PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO I JEJ KOMISJI NA 2019 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO I JEJ KOMISJI NA 2019 ROK"

Transkrypt

1 PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO I JEJ KOMISJI NA 2019 ROK KONIN, GRUDZIEŃ 2018 ROK

2 PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2019 ROK 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 rok. 2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie za rok Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2018 roku. 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie za 2018 rok. 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat koniński. 7. Określenie zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2018 rok. 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 10. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r. 11. Sprawozdanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2018 roku. 13. Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2018 rok. 2

3 I II 1. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego za rok Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu konińskiego. 3. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie konińskim w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 6. Przyjęcie Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata Przyjęcie Powiatowego Programu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych w powiecie konińskim. 8. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym i realizacji zadań inwestycyjnych. 9. Przyjęcie Wieloletniego planu inwestycji rozwoju sieci drogowej na lata Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 11. Sprawa udzielenia Zarządowi Powiatu votum zaufania. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie; - sprawozdania finansowego, - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 13. Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok. 14. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatnościach bezpośrednich i innych płatnościach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku Sprawozdanie kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu konińskiego z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne. 1. Raport z Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim za rok Określenie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydawaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 r. 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3

4 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. 2. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym. 3. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie. 4. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego 2019/ Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego kontynuacja w 2019 r. 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 8. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2020 r. 1. może być korygowany i uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb powiatu. 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego do dokonywania zmian w planie pracy Rady. Przewodniczący Rady /-/Janusz Stankiewicz 4

5 Komisji Budżetowej 1. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 roku. 2. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym w roku Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. I 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 3. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r. 4. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Określenie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydawaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego w roku Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. 2. Uchwalenie budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. Komisji jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Budżetowej / - / Maria Wróbel

6 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat koniński. 2. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. I 1. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok w raz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Analiza projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 4. Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. 5. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. Komisji jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki /-/ Żanetta Matlewska

7 Komisji Prawa i Porządku Publicznego 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. 2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie za rok I 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 1. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. 2. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. Komisji Prawa i Porządku Publicznego jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego / - / Piotr Maciejewski

8 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska I II 1. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok; 2. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego za rok 2018; 3. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok; 4. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego; - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 6. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatnościach bezpośrednich i innych płatnościach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku Sprawozdanie kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu Konińskiego z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne. 1. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2018; 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 r. 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 1. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego kontynuacja w roku 2019; 2. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok; 4. Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska / - / Henryk Kryk

9 Komisji Rozwoju i Infrastruktury I 1. Informacja z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 roku. 2. Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2018 r. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym i realizacji zadań inwestycyjnych. 2. Przyjęcie Wieloletniego planu inwestycji rozwoju sieci drogowej na lata Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 5. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. II 1. Określenie obowiązującej w roku 2010 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 5. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie. 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego 2019/ Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 4. Analiza projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2020rok. 5. Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. 6. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. Komisji Rozwoju i Infrastruktury jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury /-/ Bogdan Kołodziejczak

10 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I II 1. Rozpatrywanie kierowanych do Rady Powiatu Konińskiego skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów uchwał w rozpatrywanych sprawach. 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 3. Rozpatrywanie kierowanych do Rady Powiatu Konińskiego skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów uchwał w rozpatrywanych sprawach. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Rozpatrywanie kierowanych do Rady Powiatu Konińskiego skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów uchwał w rozpatrywanych sprawach. 1. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. 2. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. 4. Rozpatrywanie kierowanych do Rady Powiatu Konińskiego skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów uchwał w rozpatrywanych sprawach. Komisji Prawa i Porządku Publicznego jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji / - / Sławomir Ławniczak

11 Komisji Spraw Społecznych 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2018 rok. 2. Określenie zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizacje. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2018 rok. 4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Ślesinie za 2018 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zakresie pieczy zastępczej. 6. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r. 7. Sprawozdanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. I 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie konińskim w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 3. Przyjęcie Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata Przyjęcie Powiatowego Programu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych w powiecie konińskim. 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok w raz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 7. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Analiza projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 3. Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. 4. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. Komisji jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych /-/ Halina Maria Lenartowicz

12 Komisji Statutowo - Regulaminowej 1. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. I 1. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok w raz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 2. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 r. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok; 4. Analizowanie i opiniowanie przedłożonych Komisji projektów uchwał. Komisji Statutowo-Regulaminowej jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej /-/ Maciej Kwiryng

13 Komisji Rewizyjnej 1. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w 2018 rok. 2. Omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. I 1. Omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu. 3. Rozpatrzenie: sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o w/w sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2018 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień r. 4. Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok. II 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. 1. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Analiza projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok. 3. Przyjęcie planu kontroli na rok Przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej /-/ Anna Woźniak

14 Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego Kontrola dokumentów księgowych Starostwa Powiatowego w Koninie oraz analiza wydatków Zarządu Powiatu pod kątem realizacji budżetu za 2018 rok. I Kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pod kątem celowości wydatkowania posiadanych środków finansowych oraz oceny istniejącej bazy lokalowej. II Kontrola działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zamówień publicznych w zakresie inwestycji drogowych. Kontrola i ocena działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie analiza celowości wydatkowanych środków finansowych i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej /-/ Anna Woźniak

PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO l JEJ KOMISJI NA 2014 ROK

PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO l JEJ KOMISJI NA 2014 ROK PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO l JEJ KOMISJI NA 2014 ROK Konin, styczeń 2014 r. PLAN PRACY RADY POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2014 ROK Styczeń Informacja o projektach realizowanych przez powiat Koniński

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 Konin, listopad 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2016 L. p. TEMATYKA 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok Na podstawie 14 ust. 1 i 4 oraz 44 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

PLAN PRACY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO NA 2017 ROK PLAN PRACY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO NA 2017 ROK L.p. Termin sesji Tematyka sesji Materiał przygotowuje 1. Styczeń 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury w roku 2018-wnioski na 2019 rok.. Omówienie materiałów na sesję.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury w roku 2018-wnioski na 2019 rok.. Omówienie materiałów na sesję. Załącznik do uchwały nr 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2019 r. PLAN PRACY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2019 ROK Miesiąc KOMISJE / TEMATYKA Przygotowanie materiałów Współpraca STYCZEŃ Promocja

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku - Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Powiatu ego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na rok 2018 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku 3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Siedlcach i planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2006 rok. Na podstawie 14 ust. 1-4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017 Na podstawie 11 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2018 ROK

PLAN PRACY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2018 ROK Załącznik do uchwały nr XXXVIII/288/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. PLAN PRACY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO NA 2018 ROK Miesiąc KOMISJE / TEMATYKA Przygotowanie materiałów Współpraca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XVI/ /2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr XVI/ /2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA nr XVI/ /2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017. Na podstawie art.17 ust. 2 ustwy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/213/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/213/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/213/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2018 Na podstawie 11 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XVI Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWALA Nr XVI Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWALA Nr XVI 101 12015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji na 2016 rok. Na podstawie 45 ust.2 Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego postanawia co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/129/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr XVI/129/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr XVI/129/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok Na podstawie 13 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2017r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2018r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r. UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok Projekt złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE Z dnia stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. Komisja Spraw Społeczno Obywatelskich w roku 2016 realizowała plan pracy przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2019. Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/22/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/22/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/22/14 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok UCHWAŁA NR IV.26.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/155/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/155/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

"AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB

AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB \ "AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB W."J""fłe, 00 /.. '- L (':1, J;l. ZQ('ff Projekt uchwały złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wkole UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia. w sprawie uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/148/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/148/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/148/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2013 rok. Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019 Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/229/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/229/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/229/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2016 Spis treści 1. Plan pracy Rady Powiatu Bydgoskiego Str. 1 2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej.. Str. 4 3. Plan pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie Na podstawie art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POSIEDZENIA

TEMATYKA POSIEDZENIA P L A N K O N T R O L I Załącznik nr 1 KOMISJI REWIZYJNEJ do Uchwały Nr XXVI/194/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO Rady Powiatu Złotowskiego NA 2013 ROK z dnia 28 grudnia 2012 roku TERMIN Styczeń TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2012 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA*

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA* Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2006 rok Załącznik do uchwały Nr XLII/401/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. MIESIĄC TEMAT DEPARTAMENT KOMISJA* 31 STYCZEŃ Podjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Bydgoszczy na r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008. UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie. (p. J.

Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie. (p. J. Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 2. Powołanie komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów. 3. Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego dla PZ ZOZ.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM. ZKO.5510.2.2016 PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok Lp. Termin realizacji Temat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r. UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Bydgoszczy na r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 3 lutego 2015 r. 24 lutego 2015 r. 31 marca 2015 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2011 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2016 rok Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok.

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Łukowie za 2012 rok. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych w 2012 r. działała

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 26 stycznia 2016 r. Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 23 lutego 2016 r. 5 kwietnia 2016 r. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2014 Spis treści 1. Plan pracy Rady Powiatu Bydgoskiego Str. 1 2. Plan pracy Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na rok 2019 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXI.115.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2017 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r.

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. U C H W A Ł A NR XL/255/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz przyjęcia planów pracy Komisji. Na podstawie art. 18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r.

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Rada Miasta i komisje stałe zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2013 Spis treści 1. Plan pracy Rady Powiatu Bydgoskiego Str. 1 2. Plan pracy Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/206/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/206/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/206/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2013 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł Stan realizacji (w sprawie) 1 XXXVII/340/2018 23.01.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/231/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/231/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/231/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Małkinia Górna na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku Uchwała Nr XLV/277/2014 roku w sprawie: zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/193 72014 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok Na podstawie art 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3,

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3, Uchwała Nr XLVIII/226/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE UCHWAŁA NR 111/14/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2016 Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.

UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok. UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok. Na podstawie art. 18a ust. 5, 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/122/16

Uchwała nr XIII/122/16 Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z

Bardziej szczegółowo