$ LASKI KURJER PORANNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$ LASKI KURJER PORANNY"

Transkrypt

1 $ LASKI KURJER PORANNY HeTełneł? poezłows ttiazczooa ryczałtem Cena 10 groszy DZIENNIK NIEZALEŻNY POLsTYCZNO-SPOfcECZNO-GO$PO&ARCZY,POSWIBCOMY OBRONIE ŚWIATA PRACY 1 j Redakcja i administracja: Chorzów NT. 241 r I ul. Krzywa 14 Telefon Chorzów -Katowice, sobota 25 stycznia 1936 r. I Wychodzi 7 razy w tygodniu I 1 Konto P. K. V. nr Sok II Rząd koncentracji lewicowej. Zwolennik angielskiego punktu widzenia ministrem spraw zagranicznych Francji Paryż, (Tel. wł.) Dziś po południu utworzony został ostatecznie rząd Alberta Sarrauta, który został premjerem i ministrem spraw wewnętrznych. Sarraut jest senatorem z partji radykałów socjalnych. Dalszy skład nowego rządu jest następujący: minister stanu: Paul Boncour (senator unji socjalnej); sprawiedliwość Del nej radykałów): minister spraw zagranibes (poseł, przewodu, frakcji parlamentarcżnych: Flandin (poseł lewicy republikańskiej); finanse: Regnier (senator radykalny); minister wojny: generał Maurin; marynarka wojenna: poseł Pietri (poseł centrum republ.): min. lotnictwa: Deat (poseł unji SOcialnej); oświata: Guemut (poseł rad. socj. lewicy); handel: Bonnet (poseł radykalny); min. robót publ.: senator radykalny; poczta: Mandel (poseł bezpartyny); kolonie; Stern (poseł radykalnej lewicy): mm. pracy: Prossart (poseł, dawniej socjalistyczny, obecnie bezpartyjny); marynarka han dlowar de Chappedelaine (poseł radykalnej lewicy). Nowy premjer był już raz szefem rządu w r. 1933, a pozatem kilkakrotnym ministrem w różnych gabinetach. Rozpoczął on swoją karjerę polityczną jako dziennikarz. Urodził się w r w Bordeaux. Do nowego rządu wchodzi 23 ministrów i sekretarzy stanu. Z parlamentu wchodzi do rządu 3 senatorów i 18 posłów. Rdzeń rządu stanowi grupa 9 radykałów społecznych. Stojąca od nich na lewo grupa Paul Boncoura t. zw. nowych socjalistów ma 3 Przedstawicieli. Grupa Flandina, reprezentująca demokratyczne centrum reprezentowana jest przez 6 mandatów. Ogólnie można powiedzieć, że nowy rząd stanowi l- zw. koncentrację lewicową. Rząd ten Zaieenenie siraiku w górnictwie angiekkiem Londyn, (Teł. wł.) Na konferencji delegatów związków górników u- chwalono przyjąć proponowane przez właścicieli kopalń zmienione ostatnio warunki ary owe. Za przyjęciem tych warunków %% fo.000 górników, przeciw neutralnych było głosów. Warunki przewidują ce w lepi*; prosperujących zagłębiach podwyżka wynosić będzie 1 szyling na dzień dla górnika. Tern samem do strajku górniczego w Anglji nie dojdzie. 12-LETNI CHŁOPIEC PODPALA BUDYNKI. Warszawa, Służba śledcza otrzymała meldunek o niezwykłym wypadku Podpalenia, dokonanego przez 12-Ietniego chłopca. W majątku Czajowice pod Ojcowetn wynikł pożar, który spowodował straty si9gające zł. W wyniku energicz- ^e o dochodzenia ustalono, że podpalenia okonał 12-letni chłopak, Kazimierz Wamieszkaniec sąsiedniej wsi Bęble. Okazało się, że przestępstwa dokonał n 2 namowy swego ojca, który na łożu śmierci polecił synowi podpalić majątek? zemsty za krzywdy doznane od dzierżawcy. bez poparcia socjalistów, którzy do niego nie wchodzą nie znalazłby większości w parlamencie. Socjaliści będą jednak rząd ten tolerować. Nowy minister spraw zagranicznych, Flandin byl szefem rządu na początku ub. roku. Jest on zdecydowanym zwolennikiem ścisłej współpracy z Anglją. Poza tern znany jest z nastawienia przeciwniemieckiego. Remizie w Czeskim Cieszynie Cieszyn, (Tel. wł.) Żandarmeria czeska dokonała dziś rano rewizji w domu polskim Polon'a w Cieszynie Czeskim. W domu tym mieszczą się biura różnych polskich organizacyj, jak Macierzy Szkolnej, harcerzy itd Rewizja trwała kilka godzin. Poszukiwano podobno papierów odnoszących się do jakiejś nieistniejącej polskiej organizacji terorystycznej. W domu polskim znajduje się również kawiarnia i restauracja. Żandarmi wylegitymował: wszystkich obecnych, nie pozwalając Polakom wydalić się przed ukończeniem rewizji. Obywateli polskich zwolniono po wylegitymowaniu. W Morawskiej Ostrawie zaszedł dziś fakt aresztowania przez żandarmerię kurjera konsulatu polskiego, uda jącego się do Pragi. Po kilku godzinach kuriera zwolniono. Władze czeskie wy raziły z tego powodu ubolewanie posłowi polskiemu w Pradze. Powyższe wypadki dowodzą, że władze czeskie nie zestają szykanować PoJakow w Czechosłowacji. Greiserowi rura zmiękła RAPORT MINISTRA EDENA. GENEWA, (Tel. wł.) Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Narodów Rada jednomyślnie przyjęła raport opracowany przez min. Edena w sprawie gdańskiej. W toku poprzednich obrad prezydent senatu gdańskiego, złożył oświadczenie, że odtąd senat gdański będzie solennie przestrzega! konstytucji gdańskiej według zaleceń Rady Ligi. Raport min. Edena wyraża przekonanie, że senat gdański wyda zarządzenia zgodne z literą prawa i duchem konstytucji gdańskiej, w szczególności zaś cofnie swe zarządzenie zmieniające gdański kodeks karny i procedurę posterowania sądowego jako niezgodne z konstytucją. Dalej, że wynagrodzi szkody obywatelom gdańskim powstałe wskutek tych zarządzeń oraz zmieni swe postępowanie wobec prasy opozycyjnej. Nad wykonaniem zaleceń Rady czuwać będzie wysoki komisarz Rady Ligi w Gdańsku, który jak stwierdza raport może w całej pełni liczyć na poparcie wszystkich członków Ligi Narodów, a szczególnie Polski, która w Gdańsku ma zagwarantowane szczególne interesy. W ustnych wywodach wyraził min. Eden nadzieję, że obecnie nareszcie nastanie w Gdańsku nowy okres lojalnego wykonywania zobowiązań wobec Ligi przez senat gdański, poczem podziękował szczególnie ministrowi Beckowi za gorliwą współpracę nad zlikwidowaniem obecnego zatargu. Prezydent senatu złożył zobowiązanie, że odtąd jakkolwiek z ciężkim sercem" zastosuje się bezapelacyjnie do wskazań Rady Ligi, na dowód czego, władze gdańskie już zniosły odnośne zarządzenia niezgodne z konstytucją. Greiser wyraził również podziękowanie min. Beckowi za życzliwą współpracę. Zabierali jeszcze głos przedstawiciele Hiszpanji, Francji, Portugal)! i Rosji sowieckiej, dając wyraz nadziei, że w przyszłości Rada nie będzie już potrzebowała zajmować się nowemi konfliktami gdańskiemu Przed trumna zmarłego króla HRcdefilowało w piątek osób Londyn, (Tel. wł.) Dziś jeszcze przed godziną 8-mą rano przed Westminster Hall stała już długa kolejka ludzi, którzy czekali na otwarcie bram, aby móc złożyć hołd spoczywającym w opactwie Westminsterskiem zwłokom króla Jerzego V. Prócz1 halabardzistów, którzy pełnią straż przy katafalku, zmieniają się co godzinę warty honorowe. Dziś w nocy pełnili m, in. straż maharadżowie i dostojnicy indyjscy, bawiący obecnie w Londynie. Codziennie popołudniu aż do dnia pogrzebu Westminster Hall zamknięta będzie przez godzinę dla publiczności. O tej porze przybywać będzie codziennie król Edward VIII, aby się pomodlić u trumny ojca. Londyn, 24, 1. (Tel. wł.) W dniu dzisiejszym przedefilowało przed trumną króla Jerzego V co najmniej osób. MOJEMU KOCHANEMU JERZEMU... Londyn, Przed katafalkiem leży już wielka ilość wieńców. Przypadek zdarzył, że tuż koło wieńca złożonego w imieniu kanclerza Hitlera leży wieniec od b. kaisera Wilhelma. Szarfa przy wieńcu kanclerza Hitlera jest koloru czerwonego, ozdobiona swastyką. Przy wieńcu Wilhelma szarfa utrzymana jest w dawnych bar- Transporty robotników polskich Z FRANCJI DO POLSKI. Lyon, Naskutek zarządzenia ministra pracy, rozpoczęły się w środkowej Francji wyjazdy robotników polskich transportami zbiorowemi na koszt rządu franci#» skiego aż do miejsca zamieszkania w Polsce. Zgłoszenia na transporty są nieliczne, ponieważ robotnicy polscy na zimę nie chcą wyjeżdżać do kraju. Wysiłki władz francuskich są jednak bardzo usilne, aby transporty te były jaknajliczniejsze. Pierwszy transport składał się głównie z kob'et i dzieci. Kto zwyciężył! RZYM, (Tel. wł.) Dzisiejszy komunikat wojenny głosi, że bitwa w prowincji Tembien tocząca się od 21 do 23 bm. zakończyła się zwycięstwem włoskiem. ADDIS ABEBA, (Tel. wł.) Według tut. wiadomości, na froncie północnym bitwa toczy się dalej. Abisyńczycy zaprzeczają, jakoby Włosi zajęli miasto Negelli na froncie południowym, przyczem opierają się na meł dunku lotnika własnego. Dla wzmocnienia frontu południowego, abisyński sztab główny wysłał armję w sile ludzi pod dowództwem dedżaka Makonenna. który wyszkolenie wojskowe odbył na akademji wojskowej w Piotrogrodzie. Uchodzi on za bardzo dzielnego żołnierza. Katastrofa lotnicza BERLIN (Tel, wł.) Podczas lotów próbnych w zakładach lotniczych w Dessau poniósł śmierć słynny z czasów wojny światowej lotnik niemiecki Neuenhofen wraz z drugim lotnikiem Kretiem. ŁAWICE ŚLEDZI NA BAŁTYKU. Gdynia, (Tel. wł.) W ostatnich dniach pojawiły się na Bałtyku w pobliżu wybrzeży Dolskich ławice śledzi. Ze wszvst kich ośrodków rybackich wyruszyły na połowy liczne kutry. W ciągu jednego dnia rybacy polscy złowili 1300 centnarów śledzi. wach cesarstwa, czarno-biało-czerwonej, a na niej napis: Mojemu kochanemu i drogiemu Jerzemu od Wilhelma, cesarza Niemiec i króla Prus". Reprezentantem Wilhelma na pogrzebie będzie ks. Fryderyk Pruski, syn kronprinza, a więc wnuk kaisera. Wielkie zainteresowanie wywołała też wiadomość, że na pogrzeb przyjeżdża jako przedstawiciel armji sowieckiej wiceminister wojny i czerwony marszałek Tuhaczew ski. Zagranica będzie miała okazję po raz pierwszy podziwiać galowv mundur marszałka sowieckiego. Komisarz wojny Woroszyłow wydał wczoraj rozkaz, aby w 3niv pogrzebu króla Jerzego sowieckie okręty wojenne i baterje nadbrzeżne oddały saluty honorowe na cześć zmarłego. W opinji angielskiej poważne zaniepokojenie budzi stan zdrowia królowej wdowy Mary. Śmierć królewskiego małżonka zrobiła na niej tak głębokie wrażenie, że królowa od dnia śmierci króla, Jerzego prawie nie zmrużyła oka. Jest ogromnie osłabiona, tembardziej, że od trzech dni nie jadła nic poza herbatą i sucharkami.

2 Sir. 2 ŚLĄSKI KURJER PORANNY" 25 stycznia 1936 roko Nr. 24 C inna piszą? JESZCZE LINJA PODZIAŁU. \7 głośnym artykule G azety Polskie j p. t. Linja podziału znalazły się imi.ii ii tylko osoby: książę Janusz Radziwiłł i senator Felicjan Lechnicki. Z tego powcdu sen. Lechnicki zwrócił się do Gazety Polskiej z listem, w którym zwraca uwagę, że: niepodpisany autor artykułu nie zadał sobie trudu sformułowania i umotywowania pod moim adresem zarzutów. Jestem zawsze gotów do merytorycznej dyskusji i odoowiedzialności za zajmowane przeze mnie stanowisko przypisywanie mi jednak dążenia do zmiany zasadniczego kierunku polityki pomajowej" uważam za zarzut gołosłowny. Odpowiadając obecnie na ten list, redakcja Gazety Polskiej przeprowadza rozdział zasadniczych typów działaczy politycznych w obozie pomajowym i przypomina: Gdy w pamiętnych dniach majowych 1926 roku toczyły się walki na ulicach War szawy jedna z sal Komendy miasta, gdzie stanął kwaterą Marszałek, przeznaczona została na poczekalnię, W sali tej panował ruch bardzo zmienny i zdumiewająco zbieżny w swem nasileniu z przebiegiem boju. Była ona bądź niemożliwie natłoczona gdy oddziały Marszałka podchodziły pod Belweder bądź też niemal pusta gdy oddziały te cofały się ku linii Alei Jerozolimskich; szturmowano zaciekle o audjencję u Marszałka, gdy przychodziły wiadomości, że I-sza dywizja wyładowuje się na Pradze względny spokój panował w salach kwatery, gdy fama głosiła, że dywizje poznańskie wkraczają na Wolę. Śmialiśmy się wówczas między sobą, że nie trzeba zapytywać w wydziale operacyjnym sztabu, jaka jest sytuacja na froncie"; wystarczy zajrzeć do poczekalni. Ale jednocześnie był pewien zastęp ludzi, którzy nie ulegali falowaniu; pozostawali na swojem miejscu zarówno w czasie przypływu jak odpływu.. I ten zastęp ludzi możemy śmiało wskazać, jako ośrodek krystalizacyjny sił, znajdujących się po jednej stronie linji podziału"... Po drugiej stronie linji podziału" znajdą się napewno wszyscy oportuniści, szlusujący natrętnie do zwycięstwa, nieobecni lub pełni zastrzeżeń w momentach walki... Gezeta Polska nie zalicza senatora Lechnickiego do tego typu przypływowego. Pisze natomiast, że zalicza się on do typu Piłsudczyków z zastrzeżeniem, albo też z odmianą takich, którzy chętnie przyznawali się do ideologji Piłsudskiego, ale należeli do tego typu ludzkiego, w którego delikatnem serduszku mieszka sama wyrozumiałość i szlachetność; którego sumienie jest wrażliwsze od sumienia Józefa Piłsudskiego, którego rozumek państwowy potrafiłby pogodzić zasadę silnego państwa ze stareift wolno w Polsce iak kto chce". P. F. Lechnicki złożył ongi swój mandat do Sejmu Rzplitej z racji Brześcia. Wywiesił swój partykularny szyldzik z napisem: Piłsudczyk, ale szlachetniejszej odmiany... Rozumiemy prawa indywidualności; ale jeśli p. poseł F. Lechnicki uważał sprawę brzeską za tak absolutnie nieznośną dla swego sumienia to cóż stało się, że wrócił między nas senator F. Lechnicki?... Nie kto inny, jak p. senator właśnie przy debacie nad pełnomocnictwami dla rządu w dziedzinie finansowej i gospodarczej uznał za właściwe domagać się od rządu... zlikwidowania Berezy Kartuskiej". Odparcie przez Gazetę Polską sądu o p. F. Lechnickim na jednem z jego dawniejszych wystąpień jest o tyle charakterystyczne, że wystąpienie to było dziełem kogo innego. Oto, co bowiem pisze G o- niec Warszawski : Redakcje Gazety Polskiej tak pośpiesznie nakreśliła iłuję podziału" miedzy prawdziwymi i nieprawdziwymi Piłsudezykami, że pomieszała nazwisko Felicjana Lechnickiego. To nie obecny senator Felicjan Lechnicki złożył ongiś swój mandat do sejmu Rzplitej z racji Brześcia, jak pisze Gazeta Polska, a ówczesny poseł Zdzisław Lechnicki, faktyczny przywódca naprawiaczy. SPROSTOWANIE. Gazeta Polska prostuje swój artykuł w sprawie sen. Felicjana Lechnickiego o tyle, że omyłkowo wspomniała o złożeniu przezeń mandatu poselskiego jako protest przeciwko Brześciowi, gdyż składającym mandat był jego brat Zdzisław: Sprawiedliwo^ w dziurawych butach Min. Michałowski w komisji budżetowej Warszawa. Sejmowa komisja budżetowa omawiała wczoraj budżet Ministerstwa Sprawiedliwości. Referent pos. Sioda, rozpoczął od ustawodawstwa, wspominając m. in., że Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje projekt prawa prasowego oraz ustawy dziennikarskiej. Silne zastrzeżenia wywołały ustawy oddłużeniowe, które miały uzdrowić życie gospodarcze i przyczynić się do równowagi budżetu. Cel nie został osiągnięty. Całe ustawodawstwo oddłużeniowe powinno szybko ulec nowelizacji w kierunku oddłużenia warsztatów, a nie osób. Referent porusza również sprawę sędziów śledczych dla spraw szczególnej wagi, których kompetencje są poprostu nieograniczone. Na bylejaki donos, często wychodzący z pobudek czysto osobistych, wdraża się wielkie śledztwo, 'pakuje się do więzienia ludzi, dotąd nieposzlakowanych, przeprowadza się dochodzenia za pomocą biegłych, kosztujących skarb państwa dziesiątki tysięcy złotych,, aby później sprawę umorzyć spowodu braku podstaw karnych. Wprost niebywały rozmiar osiąga też środek zapo1 biegawczy aresztu śledczego. Doszło do tego, że w Polsce zniesiono ustawę o odszkodowaniu za niewinnie odbyty areszt śledczy, tak, że obywatel nie ma żadnej możności otrzymać odszkodowania za krzywdy, które mu w ten sposób wyrządzono. Niemniej ważnym organem sprawiedliwości są organy egzekucyjne. Bezskuteczne egzekucje są na porządku dziennym, a zdarzają się takie dziwolągi, jak zajmowanie przez komornika zupełnie drobnych przedmiotów, np. kałamarza. Przechodząc do spraw więziennictwa, referent podaje szereg dat statystycznych. Ogólna pojemność 339 więzień wynosiła 1 grudnia 1935 r , zaludnienie zaś więzień w tym dniu Koszt zaopatrzenia więźnia, wedle normy, wynosi zł, czyli że przy zaludnieniu więźniów należałoby wydatkować kwotę około 5,5 miljona złotych. Ponieważ zaś obecny budżet przyznaie na ten cel kredyt w wysokości 1.200,000, to nawet przy uwzględnieniu obniżenia się liczby więźniów wskutek amnestji, trudno będzie zaspokoić rzeczywiste potrzeby i lest obawa, że stan sanitarny W dniu 22 bm. zmarł po długich cierpieniach ś. p. Inż. Stanisław Paradowski dyrektor huty Piłsudski i huty Laura w wieku 59 lat. Śp. Zmarły odznaczał się wybitnemi cechami charakteru i dał się poznać jako doskonały fachowiec, zacny człowiek i wysoko ceniony współpracownik. Cześć Jego pamięci! Krwawa bójka NA BIEDA-SZYBIE. Sosnowiec, 24. i. (Tel. wł.) Na terenie biedaszybów, przy kopalni Mortimer pod Zagórzem, wynikła krwawa bójka pomiędzy wydobywającymi węgiel szybikarzami a dozorcami kopalni, którzy nie pozwolili na dalszą eksploatację węgla, usiłując jednocześnie zniszczyć przygotowane już do eksploatacji przez bezrobotnych górników bieda-szybów, W czasie bójki dozorca Bartosz postrzelił śmiertelnie szybikarza Ptaka, który usiłował go uderzyć kilofem, W drodze do szpitala Ptak zmarł. Ciężko ranny został pozatem drugi dozorca kopalni Kowalczewski, którego stan jest beznadziejny. W związku z krwawemi zajściami policja aresztowała szereg osób. TROJACZKI. Toruń, W majątku Mątwy pod Inowrocławiem żońa lekarza p. Marja Zielińska powiła wczoraj troje dzieci, płci męskiej. Chłopcy cieszą się jaknajlepszem zdrowiem, natomiast matka w kilka godzin po porodzie zmarła. BaenałaHEMWffiłaHMMm iw Tem samem bezprzedmiotową staje się nasza uwaga o powrocie" p. sen. Felicjana Lechnickiego, nasuwająca myśl o zmienności jego poglądów... Zechce p. senator przyjąć zapewnienie, że szczerze ubolewamy spowodu naszej pomyłki." Spółka Górniczo-Hutnicza NADZÓR SĄDOWY. I. - T PROJEKTY MAŁŻEŃSKIE NOWEGO KRÓLA. Londyn, (Tel. wł.) Na trzy miesiące przed śmiercią króla Jerzego V obecny król Edward VIII, rozmawiał z jednym ze swoich przyjaciół na temat swojego ewentualnego małżeństwa. Ks. Walji oświadczył wówczas, że jeśli się ożeni, to tylko z kobietą, dla której będzie czuł głębokie uczucie. Jego usposobieniu odpowiadałaby może. najlepiej żona z kół wysokiej arystokracji angielskiej. Ks. Walji wyraził się, że ną dworach europejskich nie widzi kobiety, któraby odpowiadała jego wymaganiom jako żona. ZAGRZEBANI GRUZAMI ZAWALO NEJ KAMIENICY. Nakło (Teł. wł.) Wczoraj przy ul. Wodnej zawaliła ślę 1-piętrowa kamienica grzebiąc pod gruzami całą rodzinę Borońskich. Straż pożarna zdołała wydobyć ciężko okaleczonego BorońskiegO, prowadząc dalsze prace celem urätowania Borońskiej i dwojga dzieci. DELEGACJA FRANCUSKA Paryż, Prezydentowi Lebrun w delegacji biorącej udział z ramienia Francji w pogrzebie króla Jerzego V-go towarzyszyć będą ministrowie spraw zagranicznych i marynarki. Na czele delegacji francuskiej staną marszałek Petain, szef sztabu głównego gen. Gamelin i gen. Denain. więzień będzie się pogarszał. W dyskusji, która była krótka, przemawiał m. in. pos. Jahoda-Żołtowski, który uważa, że praca więźniów w warsztatach rzemieślniczych stanowi nielojalną konkurencję dla rynku prywatnego. Wobec tego mówca wysuwa postulat ograniczenia pracy w warsztach więziennych do potrzeb w!a snych więziennictwa i sprowadzenie jej do pracy ręcznej, a nie mechanicznej. ECHO PROCESU OUN. Poseł Celewicz nawiązując do ostatniego procesu i zastrzegając się, że grupa, do której należy, zajęła jasne stanowisko wobec nielegalnej działalności OUN, wyraża pogląd, że w procesach politycznych wysokie kary o- siągają nieraz skutek przeciwny od zamierzonego i że ten wysoki wymiat należałoby obniżyć. Wyroki w procesach politycznych, mają polityczne skutki. Opinia ukraińska była raczej wroga działalności OUN, ale po procesie znowu przychylnie zaczęła spoglądać na ukaranych podsądnych. Po przemówieniach posłów zabrał głos Minister Sprawiedliwości p. Michałowski. Wobec tego mówił że budżet Ministerstwa Sprawiedliwości jest wbitnie oszczędnościowy, wątpię czy szereg istniejących niedomagań bedzie można szybko usunąć. Tak, jak człowiek, który zmuszony jest do oszczędności, musi niekiedy chodzić w dziurawych butach, tak samo i resoit Sprawiedliwości do czasu będzie musiał chodzić w Polsce w dziurawych butach, i może nieraz palce będą z nieb wychodzić. W odpowiedzi na uwagi poszczególnych posłów, minister zaznacza, że żądają od niego rzeczy niemożliwej do wykonania, dotyczącej wyroków. Jeden z posłów żądał wielkich i surowych kar, p. Celewicz natomiast, by wpłynąć na łagodzenie wyroków. Minister Sprawiedliwości nie ma najmniejszego wpływu na wyroki sądów i dlatego życzeniom tym nie może zadośćuczynić. Co się tyczy skarg na komorników, to mogę panów zapewnić, że gdy do Ministerstwa dochodzi wiadomość o jakiemkolwiek wykroczeniu i zostaje sprawdzona, to żaden wypadek nie jest pozostawiony bez surowej reakcji. UKRAIŃSCY W SADACH. Uznać muszę za niesłuszny zarzut p. Celewicza, dotyczący rzekomego pokrzywdzenia sędziów, prokuratorów i notarjuszy narodowości ukraińskiej. Stosuję jednakowe zasady do wszystkich, czego potwierdzenie znajdujemy w fakcie, że po ujawnieniu okoliczności przemawiających za kilku sędziami narodowości ukraińskiej zwolnionymi podczas reorganizacji z sądów, sędziowie ci zostali przywróceni w pełnieniu swych obowiązków, a jeden z nieb nawet przeszedł na wyższe stanowisko. W apelacji lwowskiej na 549 sędziów i prokur? + *"'*1' Polaków, jest 161 Ukraińców, a liczba notariuszy narodowości ukraińskiej wynosi 20. U- kraińcy przyjmowani są na wszystkie stanowiska, nie taje iednak. że przyznaję pierwszeństwo tym. którzy nigdy nie zapomnieli o swych obowiązkach względem państwa. P. Celewicz postawił też pewne zarzuty przewodniczącemu i prokuratorowi w procesie morderców ś. p. mini Pierackiego. Ja zarzutów tych nie podzielam, co się zaś tyczy wyroku, ogłoszonego w pierwszej instancji, to dyskusji na ten temat podejmować nie zamierzam.,..., Na zakończenie wyjaśnień udzielał p. wicemin. Sieczkowski. poczem przewodniczący wicemarszałek Byrka stwierdził, że komisja przyjęła budżet Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tem komisja zakończyła swoje prace na tydzień bieżący. Następne posiedzenie odbędzie się w noniedzia-' lek przyszłego tygodnia. Omawiany będzie budżet Ministerstwa Poczt # Telegrafów,

3 Nr. 24 SLĄSKI KURJER PORANNY" 25 stycznia 1936 roku Strona 3 Aby opanować bezrobocie trzeba skrócić czas pracy Warszawa. Po przemówieniu p. ministra Jeszczołta, które podaliśmy w poprzednim numerze, wygłosił referat o budżecie Min. Opieki Społecznej pos. Tomaszkiewicz TYS. BEZROBOTNYCH. Wskazał on, że główną sprawą o- becnego czasu jest kwestja bezrobocia. Milionowy nadmiar rąk roboczych na wsi ciągnie do miast i tu napotyka prze szło półmiljonową rzeszę bez pracy. Jest to ciężka choroba społeczna. We die wiadomości z roku 1934 przyrost naturalny Polski spadł z 15,9 na 12.3 na 100 mieszkańców. Przerażające są dane o śmiertelności niemowląt oraz o stanie zdrowia dzieci szkolnych. Nic w tern dziwnego, jeżeli na jedną rodzinę małorolną wypada dziennie 1 zł. na wpżywienie, mieszkanie i ubranie. Nie jest to zjawisko wyłącznie polskie, o czem świadczy np. statystyka niemiecka Ṅa naszym rynku pracy ciążą, niezależnie od konjunktury, dwa czynniki: wysoki przyrost naturalny i struktura gospodarcza. Zmiana tej struktu ry zależna jest od zwiększenia zdolności nabywczej wsi i wzmocnienia się finansów państwa, jeżeli decydujemy się na utrzymanie dotychczasowych zasad przebudowy usłroiu rolnego. Określenie rzeczywistego stanu bez robocia jest u nas trudne. W każdym razie należy stwierdzić, że liczba zarejestrowanych jest wyższa niż w roku 1934 i Faktyczna jednak liczba bezrobotnych w roku 1935 nie była wyższa niż w dwóch latach poprzed nich. gdyż w okresie kiedy nie było perspektywy na zatrudnienie, rejestrowali sie tylko ci, którzy mieli prawo do zasiłku, z chwilą zaś rozpoczęcia na szerszą skalę robót publicznych o- raz akcji doraźnej w zimie wielu bezrobotnych, dotąd niezarejestrowanych, zgłosiło się do rejestracji. Ale dodać u należy także liczne rzesze bezrootnych, które wogóle nie miały sposobności pracować. W ostatnich szeccju latach przybyło około 3 milj. mło dzieży. Ponieważ robotnicy rolni i przemysłowi stanowią około 30 proc. całe' ludności, to śmiało można powiedzieć, że młodych nigdy wytwórczo nie zatrudnionych, mamy w tej chwili około 900,000. Łącznie ze zwolnionymi z Pracy poszukuje więc zajęcia około tys. ludzi. Rzesza ta mą tendencję dalszego wzrostu. Nie można również pominąć milczeniem sprawy bezrobocia inteligencji Pracującej. Aby opanować bezrobocie trzeba wprowadzić skrócenie czasu pracy w łych dziedzinach, gdzie to może być ^Prowadzone bez szkody dla konkurencyjności polskiego produktu, przygotowywać inwestycje nietylko ze stro nv Rządu, ale i czynników gospodarczych we wczesnym i odpowiednim cza się (budownictwo) i zastosować sprawiedliwy podział istniejącej pracy. Redukcia czasu pracy pozwoli nietylko rozłożyć pracę na większą ilość ludzi, ale w konsekwencji może wzmóc zdolność produkcyjną. We Francji, w St. jednoczonych, we Włoszech i Czecho Słowacji, Niemczech i Anglji ograniczono czas pracy. Mówiąc o przeludnieniu w Polsce nie można twierdzić, że w Polsce zbyt wvsoki jest stosunek, ilościowy do terytorium. W Polsce przeludnienie należy rozumieć lako nadmierny stosupek ilościowy ludności do kaoitału L. do całości aparatury wytwórczej. F.mitfracia zarobkowa nie zabiera z so kapitału, a wpływa na ubytek ludn ści. Emigracja osadnicza zabiera c^ść kapitału i dlatego plany osadnir'wa zewnętrznego muszą podlegać jontroli. Kapitalizacje wewnętrzną na i jy. uważać za metodę walki z przev'\ n\eniem. od niei zależy uprzemysło- Tl,enie kraju i opanowanie bezrobocia, i rzymaliśmy walutę, ocaliśmy aparat redytowy, powinniśmy sie zdobyć jesz Cze na wysiłek w uporządkowaniu ryn Kl' nieniężnego. reszcie muszę dotknąć spraw prze rostów w przemyśle, skartelizowanym. Jest rzeczą niemoralną, by kapitał o- trzywał za bezczynność zapłatę. Premji za próżniactwo, złą wolę i szkodę społeczną być w Państwie nie może. (Okla ski). Mózg narodu musi rozwiązać pro blem życia i dać pracę swym ludziom. Sfery przemysłowe, chcąc zapewnić so bie rentowność swoich przedsiębiorstw uciekają się do kartelizacji, zniżek kosztów produkcji itd. Pracownicy nie mają na kogo przerzucić brzemienia kryzysu. Państwo roztacza opiekę nad pracą. Nie może być inaczej jeżeli praca jest podstawą potęgi i rozwom Rzplitej. Pierwszą i jedyną funkcją ochrony pracy jest inspekcja pracy. Inspektor pra cy, będąc organem władzy, nie przestaje być wychowawcą i budzicielem pracy. Jest urzędnikiem i aby nie ulec zbiurokratyzowaniu, musi zachowywać ścisły kontakt z organizacjami pracy, aby nie było mu obce żadne zjawisko. Niech mi wolno będzie wyrazić u- znąnie d>a Rządu,że przeprowadzając akcję zniżki cen zastrzegł w sposób kategoryczny nienaruszalność płac pracowniczych. W tych duhcu wydał główny inspektor pracy nie budzący wątpliwości okólnik. Niestety zarobki są obniżane i warunki pracy pogarszane, a dzieje się to nawet w instytucjach bez pośrednio nadzorowanych lub kierowanych przez Państwo, jak np. lasy państwowe lub niektóre przedsiębiorstwa samorządowe. Umowy masowo są wy powiadane. W interesie udania się planu gospodarczego Rządu leży utrzy manie płac i świadczeń robotniczych. W interesie tego planu leży nie zmniej szanie załóg i niestosowanie pracy w godzinach nadliczbowych, zwłaszcza nieopłacanych. Dlatego z całym naciskiem podkreślam konieczność zastosowania się sfer gospodarczych do zaleceń Rządu, które nie zostały wydane bez zbadania ogólnych warunków gospodarczych. Po omówieniu innych zagadnień związanych z działalnością Min. Opieki Społeczne! pos. Tomaszkiewicz przedstawił cyfry preliminarza budżetowego tego resortu zaznaczając, że na wydatki preliminowana lest kwota , dochody zaś przewidziane są w wysokości FUNDUSZ PRACY. Na zatrudnienie przewiduje budżet Funduszu Pracy na r mil. zł., a więc znacznie mniej, niż w roku bież. Bez przyznania dalszych kredytów ilość zatrudnionych musiałaby ulec poważnej zniżce. Roboty publiczne, jak drogi bite, drogi być finansowane w roku Przy dysnonowaniu kwotą 35 mil. ilość zatrudnionych wynosić może osób. Fundusz pracy przejął opiekę nad młodzieżą, dotychczas prowadzoną przez Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (S. O. M,). O- pinja publiczna dość krytycznie odnosiła się do pracy tych junaków. Doświadczenia wykazują, że tworzenie na dłuższy okres tych kadr młodzieżowych, nie byłoby właściwe. Sprawozdawca zgłasza szereg drób nych porawek do budżetu Funduszu Pracy, mających na celu zmniejszenie kosztów administracyjnych. Osiągnięte w ten sposób oszczędności wyniosłyby zł. Sumę tę proponuje sprawozdawca przeznaczyć na akcję ogródków działkowych oraz na poradnictwo i tworzenie nowych warsztatów pracy. lak obwołano Edwarda VIII królem Londyn. Uroczyste proklamowanie proklamowaniu Edwarda VIII królem. Gdy pochód heroldów zbliżył się Edwarda VIII królem Wielkiej Brytanii, Irlandji i dominiów zamorskich ustawionej opodal, rozległy się salwy obwieścić proklamację, zastał ulicę W tej samej chwili z baterji dział, do granic City, aby ze stopni trybunału obrońcą wiary i cesarzem Indyj odbył honorowe na cześć nowego króla. Dano Strand, wiodącą do City, zamkniętą zło się. wedle ceremonjału, datującego swój 62 strzały: 41 na każdy rok życia nowego władcy, oraz 21 jako salwa honośnym głosem: tym sznurem. Lord-major zawołał do początek sprzed tysiąca lat. O godz. 10 rano na balkon prastarego pałacu św. Jakuba wkroczyli u- Następnie trębacze odtrąbili hejnał, norowa. Stój, kto idzie? Na co główny herold królewski odpowiedział: brani w piękne tradycyjne stroje 4-ej a heroldowie zajęli miejsca w pięknych karocach. heroldowie, poprzedzani przez księcia Norfolk, który jest marszałkiem arystokracji rodowej w Angłji. Za nimi wie jego, którzy domagają się wstępu Oficerowie herbu króla, heroldo Poprzedzani oddziałem gwardji królewskiej, heroldowie i ich świta w czte kroczyli 4-ej trębacze oraz 10 członków specjalnej gwardji cywilnej. tron króla Edwarda! do City, aby obwieścić o wstąpieniu na rech karocach udali się pochodem przez ulice Londynu, aby powtórzyć Trębacze odegrali hejnał. Główny proklamację jeszcze w trzech innych Poczem główny herold przeprowa* z heroldów, sekretarz kapituły Orderu miejscach, a mianowicie: koło skweru dzony został do lorda-majora, któremu Podwiązki, sir Gerald Woolston, rozwinął pergaminowe pismo i donośnym szym (Templebar), a następnie na plaskiej, nakazujący publiczne obwiesz Sharing Cross, przed sądem najwyż doręczył dekret tajnej rady królew głosem odczytał tradycyjna formułę o cu przed Giełdą. czenie proklamacji króla. Lord-major przeczytał pismo i skinieniem głowy udzielił swego zezwolenia. Marszałek City donośnym głosem zawołał: Przepuśćcie heroldów króla! Złoty sznur spadł na ziemię i pochód uroczyście wszedł w granice City. Ze stopni trybunału herold królewski odczytał proklamację i stammd :uż w towarzystwie lorda-majora, który poprzedzał pochód, udano się dalsi na plac przed Giełdę. Całe to malownicze widowisko odbywało się w świetle jupiterów kinematograficznych i pod mikrofonami radjowemi. Była to nowość dawniej nieznana. OBRAZKI Z ŻYCIA KSIĘCIA WALJI OBECNIE KRÓLA EDWARDA VIII. U góry z lewej: uśmiech księcia; z prawej: książę Walji rozdaje odznaczenia (trzeci z lewej); u dołu z lewej: książę przemawia na zebraniu b. kombatantów o konieczności dojścia do porozumienia między narodami; u dołu z prawej: książę u premjera francuskiego Lavala w początkowym okresie wojny włosko-abisyńskiep, ORĘDZIE NOWEGO KRÓLA DO ARMJI. Londyn, Król Edward VIIImy wystosował następujące orędzie do armji:,,w chwili wstąpienia na tron pragnę wyrazić podziękowanie armji za wierną służbę memu ukochanemu Oicu. Wspominam z wdzięcznością szlachetną odpowiedź, którą Armja zareagowała podczas wojny na jego, pełne dumv, za "fanie do jei lojalności, zalet i zdecydowania". Król dodaje, że jego służba podczas wielkiej wojny w charakterze młodego oficera stanowi dlań jedno z najcenniejszych doświadczeń. Orędzie kończy się słowami: Biorąc na siebie wielką odpowiedzialność, która mnie oczekuje, będę się czuł bar dziej silny, mając zaufanie do niezachwianej wierności, które mogę pokładać w żołnierzach wszystkich stopni, którzy służą Koronie na obszarze całego Imperjum".

4 Str. 4 ŚLĄSKI KUR JER PORANNY 25. stycznia 1936 roku Nr. 24 Tajemnica powodzenia króla Jerzego V Nad trumną Jerzego V chyli głowy cały świat nietylko ze współczuciem, ale zarazem i z głęboką czcią przed jego niezwykłą indywidualnością. Bo musiał posiadać walory nieprzeciętne monarcha, który potrafił stać się w tak niesłychanem stopniu popularnym i w zupełnie dosłownem znaczeniu, gorąco miłowanym przez cały naród. A przecież właśnie król Jerzy V był panującym niezwykle dyskretnym, nie wykraczającym nigdy poza ramy swej, bardzo mocno ograniczonej, władzy konstytucyjnej. W przeciwieństwie do ojca swego Edwarda VII-go, który był swoim własnym ministrem spraw zagranicznych i rozwijał żywą działalność dyplomatyczną, cementując wspólny front państw antyniemieckich, mający wystąpić wyraźnie w cztery lata po jego śmierci, w chwili wybuchu wojny światowej, król Jerzy trzymał się w cieniu, pozostawiając wolną rękę swym ministrom. Mimo to jednak a może właśnie dlatego w ważnych chwilach zwracały się ku niemu wszystkie oczy i jego decyzja była dla całego narodu miarodajna. Anglicy mieli niezłomne zaufanie, że król rozstrzygnie trafnie najtrudniej szy problem, chociaż trzymał się zdała od polityki a to dzięki swemu charakterowi, który był dlań zawsze nieomylną busolą. Charakter to był jasny, prosty, szczery. Najlepszy tego dowód dał król Jerzy już w trzecim roku swego panowania, gdy pod koniec roku 1912 przybyły do Londynu brat cesarza Wilhelma Ii-go, książę Henryk ruski, starał się wybadać, jakie byłoby stanowisko Anglji w razie (już wów Odcinek 191. tkwiła w sile charakteru monarchy czas przewidywanego i przygotowywanego) konfliktu zbrojnego między Austrją a Rosją i - w następstwie między Niemcami a Francją. Z całkowitą otwartością odpowiedział król Jerzy, że Anglja. stanie po stronie Francji i nie ustąpił przed bardzo natarczywemi naleganiami swego gościa, który usiłował go przekonać, że korzystniejszą byłaby dla Anglji neutralność. Kiedy zaś ksią żę Henryk oświadczył, że chyba będzie musiał wszystko to powtórzyć WŁOSKI PATROL WOJSKOWY Włoski, olimpijski patrol narciarski jest już Garmisch-Partenkirchen, gdzie rozpoczął pod okiem pkt.silvestri trening. W ' > Ślepa niewolnica z Sziras POWIEŚĆ NA TLE CZASÓW JANA SOBIESKIEGO Nie mogę dowódco! odpowie dział Iszym Beli. Słowa te wywołały gniew i niechęć otaczających, którzy groźnie podnieśli pięści. Pamieętaj, że śmierć twoja pewna, jeżeli się nas wyrzeczesz, prze strzegał go dowódca. Nie wiesz co się stało, dowódco, rzekł Iszym Beli do Amera. Gdym raniony śmiertelnie leżał na polu bitwy, nadszedł Sobieski i znalazł mnie. Nie kazał mnie dobić, lecz wziął z innymi do niewoli, był dla mnie dobrym panem, darował mi życie, zatrzymał mnie przy sobie i świad czył mi dobrodziejstwa. To znaczy, że do niego bardziej jesteś przywiązany niż do nas, odpowiedział Amer, to znaczy, że wypierasz się nas i chcesz przy nim pozostać! > Nie mogę inaczej postąpić, dowódco! Więc jesteś szpiegiem i zasłużyłeś na śmierć! Nie lękam się śmierci, dowódco! Nie mogę zdradzić i wyprzysiądz się mojego króla i pana! Głośny krzyk otaczających Tatarowi, groźne ich miny świadczyły, jakie wrażenie wywołały te słowa. Iszym Beli stał spokojnie i z zimną krwią. Na twarzy jego nie można było wyczytać trwogi. Pomyśl co czynisz! Porzucasz swój naród dla cudzoziemca, który jest jego wrogiem! przestrzegał go dowódca, powtarzam, że nie mogę ci darować życia, jeżeli chcesz być nadal zdraicą naszej sprawy, Zabić go! Śmierć mu! To szpieg! wołali Tatarzy. Jeszcze czas, Iszymie Beli, mówił Amer dalej, żal mi ciebie! Jesteś zaślepiony! Obehzyj się, jesteś pomiędzy braćmi. Rzeknij słowo, a znowu będziesz naszym. Czyż chcesz być niewolnikiem cudzoziemca, naszego wroga? Zastanów się! Pozostań przy nas, porzuć naszych wrogów! Zabijcie mnie... nieuczynię tego! zawołał Iszym Beli. Słowa te wywołały wybuch hamowanej dotychczas wściekłości Tatarów. Niepodobna już było poskromić ich gniewu, Nawet dowódca Amer nie mógłby ocalić bezbronnego. Iszym Beli sam ściągnął na siebie katastrofę. Mógłby był pozornie ustąpić, uledz, a następnie skorzystać ze sposobności do ucieczki. Wzgardził je dnak taką obłudą Tatar, który przyjął wiarę chrześcijańską i od Sobieskiego nauczył się mówić zawsze odważnie prawdę. Wierny do zgonu! To jego hasło stało się drugą naturą Iszyma Beli. Musiał wytrwać przy niem, chociaż miał śmierć przed oczyma. Wierny do zgonu! Trzymał się tego biedny Tatar i nie odstąpił, chociaż myśl pobytu między rodakami była dla niego ponętną. Wierny do zgonu! To hasło dawało słudze Sobieskiego pewne namaszczenie, czyniło go rodzajem męczennika i świadczyło o szlachetnym wpływie, jaki wiara chrześcijańska i bohaterski wzór króla wywarły na jego umvsł. Rozwścieczeni Tatarzy rzucili się na Iszyma Beli, który czekał na nich spobome i tylko pierwszych odtrącił. Dzika, szalona wrzawa, powstała pod osłoną nocy w zwaliskach wioski, zburzonej przez Tatarów. Jak dzikie bestie rzucili się oni na odstępcę, broń połyskiwała w powietrzu, kamienie spadywały na skazanego. iszymie Beli, jeszcze czas, odwołaj! wołał dowódca. Iszym Beli jednakże nie odwołał. Kamienie ugodziły go w głowę. Upadł. Był. zgubiony. Leżał obumarły na ziemi* Tatarzy ukamienowali go. Amer stał i patrzał na egzekucje.! Wkrótce ciało Iszyma Beli stało się bezkształtną masą. Śmiertelna walka nie trwała długo. Wierny do zgonu! Te słowa były ostatnią jego myślą. XIII. Jak świadczą dziejopisarze, Turcy otoczyli Wiedeń tak rozległem!, silne mi i doskonale zbudowanemi podkopami, że ich zarozumiała pewność, iż zwy ciężą i posiędą miasto, była łatwą do pojęcia. Wielka liczba armat, niezwykła na owe czasy, jeszcze bardziej powiększała ich siłę, a opór ciężko nawiedzonych mieszkańców przeciw takiej potędze, daje najwymowniejsze świade ctwo ich bohaterstwa. Turcy pod Wiedniem tak się urządzili, że w każdym razie musieliby w końcu zmusić miasto do poddania się. Gdvby się im nie powiodło zdobyć stolicy szturmem, to z biegiem czasu wycieczki przedsiębrane nocą musiałyby doprowadzić ich do celu, a gdyby i te ciągle odpierać zdołano, to głód straszliwy orzymierzeniec oblegających, byłby dokonał dzieła i złamał bohaterstwo małej, walecznej garstki obrońców omężonej stolicy. Któż bowiem zdołałby wytrzymać oblężenie w głodzie i nędzy. Wprawdzie na wezwanie cesarza, elektorowie saski i bawarski wyruszyli ze swemi wojskami, ażeby połączyć sie z Polakami i księciem lotaryngskim, byli oni jednakże zbyt daleko, ażeby mogli zapobiec okropnej nędzy i przerażeniu, które rozgościły się w murach oblężonego grodu. Z każdym dniem wzrastała nędza, wiedzieli o tern oblegający, którzy tak szczelnie obsaczyli miasto, że żadna komunikacja że światem nie była możebną. Kule oblegających trafiały często w gmachy wiedeńskie lub uszkadzały mury, zaś kule oblężonych nie mogły oblegającym, umieszczonym w zręcznie i mocno zbudowanym warowniach wyrządzić dotkliwej szkody, a jeśli która z kul uszkodziła ich obwarowania, to w nocy naprawiali oni uszkodzę nie, ponieważ rozporządzali tysiącami rąk, zawsze gotowych do pracy. Cudem też było rzeczywiście, że Wiedeń opierał się jeszcze szturmom i kanonadzie i gdyby nie niezrównane swemu bratu, król wręcz go o to prosił, zaznaczając, że najlepszą formą dyplomacji jest zawsze szczerość. Za raz też powiadomił o treści tej rozmowy ambasadora francuskiego w Londynie, dodając lojalnie, że... popełnił uchybienie konstytucyjne, bo zaangażował politykę angielską na własną rękę, bez uprzedniego porozumienia się ze swymi ministrami! A jednak, choć ta rozmowa przesądziła rzeczywi ście o udziale Anglji w wojnie światowej, nikt nigdy nie czynił królowi zarzutu o tę niekonstytucyjność. Jedną z naczelnych cech charakteru zmarłego króla była głęboka miłość co swego narodu. Nie były to frazesy: wystarczyło kiedykolwiek słuchać tych prostych a jakże doserca przenikających słów, jakie corocznie w noc Sylwestrową wypowiadał król angielski do swych poddanych na całym świecie aby się o tern przekonać. Niemałe znaczenie dla urobienia charakteru Jerzego V miało jego wychowanie. Jako drugi svn Edwarda VII nie wchodził w rachubę przy następstwie tronu aż do roku 1892 (miał wówczas już lat 27), gdy jego starszy brat umarł. Przeznaczony do kar jery marynarza, książę Jerzy już mając lat jedenaście znajdował się na okręcie kadeckim Britannia, w dwa lata później odbył wraz ze starszym bratem długą podróż do koła świata. Od 18 roku życia stale był na morzu, przecbc dząc po kolei wszystkie szczeble hierarchjii oficerskiej. Do końca też życia pozostał zawsze człowiekiem morza, czego charakterystyczny dowód był n. p. w tern, że nigdy nie opuścił dorocznych angielskich regat, w których zawsze uczestniczył na jachcie kró lewskim. I może właśnie ta przeszłość mary-, narska, to przyzwyczajenie oceniania ludzi i rzeczy w skali wielkich żywiołów i wielkich praw natury, przyczyniły się do nadania jego charakterowi tych niezwykle cennych walorów stało ści, które tak zbawienny wp.yw wywarły na konsolidowanie sie pod jego rządami wielkiego angielskiego imperjum. bohaterstwo małej garstki obrońców. Turcy już oddawna zwyciężko byliby wkroczyli do miasta. Podczas gdy w mieście z każdą chwilą powiększała się nędza, oblegający byli zmuszeni z odległych okolic ściągać żywność dla swoich niezliczonych \yojsk i okolica Wiednia zamieniła się' powoli w pustynię, ponieważ mieszkańcy uciekli a spichlerze i stodoły wypróżnili łupieżcy. Wyciągali Oni ręce coraz dalej, potrzebując wyżywić ogromne swe hordy. Wkrótce i oblegającym zaczęło brakować żywności, dowódcy zatem nalegali, aby przyspieszyć szturm stanowczy Ṗewnej dosyć ciemnej nocy, placówka turecka ujęła dwóch ludzi przebranych za wieśniaków. W namiocie wielkiego wezyra paliło się jeszcze światło, gdy basza, który tej nocy miał służbę, otrzymał wiadomość o tym wypadku i kazał zaraz przyprowadzić do siebie obu ujętych. Ludzie ci zapewniali uroczyście, że n:"e mieli żadnych złych zamiarów, pragnęli tylko uciec, dodając, że pochodzą ze zburzonej wioski, nie puszczono ich jednakże, lecz przywiązano sznurami do kół armatnich, ażeby czeki wali wyroku. Okrucieństwo i zuchwalstwo oblegających dosięgło szczytu. Nie uważali nawet za potrzebne wytaczać śledztwa i rozróżniać winnych od niewinnych. Nieszczęśliwi, którzy wpadli w ich ręce byli zgubieni. Kara Mustafa znajdował się właśnie w towarzystwie AUaraby i Jagieł lony w swoim namiocie, paląc taike i pijąc kawę, gdy przybył do rueg basza, ażeby mu znajmić ujecie dwóch mniemanych chłopów. Rozkaż ich przyrowadzić, radziła Jagiellona w'elkiemu wezyrowi, chcę się z nimi rozmówić. Basza rozkazał przyprowadzić tych dwóch ludzi. Wkrótce potem wprowadzono dwóch drżących z przestrachu chłopów do wspaniałego namiotu, w którym Kara Mustafa i Jagiellona snoczywali na wspaniałych sofach, a indyjski kapłan niby domowy strażnik, stał w gębi. Dwai bracia byli bladzi i wycieńczeni niedostatkiem. (Ciąg dalszy nastąpi)

5 Nr. 24 ŚLĄSKI KURJER PORANNY 25 stycznia 1936 roku Str. 5 Wyrok w aferze spirytusowe! KTO MA IMIENINY? Sobota dnia 25 stycznia: wysokie kary grzywny - Prokurator wniósł apelacie Nawr. św. Pawła. Wschód słońca 7,55, zachód 16,29. WIELKI BAL MASKOWY! Mistrzowski Zespół Mandolinistów im. St. Moniuszki z Wełnowca urządza w sobotę, dnia 1 lutego r. b. o godzinie 19-ej w lokalu restauracyjnym Oberży Hutniczej" (Bury, przystanek tramwajowy), Wielki Bal Maskowy przy współudziale PP. Artystów Teatru Polskiego z Katowic. Dochód z balu przeznaczony zostanie na kupno dalszych instrumentów dla orkiestry. Pozostałe zaproszenia jeszcze otrzymać można u pp. A. Kolewika w Wełnowcu, ul. Kopernika 9 oraz St. Szostaka w Katowicach ul. Ks. Damrota 8. Tel Bubie zaadzetóe miasta Według danych statystycznych Magistratu miasta Katowic liczba stałej ludności miasta Katowic z końcem grudnia uh. roku wynosiła osób. Przyrost natuarałny w ciągu miesiąca grudnia wynosił 35 osób, w tern przeważnie żydzi. Projekt ustaw» O USTROJU GMIN. Związek Gmin Woj. SI. przeprowadza obecnie prace nad projektem ustawy o ustroju gmin wiejskich, który to projekt znajdzie się wkrótce na porządku dziennym Sejmu Śląskiego. Budżet miasta Katowic Magistrat miasta Katowic prowadzi obecnie prace nad budżetem miasta na rok 1936/37. Prace te są w stadjum końcowem. Według projektu budżet zwyczajny zamykać się będzie sumą , zł, czyli mniej więc?l w te) samej wysokości co w roku ubiegłym. Co do budżetu nadzwyczajnego decyzja jeszcze nie zapadła. Przypuszczalnie z początkiem lutego odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej, na którem projekt budżtetu wejdzie Pod obrady. ŻYWY DZIENNIK INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO. W środę, dnia 5 lutego o godz. 19,30 odbędzie się w sali reprezentacyjnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląsk ego czwarty numer Żywego Dziennika" Instytutu Śląskiego. Redakcję prowadzi Dr Stetan Papce. Tragiczna śmierć Stróż gminny Jerzy Grolik z K obiorą wyłowił w miejscowej rzece zwłoki urzędnika stanu cywilnego z Robiona śp. Franciszka Plichty, zam. w Kobiórze. Zwłoki złożono w domu rodziny zmarłego do dyspozycji władz sądowych. Wstępne dochodzenia wykaza- T ze Plichta poprzedniej nocy wyszedł z pewnego lokalu w Kobiórze i wpad do rzeki? Wsnaoredzenia NU WOJSKOWE. timyte ĆWICZE Jak wiadomo, pracownikom zatrudnionym przynajmniej pół roku bez Przerwy w przedsiębiorstwie przysługuje w razie powołania na ćwiczenia Wo?skowe prawo do wynagrodzenia Za dwa tygodnie a robotnikom dniówowym zarobek dzienny, robotnikom w rdowym zarobek akordowy. Ponie- 2uaz.ua tern tle dochodziło do nieporodaw*e^ piędzy pracownikami a praco- do zwrócono się z tą sprawą wiązku Pracodawców, dał arząd Związku Pracodawców wygóin^l6 sprawie okólnik do poszczekuj /ch zakładów związkowych. Poszz i 0VVani robotnicy winni zwrócić się s sprawą do swoich związków. Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił w dniu wczorajszym wyrok w aferze spirytusowej, wyśledzenie której wywołało wielką sensację. Rozprawa toczyła się trzy dni. Miejsce na ławie oskarżonych zajęli kupiec Ludwik Adamiecki z Chorzowa, kupiec Piotr Króliczek z Chorzo- W poniedziałek, dnia 27 stycznia 1936 r. odbywać się będą wybory do Rady Zakładowej na kopalni Kleofas". Związek Górników Z. Z. P. ma listę Nr. 2 z czołowymi kandydatami: 1) Napisz Franciszek, rębacz; 2) Patalong Jan, rębacz; Mistrz piekarski Cupok z Nowej Wsi zatrudniał w swej piekarni czeladnika Szlossera Engelberta, który był powodem ciągłych niesnasek w rodzinie Cupoka. Naskutek tego brat Cupokowej Stasz Jerzy wymówił czeladnikowi pracę. Wzburzony czeladnik Szlośser pobiegł do swego mieszkania, uzbroił się w rewolwer, poczem wrócił do piekarni, postanawiając rozprawić się ze Staszem. Najpierw wszczął niebywałą awanturę, poczem dobywszy rewolweru, oddał do Stasza strzał, raniąc go ciężko w brzuch. Stasz po długiej kuracji cudem tylko powrócił do zdrowia. Za czyn ten odoowiadał przed Sądem Okręgowym w Katowicach, który, biorąc pod uwagę młodociany wiek niedoszłego zabójcy, skazał Szlossera Engelberta na 2 lata więzienia z zawieszeniem wykonania kary na lat 5. Ten sam Sąd rozpoznawał sprawę Hildegardy Cierpka i Herberta Eichmanna zamieszkałych w Nowej Wsi. sto sprawy jest następujące: Wymienieni utrzymywali bliższą znajomość wa, komendant straży pożarnej w Chorzowie Stanisław Mastalarz, szofer Sylwester Roli, Antoni Balzer, b. urzędnik celny: Edward Tworkowski z Warszawy. W świetle aktu oskarżenia sprawa przedstawia się następująco: Oskarżeni zakupili w Warszawie w firmie Im- W dniu 22 bm. zmarł po długich cierpieniach ś. p, Ińż. Stanisław Paradowski dyrektor huty Piłsudski i huty Laura przeżywszy lat 59. W śp. Zmarłym tracimy doświadczonego kierownika naszych zakładów hutniczych, który poświęcał się swemu zawodowi z osobliwą gorliwością i nadzwyczajnem poczuciem obowiązku, oddając przez to Spółce niespożyte usługi. Cześć Jego pamięci! GOrnoślas ie Zjednoczone its Królewska i Laura Spółka Górniczo-Hutnicza ZARZĄD. Wybory do Pady Zakładowej NA KOPALNI KLEOFAS. Od Wydawnictwa 3) Jankirz Józef, rębacz; 4) Lupierz Jan, cieśla górniczy. Druhowie bronić was tylko może robotnik zorganizowany w Zjednoczeniu Zawodowem Boiskiem, dlatego stawcie się jak jeden mąż do Urny wyborczej i oddaicie głosy na listę Związku Górników Z. Z. P. Szanownych ABONENTÓW POCZTOWYCH prosimy o wpłacenie listonoszowi lub na najbliższej poczcie przedpłaty na miesiąc luty 1936 r. w kwocie 2.50 zł., NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 27 bm., ponieważ przy późniejszym zamówieniu narazić się można na zwłokę a nawet na utratę pierwszych gazet w lutym. Z SALI SĄDOWEJ. Dwie rozprawy o zabójstwo SMUTNY ZNAK CZASU. CHCIAŁ ZABIĆ ZA WYDALENIE Z PRACY. od 6 lat. W następstwie tej znajomości Cierpka została matką nieślubnego dziecka, które stało się wielką zawadą zarówno dla matki, jak i a- matorskiego ojca. Postanowili więc pozbyć się dziecka w ten sposób, że Hildegarda Cierpka zamorzyła dziecko głodem, poczem Eichmann Herbert wrzucił zwłoki dziecka do stawu. Wyrodna para skazana została na 2 lata więzienia, przyczem z uwagi na dotychczasową niekaralność, kara została zawieszona na okres lat 3. Sublokator oszustem Barbara Puckowa z am. w Wełnowcu, doniosła, że nieznany osobnik w zamiarze wynajęcia pokoju umeblowanego przybył do jej mieszkania. Wymieniony podał się za nauczyciela ze zawodu i pod pozorem wykupienia bagażu na stacji kolejowej wyłudził od Puckowej 30 zł, poczem opuścił mieszkanie i więcej nie powrócił. ooo port-eksport Gdynia" litrów spirytusu oczyszczonego w cenie 1.50 zł za litr. Spirytus ten oskarżeni magazynowali w składach wolnocłowych firmy przewozowej Mundus" w Katowicach i bez uiszczenia opłat skarbowych usiłowali rozpowszechniać w kraju. Zdołali jednak wywieść -łvlko kg. samochodem osobowym, który miał ukryte zbiorniki; do Niemiec. Spirytus wywieziony został za zgodą urzędnika celnego Edwarda Bochenka. Reszty spirytusu nie zdołano już wywieźć, gdyż afera ta została na czas ujawniona. W wyniku rozprawy sąd skazał Ludwika Adamieckiego, Sylwestra Roli a i Edwarda Bochenka po , zł. grzywny, przyczem na zasadzie art. 31 karę złagodzono w ten sposób, że dwom pierwszym zniżono grzywnę do , zł, z zamianą w razie nieściągalności na 100 dni aresztu a Bochenkowi grzywnę zniżono do zł, z zamianą w razie nieściągalności na 150 dni aresztu. Ponadto sad orzekł przepadnięcie skonfiskowanego soirytusu na rzecz Skarbu państwa. Pozo stałych oskarżonych sąd uniewinnił. Jak się dowiadujemy wniósł prokurator od wyroku apelację, wobec czego sprawą ponownie zajmować sie będzie Sąd Apelacyjny w Katowicach. Syn wymuszał od matki pieniądze ' Onegdaj został zatrzymany 2t-letni Lwowski Józef, czeladnik ślusarski, zam. w Wełnowcu, przy ul. Damrota Nr. 25, który groźbą zabicia usiłował wymusić od swej macochy Lwowskiej Franciszki zam. w Michałkowicach, należny mu spadek w wysokości zł. Jako podrzegacza przytrzymano ojca wymienionego Jerzego, zam. w Siemianowicach, przy ul, Stabika Nr. 41. Obu zatrzymanych odstawiono do dyspozycji władz sądowych w Katowicach. Bandyci ograbili inwalidę Na ul. M, Piłsudskiego w Katowicach u wylotu ul. Granicznej został zaczepiony 66-letni inwalida górniczy Jan Pytel, zam. w Siemianowicach, przy ul. Parkowej Nr. 14, przez 4-ch nieznanych osobników, którzy bez wszelkiej przyczyny powalili go na ziemię, następnie przeszukali kieszenie i skradli mu 5 zł oraz srebrny zegarek męski, poczem zbiegli. Początkowe dochodzenia wykazały, że sprawcami są znani zawodowi złodzieje Richter, Siedlaczek, Sladek i Engel Józef z Zawodzie, GWIAZDKA FILJI III. ZW. GÓRN, ZZP NOWA WIEŚ. W niedzielę dnia 26 stycznia urządza filja III Związku Górników Z, Z. P. Nowa Wieś o godzinie 18-tej na sali p. Bałdygi przy ulicy 3 Maja Gwiazdkę połączoną z zabawą. dszkt w opalach Pod zarzutem usiłowanego oszustwa na szkodę Neugebauerowej Heleny w Nikiszowcu, przytrzymano Marcina Szwajnocha, ost, zam. w Mysłowicach, przv ul. Sienkiewicza Nr. 3. Z uwagi na to, że wym. jest poszukiwany przez inne urzędy policyjne za oszustwa i kradzieże osadzono go w areszcie policyjnym do przeprowadzenia dalszych dochodzeń. Jak się dowiadujemy Szwajnoch przedstawił się Neugebauerowej jako agent zakładu kredytowego i zawiadomił ją, że na jej obligację oadła wygrana w wysokości 500 zł. W celach załatwienia różnych formalności zażądał od niej kwotę 34 zł. Neugebauerowa widocznie nie należy jednak do naiwnych, bowiem oddała oszusta w ręce policji. W drodze na odwach zamierzał Szwajnoch policjanta przekupić, co mu się jednak nie udało.

6 Str. 6 SLĄSKI KURJER PORANNY 25 stycznia 1936 roku Nr. 24 MIGAWKI. tok (redzie miał i lab bedzie chciał... Zaprawdę trzeba urodzić się w czepku, by w dzisiejszych czasach otrzymać posadę. I to w dodatku posadę przynoszącą 250 zł złotych miesięcznie. To też Antoni Mróz, gdy nieopatrznie wspomniał temu i owemu, o swojem szczęściu czyli o otrzymanej posadzie, wieść ta obiegła miejscowość, liczącą 5 tysięcy ludności (miejscowość rodzinna A. Mroza) lotem błyskawicy. Miejscowy szynkarz, udający dotychczas, że prawie nie zna Mroza, zaczął kłaniać się nisko wybrańcowi, zapraszając go na popijochę. Mróz jak to Mróz, zbytnio się nie kwapił, ale gdy już przestąpił próg zakazanego przybytku, nabrał wigoru i zaczął próbować pokolei smaku różnych trunków. A że samemu nie bardzo jakoś wypadało, więc nic dziwnego, że koło Mroza znalazła się spora paczka pomocników moczygębów. Najpierw pito na zdrowie własne, potem gospodarza, a wreszcie na zdrowie wszystkich obecnych i nieobecnych. Po pewnym czasie, gdy Mrozowi zaczęło się kurzyć ze łba, jak z komina, nabrał on takiej pewności, i rozmachu, że w szynku zabrakło wnet napojów. Szynkarz podrapał się za uchem i posłał chyłkiem po nowe zapasy gorzały. Pito więc dalej na wyścigi na poczet przyszłej pensji Mroza. Trzeba przyznać, że zarówno Mróz, jak i jego kamraci, (a było ich trzech, co jeden to większa pijanica), mieli niezgorsze apetyty, skoro w ciągu jednej nocy potrafili wyżłopać gorzały za 220 złotych. Szynkarz dawał, bo ani mu na myśl nie przyszło, by Mróz nie zapłacił, bowiem Mróz jak to Mróz, możeby i zapłac i, ale cóż on temu winien, że na posadę jakoś go me,wzywali. Zniecierpliwiony szynkarz zaczął odwiedzać Mroza w mieszkaniu, kłaniając się coraz niżej. Mróz jak to Mróz początkowo odpowiadał, że zapłaci, jak będzie miał, ale gdy natręctwo szynkarza stawało się coraz częstsze, złapał dziada (to znaczy Mróz szynkarza) za kołnierz i zepchnął ze schodów pierwszego piętra na złamanie karku. Szynkarz wprawdzie nie złamał sobie ani ręki ani nogi ani nawet nie wybił sobie głupiego zęba, jednak zaskarżył Mrożą do sądu, posądzając go o cygaństwo i pobicie. Mój Boże, co za cygaństwo, sam dawał, a teraz chce, ażeby mu płacić. A czy zdrowie Mroza to nic nie warte? Bowiem Mróz po obfitej libacji zmuszony był odbywać przymusowe podróże do Rygi i do innych krajów. Jednak Mróz jak to Mróz, twierdzi w dalszym ciągu, że zapłaci, jak będzie miał (Poh.) CHORZÓW (Ch) Z życia Kat. Stow. Młodz. Polskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej w Chorzowie, urządziło w Niedzielę, dnia 19. I. br. swoje walne zebranie. Po sprawozdaniach poszczególnych zarządowców u- dzielił ks. Asystent L. Chudy Absolutorium staremu Kierownictwo, poczem nastąpiły wybory. W skład nowego Kierownictwa weszli następujący drh. Prezes: Botta J. Wice prezes: Kalla L. Sekretarz: Widera A. Wice sekretarz Dymarczyk E. Skarbnik: Biedroń J. W niedzielę, dnia 26. I. br. urządza powyższe Stowarzyszenie przedstawienie teatralne w Kat. Domu Związkowym przy ul, Pudlerskiej 22, p. t.,,nawrócony, na które wszystkich czytelników najserdeczniej zaprasza Kierownictwo! (Chi Nieludzka matka. Pasanci ulicy 3-go Maja w dzielnicy IV-tej byli wczoraj świadkami wypadku znęcania się nieludzkiej matki nad 5-letnią córką. Jak się dowiadujemy wyrodna matka częściej znęca się nad dzieckiem, tak, że oburzenie sąsiadów jest zrozumiałe. Chodzi tu o panią Pohl, zam. w domu nr 148. (Ch) Zastępował męża. Jeszcze w październiku ub. r. przybył do pani Langerowej, zam. przy ul. Styczyńskiego, jakiś nieznany jej osobnik, który oświadczył, iż mąż p. L. przebywający w areszcie śledczym upoważnił go do zamieszkania w ubikacjach jego (Langera), do chwili powrotu z więzienia. Kobieta uwierzyła i po kilku dniach pożyczyła osobnikowi nawet 50, zł. Po jakimś jednak czasie nieznany wsiąkł jak kamfora, zabierając 2 ubra- Wbrew zaleceniu min. Opieki Społecznej działa Zakład Ubezpieczeń w Chorzowie Jak się dowiadujemy, dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie I, wypowiedziała wszystkim swym pracownikom kontraktowym, których stosunek do ilości ogólnie zatrudnionych w Zakładzie urzędników i pracowników stanowi 2/3 Będziemy tanio budować, gdyż węgiel i żelazo staniały, myślał niejeden. Od robotników żąda się, by pracowali za pół darmo, zato grunt pod budowę podrożał o 25%, cegły od tysiąca od 10 do 30%, drzewo o 10%, cement do 30%. Metr kwadratowy ziemi pod budowę kosztował w Piotrowicach 30 gr. NOWA WIEŚ. i W niedzielę odbyło się walne zebranie filji Metalowców Z. Z. P. na sali p. Jaworka w Nowej Wsi. Jako przedstawiciel głównego Zarządu przybył p. Moś, prezes Z. Z. P. w Hubertowie Wyczerpujące sprawozdania świadczyły o ruchliwej działalności, tak zorządu filji jak i członków, W ubiegłym rokufilja święciła 25-lecie swej działalności i poświęcała swój sztandar. Po rzeczowej dyskusji wybrano ponownie prezesa Plaza Józefa, sekretarza Brenera Józefa a skarbnikiem Breizego Jana. Do komisji rewizyjnej powołani zostali Walus Jan, Swoboda Józef i Blancik Emil. Wyczerpujący referat organizacyjny i społeczno-gospodarczy wygłosił delegat clrh. Mjś. NOWY BYTOM. W niedzielę, 19-go stycznia odbyło się tu Walne Zebranie Zw. Górn. Z. Z. P., które zagaił prezes drh. Kłoda hasłem: Szczęść Boże", życząc zebranem dobrego powodzenia w Nowym Roku. Następnie odczytał porządek dzienny składający się z 9 punktów, który zebrani przyjęli bez zmian. Po odczytaniu protokółu z osta- j tniego walnego zebrania, zdał stary Zarząd ) sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, poczem złożył swe urzędy. W dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos drh. Smółka, wnosząc o udzielenie absolutorjum staremu Zarządowi, co zebrani przyjęli przez powstanie z miejsc. Potem stary Zarząd ustąpił, dziękując za zaufanie i wybrano drh. Depty do przeprowadzenia wyborów, a p. Orszulika do spisania protokółu. Na prezesa wybrano znów kilkuletniego prezesa drh. Kłody Roberta, na zastępcę drh Janochy Jana (juniora). Na sekretarza w miejsce ustępującego Janochy Jana (senjo ra), który obecnie jest inwalodą, wybrano drh. Lewandowskiego Jerzego, zastępcę Skupnika Franc..Skarbnikiem został znów długoletni członek i skarbnik drh Kubicki ni a Langera. Wszelkie poszukiwania policji nie dały rezultatu. Wczoraj dopiero, Langerowa snotkała na ulicy,,uciekiniera" i spowodowała jego zaaresztowanie. Chodzi tu o Ryszarda Paszka bez stałego miejsca, zamieszkania. (Ch) Kradzież mieszkaniowa. Do mieszkania pani Gertrudy Bieniek, przy ul. Katowickiej 11 wszedł jakiś niewyśledzony złodziei, który wyniósł z ubikacji 1 brylant i 1 srebrny zegarek, o łącznej wartości 700- zł. (Chi Defraudacje w biurze magistrackim. Dopiero ostatnio donieśliśmy, że w szpitalu miejskim coś się nie zgadza z gotóweczką, a dziś już dowiaduiemy się, że i w magistracie, w biurze pracowników miejskich wykryto malwersacje. Okazuje się bowiem, że zatrudniony tam urzędnik nie odprowadzał ściąganych robotnikom rat pożyczki inwestycyjnej... Jaką stratę i kto ją poniesie narazie niewiadomo. KATOWICE (K) Kradzież pieniędzy. Janina Krzymyk zam. w Nowej Wsi, doniosła, że dnia 22. bm. rano o godz. 7-ej po gwałtownem wyważeniu drzwi do szafy, skradł jej syn Oskar Polok zam. w Halembie, kasetkę żeproc., stosunek służbowy z dniem 31 marca 1936 r.! Dyrekcja zgóry poinformowała pracowników, że wypowiedzenie ma tylko znaczenie.,,papierowe", gdyż wszyscy pracownicy, którzy zgodzą się na,,drobną" obniżkę (od 10 do 20X), Gdy węgiel tanieje, to cegła drożeje do 1 zł., obecnie 5 do 10 zł., w Katowicach w centrum miasta dawniej 30 do 40 zł., a obecnie do przeszło 100 złotych. Że na budownictwie się dobrze zarabia i nawet zbogacić się można dowodzi fakt, że nawet radcowie budowlani miasta Katowic budują własne wille. Z przebiegu walnych zebrań Ponadto wybrano 3 rewizorów kasy, a mianowicie: drh wie: Lis oka, Otremby i Ratusznego. Następnie drh. Depta wygłosił referat o ciężkim położeniu w górnictwie, przyczem zaznaczył, że pracodawcy chcą znieść urlop, na przeciąg jednego roku i sprzeciwiają się dopłaty tonażowego na rzec Spółki Brackiej. W końcu swego przemówienia, nawołuje nas do solidarności i wytrwania w walce, która nas w tym roku czeka, życząc nam w tej walce zwycięstwa. W wolnych glosach skarbnik drh. Kubicki stawił wniosek, aby podwyższyć składki do kasy lokalnej z 10 na 20 gr. co też większością głosów zostało uchwalone. Członków ma filja 80, udział w walnem zebraniu wzięło 55 członków. Po zebraniu urządzono skromną gwiazdkę. RYBNIK-PARUSZOWIEC. W niedzielę odbyło się walne zebranie Zw. Metal. Z. Z. P. filji Paruszowiec. O godz. 10,15 odbyło się wspólne nabożeństwo filji Metal, i filji Urzędników Z. Z. P. w kościele św. Antoniego w Rybniku. Zaś o godz. 14-tej drh. Pawełek przy udziale 370 członków zagaił doroczne walne zebranie słowami,,szczęść Boże". Zebraniu przewodniczył p. poseł Kubik. Po sprawozdaniu Zarządu udzielono zarządowi absolutorjum. Wybór nowego Zarządu nastąpił przez aklamację, wskład którego wybrani zostali: prezes Pawełek, zast. Mańka, sekretarz Mikuła, zast. Piontek, skarbnik Matuszek. Do Komisji rewizyjnej weszli Urbaniec i Garbocz. Następnie wygłosił p. poseł Kubik treściwy referat społeczno gospodarczy, poruszając między innern obecną walkę w ciężkim przemyśle. O godz. 18-tej odbyła się uroczysta wieczornica dla członków i rolz.n. Naiważntejszem aktem uroczystości było udekorowanie jubilata drha Rybarza za 25 lat pracy członkowskiej. lazną z zawartością 500 zł, w banknotach po 100, 50 i 20 zł. (K) Stan kapitału M. K. K. O. Stan kapitału w Miejskiej Komunalnej Kasie Oszczędności na dzień 31 grudnia ub. r. wyrażał się sumą ,10 zł. W porównaniu z listopadem ub. r. stan kapitału wzrósł o 3.128, zł. (K) Kradzież zegarków. Nieznany spra wca po wybiciu szyby w oknie wystawowem skradł ze składu jubilerskiego z gmachu kina Rialto na szkodę Abrahama Gutman a, 7 zegarków damskich i 8 zegarków męskich. (K) Kradzież sklepowa. Nieznani dotychczas sprawcy po wygięciu krat żelaznych w oknie włamali się do składu kupca Wrony Bronisława w Katowicach i skradli 11 kompletnych ubrań męskich, 2 płaszcze oraz 3 kurtki, łącznej wartości około 500 zł. (K) Kradzież mieszkaniowa. Nieznani sprawcy po przystawieniu drabiny do okna weszli do mieszkania piekarza Kuczery Emanuela zam. w Kończycach, któremu skradli 225 Rm., jedną 20-markową monetę złotą, złoty zegarek damski wraz z łańcuszkiem, 12-osobowe nakrycie stołowe alpązostaną na nowych warunkach spowrotem przyjęci. Rada Zakładowa chcąc się przeciwstawić niczem nie uzasadnionem zamiarom Zakładu Ubezp., wniosła do tutejszej Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej energiczny protest, nietylko przeciwiając się projektowanej obniżce, ale wnosząc zarazem i o zaszeregowanie płac pracowników do wynagrodzeń ciężkiego przemysłu. Nie od rzeczy będzie zauważyć, że chorzowski Zakład Ubezp. Społecznych, jako instytucja podległa Ministerstwu Opieki, nie respektuje zaleceń p. Ministra, zmierzaiącyhc do zaniechania wszelkich obniżek pensyj! (hr.) Sobota, 25 stycznia 1936 r. Katowice. 6,30 Pieśń poranna i gimnastyka. 6,50 Płyty. 11,57 Sygnał czasu. 12,15 Płyty. 12,25 Koncert wileńskiej orkiestry salonowej. 13,25 Chwilka gospodarstwa domowego. 13,30 Lekcja języka polskiego. 13,45 Płyty. 14,30 Dwa fortepiany. 15,00 Jak Eliza Orzeszkowa przewiozła Traugutta" opowiadanie Gabrjeli, Pauszer. 15,30 Płvty. 16,00 Lekcja języka francuskiego Brawo mamy gości" słuchowisko dla dzieci. 16,45 Cała Polska śpiewa" Z sekretów stolicy : Małe kłopoty Temidy". 17,15 Nowości z płyt. 18,00 Koncert Chóru rumuńskiego. 18,30 Płyty. 18,40 Skrzynka Cioci Heli dla dzieci. 19,05 Zwónią zwony w Jabłonkowie" kolendy beskidzkie Adolfa Fierli. 19,35 Wiadomości sportowe Koncert muzyki lekkiej. 21,00 Polska prasa zagranicą". 21,30 Kukułka wileńska". 22,00 Recital śpiewaczy. 22, Muzyka taneczna. kowe, oraz zwój płótna białego, łącznej wartości 500 zł. świetocnłbwice (Św) Złodziej w mieszkaniu. Do mieszkania Augustyna Dyszla w Rudzie włamali się nieznani dotąd sprawcy, którzy skradli 2 pierścionki złote w wartości około 300 zł. (Św) Awanturnicy na widowni. W Liplnach przy ulicy Bytomskiej powstała bójka pomiędzy Piotrem ICokotem oraz Janem Małyską z Chropaczowa. Kokotek został dotkliwie pobity, skradł on jednak swemu przeciwnikowi z kieszeni 6 żł. (Św) Włamanie w Łagiewnikach. W tych dniach włamali się przez okno do mieszkania wdowy Świnkowej zamieszkałej na parterze przy ul. NC^iencha nr. 1 złodzieje, którzy skradli gotówkę w wysokości 120 złotych. (Św) Kradzież. Nieznani dotychczas sprawcy weszli za pomocą podrobionych kluczy do warsztatu rzeźnika Józefa ICurosza w Bielszowicach, któremu skradli o- koło 40 kg mięsa wołowego, 50 kg wieprzowego, 16 kg wędzonki i kilkanaście kg wędlin, łącznej wartości 150 zł. Myślenice (M) Kradzież mieszkaniowa. W czasie nieobecności domowników wszedł nieznany sprawca przy pomocy podrobionych kluczy do mieszkania Józefa Pasonia w Mysłowicach, któremu skradł portfel skórzany, zaświadczenie Pożyczki Inwestycyjnej na 100 zł, los Loterji Państw., oraz bilet wolnej jazdy tramwajem. RYBNIK (R) Korbu dźwigu rozbiła głowę monterowi. Na stacji kolejowej w Czerwlonce uległ nieszczęśliwemu wypadkowi zatrudniony tam Jarosz. W czasie montowania dźwigu Jarosza opuściły nagle siły. Puścił on korbę, która z rozmachem uderzyła go w głowę. Jarosz stracił natychmiast przytomność. Odwieziono go do szpitala Sp. Brackiej.

7 Nr. 24 ŚLĄSKI KUR JER PORANNY 25 stycznia 193b roku Sir. 7 Dziwne stanowisko przewodniczącego komisji mieszanej DĄB MA KŁOPOT. Benjaminek Ligi państwowej K. S, Dąb, znajduje się w nielada kłopocie. Otóż jak wiadomo klub przedmieścia stolicy śląska nie posiada boiska. Stare zostało przez P, Z, P, N, w czasie zeszłorocznych rozgrywek międzyokręgowych zamknięte, a nowy stadjon nie tak prędko będzie gotowy, Dąb zamierzał więc przeprowadzić rozgrywki ligowe na boisku Policyjnego K S.( które leży w środku miasta. Niestety plac granatowych", ostatnio zupełnie przebudowany, w słotne dni absolutnie nie nadaje się w skutek błotnistego terenu do rozgrywek,tak, iż gospodarze boiska od nowa z wiosną zajmą się z przeoraniem, a nawet planują wykonanie drenażu. Zostałoby dębianom sąsiadujący z placem P. K. S-u, mały stadjon Kolejowego P. W. Tutaj jednak jest wszystko urządzone b. starannie i według ostatnich wymogów techniki sportowej, brak tylko" jeśzcze odpowiedniej szatni,., Nie pozostanie więc katowiczanom nic innego, jak rozgrywania meczów na odległym stadjonie Miejskiego Komitetu. Kłopot zarządu benjaminka jest zrozumiały: Koszty konserwacyjne, wysoki podatek dla miasta, odległość od centrum Polska, przysporzy klubowi wszystko tylko nie tak potrzebną do dalszej budowy 'własnego stadjonu gotówkę, (hr) Kto startuje w szermierczych MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA. Tegoroczne szermiercze mistrzostwa ^Sska odbędą się w dniach 1 i 2 lutego br. w gmachu Miejskiego Ośrodka Wychowa- *a Fizycznego przy ul. Raciborskiej w Katowicach. Poza wielką ilością zawodników śląskich pierwsze zgłoszenia przysłali szermierze łódzcy. Wojskowy Klub Sportowy z Łodzi jest. najliczniej reprezentowany, S ryż w jego barwach startować będą znani szermierze pp. por. Spiechowicz, por, Stachowicz, Kantor, Banaś Włodzik, az lcyczak> Cieciora i Kamda, obsadzając aidzo poważnie wszystkie bronie. Narugiem miejscu znajduje się Policyjny Klub Sportowy w Łodzi, z ramienia któicgo startować będą we florecie szpadzie i szabli pp. Różalski, Kartasiński i Wojtczak. Śląski Okręgowy Z w. Tennisowy w Kato each zawiadamia wszystkie kluby, że Doroczne Walne Zgromadzenie Związku Lawn-Tennisowego, odbędzie się w środę Od r t. j. od zaczątków kryzysu gospodarczego zwolniono w wielkim przemyśle śląskim do chwili obecnej około 5000 pracowników umysłowych, przeważnie niższych urzędników. Redukcja była rezultatem bądź to zamknięcia wielu przedsiębiorstw przemysłowych, bądź też ograniczenia produkcji. Zarówno więc robotnicy, jak i urzędnicy padli ofiarą szalejącego kryzysu. Rzecz jasna, że wśród zwolnionych urzędników znaiduje się poważny procent Niemców, którzy doniedawna wyłącznie przecież w tym przemyśle pracowali. Otóż niektórzy zwolnieni Niem cy, wykorzystując przywileje prawne konwencji genewskiej, kończącej się na szczęście, jak wiadomo, w połowie 1937 r wnieśli skargi do komisji mieszanej w Katowicach z zażaleniem, iż wydalono ich z pracy wyłącznie dlatego, iż są narodowości niemieckiej i obywatelami niemieckimi^!?) Jak słychać, w ostatnich czasach przewodniczący tej komisji p. Calender wydał trzy poglądy" w sprawie tych skarg, dotyczące 9-ciu urzędników niemieckich, pracujących dawniej w koncercie Wspólnoty Interesów. Poglądy te, jak słychać, skierowane są podobno przeciwko komisarzowi demobilizacyjnemu w Katowicach. Władze nasze poglądów tych nie uznały. Na marginesie ostatnich poglądów warto przyomnieć, że w komisji mie- ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGU ŚLĄ sunki polsko-niemieckie" oraz p. Dyrektora Zaleskiego p. t. Stosunki narodowościo SKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHO DNIEGO W KATOWICACH. we na Śląsku i rola Polskiego Związku Zachodniego". Ponadto nastąpi sprawozda W niedzielę, dnia 26 stycznia br. odbywa się w Katowicach Zjazd Delegatów nie z działalności Okręgu za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Komisji Rewizyj Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Zachodniego. Zjazd poprzedził msza św odprawiona na intencję Zjazdu o godzinie pującemu Zarządowi i wybór nowych nej, dyskusja, udzielenie absolutorjum ustę 8,30 w kościele granizonowym. Obrady władz. rozpoczną się o godzinie 10-tej na sah T. Wstęp na salę zjazdową za okazaniem C. L. przy ul. Francuskiej nr. 12. zaproszenia względnie legitymacji członkowskiej P. Z. Z. Program Zjazdu obejmuje m. i. referat p; Dr. Kudlickiećó P- t. Współczesne sto* * i dnia 29 stycznia 1936 r. o godzinie 18,30. a wrazie braku kompletu drugie, tego samego dnia o godzinie 19-tej w Katowicach na salce w hotelu Europejskim ul. Marjacka I piętro. Walne Zebranie Sokoła w Łagiewnikach. Zarząd Tow. Giftin'.,Sokół w Łagiewnikach zawiadamia wszystkich członków, że tegoroczne Walne Zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę t. j. dnia 26 b. m. o godz. 16-tej w lokalu p. Sza lonki przy ulicy Sienkiewicza 31. Biegi naprzełaj w Chorzowie. Dla uczczenia pamięci I. Marszałka Polski śp. J. Piłsudskiego zostanie zorganizowany w dniu 19. III. br. treningowy bieg naprzełaj dla stow, i niestow, w dwóch grupach jttnjorów i senjorów. Szermierze Policyjnego K. S. Katowice, pertraktują ze swymi imiennikami z Łodzi. Pertraktacje są na dobrej drodze i spodziewać się należy, że granatowi katowiccy w połowie lutego odwiedzą kominiogród. I. K. B Świętochłowice wyjeżdża w w nadchodzącą niedzielę do Poznania, gdzie zmierzy się z Wartą w meczu o mistrzostwo Polski. WARSZAWSKA OPERA REPREZENTA CYJNA W CHORZOWIE. Niecodziennym zdarzeniem dla przyjaciół teartu w Chorzowie i okolicy będzie przyjazd Warszawskiej Opery Reprezentacyjnej, która zawita na Śląsk w pierwszych dniach lutego br, na gościnne występy, i w Chorzowie w dniu 4 lutego br. wystawi w Teatrze Domu Ludowego operę Rossiniego Cyrulik Sewilski.. Zespołem reprezentacyjnym kierować będze znakomity kapelmistrz, profesor Kon serwatorjum Warszawskiego p. Waler)an Bierdjajew, w zespole solistów znajdujemy nazwiska artystów pierwszorzędnych jak pp. Szlemińskiej, Karkowskiej, Mossoezego, Dobosza, Dołnickiego. Nazwisko dyrygenta daje pełną gwarancję za poziom muzyczny przedstawienia, soliści same asy scen operowych stolicy me zawiodą oczekiwań najwybredniejszych miłośników i znawców, to też należy się spodziewać, że występ znakomitych gości wzbudzi powszechne zainteresowanie, zwłaszcza, że będzie to pierwsza w Chorzowie opera w biężącym sezonie teatralnym. szanej zalega bardzo wiele polskich skarg, dotychczas jeszcze niezałatwionych, a wniesionych przez naszych rodaków ze Śląska Opolskiego. Jest rzeczą notorycznie znaną, Że na terenie Śląska Opolskiego przepisy konwencji genewskiej oddawna są w praktyce świstkiem papieru. Znany jest również fakt, że robotnik polski nie otrzyma dzisiaj na Śląsku Opolskim pracy już chociażby ze względu na najnowsze tamtejsze ustawodawstwo o ochronie pracy z uwagi na organizację t. zw. Frontu Pracy. W tych sprawach komisja mieszana poglądów swych nie ogłosiła. s. KĄCIK łf ÄRGERSKI"N v: 'J ODPRAWA. Dnia 21 stycznia br. odbyła się odprawa wodzów zuchowych hufca chorzowskiego. Odprawę zagaił druh kmdt. hufca Kuśmierski Jan, podając równocześnie do wiadomości, że zapowiedziany kurs dla nauczycieli-opiekunów został w dniu 21 bm. rozpoczęty. Dh. kmdt. zaznaczył, że kurs ten ma duże wartości i znaczenie dla rozwoju hufca. Następnie omawiano sprawę wizytacji gromad oraz sprawę raportów rocznych. Pozatem załatwiono kilka spraw orga nizacyjnych. Na koniec dr. kmdt. wyróżnił działalność drha Pytloka i innych. Na zakończenie odśpiewano piosenkę; zuchową Wesół i śmiały,... PÓŁKOLONJA ZUCHOWA W CHORZOWIE. Półkolonja zuchowa to jeden z bardzo ważnych środków wychowawczych i zdrowotnych. W zrozumieniu tego Gromady zuchowe Dz. Rycerzy, Górników, Strażaków i Śmiałych Lotników z Chorzowa I, urządziły w czasie tegorocznych ferji świątecznych 3- tygodniową półkolonję, w której wzięło udział przeszło 100 zuchów i wodzów. Należy tu podkreślić intensywność komendy półkolonji z drhem kmdtem Pytlokiem Henrykiem oraz drhem gospodarzem Spyrką Rufinem na czele, która mimo stosunkowo trudnych warunków postawiła półkolonję na wysokości zadania. Czujf P. J Nowelką Śląskiego Kuriera Porannego** Zdarzenia na Wołdze Chcemy opowiedzieć wam o pewnem małem zdarzeniu. Zdarzenie to polega głównie na em, że grupa wycieczkowców doznała wstrząsu umysłowego. Oto, jak do tego doszło: Jeszcze w pierwszym roku rewolucji, gdy kształsię zacz{?ło życie, a na wodach Wołgi poczęły płynąć piękne oarowce z pierwszorzędnemu kabinami, gdy pasażerom podawano ciepłe jedzenie,.gru Pa wycieczkowiczów z miasta sześciu pisarzy, wśród nich i ja wyjebała, aby odetchnąć na Wołdze.. Wszyscy radzili nam, abyśmy przejechali się Wołgą. Jak wspaniale się tam oddycha... Przyroda... Brzegi... Je, zei?,a w bród i kajuta. O'atego więc grupa pisarzy, zmęj-a n^ch grzmotem rewolucji, wyjecha- ' p Y nabrać nowych sił do życia. cv rz/był wspaniały parowiec, nosząliśmla2wę --Towarzysz Pienkin", Zaczęiest I zimować się zagadką, kto to dob ten. Pienkin. Mówią nam, że to po- jakiś robotnik transportowy. jętn nas właściwie było wszystko obofn.,,e' Achaliśmy więc tym nieznanym wirc/j^y^śmy do Samary. Cała gruoa V adła. Poszliśmy oglądać miasto. (Z życia sowieckiego). Zwiedzamy miasto. Nagle słyszę trąbkę, Nasi mówią: Rozkład jazdy nie jest ścisły. Co będzie, jeśli nam Pienkin" odjedzie. Wracajmy raczej. Skoro tylko zwiedziliśmy miasto, wracamy. Przychodzę do portu. Parowca już niema. Odjechał bez nas. Odezwały* się krzyki, przekleństwa. Jeden z nas krzyczy: Zostawiłem tam w spodniach moje dokumenty". Inni krzyczą: A my walizkę i pieniądze. Co teraz uczynimy... Straszne!"... Ja mówię... Nuże, siądźmy do tego nadjeżdżającego parowca i wracajmy spowrotem". Patrzę: Rzeczywiście w porcie stoi jakiś parowiec z napisem: Burza". Płaczliwym głosem zapytujemy ludzi: Dawno Pienkin" odjechał? Można go jeszcze dogonić"? Ludzie odpowiadają: Dlaczegobyście go mieli doganiać? Przecież Pienkin" tu stoi. Tylko, że obecnie nazywa się Burza". Zmienieli tylko jego nazwę, przemalowali". Ucieszyliśmy się ogromnie. Rzuciliśmy się na nasz parowiec i aż do samego Saratowa nie oddaliliśmy się ani na krok od niego. Baliśmy się. Pytaliśmy kapitana, dlaczego przemalowano nazwę i dlaczego taki pośpiech. Kapitan odpowiada: Widzicie, nazwę taką nadaliśmy parowcowi przez pomyłkę. Pienkin jest w szeregach transportu wodnego. Obecnie stanął przed sądem za nadużycia. Otrzymaliśmy telegram, aby przemalować nazwę. Nazwaliśmy parowiec Burzą". Ach, więc tak się ma rzecz. Wszyscy śmialiśmv się serdecznie. Przybyliśmy do Saratowa. Wszyscy wyszliśmy zwiedzać miasto. Wstąpiliśmy do składu tytoniu i kuniliśmy papierosy Oglądnęliśmy kilka gmachów. Wróciliśmy i znowu patrzę, naszego parowca niema. Zamiast niego. stoi tu inny parowiec. Oczywiście nie przelękliśmy sie tak, iak w Sumarze. Myślę sobie: Jest nadzielą. Może znowu natsis przemalowali. Niektórzy z nas mieli jednak znowu poważne obawy. Pytamy: Gdzie jest burza"?" Publiczność odpowiada: Przecież to jest Burza", dawniej Pienkin", ale od Saratowa nazywa się Korolenko". My mówimy: A czyż nie szkoda na to farby?" Publiczność odpowiada: Nie wiemy, zapytajcie marynarza". Marynarz odpowiada: Aż gorąco z tych nazw. Pienkin" nadaliśmy przez pomyłkę, a co się tyczy Burzy, to nazwa ta jest mało aktualna i bez zasady. Jest to zjawisko przyrody. Nie daje nic ani rozumowi, ani sercu. Nagadaliśmy prżeto kapitanowi więc przemalowali.... Ucieszyliśmy się, a potem mówimy: Ach, to jest... i weszjiśmy na parowiec Korolenko. I jechaliśmy. Majtek do nas mówi: Uważajcie, w A- strachaniu nie przelęknijcie się. o ile po powrocie znajdziecie nową nazwę. My mowimv: Nie, to chyba się' już nie stanie. Wszak to Korolenko". Do Astrachania doiechaliśmy dobrze. Stąd jechaliśmy lądem. Los parowca pozostaje dla nas nieznany. Ostatecznie, nie można nie wątpić, że nazwa Korolenko" mu pozostała na wieczne czasy, tembardziej, że Korolenko zmarł, i że tak powiem, nie może dopuścić się nadużycia. A Pienkin żył; było to największe jego nie powodzenie, które spowodowało jegc przemianowanie. Rzeczywiście, niepowodzenie polega przedewszvstkiem na tern, że ludzie żyją. Nie, przepraszam, tego wcale rozumieć nie można, w czem tkwi istota niepowodzenia. Z lednej strony wydaje się, że byłoby odpowiedniem, gdybyśmy raczej nie żyli. Z drugiej strony, tak powiedziawszy, pięknie dziękuję. Sukces jest wątpliwy. Lepiej już nie może być. A gdy człowiek żyle to niepowodzenie jest względne. W ten sposób powiedział- * "łron gniotą człowieka nieprzyjemności. IM. Zoszczenko!.

8 Strona 8, 25 stycznia 1936 roku Nr. 24 Tabela loterii z dnia 23 stycznia Wygrane pocieszenia po SO złotych I-e 1 H e ciągnienie # t J SS SOI V IÄI-e ciągnienie *>Vl I CZWARTE CIĄGNIENIE I & , , ! j o.trsv An ' OA rtc<v7c A'i (\f I *42 9l, sl ' , p9 882' o09 g, g,, yg ygg gjg gg 949 g? SO , ! , r62 91 sl t> , i i "473^49^9770i'll i3 gy] 35 37_i SI j ? j2 ę>62 7S % , ' * U5~I0 560ul* aa gl? i 3( I « ? ? , S j W ' i 85 " " 65 " 70S " 31 "" 37 Ł 48 " * al ( ^ ^ J i 89'26027' ^» S , ZTńTrńiioA " " J2 y?y 99 80s' SI % ^ ^ ^ yg ygy 340% M ,g y> V > " ' la ', i , I ITJ , M 65 i II, mm «Ä»» « I , 14U , , SI ! W ISO 99 3* ««^ / Odti -u i Ć IM / 401 M W II ^ W » ieeilisflts! ! 57 60! > ;% 4, T «* " " ino , S ^ * WK ^ w z ,!i * o z 096 fś % S w «7Ä i?«1! ÄMÄ'IÄ t! If! E 1 HI S S # iimisgiiifii _... mmmm mmmi 1 ISSBii * mmwmwmmma 77" S / ^32,60_?2L , Sn'»10 <rn To ? , ' JiU 41 ^00 II ^yo y-iu 1 R GAR 7sY7 OrtA A7 7RA4A Hlfl nmä m «H S«190= « ,72,,,6391 MO 64, «67 750,6 300 « * , s S 4' S !] ! ' S % * i j'jjsi' 4S.JL' , =' / SOO S = ss %o ( I wbimmmmm. I ««8»«jSS ,, 1S80n n 0«g] vi7m U, ^ «,Ja 1 w,?, ava -i! Si» % S S'S, j SSÄ. 304,0 33 6, 70 3, 503 «30 7,4 % w jas.-«««śr 75,51 i ŁSg«ff l ässs Ś 8 % i «* f Ä,? 504»i 25Ä? S " ' " """ : ' I g 2J W of ,00(157,n, Sf 8.3?39 W ra ma ( s.24 6? 95? *853* ? nlf w l J.4 So " lló 839 W ! , O6O , * , ! # śpi*!* ) ,44 s, OL820 u ggg Redaktor odpowiedzialny; Stefan Nieszpor.

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5 PRAWO KONSTYTUCYJNE Ćwiczenia 5 Prezydent a) Pozycja ustrojowa b) Zasady wyboru c) Funkcje ustrojowe i kompetencje d) Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna WŁADZA WYKONAWCZA Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ DZIEŃ FLAGI RP ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy,

Bardziej szczegółowo

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] :16:23 OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY MIELEC [FOTO] 2015-11-16 11:16:23 Listopada w Polskie Narodowe Święto Niepodległości, w Chorzelowie odbyły się uroczyści gminne dla uczczenia 97

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym

Bardziej szczegółowo

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 1. Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-21/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE AMBASADORA WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA J.E.P. CONRADA BRUCH NA OFICJALNYM OTWARCIU KONSULATU HONOROWEGO LUKSEMBURGA W KATOWICACH

PRZEMÓWIENIE AMBASADORA WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA J.E.P. CONRADA BRUCH NA OFICJALNYM OTWARCIU KONSULATU HONOROWEGO LUKSEMBURGA W KATOWICACH Katowice, 28 listopada 2018 r. PRZEMÓWIENIE AMBASADORA WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA J.E.P. CONRADA BRUCH NA OFICJALNYM OTWARCIU KONSULATU HONOROWEGO LUKSEMBURGA W KATOWICACH Drogi Mikołaju, Szanowni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Ł ą ę Ó ł ą ł ć ę Łą ą Liczba stron : 5 Data : 2008-11-19 Nazwa pliku : 0305-16A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KO 56/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka w sprawie D. M. skazanego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05

Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05 Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05 Stwierdzenie, że wyborcy udzielali poparcia, składając podpisy na wykazie zawierającym nazwę komitetu wyborczego, ale bez wskazania imienia i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9

Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9 Mojżesz i plagi egipskie (część 1) Ks. Wyjścia, rozdziały 7-9 Ks. Wyjścia 7,8-12 Bóg polecił Mojżeszowi i Aaronowi, aby poszli wcześnie rano nad brzeg Nilu, aby spotkać tam faraona. Mieli mu przekazać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 108/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 108/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 108/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r.

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 113 9354 Poz. 745 745 USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt IV KO 96/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 maja 2016 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki w sprawie R. K. skazanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r.

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r. REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Biogram podporucznika Wojska Polskiego Zenona Rymaszewskiego Opracowany przez Dariusza Łukaszewicza nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

KAZUS 1 Sekretarz urzędu dyplomatycznego Białorusi w RP udał się swoi służbowym pojazdem na wieczorne spotkanie ze znajomymi. Pojazd posiadał niebieskie tablice oraz oznaczenie CD. Sekretarz zaparkował

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych

6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych Rządy Sanacji 6 VIII 1926 roku prezydent wydał pierwszy dekret tworzący Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); podlegał tylko prezydentowi Piłsudski rezygnując

Bardziej szczegółowo

Art. 1. 1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 1. 1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Projekt Ustawa z dnia...2011 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy

Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy Jesteśmy razem! Gdynia przeciw nienawiści i przemocy Tysiące mieszkańców Trójmiasta tuż po godzinie 18.00, w samym sercu Gdańska zapaliło znicze i oddało hołd pamięci tragicznie zmarłego prezydenta, Pawła

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSP 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

- kontrola finansów państwa poprzez stanowienie budżetu i ustalanie wysokości podatków;

- kontrola finansów państwa poprzez stanowienie budżetu i ustalanie wysokości podatków; Zjednoczone Królestwo to monarchia parlamentarna z rządem ponoszącym odpowiedzialność przed parlamentem. Na czele państwa stoi monarcha brytyjski. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu. Władzę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 13/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Przed Festusem. Dzieje Ap. 25,1-12 Kwestie polityczne. Przed Agryppą. Dzieje Ap. 25,13-26,32 Król Agryppa i Berenika Mowa Pawła Reakcja Agryppy

Przed Festusem. Dzieje Ap. 25,1-12 Kwestie polityczne. Przed Agryppą. Dzieje Ap. 25,13-26,32 Król Agryppa i Berenika Mowa Pawła Reakcja Agryppy Lekcja 12 na 22. września 2018 A Paweł na to: Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 2 grudnia 2009 r., I CSK 140/09

Postanowienie z dnia 2 grudnia 2009 r., I CSK 140/09 Postanowienie z dnia 2 grudnia 2009 r., I CSK 140/09 W razie naruszenia prawa osoby trzeciej, brak zgody Sejmu na pociągnięcie posła do cywilnej odpowiedzialności sądowej w sprawie wchodzącej w zakres

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 452/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

WDOWA I SĘDZIA WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

WDOWA I SĘDZIA WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE Ew. Łukasza 18,1-8; 1 List do Tesaloniczan 5,17-18; List do Kolosan 4,2 Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, Mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/6370,98-rocznica-bitwy-pod-zadworzem-uroczystosci-ku-czci-bohater ow-18-sierpnia-2018.html 2019-05-15, 20:41 Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4316,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-mswia.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 00:39 Autor: Magdalena Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/31088,sluzby-wzorowo-dbaly-o-bezpieczenstwo-podczas-co P24-w-Katowicach.html 2019-06-08, 11:02 Służby wzorowo dbały

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Aktualności rolnicze r.

Aktualności rolnicze r. https://www. Aktualności rolnicze - 01.05.2018 r. Autor: Krzysztof Machajski Data: 1 maja 2018 Dziś w majówkowych Aktualnościach rolniczych: Skąd się wzięło Święta Pracy? Święto Pracy w Polsce Jak się

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt V KK 125/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski SSN Rafał Malarski Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1851 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo