Kraków, dnia 15 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 6070 UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 października 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 listopada 202 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/37/202 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 26 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zm.), art i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 2, poz. 2 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 2, poz.3 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy Jodłownik uchwala, co następuje:. Dokonuje się podziału Gminy Jodłownik na 5 jednomandatowych okręgów wyborczych. 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu. 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik. 6. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych, podjęte w niniejszej uchwale, wyborcom w liczbie co najmniej 5, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Jodłownik wyłonionej w wyborach na lata Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r Liczba mandatów 5 3. Norma przedstawicielska 566 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXVI/37/202 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 202 r. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego część sołectwa Jodłownik obejmująca przysiółki: Górki, część Centrum od drogi powiatowej Jodłownik - Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik Mała Wieś po stronie GS-su, Miękiniów 2 część sołectwa Jodłownik obejmująca przysiółki: Zagórznie, Markuszowa, część Centrum od drogi powiatowej Jodłownik Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik - Mała Wieś po stronie Urzędu Gminy i kościoła, Poddębie 3 sołectwo Kostrza obejmujące przysiółki: Dział, Łazy, Górki Kostrzańskie, Podlesie, Poddział, Przylasek, Brzegi, Podkostrze 4 sołectwo Krasne Lasocice obejmujące przysiółki: Lasocice, Łączki, Knyszów, Bucze, Wieś, Folwark, Łęg, Podgrobla, Kąciki, Poręby, Przedewsie, Sadzawki, Przylesie 5 sołectwo Słupia obejmujące przysiółki: Dąbrowica, Zalas, Podlas, Dalnia, Podzamcze Sołectwo Sadek obejmujące przysiółki: Dąbrówka, Lipie, Rzeki, Podczacze, Sadówki, Centrum Liczba radnych wybieranych w okręgu 6 część sołectwa Janowice obejmujące przysiółki: Gruszów I, Raciborzany, Borek 7 część sołectwa Janowice obejmujące przysiółki: Gruszów II, Wieś, Dobroniów 8 sołectwo Pogorzany obejmujące przysiółki: Smykań, Pogorzany Wieś, Mogiłki, Wieniec, Wierzki 9 sołectwo Szczyrzyc obejmujące przysiółki: Abramowice,Wadzyń, Działek 0 część sołectwa Szyk obejmujące przysiółki: Lipieńskie, Sewiołówka, część Podkostrze od drogi Szyk- Podkostrze po stronie Kostrzy, część Centrum po stronie przystanku na drodze powiatowej Limanowa Mstów, część Działy od strony Sewiołówki do drogi nr 250 część sołectwa Szyk obejmująca przysiółki: Bucówka, Barzyńskie, Zimna Woda, część Podkostrze od drogi Szyk Podkostrze po stronie drogi powiatowej Limanowa - Mstów, część Centrum po stronie kościoła, część Działy od drogi nr 250 w stronę Zimnej Wody

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz część sołectwa Wilkowisko obejmujące przysiółki: część Wielkiej Wsi od drogi 672 w stronę Stróży, Mała Wieś, część Górek od potoku Szachty w stronę Małej Wsi, Wądoły, część Zagórza od Stróży do drogi nr 89 3 część sołectwa Wilkowisko obejmująca przysiółki: część Wielkiej Wsi od drogi nr 672 po stronie Rożnowej, część Górek od potoku Szachty w kierunku Zalesia, Zalesie, Podlesie, Rożnowa, część Zagórza od drogi nr 89 w kierunku Zawadki 4 sołectwo Mstów obejmujące przysiółki: Zarzecze, Kamieniec, Mokra, Zielona, Dębina 5 sołectwo Góra Świętego Jana obejmujące przysiółki: Pobręczyn, Place, Kałuże, Pawłówki, Szpilkówka Uzasadnienie Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY JODŁOWNIK W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY JODŁOWNIK NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 2, poz. 2 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdych okręgu ustala na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Liczba radnych określona została z kolei w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zm.) i wynosi 5 w gminach do mieszkańców. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się radnego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 2, poz. 3 ze zm.) podział gminy na okręgi wyborcze powinien nastąpić w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do listopada 202 r. Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 202 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców z urzędu danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (w naszym przypadku na dzień 30 września 202 r.) Zgodnie z pismem PKW znak ZPOW-730-/2 z dnia 9 marca 202 r. przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb: - wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, - wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, - pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Wyliczenia normy przedstawicielstwa w Gminie Jodłownik - Liczba mieszkańców według stanu na dzień 30 września 202 r. wyniosła osób. - Liczba radnych 5 - Norma przedstawicielstwa (liczba mieszkańców : liczba radnych) 8490 : 5 = 566 osób

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Liczba okręgów wyborczych 5 Liczba mandatów przypadających na poszczególne sołectwa (jednostki pomocnicze) Gminy po zastosowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa przedstawia się następująco: SOŁECTWO Liczba mieszkańców Mandaty Mandaty zaokrąglenie Liczba Mieszkańców na mandat Jodłownik 58 2, Kostrza 432 0, Krasne-Lasocice 680, Słupia 308 0, Sadek 52 0, Janowice 890, Pogorzany 728, Szczyrzyc 632,6 632 Szyk 976, Wilkowisko 3 2, Mstów 508 0, Góra Świętego Jana 346 0,6 346 Suma Przy określeniu liczby mandatów przypadających na sołectwo zastosowano zapis art pkt l Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od /2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. Po zastosowaniu postanowień wynikających z art pkt l Kodeksu wyborczego liczba okręgów wynosi 6, tak więc o jeden przekracza ilość mandatów przypadających Gminie Jodłownik, dlatego też zgodnie z dyspozycją art pkt 2 mandat nadwyżkowy należało odjąć w okręgu obejmującym Sołectwo Słupia, w którym norma przedstawicielstwa była najmniejsza (308 mieszkańców na mandat). W przypadku sołectw, na które przypada liczba 2 - ch mandatów dokonano podziału na 2 okręgi

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Proponowany podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz związane z nim dane przedstawia poniższa tabela. Ponadto wnosi się o podjęcie przedmiotowej uchwały. Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego część sołectwa Jodłownik obejmująca przysiółki Górki, część Centrum od drogi powiatowej Jodłownik Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik Mała Wieś po stronie GS-su, Miękiniów część sołectwa Jodłownik obejmująca przysiółki: Zagórznie, Markuszowa, część Centrum od drogi powiatowej Jodłownik Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik Mała Wieś po stronie Urzędu Gminy i kościoła, Poddębie sołectwo Kostrza obejmujące przysiółki: Dział, Łazy, Górki Kostrzańskie, Podlesie, Poddział, Przylasek, Brzegi, Podkostrze sołectwo Krasne Lasocice obejmujące przysiółki: Lasocice, Łączki, Knyszów, Bucze, Wieś, Folwark, Łęg, Podgrobla, Kąciki, Poręby, Przedewsie, Sadzawki, Przylesie sołectwo Słupia obejmujące przysiółki: Dąbrowica, Zalas, Podlas, Dalnia, Podzamcze. Sołectwo Sadek obejmujące przysiółki: Dąbrówka, Lipie, Rzeki, Podczacze, Sadówki, Centrum część sołectwa Janowice obejmujące przysiółki: Gruszów I, Raciborzany, Borek część sołectwa Janowice obejmujące przysiółki: Gruszów II, Wieś, Dobroniów sołectwo Pogorzany obejmujące przysiółki: Smykań, Pogorzany Wieś, Mogiłki, Wieniec, Wierzki. sołectwo Szczyrzyc obejmujące przysiółki: Abramowice, Wadzyń, Działek część sołectwa Szyk obejmujące przysiółki: Lipieńskie, Sewiołówka, część Podkostrze od drogi Szyk-Podkostrze po stronie Kostrzy, część Centrum po stronie przystanku na drodze powiatowej Limanowa Mstów, część Działy od strony Sewiołówki do drogi nr 250 część sołectwa Szyk obejmująca przysiółki: Bucówka, Barzyńskie, Zimna Woda, część Podkostrze od drogi Szyk Podkostrze po stronie drogi powiatowej Limanowa - Mstów, część Centrum po stronie kościoła, część Działy od drogi nr 250 w stronę Zimnej Wody część sołectwa Wilkowisko obejmujące przysiółki: część Wielkiej Wsi od drogi 672 w stronę Stróży, Mała Wieś, część Górek od potoku Szachty w stronę Małej Wsi, Wądoły, część Zagórza od Stróży do drogi nr 89 część sołectwa Wilkowisko obejmująca przysiółki: część Wielkiej Wsi od drogi nr 672 po stronie Rożnowej, część Górek od potoku Szachty w kierunku Zalesia, Zalesie, Podlesie, Rożnowa, część Zagórza od drogi nr 89 w kierunku Zawadki sołectwo Mstów obejmujące przysiółki: Zarzecze, Kamieniec, Mokra, Zielona, Dębina Liczba mieszkańców w okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz sołectwo Góra Świętego Jana obejmujące przysiółki: Pobręczyn, Place, Kałuże, Pawłówki, Szpilkówka 346

7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 6070

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 6070

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 0 Poz. 6070

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Poz. 6070

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 6070

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 6070

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 6070

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-113/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

WYJAŚNIENIA. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego. WYJAŚNIENIA o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego. 1. Przepisy prawne dotyczące finansowania komitetów wyborczych. Zasady prowadzenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA --- Wybory samorządowe 2014 ---

PORADNIK KANDYDATA --- Wybory samorządowe 2014 --- PORADNIK KANDYDATA --- Wybory samorządowe 2014 --- Tegoroczne wybory samorządowe odbędą 16 listopada. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostanie przeprowadzona dwa tygodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 5a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,

dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZKF-780-6/14 WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO Rozdział I Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania PROJEKT STATUTU SOŁECTWA Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania 1. Ogól mieszkańców miejscowości.stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo zwany dalej Sołectwem. 2. Teren działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011 PORADNIK WYBORCZY Wybory parlamentarne 2011 Spis treści Kogo wybieramy?... 2 System wyborczy... 3 Kampania wyborcza... 6 Czy i gdzie mogę zagłosować... 7 Szczególne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo