REGULAMIN ROZDZIAŁ II WARUNKI DOPUSZCZENIA INSTALATORA ORAZ INSTALACJI SOLARNEJ DO PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZDZIAŁ II WARUNKI DOPUSZCZENIA INSTALATORA ORAZ INSTALACJI SOLARNEJ DO PROGRAMU"

Transkrypt

1 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 12 marca 2012 r. Dla dofinansowania montażu solarnego systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Miasta Terespol z budynków mieszkalnych w roku w ramach projektu Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Projekt - Działanie z dofinansowaniem w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Miasta Terespol z budynków mieszkalnych w roku 2012 pn. Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol. 2. Miasto - Gmina Miasto Terespol. 3. Właściciel osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Miasta Terespol, akceptująca warunki określone w 4 i zarejestrowana, jako uczestnik Projektu właściciel / współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego na terenie Miasta. 4. Instalator - firma instalacyjna, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu na projektowanie i wykonanie instalacji solarnych zgodnie z zasadami Projektu. 5. Biorącym w użyczenie- Gmina Miasto Terespol 6. Użyczającym osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Mieście Terespol 7. Budynek budynek mieszkalny stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość 8. Budynku mieszkalnym jednorodzinny - rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych. 9. Instalacja solarna solarny system grzewczy składający się z kolektorów słonecznych, grupy solarnej (system pompowo-sterowniczy z zabezpieczeniami) i zasobnika ciepłej wody z wymiennikiem. Wszystkie podzespoły połączone odpowiednimi przewodami w izolacji termicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 10. Koszty kwalifikowane koszty robót obejmujące prace związane bezpośrednio z montażem instalacji solarnej wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych związanych z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz koszty innych prac wyszczególnionych w 7 pkt Koszty niekwalifikowane pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji u Właściciela, a w szczególności koszty robót związanych z adaptacją konstrukcji i poszycia dachu na potrzeby montażu kolektorów słonecznych, dostosowanie instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów budowlanych, przeróbki istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej. 12. RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 13. IZ - RPO WL Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ROZDZIAŁ II WARUNKI DOPUSZCZENIA INSTALATORA ORAZ INSTALACJI SOLARNEJ DO PROGRAMU 2 Firma dokonująca montażu instalacji solarnej u Właściciela powinna spełniać następujące Wymagania: 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i posiadanie możliwości wystawiania faktur VAT. 2. Niezaleganie z należnościami w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS i Gminy 3. Udokumentowane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w montażu instalacji solarnych. 4. Znajomość zasad oraz regulaminu Projektu i jego zaakceptowanie.

2 5. Współpraca partnerska z Dostawcami instalacji solarnych zgodnych z regulaminem Projektu 6. Znajomość zasad montażu danego typu instalacji solarnych oraz jej obsługi. 7. Zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na montowane instalacje. 8. Udzielenie minimum 5-letniej gwarancji na pracę całej instalacji. 9. Dysponowanie personelem posiadającym właściwe uprawnienia do prowadzenia robót instalacyjnych, a także sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budową instalacji sanitarnych minimum, grzewczych i gazowych opisanych w rozdz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z późn. Zm.) lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji wydawane na podstawie rozp. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 (Dz.U.Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) 10. Posiadanie odpowiedniego potencjału osobowego oraz sprzętu dla sprawnej realizacji montażu i uruchomienia. 11. Możliwość wykonania kosztorysu i uproszczonej dokumentacji projektowej (rzuty, schematy instalacji) oraz przeprowadzenie doboru właściwego rodzaju i wielkości instalacji solarnej dla potrzeb przedmiotowego budynku. 12. Instalator dostarczy następujące dokumenty: a) Dane teleadresowe, b) Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, c) Kopie nadania NIP, REGON, odpisu z KRS lub innej formy rejestracji firmy, d) Oświadczenia o: współpracy z Dostawcą instalacji solarnej (adresy producentów lub dystrybutorów elementów instalacji solarnych, listę typów montowanych kolektorów słonecznych wraz z aktualnymi atestami i certyfikatami), niezaleganiu ze składkami do ZUS, niezaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego, spełnieniu pozostałych wymagań opisanych w SIWZ opracowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych e) Kopie uprawnień wykonawczych i budowlanych, f) Nr konta bankowego. 3 Instalacja solarna do zabudowania w ramach Projektu powinna spełniać następujące wymagania: 1. Posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN , oraz europejski certyfikat poświadczony znakiem solar keymark nadanym przez jednostkę certyfikującą. 2. Powinna być właściwie dobrana do potrzeb grzewczych ciepłej wody użytkowej obsługiwanego budynku. ROZDZIAŁ III WSTĘPNE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU WŁAŚCICIELA W PROGRAMIE 4 1. Warunkiem koniecznym udziału Właściciela w Projekcie jest: a) wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z źródła ciepła (np. kocioł gazowy, czynny kocioł na węgiel lub z podajnikiem na ekogroszek, piec elektryczny, pompa ciepła, elektryczny podgrzewacz wody). b) uregulowane sprawy własności lub współwłasności dotyczące budynku mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli) c) złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie określonym przez Miasto d) terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie, umowach i innych dokumentach Projektu. 2. Budynki, w których do ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej brak wody bieżącej nie będą dopuszczone do udziału w Projekcie 3. Po weryfikacji i zakwalifikowaniu zostanie sporządzona lista 4. Do realizacji Projektu zakwalifikowanych zostanie 500 osób, które złożą poprawnie wypełniona deklarację i ankietę. 5. W przypadku większej niż wskazana w 4 pkt. 4 ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostali chętni umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.

3 6. Wszyscy Właściciele, którzy złożą dokumenty po terminie wskazanym przez Miasto i będą spełniały wszystkie wymogi formalne zostaną umieszczeni na liście rezerwowej 7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona z listy rezerwowej, według kolejności zapisów. Osoby zapisane na listę rezerwową Projektu, które nie znajdą się na liście podstawowej, nie będą uczestniczyć w Projekcie Przystępując do Projektu Właściciel oświadcza, że: a) Wszelkie zobowiązania finansowe w stosunku do Gminy Miasto Terespol są regulowane na bieżąco i nie toczy się wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne. b) posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Miasta Terespol, a w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli na montaż instalacji solarnej, c) budynek ma nadany numer porządkowy, d) budynek posiada zainstalowane i pracujące źródło ciepła służące do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. e) W budynku nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza f) nie korzysta i nie będzie korzystał z innych programów dofinansowania tego samego zadania (np. dopłaty NFOŚ i GW) 2. Przed zamontowaniem instalacji solarnej Właściciel zobowiązuje się do: a) podpisania umowy i wpłacenie należnych kosztów, b) przygotowania miejsca do zamontowania paneli solarnych, zgodnie z opinią osoby uprawnionej stwierdzającej możliwość ich lokalizacji we wskazanym miejscu oraz w oparciu o przepisy budowlane w tym zakresie, zgodnie z projektem przedstawionym przez Instalatora c) terminowego wykonania koniecznych robót niekwalifikowanych, np.: dostosowania instalacji elektrycznej i sanitarnej do wymogów zasilania zestawu solarnego, dostosowania więźby dachowej i poszycia dachu do obciążenia kolektorami), d) podjęcia wszelkich kroków zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji. e) przestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów prac związanych z montażem instalacji solarnej 3. Po wykonaniu instalacji solarnej Właściciel zobowiązuje się do: a) użytkowania jej zgodnie z instrukcją przez najbliższe 5 lat od daty odbioru końcowego inwestycji, b) przyjęcia w wymienionym okresie kontroli instalacji, dokonywanej przez uprawnionych przedstawicieli Miasta Terespol c) udostępniania informacji do celów statystycznych o zużyciu mediów energetycznych w swoim gospodarstwie domowym. d) nie prowadzenia ani rejestrowania działalności gospodarczej przez okres trwałości projektu e) naprawy wszelkich usterek powstałych z winy Właściciela a niepodlegających gwarancji ani ubezpieczeniu 4. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 póz. 926 z późniejszymi zmianami). 1 W przypadku odstąpienia Właściciela od Projektu jego miejsce na liście nie może być przedmiotem zbycia lub przekazania innej osobie. 2 Stwierdzenie w trakcie weryfikacji niezgodności stanu faktycznego z treścią przedstawionych dokumentów skutkuje wykluczeniem Właściciela z Projektu bez możliwości ponownego w nim udziału. 3 Miasto ma prawo wykluczyć z Projektu tego Właściciela, który naruszył warunki postanowienia niniejszego regulaminu lub zawartych umów. 6

4 ROZDZIAŁ IV ZAKRES RZECZOWY i FINANSOWY PROJEKTU 7 1 W zakres rzeczowy fazy wykonawczej (roboty kwalifikowane) wchodzi: a) wycena robót i materiałów na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego wykonanego przez Instalatora, b) zestaw solarny złożony z: Kolektorów słonecznych Zasobnika, Układu pompowego, Układu bezpieczeństwa, Układu hydraulicznego, Sterowania, Izolacji, Stelaży do mocowania kolektorów, Innych drobnych robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zestawu solarnego. c) zakup, dostawa i montaż instalacji solarnej, d) rozruch i odbiór końcowy zamontowanej instalacji. 2 Koszt robót kwalifikowanych jest związany z zakresem robót określonych w punkcie 1. 3 Koszty robót niekwalifikowanych nie mogą być włączone do kosztów przewidzianych do dofinansowania w Projekcie. Zakres tych robót Właściciel realizuje własnym kosztem i staraniem. ROZDZIAŁ V ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 8 1 Projektowanie i montaż instalacji solarnych w ramach Projektu, będzie podlegać finansowaniu w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Miastem a IZ - RPO WL o spełnieniu przez niego wszystkich wymagań Projektu 2 Koszty dotyczące Projektu i formalności będą pokrywane także ze środków Miasta Terespol w wysokości 1 % wartości Projektu. 3 Wielkość środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych na realizację Projektu oraz wysokość udziału Właściciela będą ustalone w umowie z uwzględnieniem warunków finansowania określonych z IZ RPO WL. 4 W przypadku gdy Miasto nie uzyska dofinansowania ze środków RPO WL, projekt nie będzie realizowany. ROZDZIAŁ VI SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIASTA NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU 9 Realizacja Projektu nastąpi wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania z RPO WL. Projekt i montaż instalacji kolektorów słonecznych wykonywany jest na zlecenie Miasta i na jego odpowiedzialność przez firmę wyłonioną zgodnie z ustawa PZP. 1 Właściciel podpisuje umowę z Miastem o dofinansowanie montażu instalacji solarnej z zaznaczeniem ostatecznych terminów wpłat, 2 Osoba uprawniona z ramienia Instalatora wykonuje inwentaryzację w celu stwierdzenia możliwości i celowości montażu instalacji solarnej u Właściciela. Inwentaryzacja powinna także wyraźnie wskazywać miejsce i zawierać ocenę konstrukcji i sposobu mocowania paneli solarnych oraz dawać wytyczne do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych. Protokół z inwentaryzacji powinien być potwierdzony podpisem osoby uprawnionej do wydawania tego typu opinii.

5 3 Instalator określa warunki techniczne montażu oraz na podstawie inwentaryzacji sporządza kosztorys z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych, zawierających w szczególności cenę wybranego zestawu instalacji solarnej. 4 W przypadkach szczególnych takich jak np.: a) Montaż kolektorów słonecznych na projektowanej nietypowej konstrukcji lub na zewnętrznym niezależnym fundamencie, Właściciel uzyskuje stosowne uzgodnienia dotyczące lokalizacji tych budowli. 5 Po przez Właściciela akceptacji projektu i kosztorysu na całość montażu, Instalator fizyczne wykonanie zadania: a) Prace przygotowawcze. b) Dostawa i montaż instalacji solarnej. c) Dostosowanie istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku w zakresie niezbędnym do współpracy z instalacją solarną. d) Rozruch instalacji solarnej dokonany przez Instalatora. e) Przeszkolenie Właściciela dotyczące zasad eksploatacji instalacji solarnej. 6 Miasto odbiera Instalację solarną po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego robót w obiekcie, z udziałem zainteresowanych stron, w tym przedstawiciela Miasta. 7 Właściciel, Instalator i przedstawiciel Miasta (Nadzorujący) podpisują protokół z końcowego odbioru robót. 8 Miasto kompletuje dokumentację do rozliczenia IZ - RPO WL 9 Po rozliczeniu Projektu trwałość jego wynosi 5 lat 10 Po pięciu latach instalacja zostanie przekazana Właścicielowi odrębną umową. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 Miasto zastrzega prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Załączniki: 1 Deklaracja 2 Ankieta 3 Umowa udziału w projekcie oraz montażu zestawu kolektora słonecznego

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego "Regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/DMP/2014 z dnia 14.01.2014 roku. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr I.1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Wspieranie rozproszonych, odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik 2 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie złotych:.... Okres

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmina Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo