KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE"

Transkrypt

1 KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 674 z późniejszymi zmianami). 2.Art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62 poz.317 z późniejszymi zmianami). 4. Kodeks Cywilny. 5. Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia r w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z r str. 1). 6.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z r str. 9). 7.Przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 8. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 267 z późniejszymi zmianami). I. O PRZYZNANIE ZWROTU KOSZTOW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PRACODAWCA, KTÓRY: 1. Przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie z Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko pracy osoby niepełnoprawnej może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy wzór wniosku Wn-W stanowi załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 11 marca 2011r (Dz. U. Nr 62, poz. 317 z późniejszymi zmianami ) 3. Siedziba pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę niepełnosprawna znajduje się na terenie powiatu jędrzejowskiego. 4. Zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w PUP w Jędrzejowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 5. Nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 6. Podmiot nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych. 7. Nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 8. Prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności

2 gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej). 9. Pracodawca nie był karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 października 2002r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012r poz. 768 z późniejszymi zmianami). 10.Pracodawca spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia r w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z r str. 1) a także, rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z r str. 9) i we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 11.Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej nie może być udzielony, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 12.Wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji, musi być złożony na właściwym formularzu, Wn-W wraz z załącznikami, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku. 13.Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. 14.W celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków Starosta z ramienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie powołał Komisję ds rozpatrywania wniosków. 15.Zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może być przyznany do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskie Monitor Polski. II. PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU STAROSTA BIERZE POD UWAGĘ: 1. Obowiązujące przepisy prawa i niniejsze kryteria. 2. Wysokość środków Funduszu jakimi dysponuje na ten cel w danym roku kalendarzowym. 3. Liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych, albo poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu o określonych kwalifikacjach zarejestrowanych w PUP w Jędrzejowie. 4. Kondycję finansową pracodawcy zapewniającą zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy, 5. Potrzeby lokalnego rynku pracy. 6. Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. 7. Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy.

3 8. Wiarygodność zabezpieczenia wykonania umowy. 9. Rozpatrywanie i zaopiniowanie wniosków odbywa się w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały odnośnie realizacji zadań na dany rok. 10. Rozpatrzone wnioski wraz z opinią przedstawione są do zatwierdzenia Dyrektorowi PUP o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia pracodawcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. 11.Od negatywnego stanowiska Starosty nie przysługuje odwołanie. 12.Przed rozpatrzeniem wniosku o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizytacji w miejscu tworzenia przez pracodawcę stanowiska pracy pod kątem zgodności informacji przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym. 13.Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi i nie jest jednoznaczny z przyznaniem przez Starostę zwrotu kosztów. III PRZYZNAWANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 1.Przyznawanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 3.Zawarcie umowy w sprawie refundacji uzależnione jest od złożenia przez pracodawcę wiarygodnego zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków. 4.Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi pracodawca. 5.Pracodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1)poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 2)udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, 3)umożliwienie wykonania przez Starostę co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy, 4)informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, 5)rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie, 6)zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 6. Skierowanie osoby niepełnosprawnej do pracy na refundowanym stanowisku do pracodawcy u którego był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację może nastąpić jedynie w indywidualnych uzasadnionych przypadkach. 7. Refundacja, pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może być przyznana w szczególności na: a) zakup środków trwałych, b) maszyn i urządzeń w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 8. Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym osoba niepełnosprawna będzie wykonywać pracę. Zwrotowi nie

4 podlegają koszty poniesione przez dniem zawarcia umowy. 9. Zwrot kosztów obejmuje kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt Zakup wyposażenia objętego refundacją, pracodawca dokumentuje fakturami VAT, rachunkami lub dowodem zapłaty z udokumentowanym sposobem płatności, oraz umów cywilnoprawnych, w których wartość zakupu jednego sprzętu lub urządzenia przekracza 1000,00 zł. Honorowane będą tylko umowy cywilnoprawne z dowodem potwierdzającym zapłatę stosownego podatku - wystawione po dniu podpisania umowy. 11. Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. 12. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy, finansuje pracodawca 13. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. 14. Jeżeli refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca informuje Starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 15. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest zwrócić do Urzędu środki finansowe w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osoba niepełnosprawną. 16.Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną, zarejestrowaną w PUP w Jędrzejowie jako bezrobotną lub poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do 36 miesięcznego okresu zatrudnienia na stanowisku pracy, którego koszty wyposażenia podlegały refundacji z PFRON. IV. ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ NA; 1. Przyznanej ze środków Funduszu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawca nie może wykorzystać na: a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, b) opłaty administracyjne i skarbowe, licencje, zezwolenia, opłaty sądowe, kaucje itp., c) opłaty eksploatacyjne, w tym czynsz, dzierżawa i media, d) remonty maszyn i urządzeń, e) zakup nieruchomości, zakup gruntów, leasing f) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych, g) surowce i towary potrzebne do produkcji, usług lub handlu h) reklamę i promocję (ulotki, ogłoszenia w prasie, banery reklamowe itp.)

5 i) udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek j) zakup rzeczy od współmałżonka (jeżeli nie posiadają rozdzielności majątkowej) V. ZABEZPIECZENIE ZWROTU 1. Zawarcie umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnoprawnej uzależnione jest od złożenia przez pracodawcę odpowiedniego zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanej refundacji. 2. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi pracodawca. 3. Preferowanymi formami zabezpieczenia ewentualnego zwrotu otrzymanych środków są: - poręczenie osób trzecich - weksel z poręczeniem wekslowym (awal) - akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika Poręczenie może być dokonane przez: 1)jednego poręczyciela na 1 stanowisko pracy, który uzyskuje przeciętny miesięczny dochód* wynikający ze stosunku pracy/służbowego, emerytury, renty lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (pomniejszony o aktualne, miesięczne zobowiązania finansowe) w wysokości co najmniej 1900,00 zł (netto), 2)dwóch poręczycieli na 1 stanowisko pracy, jeżeli każdy z nich uzyskuje przeciętny miesięczny dochód* wynikający ze stosunku pracy/służbowego, emerytury, renty lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (pomniejszony o aktualne, miesięczne zobowiązania finansowe) w wysokości co najmniej 1600,00 zł (netto), *dochód - oznacza to, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ** niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu Poręczycielem może być osoba fizyczna: 1) osoba pełnoletnia 2) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 4 lata od dnia złożenia wniosku), wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 3) prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca pracowników, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, 4) w wieku do 65 roku życia, 5) posiadająca prawo do stałej renty lub emerytury (z wyłączeniem renty rodzinnej), Poręczycielem nie może być ; 1) współmałżonek wnioskodawcy (wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa) 2) pracownik pracodawcy, który ubiega się o refundację 3) osoba, która poręczyła inne dofinansowanie lub refundację przyznaną przez Starostę (chyba że umowa wygasła) 4) osoba, która otrzymała dofinansowanie lub refundację przyznaną przez Starostę (chyba, że dotrzymała warunków umowy i umowa wygasła) Do zawarcia umowy o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej konieczna jest zgoda współmałżonka pracodawcy oraz współmałżonków poręczycieli dokonujących zabezpieczenia umowy, wyrażona w formie pisemnej (wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa).

6 4. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie nie wyklucza jednak zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego. 5. Zabezpieczenie zwrotu refundacji w postaci gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego oraz aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika powinno stanowić równowartość, co najmniej 200 % kwoty udzielonej refundacji. 6. Decyzję o wyborze formy zabezpieczenia oraz o liczbie poręczycieli podejmuje Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, uwzględniając kwotę przyznanego dofinansowania, oraz jego skuteczność. 7.Przez cały okres trwania umowy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, upoważnieni przez Dyrektora mają prawo do monitorowania przebiegu jej realizacji. Pracodawca, który otrzymał refundację środków na wyposażenie stanowiska pracy zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z ubieganiem się, przyznaniem, wykorzystaniem tych środków przez okres 10 lat od dnia przyznania. Dokumenty należy przechowywać w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Urząd o miejscu archiwizacji tych dokumentów. Powyższe kryteria dotyczą zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie. Niniejsze kryteria wprowadza się do stosowania od dnia r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo