SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 0196A/S/095/10/ST. Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 0196A/S/095/10/ST. Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A 80-952 Gdańsk"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR INWESTOR: OBIEKT: Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A Gdańsk Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Biologii Uniwersytet Gdański NR DZIAŁKI: Dz. nr 241/1, 242/2, 239/8 TEMAT OPRACOWANIA: BRANśA: Budowa zewnętrznej instalacji gazu do budynków: Wydziału Chemii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Sanitarna FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy PROJEKTOWAŁ: Marcin Otręba upr. POM/0208/POOS/08 SPRAWDZIŁ: Piotr Wojciechowski upr. POM/0051/POOS/09 Data Zmiany Rewizja Gdańsk, listopad 2010 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Kapitał zakładowy PLN NI P Zał. F do I , wyd. 3

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA SANITARNA: PRZYŁACZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU ZIEMNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji 1.2. Zakres stosowania warunków technicznych ogólnych 1.3. Zakres robót objętych warunkami ogólnymi 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 2.2. Uwagi końcowe 3. SPRZĘT 3.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 3.2. Uwagi końcowe 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 5.2. Uwagi końcowe 6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 6.2. Uwagi końcowe 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW 11. WYTYCZNE DO KOSZTORYSÓW Zalecenia ogólne Wycena elementów Zał. F do I , wyd. 3

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla nowobudowanych Budynków dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Biologii Zakres stosowania Warunków technicznych ogólnych Warunki techniczne ogólne wykonania robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Warunkami ogólnymi Roboty, których dotyczą Warunki techniczne ogólne, obejmują wszystkie czynności, których celem jest wykonanie przyłącza i zewnętrznych instalacji gazu ziemnego dla nowobudowanych Budynków dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Biologii Określenia podstawowe Zewnętrzna Instalacja gazowa Układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, znajdujących się poza budynkami słuŝący do zaopatrywania budynku w gaz (gaz dla potrzeb grzewczych: c.o. + c.w.+ ct) Przyłącze gazowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia gazu do instalacji gazowej w budynku. Uzbrojenie przewodów gazowych Armatura sieci gazowej - armatura zaporowa - zasuwa, kurki gazowe, - armatura pomiarowa - gazomierz, szafka gazowa, 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną szczegółową. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna gazu ziemnego UWAGA Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w przedmiarze robót słuŝą określeniu poŝądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. - Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 2

4 warunkiem: a. Spełnienia tych samych właściwości technicznych b. Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowania) c.uzyskania akceptacji InŜyniera budowy 2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji naleŝy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŝyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŝytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów Wymagania szczegółowe dla materiałów Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŝy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami Materiał przewodów Zewnętrzna instalacja gazowa rury PE 100 (SDR 11) do gazu. Przyłącze gazowe rury PE 100 (SDR 11) do gazu Uzbrojenie przewodów gazowych a. Nawiertka 225/63 z Obejma i z odejściem kątowym wyposaŝona w zawór kulowy PE Ø 63 wraz z obudową i skrzynką uliczną. b. Kurek gazowe kulowe umieszczone w szafkach gazowych Składowanie materiałów Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. NaleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŝliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŝna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŝy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŝone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŝliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa 3

5 rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy rury nie leŝały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŝ 2 m. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niŝ 7 warstw, lecz nie wyŝej niŝ 1,5 m. Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŝone w ciągu 12 miesięcy naleŝy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 2.4 Uwagi końcowe Szczegółowe zestawienie materiałów podano w przedmiarze robót. 3. SPRZĘT 3.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna gazu ziemnego Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez InŜyniera. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŝy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne Uwagi końcowe Szczegółowe zestawienie sprzętu podano w przedmiarze robót. 4. TRANSPORT Materiały naleŝy przewozić środkami transportu z zachowaniem wszystkich zaleceń Producentów. W czasie transportu rur, oprócz ochrony przed wpływami atmosferycznymi, naleŝy stosować zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE TERENU Roboty budowlane w zakresie gazociągów Roboty ziemne naleŝy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1968 (PN-B-68/B-06050). Układając gazociąg z PE naleŝy stosować podsypkę z piasku o wysokości warstwy min. 10 m i nasypkę o wysokości warstwy min. 20 cm. Biorąc pod uwagę niską sztywność obwodową rur z PE, bardzo istotne jest dokładne, warstwowe zagęszczanie obsypki i nasypki, zapobiegające 4

6 nadmiernemu spłaszczeniu gazociągu. Szczególnie waŝne jest to w przypadku szerokich i płytkich wykopów. przy warstwowym zagęszczaniu obsypki naleŝy ;zwracać uwagę, aby rura nie została wypchnięta w górę. Ze względu na elastyczność polietylenu, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie dna wykopu umoŝliwiające ułoŝenie rury z odpowiednim spadkiem, nie mniejszym 4. Podczas odcinania rur i zgrzewania naleŝy zwrócić uwagę na wydłuŝalność liniową rur. Wzrost temperatury o 1oK powoduje wydłuŝenie 1m rury o 0,2mm - o taką samą wartość ta ulegnie skróceniu w przypadku spadku temperatury o 1oK. Stąd przy wysokich temperaturach zewnętrznych w czasie budowy gazociągu, w celu kompensacji ruch termicznych naleŝy: - rury w wykopie układać luźno, - ostatni zgrzew wykonywać w godzinach rannych, przy niskich, dodatnich temperaturach zewnętrznych, - przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryć gazociąg cienką warstwą ziemi w celu ograniczenia napręŝeń do minimum. NaleŜy dąŝyć do zasypania wykopu jak najszybciej po wykonaniu gazociągu. W przypadku rur odwijanych z kręgów, naleŝy zabezpieczyć powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Podczas układania rury nie powinny być poddane nadmiernym napręŝeniom wywołanym siłami rozciągającymi Identyfikacja trasy gazociągu Bezpośrednio na gazociągu naleŝy ułoŝyć drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm2 w izolacji doziemnej, przytwierdzając go punktowo go taśmą do rury taśmą polietylenową. Drut miedziany moŝna zastąpić stalą kwasoodporną, wtopiona w taśmę PE, ułoŝoną bezpośrednio na gazociągu. W terenie zabudowanym końcówki drutu bądź taśmy naleŝy wyprowadzić do wszystkich skrzynek zaworów głównych na przyłączach i do skrzynek ulicznych gazociągu. Wyprowadzone końcówki zakończyć zaciskaczami elektrycznymi, odizolowanymi od skrzynek i instalacji gazowych. Taśma ostrzegawcza W odległości ok. 0,4 m nad rurą przewodową naleŝy ułoŝyć taśmę ostrzegawczą o min. Szerokości róŝnej średnicy gazociągu, jednak nie mniej niŝ 30 cm. Znakowanie gazociągu Znakowanie naleŝy wykonać na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociągu w trenie. W terenach zabudowanych naleŝy oznaczać przy pomocy emaliowanych tabliczek umieszczonych na ścianach budynków lub innych obiektach trwałych. Tabliczki powinny zawierać informację: - Rodzaj oznaczonych elementów gazociągu - Lokalizacja oznaczonych elementów gazociągu - Materiał rur 5

7 Armatura Połączenia Armatura wbudowana w gazociąg powinna spełniać ogólne wymagania PN-M :1992 oraz wymagania odpowiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku wymagania aprobat technicznych. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu wykonywać zgodnie z schematem instalacja gazowej przy zastosowaniu kształtek i muf elektrooporowych. Niedopuszczalnym jest wykonanie zmiany kierunku trasy wykorzystując elastyczność rur PE. Połączenia rur naleŝy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Technologia łączenia powinna być określona przez Wykonawcę w karcie technologicznej zatwierdzonej przez przedsiębiorstwo gazownicze, Prace związane ze zgrzewaniem moŝe wykonywać osoba zarejestrowana jako zgrzewacz gazociągów. Stosowany sprzęt musi mieć aktualną rejestrację w przedsiębiorstwie gazowniczym Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. MoŜna rozróŝnić następujące rodzaje zgrzewania: a) zgrzewanie doczołowe Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuŝszego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te równieŝ posiadają moŝliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obórki. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć moŝna tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. Ocenę jakości zgrzewa naleŝy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: - Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie moŝliwie okrągło ukształtowane - Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie moŝe wyglądać na spienioną (przegrzanie) - Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniŝej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów - Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury b) Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 6

8 Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przew oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. Rury ochronne Zaleca się stosowania rur ochronnych stalowych w miejscach kryzowania z: - Drogami (tam gdzie jest to wymagane zgodnie z PN-M-34501:1991) Rury ochronne polietylenowe stosuje się w przypadku skrzyŝowania z: - Kanalizacją ogólnospławną, sanitarną telekomunikacyjną, ciepłociągami. Przy skrzyŝowaniu z ciepłociągami naleŝy zastosować izolację termiczną - Ciekami wodnymi 6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego. a. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociąg oraz ustawieniem gazomierza naleŝy dokonać dwukrotnie prób szczelności. - Pierwszą próbę naleŝy przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiornika, - Drugą z połączonymi odbiornikami (aparatami) do sieci rurociągów bez zainstalowanego gazomierza. NaleŜy dokonać próby szczelności instalacji zewnętrznych i przyłączy rurociągów przed gazomierzem i oddzielnie rurociągów za gazomierzem do odbiornika. b. Przy rozgałęzionej instalacji moŝna dokonać prób szczelności poszczególnych rozgałęzień, a następnie naleŝy wykonać próbę całości instalacji. Przed próbą szczelności naleŝy przedmuchać siec rurociągów spręŝonym powietrzem. c. Pierwszą próbę szczelności instalacji naleŝy przeprowadzić spręŝonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzenia próby moŝna uŝywać dwutlenku węgla (CO2) lub azotu. Nie wolno przeprowadzać prób przy uŝyciu jakichkolwiek płynów lub innych gazów niŝ wymienione. Do kontroli ciśnienia naleŝy uŝywać manometru rtęciowego. Próbę naleŝy przeprowadzić po napełnieniu rurociągu i wyrównaniu temperatury powietrza lub innego gazu, którym został napełniony rurociąg z temperaturą otoczenia. Czas na wyrównanie temperatury w zaleŝności od wielkości instalacji wynosi15 30 minut. 7

9 d. Instalację naleŝy uwaŝać za szczelna, jeŝeli wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut. e. Badania szczelności połączeń (kurki itp.) naleŝy wykonywać przez powlekanie badanych miejsc połączeń wodą mydlaną przy naniesieniu wody pędzlem. Wszelkie nieszczelności naleŝy usunąć przed rozmontowaniem w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie. f. Drugą próbę szczelności naleŝy wykonać po podłączeniu aparatów na ciśnienie 0,015 MPa. g. W przypadku 3-krotnej próby szczelności o wyniku ujemnym, naleŝy całą instalację przemontować na nowo. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przy wykonywaniu prac naleŝy zachować przepisy BHP i PPOś. Prace powinny być wykonywane przez Firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robót związanych z montaŝem jest przedmiar ofertowy przedstawiony na etapie przetargowym. Cenę wszelkich rozwiązania planistycznych tras instalacji wewnętrznych, powstałe niezaleŝnie od wykonawcy robót, naleŝy uwzględnić na etapie oferty przetargowej. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego. a. Odbiór instalacji gazowych moŝe być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności dostawcy gazu. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem. b. Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza moŝe nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. c. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu 8.2. Uwagi końcowe Zasady odbioru instalacji i przyłącza gazu są zgodne z ogólnymi zasadami odbioru sieci i przyłączy gazowych. W szczególności, badania przy odbiorze, mają na celu stwierdzenie : - zgodności wykonania z dokumentacją projektową - jakości wykonania prac montaŝowych - jakości zamontowanych urządzeń 8

10 W trakcie odbioru instalacji i przyłącza naleŝy przedstawić : - dokumentację projektową - protokoły odbiorów częściowych - protokoły prób ciśnieniowych i prób szczelności. 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI Nie dotyczy 10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW - Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych zeszyt III, wydane przez MZ i OS w 1981 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 września 1992r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 74 z dn r./ - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. - Ustawa PRAWO BUDOWLANE tekst jednolity z dn r. (Dz. U. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami) - Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE z dn r. (Dz. U. Nr 135 poz. 1144) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pź iejszymi zmianami) w sprawie warunk technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn r. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlanomontaŝowe sieci gazowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania rob budowlanych - PN-B-06050: Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og ne - PN-EN 12345:2002 (U) - Spawalnictwo - Spawanie metali - Nazwy i określenia - PN-M-69008: Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych - PN-EN :2006 (U) - Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stop na podstawie radiografii - Poziomy akceptacji - PN-M-34503:1992- Gazociągi i instalacje gazownicze - Pr y rurociąg - PN-M-34502: Gazociągi i instalacje gazownicze - Obliczenia wytrzymałościowe - PN-EN : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne - PN-EN : Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A - Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE) w Mazowieckim Okręgowym Zakładzie 9

11 Gazownictwa - WERSJA II. - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociąg z tworzyw sztucznych Rozdział 5 - Sieci gazowe (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.). 11. WYTYCZNE DO KOSZTORYSÓW Zalecenia ogólne Opisy zawarte w kosztorysach określają prace tamŝe zawarte i powinny być interpretowane łącznie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i Dokumentami kontraktowymi. Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewać na pełną wartość prac i składać się z następujących pozycji : - robocizna i koszty z nią związane - dostarczenie materiałów i towarów, przechowywanie oraz koszty z tym związane - maszyny budowlane i koszty z nimi związane - instalację, osadzanie, ustawianie lub umieszczanie materiałów i towarów w ich miejscach - prace tymczasowe - efekt związany z podziałem prac na etapy - koszty pośrednie (koszty ogólne i zarządu) i zysk jednostki wykonującej prace - odpady technologiczne - przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej - ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania robót - przygotowanie,zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania kontraktu placu budowy WYCENA ELEMENTÓW Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki i ceny powinny być wyraŝone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i być właściwe dla okresu sporządzania kosztorysu. Ponadto kosztorys powinien uwzględniać : - warunki realizacji robót - obowiązujące normy zuŝycia czynników produkcji - właściwą technologię i organizację wykonania dla danych robót, wynikające z dokumentacji technicznej (projektu) i warunków ich realizacji - inne czynniki mające wpływ na cenę, jakość i termin wykonania np. prac wykonywanych w czynnych zakładach,budynkach zamieszkałych itp. 10

12 - prac wykonywanych w warunkach szkodliwych - realizacji robót w systemie generalnego wykonawstwa lub pełnienia funkcji koordynacyjnych. W zbiorczej tabeli wyceny powinna być cena obiektu uwzględniająca wymieniony element w punkcie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST PRZYŁĄCZE GAZOWE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZE GAZU 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 ST-03-02-08-A Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 TEMAT / OBIEKT / : GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, dz. Nr 693, 692 i 689/2 / ustanowienie

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa ZPG Przyłącze Gazowe Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz Nr upr. MAP/0068/PWOS/03 Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077)

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077) USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński 49-300 Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077) 416 27 66 Temat: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej Obiekt:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja zewnętrzna gazu ST-5.0

Instalacja zewnętrzna gazu ST-5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja zewnętrzna gazu 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji... 3 1.2 Określenia podstawowe... 3 1.3 Klasyfikacja robót wg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ul. Powstania Styczniowego 10, śyrzyn. ul. Leśna, śyrzyn Działka nr mgr inŝ. Agnieszka Gajewska

PROJEKT BUDOWLANY. Ul. Powstania Styczniowego 10, śyrzyn. ul. Leśna, śyrzyn Działka nr mgr inŝ. Agnieszka Gajewska PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa gazociągu PE dn110 średniego ciśnienia kolidującego z nowoprojektowaną drogą gminną Nr 107460L (ul. Leśna) w miejscowości śyrzyn na odcinku od km 0+586,00 do km 0+636,00 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Spis treści Zawartość opracowania: strony SPIS TREŚCI... 1 CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 1.2. Podstawa opracowania... 4 2. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

1.5. PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWYCH. ODCINEK W GMINIE KONIUSZA I PROSZOWICE od km 28,2+50,00 do km 30,7+82,00

1.5. PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWYCH. ODCINEK W GMINIE KONIUSZA I PROSZOWICE od km 28,2+50,00 do km 30,7+82,00 1 Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Rodzaj projektu: BranŜa: MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 ODCINEK OD KOCMYRZOWA DO PROSZOWIC I OD PROSZOWIC DO GRANICY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gmina Koniusza

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

S MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ

S MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ S- 01.01 MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym SPIS TREŚCI 1. Normy i rozporządzenia 2. Parametry techniczne 3. Przewody gazowe 4. Kształtki i armatura 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym 6. Montaż rurociągów i kształtek 7. Warunki prowadzenia robót

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. ZAŁĄCZNIK PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU Zawartość opracowania: ZAŁĄCZNIK NR 1 PISMO NR TT-12-4100-104478/07 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR mgr inż. Barbara Kaszowska ul. Rumińskiego 3 62-800 Kalisz tel. 62 502 92 99, 509 446 579 PROJEKT BUDOWLANY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Obiekt: BUDOWA ZADASZONEGO KORTU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze gazu średniego E wg PN-C-04750

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze gazu średniego E wg PN-C-04750 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: OBIEKT: TEMAT : ADRES : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT: ASYSTENCI : SPRAWDZAJĄCY: ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grodziszczach Przyłącze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień specjalność nr Izby

Nr uprawnień specjalność nr Izby Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT AND

PRZEDMIAR ROBÓT AND Inwestor: Przedmiar sporządził: mgr inż. Bartłomiej Turski Data opracowania przedmiaru: 16-11-2016 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR AND-16-034 Strona 1 16-11-2016 DZIAŁ D Z I A Ł U 1 Gazociąg i przyłącze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŝu instalacji

Bardziej szczegółowo

Gliwice, luty 2008 r.

Gliwice, luty 2008 r. COREMATIC 44-102 Gliwice ul. Łużycka 16 tel./fax 0 (prefix) 32 2374434 e-mail: biuro@corematic.net www: www.corematic.net PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA: PRZYŁĄCZA CIEPLNE C.O. I C.W.U.

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. KOD CPV: Hydraulika i roboty sanitarnenej 45330000-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot ST... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZE DO SIECI GAZOWEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZ.

PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZE DO SIECI GAZOWEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZ. PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZYŁĄCZE DO SIECI GAZOWEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZ. NR 812/41 RADŁÓW INWESTOR: GMINA RADŁÓW BRANŻA: SANITARNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH Przekładka gazociągu fi 150 mm stalowy na PE 225 n.pr kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem Przebudowa rynku Górnego w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EGZ NR 1 PRO-SANIT 80-290 Gdańsk ulica Reymonta 15c/9 Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczeń w budynkach A,B i C Wydziału Filologiczno Historycznego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 55 dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Projektu budowlanego I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu gazociąg przebudowa skala 1:500 rys. Sg/

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV WSTĘP

INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV WSTĘP INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo