LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI"

Transkrypt

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI dla MIASTA NOWY TARG

2 Wykonany na zlecenie: Urzędu Miasta Nowy Targ WYKONAWCA: Anna Grzybowska Michał Małocha Tomasz Lis Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego Kraków Tel.: (12) , fax: (12)

3 Spis Treści 1. STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE STREFA MIESZKANIOWA Diagnoza stanu strefy mieszkaniowej Identyfikacja problemów STAN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Diagnoza i identyfikacja problemów STREFA SPOŁECZNA Struktura demograficzna i społeczna Grupy społeczne wymagające wsparcia Bezrobocie oraz dochodowość gospodarstw domowych Struktura organizacji pozarządowych Instytucje, organizacje działające w sferze społecznej Identyfikacja problemów GOSPODARKA Identyfikacja problemów ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Granice strefy ochrony konserwatorskiej Uwarunkowania ochrony środowiska Komunikacja Funkcje poszczególnych stref na rewitalizowanym obszarze Identyfikacja problemów ANALIZA SWOT Strefa mieszkaniowa Strefa infrastruktury technicznej Strefa społeczna Gospodarka Zagospodarowanie przestrzenne OKREŚLENIE KLUCZOWYCH PROBLEMÓW I ICH SKUTKÓW Strefa mieszkaniowa Strefa infrastruktury technicznej Strefa społeczna Zagospodarowanie przestrzenne NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW POZIOM KRAJOWY POZIOM REGIONALNY POZIOM LOKALNY ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PLANOWANE ZADANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM ZADANIA PRZESTRZENNE ZADANIA GOSPODARCZE ZADANIA SPOŁECZNE OPIS PROJEKTÓW Projekty realizowane przez Miasto Nowy Targ Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI WSTĘPNE WSKAŹNIKI PROGRAMU REWITALIZACJI PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ MONITORING I OCENA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

4 Spis Tabel TABELA 1 ZASOBY MIESZKANIOWE WG FORM WŁASNOŚCI W MIEŚCIE NOWY TARG STAN NA 2006R TABELA 2 ZESTAWIENIE LICZBY URODZEŃ, ZGONÓW I PRZYROSTU NATURALNEGO W NOWYM TARGU W LATACH TABELA 3 LUDNOŚĆ (STAN NA R.) TABELA 4 RODZINY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH TABELA 5 LICZBA WYKROCZEŃ W PODSTAWOWYCH KATEGORIACH W LATACH TABELA 6 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ WIEKOWĄ - STAN NA TABELA 7 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE - STAN NA TABELA 8 ROZKŁAD DOCHODU DO DYSPOZYCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU TABELA 9 ZESTAWIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA NOWY TARG22 TABELA 10 ILOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANYCH W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH TABELA 11 ZADANIA PRZESTRZENNE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH LPR

5 1. Streszczenie Program rewitalizacji: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Lokalizacja: Miasto Nowy Targ. Łączna powierzchnia obszarów objętych programem rewitalizacji: 50 [ha]. Operator programu: Urząd Miasta w Nowym Targu. Miasto Nowy Targ jest głównym ośrodkiem administracyjnym, rozwiniętym centrum gospodarczym oraz kulturalno-sportowym dla Podhala, Orawy, Spisza oraz Pienin i Gorców. Miasto zostało wyznaczone w Strategii Województwa Małopolskiego na lata jako jedno z miast tworzących sieć regionalnych ośrodków usług publicznych, które powinny zostać wyposażone w infrastrukturę społeczną, zapewniającą równomierny rozwój całego regionu. Lokalny Program Rewitalizacji Nowego Targu stanowi część procesu mającego na celu rozwój miasta. Realizację zadań zdefiniowanych w dokumencie planuje się na lata , co pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie działań w perspektywie czasowej możliwej do zaplanowania przy bieżących uwarunkowaniach. Lokalny Program Rewitalizacji przedstawia procesy towarzyszące odnowie miasta w oparciu m.in. o tradycje historyczno-kulturowe oraz ukazuje stan bieżący wynikający z uwarunkowań i przeprowadzonych już działań. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Programu są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta, a także dokumentami strategicznymi wyższego szczebla. Mają one na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz umocnienie roli miasta w regionie poprzez odnowę tej części, która uznana została za obszar kryzysowy. Cel programu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez kompleksową odnowę przestrzenną, gospodarczą i społeczną obszaru rewitalizowanego Cele szczegółowe: Cel I. Poprawa użyteczności i wprowadzenie właściwej funkcji przestrzeni miejskich, Cel II. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Cel III. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Cel IV. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Cel V. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych wraz z odnową terenów międzyosiedlowych 5

6 Rewitalizowana część miasta Granice Miasta Nowy Targ Rys. 1. Wyodrębniony rewitalizowany obszar na tle Miasta Nowy Targ [opracowanie autorzy] Rys. 2. Wyodrębniony obszar Miasta Nowy Targ objęty LPR [opracowanie autorzy] 6

7 2. Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze Realizacja niniejszego programu obejmie obszarem swojego oddziaływania Miasto Nowy Targ. Miasto Nowy Targ położone jest u zbiegu rzek Biały i Czarny Dunajec, u podnóża Gorców. Jest historycznym i administracyjnym centrum Podhala. Miasto liczy około 33 tys. mieszkańców. Nowy Targ jest znaczącym w regionie ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i sportowym. Rys. 3. Lokalizacja Miasta Nowy Targ na tle województwa małopolskiego [opracowanie autorów] 7

8 2.1. Strefa mieszkaniowa Lokalny rynek nieruchomości to budynki wielorodzinne o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno-handlowo-usługowym, a także znaczny zasób budynków jednorodzinnych. Obiekty mieszkalne stanowiące własność Miasta Nowy Targ administrowane są przez: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), ul. Powstańców Śląskich 14 - realizujący zadania Miasta Nowy Targ w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na terenie objętym Programem, oprócz budynków stanowiących własność komunalną swoje zasoby posiadają także: Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa (NSM), ul. Kopernika 12, Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Witosa, Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Na Skarpie. Poniższa tabela prezentuje zestawienie zasobów mieszkaniowych wg form własności. Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe wg form własności w mieście Nowy Targ stan na 2006r. Wyszczególnienie mieszkania Powierzchnia użytkowa mieszkań [m 2 ] ogółem zasoby komunalne zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy zasoby osób fizycznych zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) zasoby pozostałych podmiotów Źródło: GUS, dane za rok 2006r. Łączny zasób mieszkań wg stanu na 2006 r. (tabela powyżej) wynosi mieszkań, największą grupę stanowią mieszkania osób fizycznych ok. 6081, następnie są zasoby spółdzielni mieszkaniowych z liczbą Zasoby miasta (komunalne) znajdują się na trzecim miejscu z liczbą 529 mieszkań. Średnio na mieszkańca Nowego Targu przypada ok. 22,3 m 2 powierzchni użytkowej. Dla porównania wartość tego wskaźnika dla kraju wynosi 23,5 m 2 powierzchni użytkowej a dla małopolski 23,4 m 2 powierzchni użytkowej. Zgodnie z informacjami otrzymanymi w roku 2008, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) administruje Wspólnotami Mieszkaniowymi powstałymi na bazie budynków komunalnych, według ustawy o własności lokali. Zakres działania ZGM obejmuje administrację 27 Wspólnot Mieszkaniowych (bloki mieszkalne wielorodzinne), 4 budynki mieszkalne komunalne, oraz 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 68 lokali socjalnych. Łączna liczba administrowanych przez ZGM lokali mieszkalnych w rok 2008 wynosi 1125 (część 8

9 lokali stanowi własność Wspólnot Mieszkaniowych). Wg informacji ZGM obecny zasób mieszkaniowy nie zaspokaja potrzeb ludności Nowego Targu. Od kilkunastu lat brak jest nowych budynków z lokalami mieszkalnymi. Budynki ZGM ze względu na wiek można podzielić na dwie grupy: Wybudowane w latach (większość budynków), jako wolnostojące murowane metodą tradycyjną, podpiwniczone piętrowe. Posiadają fundamenty żelbetowe wylewane na mokro, ściany piwnic i kondygnacji mury z materiałów ceramicznychcegła, stropy prefabrykowane typ DMS, klatki schodowe żelbetowe wylewane na mokro, dachy drewniane dwu i czterospadowe konstrukcja płatwiowo-kleszczowa kryte blachą, wyposażone w standardowe instalacje poza gazową, stolarka typowa (os. Topolowe), Wybudowane w latach , jako wolnostojące, podpiwniczone, piętrowe wykonane częściowo w systemie uprzemysłowionym. Konstrukcja dachu z prefabrykatów zbrojonych -płyty korytkowe, stropodachy wentylowane, fundamenty żelbetowe wylewane na mokro, ściany piwnic z cegły i betonu żwirowego, ściany kondygnacji nadziemnych płyty wielkoblokowe, ściany zewnętrzne z pustaków PGS gr. 24 cm, stropy z prefabrykatów żelbetowych płyty kanałowe typ żerań, schody z prefabrykatów gotowych oraz żelbetowe wylewane na mokro, stolarka typowa, instalacje standardowe poza gazową. Ostatni nowy budynek mieszkalny wybudowano w 1992 r. (os. Topolowe 8). Zasoby spółdzielcze stanowią dominującą cześć lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w Nowym Targu. Zakres potrzeb remontowych i skala problemów społecznych na poszczególnych osiedlach spółdzielczych są zróżnicowane. Najstarsze budynki występują w rejonie osiedla Bór wybudowane w latach w systemie tradycyjnym. W rejonie na wschód od ulicy Szaflarskiej i na południe od al. Tysiąclecia poza jednym budynkiem (Sikorskiego 23) budynki wybudowane zostały w systemie OWT. System OWT to budynki wielkopłytowe o układzie skrzyniowym, charakteryzujące się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Ścienne płyty zewnętrzne składają się z dwóch warstw betonu zbrojonego (fakturowej i wewnętrznej) przedzielonych izolacją termiczną z wełny mineralnej lub styropianu. System OWT można rozpoznać dzięki charakterystycznym widocznym z zewnątrz "filarkom", wykonanym z płyt azbestowo-cementowych. Często występujące uszkodzenia (pęknięcia) filarków mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia mieszkańców osiedla. Natomiast w rejonie na zachód od ul. Szaflarskiej i na południe od al. Tysiąclecia poza trzema obiektami, budynki zostały wzniesione w systemie KDK. 9

10 System KDK również charakteryzuje się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Składa się ze ścian zewnętrznych jednowarstwowych z gazobetonu o grubości 25, bez ocieplenia. Ściany wewnętrzne, o grubości muru 24 cm, wykonano w technologii uprzemysłowionej z wykorzystaniem elementów systemu RBM 73 85, opartego na systemie Cegła Żerańska. Ściany zewnętrzne loggi, o grubości muru 24 cm, wykonano w technologii uprzemysłowionej z wykorzystaniem elementów systemu RBM 73 85, opartego na systemie Cegła Żerańska Diagnoza stanu strefy mieszkaniowej Budynki wchodzące w skład zasobów spółdzielczych budowane były według standardów, które nie odpowiadają współczesnym parametrom termoizolacyjnym ścian. Praktycznie całość zasobów mieszkaniowych spółdzielni została wybudowana w systemach wielkopłytowych (wielkoblokowych) i wymaga podjęcia prac remontowych i naprawczych wraz z całą infrastrukturą, która była wykonana razem z tymi budynkami. Poza kilkoma wyjątkami budynki wielorodzinne nie posiadają wewnętrznej instalacji gazowej, ani też przewodów spalinowych spełniających obecne przepisy. Jednocześnie zauważyć należy, że osiedla mieszkaniowe projektowane w latach nie założyły tak gwałtownego rozwoju motoryzacji i w chwili obecnej istniejące drogi osiedlowe nie są dostosowane do aktualnego ruchu samochodów. Brakuje również miejsc postojowych (pierwotne projekty osiedli praktycznie w ogóle ich nie przewidywały lub projektowano po jednym zbiorczym parkingu na skraju osiedla). Osiedla nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie informacji uzyskanych z ZGM ogólny średni stopień zużycia technicznego ich budynków wynosi ok %. ZGM przewiduje, w celu poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia strat ciepła, zmniejszenia kosztów ogrzewania i utrzymania oraz poprawy estetyki następujące prace naprawczomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych - dotyczy 70 % budynków, ocieplenie stropodachów - dotyczy 50 % budynków, wymianę stolarki okiennej - 50 % lokali mieszkalnych komunalnych, zmianę konstrukcji pokryć i nachylenia dachów - dotyczy 50% budynków, uatrakcyjnienie placów zabaw, zwiększenie liczby parkingów. Kolejny problem stanowi utrzymanie osiedlowej zieleni, w tym drzew i krzewów, które zostały posadzone bez planu, często niezgodnie z przepisami, a obecnie powodują zacienienia i 10

11 zawilgocenia mieszkań. Na wielu osiedlach nie ma placów zabaw, spełniających unijne wymogi, miejsc do wypoczynku dla osób dorosłych, oraz ścieżek rowerowych. W budynkach spółdzielni, jak i w budynkach wspólnot zamieszkuje wiele osób otrzymujących pomoc społeczną (w tym dodatki mieszkaniowe). Władze Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wskazują na problemy ściągalności długów i zalegania z płatnościami za eksploatację. Ponadto w budynkach wielorodzinnych występują okresowo problemy z bezdomnymi. Problem ten nie dotyczy budownictwa indywidualnego, nie posiadającego dostępnych klatek schodowych (ogrzewanych) czy piwnic. Budownictwa indywidualnego nie dotyczą również problemy niszczenia elewacji i klatek schodowych (w tym drzwi wejściowych) oraz graffiti w skali takiej, jaka występuje w osiedlach wielorodzinnych. Należy pamiętać, że odpowiednie warunki mieszkaniowe stymulują wzrost poziomu życia, wpływają na wzrost mobilności społeczeństwa, jak również na atrakcyjność miasta, w tym atrakcyjność inwestowania Identyfikacja problemów Na podstawie powyższych informacji do problemów sfery mieszkaniowej związanej z opracowywanym obszarem rewitalizacji zaliczono: występowanie budynków w złym stanie technicznym, zarówno zewnętrznym jak i wewnątrz budynku (brak instalacji wewnętrznych gazowej, brak windy), osiedla nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na starszych budynkach brak przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, niski poziom wydajności energetycznej budynków, drogi wewnątrz osiedlowe stanowią własność spółdzielni, w wyniku prowadzenia przez nie w pierwszej kolejności prac remontowych i dociepleniowych na budynkach, stan infrastruktury drogowej pozostawia wiele do życzenia, wymagana jest realizacja miejsc parkingowych przy budynkach wielorodzinnych, zły stan większości placów zabaw oraz architektury parkowej. Realizacja prac inwestycyjnych na wskazanym obszarze, która obejmie remont budynków, poprawę infrastruktury dróg i parkingów wewnątrz osiedlowych, placów zabaw oraz obiektów kultury zapewni poprawę warunków mieszkalnych, wzrost wartości mieszkań, a także wpłynie na zminimalizowanie aktów chuligaństwa (szczególnie wśród młodzieży). 11

12 2.2. Stan infrastruktury technicznej Infrastruktura techniczna wiąże się przede wszystkim z następującymi usługami: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i usuwanie odpadów, gazownictwo, energetyka, ciepłownictwo, Zaopatrzenie w wodę Podstawowym źródłem wody dla wodociągu komunalnego jest 17 ujęć wody podziemnej rozproszonych na terenie Miasta Nowy Targ oraz ujecie wód powierzchniowych w Szaflarach. Zgodnie z informacjami z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu pobór wody w 2007 roku wyniósł tys. m 3. Długość sieci rozdzielczej wynosi 39,8 km, sieci magistralnej 18 km i przyłączy 37 km. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej wynosi 26 tys. osób. Aktualnie miejską siecią wodociągową mogą być obsługiwane wyłącznie tereny położone poniżej 600 m n.p.m., tereny położone wyżej wymagają realizacji urządzeń podnoszących ciśnienie wody w sieci. Obszar objęty Programem rewitalizacji jest w całości zabezpieczony w sieć wodociągową. Wiek sieci jest zróżnicowany na całym obszarze i waha się w przedziale od 4 do 40 lat. Wpływa to na częstą awaryjność sieci i potrzebę dokonywania remontów. Odprowadzenie ścieków Powstające na obszarze miasta ścieki są zrzucane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzane na istniejącą komunalną oczyszczalnię ścieków. Długość sieci rozdzielczej wynosi 68,5 km natomiast długość przyłączy wynosi 32 km. Obszar objęty Programem rewitalizacji jest również w całości zabezpieczony w sieć kanalizacyjną i podobnie wiek sieci jest zróżnicowany na całym obszarze, co wpływa na awaryjność systemu. Ścieki odprowadzane są na mechaniczno chemiczno -biologiczną oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu. Oczyszczalnia zaprojektowana jest na docelową przepustowość m 3 /d i RLM. Rzeczywisty obecnie przypływ średni jest na poziomie m 3 /d. Wody deszczowe odprowadzane są systemami kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych Białego i Czarnego Dunajca oraz ich dopływów. 12

13 Gazownictwo Gaz ziemny do miasta dostarczany jest z tzw. magistrali południowej relacji Jarosław Podgórska Wola Skawina. Dostawa gazu odbywa się sieciami średnioprężnymi, powiązanymi za pomocą stacji redukcyjno pomiarowych w Ludźmierzu i Lasku z gazociągiem wysokoprężnym Czechówka Myślenice Rabka Zakopane, który jest spięty z magistralą południową. Wg danych GUS z 2006 r. długość czynnej sieci gazowej na terenie Miasta Nowy Targ wynosi 38,4 km, natomiast zużycie gazu wyniosło 1 105,30 tys. m 3. Elektroenergetyka Zasilanie miasta w energię elektryczną zapewnione jest od strony istniejących GPZ Lasek 110 KV/15 KV i GPZ Szaflary 110 KV/15 KV. Ciepłownictwo Na wskazanym obszarze Nowego Targu dostarczaniem ciepła do zabudowy wielorodzinnej zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Długa 21, które dysponuje kotłownią gazową oraz węglową. Część nowych obiektów budynków wielorodzinnych posiada własne źródła zaopatrzenia w ciepło, gdzie czynnikiem grzewczym jest gaz. W pozostałych obiektach dominującym czynnikiem grzewczym są paliwa stałe Diagnoza i identyfikacja problemów Obszar wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ jest zabezpieczony w zakresie potrzeb wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowniczych. W przypadku sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej występuje duże zróżnicowanie wieku wynikające z realizowania sieci wraz z rozwojem zabudowy i potrzeb miasta. Wpływa to na awaryjność sieci i powoduje potrzebę częstych remontów. Problemem w zakresie instalacji, są także przedstawione w rozdziale 2.1 w przypadku zabudowy wielorodzinnej, braki instalacji wewnętrznej gazowej w budynkach wskazane przez NSM. 13

14 2.3. Strefa społeczna Struktura demograficzna i społeczna Demografia Zgodnie z danymi z Urzędu Miasta liczba mieszkańców w 2004 roku wyniosła osób natomiast w 2007 r osób. Spadek rzędu 240 osób, stanowi jedynie 0,7% ogólnej liczby mieszkańców, dlatego można przyjąć, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba mieszkańców Nowego Targu ulegała nieznacznym wahaniom, utrzymując się na poziomie około 33 tys. osób. Porównując liczbę mieszkańców z danymi odnośnie przyrostu naturalnego (wartość dodatnia - tabela poniżej), niewielki spadek związany jest głównie z migracją mieszkańców. Tabela 2 Zestawienie liczby urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w Nowym Targu w latach Rok Urodzenia Zgony Przyrost Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ 2007r. Analizując strukturę wiekową mieszkańców (tabela poniżej), dominującą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten powinien być pozytywnym sygnałem, który wskazuje na duży potencjał zasobów ludzkich Nowego Targu. Niepokojącym objawem jest natomiast spadek liczby mieszkańców w wieku 0-6 lat w stosunku do wyższej grupy wiekowej. Tabela 3 Ludność (stan na r.) Ludność ogółem kobiety mężczyźni stali mieszkańcy wiek: 0-6 lat lat lat wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek ponadprodukcyjny Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ 2007r. 14

15 Przyszła liczba mieszkańców miasta będzie zależeć zarówno od przyrostu naturalnego jak i od procesów migracyjnych, na które istotny wpływ będzie wywierała koniunktura gospodarcza miasta, a zwłaszcza tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, oraz ogólna poprawa warunków mieszkaniowych. Na poniższej mapie zaprezentowano rozkład ludności w Nowym Targu. Duże skupiska mieszkańców często związane są ze zjawiskiem kumulowania się niekorzystnych zjawisk społecznych tj. ubóstwo, narastające bezrobocie, alkoholizm i wzrost przestępczości. Obszar uwzględniony w programie rewitalizacji Rys. 4. Rozmieszczenie ludności w poszczególnych rejonach Miasta Nowy Targ [źródło: Studium Układu Komunikacyjnego Miasta Nowy Targ (SUK)] Na podstawie zamieszczonej mapy, obszarami najbardziej zaludnionymi są rejony zabudowy wielorodzinnej w szczególności C23, D24 i E25 (zgodnie z oznaczeniami na mapie). Jest to obszar ograniczony od północy al. Tysiąclecia, ul. Krakowską od strony zachodniej a od wschodniej rzeką Biały Dunajec, natomiast od południa ul. Gen. Sikorskiego i os. Witosa. Zamieszkuje go ok. 43% całej ludności miasta. 15

16 Grupy społeczne wymagające wsparcia W ramach pomocy społecznej swoją działalność prowadzą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS). Polski Komitet Pomocy Społecznej udziela pomocy w postaci obiadów (pełny zestaw obiadowy składający się z zupy, drugiego dania oraz napojów), sprzętu niezbędnego dla gospodarstw domowych, odzieży, produktów żywnościowych. PKPS posiada stołówkę, w której poza obiadami organizuje spotkania okolicznościowe oraz świąteczne (Wigilia). Osoby, którym udzielana jest pomoc przez PKPS są rekomendowane oraz kierowane decyzją MOPS. W roku 2007 liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 604, natomiast w roku 2006 wynosiła 877 rodzin. W poniższej tabeli scharakteryzowano strukturę świadczeniobiorców MOPS w Nowym Targu. Tabela 4 Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w latach Lp. Zestawienie 2007rok 2006 rok Rodzin Osób w Rodzin Osób w rodzinie rodzinie 1 Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w spr. opiekuńczo wych. i prowadzeniu gosp. dom. ogółem 8 Alkoholizm Narkomania Trudność w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego Źródło: MOPS w Nowym Targu r Na podstawie zaprezentowanych danych, głównym powodem korzystania z pomocy społecznej w Nowym Targu jest ubóstwo, w dalszej kolejności bezrobocie i niepełnosprawność. Według MOPS rejonami, które wymagają ciągłego wsparcia 16

17 są przede wszystkim tereny zabudowy wielorodzinnej, a dokładniej rejonu ul. Szaflarskiej, os. Topolowe i ul. Suskiego. Problemy alkoholowe i narkomania W dokumencie pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/198/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku, dokonano porównania wyników badań z ostatnich lat i przedstawiono następujące wnioski: w ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło spożycie alkoholu przez młodzież (dotyczy to zarówno ilości nieletnich pijących, jak i częstotliwości sięgania po alkohol), obniża się wiek inicjacji alkoholowej- coraz wcześniej nieletni sięgają po alkohol, zwiększa się udział nietrzeźwych nieletnich w liczbie popełnianych przestępstw, zaobserwowano także wzrost skali problemów związanych ze spożywaniem narkotyków, szczególnie wśród młodzieży, jednakże zmniejszyła się liczba przestępstw wynikających z łamania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W/w dokumencie wskazano m.in. na potrzebę dalszego systematycznego wdrażania programów profilaktycznych w szkołach propagujących organizację czasu wolnego poprzez zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno-sportowe. A także organizowanie cyklicznych spotkań młodzieży ze specjalistami z zakresu psychoedukacji i profilaktyki w celu eliminowania niewłaściwych postaw. Placówki działające na terenie Nowego Targu świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym patologiom społecznym: Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi ul. Szpitalna 12, Oddział Detoksykacyjny Szpitalna 12, Oddział Leczenia Uzależnień ul. Szpitalna 12, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków ul. Szpitalna 12, Nowotarski Klub Abstynentów Rodzina ul. Kościuszki 8, Grupa AA Na Grani Parafia p. w. św. Katarzyny, ul. Kościelna 1, Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa - ul. Królowej Jadwigi 3, Poradnia Resocjalizacyjna dla Młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - ul. Królowej Jadwigi 1, 17

18 Oprócz wymienionych palcówek na terenie każdej szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonuje świetlica profilaktyczno wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Stan bezpieczeństwa publicznego Na terenie Miasta Nowy Targ znajduje się Powiatowa Komenda Policji w Nowym Targu. Policja wspierana jest przez Straż Miejską, a także Państwową oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Na podstawie raportu Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Nowy Targ za rok 2007 stwierdzono, że największe zagrożenie przestępstwami pospolitymi występuje we czwartki i soboty szczególnie w rejonie placu targowego oraz Rynku i dworca PKS. Związane jest to z odbywającym się w tych dniach jarmarkiem i dużym ruchem obywateli, w tym obywateli słowackich. W stosunku do roku 2006 odnotowano spadek ilość przestępstw o 18,9%. Nastąpił wzrost o 3,3% wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym, najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Wzrost przestępstw w roku 2007 odnotowano w następujących kategoriach: Uszkodzenie mienia, Krótkotrwałe użycie pojazdu, Wypadki drogowe. Natomiast miejscami najbardziej zagrożonymi wykroczeniami są: rejon ulicy Podhalańskiej, Podtatrzańskiej i Wojska Polskiego, Dworzec PKS, rejon Parku Miejskiego, placu Evry oraz palcu targowego i przyległych do niego ulic. W roku 2007r. odnotowano o 265 wykroczeń więcej niż w roku W poniższej tabeli zestawiono ich liczbę w rozbiciu na poszczególne kategorie. Tabela 5 Liczba wykroczeń w podstawowych kategoriach w latach Kategoria wykroczenia spadek/wzrost Przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia Przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym !23 Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości Przeciwko innym przepisom RAZEM Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Nowy Targ 2007r. 18

19 Z powyższych danych wynika, że dominującą kategorią są wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym-67,6 % ogółu wykroczeń. Poprawa i przebudowa stanu infrastruktury drogowej, w tym miejsc parkingowych, może w znacznym stopniu obniżyć liczbę tych wykroczeń. Należy pamiętać, że zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym związane jest z zagrożeniem zdrowia i życia uczestników tego ruchu (w tym osób pieszych). Raport wskazuje także na znaczną aktywność w obszarach zabudowy wielorodzinnej, subkultury młodzieżowej określanej mianem blokersów. Działalność tej grupy przejawia się przede wszystkim w zakresie zakłócenia ładu i porządku publicznego, dewastacji mienia i innych czynów zabronionych. W roku 2007 policjanci sporządzili 149 wniosków o ukaranie, 236 mandatów i zastosowali 378 pouczeń wobec wymienionej powyżej grupy Bezrobocie oraz dochodowość gospodarstw domowych W ostatnich latach zarówno w powiecie nowotarskim, jak i w poszczególnych gminach, można zauważyć systematyczny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W powiecie, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), na koniec grudnia 2007 roku w rejestrze urzędu zarejestrowanych było osób bezrobotnych z miasta Nowy Targ, co stanowi 24 % ogółu bezrobotnych w powiecie. Poniżej przedstawiono zmianę wskaźnika stopy bezrobocia na przestrzeni lat. Rys. 5. Stopa bezrobocia w latach [opracowanie autorzy na podstawie danych z PUP] 19

20 Na podstawie wykresu stwierdza się, że bezrobocie w Nowym Targu w minionym dziesięcioleciu zbliżyło się swoją wartością do średniej wojewódzkiej, ale w dalszym ciągu odbiega od średniej krajowej. Według danych z PUP za styczeń 2008r. stopa bezrobocia w powiecie nowotarskim wyniosła 9,7 %, w województwie małopolskim 9,1 % a w kraju 11,7%. Na podstawie danych z powiatowego urzędu pracy za rok 2007, scharakteryzowano bezrobotnych w mieście Nowy Targ ze względu na wiek. Otrzymano dominującą grupę bezrobotnych w przedziale lat. W sytuacji, kiedy w mieście najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym to w/w wskaźnik informuje o niewykorzystywanym potencjale tej grupy. Sytuacja taka może przyczynić się do zwiększania ubóstwa i problemów bezrobocia w kolejnych latach. Efektem tego jest niewielka w skali miasta, ale jednak rosnąca migracja. Może ona wpłynąć na wzrost wskaźnika stopy bezrobocia. Tabela 6 Charakterystyka bezrobotnych ze względu na grupę wiekową - stan na Miasto do 24 lat lat lat lat lat lat Nowy Targ Opracowanie autorzy na podstawie danych z PUP 2007 r. Wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (tabela poniżej). Taka sytuacja spowodowana jest deficytem kwalifikacji. Tabela 7 Charakterystyka bezrobotnych ze względu na wykształcenie - stan na Miasto wyższe policealne i średnie zawodowe LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Nowy Targ Opracowanie autorzy na podstawie danych z PUP 2007 r. W Polsce podobnie jak i w innych krajach, rozkład dochodów gospodarstw domowych jest prawostronnie asymetryczny (występuje wąska grupa gospodarstw b. bogatych). W przypadku rozkładu asymetrycznego odpowiednią miarą określającą dochód do dyspozycji, jaki posiada gospodarstwo jest mediana. 20

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI dla MIASTA NOWY TARG Wykonany na zlecenie: Urzędu Miasta Nowy Targ WYKONAWCA: Anna Grzybowska Michał Małocha Tomasz Lis Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Cele i pomiar efektów rewitalizacji

Cele i pomiar efektów rewitalizacji Cele i pomiar efektów rewitalizacji REWITALIZACJA: podejmowany w interesie publicznym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie danego obszaru

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ MIASTA NOWY TARG

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ MIASTA NOWY TARG ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ MIASTA NOWY TARG 1. Czy Pana(i) zdaniem miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

RAZEM 2 932 400,00 3 284 013,00 3 127 665,24. Dotacja celowa dla JDK na Dni Jasła 110 000,00

RAZEM 2 932 400,00 3 284 013,00 3 127 665,24. Dotacja celowa dla JDK na Dni Jasła 110 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/528/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2014 r. Tabela A Dotacje na 2014 rok z budzetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Dotacja

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany. L.p. Strona Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany. L.p. Strona Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 wprowadzonych w dniu 19 listopada 2008 roku L.p. Strona Lokalizacja Zapis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 Obszar

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo