARDEUSZ GRZEGORZ, MARDEUSZ TEOFIL, PUCHALSKI STANISŁAW Z SIEDZIBĄ W DĘBICY Z DNIA R., W KTÓREJ WSPÓLNIKAMI SĄ: MARDEUSZ GRZEGORZ, MARDEUSZ TEOFIL, PUCHALSKI STANISŁAW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ TEST-POL MARDEUSZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. FABRYCZNEJ 7 W TRYBIE ART. 24 PAR. 4-6 USTAWY KSH W ZW. Z ART. 93A USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA WCZEŚNIEJ- SZA REJESTRACJA CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE TESTPOL S.C. MARDEUSZ GRZEGORZ, MARDEUSZ TEOFIL, PUCHALSKI STA- NISŁAW, REGON PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO-PRO- DUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TESTPOL S.C. MARDEUSZ GRZEGORZ, MARDEUSZ TEOFIL, PUCHALSKI STANISŁAW 2. CENTRALNA EWIDEN- CJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARDEUSZ 2. TEOFIL TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MARDEUSZ 2. GRZEGORZ TOMASZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. PUCHALSKI 2. STANISŁAW NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMO- COWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARDEUSZ 2. TEOFIL MAR- DEUSZ 2. GRZEGORZ TOMASZ PUCHALSKI 2. STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄ- GOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Poz TOMCOTTON GRAD E. SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8118/14/211] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. TOMCOTTON GRAD E. SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina M. TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI 2. miejscowość TOMA- SZÓW MAZOWIECKI ulica SPALSKA nr domu 110 kod pocztowy poczta TOMASZÓW MAZO- WIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRAD 2. EWA BAR- BARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GRAD 2. STEFAN BOGDAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRAD 2. EWA BARBARA GRAD 2. STEFAN BOGDAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANI- TARNYCH Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z PRODUKCJA TAPET Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLI- COWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEK- STYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMEN- TÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMO- WEGO I OGRODNICZEGO Z PRODUK- CJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI- SKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Poz USŁUGI FINANSOWE MAS & SIE- RECKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/6763/14/275] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. USŁUGI FINANSOWE MAS & SIERECKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica RZGOWSKA nr domu 77 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA R. W ZAKRESIE 3 Rub CZAS 112

7 NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAS 2. MONIKA KRYSTYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SIERECKA 2. WIOLETA MARZENA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAS 2. MONIKA KRYSTYNA SIE- RECKA 2. WIOLETA MARZENA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z LEASING FINANSOWY Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU- WIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH c) Spółki partnerskie Poz KANCELARIA NOTARIALNA MAJA BRUŹDZIAK - NOTARIUSZ ALEKSANDRA TEFEL- SKA-BARSZCZ - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNER- SKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/19804/14/71] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. KANCELARIA NOTARIALNA MAJA BRUŹDZIAK - NOTARIUSZ ALEKSANDRA TEFEL- SKA-BARSZCZ - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNER- SKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 53 nr lokalu 1A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej BRUZ- RIUSZE.WAW.PL - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ, OBJĘTA AKTEM NTOARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 17 KWIETNIA 2014 ROKU PRZEZ JOANNĘ DECZKOWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZA REPERTORIUM A NR 5079/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. BRUŹDZIAK 2. MAJA IRENA TAK 5. NIE 8. NIE 2 1. TEFELSKA BARSZCZ 2. ALEK- SANDRA MARTA TAK 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WOBEC OSÓB TRZECICH SPÓŁKA REPREZEN- TOWANA JEST PRZEZ DWÓCH PATNERÓW DZIA- ŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. BRUŹDZIAK 2. MAJA IRENA TEFELSKA BARSZCZ 2. ALEK- SANDRA MARTA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/2199/14/754] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. 2 GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość LEDNICA GÓRNA 2. miejscowość LEDNICA GÓRNA nr domu 446 kod pocztowy poczta WIE- LICZKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - KANCELARIA NOTARIALNA W MYŚLENICACH, NOTARIUSZ ANDRZEJ POLAŃ- SKI REP. A NR 206/2014. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEDNARCZUK 2. MATEUSZ SEBASTIAN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE- NIU KOMANDYTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTO- WANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA KOM- PLEMENTARIUSZA: GRZEGORZ SZELĄG - PREZEZ ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALO- WANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄ- ZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYN- KACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Poz AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/2982/14/434] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica FAMILIJNA nr domu 75 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JUSTYNĄ DĄBROWSKĄ W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4584/2014 ZAWIĄ- ZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOCHA 2. ANNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁO- TYCH (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 12. NIE PRub (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AMS ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI- KACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELI- TARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE- SIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECH- NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO- WYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTA- ŁEGO OPROGRAMOWANIA 113

8 Poz ARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/7920/14/61] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. ARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBU- NALSKI ulica DANIŁOWSKIEGO nr domu 5/7 kod pocztowy poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIOLĘ SERWATKA, KAN- CELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBU- NALSKIM, REP. A NR 984/2014. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 9. NIE 2 1. KRZEŚLAK 2. PAWEŁ ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. KRZEŚLAK 2. PIOTR NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Poz BS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/12267/14/97] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. BS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN 2. miejscowość WOŁOMIN ulica PRZE- JAZD nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta WOŁOMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE, REP. A NR 2286/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKŁO- DOWSKA 2. SYLWIA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. MATY- SIAK 2. BEATA EWELINA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. BS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ BS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGOD- NIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA BS MARKA ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE WCHODZI: DAWID PIECH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIO- WEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Poz CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/18109/14/298] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RYŻOWA nr domu 48 nr lokalu 269 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTA- RIUSZ LESZEK ZABIELSKI, KANCELARIA NOTA- RIALNA W WARSZAWIE, UL. GÓRSKIEGO 6 LOK. 2, REP. A NR 2172/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KATNER 2. REGINA ELŻ- BIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. OPOLSKI 2. GRZE- GORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. DZIK 2. IRENE- USZ MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 5 1. KOCHA- NOWSKI 2. JANUSZ IRENEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 6 1. JACZEWSKI 2. ANDRZEJ KAZIMIERZ NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 7 1. ŁOPUCH 2. EWA BEATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 8 1. KATNER 2. SŁAWOMIR LESZEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPI- SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE (SPÓŁKA POD FIRMĄ: CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPRE- ZENTACJI). 2. CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPRE- ZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. W SKŁAD ZARZĄDU CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS ŚCIĄ WCHODZĄ: - IRENEUSZ MAREK DZIK - PRE- ZES ZARZĄDU - JANUSZ IRENEUSZ KOCHANOW- SKI - CZŁONEK ZARZĄDU - ANDRZEJ KAZIMIERZ JACZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

9 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYROD- NICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZE- NIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKA- CJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz CHOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7386/14/787] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. CHOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRA- KOWSKI gmina ŚWIĄTNIKI GÓRNE miejscowość WRZĄSOWICE 2. miejscowość WRZĄSOWICE ulica WRZOSOWA nr domu 103 kod pocztowy poczta WRZĄSOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REPERTORIUM A NR 917/2014, NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃ- SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. DIETLA 75/1 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. JARCHO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA (CHOJAR SP. Z O.O.) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZPADKU ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADA- JĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. UPRAWNIO- NYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA WG POWYŻSZYCH ZASAD NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST: JAROSŁAW ANDRZEJ CHOLEWA - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CHOJAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE- TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ SPOR- TOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz CONTINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4654/14/112] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. CONTINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR- SKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina CHOSZCZNO miejscowość CHOSZCZNO 2. miejscowość CHOSZCZNO ulica MATEJKI nr domu 1 kod pocztowy poczta CHOSZCZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY Z DNIA 03 KWIETNIA 2014 R., REPERTO- RIUM A NR 912/2014, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROW- SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CONTINEO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. ZAREMBA 2. MAŁGO- RZATA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PŁOTEK 2. JACEK NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄ- CEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIU- SZOWI) CONTINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOSZCZ- NIE - ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNO- OSOBOWO-PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW PŁOTEK. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO W CONTINEO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CONTINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZAREMBA 2. MAŁGORZATA MARIA PROKURA SAMOISTNA 2 1. PŁOTEK 2. JACEK PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz CREATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/3792/14/624] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. CREATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica HETMAŃSKA nr domu 42 nr lokalu 205 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYM- STOKU, REP. A NR 3219/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CREATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WOŹNIAK NIEWIŃSKA 2. AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 12. NIE PRub (PIĘĆDZIE- SIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. MAKSIMO- WICZ 2. IRENA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 12. NIE PRub (PIĘĆDZIE- SIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. BIAŁOUS 2. TOMASZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 12. NIE PRub (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CRE- ATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

10 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRO- DUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERAL- NYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH Z PRO- DUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ- ŚCI Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA- NIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTO- WYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Poz DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/4613/14/427] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLE- SKI gmina DOBRODZIEŃ miejscowość MYŚLINA 2. miejscowość MYŚLINA ulica OPOLSKA nr domu 40 kod pocztowy poczta DOBRODZIEŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCE- LARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REPERTORIUM A NR 2951/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA R.PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 2946/2014 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DES DANUTA I ERYK SZCZYGIOŁ SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZYGIOŁ 2. ERYK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SZCZYGIOŁ 2. DANUTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SZCZYGIOŁ 2. DAWID NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Poz ECDI PROJEKT NR 2 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/11523/14/441] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. ECDI PROJEKT NR 2 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIA- SECZNO ulica JANA PAWŁA II nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta PIASECZNO kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A 1657/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ECDI PROJEKT NR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ECDI PROJEKT NR 2 SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTA- CJI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PIOTR SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ECDI PROJEKT NR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFI- NACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNO- WANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADA- WANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKA- CJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZ- TWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIE- RII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ 116

11 ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz FIZJO4SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/3370/14/776] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. FIZJO4SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO- -BIAŁA ulica FILAROWA nr domu 7 nr lokalu II kod pocztowy poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU, REP. A NR 1310/2014 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIEL- SKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ ROKU, REP. A NR 2299/2014 ASESOR NOTARIALNY JUSTYNA KUBICZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WÓJTOWICZA, KANCELARIA NOTA- RIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWAR- SKIEJ 8 - ZMIANA 5 PKT. 21 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FIZJO4SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. GRZYWACZ 2. MICHAŁ JAKUB TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. RYŚ 2. JOLANTA JADWIGA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA- JĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁA- JĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKU- RENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FIZJO4SPORT ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRO- NICZNYCH (INTERNET) Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODAT- KÓW DO ODZIEŻY Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCO- WANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Poz GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/6179/14/396] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość BALIN 2. miejscowość BALIN ulica CHRZANOWSKA nr domu 90 kod pocztowy poczta CHRZANÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 7 KWIET- NIA 2014 ROKU SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALANEGO PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA SEBASTYANKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHRZANOWIE PRZY AL. HENR YKA NUMER 25, DO REP. A NR 887/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRY- BIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI GEMINI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI JAW- NEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ GEMINI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA UCHWALONE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 07 KWIETNIA 2014 ROKU, KTÓRA JEST OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZO- NYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA SEBASTY- ANKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTA- RIALANĄ W CHRZANOWIE PRZY AL. HENR YKA NUMER 25, REP. A NR 887/2014 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. MS INVE- STMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ - NEXT TRADE SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI: GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W BALINIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASA- DAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI PRZEPI- SAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI GEMINI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W CHWILI OBEC- NEJ W SKŁAD ZARZĄDU GEMINI SPÓŁKI Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI - ANDRZEJ CIOCH-PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GEMINI ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUK- CJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROW- CÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNI- CZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA POZOSTA- ŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Poz HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/2506/14/66] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPO- 117

12 MORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO 2. miejscowość DARŁOWO ulica DORSZOWA nr domu 3 kod pocztowy poczta DARŁOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA ÓSMEGO KWIETNIA DWA TYSIĄCE CZTERNASTEGO ROKU ( R.)SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU- SZEM ROMUALDEM OKULICZEM PROWADZĄ- CYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DARŁOWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 43, NUMER REP. A 2021/2014; Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE POD- JĘTEJ W DNIU 4 KWIETNIA 2014 R. PRZEZ NAD- ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA UCHWAŁY NR 3/04/2014 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁ- CENIA FORMY PRAWNEJ HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DARŁO- WIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KRONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 4 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA TAK ,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. 1.DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIA- ŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2.DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ UPO- WAŻNIENI: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘK- SZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIA- ŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZE- WAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO- TOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA- NIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINAN- SOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH B DZIA- ŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFOR- MACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄ- CYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIEN- NICZYCH I FUTRZARSKICH Z FRYZJER- STWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/2317/14/586] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina MIELNO miejscowość MIELNO 2. miejscowość MIELNO ulica PIASTÓW nr domu 6 kod pocztowy poczta MIELNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARALNY Z DNIA R.SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ROMUALDEM OKULICZEM PRO- WADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DAR- ŁOWIE, NUMER REP. A 1873/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI MEDIKAL SPA SANATORIUM UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PODJĘTEJ W DNIU 28 MARCA 2014 ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE- NIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MEDIKAL SPA SANA- TORIUM UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁY NR 3/03/2014 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ MEDIKAL SPA SANATORIUM UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MEDICAL SPA SANATO- RIUM UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. SZYMAŃSKI 2. JANUSZ TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIAT ZŁOTYCH) ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIAT ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. TOMIAK 2. MARIUSZ TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIAT ZŁOTYCH) ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ 9SŁOWNIE JEDEN MILION STO PIEĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIAT ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL ŚCIĄ WCHODZĄ: BOLESŁAW KRAWIEC - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 118

13 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ- NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄ- ZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM PRAKTYKA LEKARSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSME- TYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz MB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMNDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/20221/14/272] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. MB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMNDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WŁOŚCIAŃ- SKA nr domu 15 nr lokalu 44 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM ZARECKIM PROWADZĄCYM KANCELA- RIĘ NOTARIALNĄ W PŁOŃSKU PRZY UL. 1 MAJA 3. W TEJ KANCELARII, REP. A NR 4304/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. NADZWYCZAJNE WSPÓLNA ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ: MB-NIE- RUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART W ZW. Z ART. 575 KSH DOKONALI PRZEKSZTAŁCENIA W UCHWALE NR 1 POD AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 4299/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. BOROWSKI 2. SŁAWOMIR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MICHALAK 2. PAWEŁ TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOM- PLEMENTARIUSZ SANMODZIELNIE - MB-NIERU- CHOMOŚCI SP. Z O.O. - Z REPREZENTACJĄ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZEN- TUJE SPÓŁKĘ - W OSOBACH - PREZESA ZARZĄDU - SŁAWOMIRA BOROWSKIEGO - PESEL PRAZ WICEPREZESA ZARZĄDU - PAWŁA TOMASZA MICHALAKA - PESEL PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MB-NIERU- CHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z REALIZACJA PRO- JEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TELE- KOMUNIKACJA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIA- ŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIAR- SKA Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPO- ŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPO- ŁECZNYCH Z KIEROWANIE W ZAKRE- SIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE- RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO Poz OSIEDLE OGRODOWE II ERA DEVE- LOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/9147/14/844] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. OSIEDLE OGRODOWE II ERA DEVELOP- MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ZAMOJSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2014 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3049/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ERA DEVELOPMENT ŚCIĄ NIE 2 1. GUTEK 2. PAWEŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 3 1. SENDOR 2. MACIEJ JAROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 4 1. LIBRONT 2. PIOTR GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 5 1. KUBICA 2. JARO- SŁAW MICHAŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 6 1. JUSZCZYŃSKA 2. BEATA BARBARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRRAW- NIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMEN- TARIUSZA SPÓŁKI ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W KRAKOWIE: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE - PAWEŁ GUTEK, PESEL , - VICE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRA- KOWIE - MACIEJ JAROSŁAW SENDOR, PESEL PROKURENT SAMOISTNY - PIOTR KRZYSZTOF JUSZCZYŃSKI, PESEL PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 119

14 Poz PAWŁOWSKI KAMIŃSKI SKROMAK KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/7072/14/559] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. PAWŁOWSKI KAMIŃSKI SKROMAK KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica TRZY LIPY nr domu 3 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2014 R, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA MILLER - ZASTĘPCA NOTA- RIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO PROWADZĄ- CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. JANA UPHAGENA 21/3, REPERTORIUM A NR 5963/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. SPÓŁKA PAWŁOWSKI KAMIŃSKI SKRO- MAK KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W OPARCIU O ART. 551 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH PAWŁOWSKI KAMIŃSKI SKROMAK DĄBROWSKA I PARTNERZY W SPÓŁKĘ KOMANDY- TOWĄ. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAW- NYCH PAWŁOWSKI KAMIŃSKI SKROMAK DĄBROW- SKA I PARTNERZY 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKRO- MAK 2. MARCIN JAN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. PAWŁOWSKI 2. IRENEUSZ TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. KAMIŃSKI 2. WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. MARCHLEWSKA 2. KATARZYNA JOANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTOWANIE SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WYŁĄCZNIE KOMPLEMEN- TARIUSZOM POSIADAJĄCYM TYTUŁ PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO. TYTUŁ PARTNERA ZARZĄ- DZAJĄCEGO POSIADAJĄ: IRENEUSZ PAWŁOWSKI, MARCIN JAN SKROMAK, WOJCIECH KAMIŃSKI. KAŻDY Z PARTNERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH MOŻE JEDNOOSOBOWO SKŁADAĆ I PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PAW- ŁOWSKI 2. IRENEUSZ KAMIŃ- SKI 2. WOJCIECH SKROMAK 2. MARCIN JAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Poz S&K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/7693/14/208] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. S&K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica ZYGMUNTOWSKA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA R. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ BLA- JER-SZAŁYGĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZE- SZOWIE UL. SŁOWACKIEGO 26, RZESZÓW, REP. A NR 1460/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. S & K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. SŁABY 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KANIA 2. ADAM TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ S & K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. CZŁON- KOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI S & K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPRE- ZENTUJĄ SPÓŁKĘ W SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE TJ. PREZES ZARZĄDU I WICE PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU S & K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU: KRZYSZTOF SŁABY CZŁONEK ZARZĄDU: ADAM KANIA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. S & K GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZU- ALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE- ACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WOD- NEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZO- STAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZO- STAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z NIE- SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BUL- WIASTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNI- STYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCO- WYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCO- WYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIE- RZĄT KONIOWATYCH Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWANIE DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z TYNKOWANIE Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIA- ŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITAR- NEGO SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZO- WANA NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW 120

15 PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Z WYDOBYWA- NIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z WYDOBYWANIE MINERA- ŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIE- ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO- WYCH Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKA- CJI Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTE- TYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH Poz TORECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/18214/14/715] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. TORECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica USTRZYCKA nr domu 5 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ZOFIA KRY- SIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OPACZEWSKA 43 LOK. 7, REP. A NR 708/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASEK 2. AGNIESZKA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. TORECAM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TORECAM ŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ UPRAW- NIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA- JĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI TORECAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: ZDZISŁAW JASEK - PREZES ZARZĄDU, ROBERT JASEK - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TORECAM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4979/14/62] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLOW ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR- SKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica REDUTY ORDONA nr domu 49 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie KWIET- NIA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMA- GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ GRZEGORZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI DRUKOWANIE GAZET POZOSTAŁE DRUKOWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWY- WANIEM DO DRUKU INTROLIGATOR- STWO I PODOBNE USŁUGI PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNI- KACYJNEGO PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZ- NYCH PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL- NEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROL- NYCH I NAWIGACYJNYCH Poz HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/18018/14/117] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 4 HOME ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica LAUROWA nr domu 15A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 R., REP. A NR 802/2014, NOTARIUSZ MONIKA JANKIEWICZ, KANCELA- RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WOLSKA 64A LOK. 10 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZĘŚNIAK 2. KACPER TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. BARA 2. AGNIESZKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KSIĘŻOPOLSKI 2. MARIUSZ BOGUSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z PRO- DUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTO- STRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- 121

16 ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMU- NIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMY- SŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄ- TANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Poz AB DUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/8229/14/34] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AB DUET ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLI- WICE 2. miejscowość GLIWICE ulica POCZTOWA nr domu 53B kod pocztowy poczta GLI- WICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMEK 2. AGNIESZKA BAR- BARA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, 00; -ZŁ 6. NIE 2 1. JARZĘBSKA 2. BARBARA MARIA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, 00; -ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADA- MEK 2. AGNIESZKA BARBARA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JARZĘBSKA 2. BARBARA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE B POZO- STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ACTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/4934/14/773] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ACTROS ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica STOLEMA nr domu 50 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA , REPER- TORIUM A NR 887/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 87/91, NOTARIUSZ EWA GÓRECKA. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLCZYK 2. BARBARA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. JULIA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI POSIADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOLCZYK 2. BAR- BARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. JULIA WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓD- LĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZE- MYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE- RZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKO- RUPIAKI I MIĘCZAKI Poz ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO- WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/8234/14/350] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRA- KÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica STAROWIŚLNA nr domu 83 nr lokalu 6 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2014 ROKU, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTA- RIALNA PRZY UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 6 W KRAKOWIE, REP. A NR 904/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADACH 2. ŁUKASZ PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. SOPIARZ 2. JOANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU 122

17 POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBO- WEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADACH 2. ŁUKASZ PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z PRZYGOTOWA- NIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA- CYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOL- DINGÓW FINANSOWYCH Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Poz AGP NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5499/14/270] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGP NORD ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ 2. miejscowość MIĘ- DZYRZECZ ulica HUGO KOŁŁĄTAJA nr domu 4 kod pocztowy poczta MIĘDZYRZECZ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ ANDRZEJ JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECZU, REPERTORIUM A NR 1088/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMCZAK 2. ANDRZEJ TADEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TOMCZAK 2. DAMIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZEN- TOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMCZAK 2. ANDRZEJ TADEUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SIEŃCZAK 2. GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WYTWA- RZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATY- ZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNO- WANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZ- TWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Poz AGRO POKRZYWY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/7360/14/739] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRO POKRZYWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina DEBRZNO miejscowość POKRZYWY 2. miejscowość POKRZYWY nr domu 1 kod pocztowy poczta DEBRZNO kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej JAN. Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARZENNA KAMIŃSKA-GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 886/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STANKIEWICZ 2. JADWIGA MAŁGORZATA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FLEJ- SZAR 2. JAN ANTONI PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZE- NIEM RYŻU Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓK- NISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPO- JÓW Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZ- NEGO Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIE- 123

18 SZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPO- DARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN PRZETWARZANIE I KONSER- WOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZ- CZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘ- CEGO Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5452/14/179] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIE- LONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica TADEUSZA KONICZA nr domu 3 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A, NR 4592/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁAZANOWSKA 2. IWONA JOANNA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 4.600,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAZA- NOWSKA 2. IWONA JOANNA PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. FLISAK 2. KRZYSZTOF PAWEŁ SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZE- NIEM RYŻU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz AIR-TRANSFER.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/2729/14/113] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AIR-TRANS- FER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 4 A nr lokalu 5 kod pocztowy poczta KOSZALIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2014 R., NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 35, REPERTORIUM NR 30003/2014; Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHMIEL 2. MICHAŁ JAN UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. AIR-TRASNFER.LTD UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JEDNO- OSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHMIEL 2. MICHAŁ JAN PREZES 6. NIE 2 1. SZEMRO 2. ROBERT DANIEL PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZ- NEJ Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz AIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/8977/14/544] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AIWA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica JERZMANOWSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 710/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIETRZYK 2. MARIUSZ GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KHLEVINSKY 2. DMY- TRO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 3 1. HAICHENKO 2. KONSTAN- TIN UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 4 1. MOSTOVENKO 2. ANDRII UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JED- NOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIE- TRZYK 2. MARIUSZ GRZEGORZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIE- SZANA) Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRODUKCJA CUKRU Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRZE- TWÓRSTWO HERBATY I KAWY Z PRO- DUKCJA PRZYPRAW Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGE- NIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z DESTYLOWANIE, REKTY- FIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOW- NYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTA- ŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MOR- SKICH Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄ- CZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWA- RZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄ- CZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA WIN GRONO- WYCH Z PRODUKCJA CYDRU I POZO- STAŁYCH WIN OWOCOWYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH Z PRO- DUKCJA PIWA Z PRODUKCJA SŁODU Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLO- WYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZO- STAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZ- NYCH D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZO- STAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI Z POZOSTAŁE PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z PRZE- TWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW Z PRODUKCJA LODÓW Z WYTWARZA- NIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIO- WYCH Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRO- DUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH 124

19 I CIASTEK Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWA- NYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHE- MICZNYCH D PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH TKANIN Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH Z PRODUKCJA GOTO- WYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW POŃCZOSZNICZYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ Z PRODUKCJA OBUWIA Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENERO- WANIE OPON Z GUMY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUKCJA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMO- CHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZ- NEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZE- KŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MATERA- CÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZO- TEK I PĘDZLI Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA STATKÓW I ŁODZI Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZE- MYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO- NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZAR- SKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HUR- TOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- KARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻE- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIA- REK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOW- NICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI- CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA- CJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZU- ALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI- KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

20 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTY- KUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO- WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA- TEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Poz AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/5914/14/202] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica JURASZÓW nr domu 7 nr lokalu 19 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 2452/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ANNA SOTA. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI POD NAZWĄ: PRALNIA PRZEMYSŁOWA AMA R.RATAJCZAK, R. RATAJCZAK, A. WROBIŃ- SKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ POD FIRMĄ: AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA POD- JĘTA PRZEZ WSZTSTKICH WSPÓLNIKÓW PRALNIA PRZEMYSŁOWA AMA R.RATAJCZAK, R. RATAJ- CZAK, A. WROBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W DNIU 28 LUTEGO 2014 R. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PRALNIA PRZEMYSŁOWA AMA R.RA- TAJCZAK, R.RATAJCZAK, A.WROBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WROBIŃSKI 2. ANDRZEJ EDWARD UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTO- ŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RATAJCZAK 2. RYSZARD UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTO- ŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 3 1. RATAJCZAK 2. RENATA MARIA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAPAWA 2. EUGENIUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJCIK 2. RAFAŁ WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEK- TRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁU- GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYPOŻYCZA- NIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPE- CJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8504/14/690] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 207 nr lokalu 225 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z R., NOTARIUSZ JACEK SOBCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANTYNO- WIE ŁÓDZKIM REPERTORIUM A NR 1779/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIELAWSKI 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. TYLUŚ 2. MARIUSZ MIROSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWA- NIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKU- RENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BIELAWSKI 2. PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZE- WODOWEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 126

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:58:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:58:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 20:58:11 Numer KRS: 0000494840 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:21:22 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 21:21:22 Numer KRS: 0000234066 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 22:34:50 Numer KRS: 0000209696 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2013 godz. 11:30:58 Numer KRS: 0000455744

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2013 godz. 11:30:58 Numer KRS: 0000455744 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2013 godz. 11:30:58 Numer KRS: 0000455744 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo