Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata"

Transkrypt

1 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata zaprezentowano przyjęte wartości w latach Okres prognozowania do roku 2026 sprawia, że prognozy te powinny być realistyczne i określają, dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Poznańskiego, w tym na obsługę długu; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Powiatu Poznańskiego; wynik budżetu Powiatu Poznańskiego; przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu Powiatu Poznańskiego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje, o których mowa w art ; kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji. Uzupełniono także dane dotyczące planu i wykonania za 3 kwartały 2020 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2020 roku. Dane te są niezbędne do obliczenia wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Okres na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego spełnia wymogi przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę 1

2 kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Poznańskiego terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2021 oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2026 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2021 do 2026 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego jest narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami powiatu. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą przyszłość, opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą, istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Poznańskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, np. wynikające z epidemii COVID-19, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez samorząd. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, na bieżąco monitoruje się sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnikliwie analizuje zgłaszane przez organizacje samorządowe propozycje zmian usprawniających realizację zadań wykonywanych przez jst oraz zmian w obszarze finansów jst, w celu przygotowania ewentualnych kolejnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotychczasowe rozwiązania uelastyczniające samorządowe finanse zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dają szersze uprawnienia organowi wykonawczemu, w związku koniecznością przeciwdziałania COVID-19 w zakresie gospodarki finansowej. Zmiany wynikają z nowego art. 15zn ustawy. W znaczny sposób został poszerzony zakres w jakim Zarząd może samodzielnie wprowadzić zmiany do budżetu, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Przepisy zawarte w art. 15zn ustawy umożliwiają Zarządowi Powiatu samodzielnie: dokonywać czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 4 ustawy o finansach publicznych, zmieniać przeznaczenie rezerw celowych utworzonych w budżecie, bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu, utworzyć nową rezerwę celową, bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu Rady Powiatu, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 2

3 dokonywać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Szczególne rozwiązania dotyczą też wykonywania tegorocznego budżetu. Ustawa przewiduje, że będzie on mógł być wykonany z kwotą wydatków bieżących przewyższającą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. Jednak różnica między tymi kwotami musi wynikać z wydatków finansowanych środkami własnymi samorządu na przeciwdziałanie COVID-19. Ponadto ustawodawca przewidział specjalne zasady ustalania relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na lata W trakcie 2020 roku z uwagi na negatywny wpływ sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na poziom dochodów Powiatu, wprowadzono szereg zmian w uchwale budżetowej. Między innymi obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w PIT o kwotę 30 mln zł oraz CIT o kwotę 1,5 mln zł, zrezygnowano z części planowanych do realizacji remontów i inwestycji oraz zwiększono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy. Na dzień dzisiejszy jednak trudno jest przewidzieć konsekwencje i ostateczny poziom spadku zaplanowanych wpływów. DOCHODY Na 2021 rok wielkości dochodów zostały przyjęte wartości w sposób realny i stabilny. Wykorzystano informacje zawarte w zawiadomieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego, szacunków dokonanych przez dyrektorów podległych Powiatowi jednostek oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2020 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Ponadto prognozując dochody Powiatu Poznańskiego wzięto pod uwagę prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w tym: wzrost PKB 4% (po prognozowanym spadku PKB w bieżącym roku o 4,6%), średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 1,8 %, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok, wynosić będzie 4.134,02zł, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosić 2.800,00zł brutto, oznacza to wzrost o 200,00zł w stosunku do 2020 roku. Stawka godzinowa wyniesie 18,30zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku [Dz. U. z 2020 r. poz. 1596]). 3

4 Dochody na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem ,79zł, w tym: dochody bieżące ,61zł dochody majątkowe ,18zł Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2021 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2021 rok. Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco: Rok Dochody ogółem Wzrost dochodów Dochody bieżące Wzrost dochodów bieżących Dochody majątkowe W tym ze sprzedaży majątku , , , , ,97 1, ,01 1, , , ,59 1, ,87 1, , , ,51 1, ,61 0, , , ,79 1, ,61 1, , , ,00 1, ,00 1, , , ,00 1, ,00 1, , , ,00 0, ,00 1, , , ,00 1, ,00 1, , , ,00 1, ,00 1, , ,00 Prognozując wysokość dochodów bieżących na lata przyjęto stały wzrost tych dochodów o ok. 3 procent. Głównym źródłem dochodów budżetu powiatu są wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W 2021 przyjęto dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości ,00zł, z tytułu udziału w CIT w wysokości ,00zł. Przekazana informacja od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W latach zakłada się dalszy wzrost udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych o ok. 3 procent rocznie, a w podatkach dochodowych od osób prawnych o 500 tys. rocznie. Realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega ciągłej analizie z uwagi na ograniczenia i restrykcje w gospodarce, związane z epidemią COVID-19, a 4

5 także ze względu na zmiany, które weszły w życie od 1 października 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy zakłada m.in. iż zmieni się stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym. Dla rozliczenia rocznego za 2019 rok będzie ona wynosiła 17,75%, a w kolejnych lat (a więc od 1 stycznia 2020 roku) 17%. W dochodach bieżących wyszczególniono również wpływy z subwencji ogólnej, obejmującej część równoważącą oraz część oświatową, przyjmując wzrost o 4 procent rocznie oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przyjmując wzrost o 3 procent rocznie. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister powiadomi powiat w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, iż przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2021 kwotę ,18zł, co stanowi spadek w stosunku do 2020 roku o kwotę ,72zł. Poziom zrealizowanych dochodów majątkowych obejmuje wpływy do budżetu, wynikające z umów podpisanych w latach ubiegłych, związanych z realizacją przez Powiat projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej W roku 2020 dochody majątkowe obejmują również wpływ do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w celu minimalizowania skutków zmniejszenia dochodów własnych. Środki te nie będą wykorzystane w 2020 roku, stanowić będą przychody w budżecie na 2021 rok. Ponadto Powiat Poznański złożył wnioski o przyznanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w zakresie ostatniego naboru, tj. z puli 6 mld zł. Na chwilę obecną nie ma informacji o wynikach naboru i wysokości przyznanego dofinansowania. Zaplanowane dochody majątkowe w 2022 roku w kwocie ,00zł oraz w roku 2023 w kwocie ,00zł, w znacznej mierze wynika z podpisanej w październiku 2019 roku umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg powiatowych 5

6 Borówiec Koninko Lotnisko Poznań Krzesiny, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach następujące środki finansowe: w roku ,00zł, w roku ,00zł, w roku ,00zł, w roku ,00zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kolejnych latach są niższe, co wynika z mniejszego udziału środków unijnych w budżecie Powiatu. Zaplanowane w latach dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie ,00zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia np. maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na poziomie obecnie posiadanych informacji. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to zaplanowana kwota ,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną. Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach , , , , , , , ,00 - Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI Wydatki na 2021 rok przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2021 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok. Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem ,79zł, w tym: wydatki bieżące ,19zł wydatki majątkowe ,60zł Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco: 6

7 Wydatki bieżące bez obsługi długu Wzrost wydatków bież. bez obsł. długu Wzrost wydatków majątkowych Wydatki Wzrost Obsługa Wydatki Rok ogółem wydatków długu majątkowe , , , , ,80 1, ,37 1, , ,36 2, ,58 1, ,76 1, , ,86 0, ,51 1, ,26 1, , ,25 1, ,79 0, ,19 1, , ,60 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 1, ,00 1, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 1, ,00 1, , ,00 1, ,00 1, ,00 1, , ,00 1,00 Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z UE, na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Przy planowaniu wydatków na 2021 rok uwzględniono uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wykonanie wydatków za III kwartały roku bieżącego oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach , , , , , Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Przyjęte kwoty wydatków budżetowych na lata nie stanowią planu, a limity ich wielkości. Wydatki bieżące w tych latach zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu tj. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić 7

8 budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (art. 242 ustawy o finansach publicznych). W ramach wydatków bieżących ustalono następujące limity wydatków: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz ), przyjmując odpowiednio wzrost o ok. 4%, w tym: , , , , , ,00 w całym okresie objętym prognozą Powiat Poznański nie planuje wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (poz ), w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów (poz ), w tym: , , , , , ,00 Przyjęta wysokość planowanych wydatków majątkowych nie jest tak jednoznaczna, wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczone w załączniku 2 do WPF zostały zaplanowane w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w wypadku podpisanych umów o dofinansowanie, również w pełnej wysokości wydatków. Prognoza wydatków majątkowych na 2021 rok ustalona w kwocie ,60zł, zabezpiecza kontynuację dużej liczby inwestycji, realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, kontynuację inwestycji, realizowanych ze środków własnych oraz niewielką ilość nowych zadań inwestycyjnych, w dużej mierze dotyczących przygotowania dokumentacji. W związku z brakiem środków, realizacja innych zadań przełożona została do planu na lata kolejne. 8

9 Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących bez obsługi długu w latach , , , , , , , , , dochody bieżące Wydatki bieżące bez obsługi długu ,00 Wynik budżetu i wynik bieżący w latach , , ,00 wynik budżetu wynik bieżący WYNIK BUDŻETU Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2021 planowany jest deficyt budżetu w kwocie ,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z kredytów. Wynik budżetu w kolejnych latach objętych prognozą stanowi nadwyżkę budżetu, ustalono również przeznaczenie jej na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się następująco: , , , , , ,00 9

10 PRZYCHODY W 2021 roku planuje się przychody w łącznej kwocie ,00zł, z tego: planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie ,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę ,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewidywana kwota wolnych środków za 2020 rok wyniesie minimum ,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok, po zamknięciu roku budżetowego planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ,00zł. Powiat Poznański w 2020 roku otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). Zgodnie z pismem nr ST Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2020 roku, środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków. W pozostałych latach objętych prognozą przychodów nie planuje się. 10

11 ROZCHODY W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów, uwzględniające wszystkie przypadające w danym roku do spłaty zobowiązania, wynikające z wcześniej zawartych umów, z tego: , , , , , ,00 KWOTA DŁUGU Planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do końca 2026 roku. Planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat kredytów w latach wyniesie odpowiednio: , , , , ,00 0,00 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację. 11

12 FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono: 1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1) w tym Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) ustalono w następujących kwotach na poszczególne lata: w 2021 roku ,61zł, w 2022 roku ,51zł, w 2023 roku ,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów: Europa nie wyklucza dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2021 roku kwota ,00zł; Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2022 roku kwota ,00zł; Gotowi do pracy rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł, w 2023 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota ,61zł, w 2022 roku kwota ,51zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów 12

13 kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł. 2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) ustalono w następujących kwotach: w 2021 roku ,55zł, w 2022 roku ,42zł, w 2023 roku ,00zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów: Europa nie wyklucza dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2021 roku kwota ,00zł; Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2022 roku kwota ,00zł; Gotowi do pracy rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł, w 2023 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota ,55zł, w 2022 roku kwota ,42zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł. 13

14 3) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2), w tym Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ), na 2021 rok ustalono w kwocie ,18zł, na 2022 rok w kwocie ,41zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów: Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) w 2021 roku kwota ,00zł; Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w 14

15 ramach Poddziałania Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota ,18zł, w 2022 roku kwota ,41zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota ,00zł. 4) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) ustalono w następujących kwotach: w 2021 roku ,05zł, w 2022 roku ,00zł. Dochody obejmują wpływy środków na dofinansowanie następujących projektów: Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) w 2021 roku kwota ,00zł; Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

16 2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 2021 roku kwota ,00zł; Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2021 roku kwota ,05zł, w 2022 roku kwota ,00zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w 2021 roku kwota ,00zł. 5) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3), w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) na rok 2021 ustalono w kwocie ,61zł, na rok 2022 w kwocie ,51zł, na rok 2023 w kwocie ,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota 2.000,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie w 2021 roku kwota ,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł, w 2023 roku kwota ,00zł; 16

17 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota ,61zł, w 2022 roku kwota ,51zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł. 6) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) ustalono na rok 2021 w kwocie ,54zł, na rok 2022 w kwocie ,42zł, na 2023 rok w kwocie ,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota 2.000,00zł; Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie w 2021 roku kwota ,00zł; Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł, w 2023 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota ,54zł, w 2022 roku kwota ,42zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł. 7) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4), w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) na 2021 rok ustalono w kwocie ,60zł, na 2022 rok w kwocie ,41zł, na 2023 rok w kwocie ,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) w 2021 roku kwota ,00zł, w 2022 roku kwota ,00zł, w 2023 roku kwota ,00zł; Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w 2021 roku kwota ,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim w 2021 roku kwota ,00zł; 17

18 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w 2021 roku kwota ,42zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota ,18zł, w 2022 roku kwota ,41zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota ,00zł. 8) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz ) na 2021 rok ustalono w kwocie ,05zł, na 2022 rok w kwocie ,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo Modrze oraz 2450P Rybojedzko Sapowice Strykowo w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w 2021 roku kwota ,00zł; Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim w 2021 roku kwota ,00zł; Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w 2021 roku kwota ,05zł, w 2022 roku kwota ,00zł; Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II w 2021 roku kwota ,00zł. 18

19 WYDATKI OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 3 ustawy Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w 2021 roku, z uwagi na zachowanie ciągłości. Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio: , , , , , ,00 W ramach przedsięwzięć wyszczególniono: 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1) przedsięwzięcie nr i pn. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach , w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych 19

20 gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą ,00zł, z tego: wydatki bieżące ,00zł, wydatki majątkowe ,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: wydatki bieżące 2021 rok ,00zł, 2022 rok ,00zł, wydatki majątkowe 2021 rok ,00zł. Limity zobowiązań wynoszą: wydatki bieżące ,00zł, wydatki majątkowe ,00zł. 2) przedsięwzięcie nr i pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. Celem jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. 20

21 Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą ,71zł, z tego: wydatki bieżące ,12zł, wydatki majątkowe ,59zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: wydatki bieżące 2021 rok ,61zł, 2022 rok ,51zł, wydatki majątkowe 2021 rok ,18zł, 2022 rok ,41zł. Limity zobowiązań wynoszą: wydatki bieżące ,12zł, wydatki majątkowe ,59zł. 3) przedsięwzięcie nr pn. Europa nie wyklucza Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą ,00zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 0,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. 4) przedsięwzięcie nr pn. Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą ,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok ,00zł, 2022 rok 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie ,00zł. 5) przedsięwzięcie nr pn. Horeca Logistic poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie 21

22 Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach ustalono w kwocie ,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi ,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie ,00zł. 6) przedsięwzięcie nr pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II EDYCJA Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Poddziałanie Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi ,26 zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi ,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępu do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. Realizację projektu zaplanowana jest na lata Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie ,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok ,00zł, 2022 rok ,00zł, 2023 rok ,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie ,00zł. 7) przedsięwzięcie nr pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) Realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu 22

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/349/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023 Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 2022 Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (w skrócie WPF), wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XI/98/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku Uchwała Nr 655/1 O Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XXX/234/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018-2029 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XX/152/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017-2023 Uwagi ogólne W

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych do Gminy Piława Górna na lata 2013-2018 Wstęp W Objaśnieniach wartości przyjętych do Gminy Piława Górna na lata 2013-2018 prezentowane są objaśnienia przyjętych wartości

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Dokument podpisany elektronicznie Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018 2021 Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (w skrócie WPF), wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/680/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 14 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/680/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/680/16 RADY MIASTA KATOWICE z 14 gru 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Katowice uchwala:

Rada Miasta Katowice uchwala: Uchwała nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.01.2015 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 2024 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 2037 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Katowice uchwala. 1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2008 r. w wysokości zł

Rada Miasta Katowice uchwala. 1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2008 r. w wysokości zł Uchwała nr XX/369/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C Urz^d Miasta Lodzi z dnia Hanna Zdanowska INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA 2014-2031, W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C Lodz, sierpien 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 Na podstawie art. 228 i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 2040 Gminy Miasta Radomia Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 9 Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/149/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVI/149/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVI/149/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wrocławskiego została opracowana na lata 2016-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 58. 67.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR XIX/165/16 RADY GMINY BRANICE. z dnia 20 czerwca 2016r.

Uchwała NR XIX/165/16 RADY GMINY BRANICE. z dnia 20 czerwca 2016r. Uchwała NR XIX/165/16 RADY GMINY BRANICE z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/840/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/840/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/840/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2013-2033. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.80.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2013 r. Formuła Wyszczególnienie 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata

Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata Narodowe Forum Muzyki Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 2043 1 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Strona 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/224/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XL/224/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XL/224/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr.././2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku Zarządzenie Nr 34.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr 125.53.2018 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

O BJAŚNIENIA wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata

O BJAŚNIENIA wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej O BJAŚNIENIA wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026 Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r.

UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r. UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/.../16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

UCHWAŁA NR XXVII/.../16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy Projekt UCHWAŁA NR XXVII/.../16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo