Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25"

Transkrypt

1 Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Instrukcje aktualizował: Specjalista ds. BHP i P.poż. inż. Krzysztof Krochmal

2 SANOK P A Ź D Z I E R N I K 2013 R. Niniejszą instrukcję opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010r., poz.719). I. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO-TECHNICZNA OBIEKTU 1.Nazwa i lokalizacja obiektu : Gimnazjum Nr 4 w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II nr Wymiary budynku : - powierzchnia kondygnacji podziemnej 444 m 2 - powierzchnia kondygnacji naziemnych m 2 - wysokość budynku 13 m - ilość kondygnacji nadziemnych 3 3. Konstrukcja budynku - elementy żelbetonowe uzupełniane cegłą pełną i bloczkami betonowymi. - ściany nośne elementy żelbetowe i bloczki betonowe - stropy żelbetowe - ściany działowe żelbetowe - duża płyta - ściany osłonowe brak - stropodachy ( dach ) stropodachy żelbetowe po modernizacji 4. Zagospodarowanie budynku : α) przeznaczenie pomieszczeń: Na pierwszej kondygnacji znajduje się: - sekretariat szkoły - gabinet dyrektora - gabinet higienisty - dyżurka woźnych - pomieszczenie na ksero - sześć klas lekcyjnych - szatnie konstrukcja dachu drewniana kryta blachą trapezową,poddasze nieużytkowe.

3 - jadalnia (świetlica) połączona z kuchnią Blok sportowy - sala gimnastyczna - dwie szatnie dla uczniów z natryskami - pokój dla nauczycieli w.f - szatnia dla pracownic obsługi - mały holik - archiwum - mała sala gimnastyczna - pomieszczenie na kostiumy ludowe - Na drugiej kondygnacji znajduje się : - gabinet wicedyrektora - gabinet głównej księgowej - pokój nauczycielski - dwa pokoje socjalne - biblioteka - czytelnia - sześć klas lekcyjnych - pracownia techniczna - izba tradycji Na trzeciej kondygnacji znajduje się: - pomieszczenie pedagoga - pomieszczenie psychologa - pracownia komputerowa - pracownia fizyki - pracownia chemiczna - dwie pracownie j. polskiego - pracownia geografii - pracownia biologii - pracownia językowa - pracownia muzyczna - sklepik szkolny Część piwniczna w piwnicach znajduje się: - pomieszczenie konserwatora - magazyn ziemniaków i warzyw - pomieszczenie na naczynia - dwa pomieszczenia na sprzęt szkolny - pomieszczenie wod.kan. b) maksymalna ilość osób przebywających w budynku c) maksymalna ilość osób 332 uczniów + 49 osób personelu

4 przebywających na największej kondygnacji 120 osób na parterze d) ilość osób niepełnosprawnych brak e) lokalizacja i wielkość pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi (maks. liczba osób ponad 50) sala gimnastyczna - parter-blok sali gimnastycznej o pow. 380 m 2, świetlica (jadalnia ) parter blisko wejścia do szkoły opow. 72 m 2 f) rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo ( z podaniem pomieszczenia w którym występują) g) ilość wyjść ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na otwartą przestrzeń : - z budynku szkoły - dwa - z bloku sal gimnastycznych - dwa - magazyn pracowni techniki (materiały drewniane i papier) I piętro s. - kancelaria szkolna, gabinet dyrektora (dokumentacja) parter - s.1 - magazyn sprzętu sportowego (sprzęt sportowy) - blok sali gimnastycznej s. - archiwum szkolne (dokumentacja) zaplecze bloku sportowego, - biblioteka szkolna (książki)- I piętro s. - z pomieszczeń kuchni - jedno 5. Klatki schodowe : a) ilość - w budynku szkolnym dwie w bloku sal gimnastycznych - pracownia fizyki i chemii (odczynniki chemiczne ) - II piętro -s. zaplecze - pomieszczenia magazynowe w piwnicy sprzęt szkolny. jedna b) konstrukcja schodów betonowe

5 c) szerokość 150 cm d) spoczniki na półpiętrach 300 x 150 cm e) sposób wydzielenia ściany żelbetonowe f) urządzenia zapobiegające zadymieniu brak 6. Instalacje wewnętrzne : a) elektryczna kryta - podtynkowa. Tablica główna z wyłącznikiem głównym po lewej stronie przy wejściu głównym. Rozdział na poszczególne piętra, na których są po dwie tablice bezpieczników. W bloku sali gimnastycznej - jedna tablica bezpieczników - w holu. b) ogrzewcza Centralne ogrzewanie z kotłowni miejskiej c) odgromowa tak - zwody stalowe. d) gazowa gaz ziemny; główny kurek gazowy zlokalizowany w szafce od strony wjazdu; odbiorniki-taborety gazowe w pomieszczeniach kuchni. 7. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające : a) instalacja hydrantowa wewnętrzna na każdym piętrze - na korytarzach -po dwa hydranty o średnicy 25 mm, wyposażone w węże 25 mb i strumienice. Instalacja nawodniona. b) instalacja sygnalizacji alarmu p.poż. Dzwonki szkolne. Kontakt telefoniczny z kancelarii szkolnej. 8. Zaopatrzenie wodne : a) sieć hydrantowa zewnętrzna brak. Najbliższe hydranty w odległości ok. 80 m od budynku, na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i Sadowej,

6 b) cieki i zbiorniki wodne zlokalizowane w odległości do 500 m od obiektu brak 9. Drogi pożarowe do budynku : droga betonowa od strony ulicy Jana Pawła II o szerokości 4 m wjazd na dziedziniec o nawierzchni asfaltowej z możliwością zawracania samochodów ciężarowych i objazdu budynku. II. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA 2.1. Źródła powstania pożaru : Szkoła jest obiektem zaliczonym do III kategorii zagrożenia ludzi. Blok sportowy ( sale gimnastyczne wraz z zapleczem ) oraz świetlice Należy zaliczyć do kategorii ZL I zagrożenia ludzi ( pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób ). Uwzględniając istniejące instalacje przyczyną pożaru mogą być : - przeciążenie instalacji elektrycznej, - stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, - niezachowanie wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, - stosowanie prowizorycznych instalacji i urządzeń, - stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych (poza instalacją c.o.) niezgodnie z zaleceniami producenta, - używanie otwartego ognia w pomieszczeniach wymienionych w p-cie 4f - prowadzenie prac laboratoryjnych bez odpowiedniego zabezpieczenia p.poż. - prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu instalacji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo, - niewłaściwe magazynowanie i stosowanie cieczy palnych ( laboratoria, podręczne magazyny ) oraz rozlewanie ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych ). - celowe podpalenie.

7 2.2. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru : Uwzględniając technologię budowy obiektu (płyty żelbetonowe), nie widzi się możliwości rozprzestrzeniania się pożaru z pomieszczenia do pomieszczenia. Pożar może rozprzestrzeniać się jedynie w danym pomieszczeniu, pomiędzy elementami jego wyposażenia - meble, wykładziny, firanki. Jedynym zagrożeniem życia i zdrowia osób przebywających w szkole, jest możliwość rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych klatkami schodowymi lub kanałami wentylacji samograwitacyjnej. III. ZAPOBIEGANIE MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. 3.1.W celu zapobiegania możliwości powstania pożaru należy : Instalacje i urządzenia techniczne użytkować w należytym stanie technicznym, zgodnie z wymogami producenta, oraz poddawać je okresowym kontrolom i konserwacji, czuwać nad systematycznym usuwaniem zanieczyszczeń przewodów dymowych - czuwać, aby raz w roku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, dokonywała przeglądów i pomiarów : - pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie oporności przewodów roboczych, - kontroli szczelności instalacji gazowej, - kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, - nie ustawiać żadnych urządzeń elektryczny w sali gimnastycznej, z uwagi na to, że znajduje się tam podłoga drewniana, - dopilnować aby punkty świetlne były zabezpieczone kloszami ochronnymi, tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej zamknięte i odpowiednio oznakowane, - instalować oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznej w sposób zabezpieczający podłoże przed zapaleniem, - w pomieszczeniach wymienionych w p-cie 4 f (magazyny, biblioteka szkolna, zaplecze pracowni fizycznej i chemicznej, archiwum szkolne i magazyn pracowni techniki) nie używać otwartego ognia, - w trakcie prac remontowych związanych ze spawaniem, podgrzewaniem, malowaniem farbami olejnymi itp, zachowywać wszelkie zasady bhp, i p.poż. obowiązujące przy takich pracach,

8 - zabronione jest składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych, a szczególnie ewakuacyjnych, - materiały palne przechowywać i składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, które mogą się nagrzewać pow C, oraz przewodów uziemiających i odgromowych, - elektryczne urządzenia grzewcze (czajniki, grzałki, grzejniki) muszą pracować pod nadzorem, a ustawiać je należy w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych, - w pomieszczeniach w których dopuszczalne jest palenie tytoniu należy umieścić popielniczki z materiału niepalnego - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL I -sala gimnastyczna i świetlica : - nie stosować łatwo zapalnych zasłon i kotar oraz wystrojów wnętrza, - nie stosować wykładzin podłogowych łatwo zapalnych, - nie montować wykładzin ściennych i sufitów podwieszanych z materiałów łatwo zapalnych, kapiących przy kontakcie z ogniem W celu zapobiegania skutkom powstałych pożarów należy : - utrzymywać stale drożne wyjścia na wypadek ewakuacji, - utrzymywać drożne korytarze i przejścia ( zabrania się ustawiania jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację), - dokładnie oznakować drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, - dokładnie oznakować miejsce znajdowania się kluczy do wyjść ewakuacyjnych, - wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, - oznakować zgodnie z Polską Normą miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego oraz lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego i gazu, - utrzymywać w stałej gotowości podręczny sprzęt gaśniczy, a w tym : - czuwać nad systematycznymi, najrzadziej raz w roku, przeglądami sprzętu gaśniczego przez uprawnioną osobę, - utrzymywać w ładzie i czystości szafki hydrantowe, przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego zachować następujące zasady : a) podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe i śniegowe) umieścić w pomieszczeniach, w których istnieje zwiększone

9 zagrożenie pożarowe magazyny, archiwum, pracownie techniki, warsztat, biblioteka, laboratoria, nad wejściem do tych pomieszczeń należy umieścić oznakowanie. b) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, c) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, d) maksymalna odległość dojścia do powyższego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m, e) stosować odpowiedni sprzęt gaśniczy, uwzględniając następujące zasady : - do gaszenia pożarów grupy A (drewno, papier, tkaniny) stosować gaśnice proszkowe typu ABC, płynowe lub śniegowe, - do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topiące się, benzyny, oleje, tłuszcze, lakiery) stosować gaśnice płynowe, proszkowe lub śniegowe, - do gaszenia pożarów grupy C (gazy palne - propan-butan) stosować gaśnice proszkowe lub śniegowe, - do gaszenia urządzeń elektrycznych, które mogą być pod napięciem oraz innych materiałów znajdujących się w pobliżu, stosować gaśnice proszkowe, halonowe lub śniegowe. Zabrania się stosowania w tym przypadku gaśnic płynowych i hydrantu. 3.3 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Do podstawowych obowiązków pracowników szkoły oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na jej terenie należy zapobieganie możliwości powstania pożaru, a w szczególności: Zadania i obowiązki Dyrektora Szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dyrektor szkoły ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanych terenów, budynków, obiektów budowlanych i pomieszczeń.

10 W ramach realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu Dyrektor powinien wprowadzić w życie postanowienia określone w niniejszej instrukcji, a w szczególności: - zaznajomić pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i egzekwować ich przestrzegania, - zapewnić wyposażenie terenów, budynków i obiektów budowlanych i pomieszczeń w sprzęt pożarniczy, ratowniczy i środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach (2) oraz utrzymanie tego sprzętu w pełnej sprawności technicznej, - zapewnić osobom przebywającym na terenach, w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, - przygotować tereny, budynki i obiekty budowlane do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, - wykonywać zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnione w zarządzeniach pokontrolnych /decyzjach administracyjnych/ wydawanych przez kontrolujące organy zewnętrzne, - w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie szkoły kierować akcją ratowniczą do czasu przybycia Jednostek Straży Pożarnej Zadania i obowiązki pracownika odpowiedzialnego za ochronę ppoż. W szkole. Do podstawowych zadań pracownika prowadzącego zagadnienia ppoż. W szkole należy: - kontrolowanie na bieżąco zakładu w zakresie ochrony p.poż. i wydawanie wiążących poleceń oraz czuwanie nad realizacją poleceń pokontrolnych, - współdziałanie w tworzeniu warunków przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru - udzielać pomocy przy opracowaniu stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych i planów ewakuacji oraz sprawdzanie tych planów - uczestniczenie w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenie prac pożarowoniebezpiecznych - czuwać nad prawidłową działalnością służb odpowiedzialnych za kontrolę urządzeń gaśniczych i alarmowych, - prowadzenie analizy wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt pożarniczy oraz urządzenia i instalacje gaśnicze i przedkładanie wniosków, - nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz uczestniczenie i doradztwo w opracowywaniu planów zabezpieczenia obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - okresowe kontrole stanu urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu pożarniczego, - prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zadania i obowiązki kierownika administracyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do podstawowych zadań kierownika administracyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: - stały nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń i instalacji oraz natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszelkich nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie pożarowe,

11 - znajomość przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowego obiektu, - usuwać dostrzeżone, zgłoszone lub wskazane zaleceniami pokontrolnymi uchybienia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu oraz odpowiada za pełną i terminową realizację zaleceń pokontrolnych, - zapewnia właściwą konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych instalacji i urządzeń, - zapewnienie swobodnego dostępu do sprzętu gaśniczego i urządzeń p.poż., - dokonywanie zakupów sprzętu, urządzeń pożarniczych oraz elementów wyposażenia budynku i pomieszczeń tylko takich, które posiadają właściwe atesty, - rozmieszczenie w miejscach widocznych tablic i instrukcji przeciwpożarowych oraz tablic ewakuacyjnych, - utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych Zadania i obowiązki woźnych w zakresie ochrony p.poż. Do podstawowych zadań woźnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: - w przypadku powstania pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia powiadomienie służb ratowniczych, - znajomość wszystkich pomieszczeń na terenie szkoły ( wejścia, wyjścia ewakuacyjne ), - informowanie przełożonego o stwierdzonych usterkach i nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa p.poż., - znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazowego, zaworu wody oraz miejsca gdzie znajduje się telefon, - bieżące informowanie przełożonych o zauważonych podczas dyżuru nieprawidłowościach w pracy urządzeń lub instalacji, - dopilnowanie, aby po zakończeniu pracy na terenie obiektu nie przebywały osoby postronne, - w przypadku powstania pożaru, lub innego zagrożenia miejscowego, po przybyciu jednostek ratowniczych wskazanie miejsca zagrożenia Zadania i obowiązki osób sprzątających w zakresie ochrony p.poż. Do obowiązków osób sprzątających należy: - znajomość przepisów bhp, ochrony p.poż. i wykonywanie pracy zgodnie z tymi zasadami, - zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, - sprawdzenie, po zakończeniu pracy, czy wyłączone zostały spod napięcia instalacje i urządzenia elektryczne oraz czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru z innej przyczyny, - udział w gaszeniu pożaru oraz prowadzeniu ewakuacji Zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do podstawowych zadań nauczycieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

12 - zwracać szczególną uwagę na użytkowanie elektrycznych urządzeń grzejnych (grzejniki cieplne, grzałki elektryczne, itp.) nie pozostawiać ich bez dozoru, - znać przepisy i zasady ochrony ppoż. Zawarte w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, - brać udział w instruktażach w zakresie ochrony ppoż. Oraz poddawać się okresowym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie, - dbać o ład i porządek na miejscu pracy, - znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, - znać zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, - zwracać uwagę na drożność dróg ewakuacyjnych, - zgłaszać Dyrektorowi Szkoły o zauważonych niedociągnięciach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - brać udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywać polecenia wydawane przez kierującego akcją Zadania i obowiązki pracowników administracyjnych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy pracownicy administracyjni, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, zobowiązani są: - znać przepisy i zasady ochrony ppoż. Zawarte w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, - brać udział w instruktażach w zakresie ochrony ppoż. oraz poddawać się okresowym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać w tym zakresie wydawanych zarządzeń i wskazówek Dyrektora, - dbać o ład i porządek na miejscu pracy, - powiadomić niezwłocznie przełożonych o zauważonych w miejscu pracy zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego, - znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, - znajomość zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, - brać udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywać polecenia wydawane przez kierującego akcją. IV. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY : 4.1. Ustalenie ilości sprzętu. Przy ustaleniu ilości sprzętu przyjęto zasadę, że jedna jednostka sprzętu o zawartości środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm 3 powinien przypadać na każde 100 m 2 powierzchni. Przy ustaleniu ilości sprzętu gaśniczego uwzględniono kwalifikację pożarową budynku dokonaną w punkcie 2 niniejszej instrukcji. 4.2.Szkoła wyposażona jest w następujący podręczny sprzęt gaśniczy : - hydranty wewnętrzne po 2 na każdej kondygnacji

13 - gaśnice proszkowe typu ABC 4.3.Rozmieszczenie gaśnic w budynku szkoły: naziemnej 1 w bloku sali gimnastycznej W celu spełnienia wymagań odnośnie wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy należy w/w obiekt wyposażyć w następujący sprzęt gaśniczy: Parter - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4 x 3 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP -6 x 1 szt I piętro - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4 x 2 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt II piętro - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 3 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6x 1 szt Sala gimnastyczna - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 2 szt Mała sala gimnast. - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 1 szt Kuchnia Gaśnica śniegowa BC typ GS - 5x 1 szt Piwnica Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 z 1 szt. Archiwum Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt Biblioteka Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt Sala multimedialna Gaśnica proszkowa ABC typ GP 4 x 1 szt Pracownia techniczna Gaśnica proszkowa ABC typ GP 2 x 1 szt Sala komputerowa Gaśnica proszkowa ABC typ GP 4 x 1szt. Pracownia chemiczna - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 2x 1 szt. Sprzęt gaśniczy podlega okresowym przeglądom według zaleceń producentów, nie rzadziej niż raz w roku, przez wyspecjalizowaną firmę. V. ORGANIZACJA EWAKUACJI : W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor lub jego zastępca, a w ostateczności nauczyciel, który przejmuje całą kontrolę nad ewakuacją. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia stosuje się następujący plan działania : Lp Środki, które należy zastosować 1 Zaalarmowanie szkoły Odpowiedzialni Zasady wykonania Miejsce działania Sekretarka, Trzy 6-cio sekundowe, kolejno po sobie Dyżurka szkoły, woźna, następujące dzwonki lub powiadomienie gdzie znajduje sprzątaczki, głosowe. się przycisk osoby które dzwonka i zauważyły Otwarcie wszystkich wyjść klucze do

14 2 Wezwanie straży pożarnej Spotkanie straży pożarnej Przygotowanie do ewakuacji pożar ewakuacyjnych. wyjść. Miejsce zaistn. pożaru Dyrekcja, Sekretarka, woźna szkoły, naucz. lub inny pracownik, który zauważył pożar Dyrektor szkoły, upoważniony pracownik Nauczyciele i personel szkoły Telefoniczne wezwanie straży pożarnej w Sanoku tel. 998, z podaniem miejsca pożaru, rodzaju płonącego obiektu, dojazdu do szkoły. Podać : - dokładne miejsce pożaru w budynku, - czy pożar zagraża młodzieży, - jaką akcję ratowniczą już zorganizowano, - gdzie znajduje się dokumentacja szkolna (sekretariat, archiwum, pokój naucz.) oraz sprzęt ( pracownie przedmiotowe), które są zagrożone i należy ratować Po usłyszeniu alarmu nauczyciele przerywają zajęcia lekcyjne, wysyłają dyżurnego aby ustalił przyczynę, lub oczekują na informację z dyrekcji szkoły. Przygotowanie grupy uczniowskiej do ewakuacji : - szybkie zebranie książek, teczek, plecaków - ustawienie klasy przy drzwiach, - opuszczenie sali lekcyjnej, Sekretariat szkoły, prywatne telefony komórkowe Droga dojazdowa do szkoły 3 Ewakuacja osób Dyrekcja szkoły, nauczyciele i personel szkoły Przypomnieć uczniom o konieczności bezwzględnego wykonywania poleceń i unikania paniki. Przepuścić grupy, które już są na korytarzu i spokojnie włączyć się w nurt ewakuacyjny. Wyprowadzić młodzież na podwórko szkolne minimum 50 m od obiektu, sprawdzić stany liczbowe klas lub grup. W przypadku wątpliwości, czy wszyscy opuścili budynek szkolny, natychmiast zgłosić to prowadzącemu akcję (dyrektor, dowódca jednostki gaśniczej ) i wskazać przypuszczalne miejsce pobytu. Przeprowadzić całą młodzież do miejsca oczekiwania, wskazanego przez dyrekcję szkoły. W przypadku dużego zadymienia spowodować, aby wszyscy poruszali się w

15 4 Ewakuacja mienia szkoły Dyrekcja, nauczyciele pozycji pochylonej, a nawet z ustami zasłoniętymi chustką, najlepiej wilgotną o ile są na to warunki. Po ustaleniu potencjalnych zagrożeń dla majątku szkoły należy ustalić, które pomieszczenia należy ewakuować w całości. Ustalenie grupy pracowników, którzy będą uczestniczyć w tej akcji. Ustalenie, wspólnie z ekipą straży pożarnej, planu działania (sposobu wynoszenia, miejsca gromadzenia i zabezpieczenia mienia) 5 Gaszenie pożaru do czasu przybycia straży pożarnej Dyrektor szkoły, personel Równocześnie z ewakuacją : Dyrektor szkoły, woźny i inni pracownicy, nie zaangażowani w ewakuacje osób i mienia, przystępują do dokładnego ustalenia miejsca pożaru wstępnej akcji gaśniczej, za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Po przybyciu straży pożarnej dyrektor, lub inna osoba kierująca cała akcją, zdaje szczegółową relację o miejscu pożaru, podjętych działaniach i wraz z personelem, nie zaangażowanym w dozór nad uczniami, współpracuje przy gaszeniu pożaru, a następnie przy zabezpieczeniu pogorzeliska,a po przyzwoleniu ze strony odpowiednich władz do usuwaniu jego skutków Ćwiczenia z zakresu organizacji ewakuacji : Przygotowanie ćwiczeń : Za organizację ćwiczeń odpowiedzialny jest dyrektor placówki, który ich przeprowadzenie może zlecić odpowiedniemu pracownikowi. 1. Dyrektor placówki ustala termin przeprowadzenia ćwiczeń ( nie rzadziej niż raz na dwa lata - 13 ust. 1 cytowanego rozporządzenia). Równocześnie, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem, zawiadamia powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, a także specjalistę d.s. BHP. 2. Dyrektor może wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za organizację i przebieg próbnej ewakuacji Organizacja ćwiczeń :

16 1. Najpóźniej w przeddzień zaplanowanych ćwiczeń przypomnieć wszystkim uczniom zasady bezpiecznej ewakuacji - według zasad zawartych w rozdziale V niniejszej instrukcji. Uwaga przygotowując ćwiczenia nie podajemy dokładnej godziny planowanych ćwiczeń. 2. Przydzielić zadania dotyczące zaalarmowania wszystkich osób znajdujących się w placówce, otwarcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych, miejsca zgrupowania osób ewakuowanych Przebieg ćwiczeń : 1. W dniu ćwiczeń dyrektor lub osoba upoważniona alarmuje całą placówkę w ustalony sposób ( 3 6-cio sekundowe dzwonki oraz powiadomienie głosem). Równocześnie włącza stoper w celu pomiaru czasu pełnej ewakuacji. 2. Nauczyciele powiadamiają podopiecznych o konieczności szybkiego spakowania swoich zeszytów, książek, przyborów i zabrania wszelkich osobistych pakunków. 3. Nauczyciele ustawiają młodzież parami przed drzwiami i dokładnie sprawdzają stan liczbowy klasy grupy. 4. Po sprawdzeniu ostrożnie otwierają drzwi na korytarz i jeżeli są ku temu warunki wyprowadzają swoją grupę, spokojnie włączając się w nurt ewakuacji. 5. Po wyjściu z obiektu kierują grupę w miejsce zgrupowania, jeszcze raz przeliczają młodzież i meldują dyrektorowi lub osobie upoważnionej o stanie liczbowym, a jeżeli stan liczbowy nie zgadza się również o tym fakcie i o przypuszczalnym miejscu przebywania brakujących osób Zakończenie ćwiczeń : 1. Po odebraniu meldunków dyrektor sprawdza czas ewakuacji, co odnotowuje w protokole z przeprowadzonych ćwiczeń. 2. Wobec całej społeczności swojej placówki dokonuje podsumowania przeprowadzanych ćwiczeń, zwracając uwagę na : - organizację przygotowania do ewakuacji, - przebieg ewakuacji i ewentualne zakłócenia porządku, - czas trwania ewakuacji, - cel przeprowadzonych ćwiczeń. 3. Po omówieniu powyższych spraw dyrektor daje sygnał powrotu do sal lekcyjnych zajęć.

17 6. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA: 6.1. Zasady alarmowania : 1. Każdy kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu, zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować : a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki, b) Państwową straż Pożarną w Sanoku tel. 998 c) dyrektora szkoły tel i jego zastępcę tel Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać : a) gdzie się pali - nazwę obiektu, dokładny adres, numer kondygnacji, b) co się pali - np. odzież w szatni, meblościanka w sali, itp, c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne itp., d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko. Uwaga : po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i chwilę oczekiwać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować : a) numer alarmowy tel. 112 b) pogotowie ratunkowe tel. 999 c) Policję tel. 997 d) pogotowie energetyczne tel. 991 e) pogotowie gazowe tel Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia : 1. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo- gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych. 2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje dyrektor szkoły, jego zastępca, a razie ich nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany podporządkować się jego poleceniom.

18 3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna : a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego terenu, b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru, c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe (farby, lakiery, itp.), a także cenne sprzęty i urządzenia oraz ważne dokumenty, komputery i dyskietki, d) nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki lub osłonięcie twarzy, f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy powiadomić najbliżej znajdującą się osobę. W pomieszczeniu tym ograniczać ilość wdychanych gazów, a w tym celu poruszać się jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta np. wilgotną chustką. 7.ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. Prace niebezpieczne pożarowo, prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, jak prace remontowo budowlane związane z użyciem ognia otwartego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru. Przed rozpoczęciem prac osoba bezpośrednio odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe w szkole oraz wykonawca zobowiązani są: 1/ Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 2/ Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenia do powstania i rozprzestrzeniania się ognia. 3/ Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad: a/ wszystkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne, należy zabezpieczyć przed zapaleniem, b/ w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, c/ po zakończeniu prac należy poddać kontroli,miejsce, w którym prace były wykonywane,

19 d/ prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje, e/ właściciel obiektu jest obowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wykonawcę z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie wykonywanych prac, f/ sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością powstania pożaru. Szczegółowe zasady zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych pożarowo powinny być określone w odrębnej instrukcji przez właściciela lub zarządzającego obiektem. 8. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole zobowiązani są odbyć szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez właściciela zarządzającego obiektem. Szkolenie przeciwpożarowe prowadzi się jako: 1) wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych do pracy, które ciąży na osobach zatrudniających, 2) szkolenie podstawowe, które powinien zorganizować właściciel zarządzający obiektem. Wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych polega na zapoznaniu ich z występującym w miejscu pracy zagrożeniem pożarowym i innym oraz obowiązującymi w jednostce organizacyjnej przepisami z zakresu zapobiegania pożarom oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru. Szkolenie podstawowe w wymiarze minimum 4 godzin lekcyjnych obejmuje następującą tematykę: 1) zagrożenie pożarowe występujące na danym terenie, w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach, jakie użytkuje dana jednostka organizacyjna oraz przyczyny, jakie mogą złożyć się na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru w tego rodzaju obiektach, 2) zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 3) zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru, 4) rodzaje pożarów, środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposób ich użycia w wypadku pożaru, 5) sposób oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz kierunki ewakuacji. Szkolenia podstawowe pracowników należy ponowić w okresach 5-letnich w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawartych w obowiązujących przepisach. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu przeciwpożarowym obowiązani są podpisać zaświadczenie o zapoznaniu się z zasadami zapobiegania i zwalczania pożarów według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji. Oświadczenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

20 9. WYKAZ PRZEPISÓW I NORM. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z dnia 11 sierpnia 1991 r. z późn zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. Poz. 719 ). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz ). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zmianami). 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami). 5. Polska Norma PN 92 / N 01256/01 (znaki bezpieczeństwa). 6. Polska Norma PN 92 / N /02 (znaki ewakuacyjne).

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo