Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Podstawa prawna: ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Radom, maj

2 Strona 2 z 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE... 3 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM...3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA...3 III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE...3 IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU...3 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI...4 VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE...4 VII. PODWYKONAWCY...4 VIII. INFORMACJE DODATKOWE...4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW...11 II. WYMAGANE DOKUMENTY...12 III. FORMA DOKUMENTÓW...14 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE...15 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY...15 ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI WADIUM ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT...18 II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT...18 III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...19 IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY...19 ROZDZIAŁ VIII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT...19 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...19 III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW...19 ROZDZIAŁ IX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY...21 II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY...21 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ZAŁ 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY...23 ZAŁ 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY...26 ZAŁ 3 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY...27 ZAŁ 4 WZÓR INFORMACJI SPORZĄDZONEJ ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH...28 ZAŁ 5 WZÓR WYKAZU CO NAJMNIEJ 2 GŁÓWNYCH USŁUG, KAŻDA TRWAJĄCA PRZEZ OKRES MINIMUM 12 KOLEJNYCH MIESIĘCY I POLEGAJĄCA NA SPRZĄTANIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ...29 ZAŁ 6 WZÓR OŚWIADCZENIA O PODWYKONAWCACH...30 ZAŁ 7 WZÓR UMOWY...31

3 Strona 3 z 37 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21A, Radom; telefon (48) ; fax (48) ; zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych. II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 3. Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem pod numer (48) lub drogą elektroniczną na adres: z zastrzeżeniem, iż forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub elektronicznie po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 5. Korespondencję w sprawach dotyczących niniejszego postępowania należy kierować na adres: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W RADOMIU Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, Radom, ul. Czachowskiego 21A.

4 Strona 4 z 37 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Grzegorz Kozicki Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel./fax (48) w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inż. Robert Wężykowski Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów tel. (48) w godz VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, część zamówienia zlecaną podwykonawcy należy wskazać w załączniku nr 6 do przedmiotowej SIWZ. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów i załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty oraz załączników, które musi sporządzić wykonawca w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania zamawiającemu wniosku w przedmiotowej sprawie w formie wyszczególnionej w podrozdziale IV pkt 1 niniejszego Rozdziału wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) wykonawcy. 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. Rozdział II / załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi sprzątania biur usługi czyszczenia okien usługi odśnieżania usługi sprzątania

5 Strona 5 z Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności: 2.1. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w niżej wymienionych obiektach (14.719,54 m 2 ) : 2.1.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (budynek nr 1 i nr 2) + winda wolnostojąca od ul. Żeromskiego 8.477,27 m b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki ,60 m c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska ,51 m d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego ,10 m e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza ,00 m f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska ,74 m g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9 485,00 m h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów ,32 m 2 Zamawiający w poniższej tabeli przedstawia powierzchnie do sprzątania w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia oraz znajdujące się tam rodzaje podłóg: Pomieszczenia Powierzchnia [ m 2 ] Podłoga [ m 2 ] Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A ogółem 8.477,27 m 2 Pomieszczenia biurowe 3.637,09 wykładzina dywanowa 2.183,23 tarket 953,86 gumolit 500,00 Toaleta + WC 306,75 płytki 306,75 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 1.356,97 gumolit 1.356,97 Korytarze + klatka schodowa 2.819,43 gumolit 1.209,58 płytki 1.609,85 Sala konferencyjna 190,64 parkiet 190,64 Piwnica 166,39 płytki 166,39 Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 ogółem 1.553,60 m 2 Pomieszczenia biurowe 850,80 wykładzina dywanowa 360,40 gumolit 490,40 Toaleta + WC 81,20 płytki 81,20 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 171,70 płytki 171,70 Korytarze + klatka schodowa 218,30 płytki 218,30 Sala konferencyjna brak Piwnica 231,60 płytki 231,60 Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30 ogółem 877,51 m 2 Pomieszczenia biurowe 416,60 wykładzina dywanowa 416,60 Toaleta + WC 32,69 płytki 32,69 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 5,48 płytki 5,48

6 Strona 6 z 37 Korytarze + klatka schodowa 136,63 płytki 136,63 Sala konferencyjna brak Piwnica 286,11 płytki 286,11 Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6 ogółem 1.354,10 m 2 Pomieszczenia biurowe 641,98 wykładzina dywanowa 608,01 tarket 33,97 Toaleta + WC 54,52 płytki 54,52 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 161,66 wykładzina dywanowa 39,54 gumolit 122,12 Korytarze + klatka schodowa 235,99 gumolit 235,99 Sala konferencyjna 259,95 parkiet 259,95 Piwnica brak Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20 ogółem 1.191,00 m 2 Pomieszczenia biurowe 385,27 tarket 385,27 Toaleta + WC 33,93 płytki 33,93 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 133,92 gumolit 133,92 Korytarze + klatka schodowa 230,30 gumolit 230,30 Sala konferencyjna 104,20 wykładzina dywanowa 104,20 Piwnica 303,38 tarket 166,96 gumolit 136,42 Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43 ogółem 407,74 m 2 Pomieszczenia biurowe 215,27 wykładzina dywanowa 215,27 Toaleta + WC 19,54 płytki 19,54 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 70,94 gumolit 70,94 Korytarze + klatka schodowa 101,99 płytki 101,99 Sala konferencyjna brak Piwnica brak Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9 ogółem 485,00 m 2 Pomieszczenia biurowe 205,60 wykładzina dywanowa 205,60 Toaleta + WC 24,50 płytki 24,50 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 75,70 wykładzina dywanowa 51,60 gumolit 24,10 Korytarze + klatka schodowa 71,70 gumolit 71,70 Sala konferencyjna brak Piwnica 107,50 gumolit 107,50 Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10 ogółem 373,32 m 2 Pomieszczenia biurowe 165,46 tarket 165,46

7 Strona 7 z 37 Toaleta + WC 22,99 płytki 22,99 Pomieszczenia techniczne i magazynowe 7,81 tarket 7,81 Korytarze + klatka schodowa 36,93 płytki 36,93 Sala konferencyjna brak Piwnica 140,13 gumolit 140, czyszczenie pranie żaluzji pionowych we wszystkich pomieszczeniach (2.696 m 2 ) 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 2.3. czyszczenie pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach (4.184,45 m 2 ) 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 2.4. czyszczenie pranie tapicerki meblowej (780 szt. krzeseł) 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 2.5. mycie okien dwustronnie (3.040,00 m 2 ) 2 razy w roku w miesiącu wrześniu i kwietniu; 2.5.a. w przypadku O/ZUS Radom, Inspektoratu ZUS w Grójcu oraz Inspektoratu ZUS w Szydłowcu mycie okien musi odbywać się z tzw. zwyżki lub metodą alpinistyczną ze względu na wysokość budynku oraz konstrukcję okien plastikowych (nieotwieralne 70%), okna myte ze zwyżki 1.737,00 m 2 (nieotwieralne 70%) okna myte bez zwyżki 1.303,00 m 2 ogółem: 3.040,00 m mycie sufitów podwieszanych w O/ZUS w Radomiu, wykonanych z paneli aluminiowych lub PCV (370 m 2 ) 2 razy w roku w miesiącach październik/listopad i kwiecień/maj; 2.7. wykonanie polimeryzacji następujących powierzchni: posadzek, PCV, tarketu (5.254,43 m 2 ) 1 raz w roku (w II kwartale) w obiektach Oddziału ZUS w Radomiu i jednostkach terenowych ZUS (holle, korytarze i pomieszczenia biurowe). Polimeryzację pomieszczeń biurowych należy wykonać po wcześniejszym wystawieniu biurek, krzeseł i stolików utrzymanie porządku wokół niżej wymienionych obiektów : 2.8.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A; 2.8.b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10; 2.8.c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30; 2.8.d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6; 2.8.e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20; 2.8.f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43; 2.8.g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9; 2.8.h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów Do kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych należy: 3.1. sprzątanie codzienne w zakres codziennego sprzątania wchodzi utrzymanie na bieżąco czystości we wszystkich budynkach, a w szczególności wykonywanie następujących czynności: 3.1.a. w pokojach biurowych: 3.1.a.1. wycieranie na sucho i na mokro oraz usuwanie plam z mebli biurowych (również szaf na górze) i sprzętu biurowego, właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi, 3.1.a.2. konserwacja mebli biurowych przy użyciu środka pielęgnacyjnego (antystatycznego), 3.1.a a.4. wycieranie sprzętu AGD i RTV (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i aparatów telefonicznych) środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do czyszczenia RTV (środki antystatyczne) i AGD, mycie na mokro drzwi wraz z klamkami,

8 Strona 8 z a a a a a a.10. mycie luster środkiem przeznaczonym do mycia luster, odkurzanie na sucho i raz na tydzień na mokro wykładziny dywanowej i podłogowej oraz tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieżąco z ich powierzchni plam, wycieranie na mokro, parapetów, listew odbojowych i listew przypodłogowych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci, mycie powierzchni podłogowych twardych / terakota gress, tarket; czyszczenie zieleni naturalnej i sztucznej. 3.1.b. na korytarzach, holach i klatkach schodowych: 3.1.c. 3.1.b b b.3. wycieranie na sucho i na mokro oraz usuwanie plam z mebli biurowych (również szaf na górze) właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi, wycieranie na mokro parapetów, gaśnic, tabliczek informacji wizualnej, listew odbojowych, listew przypodłogowych i listew instalacyjnych, mycie powierzchni podłogowych twardych / terakota gress, tarket; 3.1.b.4. mycie środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do mycia szyb powierzchni szklanych znajdujących się wewnątrz budynku (drzwi wejściowe, ścianki szklane), 3.1.b b b b b.9. w sanitariatach: codzienne czyszczenie zieleni naturalnej i sztucznej znajdującej się wewnątrz budynku; zmywanie na mokro schodów, podestów i barierek właściwymi środkami do rodzaju sprzątanej powierzchni, opróżnianie popielniczek znajdujących się w miejscach wyznaczonych do palenia; opróżnianie ziemi, piasku ewentualnie śniegu spod wycieraczek metalowych znajdujących się przy wejściach do obiektów; mycie i odkurzanie 6 kabin wind znajdujących się w O/ZUS w Radomiu i Inspektoratach ZUS w Grójcu i Przysusze (polegające w szczególności na myciu i odkurzaniu podłóg, drzwi, prowadnic drzwi i myciu luster); 3.1.c.1. mycie terakoty, glazury, umywalek, baterii umywalkowych, środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji; 3.1.c c c c c mycie kaloryferów 1 raz w tygodniu. czyszczenie 90 szt. sedesów i desek sedesowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia muszli toaletowych; czyszczenie 15 szt. pisuarów środkami przeznaczonymi do tych urządzeń; mycie luster, półeczek i kloszy oświetleniowych; opróżnianie i mycie pojemników na środki higieny osobistej, koszy na odpadki, koszy na zużyte ręczniki jednorazowe oraz wymiana worków na śmieci; wycieranie na mokro drzwi, parapetów, rur środkami właściwymi dla rodzaju sprzątanej powierzchni; 3.3. odkurzanie ścian (farba emulsyjna) pomieszczeń UPS (7 pomieszczeń po jednym w każdym obiekcie) 1 raz w tygodniu odmrażanie i mycie 17 szt. lodówek 1 raz w kwartale; 3.5. mycie naczyń po naradach i szkoleniach (na sali konferencyjnej i w sekretariacie dyrektora naczelnego) w miarę potrzeb. 4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić osobom sprzątającym sprzęt konieczny do realizacji zamówienia oraz środki czystości. Zobowiązany jest również do zakupu i bieżącego uzupełniania papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych i dezynfekujących (odświeżacze powietrza w aerozolu oraz dezodeksy do muszli klozetowych i pisuarów) oraz odświeżaczy

9 Strona 9 z 37 elektrycznych (umieszczonych w 20 punktach wyznaczonych przez Zamawiającego) w sposób zapewniający ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór ww. środków w godzinach pracy Zamawiającego. 5. Zamawiający informuje, że w sanitariatach zainstalowane są niżej wymienione pojemniki: 5.1. pojemnik na papier toaletowy firmy Merida okrągłe o średnicy 22 cm 90 szt.; 5.2. pojemnik na mydło w płynie firmy Merida o wymiarach 22x11 cm o pojemności 0,75 l 71 szt.; 5.3. pojemnik na ręczniki papierowe firmy Merida o wymiarach 28x20 cm 71 szt. 6. Wymagania Zamawiającego co do środków czystości używanych do wykonania usługi: 6.1. należy używać odpowiednich środków przeznaczonych do czyszczenia, zmywania danego rodzaju powierzchni; 6.2. należy stosować środki posiadające odpowiednie atesty; 6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków używanych do wykonania usługi; w przypadku używania niewłaściwych Wykonawca poniesie ewentualne koszty naprawienia szkód spowodowanych użyciem niewłaściwych środków czystości oraz zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany używanego środka na odpowiedni do czyszczonej, zmywanej powierzchni; 7. Wymagania co do środków czystości oraz higieny: 7.1. papier toaletowy biały, dwuwarstwowy, gofrowany, miękki, do pojemników rolka 19 cm; 7.2. papier ręcznikowy biały, jednowarstwowy, gofrowany do pojemników na ręczniki; 7.3. mydło w płynie nie powodujące podrażnień, zawierające łagodne składniki myjące oraz aktywne substancje nawilżające i pielęgnujące skórę, ph 5,5 7, zapach: każdy z wyłączeniem neutralnego; 7.4. krążek dezynfekujący do spłuczki o działaniu przeciwbakteryjnym o zapachu morskim, leśnym lub kwiatowym. 8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu listę osób które będą realizować przedmiotowe zamówienie. Pracownicy zatrudnieni przy sprzątaniu pomieszczeń biurowych winni posiadać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) badania lekarskie do pracy na wysokości do 3 m do wglądu na życzenie Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w następujących godzinach: 9.1. pomieszczenia plombowane (ok. 20% ogólnej powierzchni) w godzinach pracy Zamawiającego od godz.7 00 do godz.15 00, w obecności pracownika Zamawiającego; 9.2. pozostałe pomieszczenia w godzinach od godz do godz Wykonawca zabezpieczy w Oddziale ZUS w Radomiu 2 sprzątaczki w czasie godzin pracy tj. od 7 00 do Osoby sprzątające pomieszczenia biurowe zobowiązane są przy pobieraniu kluczy od sprzątanych pomieszczeń oraz ich zdawaniu, do wpisywania się do książki w portierni z zaznaczeniem godziny ich pobrania i zdania. 12. Podczas pracy każda z osób sprzątających pomieszczenia biurowe otwiera tylko to pomieszczenie, które aktualnie sprząta. Drzwi pozostałych pomieszczeń powinny być w tym czasie zamknięte na klucz. 13. Po zakończeniu pracy w danym pokoju, każda osoba sprzątająca zobowiązana jest do sprawdzenia zamknięcia okien i odłączenia od kontaktów urządzeń elektrycznych z wyjątkiem komputerów, chłodziarek i faksów. 14. Kontrola czystości pomieszczeń biurowych będzie prowadzona przez pracowników Zamawiającego. Z czynności tej sporządzony będzie protokół, który zostanie przekazany Wykonawcy. Przy drugim negatywnym protokole zawierającym ewentualne usterki i nieprawidłowości Zamawiający w stosunku do Wykonawcy będzie naliczał kary umowne. 15. Pracownicy sprzątający pomieszczenia biurowe muszą być ubrani w jednakowe stroje.

10 Strona 10 z W ramach świadczenia usługi utrzymania porządku wokół obiektów ZUS Radom wyszczególnionych w pkt 2.8. niniejszego Rozdziału Wykonawca zobowiązany będzie do: codziennego sprzątania w godz. 5:00 9:00 terenu wokół budynków Zamawiającego (chodników, podjazdów, dziedzińców, wjazdów do garaży, parkingów), a które obejmować będzie: zamiatanie, usuwanie wszelkich nieczystości, błota, śniegu, grabienie liści; podlewania trawy, krzewów i kwiatów w miarę potrzeb; koszenia trawników 2 razy w miesiącu (a trawę usuwać we własnym zakresie); w okresie zimowym dodatkowo na bieżąco we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy do: 16.4.a. odśnieżania, posypywania piaskiem i środkami egzotermicznymi bezpiecznymi ekologicznie wszystkich ciągów pieszych, umożliwiających bezpieczne poruszanie się osób, a także odśnieżania powierzchni parkingowych w sposób umożliwiający parkowanie samochodów, tj. do godziny 7:00; posypywanie piaskiem jak i środkami egzotermicznymi musi odbywać się z częstotliwością gwarantującą swobodne i bezpieczne poruszanie się ludzi oraz samochodów; 16.4.b. usuwania oblodzeń, zlodowaceń takich jak sople ze wszystkich elementów budynków Zamawiającego; 16.4.c. usuwania oblodzeń i zlodowaceń chodników, schodów itp Wykonawca świadczyć będzie usługę sprzątania używając własnego sprzętu i narzędzi, a także na własny koszt zapewni piasek i środki egzotermiczne do posypywania powierzchni w okresie zimowym i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Pojemniki na piasek zapewni Wykonawca Zamawiający w poniższej tabeli przedstawia orientacyjne wielkości powierzchni ciągów pieszych oraz trawników przewidzianych odpowiednio do sprzątania i koszenia w ramach przedmiotu zamówienia. Lokalizacja Powierzchnia ciągów pieszych [ m 2 ] Powierzchnia trawników [ m 2 ] Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów Wskazane jest aby Wykonawcy przed opracowaniem oferty dokonali wizji lokalnej w obiektach dotyczących sprzątania w celu zapoznania się z zakresem przedmiotowego zamówienia, który podlega przetargowi. 18. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać pracowników z wyciągiem z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającym sposoby postępowania na wypadek pożaru. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla Wykonawcy dostarczy Zamawiający. Rozdział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

11 Strona 11 z 37 Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio: 1.1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1.1.a. 1.1.b. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. niniejszego Rozdziału) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; posiadania wiedzy i doświadczenia; Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. niniejszego Rozdziału) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; wykaże się wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanymi co najmniej 2 głównymi usługami, każda trwająca przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy i polegająca na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej 1 takich jak m.in. budynki biurowe, szkoły, szpitale, banki (o powierzchni nie mniejszej niż m 2 ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, poprzez złożenie wraz z ofertą wykazu wskazanego w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.b. niniejszego Rozdziału; 1.1.c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.1.d. Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. niniejszego Rozdziału) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; sytuacji ekonomicznej i finansowej; Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. niniejszego Rozdziału) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż zł. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki określone w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. 1.1.d. niniejszego Rozdziału może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (wskazanego w podrozdziale II pkt 1.2. ppkt 1.2.a. niniejszego Rozdziału), dokumentów (wskazanych w podrozdziale II pkt 1.2. ppkt 1.2.b. 1.2.f. niniejszego Rozdziału) oraz informacji (wskazanej w podrozdziale II pkt 1.2. ppkt 1.2.g. niniejszego Rozdziału). 1 budynek użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny ( 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

12 Strona 12 z Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w podrozdziale II pkt 1 niniejszego Rozdziału. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w podrozdziale I pkt 1 niniejszego Rozdziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. II. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2013 r., poz.231): 1.1. wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej SIWZ; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o spełnieniu każdego warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki udziału w postępowaniu. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 głównych usług, każda trwająca przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy i polegająca na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej 2 takich jak m.in. budynki biurowe, szkoły, szpitale, banki (o powierzchni nie mniejszej niż m 2 ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ; Uwaga: Dowodami o których mowa powyżej w myśl 1 ust 2 ust Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane rodzaju dokumentów są: poświadczenie należytego wykonania /wykonywania z tym, że w przypadku usług, które nie zostały zakończone przed upływem terminu składania ofert poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy należytego wykonania/wykonywania usługi jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w tiret 1 niniejszej uwagi. opłacona polisa (tj. polisę wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż zł; pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2 budynek użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

13 Strona 13 z 37 dotyczy sytuacji opisanych w podrozdziale I pkt 2 niniejszego Rozdziału załączyć jeżeli dotyczy wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.2.a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ; 1.2.b. Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis z rejestru lub CEIDG w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 1.2.c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.2.d. Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz spółki cywilnej Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez spółkę jawną stosowne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego musi odnosić się do spółki jawnej, a nie jej wspólników. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz spółki cywilnej 1.2.e. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 1.2.f. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: Przedmiotowa informacja winna być wystawiona na podmiot zbiorowy, którym w myśl art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 768 z póź. zm.) są osoby prawne (spółki kapitałowe spółka z o.o., spółka akcyjna), jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (osobowe spółki handlowe spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna), a także spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółki kapitałowe w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. Spółki cywilne nie są podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ww. ustawy

14 Strona 14 z dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1.3.a. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej SIWZ. Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 2.1. formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ; 2.2. pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2.3. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP; 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów, o których mowa w podrozdziale II pkt 1.2.b., 1.2.c., 1.2.d. i 1.2.f. niniejszego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.1.b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.1.c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.2. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentu, o którym mowa w podrozdziale II pkt. 1.2.e niniejszego Rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podrozdziale II pkt i 3.2. niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. III. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty wyszczególnione w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 2. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

15 Strona 15 z Przy składaniu dokumentów będących oświadczeniami woli Wykonawcy do zachowania formy pisemnej zgodnie z art. 78 KC konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli. 4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o dokumencie składanym w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zamawiający rozumie przez to kserokopię oryginalnego dokumentu. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231) nie jest dopuszczalne złożenie w ofercie kserokopii faxu i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem, gdyż złożenie dokumentu zarówno w formie faxu, jak i jego kserokopii nie może być uznane za złożenie dokumentu w formie pisemnej. 5. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez wykonawcę tj. osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy określone w pkt 2 niniejszego podrozdziału. 6. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 7. Przy potwierdzaniu dokumentów za zgodność z oryginałem pieczątka nie jest wymagana, jeżeli podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy jest czytelny i zawiera pełne nazwisko. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Musi być dołączone do oferty zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale III pkt. 2 niniejszego Rozdziału. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie formularz oferty musi być podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. V. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką oraz pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci faksu lub w formie elektronicznej. 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z póź. zm.), wykonawca może zastrzec w ofercie te informacje, a których zamawiający nie może ujawnić innym uczestnikom postępowania. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego podrozdziału zaleca się aby wykonawca wyodrębnił tę część informacji z oferty. Informacje zastrzeżone powinny być zszyte i opatrzone klauzulą informacje zastrzeżone. 4. Wszelkie powstałe błędy w dokumentach składających się na ofertę mogą być poprawione jedynie przez skreślenie błędnej treści z utrzymaniem czytelności skreślanych wyrażeń, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr (np. wymazywanie korektorem). 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16 Strona 16 z Przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt 1, muszą być podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Za właściwy sposób podpisania zamawiający przyjmuje podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, np. odręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie tożsamości osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej (nie faksymile). Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest podać w sposób określony w pkt 1 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty muszą uwzględniać wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, które wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty. 3. Wykonawca wypełni formularz oferty określając wartości przedmiotu zamówienia w złotych polskich. 4. Kwoty przedstawione w poszczególnych pozycjach formularza oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 5. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w przedmiotowym zamówieniu odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozdział VI WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć ofertę wadium, które wynosi ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium: 3.1. w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO w PKO BP SA I Oddział w Warszawie, nr rachunku , która musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

17 Strona 17 z w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 niniejszego Rozdziału: oryginał dokumentu wadium należy złożyć w kasie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, przy ul. Czachowskiego 21A (II piętro wejście A obok schodów) przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię dołączyć do oferty (kasa Oddziału czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00 11:00) lub oryginał dokumentu wadium należy załączyć do oferty (zaleca się aby oryginał dokumentu był załączony do oferty w sposób umożliwiający przekazanie go do depozytu przez Zamawiającego). 4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi zawierać nieodwołalne, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty na rzecz Zamawiającego na każde pisemne żądanie, w tym bez konieczności potwierdzania podpisu przez podmioty trzecie, kwoty gwarancji stanowiącej wadium. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Gwarancja musi być wystawiona przez gwaranta w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku składania oferty przez konsorcjum lub spółkę cywilną wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być wystawione na konsorcjum lub spółkę cywilną z wyszczególnieniem wszystkich członków lub wspólników. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać następujące elementy: 5.1. zobowiązanie do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowo określone okoliczności; 5.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 5.3. wskazanie sumy gwarancyjnej; 5.4. wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 5.5. wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 5.6. określenie terminu ważności gwarancji. 6. Poręczenie banku lub poręczyciela składać się musi z następujących elementów: 6.1. wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; 6.2. precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 6.3. kwoty, do wysokości, której bank lub poręczyciel będzie zobowiązany; 6.4. wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 7. Poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z póżn. zm.) musi zawierać wszystkie elementy zawarte w pkt 6 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 8.1. wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 8.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 8.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

18 Strona 18 z nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział VII INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy i powinna być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie do dnia 29 maja 2013 r. do godz Za oferty złożone w terminie uznaje się oferty, które znajdą się w siedzibie zamawiającego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego podrozdziału. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej, innego operatora publicznego lub poczty kurierskiej; ponadto zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane dostarczeniem oferty do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt 4 niniejszego podrozdziału. 7. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wyznaczonym w pkt 4 niniejszego podrozdziału będą odsyłane niezwłocznie bez otwierania. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2013 r. o godz w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (sala konferencyjna III piętro wejście B). 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie przekaże mu informację o której mowa w pkt 2 i 3 niniejszego podrozdziału.

19 Strona 19 z 37 III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w niniejszej specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. Rozdział VIII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.3. niniejszego podrozdziału będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena brutto oferty 100% ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasady. Kc = najniższa cena brutto spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 100 x 100% 2. Przy ocenie ofert Zamawiający do powyższego wzoru będzie przyjmował cenę brutto wynikającą z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

20 Strona 20 z 37 Rozdział IX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty z podatkiem VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu; poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancji bankowej; gwarancji ubezpieczeniowej; poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO w PKO BP SA I Oddział w Warszawie, nr rachunku , otrzymanie zabezpieczenia następuje poprzez uznanie rachunku bankowego Zamawiającego; w pozostałych dopuszczonych formach określonych w pkt 3 niniejszego Rozdziału dokument zabezpieczenia musi być przesłany do Zamawiającego celem jego akceptacji co najmniej na 3 dni robocze przed datą zawarcia umowy pod nr faksu (48) lub pocztą elektroniczną na adres: zaś zaakceptowany oryginał doręczony do kasy Zamawiającego w Radomiu, przy ul. Czachowskiego 21A, najpóźniej przed zawarciem umowy kasa Zamawiającego czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00 11:00 i znajduje się na II piętrze wejście A obok schodów; 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądzu, stosuje się następujące zasady: 5.1. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawierać nieodwołalne, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty na rzecz Zamawiającego na każde pisemne żądanie, w tym bez konieczności potwierdzania podpisu przez podmioty trzecie, kwoty gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 5.2. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna pozostawać w mocy od dnia zawarcia umowy do upływu okresu ważności umowy, przedłużonego o 30 dni; 5.3. gwarancja musi być wystawiona przez gwaranta w formie pisemnej pod rygorem nieważności Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać następujące elementy: zobowiązanie do zapłaty sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowo określone okoliczności; informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; wskazanie sumy gwarancyjnej; wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; określenie terminu ważności gwarancji.

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo