SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 0196A/S/095/10/ST. Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 0196A/S/095/10/ST. Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A 80-952 Gdańsk"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR INWESTOR: OBIEKT: Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1A Gdańsk Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Biologii Uniwersytet Gdański NR DZIAŁKI: Dz. nr 241/1, 242/2, 239/8 TEMAT OPRACOWANIA: BRANśA: Budowa zewnętrznej instalacji gazu do budynków: Wydziału Chemii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Sanitarna FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy PROJEKTOWAŁ: Marcin Otręba upr. POM/0208/POOS/08 SPRAWDZIŁ: Piotr Wojciechowski upr. POM/0051/POOS/09 Data Zmiany Rewizja Gdańsk, listopad 2010 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Kapitał zakładowy PLN NI P Zał. F do I , wyd. 3

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA SANITARNA: PRZYŁACZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU ZIEMNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji 1.2. Zakres stosowania warunków technicznych ogólnych 1.3. Zakres robót objętych warunkami ogólnymi 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 2.2. Uwagi końcowe 3. SPRZĘT 3.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 3.2. Uwagi końcowe 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 5.2. Uwagi końcowe 6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego 6.2. Uwagi końcowe 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW 11. WYTYCZNE DO KOSZTORYSÓW Zalecenia ogólne Wycena elementów Zał. F do I , wyd. 3

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej gazu ziemnego dla nowobudowanych Budynków dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Biologii Zakres stosowania Warunków technicznych ogólnych Warunki techniczne ogólne wykonania robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Warunkami ogólnymi Roboty, których dotyczą Warunki techniczne ogólne, obejmują wszystkie czynności, których celem jest wykonanie przyłącza i zewnętrznych instalacji gazu ziemnego dla nowobudowanych Budynków dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Biologii Określenia podstawowe Zewnętrzna Instalacja gazowa Układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, znajdujących się poza budynkami słuŝący do zaopatrywania budynku w gaz (gaz dla potrzeb grzewczych: c.o. + c.w.+ ct) Przyłącze gazowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia gazu do instalacji gazowej w budynku. Uzbrojenie przewodów gazowych Armatura sieci gazowej - armatura zaporowa - zasuwa, kurki gazowe, - armatura pomiarowa - gazomierz, szafka gazowa, 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną szczegółową. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna gazu ziemnego UWAGA Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w przedmiarze robót słuŝą określeniu poŝądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. - Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 2

4 warunkiem: a. Spełnienia tych samych właściwości technicznych b. Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowania) c.uzyskania akceptacji InŜyniera budowy 2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji naleŝy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŝyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŝytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów Wymagania szczegółowe dla materiałów Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŝy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami Materiał przewodów Zewnętrzna instalacja gazowa rury PE 100 (SDR 11) do gazu. Przyłącze gazowe rury PE 100 (SDR 11) do gazu Uzbrojenie przewodów gazowych a. Nawiertka 225/63 z Obejma i z odejściem kątowym wyposaŝona w zawór kulowy PE Ø 63 wraz z obudową i skrzynką uliczną. b. Kurek gazowe kulowe umieszczone w szafkach gazowych Składowanie materiałów Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. NaleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŝliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŝna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŝy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŝone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŝliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa 3

5 rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy rury nie leŝały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŝ 2 m. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niŝ 7 warstw, lecz nie wyŝej niŝ 1,5 m. Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŝone w ciągu 12 miesięcy naleŝy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 2.4 Uwagi końcowe Szczegółowe zestawienie materiałów podano w przedmiarze robót. 3. SPRZĘT 3.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna gazu ziemnego Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez InŜyniera. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŝy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne Uwagi końcowe Szczegółowe zestawienie sprzętu podano w przedmiarze robót. 4. TRANSPORT Materiały naleŝy przewozić środkami transportu z zachowaniem wszystkich zaleceń Producentów. W czasie transportu rur, oprócz ochrony przed wpływami atmosferycznymi, naleŝy stosować zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE TERENU Roboty budowlane w zakresie gazociągów Roboty ziemne naleŝy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1968 (PN-B-68/B-06050). Układając gazociąg z PE naleŝy stosować podsypkę z piasku o wysokości warstwy min. 10 m i nasypkę o wysokości warstwy min. 20 cm. Biorąc pod uwagę niską sztywność obwodową rur z PE, bardzo istotne jest dokładne, warstwowe zagęszczanie obsypki i nasypki, zapobiegające 4

6 nadmiernemu spłaszczeniu gazociągu. Szczególnie waŝne jest to w przypadku szerokich i płytkich wykopów. przy warstwowym zagęszczaniu obsypki naleŝy ;zwracać uwagę, aby rura nie została wypchnięta w górę. Ze względu na elastyczność polietylenu, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie dna wykopu umoŝliwiające ułoŝenie rury z odpowiednim spadkiem, nie mniejszym 4. Podczas odcinania rur i zgrzewania naleŝy zwrócić uwagę na wydłuŝalność liniową rur. Wzrost temperatury o 1oK powoduje wydłuŝenie 1m rury o 0,2mm - o taką samą wartość ta ulegnie skróceniu w przypadku spadku temperatury o 1oK. Stąd przy wysokich temperaturach zewnętrznych w czasie budowy gazociągu, w celu kompensacji ruch termicznych naleŝy: - rury w wykopie układać luźno, - ostatni zgrzew wykonywać w godzinach rannych, przy niskich, dodatnich temperaturach zewnętrznych, - przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryć gazociąg cienką warstwą ziemi w celu ograniczenia napręŝeń do minimum. NaleŜy dąŝyć do zasypania wykopu jak najszybciej po wykonaniu gazociągu. W przypadku rur odwijanych z kręgów, naleŝy zabezpieczyć powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Podczas układania rury nie powinny być poddane nadmiernym napręŝeniom wywołanym siłami rozciągającymi Identyfikacja trasy gazociągu Bezpośrednio na gazociągu naleŝy ułoŝyć drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm2 w izolacji doziemnej, przytwierdzając go punktowo go taśmą do rury taśmą polietylenową. Drut miedziany moŝna zastąpić stalą kwasoodporną, wtopiona w taśmę PE, ułoŝoną bezpośrednio na gazociągu. W terenie zabudowanym końcówki drutu bądź taśmy naleŝy wyprowadzić do wszystkich skrzynek zaworów głównych na przyłączach i do skrzynek ulicznych gazociągu. Wyprowadzone końcówki zakończyć zaciskaczami elektrycznymi, odizolowanymi od skrzynek i instalacji gazowych. Taśma ostrzegawcza W odległości ok. 0,4 m nad rurą przewodową naleŝy ułoŝyć taśmę ostrzegawczą o min. Szerokości róŝnej średnicy gazociągu, jednak nie mniej niŝ 30 cm. Znakowanie gazociągu Znakowanie naleŝy wykonać na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociągu w trenie. W terenach zabudowanych naleŝy oznaczać przy pomocy emaliowanych tabliczek umieszczonych na ścianach budynków lub innych obiektach trwałych. Tabliczki powinny zawierać informację: - Rodzaj oznaczonych elementów gazociągu - Lokalizacja oznaczonych elementów gazociągu - Materiał rur 5

7 Armatura Połączenia Armatura wbudowana w gazociąg powinna spełniać ogólne wymagania PN-M :1992 oraz wymagania odpowiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku wymagania aprobat technicznych. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu wykonywać zgodnie z schematem instalacja gazowej przy zastosowaniu kształtek i muf elektrooporowych. Niedopuszczalnym jest wykonanie zmiany kierunku trasy wykorzystując elastyczność rur PE. Połączenia rur naleŝy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Technologia łączenia powinna być określona przez Wykonawcę w karcie technologicznej zatwierdzonej przez przedsiębiorstwo gazownicze, Prace związane ze zgrzewaniem moŝe wykonywać osoba zarejestrowana jako zgrzewacz gazociągów. Stosowany sprzęt musi mieć aktualną rejestrację w przedsiębiorstwie gazowniczym Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. MoŜna rozróŝnić następujące rodzaje zgrzewania: a) zgrzewanie doczołowe Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuŝszego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te równieŝ posiadają moŝliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obórki. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć moŝna tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. Ocenę jakości zgrzewa naleŝy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: - Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie moŝliwie okrągło ukształtowane - Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie moŝe wyglądać na spienioną (przegrzanie) - Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniŝej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów - Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury b) Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 6

8 Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przew oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. Rury ochronne Zaleca się stosowania rur ochronnych stalowych w miejscach kryzowania z: - Drogami (tam gdzie jest to wymagane zgodnie z PN-M-34501:1991) Rury ochronne polietylenowe stosuje się w przypadku skrzyŝowania z: - Kanalizacją ogólnospławną, sanitarną telekomunikacyjną, ciepłociągami. Przy skrzyŝowaniu z ciepłociągami naleŝy zastosować izolację termiczną - Ciekami wodnymi 6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego. a. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociąg oraz ustawieniem gazomierza naleŝy dokonać dwukrotnie prób szczelności. - Pierwszą próbę naleŝy przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiornika, - Drugą z połączonymi odbiornikami (aparatami) do sieci rurociągów bez zainstalowanego gazomierza. NaleŜy dokonać próby szczelności instalacji zewnętrznych i przyłączy rurociągów przed gazomierzem i oddzielnie rurociągów za gazomierzem do odbiornika. b. Przy rozgałęzionej instalacji moŝna dokonać prób szczelności poszczególnych rozgałęzień, a następnie naleŝy wykonać próbę całości instalacji. Przed próbą szczelności naleŝy przedmuchać siec rurociągów spręŝonym powietrzem. c. Pierwszą próbę szczelności instalacji naleŝy przeprowadzić spręŝonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzenia próby moŝna uŝywać dwutlenku węgla (CO2) lub azotu. Nie wolno przeprowadzać prób przy uŝyciu jakichkolwiek płynów lub innych gazów niŝ wymienione. Do kontroli ciśnienia naleŝy uŝywać manometru rtęciowego. Próbę naleŝy przeprowadzić po napełnieniu rurociągu i wyrównaniu temperatury powietrza lub innego gazu, którym został napełniony rurociąg z temperaturą otoczenia. Czas na wyrównanie temperatury w zaleŝności od wielkości instalacji wynosi15 30 minut. 7

9 d. Instalację naleŝy uwaŝać za szczelna, jeŝeli wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut. e. Badania szczelności połączeń (kurki itp.) naleŝy wykonywać przez powlekanie badanych miejsc połączeń wodą mydlaną przy naniesieniu wody pędzlem. Wszelkie nieszczelności naleŝy usunąć przed rozmontowaniem w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie. f. Drugą próbę szczelności naleŝy wykonać po podłączeniu aparatów na ciśnienie 0,015 MPa. g. W przypadku 3-krotnej próby szczelności o wyniku ujemnym, naleŝy całą instalację przemontować na nowo. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przy wykonywaniu prac naleŝy zachować przepisy BHP i PPOś. Prace powinny być wykonywane przez Firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robót związanych z montaŝem jest przedmiar ofertowy przedstawiony na etapie przetargowym. Cenę wszelkich rozwiązania planistycznych tras instalacji wewnętrznych, powstałe niezaleŝnie od wykonawcy robót, naleŝy uwzględnić na etapie oferty przetargowej. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Instalacja zewnętrzna i przyłącze gazu ziemnego. a. Odbiór instalacji gazowych moŝe być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności dostawcy gazu. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem. b. Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza moŝe nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. c. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu 8.2. Uwagi końcowe Zasady odbioru instalacji i przyłącza gazu są zgodne z ogólnymi zasadami odbioru sieci i przyłączy gazowych. W szczególności, badania przy odbiorze, mają na celu stwierdzenie : - zgodności wykonania z dokumentacją projektową - jakości wykonania prac montaŝowych - jakości zamontowanych urządzeń 8

10 W trakcie odbioru instalacji i przyłącza naleŝy przedstawić : - dokumentację projektową - protokoły odbiorów częściowych - protokoły prób ciśnieniowych i prób szczelności. 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI Nie dotyczy 10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW - Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych zeszyt III, wydane przez MZ i OS w 1981 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 września 1992r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 74 z dn r./ - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. - Ustawa PRAWO BUDOWLANE tekst jednolity z dn r. (Dz. U. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami) - Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE z dn r. (Dz. U. Nr 135 poz. 1144) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pź iejszymi zmianami) w sprawie warunk technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn r. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlanomontaŝowe sieci gazowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania rob budowlanych - PN-B-06050: Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og ne - PN-EN 12345:2002 (U) - Spawalnictwo - Spawanie metali - Nazwy i określenia - PN-M-69008: Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych - PN-EN :2006 (U) - Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stop na podstawie radiografii - Poziomy akceptacji - PN-M-34503:1992- Gazociągi i instalacje gazownicze - Pr y rurociąg - PN-M-34502: Gazociągi i instalacje gazownicze - Obliczenia wytrzymałościowe - PN-EN : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne - PN-EN : Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A - Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE) w Mazowieckim Okręgowym Zakładzie 9

11 Gazownictwa - WERSJA II. - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociąg z tworzyw sztucznych Rozdział 5 - Sieci gazowe (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.). 11. WYTYCZNE DO KOSZTORYSÓW Zalecenia ogólne Opisy zawarte w kosztorysach określają prace tamŝe zawarte i powinny być interpretowane łącznie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i Dokumentami kontraktowymi. Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewać na pełną wartość prac i składać się z następujących pozycji : - robocizna i koszty z nią związane - dostarczenie materiałów i towarów, przechowywanie oraz koszty z tym związane - maszyny budowlane i koszty z nimi związane - instalację, osadzanie, ustawianie lub umieszczanie materiałów i towarów w ich miejscach - prace tymczasowe - efekt związany z podziałem prac na etapy - koszty pośrednie (koszty ogólne i zarządu) i zysk jednostki wykonującej prace - odpady technologiczne - przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej - ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania robót - przygotowanie,zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania kontraktu placu budowy WYCENA ELEMENTÓW Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki i ceny powinny być wyraŝone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i być właściwe dla okresu sporządzania kosztorysu. Ponadto kosztorys powinien uwzględniać : - warunki realizacji robót - obowiązujące normy zuŝycia czynników produkcji - właściwą technologię i organizację wykonania dla danych robót, wynikające z dokumentacji technicznej (projektu) i warunków ich realizacji - inne czynniki mające wpływ na cenę, jakość i termin wykonania np. prac wykonywanych w czynnych zakładach,budynkach zamieszkałych itp. 10

12 - prac wykonywanych w warunkach szkodliwych - realizacji robót w systemie generalnego wykonawstwa lub pełnienia funkcji koordynacyjnych. W zbiorczej tabeli wyceny powinna być cena obiektu uwzględniająca wymieniony element w punkcie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo