1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Województwo Warmińsko Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) Adres: ul. Pstrowskiego 28b, Olsztyn) Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ul. Kolejowa 29, Nidzica Telefon: /089/ Faks: /089/ Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7 00 do Konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A NIP: , Regon: TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019, poz z póź. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem : oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Rejonu Dróg w Nidzicy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem : od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019, poz z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu zastosuje odwróconą procedurę dla prowadzenia postępowania, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Strona 1 z 23

2 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności : Opis Przedmiotu Zamówienia, formularz cenowy oraz wzór umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem : zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego Ilość maszynogodzin wykorzystana przez Zamawiającego w formularzu umowy stanowi szacunkową ilość maksymalną, która może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 20 %. Zmniejszenie ilości, o której mowa powyżej nie będzie uprawniało Wykonawcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub innych Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz z póź. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz z póź. zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i przekazywanych informacji oraz zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod CPV , nazwa CPV wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu bud oraz inżynierii lądowej i wodnej 3.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych liczba części 3 CZĘŚĆ NR 1 : wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Nidzicy. CZĘŚĆ NR 2 : wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Działdowie. CZĘŚĆ NR 3 : wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Iławie. Strona 2 z 23

3 3.5. Informacje dotyczące podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są już znane). Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia Informacja o zamówieniach na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp : Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia podobnego Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia : Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, osoby, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów, oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w załączniku Nr 7 do SIWZ OPZ. Strona 3 z 23

4 4. TERMIN WYKONANIA Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : Nie podlegają wykluczeniu; Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje zastosowania przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania Strona 4 z 23

5 się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.6.4. SIWZ Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 7.1 Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Oświadczenie, o którym mowa w pkt wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) należy złożyć do oferty W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. Strona 5 z 23

6 7.5 Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca : Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną); (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 4 RODO wykonawca nie składa w/w oświadczenia) Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ, jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp należy złożyć do oferty Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ należy złożyć do oferty oddzielnie dla każdej części. 8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 6 z 23

7 8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt SIWZ składa każdy z Wykonawców, a oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zawarte w formularzu oferty podpisuje każdy z Wykonawców Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2016 r. poz. 352) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) Kopie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 9.1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim W niniejszym postępowaniu oferty można składać: a) w formie pisemnej na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy (13-100) ul. Kolejowa 29, pokój nr 1 (sekretariat), lub b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez Platformę Strona 7 z 23

8 przetargową dostępną pod adresem: INFORMACJĘ O WYBORZE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY WYKONAWCA WSKAŻE W FORMULARZU OFERTY. UWAGA: Forma pisemna złożenia oferty: W przypadku wyboru przez Wykonawcę sposobu złożenia oferty w formie pisemnej pełna komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). - faks na nr (89) , - e mail: - pisemnie na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy (13-100) ul. Kolejowa 29. Wszelkie oświadczenia w takim wypadku złożone być muszą w oryginale w formie pisemnej, a dokumenty złożone być muszą w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej i dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Oferta złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: W przypadku wyboru przez Wykonawcę sposobu złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Strona 8 z 23

9 Wykonawcę, jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem: w wierszu wyznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający udostępnia informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazanych danych. Informacje te Zamawiający udostępnia poprzez zakładkę Instrukcje na Platformie Przetargowej link Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać drogą elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń lub dokumentów do złożenia, których w oryginale Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z treścią SIWZ lub Ustawy Pzp. W przypadku przekazania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. UWAGA ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MIESZANEGO SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W przypadku, gdy wykonawca wybierze formę pisemną złożenia oferty, wszelkie oświadczenia i dokumenty składane do postępowania muszą być złożone w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wyboru złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszelkie dokumenty i oświadczenia w postępowaniu muszą być składane w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowalnym Strona 9 z 23

10 podpisem elektronicznym Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - Małgorzata Kosmala - nr tel: (89) ; 9.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy składać za pośrednictwem platformy przetargowej. Instrukcja złożenia wniosku na platformie wskazana jest na stronie Platformy w zakładce Instrukcje Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9.6.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosków, o których mowa w pkt Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny zostać wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski Wyjaśnienia oraz zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na platformie przetargowej W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany treści specyfikacji, o których mowa w pkt. 9.4 i 9.9 termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie tej Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia spotkania informacyjnego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Strona 10 z 23

11 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, Olsztyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZDW/RDW.N/PN- 2/3220/156/2020, którego przedmiotem są : Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3)., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz z późn. zm.), dalej ustawa Pzp ; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Strona 11 z 23

12 nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM NIE JEST WYMAGANE. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli koniec terminu związania ofertą przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 11.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę Oferta winna zawierać: a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Strona 12 z 23

13 pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ). b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wraz z oświadczeniem wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ODDZIELNIE DLA KAZDEJ CZĘŚCI. (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną); (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 4 RODO wykonawca nie składa w/w oświadczenia) c) wypełniony i podpisany formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ należy złożyć do oferty - ODDZIELNIE DLA KAZDEJ CZĘŚCI. d) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ;(jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa); e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku składania ofert na większą ilość części wykonawcy powinni złożyć odrębne: a) formularz ofertowy, b) formularz cenowy, a pozostałe dokumenty można złożyć w jednym egzemplarzu Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty Strona 13 z 23

14 składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia wskazane w pkt. 8.2 i pkt. 8.3 SIWZ dotyczące tych podmiotów i podpisane przez te podmioty. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą Dopuszcza się składnie ofert w formie elektronicznej, zgodnie z pkt. 9 SIWZ Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Wykonawca wskaże w ofercie tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym zgodnie z pkt 3.5. SIWZ Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca może zastrzec te informacje, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst Strona 14 z 23

15 jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.) 1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty - zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści, np.: poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania, tj. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej będzie to odrębne opisanie koperty zawierającej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i złożenie jej w formie pisemnej wraz z ofertą. W przypadku złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć poprzez spakowanie przedmiotowych informacji w odrębny folder / plik i opisanie folderu / pliku jako tajemnicę przedsiębiorstwa Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie opisanej zgodnie z zaleceniem pkt. 14.1, przy czym koperty te powinny być oznakowane 1 cyt. Art. 11 ust 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Strona 15 z 23

16 napisem ZMIANA. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, które wprowadził zmiany. Wykonawca może również wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANE. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Oferta wycofana nie będzie otwierana W przypadku złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Instrukcją obsługi działania Platformy przetargowej. Zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia złożonej oferty muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej udostępnionej w zakładce Instrukcje. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez wycofanie swojej oferty na Platformie przetargowej, zgodnie z Instrukcją obsługi działania Platformy przetargowej Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu, nr. rachunku oraz nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W przypadku wybory formy pisemnej, zgodnie z pkt. 9.2.a SIWZ, oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju nr 1 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy (13-100) ul. Kolejowa 29 lub przesłać pocztą albo kurierem na wskazany adres. lub Kopertę/opakowanie należy opisać w poniższy sposób: Oferta na: Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3). znak sprawy: ZDW/RDW.N/PN-2/3220/156/2020. Na kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wybory formy elektronicznej, zgodnie z pkt 9.2.b. SIWZ, oferty należy składać za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: zgodnie z Instrukcją obsługi Platformy dla Wykonawców. Strona 16 z 23

17 13.2 Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godzinie 9.15, w siedzibie Zamawiającego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy (13-100) ul. Kolejowa W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający otwiera ją podczas sesji otwarcia ofert, a także bierze tą ofertę do oceny średniej arytmetycznej złożonych ofert w postępowaniu, jednakże nie dokonuje badania i oceny oferty złożonej po terminie składania ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy. Zamawiający zamieszcza gotowe formularze cenowe i zaleca ich wykorzystanie. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w OPZ oraz wzorze umowy Formularze cenowe, o których mowa w pkt należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto, doliczając do wyliczonych w formularzu cenowym wartości netto kwotę podatku VAT wyliczoną na podstawie przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty. Wartość brutto wyliczoną zgodnie z pkt niniejszej SIWZ Wykonawca przeniesie do Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Strona 17 z 23

18 14.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie pozycje. Zamawiający wnosi, aby wszystkie błędy ujawnione w SIWZ, OPZ oraz w formularzu cenowym wykonawca zgłosił Zamawiającemu przed terminem składania ofert Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w formularzu cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w formularzu cenowym Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen, tj. regulacji wynagrodzenia wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług, ogłaszanych w biuletynach GUS Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Kryteria oceny ofert: a) kryterium ceny (waga 60%) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = C min C o x Zp x Wp gdzie: C min cena brutto oferty najtańszej C o cena brutto oferty ocenianej Zp znaczenie procentowe kryterium, tu: 60 % Wp waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt. Strona 18 z 23

19 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60,0 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. b) kryterium: czas rozpoczęcia wykonywania robót : 40% We wzorze Umowy - 5 ust. 2 (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający określił termin rozpoczęcia wykonywania robót, rozumiany jako czas reakcji (ilość godzin) wykonawcy od każdorazowego, pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia wykonywania robót, stanowiących przedmiot umowy. Kryterium termin rozpoczęcia wykonywania robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu rozpoczęcia wykonywania robót. Zamawiający przewiduje maksymalny czas rozpoczęcia usługi nie dłuższy niż 24 godziny liczone od momentu pisemnego powiadomienia wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca może zaproponować termin rozpoczęcia wykonywania robót w ciągu 24 lub 12 lub 6 godzin liczonych od momentu pisemnego powiadomienia wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy. Zamawiający nie dopuszcza podania czasu w jednostkach innych niż pełny dzień. Ilość punktów w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: termin rozpoczęcia wykonywania robót w ciągu 24 godzin : 0 pkt termin rozpoczęcia wykonywania robót w ciągu 12 godzin: 20 pkt termin rozpoczęcia wykonywania robót w ciągu 6 godzin : 40 pkt Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje inny niż wskazany powyżej termin to Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ. UWAGA: Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zadeklaruje żadnego terminu, to zostanie mu przyznane 0 pkt., a Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin rozpoczęcia wykonywania robót w najdłuższym terminie tj. w ciągu 24 godzin. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem : P = C + T gdzie : C ilość punktów uzyskanych w kryterium cena (cena ofertowa brutto) T termin rozpoczęcia wykonywania robót Strona 19 z 23

20 15.2 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) unieważnieniu postępowania, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt ppkt 1) i 4) na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem : INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Strona 20 z 23

21 16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt Zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY. ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w dziale VI ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ INNE INFORMACJE. Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Strona 21 z 23

22 21. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 22. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODOATKOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 23. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 24. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1) Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust (należy złożyć do oferty); 2) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert); 3) Załącznik nr 3 Formularz Oferty (należy złożyć do oferty) ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI; 4) Załącznik nr 4 Formularz cenowy (należy złożyć do oferty) ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI; 5) Załącznik nr 5 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć do oferty); 6) Załącznik nr 6 Wzór umowy. 7) Załącznik nr 7 OPZ. Strona 22 z 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Województwo Warmińsko Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) Adres: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn) Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ul. Kolejowa 29,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Województwo Warmińsko Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) Adres: ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn) Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ul. Kolejowa 29,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gliwice, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gliwice, dnia r. 4WOG-1200.2712.59.2019 Gliwice, dnia 20.05.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 642379-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-4/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Łódź, dnia 07.02.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP.26.18.2019.KM Warszawa, dnia 05.04.2019 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU NAUKA DLA CIEBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu Gliwice, dnia 17.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odzież specjalna 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odzież specjalna 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:374176-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Odzież specjalna 2018/S 164-374176 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:340602-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne 2018/S 149-340602 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak 16-406 Rutka-Tartak, uk Szkolna 12 tel 87 568 72 18, 87 568 72 17 Znak sprawy: SP. 26.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące robót remontowych, budowlanych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 604647-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j ą c y Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 17A tel. 508-099-526 fax 0-43 678-83-69 e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl www.geotermia.poddebice.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-6/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE Gliwice, dnia 05.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.36.2019 Ciechanów, dnia 12.09.2019 r. Zapytanie ofertowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 500452-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Przeprowadzenie zajęć na kursie dla osób ubiegających się o certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Nr postępowania: ZP/SNH/04/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi zakupu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP.26.32.2019.MK Warszawa, dnia 09.07.2019 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA CZASZEK OSTEOPATYCZNYCH 22-CZĘŚCIOWYCH PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa, dnia. 21.11.2018 r. ZP/ /2018/WIP-ITW Zaproszenie do złożenia oferty Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OZ-Z Kraków, r.

OZ-Z Kraków, r. OZ-Z.271.2.10.2017 Kraków, 22.03.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zadanie nr 2 dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zadanie nr 2 dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych Gliwice, dnia 03.04.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia Numer wniosku: 316/2019

Łódź, dnia Numer wniosku: 316/2019 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Łódź, dnia 06.06.2019 Numer wniosku: 316/2019

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM WAG.G.271.2.2018 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Gniezno ul. Lecha 6 62-200 Gniezno tel:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Ogłoszenie nr 664228-N-2018 z dnia 2018-12-27 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Naprawa aparatu ESWL Piezolith 3000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin wykonania zamówienia - sukcesywnie do r.

Zapytanie ofertowe. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin wykonania zamówienia - sukcesywnie do r. Nr sprawy AG. 252.8.2018 Mienia 04.12.2018r Zapytanie ofertowe Dotyczy: Sprzedaży i sukcesywnych dostaw mrożonek do DPS "Jedlina" w 2019 roku. Dom Pomocy Społecznej Jedlina Mienia 300; 05-319 Cegłów działający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 581328-N-2019 z dnia 2019-08-01 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 22/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.2/2019 Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe kelner, barman i barista dla uczniów szkół zawodowych I.

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO Organizator przetargu: Polski Związek Gimnastyczny ul Ratuszowa 11 03-450 Warszawa Znak sprawy: P/3/2017 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO na dostawę sprzętu sportowego dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Opatrunki 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Opatrunki 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:421837-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Opatrunki 2018/S 187-421837 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U Z n a k s p r a w y : S z P. Z P. 2 7 1. 5 5.19 Z a p r o s z e n i e d o z ł o ż e n i a o f e r t y c e n o w e j o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0. 0 0 0 e u r o n a U S Ł I G Ę W Z AK R E S I E D

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 575638-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Teatr Muzyczny w Łodzi: dostawa i instalacja systemów bezprzewodowych obiekcie Teatru Muzycznego w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do Oddziału Rewita Mielno

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do Oddziału Rewita Mielno ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Do niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie co najmniej kat. B lub C,

ZAPYTANIE OFERTOWE. uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie co najmniej kat. B lub C, ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach (zwanym dalej ODTJ) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 14 2018-10-17, 12:56 Ogłoszenie nr 637621-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: Dostawa sprzętu komputerowego 2 zadania: Zadanie Nr 1 dostawa sieciowej pamięci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Nr sprawy: 18/2018 Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk, zmiana treści ulotki na projekcie Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer referencyjny postępowania: NT/23/2019. Nazwa zadania: Dostawa skanera optycznego 3D. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY Znak sprawy: 23/131b/2019 Białystok, dn. 15.05.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego ze sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.26.2019 Ciechanów, dnia 31.07.2019 r. Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A Katowice

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A Katowice Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A 40-053 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 )

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 ) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie przy ul. Postępu 9 przez okres 24 miesięcy I. Zamawiający ( zamieszczone w BZP

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 12 2019-02-14, 09:38 Ogłoszenie nr 513724-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 539662-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex": Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Zwick 1456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Boronów, dnia 24 październik 2016r. UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 632403-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. Gmina Pruszcz Gdański: ZAKUP I DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO W RAMACH PROJEKTU BEZPIECZNE ŻUŁAWY PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-X-2-08.1-7/7-16 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo