Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25"

Transkrypt

1 Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Instrukcje aktualizował: Specjalista ds. BHP i P.poż. inż. Krzysztof Krochmal

2 SANOK P A Ź D Z I E R N I K 2013 R. Niniejszą instrukcję opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010r., poz.719). I. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO-TECHNICZNA OBIEKTU 1.Nazwa i lokalizacja obiektu : Gimnazjum Nr 4 w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II nr Wymiary budynku : - powierzchnia kondygnacji podziemnej 444 m 2 - powierzchnia kondygnacji naziemnych m 2 - wysokość budynku 13 m - ilość kondygnacji nadziemnych 3 3. Konstrukcja budynku - elementy żelbetonowe uzupełniane cegłą pełną i bloczkami betonowymi. - ściany nośne elementy żelbetowe i bloczki betonowe - stropy żelbetowe - ściany działowe żelbetowe - duża płyta - ściany osłonowe brak - stropodachy ( dach ) stropodachy żelbetowe po modernizacji 4. Zagospodarowanie budynku : α) przeznaczenie pomieszczeń: Na pierwszej kondygnacji znajduje się: - sekretariat szkoły - gabinet dyrektora - gabinet higienisty - dyżurka woźnych - pomieszczenie na ksero - sześć klas lekcyjnych - szatnie konstrukcja dachu drewniana kryta blachą trapezową,poddasze nieużytkowe.

3 - jadalnia (świetlica) połączona z kuchnią Blok sportowy - sala gimnastyczna - dwie szatnie dla uczniów z natryskami - pokój dla nauczycieli w.f - szatnia dla pracownic obsługi - mały holik - archiwum - mała sala gimnastyczna - pomieszczenie na kostiumy ludowe - Na drugiej kondygnacji znajduje się : - gabinet wicedyrektora - gabinet głównej księgowej - pokój nauczycielski - dwa pokoje socjalne - biblioteka - czytelnia - sześć klas lekcyjnych - pracownia techniczna - izba tradycji Na trzeciej kondygnacji znajduje się: - pomieszczenie pedagoga - pomieszczenie psychologa - pracownia komputerowa - pracownia fizyki - pracownia chemiczna - dwie pracownie j. polskiego - pracownia geografii - pracownia biologii - pracownia językowa - pracownia muzyczna - sklepik szkolny Część piwniczna w piwnicach znajduje się: - pomieszczenie konserwatora - magazyn ziemniaków i warzyw - pomieszczenie na naczynia - dwa pomieszczenia na sprzęt szkolny - pomieszczenie wod.kan. b) maksymalna ilość osób przebywających w budynku c) maksymalna ilość osób 332 uczniów + 49 osób personelu

4 przebywających na największej kondygnacji 120 osób na parterze d) ilość osób niepełnosprawnych brak e) lokalizacja i wielkość pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi (maks. liczba osób ponad 50) sala gimnastyczna - parter-blok sali gimnastycznej o pow. 380 m 2, świetlica (jadalnia ) parter blisko wejścia do szkoły opow. 72 m 2 f) rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo ( z podaniem pomieszczenia w którym występują) g) ilość wyjść ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na otwartą przestrzeń : - z budynku szkoły - dwa - z bloku sal gimnastycznych - dwa - magazyn pracowni techniki (materiały drewniane i papier) I piętro s. - kancelaria szkolna, gabinet dyrektora (dokumentacja) parter - s.1 - magazyn sprzętu sportowego (sprzęt sportowy) - blok sali gimnastycznej s. - archiwum szkolne (dokumentacja) zaplecze bloku sportowego, - biblioteka szkolna (książki)- I piętro s. - z pomieszczeń kuchni - jedno 5. Klatki schodowe : a) ilość - w budynku szkolnym dwie w bloku sal gimnastycznych - pracownia fizyki i chemii (odczynniki chemiczne ) - II piętro -s. zaplecze - pomieszczenia magazynowe w piwnicy sprzęt szkolny. jedna b) konstrukcja schodów betonowe

5 c) szerokość 150 cm d) spoczniki na półpiętrach 300 x 150 cm e) sposób wydzielenia ściany żelbetonowe f) urządzenia zapobiegające zadymieniu brak 6. Instalacje wewnętrzne : a) elektryczna kryta - podtynkowa. Tablica główna z wyłącznikiem głównym po lewej stronie przy wejściu głównym. Rozdział na poszczególne piętra, na których są po dwie tablice bezpieczników. W bloku sali gimnastycznej - jedna tablica bezpieczników - w holu. b) ogrzewcza Centralne ogrzewanie z kotłowni miejskiej c) odgromowa tak - zwody stalowe. d) gazowa gaz ziemny; główny kurek gazowy zlokalizowany w szafce od strony wjazdu; odbiorniki-taborety gazowe w pomieszczeniach kuchni. 7. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające : a) instalacja hydrantowa wewnętrzna na każdym piętrze - na korytarzach -po dwa hydranty o średnicy 25 mm, wyposażone w węże 25 mb i strumienice. Instalacja nawodniona. b) instalacja sygnalizacji alarmu p.poż. Dzwonki szkolne. Kontakt telefoniczny z kancelarii szkolnej. 8. Zaopatrzenie wodne : a) sieć hydrantowa zewnętrzna brak. Najbliższe hydranty w odległości ok. 80 m od budynku, na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i Sadowej,

6 b) cieki i zbiorniki wodne zlokalizowane w odległości do 500 m od obiektu brak 9. Drogi pożarowe do budynku : droga betonowa od strony ulicy Jana Pawła II o szerokości 4 m wjazd na dziedziniec o nawierzchni asfaltowej z możliwością zawracania samochodów ciężarowych i objazdu budynku. II. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA 2.1. Źródła powstania pożaru : Szkoła jest obiektem zaliczonym do III kategorii zagrożenia ludzi. Blok sportowy ( sale gimnastyczne wraz z zapleczem ) oraz świetlice Należy zaliczyć do kategorii ZL I zagrożenia ludzi ( pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób ). Uwzględniając istniejące instalacje przyczyną pożaru mogą być : - przeciążenie instalacji elektrycznej, - stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, - niezachowanie wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, - stosowanie prowizorycznych instalacji i urządzeń, - stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych (poza instalacją c.o.) niezgodnie z zaleceniami producenta, - używanie otwartego ognia w pomieszczeniach wymienionych w p-cie 4f - prowadzenie prac laboratoryjnych bez odpowiedniego zabezpieczenia p.poż. - prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu instalacji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo, - niewłaściwe magazynowanie i stosowanie cieczy palnych ( laboratoria, podręczne magazyny ) oraz rozlewanie ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych ). - celowe podpalenie.

7 2.2. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru : Uwzględniając technologię budowy obiektu (płyty żelbetonowe), nie widzi się możliwości rozprzestrzeniania się pożaru z pomieszczenia do pomieszczenia. Pożar może rozprzestrzeniać się jedynie w danym pomieszczeniu, pomiędzy elementami jego wyposażenia - meble, wykładziny, firanki. Jedynym zagrożeniem życia i zdrowia osób przebywających w szkole, jest możliwość rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych klatkami schodowymi lub kanałami wentylacji samograwitacyjnej. III. ZAPOBIEGANIE MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. 3.1.W celu zapobiegania możliwości powstania pożaru należy : Instalacje i urządzenia techniczne użytkować w należytym stanie technicznym, zgodnie z wymogami producenta, oraz poddawać je okresowym kontrolom i konserwacji, czuwać nad systematycznym usuwaniem zanieczyszczeń przewodów dymowych - czuwać, aby raz w roku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, dokonywała przeglądów i pomiarów : - pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie oporności przewodów roboczych, - kontroli szczelności instalacji gazowej, - kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, - nie ustawiać żadnych urządzeń elektryczny w sali gimnastycznej, z uwagi na to, że znajduje się tam podłoga drewniana, - dopilnować aby punkty świetlne były zabezpieczone kloszami ochronnymi, tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej zamknięte i odpowiednio oznakowane, - instalować oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznej w sposób zabezpieczający podłoże przed zapaleniem, - w pomieszczeniach wymienionych w p-cie 4 f (magazyny, biblioteka szkolna, zaplecze pracowni fizycznej i chemicznej, archiwum szkolne i magazyn pracowni techniki) nie używać otwartego ognia, - w trakcie prac remontowych związanych ze spawaniem, podgrzewaniem, malowaniem farbami olejnymi itp, zachowywać wszelkie zasady bhp, i p.poż. obowiązujące przy takich pracach,

8 - zabronione jest składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych, a szczególnie ewakuacyjnych, - materiały palne przechowywać i składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, które mogą się nagrzewać pow C, oraz przewodów uziemiających i odgromowych, - elektryczne urządzenia grzewcze (czajniki, grzałki, grzejniki) muszą pracować pod nadzorem, a ustawiać je należy w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych, - w pomieszczeniach w których dopuszczalne jest palenie tytoniu należy umieścić popielniczki z materiału niepalnego - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL I -sala gimnastyczna i świetlica : - nie stosować łatwo zapalnych zasłon i kotar oraz wystrojów wnętrza, - nie stosować wykładzin podłogowych łatwo zapalnych, - nie montować wykładzin ściennych i sufitów podwieszanych z materiałów łatwo zapalnych, kapiących przy kontakcie z ogniem W celu zapobiegania skutkom powstałych pożarów należy : - utrzymywać stale drożne wyjścia na wypadek ewakuacji, - utrzymywać drożne korytarze i przejścia ( zabrania się ustawiania jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację), - dokładnie oznakować drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, - dokładnie oznakować miejsce znajdowania się kluczy do wyjść ewakuacyjnych, - wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, - oznakować zgodnie z Polską Normą miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego oraz lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego i gazu, - utrzymywać w stałej gotowości podręczny sprzęt gaśniczy, a w tym : - czuwać nad systematycznymi, najrzadziej raz w roku, przeglądami sprzętu gaśniczego przez uprawnioną osobę, - utrzymywać w ładzie i czystości szafki hydrantowe, przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego zachować następujące zasady : a) podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe i śniegowe) umieścić w pomieszczeniach, w których istnieje zwiększone

9 zagrożenie pożarowe magazyny, archiwum, pracownie techniki, warsztat, biblioteka, laboratoria, nad wejściem do tych pomieszczeń należy umieścić oznakowanie. b) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, c) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, d) maksymalna odległość dojścia do powyższego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m, e) stosować odpowiedni sprzęt gaśniczy, uwzględniając następujące zasady : - do gaszenia pożarów grupy A (drewno, papier, tkaniny) stosować gaśnice proszkowe typu ABC, płynowe lub śniegowe, - do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topiące się, benzyny, oleje, tłuszcze, lakiery) stosować gaśnice płynowe, proszkowe lub śniegowe, - do gaszenia pożarów grupy C (gazy palne - propan-butan) stosować gaśnice proszkowe lub śniegowe, - do gaszenia urządzeń elektrycznych, które mogą być pod napięciem oraz innych materiałów znajdujących się w pobliżu, stosować gaśnice proszkowe, halonowe lub śniegowe. Zabrania się stosowania w tym przypadku gaśnic płynowych i hydrantu. 3.3 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Do podstawowych obowiązków pracowników szkoły oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na jej terenie należy zapobieganie możliwości powstania pożaru, a w szczególności: Zadania i obowiązki Dyrektora Szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dyrektor szkoły ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanych terenów, budynków, obiektów budowlanych i pomieszczeń.

10 W ramach realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu Dyrektor powinien wprowadzić w życie postanowienia określone w niniejszej instrukcji, a w szczególności: - zaznajomić pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i egzekwować ich przestrzegania, - zapewnić wyposażenie terenów, budynków i obiektów budowlanych i pomieszczeń w sprzęt pożarniczy, ratowniczy i środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach (2) oraz utrzymanie tego sprzętu w pełnej sprawności technicznej, - zapewnić osobom przebywającym na terenach, w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, - przygotować tereny, budynki i obiekty budowlane do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, - wykonywać zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnione w zarządzeniach pokontrolnych /decyzjach administracyjnych/ wydawanych przez kontrolujące organy zewnętrzne, - w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie szkoły kierować akcją ratowniczą do czasu przybycia Jednostek Straży Pożarnej Zadania i obowiązki pracownika odpowiedzialnego za ochronę ppoż. W szkole. Do podstawowych zadań pracownika prowadzącego zagadnienia ppoż. W szkole należy: - kontrolowanie na bieżąco zakładu w zakresie ochrony p.poż. i wydawanie wiążących poleceń oraz czuwanie nad realizacją poleceń pokontrolnych, - współdziałanie w tworzeniu warunków przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru - udzielać pomocy przy opracowaniu stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych i planów ewakuacji oraz sprawdzanie tych planów - uczestniczenie w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenie prac pożarowoniebezpiecznych - czuwać nad prawidłową działalnością służb odpowiedzialnych za kontrolę urządzeń gaśniczych i alarmowych, - prowadzenie analizy wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt pożarniczy oraz urządzenia i instalacje gaśnicze i przedkładanie wniosków, - nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz uczestniczenie i doradztwo w opracowywaniu planów zabezpieczenia obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - okresowe kontrole stanu urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu pożarniczego, - prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zadania i obowiązki kierownika administracyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do podstawowych zadań kierownika administracyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: - stały nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń i instalacji oraz natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszelkich nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie pożarowe,

11 - znajomość przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowego obiektu, - usuwać dostrzeżone, zgłoszone lub wskazane zaleceniami pokontrolnymi uchybienia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu oraz odpowiada za pełną i terminową realizację zaleceń pokontrolnych, - zapewnia właściwą konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych instalacji i urządzeń, - zapewnienie swobodnego dostępu do sprzętu gaśniczego i urządzeń p.poż., - dokonywanie zakupów sprzętu, urządzeń pożarniczych oraz elementów wyposażenia budynku i pomieszczeń tylko takich, które posiadają właściwe atesty, - rozmieszczenie w miejscach widocznych tablic i instrukcji przeciwpożarowych oraz tablic ewakuacyjnych, - utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych Zadania i obowiązki woźnych w zakresie ochrony p.poż. Do podstawowych zadań woźnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: - w przypadku powstania pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia powiadomienie służb ratowniczych, - znajomość wszystkich pomieszczeń na terenie szkoły ( wejścia, wyjścia ewakuacyjne ), - informowanie przełożonego o stwierdzonych usterkach i nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa p.poż., - znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazowego, zaworu wody oraz miejsca gdzie znajduje się telefon, - bieżące informowanie przełożonych o zauważonych podczas dyżuru nieprawidłowościach w pracy urządzeń lub instalacji, - dopilnowanie, aby po zakończeniu pracy na terenie obiektu nie przebywały osoby postronne, - w przypadku powstania pożaru, lub innego zagrożenia miejscowego, po przybyciu jednostek ratowniczych wskazanie miejsca zagrożenia Zadania i obowiązki osób sprzątających w zakresie ochrony p.poż. Do obowiązków osób sprzątających należy: - znajomość przepisów bhp, ochrony p.poż. i wykonywanie pracy zgodnie z tymi zasadami, - zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, - sprawdzenie, po zakończeniu pracy, czy wyłączone zostały spod napięcia instalacje i urządzenia elektryczne oraz czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru z innej przyczyny, - udział w gaszeniu pożaru oraz prowadzeniu ewakuacji Zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do podstawowych zadań nauczycieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

12 - zwracać szczególną uwagę na użytkowanie elektrycznych urządzeń grzejnych (grzejniki cieplne, grzałki elektryczne, itp.) nie pozostawiać ich bez dozoru, - znać przepisy i zasady ochrony ppoż. Zawarte w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, - brać udział w instruktażach w zakresie ochrony ppoż. Oraz poddawać się okresowym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie, - dbać o ład i porządek na miejscu pracy, - znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, - znać zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, - zwracać uwagę na drożność dróg ewakuacyjnych, - zgłaszać Dyrektorowi Szkoły o zauważonych niedociągnięciach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - brać udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywać polecenia wydawane przez kierującego akcją Zadania i obowiązki pracowników administracyjnych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy pracownicy administracyjni, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, zobowiązani są: - znać przepisy i zasady ochrony ppoż. Zawarte w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, - brać udział w instruktażach w zakresie ochrony ppoż. oraz poddawać się okresowym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać w tym zakresie wydawanych zarządzeń i wskazówek Dyrektora, - dbać o ład i porządek na miejscu pracy, - powiadomić niezwłocznie przełożonych o zauważonych w miejscu pracy zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego, - znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, - znajomość zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, - brać udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywać polecenia wydawane przez kierującego akcją. IV. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY : 4.1. Ustalenie ilości sprzętu. Przy ustaleniu ilości sprzętu przyjęto zasadę, że jedna jednostka sprzętu o zawartości środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm 3 powinien przypadać na każde 100 m 2 powierzchni. Przy ustaleniu ilości sprzętu gaśniczego uwzględniono kwalifikację pożarową budynku dokonaną w punkcie 2 niniejszej instrukcji. 4.2.Szkoła wyposażona jest w następujący podręczny sprzęt gaśniczy : - hydranty wewnętrzne po 2 na każdej kondygnacji

13 - gaśnice proszkowe typu ABC 4.3.Rozmieszczenie gaśnic w budynku szkoły: naziemnej 1 w bloku sali gimnastycznej W celu spełnienia wymagań odnośnie wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy należy w/w obiekt wyposażyć w następujący sprzęt gaśniczy: Parter - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4 x 3 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP -6 x 1 szt I piętro - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4 x 2 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt II piętro - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 3 szt Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6x 1 szt Sala gimnastyczna - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 2 szt Mała sala gimnast. - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 4x 1 szt Kuchnia Gaśnica śniegowa BC typ GS - 5x 1 szt Piwnica Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 z 1 szt. Archiwum Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt Biblioteka Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 6 x 1 szt Sala multimedialna Gaśnica proszkowa ABC typ GP 4 x 1 szt Pracownia techniczna Gaśnica proszkowa ABC typ GP 2 x 1 szt Sala komputerowa Gaśnica proszkowa ABC typ GP 4 x 1szt. Pracownia chemiczna - Gaśnica proszkowa ABC typ GP - 2x 1 szt. Sprzęt gaśniczy podlega okresowym przeglądom według zaleceń producentów, nie rzadziej niż raz w roku, przez wyspecjalizowaną firmę. V. ORGANIZACJA EWAKUACJI : W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor lub jego zastępca, a w ostateczności nauczyciel, który przejmuje całą kontrolę nad ewakuacją. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia stosuje się następujący plan działania : Lp Środki, które należy zastosować 1 Zaalarmowanie szkoły Odpowiedzialni Zasady wykonania Miejsce działania Sekretarka, Trzy 6-cio sekundowe, kolejno po sobie Dyżurka szkoły, woźna, następujące dzwonki lub powiadomienie gdzie znajduje sprzątaczki, głosowe. się przycisk osoby które dzwonka i zauważyły Otwarcie wszystkich wyjść klucze do

14 2 Wezwanie straży pożarnej Spotkanie straży pożarnej Przygotowanie do ewakuacji pożar ewakuacyjnych. wyjść. Miejsce zaistn. pożaru Dyrekcja, Sekretarka, woźna szkoły, naucz. lub inny pracownik, który zauważył pożar Dyrektor szkoły, upoważniony pracownik Nauczyciele i personel szkoły Telefoniczne wezwanie straży pożarnej w Sanoku tel. 998, z podaniem miejsca pożaru, rodzaju płonącego obiektu, dojazdu do szkoły. Podać : - dokładne miejsce pożaru w budynku, - czy pożar zagraża młodzieży, - jaką akcję ratowniczą już zorganizowano, - gdzie znajduje się dokumentacja szkolna (sekretariat, archiwum, pokój naucz.) oraz sprzęt ( pracownie przedmiotowe), które są zagrożone i należy ratować Po usłyszeniu alarmu nauczyciele przerywają zajęcia lekcyjne, wysyłają dyżurnego aby ustalił przyczynę, lub oczekują na informację z dyrekcji szkoły. Przygotowanie grupy uczniowskiej do ewakuacji : - szybkie zebranie książek, teczek, plecaków - ustawienie klasy przy drzwiach, - opuszczenie sali lekcyjnej, Sekretariat szkoły, prywatne telefony komórkowe Droga dojazdowa do szkoły 3 Ewakuacja osób Dyrekcja szkoły, nauczyciele i personel szkoły Przypomnieć uczniom o konieczności bezwzględnego wykonywania poleceń i unikania paniki. Przepuścić grupy, które już są na korytarzu i spokojnie włączyć się w nurt ewakuacyjny. Wyprowadzić młodzież na podwórko szkolne minimum 50 m od obiektu, sprawdzić stany liczbowe klas lub grup. W przypadku wątpliwości, czy wszyscy opuścili budynek szkolny, natychmiast zgłosić to prowadzącemu akcję (dyrektor, dowódca jednostki gaśniczej ) i wskazać przypuszczalne miejsce pobytu. Przeprowadzić całą młodzież do miejsca oczekiwania, wskazanego przez dyrekcję szkoły. W przypadku dużego zadymienia spowodować, aby wszyscy poruszali się w

15 4 Ewakuacja mienia szkoły Dyrekcja, nauczyciele pozycji pochylonej, a nawet z ustami zasłoniętymi chustką, najlepiej wilgotną o ile są na to warunki. Po ustaleniu potencjalnych zagrożeń dla majątku szkoły należy ustalić, które pomieszczenia należy ewakuować w całości. Ustalenie grupy pracowników, którzy będą uczestniczyć w tej akcji. Ustalenie, wspólnie z ekipą straży pożarnej, planu działania (sposobu wynoszenia, miejsca gromadzenia i zabezpieczenia mienia) 5 Gaszenie pożaru do czasu przybycia straży pożarnej Dyrektor szkoły, personel Równocześnie z ewakuacją : Dyrektor szkoły, woźny i inni pracownicy, nie zaangażowani w ewakuacje osób i mienia, przystępują do dokładnego ustalenia miejsca pożaru wstępnej akcji gaśniczej, za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Po przybyciu straży pożarnej dyrektor, lub inna osoba kierująca cała akcją, zdaje szczegółową relację o miejscu pożaru, podjętych działaniach i wraz z personelem, nie zaangażowanym w dozór nad uczniami, współpracuje przy gaszeniu pożaru, a następnie przy zabezpieczeniu pogorzeliska,a po przyzwoleniu ze strony odpowiednich władz do usuwaniu jego skutków Ćwiczenia z zakresu organizacji ewakuacji : Przygotowanie ćwiczeń : Za organizację ćwiczeń odpowiedzialny jest dyrektor placówki, który ich przeprowadzenie może zlecić odpowiedniemu pracownikowi. 1. Dyrektor placówki ustala termin przeprowadzenia ćwiczeń ( nie rzadziej niż raz na dwa lata - 13 ust. 1 cytowanego rozporządzenia). Równocześnie, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem, zawiadamia powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, a także specjalistę d.s. BHP. 2. Dyrektor może wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za organizację i przebieg próbnej ewakuacji Organizacja ćwiczeń :

16 1. Najpóźniej w przeddzień zaplanowanych ćwiczeń przypomnieć wszystkim uczniom zasady bezpiecznej ewakuacji - według zasad zawartych w rozdziale V niniejszej instrukcji. Uwaga przygotowując ćwiczenia nie podajemy dokładnej godziny planowanych ćwiczeń. 2. Przydzielić zadania dotyczące zaalarmowania wszystkich osób znajdujących się w placówce, otwarcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych, miejsca zgrupowania osób ewakuowanych Przebieg ćwiczeń : 1. W dniu ćwiczeń dyrektor lub osoba upoważniona alarmuje całą placówkę w ustalony sposób ( 3 6-cio sekundowe dzwonki oraz powiadomienie głosem). Równocześnie włącza stoper w celu pomiaru czasu pełnej ewakuacji. 2. Nauczyciele powiadamiają podopiecznych o konieczności szybkiego spakowania swoich zeszytów, książek, przyborów i zabrania wszelkich osobistych pakunków. 3. Nauczyciele ustawiają młodzież parami przed drzwiami i dokładnie sprawdzają stan liczbowy klasy grupy. 4. Po sprawdzeniu ostrożnie otwierają drzwi na korytarz i jeżeli są ku temu warunki wyprowadzają swoją grupę, spokojnie włączając się w nurt ewakuacji. 5. Po wyjściu z obiektu kierują grupę w miejsce zgrupowania, jeszcze raz przeliczają młodzież i meldują dyrektorowi lub osobie upoważnionej o stanie liczbowym, a jeżeli stan liczbowy nie zgadza się również o tym fakcie i o przypuszczalnym miejscu przebywania brakujących osób Zakończenie ćwiczeń : 1. Po odebraniu meldunków dyrektor sprawdza czas ewakuacji, co odnotowuje w protokole z przeprowadzonych ćwiczeń. 2. Wobec całej społeczności swojej placówki dokonuje podsumowania przeprowadzanych ćwiczeń, zwracając uwagę na : - organizację przygotowania do ewakuacji, - przebieg ewakuacji i ewentualne zakłócenia porządku, - czas trwania ewakuacji, - cel przeprowadzonych ćwiczeń. 3. Po omówieniu powyższych spraw dyrektor daje sygnał powrotu do sal lekcyjnych zajęć.

17 6. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA: 6.1. Zasady alarmowania : 1. Każdy kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu, zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować : a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki, b) Państwową straż Pożarną w Sanoku tel. 998 c) dyrektora szkoły tel i jego zastępcę tel Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać : a) gdzie się pali - nazwę obiektu, dokładny adres, numer kondygnacji, b) co się pali - np. odzież w szatni, meblościanka w sali, itp, c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne itp., d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko. Uwaga : po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i chwilę oczekiwać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować : a) numer alarmowy tel. 112 b) pogotowie ratunkowe tel. 999 c) Policję tel. 997 d) pogotowie energetyczne tel. 991 e) pogotowie gazowe tel Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia : 1. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo- gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych. 2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje dyrektor szkoły, jego zastępca, a razie ich nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany podporządkować się jego poleceniom.

18 3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna : a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego terenu, b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru, c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe (farby, lakiery, itp.), a także cenne sprzęty i urządzenia oraz ważne dokumenty, komputery i dyskietki, d) nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki lub osłonięcie twarzy, f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy powiadomić najbliżej znajdującą się osobę. W pomieszczeniu tym ograniczać ilość wdychanych gazów, a w tym celu poruszać się jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta np. wilgotną chustką. 7.ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. Prace niebezpieczne pożarowo, prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, jak prace remontowo budowlane związane z użyciem ognia otwartego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru. Przed rozpoczęciem prac osoba bezpośrednio odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe w szkole oraz wykonawca zobowiązani są: 1/ Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 2/ Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenia do powstania i rozprzestrzeniania się ognia. 3/ Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad: a/ wszystkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne, należy zabezpieczyć przed zapaleniem, b/ w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, c/ po zakończeniu prac należy poddać kontroli,miejsce, w którym prace były wykonywane,

19 d/ prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje, e/ właściciel obiektu jest obowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wykonawcę z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie wykonywanych prac, f/ sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością powstania pożaru. Szczegółowe zasady zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych pożarowo powinny być określone w odrębnej instrukcji przez właściciela lub zarządzającego obiektem. 8. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole zobowiązani są odbyć szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez właściciela zarządzającego obiektem. Szkolenie przeciwpożarowe prowadzi się jako: 1) wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych do pracy, które ciąży na osobach zatrudniających, 2) szkolenie podstawowe, które powinien zorganizować właściciel zarządzający obiektem. Wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych polega na zapoznaniu ich z występującym w miejscu pracy zagrożeniem pożarowym i innym oraz obowiązującymi w jednostce organizacyjnej przepisami z zakresu zapobiegania pożarom oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru. Szkolenie podstawowe w wymiarze minimum 4 godzin lekcyjnych obejmuje następującą tematykę: 1) zagrożenie pożarowe występujące na danym terenie, w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach, jakie użytkuje dana jednostka organizacyjna oraz przyczyny, jakie mogą złożyć się na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru w tego rodzaju obiektach, 2) zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 3) zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru, 4) rodzaje pożarów, środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposób ich użycia w wypadku pożaru, 5) sposób oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz kierunki ewakuacji. Szkolenia podstawowe pracowników należy ponowić w okresach 5-letnich w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawartych w obowiązujących przepisach. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu przeciwpożarowym obowiązani są podpisać zaświadczenie o zapoznaniu się z zasadami zapobiegania i zwalczania pożarów według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji. Oświadczenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

20 9. WYKAZ PRZEPISÓW I NORM. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z dnia 11 sierpnia 1991 r. z późn zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. Poz. 719 ). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz ). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zmianami). 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami). 5. Polska Norma PN 92 / N 01256/01 (znaki bezpieczeństwa). 6. Polska Norma PN 92 / N /02 (znaki ewakuacyjne).

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI, W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIA WYBUCHEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE Spis treści 1. ORGANIZACJA EWAKUACJI 2. SKRÓCONY PLAN EWAKUACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE CHAREKTYRYSTYKA OBIEKTU SZKOLNEGO Gimnazjum w Żółkiewce położone jest na terenie miejscowości Żółkiewka otoczone ulicami: od strony północnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji Procedura ewakuacji Podstawa prawna - 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju

PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju PROCEDURA EWAKUACJI uczniów, pracowników i innych osób z Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju I. Cel procedury. II. Przedmiot i zakres stosowania. III. Podstawy uruchomienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE ZATWIERDZAM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE Sokółka dn... SPIS TRESCI Podstawa prawna opracowania. Zasady ogólne. Charakterystyka pożarowo techniczna

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka Tekst jednolity w oparciu o nowe przepisy prawa opracowała: Marta Magier dyrektor szkoły Chłaniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA EWAKUACJI. w Pępowie

WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA EWAKUACJI. w Pępowie WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA EWAKUACJI ZESPOŁU SZKÓŁ Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie Opracowanie: Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Klepacka Pępowo 2008 1 1. SYGNAŁ ALARMOWY Do niezwłocznego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz próbnej ewakuacji

Scenariusz próbnej ewakuacji 1 S t r o n a Scenariusz próbnej ewakuacji Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie 2 S t r o n a Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Ewakuacja doraźna

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE:

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE: PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW Z BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1 W ŻARACH UL. STASZICA 16

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1 W ŻARACH UL. STASZICA 16 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2013 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 17.12.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku szkoły Gimnazjum nr 1 w Żarach PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia pożarowego Wróblowice, 1 września 2015 I. Cel procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Spis treści I. Cel procedury... 3 II. Podstawa prawna... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA:

PODSTAWA PRAWNA W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA: Instrukcja postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego, zagrożenia wybuchem gazu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego MODUŁ V LEKCJA 6 Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania zagrożeń powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Spis treści I. Cel procedury... 2 II. Podstawa prawna... 2 III. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

PROCEDURA EWAKUACJI w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie PROCEDURA EWAKUACJI w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY 1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru sprzętem podręcznym); 2. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

dla Zespołu Szkół Sportowych

dla Zespołu Szkół Sportowych SCENARIUSZ EWAKUACJI dla Zespołu Szkół Sportowych mieszczącego się, przy ulicy Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie luty 2013 Spis treści: 1. Podstawa prawna 2. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W I LO W ŁAPACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I INTERNATU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I INTERNATU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I INTERNATU CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów nauczycieli ZS nr 32 w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru

Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru 1. Przebieg i rozwój pożaru w grupie obiektów oświatowych Przebieg i rozwój pożaru w grupie obiektów oświatowych jest podobny. Elementem

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW PAOSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W BIELSKU - BIAŁEJ

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW PAOSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W BIELSKU - BIAŁEJ PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW PAOSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W BIELSKU - BIAŁEJ 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA

PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA PLANOWANIE PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH Organizator/Koordynator ewakuacji: Data i godzina planowanych ćwiczeń: Środki i sposób ogłaszania alarmu ewakuacyjnego:. Oceniający przebieg ćwiczeń: 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁOŃSKU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁOŃSKU ZATWIERDZAM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁOŃSKU Opracował: mgr inż. Stanisław Gołębiowski inspektor ochrony przeciwpożarowej 22.o4.2014r. Płońsk Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji

PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji PORADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW z zakresu ewakuacji Dla formalności przypominamy, że za stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie szkoły, internatu, akademika, itp.

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych I. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/205/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY DYREKTO*/ SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytko wie Dużym Opracowała Adamek Kazimiera 1. ZASADY OGÓLNE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo