AKT NOTARIALNY [1] Pesel:,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, ---------------------------------------------------------------"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: , syn i.., zamieszkały pod adresem:.,..-.., jak oświadczył używający jedynie pierwszego imienia, Pesel:, legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru:., , syn. i., zamieszkały pod adresem:,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego imienia, Pesel:, legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru:., , syn i., zamieszkały pod adresem:,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego imienia, Pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru:, ad 3) działający w imieniu Spółki pod firmą:. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w.., pod adresem:...-., ul..., posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ( Spółka z o.o. ), jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki z o.o. uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych wyżej powołanych Strona 1 z 7

2 UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 1 Stawający, zwani dalej Wspólnikami, zawierają spółkę komandytową, zwaną dalej Spółką Firma Spółki brzmi:.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spółka może w obrocie posługiwać się skrótem firmy: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. [2] Siedzibą Spółki jest miasto Spółka działa na terytorium kraju i za granicą Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą Czas trwania Spółki jest nieograniczony Wspólnikami Spółki są: Spółka pod firmą:.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - komplementariusz, komandytariusz, komandytariusz.[3] Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów: Komplementariusz. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości.. zł (. złotych), Komandytariusz. wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości.. zł (. złotych), Komandytariusz wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości zł (.. złotych) Wkłady Wspólników nie podlegają oprocentowaniu Strona 2 z 7

3 7 Wspólnik odpowiedzialny osobiście za zobowiązana Spółki obowiązany jest pracować przy dołożeniu należytej staranności na rzecz Spółki, za pracę tę Wspólnikowi nie przysługuje wynagrodzenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, odpowiada za zobowiązania Spółki do wysokości kwoty.. zł - suma komandytowa, odpowiada za zobowiązania Spółki do wysokości kwoty.. zł - suma komandytowa.[4] Wspólnicy dopuszczają możliwość przyjęcia do Spółki nowego komplementariusza lub komandytariusza oraz zmianę statusu dotychczasowego komandytariusza na komplementariusza poprzez zmianę niniejszej umowy spółki komandytowej Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD.., PKD., PKD, PKD.., PKD Prawo reprezentowania Spółki przysługuje Wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń za zobowiązania Spółki komplementariuszowi Komandytariusz może reprezentować Spółkę zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.[5] Udziały Wspólników w zyskach, stratach za rok obrotowy oraz w majątku pozostałym po likwidacji Spółki dzielić się będą między Wspólników w sposób następujący: a) Komplementariuszowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługiwać będzie udział w wysokości % (słownie: procent), ---- b) Komandytariuszowi. przysługiwać będzie udział w wysokości Strona 3 z 7

4 % (słownie: procent), c) Komandytariuszowi przysługiwać będzie udział w wysokości % (słownie: procent) Wspólnicy mają prawo pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku Zasady wypłaty zaliczek ustalane będą uchwałą Wspólników Rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym Pierwszy rok bilansowy kończy się 31 grudnia 201. roku Ogół praw i obowiązków Wspólnika może być przeniesiony na osobę trzecią za uprzednią pisemną zgodą pozostałych Wspólników W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków Wspólnika na osobę trzecią, za zobowiązania występującego Wspólnika związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Wspólnik oraz wspólnik wstępujący do Spółki Komandytariusz może w każdym czasie żądać okazania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeglądać księgi i dokumenty Spółki w celu weryfikacji rzetelności oświadczeń finansowych, jak również żądać innych wyjaśnień dotyczących finansowej kondycji Spółki lub finansowych lub prawnych warunków transakcji dokonywanych lub mających zostać dokonanymi przez Spółkę Komandytariusz może przeglądać księgi Spółki, inne dokumenty finansowe, umowy lub ich projekty na bieżąco i w każdym czasie, zarówno dla celów weryfikacji rzetelności dokumentów finansowych (w tym sprawozdania finansowego), jak i biznesowej efektywności lub zyskowności i bezpieczeństwa prawnego i biznesowego), lub żądać przygotowania sprawozdania finansowego za dany okres i na dany moment istnienia Spółki lub sprawozdania z działalności Spółki w danym okresie.[6] Wspólników nie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej Wspólnicy są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Strona 4 z 7

5 informacji dotyczących Spółki. Niniejsze zobowiązanie nie wygasa z chwilą wystąpienia ze Spółki W przypadku wystąpienia ze Spółki Wspólnik występujący jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Spółce wszelkich dokumentów dotyczących Spółki, ich kopii lub odpisów, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach, o ile nie są one niezbędne występującemu Wspólnikowi na potrzeby dokumentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez występującego Wspólnika, w szczególności na potrzeby rozliczeń podatkowych Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. W toku likwidacji Wspólnicy nie mogą być zobowiązywani do żadnych świadczeń na rzecz Spółki W razie ogłoszenia upadłości Wspólnika lub wypowiedzenia umowy Spółki przez Wspólnika lub jego wierzyciela Spółka będzie trwała nadal pomiędzy pozostałymi Wspólnikami o ile będzie to możliwe ze względu na ilość odpowiedniej kategorii Wspólników W razie rozwiązania, likwidacji lub upadłości Wspólnika odpowiadającego za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, Spółka nie ulega rozwiązaniu Rozwiązania Spółki nie powoduje śmierć Wspólnika odpowiadającego w sposób ograniczony. Spółka trwa nadal ze spadkobiercami zmarłego. Spadkobiercy ci powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania praw tego Wspólnika Za zgodą wszystkich wspólników dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza, a osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza lub komandytariusza Wspólnik może za zgodą wszystkich pozostałych wspólników wystąpić ze Spółki w każdym czasie z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz żądać rozwiązania Spółki natychmiast w przypadku, gdy zaistnieją ważne ku temu powody W czasie ogłoszenia upadłości lub wypowiedzenia umowy przez Wspólnika, odpowiadającego za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, Spółka nie ulega rozwiązaniu. W miejsce ustępującego wspólnicy zobowiązani są wskazać nowego komplementariusza W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, w szczególności o umowie spółki komandytowej Strona 5 z 7

6 22 Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie Koszty sporządzenia tego aktu ponosi: Pobrano: Akt niniejszy odczytano, przyjęto i podpisano [1] Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności por. art. 106 k.s.h. w zw. z art k.c. [2] Prawidłowe brzmienie firmy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. powinno obejmować pełną nazwę komplementariusza i pełne oznaczenie formy prawnej spółki komandytowej. Często popełnianym błędem jest używanie skróconej wersji oznaczenia formy prawnej komplementariusza sp. z o.o. np. XYZ sp. z o.o. spółka komandytowa. To samo dotyczy skrótu firmy spółki komandytowej. Dopuszczalność skrócenia firmy odnosi się wyłącznie do oznaczenia formy prawnej spółki komandytowej. Wobec powyższego nieprawidłowym jest oznaczenie firmy jako: XYZ sp. z o.o. spółka komandytowa oraz używanie skrótu: XYZ sp. z o.o. sp. k. por. art. 104 k.s.h. [3] W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem (czyli osobą prowadzącą sprawy spółki i odpowiadającą wobec jej wierzycieli bez ograniczenia) a co najmniej jeden wspólnik musi być komandytariuszem (czyli osobą zwykle nie prowadzącą spraw spółki i odpowiadająca do wysokości sumy komandytowej) por. art. 102 k.s.h. O zasadach odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej możesz przeczytać szerzej tu: Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej. [4] Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej por. art. 111 k.s.h. [5] Zasadą jest, iż to komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Umowa spółki może jednak przewidywać prawo prowadzenia spraw spółki przez komandytariusza. Komandytariusz może natomiast reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik, w tym jako prokurent (por. art. 117 i 118 k.s.h.). [6] Zasadą jest, iż komandytariusz nie ma ani prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Dlatego też ustawodawca przyznał tej kategorii wspólników prawo żądania odpisu sprawozdania finansowego oraz przeglądania ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia jego rzetelności. Prawo to zostało wzmocnione możliwością wnioskowania do sądu rejestrowego o zarządzenie udostępnienia mu sprawozdania finansowego lub złożenia innych wyjaśnień, jak również dopuszczenia komandytariusza do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Praw tych w umowie spółki nie można Strona 6 z 7

7 wyłączyć ani ograniczyć (por. art. 120 k.s.h.). Natomiast w komentowanym postanowieniu omawiane uprawnienia zostały rozszerzone. Strona 7 z 7

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A nr 823/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego dwunastego roku (19.12.2012 r.) przede mną, notariuszem Janem Olbrachtem, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 08:45:38 Numer KRS: 0000614745

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 08:45:38 Numer KRS: 0000614745 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 08:45:38 Numer KRS: 0000614745 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 15:16:27 Numer KRS: 0000564774

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 15:16:27 Numer KRS: 0000564774 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 15:16:27 Numer KRS: 0000564774 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 13:38:37 Numer KRS: 0000533356

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 13:38:37 Numer KRS: 0000533356 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 13:38:37 Numer KRS: 0000533356 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. Dnia... dwutysięcznego...roku przed... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... (imię i nazwisko)

Akt notarialny. Dnia... dwutysięcznego...roku przed... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... (imię i nazwisko) Akt notarialny Dnia... dwutysięcznego...roku przed...... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... córka/syn... zamieszkała/ły we... PESEL... NIP... 2/... córka/syn... zamieszkała/ły we...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej Umowa spółki cywilnej Umowa spółki cywilnej zawarta w... dnia... r. pomiędzy: 1).., zam. w..., przy ul........., PESEL..., 2).., zam. w..., przy ul......, PESEL..., 3).., zam. w..., przy ul......, PESEL...,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.03.2016 godz. 12:06:01 Numer KRS: 0000516181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.03.2016 godz. 12:06:01 Numer KRS: 0000516181 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.03.2016 godz. 12:06:01 Numer KRS: 0000516181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2016 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000344496

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2016 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000344496 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.03.2016 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000344496 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Spółka działać będzie pod firmą..., a siedzibą jej będzie... Kapitał zakładowy spółki wynosi... zł. (słownie... zł.

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Spółka działać będzie pod firmą..., a siedzibą jej będzie... Kapitał zakładowy spółki wynosi... zł. (słownie... zł. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Dnia... w... pomiędzy: 1.... synem/córką... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... legitymującym/-ą się dow. osob. seria i numer... wydanym przez... 2.... synem/córką... zamieszkałym/-ą w...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 06:55:48 Numer KRS: 0000600489

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 06:55:48 Numer KRS: 0000600489 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 06:55:48 Numer KRS: 0000600489 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 19:21:55 Numer KRS: 0000584776

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 19:21:55 Numer KRS: 0000584776 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 19:21:55 Numer KRS: 0000584776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.12.2015 godz. 14:09:27 Numer KRS: 0000569818

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.12.2015 godz. 14:09:27 Numer KRS: 0000569818 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2015 godz. 14:09:27 Numer KRS: 0000569818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:30:38 Numer KRS: 0000600555

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:30:38 Numer KRS: 0000600555 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:30:38 Numer KRS: 0000600555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.02.2014 godz. 19:16:01 Numer KRS: 0000292775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.02.2014 godz. 19:16:01 Numer KRS: 0000292775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.02.2014 godz. 19:16:01 Numer KRS: 0000292775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2016 godz. 23:38:43 Numer KRS: 0000600187

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2016 godz. 23:38:43 Numer KRS: 0000600187 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2016 godz. 23:38:43 Numer KRS: 0000600187 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2016 godz. 11:11:22 Numer KRS: 0000573521

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2016 godz. 11:11:22 Numer KRS: 0000573521 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2016 godz. 11:11:22 Numer KRS: 0000573521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 14:50:17 Numer KRS: 0000188109

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 14:50:17 Numer KRS: 0000188109 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 14:50:17 Numer KRS: 0000188109 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 23:17:46 Numer KRS: 0000457843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 23:17:46 Numer KRS: 0000457843 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 23:17:46 Numer KRS: 0000457843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:27:33 Numer KRS: 0000579744

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:27:33 Numer KRS: 0000579744 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:27:33 Numer KRS: 0000579744 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 13:36:01 Numer KRS: 0000595445

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 13:36:01 Numer KRS: 0000595445 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 13:36:01 Numer KRS: 0000595445 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 13:30:16 Numer KRS: 0000510938

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 13:30:16 Numer KRS: 0000510938 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 13:30:16 Numer KRS: 0000510938 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.08.2016 godz. 10:27:31 Numer KRS: 0000520117

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.08.2016 godz. 10:27:31 Numer KRS: 0000520117 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.08.2016 godz. 10:27:31 Numer KRS: 0000520117 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2016 godz. 16:35:23 Numer KRS: 0000425532

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2016 godz. 16:35:23 Numer KRS: 0000425532 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2016 godz. 16:35:23 Numer KRS: 0000425532 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2014 godz. 09:00:23 Numer KRS: 0000487902

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2014 godz. 09:00:23 Numer KRS: 0000487902 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2014 godz. 09:00:23 Numer KRS: 0000487902 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 11:37:06 Numer KRS: 0000600392

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 11:37:06 Numer KRS: 0000600392 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 11:37:06 Numer KRS: 0000600392 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:28:34 Numer KRS: 0000600871

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:28:34 Numer KRS: 0000600871 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:28:34 Numer KRS: 0000600871 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:46:43 Numer KRS: 0000588625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:46:43 Numer KRS: 0000588625 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:46:43 Numer KRS: 0000588625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:10:53 Numer KRS: 0000611737

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:10:53 Numer KRS: 0000611737 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:10:53 Numer KRS: 0000611737 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 19:56:04 Numer KRS: 0000488975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 19:56:04 Numer KRS: 0000488975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 19:56:04 Numer KRS: 0000488975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2016 godz. 17:24:45 Numer KRS: 0000333100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2016 godz. 17:24:45 Numer KRS: 0000333100 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2016 godz. 17:24:45 Numer KRS: 0000333100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000555647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000555647 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000555647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:49:02 Numer KRS: 0000600503

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:49:02 Numer KRS: 0000600503 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:49:02 Numer KRS: 0000600503 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 12:24:32 Numer KRS: 0000585063

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 12:24:32 Numer KRS: 0000585063 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 12:24:32 Numer KRS: 0000585063 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2016 godz. 00:28:04 Numer KRS: 0000546806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2016 godz. 00:28:04 Numer KRS: 0000546806 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2016 godz. 00:28:04 Numer KRS: 0000546806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:34:16 Numer KRS: 0000188793

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:34:16 Numer KRS: 0000188793 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:34:16 Numer KRS: 0000188793 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2016 godz. 15:54:04 Numer KRS: 0000527775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2016 godz. 15:54:04 Numer KRS: 0000527775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2016 godz. 15:54:04 Numer KRS: 0000527775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:38:09 Numer KRS: 0000289302

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:38:09 Numer KRS: 0000289302 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:38:09 Numer KRS: 0000289302 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:40 Numer KRS: 0000600432

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:40 Numer KRS: 0000600432 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:40 Numer KRS: 0000600432 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:22:32 Numer KRS: 0000291446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:22:32 Numer KRS: 0000291446 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:22:32 Numer KRS: 0000291446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 21:34:53 Numer KRS: 0000365642

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 21:34:53 Numer KRS: 0000365642 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 21:34:53 Numer KRS: 0000365642 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 11:45:45 Numer KRS: 0000545515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 11:45:45 Numer KRS: 0000545515 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 11:45:45 Numer KRS: 0000545515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:26 Numer KRS: 0000600782

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:26 Numer KRS: 0000600782 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:26 Numer KRS: 0000600782 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr a) do PLANU POŁĄCZENIA HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. AKT NOTARIALNY

ZAŁĄCZNIK nr a) do PLANU POŁĄCZENIA HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. AKT NOTARIALNY ZAŁĄCZNIK nr a) do PLANU POŁĄCZENIA HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. projekt aktu notarialnego Repertorium A numer. /2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwutysięcznego ósmego roku (2008- - ), w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę:

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę: UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W dniu... w... pomiędzy 1. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 2. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... zawarto następującą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:21:39 Numer KRS: 0000613528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:21:39 Numer KRS: 0000613528 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:21:39 Numer KRS: 0000613528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 21:45:40 Numer KRS: 0000517832

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 21:45:40 Numer KRS: 0000517832 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2016 godz. 21:45:40 Numer KRS: 0000517832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 16:04:52 Numer KRS: 0000159666

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 16:04:52 Numer KRS: 0000159666 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 16:04:52 Numer KRS: 0000159666 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:54:06 Numer KRS: 0000143159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:54:06 Numer KRS: 0000143159 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 10:54:06 Numer KRS: 0000143159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:47:14 Numer KRS: 0000090881

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:47:14 Numer KRS: 0000090881 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:47:14 Numer KRS: 0000090881 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 05:13:01 Numer KRS: 0000206572

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 05:13:01 Numer KRS: 0000206572 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 05:13:01 Numer KRS: 0000206572 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 08:11:53 Numer KRS: 0000588193

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 08:11:53 Numer KRS: 0000588193 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2016 godz. 08:11:53 Numer KRS: 0000588193 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 05:57:42 Numer KRS: 0000593774

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 05:57:42 Numer KRS: 0000593774 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 05:57:42 Numer KRS: 0000593774 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:29:41 Numer KRS: 0000600652

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:29:41 Numer KRS: 0000600652 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 12:29:41 Numer KRS: 0000600652 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.09.2016 godz. 14:42:20 Numer KRS: 0000343051

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.09.2016 godz. 14:42:20 Numer KRS: 0000343051 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 14:42:20 Numer KRS: 0000343051 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 21:36:59 Numer KRS: 0000036812

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 21:36:59 Numer KRS: 0000036812 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 21:36:59 Numer KRS: 0000036812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 10:22:45 Numer KRS: 0000190582

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 10:22:45 Numer KRS: 0000190582 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 10:22:45 Numer KRS: 0000190582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 08:20:16 Numer KRS: 0000399014

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 08:20:16 Numer KRS: 0000399014 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 08:20:16 Numer KRS: 0000399014 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.08.2016 godz. 22:02:59 Numer KRS: 0000420146

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.08.2016 godz. 22:02:59 Numer KRS: 0000420146 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2016 godz. 22:02:59 Numer KRS: 0000420146 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 20:04:05 Numer KRS: 0000588760

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 20:04:05 Numer KRS: 0000588760 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 20:04:05 Numer KRS: 0000588760 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 15:08:38 Numer KRS: 0000617914

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 15:08:38 Numer KRS: 0000617914 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 15:08:38 Numer KRS: 0000617914 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:12:45 Numer KRS: 0000586336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:12:45 Numer KRS: 0000586336 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:12:45 Numer KRS: 0000586336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:14:14 Numer KRS: 0000562251

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:14:14 Numer KRS: 0000562251 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:14:14 Numer KRS: 0000562251 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 08:05:44 Numer KRS: 0000593142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 08:05:44 Numer KRS: 0000593142 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 08:05:44 Numer KRS: 0000593142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:12:21 Numer KRS: 0000555588

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:12:21 Numer KRS: 0000555588 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:12:21 Numer KRS: 0000555588 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:48 Numer KRS: 0000600763

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:48 Numer KRS: 0000600763 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 06:36:48 Numer KRS: 0000600763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 07:43:22 Numer KRS: 0000601018

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 07:43:22 Numer KRS: 0000601018 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 07:43:22 Numer KRS: 0000601018 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 20:36:22 Numer KRS: 0000470028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 20:36:22 Numer KRS: 0000470028 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 20:36:22 Numer KRS: 0000470028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, wpisana w dniu 22 sierpnia 2001

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2016 godz. 13:52:31 Numer KRS: 0000408967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2016 godz. 13:52:31 Numer KRS: 0000408967 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 13:52:31 Numer KRS: 0000408967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 06:28:12 Numer KRS: 0000036758

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 06:28:12 Numer KRS: 0000036758 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 06:28:12 Numer KRS: 0000036758 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2016 godz. 00:10:28 Numer KRS: 0000604433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2016 godz. 00:10:28 Numer KRS: 0000604433 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2016 godz. 00:10:28 Numer KRS: 0000604433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2016 godz. 22:23:47 Numer KRS: 0000544852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2016 godz. 22:23:47 Numer KRS: 0000544852 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2016 godz. 22:23:47 Numer KRS: 0000544852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2016 godz. 19:28:52 Numer KRS: 0000259778

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2016 godz. 19:28:52 Numer KRS: 0000259778 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2016 godz. 19:28:52 Numer KRS: 0000259778 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2016 godz. 12:05:52 Numer KRS: 0000276945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2016 godz. 12:05:52 Numer KRS: 0000276945 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2016 godz. 12:05:52 Numer KRS: 0000276945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2016 godz. 09:31:37 Numer KRS: 0000240757

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2016 godz. 09:31:37 Numer KRS: 0000240757 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2016 godz. 09:31:37 Numer KRS: 0000240757 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 23:41:09 Numer KRS: 0000479767

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 23:41:09 Numer KRS: 0000479767 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 23:41:09 Numer KRS: 0000479767 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 18:23:45 Numer KRS: 0000044690

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 18:23:45 Numer KRS: 0000044690 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 18:23:45 Numer KRS: 0000044690 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 06:20:27 Numer KRS: 0000415423

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 06:20:27 Numer KRS: 0000415423 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 06:20:27 Numer KRS: 0000415423 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:36:09 Numer KRS: 0000485566

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:36:09 Numer KRS: 0000485566 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:36:09 Numer KRS: 0000485566 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.08.2016 godz. 13:45:24 Numer KRS: 0000603939

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.08.2016 godz. 13:45:24 Numer KRS: 0000603939 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.08.2016 godz. 13:45:24 Numer KRS: 0000603939 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 19. STYCZNIA 2016 ROKU

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 19. STYCZNIA 2016 ROKU ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 19. STYCZNIA 2016 ROKU Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 23:15:28 Numer KRS: 0000402839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 23:15:28 Numer KRS: 0000402839 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 23:15:28 Numer KRS: 0000402839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.03.2016 godz. 00:32:19 Numer KRS: 0000068446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.03.2016 godz. 00:32:19 Numer KRS: 0000068446 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.03.2016 godz. 00:32:19 Numer KRS: 0000068446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2013 godz. 10:54:23 Numer KRS: 0000460815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2013 godz. 10:54:23 Numer KRS: 0000460815 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2013 godz. 10:54:23 Numer KRS: 0000460815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 01:49:26 Numer KRS: 0000511776

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 01:49:26 Numer KRS: 0000511776 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 01:49:26 Numer KRS: 0000511776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 23:28:07 Numer KRS: 0000191756

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 23:28:07 Numer KRS: 0000191756 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 23:28:07 Numer KRS: 0000191756 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo