SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SPRAWA ZP/10/2015 KOD CPV : usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia medycznego,

2 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4. Złożone oferty będzie rozpatrywała Komisja Przetargowa powołana przez Pełnomocnika Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych [PLN]. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną, pisemną oraz przy użyciu faksu, do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 13. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem dotyczy: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI sprawa nr ZP/10/

3 ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 1131, Adres do korespondencji: Mińsk Mazowiecki, Strona internetowa: w dziale przetargi, Numer telefonu: Numer faksu: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz do 15.30, REGON: ; NIP: , Numer sprawy: ZP/10/2015 NAZWA ORAZ ADRES PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Adres: Adres poczty elektronicznej: mbroker NET Sp. z o.o. ul. Gromadzka 13, Poznań Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: Numer telefonu: Numer faksu: Godziny urzędowania: od 8.30 do REGON: NIP:

4 ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej euro. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 ustawy). ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci. Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie i zdrowie pracowników wojska i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1131 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu finansowym, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczenia składki za ubezpieczenie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego - firmy mbroker NET Sp. z o.o. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał brokerowi ubezpieczeniowemu mbroker NET sp. z o. o. comiesięczną prowizję w łącznej wysokości 10% inkasa miesięcznej składki ubezpieczeniowej. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, w czasie obowiązywania umowy dysponował placówką obsługi operacyjnej położoną w tej samej miejscowości co siedziba Zamawiającego, to jest w Mińsku Mazowieckim. Pod pojęciem placówki obsługi operacyjnej Zamawiający rozumie biuro (punkt), w którym można zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia, złożyć dokumenty wymagane do wypłaty świadczenia oraz złożyć dokumenty związane z indywidualną kontynuacją ubezpieczenia po zakończeniu ubezpieczenia grupowego. Placówka ta powinna być otwarta minimum przez 2 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. 4. Przewidywana liczba ubezpieczonych: 1271 osób. Wskazana przewidywana liczba osób została ustalona na podstawie ilości obecnie zatrudnionych/odbywających służbę u Zamawiającego pracowników wojska/żołnierzy zawodowych. Liczba ta służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert. 4

5 5. W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych. 6. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia. 7. Wykonawca zaakceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do ubezpieczenia i zniesie minimalny limit ilościowy ubezpieczonych w każdym z Wariantów. 8. Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia może dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia, między Wariantem I, Wariantem II, Wariantem III, Wariantem IV, Wariantem, V i Wariantem VI o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ. 9. Wykonawca zapewni swobodny wybór i zmianę wariantów przez ubezpieczonych w okresie obowiązywania umowy. 10. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV , , , ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące liczone od daty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis spełnienia warunku: Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy: - posiadali aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej ( tj. Dz. U. 2010r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej posiadania wiedzy i doświadczenia Opis spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca - wykazał, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 5

6 prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie świadczoną rocznie (nieprzerwanie przez 12 miesięcy) gdzie liczba osób objętych ubezpieczeniem wynosiła minimum 1250 osób dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 upzp) oraz dokumentów składających się na ofertę. 1. Oferta musi zawierać: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 2.1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem liczby ubezpieczonych, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ; 6

7 2.2. Wykonawca winien wykazać co najmniej jedną główną usługę opisaną w pkt V.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2A do SIWZ; 2.3. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. 2010r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1-2a Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2B do SIWZ; 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych) w rozumieniu ustawy z dnia r. 7

8 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 2C do SIWZ; 3.9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymaganych w punkcie 3.1 treści SIWZ tj.: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1-2a ustawy Pzp. 4. Ponadto Wykonawca załączy również: 4.1. kopię dowodu wniesienia wadium, 4.2. pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 4.3. Ogólne Warunki ubezpieczenia związane z ofertą Wykonawcy 5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w punkcie niniejszej SIWZ składa odpowiednio: 6.1. w zakresie wymaganych dokumentów w punkcie i 3.6. SIWZ - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z zapisami 4 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r., potwierdzające odpowiednio: - że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2. w zakresie punktu 3.5 i 3.7 SIWZ Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 8

9 11 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem zgodnie z terminami określonymi w punktach 6.1 i 6.2 niniejszej SIWZ. 7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 8.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 3.9 zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp: warunki określone w punkcie V.1 SIWZ wykonawcy mogą spełniać łącznie; warunki określone w punkcie V.2 SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania każdy z wykonawców musi spełniać oddzielnie. 9

10 9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 9.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Dokumentami niejawnymi (zastrzeżonymi) składanymi w ofercie, mogą być tylko informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem "tajemnica przedsiębiorstwa" Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: - lub faksem pod numerem mbroker NET Sp. z o.o., ul. Gromadzka 13, Poznań 2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy Michał Mantura - tel Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Godziny pracy Pełnomocnika Zamawiającego - od poniedziałku do piątku: Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art.38). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz przekaże wszystkim, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem w/w terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez adresata. 10

11 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, modyfikować treść specyfikacji istotnych warunkó w zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych : sto pięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach - w zależności od wyboru Wykonawcy - w: 1) Pieniądzu - Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 1131 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa Nr konta: z dopiskiem wadium przetarg nieograniczony: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI, nr sprawy ZP/10/2015, a potwierdzenie przelewu (czytelne ksero) załączyć do oferty; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium niezależnie od formy musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy potwierdzić przez dołączenie do oferty oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu) potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem z art. 46 ust. 4a ustawy. 11

12 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 Pzp 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. 3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp wykluczy Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ. b) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji. c) dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty) lub w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2. lit c) niniejszej części. d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie. 12

13 2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: a) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. b) Wymagane jest, aby oferta była sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem, pod rygorem nieważności. c) Oferta oraz wszystkie załączniki, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie lub dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty (w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). d) Wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony wszystkich załączników muszą być ponumerowane, ułożone w kolejności, podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, trwale spięte i ostemplowane pieczątką firmową Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga numerowania, podpisywania i ostemplowania czystych stron. e) Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osobę reprezentującą firmę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. f) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie pola i pozycje tych załączników powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień SIWZ. g) Poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. h) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko 1 ofertę. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. j) Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. k) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku, nr 47, poz. 211 z późn. zm.), które nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą: "nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób 13

14 trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Opakowanie i oznakowanie ofert Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oznakowanej w następujący sposób: Przetarg nieograniczony USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI, nr sprawy ZP/10/2015 NIE OTWIERAĆ przed < r. godz. 12:30> Poza powyższym oznaczeniem należy zamieścić nazwę i adres Zamawiającego JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 Kancelaria Jawna, Mińsk Mazowiecki oraz nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Jednostce Wojskowej 1131, Mińsk Mazowiecki; (kancelaria jawna budynek sztabu ) w dni robocze w godzinach nie później niż do dnia godz Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego budynek Socjalnoszkoleniowy nr 32, pokój sala odpraw dn godz Komisję powołuje Pełnomocnik Zamawiającego. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie, przez osobę pełniącą dyżur na biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia na teren Jednostki Wojskowej 1131 oraz czas przejścia do kancelarii jawnej Zamawiającego (ok. 15 min). 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 14

15 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane na adres zamawiającego i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA, natomiast w przypadku wycofania oferty należy złożyć pisemne powiadomienie opatrzone napisem WYCOFANIE ( te oferty nie będą otwierane). 8. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 2 Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU ICH OCENY 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o poniższe kryteria: 2. Kryteria oceny ofert: A. Cena łączna składek 30 % B. Wysokości świadczeń 30 % C. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane 40 % 3. Sposób oceny ofert: Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną wartość składki ubezpieczeniowej zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według niżej określonych zasad: A. Cena łączna składek Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 15

16 jakie będzie ponosił Wykonawca. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wysokość składki za jedną osobę nie może być wyższa niż maksymalna wysokość składki określona przez Zamawiającego w danym wariancie w załączniku nr 5 do SIWZ Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do pełnych złotych. Punktacja za kryterium cena łączna składek liczona będzie dla oferty według następującego wzoru: cena najniższa Liczba punktów dla kryterium A = x 30 B. Wysokość świadczeń cena badana Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za podwyższenie wysokości świadczeń wg. następujących zasad: Dla Wariantów I, II, III, IV, V, VI w określonych w załączniku nr 5 do SIWZ: b1. Nazwa świadczenia Za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego Punktacja - o nie mniej niż 10%, a mniej niż 20% w każdym z Wariantów 5 pkt - o nie mniej niż 20%, a mniej niż 30% w każdym z Wariantów 10 pkt - o 30% i więcej w każdym z Wariantów 20 pkt Max ilość punktów 20 pkt b2. Nazwa świadczenia Za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu Zgonu Rodziców i Teściów Punktacja - o nie mniej niż 10%, a mniej niż 20% w każdym z Wariantów 5 pkt - o nie mniej niż 20%, a mniej niż 30% w każdym z Wariantów 10 pkt - o 30% i więcej w każdym z Wariantów 20 pkt Max ilość punktów 20 pkt 16

17 b3. Nazwa świadczenia Za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu Urodzenia się dziecka Punktacja - o nie mniej niż 10%, a mniej niż 20% w każdym z Wariantów 5 pkt - o nie mniej niż 20%, a mniej niż 30% w każdym z Wariantów 10 pkt - o 30% i więcej w każdym z Wariantów 20 pkt Max ilość punktów 20 pkt b4. Nazwa świadczenia Za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego Punktacja - o nie mniej niż 10%, a mniej niż 20% w każdym z Wariantów 5 pkt - o nie mniej niż 20%, a mniej niż 30% w każdym z Wariantów 10 pkt - o 30% i więcej w każdym z Wariantów 20 pkt Max ilość punktów 20 pkt b5. Nazwa świadczenia Za podwyższenie wysokości świadczenia z tytułu Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu w wyniku NW Punktacja - o nie mniej niż 10%, a mniej niż 20% w każdym z Wariantów 5 pkt - o nie mniej niż 20%, a mniej niż 30% w każdym z Wariantów 10 pkt - o 30% i więcej w każdym z Wariantów 20 pkt Max ilość punktów 20 pkt Uwaga: Podwyższenie wysokości świadczeń dotyczących ryzyk niewymienionych powyżej nie będzie punktowane. 17

18 Punktacja za kryterium wysokość świadczeń liczona będzie dla oferty według następującego wzoru: suma punktów uzyskanych z kryteriów cząstkowych Ilość punktów dla kryterium B = x C. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul i innych postanowień szczególnie preferowanych (opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ w punkcie V) rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących zasad: Nazwa klauzuli/postanowień Za wprowadzenie klauzuli elektronicznego systemu obsługi ubezpieczenia Liczba punktów 60 pkt Za wprowadzenie klauzuli systemu elektronicznego/internetowego zgłaszania roszczeń Za wprowadzenie klauzuli dodatkowej zniżki na ubezpieczenia majątkowe 20 pkt 20 pkt Uwaga: W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnie preferowanych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w załączniku nr 5 do SIWZ za zmienioną klauzulę/postanowienie przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. Punktacja za kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane liczona będzie dla oferty według następującego wzoru: suma punktów uzyskanych z kryteriów cząstkowych Ilość punktów dla kryterium C = x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla której suma punktów za kryteria A, B i C jest największa. 18

19 4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. ROZDZIAŁ XIV OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, zawiadomi o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 3. Niezależnie od powyższego ogłoszenie zawierające informacje określone w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczone na: 1) stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego; 2) tablicy ogłoszeń JW. 1131; 3) stronie internetowej 23 BLT. ROZDZIAŁ XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem art. 94 ust. 1 i 1a ustawy, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 19

20 4. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ROZDZIAŁ XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, Pzp (faksem) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Departamenty Kontroli w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2 upzp. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo