INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r.

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES TEMATYCZNY... 3 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I PRZYLEGŁEGO TERENU Lokalizacja obiektu Charakterystyka obiektu... 5 III. ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Uwagi ogólne Obowiązki Dyrektora Szkoły Obowiązki Z-cy Dyrektora Obowiązki Pracowników Szkolenie przeciwpożarowe pracowników Podstawowe obligatoryjne zasady bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące w szkole IV. POTENCJALNE ŹRÓDLA POWSTANIA POŻARU, DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ Potencjalne przyczyny powstania pożaru Drogi rozprzestrzeniania się ognia V. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA POŻARU Zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Zabezpieczenie pogorzeliska VII. ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI I MIENIA Z BUDYNKU SZKOLY Techniczne warunki ewakuacji Zasady prowadzenia ewakuacji ludności i mienia Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych Postępowanie osoby na której zapaliła się odzież VIII. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE PRAC POŻAROWO, WYBUCHOWO NIEBEZPIECZNYCH PROWADZONYCH W SZKOLE Procedura wstępna Zalecenia prewencyjne IX. UŻYTKOWANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTU SZKOLY KONTROLE I BADANIA OKRESOWE Instalacja elektroenergetyczna Instalacja odgromowa Instalacja gazowa Przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).. 40 X. Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla organizatora imprez z udziałem grup ludzi ponad 50 osób XI. Załącznik Nr 1,2,

3 I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES TEMATYCZNY Zasadność opracowania, zakres tematyczny W myśl ustawy z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178 poz.1380 z roku 2009 tekst jednolity, zm. Dz. U. Nr 57 poz. 353 z 2010 r.) ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Obejmuje ona min: - zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się w/w zdarzeń, - zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania, - prowadzenie działań ratowniczych. Pod pojęciem innego miejscowego zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia (np. wypadki, katastrofy techniczne, w tym budowlane, katastrofy ekologiczne, chemiczne). Dla potrzeb organizacji ochrony p-poż w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu przy ulicy Godlewskiego opracowano niniejszą "Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego". Określono w niej zarówno ogólnopojęte działania profilaktyczne, jak i czynności związane z likwidacją w fazie początkowej pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Przedmiotowość przedstawionych zagadnień wynika bezpośrednio z 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r). 3

4 Merytoryczny zakres Instrukcji uwzględnia funkcję i specyfikę obiektu, w tym: - warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznym obiektu, w tym zagrożenia wybuchem, - określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym, - sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia, - sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, jeżeli takie prace są przewidziane, - uwarunkowania prawidłowego przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z uwzględnieniem lokalizacji ciągów komunikacji ogólnej stanowiących drogi ewakuacyjne, - sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, oraz treściami instrukcji, - zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, - plan obiekt obejmujący jego usytuowanie terenu przyległego z uwzględnieniem; podziału obiektu na strefy pożarowe, warunków ewakuacji z wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, hydrantów zewnętrznych, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, lub po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 4

5 II. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU I PRZYLEGŁEGO TERENU 2.1. Lokalizacja obiektu Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Elblągu usytuowany jest na posesji przy ulicy Godlewskiego. Dojazd do obiektu dogodny od strony ulicy Giermków i 1- go Maja zapewniający dogodny dostęp o każdej porze roku. Klucze do bram wjazdowych na teren szkoły znajdują się w pomieszczeniu ochrony obiektu z dozorem całodobowym. Najbliższe jednostki straży pożarnej zlokalizowane są: a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Elblągu ul. Bema 17 - odległość ok. 3 km b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Elblągu ul. Browarna 33 - odległość ok. 3 km Zasilanie wodne do celów gaśniczych realizowana jest poprzez miejską sieć hydrantową. Najbliższe hydranty usytuowane są przy ulicy 1-go Maja i Giermków (około 30 m od budynku szkoły) Charakterystyka obiektu Budynek Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu jest budynkiem wolnostojącym, nieosłoniętym, położonym na posesji pomiędzy ulicami Giermków i 1 go Maja wzdłuż ulicy Godlewskiego o łącznej kubaturze m 3 i powierzchni m 2. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne, w części obiektu istnieją pomieszczenia poniżej terenu. W obiekcie zlokalizowano następujące pomieszczenia: sale wykładowe, świetlica, sala gimnastyczna pracownie techniczne, gabinety, biura administracyjne, portiernia, 5

6 pomieszczenia socjalne (szatnie, sanitariaty) i zaplecza. Rozkład pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach przedstawia się następująco: - przyziemie pomieszczenia szatni warsztatów konserwatora, magazynów podręcznych, - pierwsza kondygnacja nadziemna - parter w której znajdują się pomieszczenia stołówki z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna z pomieszczeniami szatni, dyżurka woźnych, pomieszczenia administracyjne i socjalne świetlica, sekretariat z gabinetem dyrektora, - druga kondygnacja nadziemna - I piętro posiada pokoje lekcyjne, pokój nauczycielski, - trzecia kondygnacja nadziemna - drugie piętro posiada, sale lekcyjne, pomieszczenie biblioteki, - czwarta kondygnacja nadziemna - sale lekcyjne, Budynek zaopatrzony jest w wodę z sieci miejskiej. Główny zawór znajduje się w węźle cieplnym. Wyłącznik przeciwpożarowy prądu elektrycznego na poziomie parteru budynku. Główny zawór gazu instalacji zasilanej z sieci miejskiej znajduje się na zewnątrz budynku od strony szczytowej obiektu ul. 1-go Maja, wewnętrzną sieć hydrantową W Kwalifikacja obiektu ze względu na pełnioną funkcję Obiekt szkoły kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, obiekt nie posiada pomieszczeń, w którym mogą przebywać ludzie w liczbie powyżej 50 osób zaliczonych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi zgodnie z 209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późniejszymi zmianami). W nawiązaniu do powyższej kwalifikacji budynku poniżej przedstawiam wymagania ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązującego przepisu tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75. poz. 690) 6

7 Ustalenie klasy odporności pożarowej obiektu oraz minimalnej odporności ogniowej jego elementów konstrukcyjnych. Klasę odporności pożarowej obiektów użyteczności publicznej zgodnie z 212 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) określa się w zależności od wysokości obiektu. Obiekt szkoły zaliczony jest do budynków średniowysokich, dlatego powinien spełniać wymagania klasy B odporności pożarowej. Zgodnie z 216 rozporządzenia Ministra Infrastruktury (jw.) poszczególne elementy konstrukcyjne spełniać winny następujące wymagania klasy odporności ogniowej: główne elementy konstrukcyjne (ściany, słupy, ramy, podciągi) wykonane w klasie min. R 120 odporności ogniowej, stropy wykonane w klasie min REI 60 odporności ogniowej, ściany zewnętrzne w klasie min EI 60 odporności ogniowej, ściany wewnętrzne w klasie min EI 30 odporności ogniowej, dachy konstrukcja dachu w klasie minimum R 30 odporności ogniowej, przekrycie dachu w klasie minimum E 30 odporności ogniowej, oznaczenia : R - nośność ogniowa w minutach, E - szczelność ogniowa ( w minutach), I izolacyjność ogniowa (w minutach) W przedmiotowym obiekcie wymagania powyższe zostały spełnione Określenie wielkości stref pożarowych w obiekcie Zgodnie z 227 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (jw.) dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III średniowysokich wynosi m 2. Całkowita rzeczywista powierzchnia Szkoły wynosi m 2. W związku z powyższym nie przekroczono wymaganej wielkości strefy pożarowej budynku Instalacje techniczne: a) instalacja elektroenergetyczna 1kV obiekt zasilany z jednego źródła, wyłącznik przeciwpożarowy prądu elektrycznego znajduje się w holu wejściowym do obiektu ( Główne drzwi wejściowe). b) grzewcza - centralne ogrzewanie wodne sieć miejska, 7

8 c) gazowa zasilana z sieci miejskiej ( gaz ziemny, główny zawór gazu znajduje się na zewnątrz budynku w metalowej wentylowanej szafce od strony ul. 1- go Maja) d) piorunochronna. II. ZADANIA I OBOWIĄZKI W PRACOWNIKÓW SZKOLY W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ Uwagi ogólne Zgodnie z art. 3 i art. 9 ustawy o ochronie p-poż. z dn. 24 sierpnia 1991 (Dz. U. Nr 178 poz z 15 października 2009r. tekst jednolity, zm. Dz. U. Nr 57 poz. 353 z 2010 r.): a) każda osoba fizyczna korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązana jest zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem, b) kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony p-poż. lub policję (o zasadach postępowania w w/w sytuacji mówi instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru - patrz pkt. VII). c) za naruszenie przepisów p-poż.. ponosi ona odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (min. Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny) Obowiązki DYREKTORA SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu tj. użytkowanego terenu, budynków, innych obiektów budowlanych i pomieszczeń. 8

9 DYREKTOR SZKOŁY zobowiązany jest do zorganizowania, utrzymania i nadzorowania ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz do wykonywania i przestrzegania ustaleń wynikających z aktualnych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Do obowiązków DYREKTORA Szkoły należy w szczególności: 1. zapewnienie środków materiałowych i inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania obiektu w stanie zgodnym z wymaganiami ochrony ppoż. 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, w które wyposażono obiekt m.in. poprzez dopilnowanie terminowości stosownych badań i bieżące usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości. 3. wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej. 4. zapewnienie wszystkim osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji wobec powstania zagrożenia a w razie zaistnienia konieczności, kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą aż do przybycia służb interwencyjnych. 5. przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz ustalenie sposobów postępowania w takich sytuacjach. 6. wydawanie niezbędnych zarządzeń wewnętrznych i decyzji zmierzających do zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w tym wnioskowanie o ukaranie lub nakładanie regulaminowych kar na podległych pracowników za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 7. dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie i prowadzenie dokumentacji dot. działalności z zakresu ochrony ppoż. obiektu. 8. zaznajomienie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, w tym z postanowieniami niniejszej instrukcji, przez organizowanie okresowych szkoleń podstawowych. Dyrektor Szkoły może powierzyć prowadzenie spraw związanych z ochroną ppoż., obiektu innemu pracownikowi szkoły, jednakże fakt ten musi mieć swoje odzwierciedlenie w zakresie obowiązków tej osoby. 9

10 3.3. Obowiązki Zastępcy Dyrektora. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy: a) zapewnienie przestrzegania p-poż. wymagań wynikających z przepisów oraz zapobieganie możliwości powstania lub rozprzestrzeniania się pożarów, b) zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami w w/w zakresie, c) wydawanie poleceń zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków ochrony p-poż. w zajmowanych pomieszczeniach oraz podczas użytkowania maszyn i urządzeń powierzonego mienia, d) wykonywanie ustaleń wewnętrznych w zakresie ochrony p-poż. e) wnioskowanie stosowania sankcji służbowych w stosunku do pracowników, za nie przestrzeganie przepisów p-poż.. i ustaleń wewnętrznych związanych z zapobieganiem powstania pożaru, f) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów p-poż., W razie nieobecności Dyrektora Zastępca przejmuje jego zakres obowiązków (wymieniony w pkt. 3.2) Obowiązki Pracowników Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, zobowiązani są do przestrzegania nakazów i zakazów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, wynikających z przepisów obligatoryjnych oraz wewnętrznych ustaleń w tym zakresie. Każdy ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe na swoim stanowisku pracy a za swoje zaniedbania może zostać ukarany dyscyplinarnie lub w inny sposób wynikający z ustaleń prawa. W szczególności każdy z pracowników pionu dydaktycznego, jak i administracyjno-technicznego zobowiązany jest: 1. znać postanowienia niniejszej instrukcji przede wszystkim w zakresie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w fazie początkowej, sposobu alarmowania oraz trybu prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 10

11 2. znać rozmieszczenie i zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i urządzeniami ppoż. znajdującymi się na wyposażeniu obiektu. 3. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami a przy korzystaniu z wszelkich urządzeń, w tym urządzeń elektrycznych, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych przez producenta w szczegółowych instrukcjach obsługi. 4. dbać o ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 5. bezzwłocznie zgłaszać przełożonym stwierdzone nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu zakładu. 6. brać udział w instruktażach z zakresu ochrony ppoż. oraz poddawać się określonym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie U W A G A! Osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad uczniami powinny pouczyć młodzież przebywającą w szkole przede wszystkim o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, nakazie bezzwłocznego przekazywania informacji o zauważonym zagrożeniu personelowi szkoły, oraz nakazie opuszczenia pomieszczenia lub budynku po usłyszeniu alarmu o niebezpieczeństwie. Biorąc powyższe pod uwagę, ustala się, że co najmniej raz w roku szkolnym będą przeprowadzane ćwiczenia ewakuacji szkoły. W ćwiczeniach tych zobowiązani są brać udział wszyscy pracownicy szkoły Szkolenie przeciwpożarowe pracowników Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Szkolenie przeciwpożarowe prowadzi się jako: 1. wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjętych do pracy (zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego), 2. szkolenie podstawowe (okresowe). 11

12 Wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych polega na zapoznaniu ich z występującym w miejscu pracy zagrożeniem pożarowym oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru. Szkolenie podstawowe, w wymiarze min. 4 godz. lekcyjnych, obejmuje następującą tematykę: zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie oraz przyczyny, jakie mogą złożyć się na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru. zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru. rodzaje pożarów, środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposób ich użycia w wypadku pożaru. Szkolenie podstawowe należy ponawiać w okresach 5-letnich w celu przypomnienia zasad zabezpieczania przeciwpożarowego, zawartych w obowiązujących przepisach. Szkolenie wstępne prowadzi odpowiednio Dyrektor Szkoły, zaś szkolenie podstawowe osoba posiadająca wymagane kwalifikacje w przedmiocie szkolenia. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu przeciwpożarowym obowiązani są podpisać oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami zapobiegania i zwalczania pożarów wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. Oświadczenie przechowuje się w aktach osobowych pracownika. 12

13 3.6. Podstawowe obligatoryjne zasady bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące w szkole W obiekcie szkoły oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności: 1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów we wszystkich pomieszczeniach. 2. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. 3. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację. 4. zamykanie wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 5. uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do: a) hydrantów wewnętrznych znajdujących się w obiekcie, b) podręcznego sprzętu gaśniczego (szerokość dostępu musi wynosić min. 1 m), c) wyjść ewakuacyjnych, d) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu. 6. przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w obrębie klatek schodowych i korytarzy, oraz innych pomieszczeń ogólnodostępnych, jak również na trasie. U w a g a! Dopuszcza się przechowywanie do 10 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 0 C oraz 50 dm 3 cieczy o temperaturze C wyłącznie w magazynowanych pomieszczeniach zamkniętych, odpowiednio wentylowanych. 13

14 7. magazynowanie w garażach cieczy o temperaturze zapłonu poniżej C, z wyjątkiem cieczy niezbędnych do eksploatacji pojazdu, przechowywanych w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. 8. przelewanie w garażach paliwa oraz napełnianie nim zbiorników. 9. przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0.5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej C, b) przewodów uziemiających, c) przewodów doprowadzających instalacji odgromowej, 10. używanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 11. wysypywania gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych. 12. eksploatacja instalacji i urządzeń, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenianie ognia. 13. naprawianie bezpieczników i innych zabezpieczeń urządzeń i instalacji w sposób prowizoryczny, zmieniający ich pierwotne właściwości (dot. np. wkładek topikowych, zaworów bezpieczeństwa itd.). 14. prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo na terenie szkoły z pominięciem procedury wskazanej w rozdziale VIII. 14

15 IV. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU, DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 4.1. Potencjalne przyczyny powstania pożaru. Niebezpieczeństwo zaistnienia pożaru w budynku wynika przede wszystkim z n/w przyczyn: 1. użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych o złym stanie technicznym, bądź w sposób niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa np.: - przeciążanie obwodów elektrycznych przez podłączanie zbyt dużej ilości odbiorników lub stosowanie nieodpowiednich zabezpieczeń, - pozostawienie niewyłączonych odbiorników energii elektrycznej, głównie urządzeń ogrzewczych, bez odpowiedniego nadzoru, - niezachowanie bezpiecznej odległości w/w urządzeń od materiałów palnych, 2. nieostrożność podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, takich jak: - prace spawalnicze lub inne czynności związane z użytkowaniem ognia otwartego, - używanie cieczy łatwo zapalnych, - prowadzenie niektórych doświadczeń w pracowni chemicznej, fizycznej czy też w pracowni zajęć technicznych. 3. nieostrożność osób nieletnich, a w szczególności dzieci pozostawionych bez opieki, 4. zamierzone podpalenia, 5. niesprawność techniczna innych instalacji i urządzeń z nimi związanych, która wynikać może np. z niewłaściwej ich konserwacji lub niedotrzymania czasokresów przeglądów technicznych; dotyczy to głównie instalacji i urządzeń gazowych oraz urządzeń odgromowych. 15

16 4.2. Drogi rozprzestrzeniania się ognia czynniki: O szybkości rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie decydują n/w 1. czas swobodnego rozwoju pożaru w fazie wstępnej tj. od momentu jego zainicjowania aż do przystąpienia do jego gaszenia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego bądź przez zaalarmowanie jednostki straży pożarnej, 2. wielkości obciążenia ogniowego tj. ilości materiału palnego zgromadzonego w pomieszczeniach budynku przypadająca na jednostkę powierzchni, 3. palność elementów konstrukcyjnych budynku. Bardzo istotnym elementem, który w sposób radykalny może ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru i tym samym zniwelować do minimum wielkość strat, jest szybkie wykrycie źródła ognia i jego zlikwidowanie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Skuteczność tych działań wynika ze sprawności prowadzonego dozoru oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu obiektu. Biorąc powyższe pod uwagę zobowiązuje się pracowników dozoru do wyczulenia uwagi i częstego patrolowania obiektu, w szczególności: - w porze popołudniowej (po zakończeniu zajęć w szkole), - podczas przerw w pracy szkoły (np. soboty, niedziele, przerwy świąteczne itd.) - w nocy. Wielkość obciążenia ogniowego dla poszczególnych pomieszczeń budynków szkoły zawiera się w przedziale kg/m 2, co w przybliżeniu odpowiada wartości cieplnej MJ/m2. Wskazuje ona pośrednio na względny czas trwania pożaru, który, zgodnie z PN-B-02852, szacuje się na 60 min. W tym czasie temperatura towarzysząca procesowi spalania może spowodować zapalenie się palnych elementów wystroju wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń w budynku szkoły. Mechanizm rozprzestrzeniania się ognia wynika z przekazywania energii cieplnej na drodze oddziaływania termicznego. Podczas pożaru mamy do czynienia z przewodzeniem ciepła przez materiały i jego unoszeniem przez gazy pożarowe. Należy pamiętać, że najbardziej zagrożone pożarem są pomieszczenia znajdujące się nad i obok pomieszczenia objętego już ogniem. 16

17 V. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PODRĘCZNY SPRZĘT I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r). * Obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni użytkowej. * Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm 3 ) powinna przypadać: - w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym 500 MJ/m 2 i wyższym oraz zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i ZLIII - na każde 100 m 2. Niektóre pomieszczenia o szczególnym znaczeniu można doposażyć w dodatkowe jednostki sprzętowe (np. biblioteka, archiwum, sala audio-video itp.) * Przy ustaleniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady: a) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewno, papier, tkaniny) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe. b) do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się np. alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe. c) do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych np. propanu, acetylenu) stosuje się gaśnice śniegowe, proszkowe. d) do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich np. magnez sodu, potasu) stosuje się gaśnice proszkowe. e) do gaszenia pożarów grupy F tłuszczów i olejów kuchennych stosuje się gaśnice wodno - pianowe. * Podczas rozmieszczania sprzętu w obiektach należy stosować następujące zasady: a) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych przy przejściach i korytarzach, przy wejściach na zewnątrz pomieszczeń, 17

18 b) w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, c) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami, d) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości conajmniej 1 m, e) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, f) odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. *Czasokresy przeglądów i konserwacji : Zgodnie z zapisem 3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 11 lipca 2003 r). a) Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. b) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa wyżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku. KONSERWACJA I ATESTACJA GAŚNIC Konserwacja i atestacja gaśnic proszkowych typu "Z": - oględziny zewnętrzne, - spulchnienie proszku, - wykręcenie, kontrola węża, - demontaż głowicy, - ważenie naboju, - montaż głowicy, - oczyszczenie głowicy, - atestowanie gaśnicy. 18

19 Konserwacja i atestacja gaśnic śniegowych: - oczyszczenie gaśnicy, - oględziny zewnętrzne, - kontrola cech na butli, - odkręcenie węża, - zważenie gaśnicy, - wkręcenie węża, - atestowanie gaśnicy. Konserwacja i atestacja gaśnic proszkowych typu "X": - oczyszczenie gaśnicy, - oględziny zewnętrzne, - odkręcenie, kontrola węża, - zważenie gaśnicy, - wkręcenie węża, - atestowanie gaśnicy. Zgodnie z ustaleniami producenta: Gaśnice proszkowe 1 i 2 kg typu "Z" i "X": - przegląd techniczny raz na rok, - remont co trzy lata. Gaśnice proszkowe pozostałe: - przegląd techniczny raz na rok, - remont co trzy lata, - legalizacja UDT co 5 lat. Gaśnice śniegowe: - techniczny co pół roku, - remont co trzy lata, Agregaty śniegowe: - przegląd techniczny co pół roku, - remont co trzy lata. 19

20 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY L.p. Nazwa obiektów, pomieszczeń Ilość Rodzaj Sprzętu Uwagi PRZYZIEMIE 1. Korytarz przy pomieszczeniach konserwatora, 1x6kg 2. Korytarz przy pomieszczeniach 1x6kg szatni 3. Korytarz przy pomieszczeniach 1x4kg magazynowych PARTER 4. Korytarz przy klatkach 1x4kg schodowej ( przy pomieszczeniu sekretariatu) 5. Sala sportowa, korytarz 1x4kg wejściowy do sali sportowej 6. Stołówka z zapleczem 1x4 kg kuchennym 1x2 kg GP- 6x ABC GP- 6x ABC GP-4x ABC GP-4x ABC GP- 4x ABC GP- 4xABC GWG- 2x AF I PIĘTRO 7. Korytarz przy klatkach sali 106 1x4kg GP-4x ABC 8. Sala 107 1x4 kg GP- 4x ABC 9. Korytarz przy drugiej klatce schodowej, sala 110 1x4 kg GP- 4 ABC II PIĘTRO 10. Korytarz przy klatce schodowej, sala 209 1x4kg GP-4x ABC 11. Pomieszczenie biblioteki 1x4 kg GP- 4 ABC III PIĘTRO 12. Korytarz przy klatce schodowej, sala Sala 308, pomieszczenie komputerów 1x4kg 1x4 kg GP-4x ABC GSE2xAF 20

21 LEGENDA: GP6x ABC gaśnica proszkowa GWG-2AF gaśnica pianowa GSE 2 BC gaśnica śniegowa Wewnątrz zainstalowano wewnętrzną sieć hydrantową W 25 z wężem plaskoskladanym, po dwie szafki hydrantowe na każdej kondygnacji zlokalizowane przy klatkach schodowych. Szafki hydrantowe należy wyposażyć w armaturę wodną zgodnie z PN- 71/B i oznakować zgodnie z PN-92N-01256/01. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na pięć lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z PN dotyczącą konserwacji hydrantów. 21

22 ZASADY GASZENIA OGNIA ZA POMOCĄ PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO GAŚ OGIEŃ W KIERUNKU WIATRU (Z WIATREM). PALĄCE SIĘ POWIERZCHNIE GAŚ ROZPOCZYNAJĄC OD BRZEGU. POŻARY SUBSTANCJI KAPIĄCYCH I PŁYNNYCH GAŚ STRUMIENIEM SKIEROWANYM OD GÓRY DO DOŁU. POŻARY ŚCIAN GAŚ STRUMIENIEM SKIEROWANYM OD DOŁU DO GÓRY. STOSUJ WYSTARCZAJĄCĄ LICZBĘ GAŚNIC - NIGDY JEDNĄ PO DRUGIEJ. ZWRACAJ UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ROZPALENIA SIĘ OGNIA. NIGDY NIE WIESZAJ GAŚNIC PO ICH UŻYCIU NA STAŁE MIEJSCE. NAJPIERW NALEŻY ZLECIĆ ICH PO- NOWNE NAPEŁNIENIE. 22

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB INSTRUKCJA Strona 1 z 6 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana 1-6 1 15-04-11 Dostosowanie do zmian organizacyjnych GL S.A., zmiana szablonu dokumentu, zmiana definicji p. 4. Strona 2 z 6 RB 1. CEL Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE CHAREKTYRYSTYKA OBIEKTU SZKOLNEGO Gimnazjum w Żółkiewce położone jest na terenie miejscowości Żółkiewka otoczone ulicami: od strony północnej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW Z BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka Tekst jednolity w oparciu o nowe przepisy prawa opracowała: Marta Magier dyrektor szkoły Chłaniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

dla Zespołu Szkół Sportowych

dla Zespołu Szkół Sportowych SCENARIUSZ EWAKUACJI dla Zespołu Szkół Sportowych mieszczącego się, przy ulicy Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie luty 2013 Spis treści: 1. Podstawa prawna 2. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE ZATWIERDZAM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOKÓŁCE Sokółka dn... SPIS TRESCI Podstawa prawna opracowania. Zasady ogólne. Charakterystyka pożarowo techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ul. Regucka 3. 05 430 Celestynów. Nr dyplomu / uprawnienia

INSTRUKCJA. ul. Regucka 3. 05 430 Celestynów. Nr dyplomu / uprawnienia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO URZĄD GMINY CELESTYNÓW ul. Regucka 3 05 430 Celestynów Opracowali: Imię i Nazwisko Nr dyplomu / uprawnienia Tytuł zawodowy Arkadiusz Kurman RN-3/S/7133/0326/11 specjalista

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji Procedura ewakuacji Podstawa prawna - 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo