U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H"

Transkrypt

1 U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE Krzysztof Przybylski Wojciech Lubawski Kielce 2011 r.

2 ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Stanowisko służbowe osoby uzgadniającej plan Opinia uzgadniająca Data uzgodnienia, imienna pieczęć z podpisem 1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 2. Komendant Miejski Policji w Kielcach 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach 6. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach 2

3 7. Straż Miejska w Kielcach Opracował: Jerzy Bukała Edward Janus Andrzej Siewior Tadeusz Statuch Andrzej Wołowiec 3

4 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP... 5 I PLAN GŁÓWNY Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Tryb uruchamiania sił i środków Procedury zarządzania i reagowania kryzysowego wynikające z przepisów prawnych, określających sposób postępowania starosty oraz ramy prawne działania administracji publicznej, służb inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych Współdziałanie między podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego160 III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) realizowane przez starostę w systemie zarządzania kryzysowego Organizacja łączności Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie miasta Kielce oraz priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Tryb aktualizacji powiatowego planu zarządzania kryzysowego Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu

5 WSTĘP Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został opracowany Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszły następujące elementy: I Plan główny zawierający: 1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. 2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa. 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 4. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej siłami. III załączniki funkcjonalne planu głównego określające: 1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej. 2. Organizację łączności. 3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. 5. Organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych. 6. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. 7. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru. 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego. 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. 10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego. 12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. Celem planowania zarządzania kryzysowego jest zapewnienie administracji publicznej możliwości optymalnego zarządzania dostępnymi siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacji instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej w województwie oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Formułuje zadania 5

6 i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego; zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień realizują zadania na rzecz ochrony ludności. Istnieje, więc konieczność uzgadniania dokumentów planistycznych z instytucjami angażowanych w zarządzanie i reagowanie kryzysowe oraz organami administracji wszystkich szczebli, uprawnionymi do zatwierdzania planu. Jest to nie tylko wymóg przepisów prawa ale również zapewnienie zgodności planów, które powinny się wzajemnie uzupełniać i uwzględniać potrzeby i możliwości organów administracji publicznej. Jest to dokument w warstwie merytorycznej otwarty i podlegający zatem procedurom weryfikacyjnym poprzez praktykę realnych działań kryzysowych i system szkoleń oraz ćwiczeń. Zgodnie z tą formułą podlegał on będzie aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. 6

7 I. PLAN GŁÓWNY 1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. Miasto Kielce położone jest na obszarze Wyżyny Środkowomałopolskiej w granicach mezoregionu Gór Świętokrzyskich. Przeważająca część miasta leży w lokalnej kotlinie, którą wyznaczają : - od północy pasmo Masłowieckie ze wzniesieniem do 317 m n.p.m.- góra Buk w rejonie Skrzetli, - od wschodu wododział rzek Lubrzanki i Silnicy z lokalnymi wzniesieniami w rejonie Szydłówka ( 310 m n.p.m. ) i Zagórza ( 315 m n.p.m. ) - od południa pasmo Posłowickie i Dymińskie z partiami grzbietowymi ukształtowanymi na poziomie m n.p.m. (góra Telegraf), - od zachodu lokalny wododział zlewni rzek Silnicy i Sufragańca, lewobrzeżne dopływy rzeki Bobrzy ze wzniesieniami gór : Karczówka, Dalnia, Brusznia, Marmurek, Stokowa oraz w rejonie Czarnowa góry Ślichowica i Grabinów. Na obszarze miasta Kielce mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia spowodowane: 1) Katastrofami naturalnymi: a) powodzie, b) pożary, c) masowe występowanie szkodników i chorób roślin, d) masowe choroby zwierząt, e) choroby zakaźne ludzi, f) gwałtowne zjawiska atmosferyczne : - silne wiatry, - intensywne opady atmosferyczne, - wyładowania atmosferyczne, - śnieżyce, g) susze, h) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, i) osuwiska ziemi. 2) Awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym: a) skażenia substancjami niebezpiecznymi, b) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy, c) katastrofy budowlane i lotnicze, 3) Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi: a) działania terrorystyczne, b) masowe protesty społeczne Powodzie Charakterystyka zagrożenia spowodowanego przez powodzie: Wezbraniowe spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej, jednocześnie przy opadach deszczu zwiększa się wielkość wezbrania. Pojawiają się na wszystkich rzekach, najgroźniejsze rozmiary przybierają na dużych rzekach nizinnych. Zatorowe powstają na rzekach w wyniku tworzenia się zatorów lodowych, po okresowym ociepleniu lód kruszy się powodując zatory, która uniemożliwiają lub zmniejszają przepływ wody w rzece. 7

8 Opadowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe rozmiary na terenach nizinnych przyjmują po spływie wody ze zlewni rzek górskich. Przy opadach typu nawałnicowego bardzo groźne w terenach górzystych. W świetle podziału hydrograficznego miasto położone jest w całości w zlewni rzeki Czarnej Nidy, która jest lewobrzeżnym dopływem Nidy. Przez teren miasta przepływają rzeki: Bobrza z Sufragańcem i Silnicą, Chodcza i Lubrzanka. Charakterystyczną cechą wód powierzchniowych na terenie miasta jest niewielkie zwiększenie się ilości prowadzonej przez cieki wody w stosunku do przyrostu powierzchni zlewni. Z jednej strony jest to efektem specyfiki budowy geologicznej, tj. ogólnie dość korzystnych warunków infiltracji wód opadowych, krążących lub stagnujących się w skalnych zbiornikach wodonośnych. Z drugiej strony działalność człowieka wykorzystującego zasoby tych zbiorników prowadzi do powstawania rozległych powierzchniowo lejów depresyjnych obniżających poziom wód gruntowych, co powoduje drenowanie wód powierzchniowych, a nawet zanikanie całych cieków. Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Silnica, która przepływa przez Centrum, płynąc z północy na południe. Źródła Silnicy wypływają z torfowisk na wysokości 360 m n.p.m. na zachód od miejscowości Wiśniówka, ok. 10 km od Kielc w kierunku północnym. Silnica jest lewobrzeżnym dopływem Bobrzy, uchodzi do niej w km 16,4 na wysokości 239 m n.p.m. Silnica jest rzeką o charakterze podgórskim, o dużych spadkach w profilu podłużnym, a także o dużej zmienności przepływów. Silnica zasilana jest w dominującym stopniu wodami deszczowymi, pościekowymi, wodami przemysłowymi i komunalnymi odprowadzanymi bezpośrednio siecią kanałów do rzeki. W dużo mniejszym stopniu zasilana jest wodami gruntowymi, co zmniejsza możliwość retencjonowania wody w obrębie doliny. Bobrza, która w swym górnym biegu nosi nazwę Bobrzanka, bierze początek na wysokości 370 m n.p.m. na pd. zach. od miejscowości Występa. Rzeka ta ma długość 48,9 km i powierzchnię zlewni wynoszącą 378,9 km ². Jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy, do której uchodzi na wysokości 215 m n.p.m. w 9,3 km jej biegu. Jej najważniejszymi dopływami są : uchodząca w 16,4 km biegu Silnica (16,5 km długości) i Sufraganiec o długości 15,4 km, wpadający w 17,8 km biegu. W górnym i częściowo środkowym biegu jej dolina jest wycięta w piaskach triasowych i dewońskich. W części miasta zwanej Słowikiem tworzy przełom między pasmami Zgórskim i Dymińskim, zbudowanymi z piaskowców i łupków kambryjskich. W obrębie miasta Kielce stanowi na znacznym odcinku jego zachodnią granicę, a następnie skręca w rejonie Białogonu ku południowemu zachodowi. Średni przepływ mierzony na wodowskazie w Słowiku wynosi 1,5 2,0 m³/s, przy znacznych sezonowych wahaniach poziomu wody w rzece, dochodzących do 2 2,5 m. Głównymi dopływami Bobrzy na obszarze Kielc są Sufraganiec (mający zlewnię w północno-zachodniej części miasta ), oraz Silnica przepływająca przez centrum miasta. Cieki te wypływają z południowych stoków Pasma Masłowskiego. Administratorem rzeki na terenie miasta i gmin ościennych jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Kielcach. Sufraganiec to rzeka przepływająca przez północno-wschodnią część miasta. Płynie w kierunku zachodnim. Początek bierze na północnym stoku Góry Krzemionki na wysokości ok. 350 m n.p.m. Znaczną część zlewni tej rzeki zajmują tereny podmiejskie Kielc pokryte luźną zabudową, polami i łąkami. Północno-wschodnią część zlewni stanowi Pasmo Masłowskie. Sufraganiec uchodzi do Bobrzy na wysokości 239 m n.p.m. Podobnie jak Silnica posiada on charakter podgórski i duże spadki w profilu poprzecznym. Czwarta rzeka, mianowicie Lubrzanka, której zlewnia zajmuje wschodnią i północnowschodnią część terenu miasta, ma swój obszar źródłowy w okolicach Barczy i Jaworza po północnej stronie Pasma Masłowskiego. 8

9 Na terenie miasta powodzie i podtopienia mogą powstać w dolinach rzek: Lp Rzeka Przyjmowanie wód Strona dopływu 1 Silnica opadowe Lewobrzeżny dopływ Bobrzy 2 Bobrza Silnicy Prawobrzeżny dopływ Czarnej Nidy 3 Lubrzanka Zalew Prawobrzeżny Cedzyna, dopływ Czarnej opadowe Nidy 4 Sufraganiec opadowe Lewobrzeżny dopływ Bobrzy Powierzchnia Długość ( km ) zlewni ogółem w mieście 51,1 km² 17,8 15,6 378, 9 km² 48, ,6 km² 33,5 9,5 59,5 km² 17,8 15,8 Szczególnie narażone na zalania są obszary: Dąbrowa pomiędzy ul. Szybowcową i Warszawską (rz. Silnica); dolina Silnicy pomiędzy ul. Jesionową i IX Wieków Kielc (rz. Silnica); rejon bezpośrednio powyżej ul. Solnej, a poniżej ul. Solnej prawy brzeg rzeki (rz. Silnica); dolina powyżej ul. Krakowskiej przed wlotem do przepustu dwuotworowego (rz. Silnica); Pakosz, ul. Kamienna, ul. Rzeczna do bazy MPK (rz. Silnica); teren na prawym brzegu poniżej bazy MPK do mostu kolejowego (rz. Silnica); dolina rzeki Silnicy od mostu kolejowego do ul. Krakowskiej i od ul. Krakowskiej w dół do ujścia do rzeki Bobrzy; Białogon powyżej ul. Fabrycznej (rz. Bobrza). Na obszarach narażonych na występowanie powodzi nie występują obiekty, urządzenia lub instalacje stanowiące infrastrukturę krytyczną. Niebezpieczeństwo dla tychże systemów stanowić może jedynie tzw. powódź miejska, związana z niedrożnością i niewydolnością miejskiej sieci kanalizacji burzowej. Ocena ryzyka jego wystąpienia: Zagrożenie powodziowe występuje corocznie w czasie wiosennych roztopów na przełomie miesiąca marca i kwietnia oraz tzw. wyżówki, na przełomie czerwca i lipca. Jego wielkość uzależniona jest od stanu wody w rzekach, stopnia zlodowacenia rzek, grubości pokrywy śnieżnej, intensywności opadów oraz warunków atmosferycznych (gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów). Powyższe naniesione zostało na plan graficzny (załącznik) Pożary przestrzenne kompleksów leśnych i zwartej zabudowy w mieście. Zagrożenie pożarowe miasta wynika z występowania na jego terenie wielu kompleksów leśnych oraz z charakteru zabudowy, jej zwartości oraz konstrukcji zawierającej wiele łatwopalnych elementów. Występuje ono szczególnie w rejonach gdzie zagęszczenie budynków jest największe. Budynki mieszkalne Największe zagrożenie pożarowe dla budynków ch występuje w śródmieściu. Związane jest to głównie z zwartą zabudową starych budynków ch, w których 9

10 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne, a partery zajmują pomieszczenia handlowo-usługowe (sklepy punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp.). Sposób ogrzewania (piece węglowe i gazowe) pomieszczeń zwłaszcza w starej zabudowie powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Na szybki rozwój pożaru oprócz warunków budowlanych ma wpływ niewłaściwe przygotowanie ich do działań ratowniczych. Skutki: możliwość wystąpienia pożarów przestrzennych kilku a nawet kilkunastu budynków, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ograniczenia komunikacyjne, straty mienia. Zakłady produkcyjne Bezpośrednie zagrożenie pożarowe zakładów pracy będzie wynikało z profilu produkcji. Pośrednio, z magazynowania, przetwarzania i wykorzystywania do produkcji materiałów niebezpiecznych pożarowo, ich właściwości fizykochemicznych i stosowanych procesów technologicznych. Najważniejsze zagrożenie pożarowe występuje między innymi: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar, ul. Olszewskiego 6, NSK BEARLING S. A., Mielczarskiego 45, Fabryka Samochodów Specjalizowanych SHL S.A., ul. Zagnańska 27, Elektrociepłownia Kielce S.A., ul. Hubalczyków 44, Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema, ul. Wapiennikowa 90, Linde-Gaz, ul. Olszewskiego 3, Przetwórstwo Owoców i Warzyw Gomar Zamrażalnia Kielce, ul. Skrajna 58; Kerry Polska Sp. z o.o., ul Zagnańska 87a, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, ul. Zakładowa 4. Mniejsze zakłady pracy stwarzają zagrożenie lokalne na własnym terenie, bez niebezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska naturalnego. obiekty użyteczności publicznej Na terenie miasta znajduje się 15 obiektów szpitalnych, 6 Domów Opieki Społecznej, 8 Domów Dziecka i inne obiekty kulturalne i użyteczności publicznej (w razie konfliktu zbrojnego lub zagrożenia państwa domy opieki i domy dziecka podlegają ewakuacji planowej). Niemniej jednak ich przeznaczenie kwalifikuje je do III grupy Zagrożenia Ludzi (ZL-III), czyli są to takie obiekty, w których zabudowa i sposób użytkowania kwalifikuje je jako szczególnie niebezpiecznych pod kątem działań ochronno-ratowniczych (duża liczba osób, chorzy, niepełnosprawni, małe dzieci). Zagrożenie pożarowe należy potraktować szczególnie w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej, które wraz z urządzeniami i instalacjami stanowią infrastrukturę krytyczną. W ich przypadku źródło zagrożenia może znajdować się zarówno na zewnątrz (sąsiednie budynki, dystrybucyjna sieć gazowa, kompleksy leśne itp.), jak również wewnątrz samych obiektów (w szczególności stacje transformatorowe, serwerownie, archiwa, magazyny, zaplecze kuchenne i socjalne). 10

11 Wykaz budynków wysokich na terenie miasta Kielce Na terenie miasta znajdują się 164 budynki wysokie, w tym 144 to budynki mieszkalne wielorodzinne. Lp. Nazwa Kod Miejsco wość Adres Ulica Nr Przeznaczenie Charakteryst yka obiektu Wyso kość (m) Ilość klatek schod owych Administrat or Biurowiec Nida Centrum Biznesu Biurowiec "Dekom" Hotel "DAL" Urząd Wojewódzk i bud. A Biurowiec UKS FSS Polmo SHL Biurowiec SM Słoneczna Biurowiec Kolportera dydaktyczn y WSEiP dydaktyczn y A2 UJK DS Nr 1 PŚ "Filon" DS Nr 2 PŚ "Laura" DS Nr 3 PŚ "Bartek" DS Nr 4 PŚ "Asystent" Kielce Wesoła 23 Kielce Al. Solidarności 34 Kielce Piotrkowska 12 Kielce Kielce Kielce Al. IX Wieków Kielc Sandomiersk a Zagnańska Kielce Targowa 18 Kielce Zagnańska 61 Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Hotelowy ZL V Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III Biurowy ZL III 28 1 Nida Kielce City Core Kielce Jagiellońska 109A Dydakt. ZL III 33 4 Kielce Kielce Kielce Kielce Kielce Świętokrzysk a Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP Al.1000lecia PP 15 Dydakt. ZL III 33,8 1 17B ZL V A ZL V ZL V ZL V 26,4 1 J. Gruszczyński ŚUW Urząd Kontroli Skarbowej FSS Polmo SHL SM Słoneczna Kolporter S.A. Wyższa Szkoła Ekonomii i Adm. UJK ul. Żeromskiego 5 tel Politechnika Św Politechnika Św. Politechnika Św. Politechnika Św. Uwagi 2 klatki w części ZL V średnio wysoka wyłączo ny z użytkow ania 11

12 16. DS Nr 6 PŚ "Mimoza" 314 Kielce Al.1000lecia PP 15 ZL V 27 1 Politechnika Św. 17. DS Nr 7 PŚ "Proton" 314 Kielce Al.1000lecia PP 13 ZL V 27,5 1 Politechnika Św. 18. Dom Studenta UJK "Fama" 328 Kielce Śląska 13 ZL V 27,5 1 UJK Dom Studenta UJK "Melodia" Hotel "Asystenta" Hotel "Arkadia" Kielce Śląska 15 ZL V 27,5 1 j.w. Kielce Śląska 11 ZL V 27 1 j.w. Kielce Urzędnicza 13 ZL V 37,28 2 Kielce Piłsudskiego 12 ZL IV 30,8 2 PUSB Kielce SM "Wichrowe Wzgórze" 408 Kielce Aleja Solidarności 73, tel ilość kondyg nacji 11 Kielce Piłsudskiego 14 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce Piłsudskiego 16 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Piłsudskiego 18 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Piłsudskiego 24 ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Kielce Kielce Kielce Kielce Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o Jeziorańskieg o 83 ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 33,6 2 j.w ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Orkana 16 ZL IV 33,6 2 Świętokrzysk a Spółdzielnia Mieszkaniow a 547 Kielce ul. Warszawska 155, tel

13 Kielce Orkana 18 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Orkana 28 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Orkana 34 ZL IV 33,6 2 j.w Kielce Nałkowskiej 2 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Warszawska 157 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Warszawska 159 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Warszawska 161 ZL IV 30,8 8 j.w Kielce Orkana 3 ZL IV 30,8 5 j.w. 11 Kielce oś. Na Stoku 16 ZL IV 28 2 SM Na Stoku 437 Kielce, Os. Na Stoku pawilon 102 tel Kielce oś. Na Stoku 17 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 35B ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 36 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 50 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 51 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce oś. Na Stoku 68 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Malskiej 2 ZL IV 28 4 SM Słoneczne Wzgórze 435 Kielce Oś. Słoneczne Wzgórze 35 tel Kielce Orzeszkowej 48 ZL IV 28 1 j.w Kielce Orzeszkowej 34 ZL IV 28 2 j.w Kielce Orzeszkowej 30 ZL IV 28 1 j.w Kielce Ćwiklińskiej 5a ZL IV 28 1 j.w

14 Kielce Ćwiklińskiej 7 ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Ćwiklińskiej 9 ZL IV 28 1 j.w. 10 Kielce Zapolskiej 23 ZL IV 28 3 j.w. 10 Kielce Zapolskiej 25 ZL IV 28 2 j.w. 10 Kielce Orzeszkowej 10A ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Orzeszkowej 10B ZL IV 33,6 1 j.w. 12 Kielce Orzeszkowej 15B ZL IV 33,6 2 j.w. 12 Kielce Nowy Świat 16a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 18a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 20a ZL IV 30,8 1 Kielce Nowy Świat 22a ZL IV 30,8 1 ZZN WAM Sp. z o.o., 004 Kielce, ul. Paderewskieg o 24, tel UNIKOL, 520 Kielce, ul. Targowa 18, tel SM Słoneczna, 520 Kielce, ul. Targowa 18, tel WM Ulica Nowy Świat 22A, 522 Kielce, tel Kielce Szczygła 1 ZL IV 30,8 2 RSM "ARMATUR Y"019 Kielce ul. Karczówkow ska 3 tel Kielce Szczygła 3 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce Szczygła 5 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Strycharska 15 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Nowy Świat 14a ZL IV 30,8 1. j.w

15 Kielce Dolomitowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Kalcytowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Galenowa 1 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Karczówkow ska 10 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Karczówkow ska 12 ZL IV 30,8 5 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 8 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 10 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 12 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Bp. Kaczmarka 14 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 33 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 35 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 37 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 39 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chęcińska 4 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Karczówkow ska 19 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Karczówkow ska 21 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szkolna 34 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szkolna 38 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Jagiellońska 101 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Zagórska 57 ZL IV 30,8 2 KSM 344 Kielce ul. Kujawska 26 tel Kielce Źródłowa 21 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Szczecińska 17 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Włoszka 3 ZL IV 30,8 1 j.w

16 Kielce Mazurska 1 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Karłowicza 13 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Karłowicza 15 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 7 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 13 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 15 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chopina 17 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Boh. Warszawy 3 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Boh. Warszawy 5 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Szymanowsk iego 3 ZL IV 30,8 2. j.w Kielce Zagórska 64 ZL IV 30,8 2. j.w Kielce Nowowiejska 5 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 15 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 22 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Nowowiejska 24 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Warszawska 47 ZL IV 30,8 6. j.w Kielce Sandomiersk a 74 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 76 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 78 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Sandomiersk a 156 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Sandomiersk a 158 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Sandomiersk a 160 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Szczecińska 3 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Romualda 2 ZL IV 30,8 5. j.w Kielce Romualda 4 ZL IV 30,8 5. j.w

17 Kielce Romualda 9 ZL IV 30,8 4. ZWM MBM 663 Kielce, ul. Wojska Polskiego 6/6, tel Kielce Piekoszowsk a 53 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 51 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Al. Legionów 2 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 54 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Hoża 48 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Hoża 47 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Oś. Barwinek 22 ZL IV 30,8 2 SBM "PIONIER" Kielce ul. Seminaryjska 28A tel Kielce Oś. Barwinek 23 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Oś. Barwinek 24 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Kochanowski ego 5 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Seminaryjska 18 ZL IV 30,8 2 SBM "im. prof. Jana Czarnockiego "372 Kielce ul. Seminaryjska 28A tel Kielce Seminaryjska 26 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Żeromskiego 29 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Prosta 31 ZL IV 30,8 2 j.w. 11 Kielce Połowniaka 2 ZL IV 28 1 SM "DOMATOR "636 Kielce ul. Massalskiego 4 tel

18 Kielce Połowniaka 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Połowniaka 6 ZL IV 30,8 1 j.w. 11 Kielce Oś. Na Stoku 52 ZL IV 30,8 2 PGM Sp. z o.o. 556 Kielce ul. Piesza 6 tel Kielce Romualda 5 ZL IV 30,8 4. j.w Kielce Panoramiczn a 4 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Krakowska 6 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Krakowska 1 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Hoża 46 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Czarnowska 7 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Jagiellońska 60 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Grunwaldzka 22 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Grunwaldzka 24 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Piekoszowsk a 55 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Piekoszowsk a 51 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Chrobrego 83 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 86 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 81 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Chrobrego 85 ZL IV 30,8 2 j.w Kielce Grochowa 25 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Grochowa 23 ZL IV 30,8 3 j.w Kielce Warszawska 103 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Warszawska 109 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Warszawska 97 ZL IV 30,8 1 j.w Kielce Św. Weroniki 24 ZL IV 30,8 2 j.w

19 Jagiellońska Point SM "ISKRA" 714 Kielce ul. Kołłątaja 3 tel KOMODAR 312 Kielce, ul. Warszawska 34a/22, tel Kielce Św. Weroniki 26 ZL IV 30,8 3 j.w. 11 Kielce ul. Młoda 4 ZL IV 28 2 MZB 004 Kielce, ul. Paderewskieg o 20, tel Kielce Grunwaldzka 43a ZL IV 36,4 2 j.w. 13 Kielce Romualda 7 ZL IV 30,8 4. Kielce Czarnowska 5 ZL IV 30,8 1 Kielce Grochowa 31 ZL IV 30,8 3 Kielce Hoża 17A ZL IV 28 1 Kielce Jagiellońska 60B ZL IV+III 35 1 WM Romualda 7, 322 Kielce, tel Pro Inwest, 520 Kielce, ul. Targowa 16a/43, tel PKP 502 Kielce ul. Paderewskieg o 43/45 tel Wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane Lp. Nazwa i przeznaczenie obiektu Adres Kod Miejscowość Ulica Nr Rodzaj instalacji Kryterium obowiązku Stan instalacji Dom Handlowy "Tęcza" Dom Handlowy "Szumen" Dom Handlowy "Puchatek" Centrum Handlowe "Planty" Sklep "Merkury Market" Kielce Sienkiewicza 44 SSP handlowy wielokondygnac. o pow. > 2500m2 F, R, B Kielce Jagiellońska 23/25 SSP j.w. F P Kielce Sienkiewicza 33 SSP j.w. F P Kielce Planty 11 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 69 SSP j.w. F P F P, W P Uwagi 19

20 Salon "Merkury Design" Galeria "ECHO" Galeria KORONA Hipermarket REAL Market budowlany PRAKTIKER Market budowlany OBI Hala "Makro" Hipermarket TESCO Market budowlany CASTORAMA Pasaż Świętokrzyski Pawilon główny DEK Salon Sprzedaży Mebli KFM Hala wystawowa F Targów Kielce Hala wystawowa G Targów Kielce Państwowy Teatr im. S. Żeromskiego Kieleckie Centrum Kultury Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga Wielofunkcyjna hala sportowa Wojewódzki Szpital Zespolony Świętokrzyskie Centrum Onkologii Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Psychiatryczny WSZ Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Biurowiec "Nida" Biurowiec SM "Słoneczna" Biurowiec Ś U W Biurowiec UKS Kielce Zagnańska 69a SSP j.w. F P Kielce Świętokrzyska 20 SSP j.w. F P Kielce Warszawska 26 SSP j.w. F P Kielce Radomska 20C SSP handlowy jednokondygnac. o pow. > 5000m2 Kielce Radomska 8 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 67 SSP j.w. F P Kielce Transportowców 15 SSP j.w. F P Kielce Świętokrzyska 20 SSP j.w. F P Kielce Wrzosowa 42 SSP jw. F P Kielce Massalskiego 3 SSP jw. F P Kielce Olszewskiego 6 SSP j.w. F P Kielce Zagnańska 232 SSP j.w. F P Kielce Zakładowa 1 SSP wystawowy wielokondygnac. o pow. > 2500m2 Kielce Zakładowa 1 SSP j.w. F P Kielce Sienkiewicza 32 SSP teatr > 300 miejsc F P Kielce Pl. Moniuszki 2b SSP j.w. F P Kielce Żeromskiego 12 SSP j.w. F P Kielce Boczna 15 SSP sala widow. >1500 F P Kielce Grunwaldzka 45 SSP j.w. F P Kielce Artwińskiego 3 SSP j.w. F P Kielce Grunwaldzka 47 SSP j.w. F P Kielce Kusocińskiego 59 SSP j.w. F P Kielce Jagiellońska 76 SSP DPS > 100 łóżek F P Kielce Tarnowska 10 SSP j.w. F P Kielce Żeromskiego 4\6 SSP j.w. F P Kielce Wesoła 51 SSP ZL III wysoki F P Kielce Targowa 18 SSP j.w. F P Kielce Al. IX W. Kielc 3 SSP j.w. F P Kielce Sandomierska 105 SSP j.w. F P F F P P 20

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo