SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Osuszanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w piwnicach południowego skrzydła budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Zamawiający Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sprawa Nr 37/BAB/PN/2011 Przewodniczący Komisji. Zatwierdzam.. (data, podpis Dyrektor Generalnego) Strona 1 z 10

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne 3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3 Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu... 4 Rozdział 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu...4 Rozdział 5. Wymagane oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków 4 Rozdział 6. Opis sposobu przygotowania ofert...5 Rozdział 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.7 Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 7 Rozdział 9. Ocena ofert Rozdział 10. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy...8 Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.. 9 Rozdział 12.Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści siwz. 8 Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium Rozdział 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 9 Rozdział 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 9 Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.. 10 Rozdział 17. Załączniki.. 10 Strona 2 z 10

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1 UŜyte w niniejszej specyfikacji słowo Ustawa bez bliŝszego określenia oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), natomiast skrót SIWZ niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2 Zamawiającym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą - ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa. Adres na który naleŝy kierować korespondencję: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Administracyjno-BudŜetowe ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa, faks (022) W korespondencji naleŝy podać numer postępowania 37/BAB/PN/ Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 1.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniami na język polski. 1.5 KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 1.6 Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert częściowych. 1.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 1.8 Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej. 1.9 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert Wymagany termin wykonania zamówienia 45 kolejnych dni od daty podpisania umowy. Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie osuszania pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w piwnicach południowego skrzydła budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, na terenie działki ewidencyjnej nr 47 w obrębie ewidencyjnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo kosztorysowa i przedmiar robót będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2.3 Prace objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności uciąŝliwe naleŝy wykonywać w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i w dni wolne od pracy. Pomieszczenia będą udostępniane sukcesywnie wg ustalonego harmonogramu. Strona 3 z 10

4 2.4 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , , Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu 3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 5. powinien spełniać kaŝdy z wykonawców oddzielnie. Rozdział 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 4.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale 5 SIWZ Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Rozdział 5. Wymagane oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków 5.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 3 wykonawcy muszą złoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenie Wykonawcy: - o którym mowa w art. 44 Ustawy, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,oraz - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Strona 4 z 10

5 5.1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert kosztorys ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ; wykaz co najmniej trzech robót budowlanych o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto kaŝda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo i terminowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ 5.2 W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) naleŝy spełnić następujące warunki: wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę), o którym mowa w pkt oraz dokumenty, wymienione w pkt 5.1, z tym, Ŝe dokumenty, o których mowa w pkt naleŝy dołączyć od kaŝdego Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w pkt i muszą złoŝyć wszyscy ubiegający się Wykonawcy odrębnie lub wspólnie; 5.2 Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.4 przez kaŝdego Wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika. 5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 5.1, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie pkt 5.2 i Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający Ŝe, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Rozdział 6. Opis sposobu przygotowania ofert 6.1. Oferta musi zawierać: Strona 5 z 10

6 formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przedstawioną w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty Do oferty naleŝy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione odpowiednio w pkt 5.1 i 5.2 (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie): oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 naleŝy sporządzić zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami załącznikami, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje; 6.3. Wymagania dotyczące przygotowania oferty: ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej; treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; oferta powinna być napisana w sposób czytelny; oferta musi być podpisana przez Wykonawcę; wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę po sporządzeniu oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę; informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane, muszą być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy; ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w pkt 5.1 lub 5.2, naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu; ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Administracyjno-BudŜetowe (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa) oraz opisane: Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Administracyjno-BudŜetowe Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, pokój 127 Osuszanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w piwnicach południowego skrzydła budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17sprawa nr 37/BAB/PN/2011 Nie otwierać przed dniem r. do godz. 11: Ilekroć w treści SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania przez Wykonawcę dokumentów stanowiących ofertę oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzania za zgodność z oryginałem, naleŝy przez to rozumieć, Ŝe dokumenty te muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, wymienionych we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowanych przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Strona 6 z 10

7 przez notariusza lub mocodawcę) naleŝy dołączyć do oferty. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dokumenty te naleŝy opatrzyć podpisem wykonawcy i klauzulą za zgodność z oryginałem. Podpisy Wykonawcy na dokumentach muszą być złoŝone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Rozdział 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 7.1 Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1 lub 5.2, naleŝy złoŝyć w terminie do dnia r. do godz. 11:00 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Administracyjno-BudŜetowe pok. 127, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa. 7.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa pokój nr Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania kopert/opakowań. 7.4 Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 8.1 Cena ryczałtowa brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego załącznik nr 3 do SIWZ jest to suma kwot odpowiednich pozycji w przedmiarze robót. 8.2 Zaoferowaną cenę naleŝy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 8.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Rozdział 9. Ocena ofert 9.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniŝej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 9.2 Kryteria oceny ofert: Cena - waga 100% 9.3 Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: łącznie cena ofertowa brutto oferty najtańszej C = X 100 łącznie cena ofertowa brutto oferty badanej Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Strona 7 z 10

8 9.5 Punktacja końcowa jest sumą punktów przyznanych ocenianym ofertom. Maksymalna liczba punktów, jaką moŝe Wykonawca uzyskać w wyniku oceny wg wymienionych kryteriów wynosi 100 punktów. 9.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Rozdział 10. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Administracyjno-BudŜetowe ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa Fax: Strona 8 z 10

9 11.6 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Kazimierz Prusiński. Rozdział 12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 12.1 Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.mkidn.gov.pl) pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium 13.1 Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości ,00 zł słownie piętnaście tysięcy złotych Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: z adnotacją: Wadium Budowę stacji transformatorowej, podziemnej SN/NN oraz budowa linii kablowych energetycznych SN i NN wraz z dojazdem oraz przyłączem kanalizacyjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, sprawa nr 37/BAB/PN/2011 UWAGA! Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pienięŝnej zarówno jeŝeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak równieŝ jeŝeli zostanie dokonana w banku. wprost na ww. rachunek 13.4 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach bezgotówkowych naleŝy złoŝyć w ofercie Termin wniesienia wadium. Strona 9 z 10

10 Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Rozdział 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 14.1 Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto, najpóźniej w dniu podpisania umowy, z czego 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji zostanie zwrócone w sposób i na zasadach określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Rozdział 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 15.1 Wykonawcom jak równieŝ innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, jeŝeli mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Terminy na wniesienie odwołania są określone w art. 180 ustawy. Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1 Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia moŝe nastąpić: z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, równieŝ tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŝeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; z powodu wystąpienia dodatkowych robót niemoŝliwych do przewidzenia przez Zamawiającego przed zawarciem umowy; Rozdział 17. Załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty, Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy; Załącznik Nr 3 - Przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 4 - Projekt umowy Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót Strona 10 z 10

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo