REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (zwany dalej: Organizatorem konkursu ). 2. Koordynatorem konkursu pod nazwą "Narodowy Test Kierowców" (dalej: "Konkurs") jest M2.0 Sp. z o.o., operator marki Lubię to Social Media Agency z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej 21, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: , o kapitale zakładowym zł, zwana dalej Koordynatorem. 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można również wziąć udział w Konkursie. 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres , dane konieczne do rozliczenia podatku od nagród (dotyczy tylko Zwycięzców) oraz numer telefonu uzyskanych w związku z organizacją Konkursu na rzecz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, w celach przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych, a także na opublikowanie swego adresu e- mail na liście laureatów oraz nicku jakim posługuje się Uczestnik na FB podczas rozwiązywania testu i udzielania odpowiedzi na pytanie konkursowe. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. 6. Administratorem wymienionych w punkcie 5. powyżej danych osobowych jest Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15. Uczestnik podając dane oświadczam, iż dane te są prawdziwe oraz że zostały podane dobrowolnie, a także, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści tychże danych i możliwości ich poprawiania. 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 8. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolne. 9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

2 [Warunki uczestnictwa w Konkursie] Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku (zwany dalej: Profilem) oraz wejść na stronę Link4 na Facebooku znajdującą się pod linkiem lub stronę PAYBACK Polska znajdującą się pod linkiem (dalej zwane: Stronami Konkursu), a następnie: a. otworzyć aplikację Narodowy Test Kierowców b. zezwolić aplikacji (zwanej dalej: Aplikacją Konkursową) znajdującej się pod linkiem https://apps.facebook.com/test-kierowcow/ (zgodnie z informacjami podanymi na tej stronie) na dostęp do podstawowych informacji ze swojego Profilu na Facebooku (tj. imię, nazwisko, ), na przesyłanie wiadomości , publikowanie informacji na tzw. Tablicy na swoim Profilu na Facebooku oraz na dostęp do swoich informacji profilowych na Facebooku, c. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, i kliknąć przycisk "Lubię to!" odnoszący się do Stron Link4 i PAYBACK Polska, tym samym stając się tzw. Fanami obu tych Stron (Link4 i PAYBACK Polska) d. rozwiązać Narodowy Test Kierowców udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania testowe e. udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe o treści: "Przezorny, zawsze ubezpieczony! Wymyśl krótkie "przykazanie" bezpiecznego kierowcy. oraz podać wymagane przez aplikację dane 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: a. osoby, która bierze udział w Konkursie, posługując się kilkoma Profilami na Facebooku, b. osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, o których jest mowa w pkt 5.b powyżej, lub która podała fikcyjne adresy niezbędne do zarejestrowania odpowiedzi konkursowej zgodnie z pkt 5.b. powyżej lub też podała przypadkowe adresy osób, które nie są jej znajomymi, c. osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm Aplikacji Konkursowej lub w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu, 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem). 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie. 8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i została wytypowana jako zwycięzca, zostanie o tym powiadomiona za pośrednictwem a lub telefonicznie. [Zasady i przebieg konkursu] 3.

3 1. Konkurs trwa od r. do r. włącznie (do godziny 23:59). Przy czym nastąpi ogłoszenie ostatnich jego zwycięzców. Odpowiedzi konkursowe nadsyłać można do włącznie (do godz ). 2. Po akceptacji regulaminu, użytkownik odpowiada na 8 pytań zamkniętych, a następnie Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wysłanie odpowiedzi jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. 3. Treść pytania konkursowego jest następująca: "Przezorny, zawsze ubezpieczony! Wymyśl krótkie "przykazanie" bezpiecznego kierowcy., a udzielona na pytanie konkursowe odpowiedź jest podstawą do przyznania nagród przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora konkursu. 4. Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe w czasie trwania konkursu. 5. Do 30.01, 6.02, i r. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone przez uczestników nadesłane w ciągu poprzedzających go tygodnia i przyzna ich autorom nagrody tygodnia. 6. Lista zwycięzców I tygodnia zostanie opublikowana w aplikacji najpóźniej 30 stycznia 2014r, II tygodnia r, III tygodnia r., IV tygodnia r. 7. Zwycięzcy o przyznaniu nagrody będą informowani także mailowo lub telefonicznie. [Nagrody] Zwycięzcy Konkursu mają szansę otrzymać następujące nagrody (dalej nazywane Nagrodami ): a. Nagrodą tygodnia I stopnia w Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest Kurs Bezpiecznej Jazdy w Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach pod Poznaniem (nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu i pobytu na miejscu), konsola PS4, gra na konsolę PS4 Need for Speed. Dodatkową Nagrodą jest nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej wynosząca 11,11% wartości Nagrody I stopnia i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do właściwego organu podatkowego. b. Nagrodą tygodnia II stopnia za zajęcie miejsc od 2. do 5. jest Kurs Bezpiecznej Jazdy w Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach pod Poznaniem i roczny abonament na użytkowanie aplikacji NaviExpert na terenie Polski. Dodatkową Nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody tygodnia II stopnia, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do właściwego organu podatkowego. c. Nagrodami tygodnia za pozostałe 44 miejsc jest roczny abonament na użytkowanie aplikacji NaviExpert na terenie Polski. Dodatkową Nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagród Tygodnia za pozostałe 44 miejsca, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do właściwego organu podatkowego. 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe i podadzą wymagane dane osobowe niezbędne do przesłania nagrody otrzymają kod rabatowy 15% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne w Link4, ważny do , oraz 50 punktów PAYBACK dla posiadaczy karty PAYBACK, którzy podadzą jej numer w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem aplikacji. 3. Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j.t. z późn. zm. ). Podatek od Nagród odprowadzi Organizator Konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego pod warunkiem podania niezbędnych danych. 4. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem a i/lub Aplikacji Konkursowej i/lub telefonicznie. 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wypełnienie formularza osobowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niewypełniony formularz będzie oznaczał brak chęci otrzymania Nagrody gwarantowanej i gry o pozostałe nagrody.

4 6. Nagroda rzeczowa I stopnia (konsola PS4 i gra Need for Speed ) zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres podany w formularzu przez uczestnika. 7. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Kursie Bezpiecznej Jazdy w Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach pod Poznaniem zostaną ustalone z Uczestnikiem telefonicznie, z zastrzeżeniem, że nagroda powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia r. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: a. niepodania danych adresowych, b. podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych. 9. W przypadku niemożności dostarczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik traci prawo do nagrody po podjęciu przez Organizatora dwukrotnej, nieudanej próby doręczenia nagrody, najpóźniej w terminie 60 dni od uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody. 10. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 13. W zakresie przyznanych nagród Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. [Zastrzeżenia] Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe. 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie. 3. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności pkt 3.2, Uczestnik: 3.1 oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe i przenosi je w całości na Spółkę Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uzna za stosowny i wskazany, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń konkursu. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 3.2 upoważnia i udziela Spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie zgody na anonimowe rozpowszechnianie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowej w całości; modyfikowanie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, wykonywanie zależnych praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowej. Zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym punkcie są nieodwołalne. 3.3 oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowej z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za

5 ewentualne wszystkie szkody spowodowane zgłoszeniem przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowej do Konkursu 3.4 oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie 4. Wygląd i szczegółowa konfiguracja nagród prezentowane w materiałach promocyjnych, w tym na stronie Aplikacji Konkursowej, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook, c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook, d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook. [Reklamacje] Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do r, na adres Organizatora: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w, ul. Postępu 15, Warszawa, z dopiskiem: "Narodowy Test Kierowców". 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 90 dni od dnia zakończenia konkursu. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 5. O decyzji Link4 w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie. 6. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich dostarczających nagrodę. [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu] Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu. 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

6 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji Konkursowej, pod adresem https://apps.facebook.com/test-kierowcow/ z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Serwisu Facebook lub serwera, na którym hostowana jest Aplikacja Konkursowa. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu. 5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie. 6. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursu i w Aplikacji Konkursowej. 7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. [Postanowienia Końcowe] Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby uczestnika konkursu. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo