U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H"

Transkrypt

1 U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE Krzysztof Przybylski Wojciech Lubawski Kielce 2011 r.

2 ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Stanowisko służbowe osoby uzgadniającej plan Opinia uzgadniająca Data uzgodnienia, imienna pieczęć z podpisem 1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 2. Komendant Miejski Policji w Kielcach 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach 6. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach 2

3 7. Straż Miejska w Kielcach Opracował: Jerzy Bukała Edward Janus Andrzej Siewior Tadeusz Statuch Andrzej Wołowiec 3

4 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP... 5 I PLAN GŁÓWNY Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Tryb uruchamiania sił i środków Procedury zarządzania i reagowania kryzysowego wynikające z przepisów prawnych, określających sposób postępowania starosty oraz ramy prawne działania administracji publicznej, służb inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych Współdziałanie między podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego160 III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) realizowane przez starostę w systemie zarządzania kryzysowego Organizacja łączności Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie miasta Kielce oraz priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Tryb aktualizacji powiatowego planu zarządzania kryzysowego Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu

5 WSTĘP Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został opracowany Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszły następujące elementy: I Plan główny zawierający: 1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. 2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa. 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 4. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej siłami. III załączniki funkcjonalne planu głównego określające: 1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej. 2. Organizację łączności. 3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. 5. Organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych. 6. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. 7. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru. 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego. 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. 10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego. 12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. Celem planowania zarządzania kryzysowego jest zapewnienie administracji publicznej możliwości optymalnego zarządzania dostępnymi siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacji instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej w województwie oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Formułuje zadania 5

6 i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego; zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień realizują zadania na rzecz ochrony ludności. Istnieje, więc konieczność uzgadniania dokumentów planistycznych z instytucjami angażowanych w zarządzanie i reagowanie kryzysowe oraz organami administracji wszystkich szczebli, uprawnionymi do zatwierdzania planu. Jest to nie tylko wymóg przepisów prawa ale również zapewnienie zgodności planów, które powinny się wzajemnie uzupełniać i uwzględniać potrzeby i możliwości organów administracji publicznej. Jest to dokument w warstwie merytorycznej otwarty i podlegający zatem procedurom weryfikacyjnym poprzez praktykę realnych działań kryzysowych i system szkoleń oraz ćwiczeń. Zgodnie z tą formułą podlegał on będzie aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. 6

7 I. PLAN GŁÓWNY 1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. Miasto Kielce położone jest na obszarze Wyżyny Środkowomałopolskiej w granicach mezoregionu Gór Świętokrzyskich. Przeważająca część miasta leży w lokalnej kotlinie, którą wyznaczają : - od północy pasmo Masłowieckie ze wzniesieniem do 317 m n.p.m.- góra Buk w rejonie Skrzetli, - od wschodu wododział rzek Lubrzanki i Silnicy z lokalnymi wzniesieniami w rejonie Szydłówka ( 310 m n.p.m. ) i Zagórza ( 315 m n.p.m. ) - od południa pasmo Posłowickie i Dymińskie z partiami grzbietowymi ukształtowanymi na poziomie m n.p.m. (góra Telegraf), - od zachodu lokalny wododział zlewni rzek Silnicy i Sufragańca, lewobrzeżne dopływy rzeki Bobrzy ze wzniesieniami gór : Karczówka, Dalnia, Brusznia, Marmurek, Stokowa oraz w rejonie Czarnowa góry Ślichowica i Grabinów. Na obszarze miasta Kielce mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia spowodowane: 1) Katastrofami naturalnymi: a) powodzie, b) pożary, c) masowe występowanie szkodników i chorób roślin, d) masowe choroby zwierząt, e) choroby zakaźne ludzi, f) gwałtowne zjawiska atmosferyczne : - silne wiatry, - intensywne opady atmosferyczne, - wyładowania atmosferyczne, - śnieżyce, g) susze, h) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, i) osuwiska ziemi. 2) Awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym: a) skażenia substancjami niebezpiecznymi, b) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy, c) katastrofy budowlane i lotnicze, 3) Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi: a) działania terrorystyczne, b) masowe protesty społeczne Powodzie Charakterystyka zagrożenia spowodowanego przez powodzie: Wezbraniowe spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej, jednocześnie przy opadach deszczu zwiększa się wielkość wezbrania. Pojawiają się na wszystkich rzekach, najgroźniejsze rozmiary przybierają na dużych rzekach nizinnych. Zatorowe powstają na rzekach w wyniku tworzenia się zatorów lodowych, po okresowym ociepleniu lód kruszy się powodując zatory, która uniemożliwiają lub zmniejszają przepływ wody w rzece. 7

8 Opadowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe rozmiary na terenach nizinnych przyjmują po spływie wody ze zlewni rzek górskich. Przy opadach typu nawałnicowego bardzo groźne w terenach górzystych. W świetle podziału hydrograficznego miasto położone jest w całości w zlewni rzeki Czarnej Nidy, która jest lewobrzeżnym dopływem Nidy. Przez teren miasta przepływają rzeki: Bobrza z Sufragańcem i Silnicą, Chodcza i Lubrzanka. Charakterystyczną cechą wód powierzchniowych na terenie miasta jest niewielkie zwiększenie się ilości prowadzonej przez cieki wody w stosunku do przyrostu powierzchni zlewni. Z jednej strony jest to efektem specyfiki budowy geologicznej, tj. ogólnie dość korzystnych warunków infiltracji wód opadowych, krążących lub stagnujących się w skalnych zbiornikach wodonośnych. Z drugiej strony działalność człowieka wykorzystującego zasoby tych zbiorników prowadzi do powstawania rozległych powierzchniowo lejów depresyjnych obniżających poziom wód gruntowych, co powoduje drenowanie wód powierzchniowych, a nawet zanikanie całych cieków. Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Silnica, która przepływa przez Centrum, płynąc z północy na południe. Źródła Silnicy wypływają z torfowisk na wysokości 360 m n.p.m. na zachód od miejscowości Wiśniówka, ok. 10 km od Kielc w kierunku północnym. Silnica jest lewobrzeżnym dopływem Bobrzy, uchodzi do niej w km 16,4 na wysokości 239 m n.p.m. Silnica jest rzeką o charakterze podgórskim, o dużych spadkach w profilu podłużnym, a także o dużej zmienności przepływów. Silnica zasilana jest w dominującym stopniu wodami deszczowymi, pościekowymi, wodami przemysłowymi i komunalnymi odprowadzanymi bezpośrednio siecią kanałów do rzeki. W dużo mniejszym stopniu zasilana jest wodami gruntowymi, co zmniejsza możliwość retencjonowania wody w obrębie doliny. Bobrza, która w swym górnym biegu nosi nazwę Bobrzanka, bierze początek na wysokości 370 m n.p.m. na pd. zach. od miejscowości Występa. Rzeka ta ma długość 48,9 km i powierzchnię zlewni wynoszącą 378,9 km ². Jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy, do której uchodzi na wysokości 215 m n.p.m. w 9,3 km jej biegu. Jej najważniejszymi dopływami są : uchodząca w 16,4 km biegu Silnica (16,5 km długości) i Sufraganiec o długości 15,4 km, wpadający w 17,8 km biegu. W górnym i częściowo środkowym biegu jej dolina jest wycięta w piaskach triasowych i dewońskich. W części miasta zwanej Słowikiem tworzy przełom między pasmami Zgórskim i Dymińskim, zbudowanymi z piaskowców i łupków kambryjskich. W obrębie miasta Kielce stanowi na znacznym odcinku jego zachodnią granicę, a następnie skręca w rejonie Białogonu ku południowemu zachodowi. Średni przepływ mierzony na wodowskazie w Słowiku wynosi 1,5 2,0 m³/s, przy znacznych sezonowych wahaniach poziomu wody w rzece, dochodzących do 2 2,5 m. Głównymi dopływami Bobrzy na obszarze Kielc są Sufraganiec (mający zlewnię w północno-zachodniej części miasta ), oraz Silnica przepływająca przez centrum miasta. Cieki te wypływają z południowych stoków Pasma Masłowskiego. Administratorem rzeki na terenie miasta i gmin ościennych jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Kielcach. Sufraganiec to rzeka przepływająca przez północno-wschodnią część miasta. Płynie w kierunku zachodnim. Początek bierze na północnym stoku Góry Krzemionki na wysokości ok. 350 m n.p.m. Znaczną część zlewni tej rzeki zajmują tereny podmiejskie Kielc pokryte luźną zabudową, polami i łąkami. Północno-wschodnią część zlewni stanowi Pasmo Masłowskie. Sufraganiec uchodzi do Bobrzy na wysokości 239 m n.p.m. Podobnie jak Silnica posiada on charakter podgórski i duże spadki w profilu poprzecznym. Czwarta rzeka, mianowicie Lubrzanka, której zlewnia zajmuje wschodnią i północnowschodnią część terenu miasta, ma swój obszar źródłowy w okolicach Barczy i Jaworza po północnej stronie Pasma Masłowskiego. 8

9 Na terenie miasta powodzie i podtopienia mogą powstać w dolinach rzek: Lp Rzeka Przyjmowanie wód Strona dopływu 1 Silnica opadowe Lewobrzeżny dopływ Bobrzy 2 Bobrza Silnicy Prawobrzeżny dopływ Czarnej Nidy 3 Lubrzanka Zalew Prawobrzeżny Cedzyna, dopływ Czarnej opadowe Nidy 4 Sufraganiec opadowe Lewobrzeżny dopływ Bobrzy Powierzchnia Długość ( km ) zlewni ogółem w mieście 51,1 km² 17,8 15,6 378, 9 km² 48, ,6 km² 33,5 9,5 59,5 km² 17,8 15,8 Szczególnie narażone na zalania są obszary: Dąbrowa pomiędzy ul. Szybowcową i Warszawską (rz. Silnica); dolina Silnicy pomiędzy ul. Jesionową i IX Wieków Kielc (rz. Silnica); rejon bezpośrednio powyżej ul. Solnej, a poniżej ul. Solnej prawy brzeg rzeki (rz. Silnica); dolina powyżej ul. Krakowskiej przed wlotem do przepustu dwuotworowego (rz. Silnica); Pakosz, ul. Kamienna, ul. Rzeczna do bazy MPK (rz. Silnica); teren na prawym brzegu poniżej bazy MPK do mostu kolejowego (rz. Silnica); dolina rzeki Silnicy od mostu kolejowego do ul. Krakowskiej i od ul. Krakowskiej w dół do ujścia do rzeki Bobrzy; Białogon powyżej ul. Fabrycznej (rz. Bobrza). Na obszarach narażonych na występowanie powodzi nie występują obiekty, urządzenia lub instalacje stanowiące infrastrukturę krytyczną. Niebezpieczeństwo dla tychże systemów stanowić może jedynie tzw. powódź miejska, związana z niedrożnością i niewydolnością miejskiej sieci kanalizacji burzowej. Ocena ryzyka jego wystąpienia: Zagrożenie powodziowe występuje corocznie w czasie wiosennych roztopów na przełomie miesiąca marca i kwietnia oraz tzw. wyżówki, na przełomie czerwca i lipca. Jego wielkość uzależniona jest od stanu wody w rzekach, stopnia zlodowacenia rzek, grubości pokrywy śnieżnej, intensywności opadów oraz warunków atmosferycznych (gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów). Powyższe naniesione zostało na plan graficzny (załącznik) Pożary przestrzenne kompleksów leśnych i zwartej zabudowy w mieście. Zagrożenie pożarowe miasta wynika z występowania na jego terenie wielu kompleksów leśnych oraz z charakteru zabudowy, jej zwartości oraz konstrukcji zawierającej wiele łatwopalnych elementów. Występuje ono szczególnie w rejonach gdzie zagęszczenie budynków jest największe. Budynki mieszkalne Największe zagrożenie pożarowe dla budynków ch występuje w śródmieściu. Związane jest to głównie z zwartą zabudową starych budynków ch, w których 9

10 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne, a partery zajmują pomieszczenia handlowo-usługowe (sklepy punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp.). Sposób ogrzewania (piece węglowe i gazowe) pomieszczeń zwłaszcza w starej zabudowie powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Na szybki rozwój pożaru oprócz warunków budowlanych ma wpływ niewłaściwe przygotowanie ich do działań ratowniczych. Skutki: możliwość wystąpienia pożarów przestrzennych kilku a nawet kilkunastu budynków, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ograniczenia komunikacyjne, straty mienia. Zakłady produkcyjne Bezpośrednie zagrożenie pożarowe zakładów pracy będzie wynikało z profilu produkcji. Pośrednio, z magazynowania, przetwarzania i wykorzystywania do produkcji materiałów niebezpiecznych pożarowo, ich właściwości fizykochemicznych i stosowanych procesów technologicznych. Najważniejsze zagrożenie pożarowe występuje między innymi: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar, ul. Olszewskiego 6, NSK BEARLING S. A., Mielczarskiego 45, Fabryka Samochodów Specjalizowanych SHL S.A., ul. Zagnańska 27, Elektrociepłownia Kielce S.A., ul. Hubalczyków 44, Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema, ul. Wapiennikowa 90, Linde-Gaz, ul. Olszewskiego 3, Przetwórstwo Owoców i Warzyw Gomar Zamrażalnia Kielce, ul. Skrajna 58; Kerry Polska Sp. z o.o., ul Zagnańska 87a, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, ul. Zakładowa 4. Mniejsze zakłady pracy stwarzają zagrożenie lokalne na własnym terenie, bez niebezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska naturalnego. obiekty użyteczności publicznej Na terenie miasta znajduje się 15 obiektów szpitalnych, 6 Domów Opieki Społecznej, 8 Domów Dziecka i inne obiekty kulturalne i użyteczności publicznej (w razie konfliktu zbrojnego lub zagrożenia państwa domy opieki i domy dziecka podlegają ewakuacji planowej). Niemniej jednak ich przeznaczenie kwalifikuje je do III grupy Zagrożenia Ludzi (ZL-III), czyli są to takie obiekty, w których zabudowa i sposób użytkowania kwalifikuje je jako szczególnie niebezpiecznych pod kątem działań ochronno-ratowniczych (duża liczba osób, chorzy, niepełnosprawni, małe dzieci). Zagrożenie pożarowe należy potraktować szczególnie w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej, które wraz z urządzeniami i instalacjami stanowią infrastrukturę krytyczną. W ich przypadku źródło zagrożenia może znajdować się zarówno na zewnątrz (sąsiednie budynki, dystrybucyjna sieć gazowa, kompleksy leśne itp.), jak również wewnątrz samych obiektów (w szczególności stacje transformatorowe, serwerownie, archiwa, magazyny, zaplecze kuchenne i socjalne). 10

11 Wykaz budynków wysokich na terenie miasta Kielce Na terenie miasta znajdują się 164 budynki wysokie, w tym 144 to budynki mieszkalne wielorodzinne. Lp. Nazwa Kod Miejsco wość Adres Ulica Nr Przeznaczenie Charakteryst yka obiektu Wyso kość (m) Ilość klatek schod owych Administrat or Biurowiec Nida Centrum Biznesu Biurowiec "Dekom" Hotel "DAL" Urząd Wojewódzk i bud. A Biurowiec UKS FSS Polmo SHL Biurowiec SM Słoneczna Biurowiec Kolportera dydaktyczn y WSEiP dydaktyczn y A2 UJK DS Nr 1 PŚ "Filon" DS Nr 2 PŚ "Laura" DS Nr 3 PŚ "Bartek" DS Nr 4 PŚ "Asystent" Kielce Wesoła 23 Kielce Al. Solidarności 34 Kielce Piotrkowska 12 Kielce Kielce Kielce Al. IX Wieków Kielc Sandomiersk a Zagnańska Kielce Targowa 18 Kielce Zagnańska 61 Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Hotelowy ZL V Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III 28 1 Nida Kielce City Core Kielce Jagiellońska 109A Dydakt. ZL III 33 4 Kielce Kielce Kielce Kielce Kielce Świętokrzysk a Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP 15 Dydakt. ZL III 33,8 1 17B ZL V A ZL V ZL V ZL V 26,4 1 J. Gruszczyński ŚUW Urząd Kontroli Skarbowej FSS Polmo SHL SM Słoneczna Kolporter S.A. Wyższa Szkoła Ekonomii i Adm. UJK ul. Żeromskiego 5 tel Politechnika Św Politechnika Św. Politechnika Św. Politechnika Św. Uwagi 2 klatki w części ZL V średnio wysoka wyłączo ny z użytkow ania 11

12 16. DS Nr 6 PŚ "Mimoza" 314 Kielce Al.1000lecia PP 15 ZL V 27 1 Politechnika Św. 17. DS Nr 7 PŚ "Proton" 314 Kielce Al.1000lecia PP 13 ZL V 27,5 1 Politechnika Św. 18. Dom Studenta UJK "Fama" 328 Kielce Śląska 13 ZL V 27,5 1 UJK Dom Studenta UJK "Melodia" Hotel "Asystenta" Hotel "Arkadia" Kielce Śląska 15 ZL V 27,5 1 j.w. Kielce Śląska 11 ZL V 27 1 j.w. Kielce Urzędnicza 13 ZL V 37,28 2 Kielce Piłsudskiego 12 ZL IV 30,8 2 PUSB Kielce SM "Wichrowe Wzgórze" 408 Kielce Aleja Solidarności 73, tel ilość kondyg nacji 11 Kielce Piłsudskiego 14 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce Piłsudskiego 16 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Piłsudskiego 18 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Piłsudskiego 24 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Kielce Kielce Kielce Kielce Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o 83 ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Orkana 16 ZL IV 33,6 2 Świętokrzysk a Spółdzielnia Mieszkaniow a 547 Kielce ul. Warszawska 155, tel

13 Kielce Orkana 18 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Orkana 28 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Orkana 34 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Nałkowskiej 2 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Warszawska 157 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Warszawska 159 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Warszawska 161 ZL IV 30,8 8 j.w Kielce Orkana 3 ZL IV 30,8 5 j.w. 11 Kielce oś. Na Stoku 16 ZL IV 28 2 SM Na Stoku 437 Kielce, Os. Na Stoku pawilon 102 tel Kielce oś. Na Stoku 17 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 35B ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 36 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 50 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 51 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 68 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Malskiej 2 ZL IV 28 4 SM Słoneczne Wzgórze 435 Kielce Oś. Słoneczne Wzgórze 35 tel Kielce Orzeszkowej 48 ZL IV 28 1 j.w Kielce Orzeszkowej 34 ZL IV 28 2 j.w Kielce Orzeszkowej 30 ZL IV 28 1 j.w Kielce Ćwiklińskiej 5a ZL IV 28 1 j.w

14 Kielce Ćwiklińskiej 7 ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Ćwiklińskiej 9 ZL IV 28 1 j.w. 10 Kielce Zapolskiej 23 ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Zapolskiej 25 ZL IV 28 2 j.w. 10 Kielce Orzeszkowej 10A ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Orzeszkowej 10B ZL IV 33,6 1 j.w. 12 Kielce Orzeszkowej 15B ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Nowy Świat 16a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 18a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 20a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 22a ZL IV 30,8 1 ZZN WAM Sp. z o.o., 004 Kielce, ul. Paderewskieg o 24, tel UNIKOL, 520 Kielce, ul. Targowa 18, tel SM Słoneczna, 520 Kielce, ul. Targowa 18, tel WM Ulica Nowy Świat 22A, 522 Kielce, tel Kielce Szczygła 1 ZL IV 30,8 2 RSM "ARMATUR Y"019 Kielce ul. Karczówkow ska 3 tel Kielce Szczygła 3 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce Szczygła 5 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Strycharska 15 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Nowy Świat 14a ZL IV 30,8 1. j.w

15 Kielce Dolomitowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Kalcytowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Galenowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Karczówkow ska 10 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Karczówkow ska 12 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 8 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 10 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 12 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 14 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 33 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 35 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 37 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 39 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 4 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Karczówkow ska 19 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Karczówkow ska 21 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szkolna 34 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szkolna 38 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Jagiellońska 101 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Zagórska 57 ZL IV 30,8 2 KSM 344 Kielce ul. Kujawska 26 tel Kielce Źródłowa 21 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Szczecińska 17 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Włoszka 3 ZL IV 30,8 1 j.w

16 Kielce Mazurska 1 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Karłowicza 13 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Karłowicza 15 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 7 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 13 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 15 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 17 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Boh. Warszawy 3 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Boh. Warszawy 5 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Szymanowsk iego 3 ZL IV 30,8 2. j.w Kielce Zagórska 64 ZL IV 30,8 2. j.w Kielce Nowowiejska 5 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 15 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 22 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 24 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Warszawska 47 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Sandomiersk a 74 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 76 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 78 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 156 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Sandomiersk a 158 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Sandomiersk a 160 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szczecińska 3 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Romualda 2 ZL IV 30,8 5. j.w Kielce Romualda 4 ZL IV 30,8 5. j.w

17 Kielce Romualda 9 ZL IV 30,8 4. ZWM MBM 663 Kielce, ul. Wojska Polskiego 6/6, tel Kielce Piekoszowsk a 53 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 51 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Al. Legionów 2 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 54 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Hoża 48 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Hoża 47 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Oś. Barwinek 22 ZL IV 30,8 2 SBM "PIONIER" Kielce ul. Seminaryjska 28A tel Kielce Oś. Barwinek 23 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Oś. Barwinek 24 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Kochanowski ego 5 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Seminaryjska 18 ZL IV 30,8 2 SBM "im. prof. Jana Czarnockiego "372 Kielce ul. Seminaryjska 28A tel Kielce Seminaryjska 26 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Żeromskiego 29 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Prosta 31 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Połowniaka 2 ZL IV 28 1 SM "DOMATOR "636 Kielce ul. Massalskiego 4 tel

18 Kielce Połowniaka 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Połowniaka 6 ZL IV 30,8 1 j.w. 11 Kielce Oś. Na Stoku 52 ZL IV 30,8 2 PGM Sp. z o.o. 556 Kielce ul. Piesza 6 tel Kielce Romualda 5 ZL IV 30,8 4. j.w Kielce Panoramiczn a 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Krakowska 6 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Krakowska 1 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 46 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Czarnowska 7 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Jagiellońska 60 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Grunwaldzka 22 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Grunwaldzka 24 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Piekoszowsk a 55 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Piekoszowsk a 51 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chrobrego 83 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 86 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 81 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 85 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Grochowa 25 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Grochowa 23 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Warszawska 103 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Warszawska 109 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Warszawska 97 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Św. Weroniki 24 ZL IV 30,8 2 j.w

19 Jagiellońska Point SM "ISKRA" 714 Kielce ul. Kołłątaja 3 tel KOMODAR 312 Kielce, ul. Warszawska 34a/22, tel Kielce Św. Weroniki 26 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce ul. Młoda 4 ZL IV 28 2 MZB 004 Kielce, ul. Paderewskieg o 20, tel Kielce Grunwaldzka 43a ZL IV 36,4 2 j.w. 13 Kielce Romualda 7 ZL IV 30,8 4. Kielce Czarnowska 5 ZL IV 30,8 1 Kielce Grochowa 31 ZL IV 30,8 3 Kielce Hoża 17A ZL IV 28 1 Kielce Jagiellońska 60B ZL IV+III 35 1 WM Romualda 7, 322 Kielce, tel Pro Inwest, 520 Kielce, ul. Targowa 16a/43, tel PKP 502 Kielce ul. Paderewskieg o 43/45 tel Wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Adres Kod Miejscowość Ulica Nr Rodzaj instalacji Kryterium obowiązku Stan instalacji Dom Handlowy "Tęcza" Dom Handlowy "Szumen" Dom Handlowy "Puchatek" Centrum Handlowe "Planty" Sklep "Merkury Market" Kielce Sienkiewicza 44 SSP handlowy wielokondygnac. o pow. > 2500m2 F, R, B Kielce Jagiellońska 23/25 SSP j.w. F P Kielce Sienkiewicza 33 SSP j.w. F P Kielce Planty 11 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 69 SSP j.w. F P F P, W P Uwagi 19

20 Salon "Merkury Design" Galeria "ECHO" Galeria KORONA Hipermarket REAL Market budowlany PRAKTIKER Market budowlany OBI Hala "Makro" Hipermarket TESCO Market budowlany CASTORAMA Pasaż Świętokrzyski Pawilon główny DEK Salon Sprzedaży Mebli KFM Hala wystawowa F Targów Kielce Hala wystawowa G Targów Kielce Państwowy Teatr im. S. Żeromskiego Kieleckie Centrum Kultury Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga Wielofunkcyjna hala sportowa Wojewódzki Szpital Zespolony Świętokrzyskie Centrum Onkologii Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Psychiatryczny WSZ Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Biurowiec "Nida" Biurowiec SM "Słoneczna" Biurowiec Ś U W Biurowiec UKS Kielce Zagnańska 69a SSP j.w. F P Kielce Świętokrzyska 20 SSP j.w. F P Kielce Warszawska 26 SSP j.w. F P Kielce Radomska 20C SSP handlowy jednokondygnac. o pow. > 5000m2 Kielce Radomska 8 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 67 SSP j.w. F P Kielce Transportowców 15 SSP j.w. F P Kielce Świętokrzyska 20 SSP j.w. F P Kielce Wrzosowa 42 SSP jw. F P Kielce Massalskiego 3 SSP jw. F P Kielce Olszewskiego 6 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 232 SSP j.w. F P Kielce Zakładowa 1 SSP wystawowy wielokondygnac. o pow. > 2500m2 Kielce Zakładowa 1 SSP j.w. F P Kielce Sienkiewicza 32 SSP teatr > 300 miejsc F P Kielce Pl. Moniuszki 2b SSP j.w. F P Kielce Żeromskiego 12 SSP j.w. F P Kielce Boczna 15 SSP sala widow. >1500 F P Kielce Grunwaldzka 45 SSP j.w. F P Kielce Artwińskiego 3 SSP j.w. F P Kielce Grunwaldzka 47 SSP j.w. F P Kielce Kusocińskiego 59 SSP j.w. F P Kielce Jagiellońska 76 SSP DPS > 100 łóżek F P Kielce Tarnowska 10 SSP j.w. F P Kielce Żeromskiego 4\6 SSP j.w. F P Kielce Wesoła 51 SSP ZL III wysoki F P Kielce Targowa 18 SSP j.w. F P Kielce Al. IX W. Kielc 3 SSP j.w. F P Kielce Sandomierska 105 SSP j.w. F P F F P P 20

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH ZATWIERDZAM WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński Opracował: Lesław Gałaszkiewicz Krzysztof Hartabus STAROSTA GŁUBCZYCKI Józef Kozina GŁUBCZYCE 2011 SPIS TREŚCI str. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

SO MM. PZK Str. 2 / 450

SO MM. PZK Str. 2 / 450 PZK Str. 2 / 450 SPIS TREŚCI 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.... 6 1.1. Akty prawne... 6 1.1.1. Ustawy:... 6 1.1.2. Rozporządzenia... 9 1.1.3. Akty prawa miejscowego... 10 1.2. Plany zewnętrzne:... 11 1.3. Plany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 13 5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO BU Namysłów 2014 Spis treści Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego - 2014 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA... 4 1.1. AKTY PRAWNE... 4 1.1.1. Ustawy...

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE Podstawowe zagrożenia występujące na terenie miasta i gminy WYCIĄG: OPRCOWNIE PRZESŁNE PRZEZ PŃSTWOWĄ STRŻ POŻRNĄ W CZĘSTOCHOWIE Zagrożenie pożarowe Zagrożenia pożarowe dotyczą w szczególności budynków

Bardziej szczegółowo

FAZA ZAPOBIEGANIA. MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna

FAZA ZAPOBIEGANIA. MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna HURAGANY FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot współpracujący - zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna Minister właściwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 I 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 163/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego Data utworzenia 2014-06-16 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi,

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, katastrofy drogowe, wybuchy gazu, susze, akty terroryzmu, osunięcia gruntu, śnieżyce, katastrofy

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RATOWNICTWA I ZDROWIA ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Opolskiego Henryk Śleziak Dyrektor Wydziału BZK Opole 25.06. 2014 r. STAROSTA OLESKI Wykonał/sporządził:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG 1/11 KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG Opracował: (imię,nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Jan Czaja Marek Fryźlewicz Data: 17.12.2007 r. Data: 28.12.2007 r. Obowiązuje od: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce Proponowane działania Założenia: niezależne od planowanych działań: pozostawienie odcinków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD GMINY W ŚWIERCZOWIE ZATWIERDZAM STAROSTA NAMYSŁOWSKI GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJT GMINY BARBARA BEDNARZ Świerczów 2014 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD 1 SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI RS/PL/SEM.2/R.6 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA. / wyciąg z Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry/ 1. Katastrofy naturalne. a) powodzie ocena ryzyka zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat Opracował:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2014 roku ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I ELEMENTY SKŁADOWE PLANÓW ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

Plan. Gminy Kluczbork

Plan. Gminy Kluczbork URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski Plan ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminy Kluczbork Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar Kluczbork 2011

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna WARSZAWA 2013 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (IK) Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego, Nieporęt, czerwiec 2011 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Jest wewnętrzna komórką organizacyjną Urzędu Gminy; Podlega Wójtowi Gminy z wyłączeniem spraw w zakresie bhp i ppoż

Bardziej szczegółowo