UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.jedn. Dz. U. z 2002r Nr 200 poz z późn. zm.) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje: Ustala się wzór formularza Informacja w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór formularza Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wzór formularza Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i na mocy uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wzór formularza Informacja w sprawie podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wzór formularza Deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wzór formularza Informacja w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wzór formularza Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc Uchwała Nr III/22/2002 Rady Gminy w Gródku n/dunajcem z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. Woj. Mał. z 2002 Nr 298 poz. 3938). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacjaw sprawie podatku od nieruchomości na rok... I. Położenie nieruchomości: Miejscowość... nr domu... Nr działek... II. Data nabycia nieruchomości:... III. Data rozpoczęcia użytkowania (budynki i budowle nowo wybudowane)... Właściciel - współwłaściciel użytkownik - posiadacz /podkreślić właściwe/ Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania kod PESEL NIP Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania ( z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie 1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia lub wartość 2. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.... ha 3. Grunty pozostałe 4. Budynki mieszkalne lub ich części 5. Budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 7. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 8. Pozostałe budynki a. letniskowe i rekreacyjne b. pozostałe budynki nie będące letniskowymi i rekreacyjnymi 9. Budowle 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wartość... Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

4 Oświadczenie: Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, oraz podanie danych niezgodnych z prawda jest mi znana (data sporządzenia) (podpis składającego zeznanie) Pouczenie: 1. Wypełnioną informację należy zwrócić do Urzędu Gminy w Gródku n/dunajcem pokój nr 23 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. 2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu, wysokość podatku ulega zmianie poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana. O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 3. Niedopełnienie obowiązku złożenia Informacji w sprawie podatku od nieruchomości będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,( tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. DEKLARACJA na podatek od nieruchomości Pieczęć podatnika NIP... REGON... Nr konta bankowego podatnika... DEKLARACJA na podatek od nieruchomości na rok... Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Podstawa Opodatkowania 1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Grunty pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.... ha 3. Grunty pozostałe 4. Budynki mieszkalne lub ich części...m 2 5. Budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 6 Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym....m 2 Powierzchnia użytkowa...m 2 7. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające...m 2 tych świadczeń 8.. Pozostałe budynki: a. Letniskowe i rekreacyjne b. Pozostałe budynki nie będące letniskowymi i rekreacyjnymi 9. Budowle - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Razem...m 2...m 2 Wartość... Stawka Kwota Podatku podatku Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

6 Oświadczenie: Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej Kier. jednostki Księgowy za prawidłowe obliczenie podatku nr telefonu... Pouczenie: Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne lasów państwowych są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Gródek n/dunajcem deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Gródek n/dunajcem za miesiąc styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na konto Bank Spółdzielczy w Gródku n/dunajcem Nr konta ) obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 w pkt 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Definicje przedmiotów opodatkowania określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Na podstawie art. 2 1 pkt 1 w związku z art. 3 1 i art. 3a ustawy z dnia o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niedopełnienie obowiązku złożenia Deklaracji na podatek od nieruchomości będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. DEKLARACJA na podatek od nieruchomości Pieczęć podatnika NIP... REGON... Nr konta bankowego podatnika... DEKLARACJA na podatek od nieruchomości na rok... dot. podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Podstawa opodatkowania 1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.... ha 3. Grunty pozostałe 4. Budynki mieszkalne lub ich części...m 2 5. Budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 6 Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 7. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 8.. Pozostałe budynki: a. Letniskowe i rekreacyjne b. Pozostałe budynki nie będące letniskowymi i rekreacyjnymi 9. Budowle - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Razem...m 2 Powierzchnia użytkowa...m 2...m 2...m 2...m 2 Wartość... Stawka podatku Kwota Tytuł podatku zwolnienia* * wpisać właściwe wyszczególnienie podstawy prawnej zwolnienia: art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 2, art.. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Oświadczenie: Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, oraz podanie danych niezgodnych z prawda jest mi znana. Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

8 nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej Kier. jednostki Księgowy za prawidłowe obliczenie podatku nr telefonu... Pouczenie: Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne lasów państwowych są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Gródek n/dunajcem deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 ni od dnia zaistnienia tych zmian. 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Gródek n/dunajcem za miesiąc styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na konto Bank Spółdzielczy w Gródku n/dunajcem Nr konta ) obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 w pkt 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Definicje przedmiotów opodatkowania określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Na podstawie art. 2 1 pkt 1 w związku z art. 3 1 i art. 3a ustawy z dnia o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niedopełnienie obowiązku złożenia Deklaracji na podatek od nieruchomości będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego na rok... I. Położenie nieruchomości: Miejscowość... nr domu... Nr działek... II. Data nabycia nieruchomości:... Właściciel - współwłaściciel użytkownik - posiadacz /podkreślić właściwe/ Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania kod PESEL NIP I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 1. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza; a/ poniżej 1 ha Pow... Pow... b/ grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych Wyszczególnienie gruntów Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Sady Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

10 I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Użytki zielone I II III IV V VI VIz Grunty rolne zabudowane I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V VI VIz Grunty pod wodami Grunty zakrzaczone i zadrzewione ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy Przedmiot zwolnienia Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w ha fizycznych ULGI na podstawie art.13 i art.13a ustawy Treść Ulga inwestycyjna art.13 Ulga żołnierska art.13a Wyszczególnienie Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

11 Oświadczenie Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań przewidziane w art.56 ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. Nr 83 poz. 930 z późn. zmianami ) (data sporządzenia) (podpis składającego zeznanie) Pouczenie: 1. Wypełnioną informację należy zwrócić do Urzędu Gminy w Gródku n/dunajcem pokój nr 23 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. 2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła sposobu wykorzystania gruntu rolngo, wysokość podatku ulega zmianie poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana. O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 3. Niedopełnienie obowiązku złożenia Informacji w sprawie podatku rolnego będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. DEKLARACJA w sprawie podatku rolnego I. Położenie nieruchomości: Miejscowość... nr domu... Nr działek... II. Data nabycia nieruchomości:... Właściciel - współwłaściciel użytkownik - posiadacz /podkreślić właściwe/ Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania: Przedmiot opodatkowania Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy) z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza Razem Powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych Powierzchnia użytków rolnych w ha przeliczeniowych Stawka Kwota podatku podatku D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Przedmiot opodatkowania Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Sady I II IIIa IIIb IVa IVb Powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych Powierzchnia użytków rolnych w ha przeliczeniowych Stawka podatku Kwota podatku Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

13 V VI VIz Użytki zielone I II III IV V VI VIz Grunty rolne zabudowane I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V VI VIz Grunty pod wodami Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone Razem ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy Przedmiot zwolnienia Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w ha fizycznych ULGI na podstawie art.13 i art.13a ustawy Treść Ulga inwestycyjna art.13 Ulga żołnierska art.13a Wyszczególnienie Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

14 Na podstawie art. 2 1 pkt. 1 w związku z art. 3 1 i art. 3a ustawy z dnia r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Jednocześnie oświadczam, że odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływa na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej Kier. jednostki Księgowy za prawidłowe obliczenie podatku nr telefonu... Pouczenie: 1) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane: a) składać, w terminie do 15 stycznia, Gminie Gródek n/dunajcem deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, b) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy Gródek n/dunajcem w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 2 ) Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających z ulg i zwolnień na podstawie przepisów ustawowych ( należy wypełnić załącznik do niniejszej deklaracji). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. INFORMACJA o lasach w sprawie podatku leśnego osób fizycznych I. Położenie lasu: Miejscowość... nr domu... Kw...Nr działek... II. Data nabycia nieruchomości:... Właściciel - współwłaściciel użytkownik - posiadacz /podkreślić właściwe/ Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania PESEL NIP I. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie 1. Lasy ochronne 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w.1 i 2) R a z e m : Powierzchnia lasów w ha Zwolnienia od podatku leśnego: Na podstawie art.7 ustawy o podatku leśnym: 1 Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 2 Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 3 Użytki ekologiczne Tytuł 4 Prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie-zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej. Powierzchnia lasów O ś w i a d c z e n i e Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

16 Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań przewidzianych w art. 56 ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.) (data sporządzenia) (podpis składającego zeznanie) P o u c z e n i e : 1. Wypełnioną informację należy zwrócić do Urzędu Gminy w Gródku n/dunajcem pokój nr 23 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji. 2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu leśnego, wysokość podatku ulega zmianie poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana. O zmianach należy informować tut.urząd w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 3. Podatnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy. W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe 4. Niedopełnienie obowiązku złożenia Informacji w sprawie podatku leśnego będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r. DEKLARACJA na podatek leśny D E K L A R A C J A na podatek leśny na rok... Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania Przedmiot opodatkowania Lasy ochronne oraz wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych Lasy pozostałe Powierzchnia lasów w ha fizycznych Stawka Podatku (50 % stawki) (100 % stawki) Kwota Podatku Razem Na podstawie art. 2 1 pkt. 1, w związku z art. 3 1 i art. 3 a ustawy z dnia r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 110,poz.968) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Jednocześnie oświadczam,że odpowiedzialność w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znane nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej Kier. jednostki Księgowy za prawidłowe obliczenie podatku nr telefonu... Pouczenie: 1. Osoby prawne,jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne, Agencji Własności Rolnej i Skarbu Państwa,a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: a) składać w terminie do dnia 15 stycznia Gminie Gródek n/dunajcem deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, b) odpowiednio skorygować deklarację,w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu Gminy Gródek na Dunajcem w terminach do dnia 15 każdego miesiąca na Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 1

18 konto Bank Spółdzielczy w Gródku n/dunajcem Nr konta Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Małek Id: ZMPDP-PMYNF-EAZGE-COZPT-XDWXF. Podpisany Strona 2

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice.

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Wydanie z dn. 14.07.2015 r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Ogólny opis: Dotacja do inwestycji

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo