SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzającego 5 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie sprawdzającego 6 OPIS TECHNICZNY I. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA... 9 II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OKREŚLENIE OBLICZENIOWEJ ILOŚCI WODY UŻYTKOWEJ PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ROBOTY ZIEMNE PRÓBA SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE SPRAWDZENIE WYDAJNOŚCI ODCINKÓW ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ AWARYJNE NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA P.POŻ III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH OPIS ŚCIEKÓW SANITARNYCH MATERIAŁY I WYKONANIE INSTALACJI PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACYNEJ IV. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ STAN ISTNIEJĄCY BILANS WÓD OPADOWYCH OKREŚLENIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH OCZYSZCZENIE WÓD OPADOWYCH ZBIORNIK P.POŻ I OGRANICZENIE WYPŁYWU WODY ZE ZBIORNIKA RUROCIĄGI STUDNIE UKŁADANIE PRZEWODÓW PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACYNEJ ZESTAWIENIE OBLICZENIOWYCH WYDAJNOŚCI I STOPNIA WYPEŁNIENIA ODCINKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ V. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

2 1. PRZYŁĄCZE GAZU MATERIAŁ ŁĄCZENIE RUR PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY I SZAFKA GAZOWA ZAWORU MAG SKRZYŻOWANIA I PRZESZKODY TERENOWE ROBOTY ZIEMNE WARUNKI WYKONANIA I BHP UWAGI WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU HANDLOWO MAGAZYNOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI NA UL. BUDY 4 24 Załączniki: - Wymagania ZWiK Łódź; - Wymagania PGNiG SPIS RYSUNKÓW: IS_1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU IS_2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIAGOWA - PROFIL IS_3 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA PROFIL IS_4 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA PROFIL IS_5 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU PROFIL IS_6 ZBIORNIKI RETENCYJNO POŻAROWE - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_7 SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM 2500mm - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_8 WPUSTY DROGOWE - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_9 STUDNIE RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_10 STUDNIE RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_11 PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY W LINII OGRODZENIA 8

3 Opis techniczny do projektu budowlanego zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy 4 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania są: - wytyczne Inwestora; - projekt architektoniczno-budowlany; - projekty oraz uzgodnienia branżowe; - obowiązujące normy i przepisy, 2. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenie budowlane w zakresie rozwiązań projektowych instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej oraz gazowej zewnętrznej dla potrzeb projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy Zakres opracowania Zakresem opracowania objęta jest zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja gazu na terenie II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza wodociągowego ani zewnętrznej instalacji wodociągowej. 2. Stan projektowany W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź budynek zasilany będzie poprzez projektowane przyłącze wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy Budy. Projekt przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza wodociągowego. 9

4 3. Opis prowadzonej działalności Na posesji przy ulicy Budy 4 w projektowanym budynku prowadzona będzie działalność handlowo magazynowa. Woda przeznaczona będzie na potrzeby bytowo gospodarcze oraz przeciw pożarowe. 4. Określenie obliczeniowej ilości wody użytkowej Zasilenie budynku: Przepływ obliczeniowy wody użytkowej: q=0,682(σqn) 0,45-0,14 gdzie: qi normatywny wypływ z punktów czerpalnych wg tabeli; n ilość poszczególnych punktów czerpalnych. Rodzaj przyboru Ilość [szt.] Normatywny wypływ wody [dm 3 /s] qzw qcw Umywalka ,31 2,31 Zlewozmywak/zmywak 2 7 0,14 0,14 Miska ustępowa 7 0,13 0,91 Pisuar 4 0,25 1 Polewaczka DN ,30 7,8 Kabina natryskowa 3 0,15 0,45 0,45 Qn 12,61 2,9 Σqn 15,51 Przepływ obliczeniowy wody użytkowej: qu=0,682(σqn) 0,45-0,14= 2,20 dm 3 /s = 7,92 m 3 /h Zapotrzebowanie wody na cele wewn. instalacji p.poż.: Przyjęto zgodnie z PN jednoczesność działania 2 hydrantów wewnętrznych p.poż. 33 qp.poż. = 2 x 1,5 = 3,0 l/s Przepływ obliczeniowy sumaryczny dla budynku: Zasilenie zbiornika: qp.poż.+ 15%qu = 3,0 + 15%*2,2 = 3,3 dm 3 /s Przepływ obliczeniowy wody zasilającej zbiornik: 5,0 dm 3 /s 5. Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa Projektowany rurociąg zasilający wykonany zostanie z PE100 SDR17 90x5,4 i zasilać będzie projektowany budynek. Na projektowanym odcinku instalacji zewnętrznej wodociągowej zaprojektowano trójnik PE90/90 oraz 10

5 zasuwę wodociągową DN 80 zasilającą zbiorniki przeciwpożarowe. Połączenie zasuwy oraz projektowanego trójnika wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe. 6. Roboty ziemne Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. Uwaga pod zjazdem do doku rozładowczego instalację prowadzić w rurze osłonowej typu AROT o średnicy 100mm. 7. Próba szczelności i płukanie Próbie szczelności podlega wykonany nowy odcinek wodociągu przed jego połączeniem z rurociągiem istniejącym. W czasie próby szczelności wszystkie łuki i zamontowana armatura muszą być odkryte. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20 C.Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu zgodnym z wytycznymi producenta systemu, nie niższym niż p=1,0mpa. Z uwagi na fakt, że polietylen jest materiałem sprężystym procedura przeprowadzenia badań szczelności rurociągów powinna uwzględniać zmiany wymiarów geometrycznych badanych odcinków przewodów w trakcie trwania próby, generowanych przez zjawisko pełzania materiału. Powoduje to spadki ciśnienia wody w rurociągu, które często nie są spowodowane jego nieszczelnościami. Dlatego też należy ściśle stosować procedurę przeprowadzania próby szczelności opisaną w katalogu producenta rur, zachowując właściwe fazy próby i czasy jej trwania. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po pozytywnym wyniku próby sieć wodociągową poddać należy płukaniu i dezynfekcji. Po zakończeniu prac należy wykonać badanie bakteriologiczne wody. 8. Sprawdzenie wydajności odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej Oznaczenie Rzędna osi pocz. [m] L [m] Q [dm³/s] v [m/s] R [Pa/m] Średnica [mm] Typ rury SW - WZ1 251,06 8, x 5,4 WZ2 - SW 251,05 34, x 5,4 WZ3 - WZ2 251,6 2, x 5,4 WZ4 - WZ2 251,64 128,15 3,3 0, x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach /

6 WB1 - WZ4 253,11 10,6 3,3 0, x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / Awaryjne napełnianie zbiornika p.poż z instalacji wodociągowej. Zasilenie zbiornika: Przepływ obliczeniowy wody zasilającej zbiornik: 5,0 dm 3 /s Wymagana pojemność: 150 m 3 Czas napełnienia zbiornika: dm 3 /5 dm 3 /s=8,3 h III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza kanalizacji sanitarnej ani zewnętrznej instalacji. 2. Stan projektowany W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź budynek ścieki z budynku odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącze KS do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającego w ulicy Budy. Projekt przyłącza, sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią kontrolno pomiarową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza KS. 3. Obliczenia ilości ścieków sanitarnych Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB1 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Wpust dn50 11x 1,0 = 11,0 Wpust dn 100 4x 2,0 = 8,0 Ilość ścieków q s = K x AWs = 2,5 dm 3 /s AWs = 24,5 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB2 12

7 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Pisuar 4x 1,0 = 4,0 Miski ustępowe 7x 2,5 = 17,5 Natryski 3x 1,0 = 3,0 Zlewozmywaki 2x 1,0 = 2,0 Wpust dn100 1 x 2,0 = 2,0 Wpust dn50 3 x 1,0 = 3,0 Ilość ścieków q s = K x AWs =3,04 dm 3 /s AWs = 37 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB3 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Wpust dn50 11x 1,0 = 11,0 Wpust dn 100 4x 2,0 = 8,0 Ilość ścieków q s = K x AWs = 2,5 dm 3 /s AWs = 24,5 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla całego budynku Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 33 x 0,5 = 16,5 Pisuar 4x 1,0 = 4,0 Miski ustępowe 7x 2,5 = 17,5 Natryski 3x 1,0 = 3,0 Zlewozmywaki 2x 1,0 = 2,0 Wpust dn100 9 x 2,0 = 18,0 Wpust dn50 25 x 1,0 = 25,0 Ilość ścieków q s = K x AWs =4,64 dm 3 /s AWs = Opis ścieków sanitarnych Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej będą ściekami o charakterze wyłącznie socjalnobytowym. 13

8 W ściekach powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie występują substancje szczególnie szkodliwe określone w załączniku nr 11 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r (Dz U.Nr 233 z 2005r poz 1988), na które wymagane jest uzyskanie przez dostawcę ścieków pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 punkt 10 Ustawy Prawo Wodne z dnia (dz U. Nr. 115 z dnia r poz z późniejszymi zmianami). W ściekach nie będą także przekraczane wartości wskaźników zanieczyszczeń w związku z czym na przyłączu nie przewidziano żadnych urządzeń podczyszczających. 5. Materiały i wykonanie instalacji RUROCIĄGI Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC 160 oraz 200 klasy S SN 8 z rdzeniem litym do instalacji zewnętrznych. STUDNIE Na instalacji kanalizacji zewnętrznej projektuje się studnie rewizyjne typowe z kręgów żelbetowych φ 1000mm. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych). Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścinkę studni wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką, stanowiącą element systemu rur PVC. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe, a w dnie studni wykonać kinety. UKŁADANIE PRZEWODÓW Właściwe ułożenie rurociągów ma ogromne znaczenie na zachowanie się rur w warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli rurociągi ułożone zostaną z odpwiednią starannością opisaną przez producenta w instrukcji, wartości dopuszczalnych odkształceń nie zostaną przekroczone. Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15cm. Zasypkę przewodu w wykopie wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości 15 cm ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu. Zasypywanie rurociągu przeprowadza się następująco: I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur II etap - po wykonaniu prób szczelności kanału - wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń rurociągów. III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym. Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej wytrzymałości mechanicznej. Szczegóły układania instalacji zamieszczono w części rysunkowej opracowania 6. Próba szczelności sieci kanalizacynej Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m 2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 14

9 Oznaczenie L [m] Q [dm³/s] v [m/s] Spadek [%] Średnica [mm] S1 - S0 10,36 8,04 0, x 5,9 S2 - S1 43,15 8,04 1,9 8,6 200 x 5,9 S3 - S2 48,99 8,04 0, x 5,9 S4 - S3 49,02 8,04 1,1 1,7 200 x 5,9 S5 - S4 20,25 5,54 0, x 5,9 S6 - S5 20,39 2,5 0, x 5,9 SB1 - S6 11,01 2,5 0, x 4,7 SB2 - S5 12,01 3,04 1 2,6 160 x 4,7 SB3 - S4 11,05 2,5 1,1 4,7 160 x 4,7 Typ rury Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Wyp. [%] 36,3 21,1 36,3 31, ,3 27,1 23,4 18,3 IV. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza kanalizacji deszczowej ani zewnętrznej instalacji. 2. Bilans wód opadowych Do obliczeń przyjęto zgodnie z zaleceniami prof. Błaszczyka deszcz zdarzający się przeciętnie c = 5 lat o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20 % wg wzoru: C q = 0,67 t gdzie: t - czas trwania deszczu = 15 minut C częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=5 rok), to: 15

10 q = = 0, [ l / s / ha ] Ilość wód opadowych określono ze wzoru: Q = ψ x q x F (dm3/s) Gdzie: ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, q natężenie deszczu (dm3/sxha); do obliczeń przyjęto natężenie miarodajne w wysokości 131 l/s*ha. F powierzchnia zlewni (ha), Powierzchnia zabudowy dach o spadku 7%: 5 561,27 m 2 Powierzchnia terenów utwardzonych: ,12 m 2 Współczynnik spływu dla dachu o kącie nachylenia <15 o - ψ = 0,80 Współczynnik spływu dla terenów utwardzonych: - ψ = 0,80 Ilość wód opadowych z dachu projektowanego budynku: Q1 = 0,80 x 131 x 0,5561 = 73,0 dm 3 /s Ilość wód opadowych z terenów utwardzonych (kostka) Q2 = 0,80 x 131 x 1,5506 = 162,5 dm 3 /s Łączna ilość wód opadowych kierowana do zbiornika wód deszczowych wyniesie: Qd = 58, ,5 =221,0 dm3/s 3. Określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź ścieki deszczowe odprowadzane będą poprzez instalację zewnętrzną do projektowanego przyłącza KD do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającejw ulicy Budy. Projekt przyłącza wraz ze studnią kontrolno pomiarową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza KD. 4. Oczyszczenie wód opadowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.168, poz. 1763), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wód lub do ziemi z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych i składowych powinny zostać oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l. W celu podczyszczenia wód opadowych zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem qnom = 30dm3/s, gmax = 300 dm3/s poj. magazyn oleju = 450dm3. 16

11 5. Zbiornik p.poż i ograniczenie wypływu wody ze zbiornika Zgodnie z otrzymanymi wymaganiami ZWiK Łódź z nr TT.W /13 sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Budy zapewni 5,0 dm 3 /s dla celów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony pożarowej. Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw p.poż oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 124 Poz.1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, budynek chroniony będzie poprzez: nasady zewnętrznego gaszenia o łącznej wydajności 20 dm 3 /s cztery hydranty 25 i pięć hydrantów 33, przy założeniu dwóch jednocześnie działających hydrantów o łącznej wydajności 3,0 dm 3 /s Łączna wydajność wymaganego strumienia wody przeciw pożarowej wynosi: 20dm 3 /s Strumień zapewniony poprzez wodociąg: 5 dm 3 /s Wymagany strumień wody przeciwpożarowej ze źródła uzpełniajacego: 15 dm 3 s Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 124 Poz.1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w przypadku zbiornika wody przeciwpożarowej należy przewidzieć zapas 10 m 3 wody na każdy brakujący dm 3 /s, stąd wymagana minimalna pojemność zmagazynowanej wody dla potrzeb p.poż wynosi 150 m 3. Dla zmagazynowania wody przeciwpożarowej zaprojektowano podziemny zbiornik owalny o wewnętrznym przekroju poziomym 3,14*6^2/4 + 6*7,5 = 73,26 m 2 i wysokości 3,0m. Wymagana czynna wysokość słupa wody w zbiorniku: 150/(3,14*6^2/4 + 7,5*6) = 2,05 m Ze względu na wymagane ograniczenie odprowadzenia wód opadowych wynikające z wydajności sieci miejskiej w tym rejonie oraz potrzeby magazynowania wód dla celów przeciw zaprojektowano podziemny zbiornik owalny o wewnętrznym przekroju poziomym 3,14*6^2/4 + 6*7,5 = 73,26 m 2 i wysokości 3,0m. Zbiorniki należy wyposażyć w kominki inspekcyjne, drabinki złazowe, nasady podłączeniowe autopomp samochodów strażackich, zawór zwrotny z cięgnem oraz system sygnalizacji poziomu wody w zbiorniku. Na wylocie ze zbiornika należy zastosować regulator wypływu zgodny z wytycznymi ZWiK. Retencyjność układu kanalizacji deszczowej Ze względu na narzucony przez ZWiK Łódź maksymalny strumień odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wynoszący 128 dm 3 w zbiorniku zaprojektowano regulator wypływu. Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w czasie opadu miarodajnego wynosi: 221dm 3 /s * 15 *60s / 1000 = 198,9 m 3 Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w czasie opadu miarodajnego poprzez regulator wypływu: 17

12 128dm 3 /s * 15 *60s / 1000 = 115,2 m 3 Wymagana pojemność retencyjna: 198,9 m 3-115,2 m 3 = 87,3 m 3 Sprawdzenie pojemności układu kanalizacji deszczowej: - pojemność instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej (przy 100% wypełnienia kanałów): 57 m 3 - dostępna pojemność zbiornika 0,60 * (3,14*6,0*6,0/4 + 7,5*6) = 44 m 3 Sumaryczna pojemność układu kanalizacji deszczowej wynosi = 101 m 3 i jest większa od wymaganej 87,3 m Rurociągi Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC klasy S SN 8 z rdzeniem litym do instalacji zewnętrznych. 7. Studnie Na instalacji kanalizacji zewnętrznej projektuje się studnie inspekcyjne typowe z kręgów żelbetowych φ 1000mm. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych). Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścinkę studni wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką, stanowiącą element systemu rur PVC. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe, a w dnie studni wykonać kinety. 8. Układanie przewodów Ze względu na ciężki ruch kołowy na terenie, właściwe ułożenie rurociągów ma ogromne znaczenie na zachowanie się rur w warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli rurociągi ułożone zostaną z odpwiednią starannością opisaną przez producenta w instrukcji, wartości dopuszczalnych odkształceń nie zostaną przekroczone. Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20cm. Zasypkę przewodu w wykopie wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu. Zasypywanie rurociągu przeprowadza się następująco: I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur II etap - po wykonaniu prób szczelności kanału - wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń rurociągów. III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym. Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej wytrzymałości mechanicznej. 18

13 Szczegóły układania instalacji zamieszczono w części rysunkowej opracowania. 9. Próba szczelności sieci kanalizacynej Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 10. Zestawienie obliczeniowych wydajności i stopnia wypełnienia odcinków kanalizacji deszczowej Oznaczenie Q [dm³/s] v [m/s] Spadek [%] Średnica [mm] Typ rury Wyp. [%] ZB - D2 213,91 3,4 3,5 400 x 11,7 D1 - DO 221,14 5, x 11,7 D2 - D1 221,14 5, x 11,7 D4 - D3 206, x 11,7 D5 - D4 49,61 1,6 1,2 250 x 7,3 D6 - D5 46,37 2, x 7,3 D7 - D6 43,13 2, x 7,3 D8 - D7 36,16 2 2,7 200 x 5,9 D9 - D8 16,35 1, x 4,7 D10 - D4 146,17 3,3 4,7 400 x 11,7 D11 - D10 130,13 1, x 11,7 D D11 4, x 4, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5 55,8 38,4 38,4 85,1 66,6 49,4 47,5 61,5 75, ,2 18,7 19

14 D12 - D11 125,4 1, x 11,7 D13 - D12 107,1 2,4 2,1 315 x 9,2 D14 - D13 103,5 1, x 9,2 D15 - D14 103,5 1, x 9,2 D16 - D15 101,11 1, x 9,2 D17 - D16 93,46 1, x 9,2 D18 - D17 63,87 1, x 7,3 D19 - D18 61,25 1, x 7,3 D20 - D19 58,87 1, x 7,3 D21 - D20 43,75 2,7 5,4 200 x 5,9 D22 - D21 23,89 1, x 5,9 D23 - D ,3 2,1 160 x 4,7 D24 - D20 15,11 1, x 4,7 D25 - D24 11, x 4,7 D26 - D25 6,99 0, x 4,7 D D26 4,73 1,6 8,3 160 x 4,7 D27 - D26 2,26 0, x 4,7 D3 - SL 206, x 11,7 DB1 - D17 29,59 1,9 2,8 160 x 4, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5 58,9 62,4 79,6 79,6 77,9 73,2 94,4 87,4 83,3 56,3 65,3 47,6 71,4 59,9 45,7 21, ,

15 RS1 - D27 2,26 0, x 4,7 RS2 - D26.1 2,06 0,7 1,6 160 x 4,7 RS3 - D26.1 2,66 0, x 4,7 RS4 - D25 4,52 1,7 9,8 160 x 4,7 RS5 - D24 3,61 1,8 12,9 160 x 4,7 RS6 - D19 2,38 1, x 4,7 RS7 - D15 2,38 1,4 9,6 160 x 4,7 RS8 - D13 3,61 1,6 9,6 160 x 4,7 RS9 - D12 4, ,1 160 x 4, ,9 28,1 20,5 17,2 13,3 14,8 18,3 18,7 RS10 - D11.1 2,66 1, x 4,7 14 RS11 - D11.1 2,06 1, x 4,7 12,5 RS12 - D10 2,26 1,5 11,5 160 x 4,7 RS13 - D5 3,24 1,6 10,3 160 x 4,7 RS14 - D6 3,24 1,4 7,5 160 x 4,7 SL - ZB 206, x 11,7 W1 - D x 4, _ ,2 18,7 85,1 58,3 W12-253,78 7,02 1,3 2,7 160 x 4,7 35,3 W2 - D22 12,89 1, x 4,7 W3 - D21 19,86 1,5 2,1 200 x 5, _2 64,2 47,6 21

16 W4 - D18 2,62 0, x 4,7 W5 - D9 16,35 1, x 4,7 W6 - D8 19,81 3, x 4,7 W7 - D7 6,97 2, x 4,7 W8 - D4 11,11 1, x 4,7 W9 - D16 7,65 0, x 4,7 W10 - D12 13,78 1, x 4,7 W11 - D10 13,78 1,4 2,1 160 x 4,7 W13 - D2 7,23 1,1 1,7 160 x 4,7 27,9 75,8 38,4 22,8 43,5 47, ,1 40,6 V. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 1. Przyłącze gazu Przyłącze gazu zostanie zaprojektowane zgodnie z odrębnym opracowaniem. Przyłącze należy wykonać z rur PE oraz stalowych. 2. Materiał Do wykonania instalacji gazowej na terenie należy używać rur polietylenowych wyprodukowanych z polietylenu o gęstości powyżej 930 kg/m3. Rury muszą zawierać antyutleniacze, stabilizatory i pigmenty niezbędne do otrzymania rur o określonych własnościach mechanicznych i zgrzewalności. Należy stosować rury z typoszeregu SDR 11 PE 100 o średnicy 90 mm, w kolorze żółtym. Do montażu mogą być użyte wyłącznie rury posiadające atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Rury muszą być jednoznacznie oznakowane. Informacja musi być naniesiona na rurę w odstępach nie większych niż 1,5 m i zawierać następujące dane: datę produkcji i numer serii, nazwę lub skrót nazwy producenta, średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, numer normy, rodzaj polietylenu, słowo gaz, ewentualnie grupę wskaźnika płynięcia. 22

17 3. Łączenie rur Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zakres temperatur oraz warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określił producent rur. Do zgrzewania używać wyłączenie sprzętu wymaganego przez Zakład Gazowniczy. W odległości ok. 1,0 m przed punktem redukcyjno-pomiarowym i szafką zaworu MAG, należy wykonać przejściówkę PE-stal i wykonać jako stalowy. Odcinek przewodu stalowego biegnący w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami podkładowymi miniowymi, abizolem oraz izolować taśmą izolacyjną polietylenową. 4. Punkt redukcyjno pomiarowy i szafka gazowa zaworu MAG Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowano w granicy działki. Zgodnie z warunkami doprowadzenie do niego gazu nastąpi z gazociągu średniego ciśnienia, przyłączem DN 25 PE. Projektuje się typowy węzeł redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem G16 (np. Metrix) oraz reduktorem. 5. Skrzyżowania i przeszkody terenowe W miejscu, gdzie zlokalizowano podziemny odcinek instalacji, nie występują skrzyżowania gazociągu z innymi instalacjami. Rurociąg należy układać w wykopie otwartym. 6. Roboty ziemne Rozpoczęcie układania rurociągu jest poprzedzone posiadaniem zezwolenia na wykonywanie robót ziemnych oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczęciu prac. Przed wykonaniem wykopu, służba geodezyjna musi wytyczyć trasę projektowanego odcinka instalacji. Wykopy należy wykonywać zgodnie z: "Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bhp w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano - montażowe sieci gazowych" (Dziennik Ustaw nr 83/93, poz. 392); "Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych" rozdział 5 "Roboty ziemne" (Dziennik Ustaw nr 13 z 1972 r., poz. 93). PN-68/B "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze"; Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego. Wokół wykopów należy ustawić zastawy ochronne. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m nad terenem i 1 m od krawędzi wykopu. Przygotowanie podłoża Podłoża naturalne ziemne można stosować w gruntach sypkich lub mało spoistych, suchych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych. W gruntach gliniastych lub kamienistych wykop pogłębić i wykonać podsypkę z piasku o grubości warstwy 10 cm. Po zakończeniu prac montażowych i wykonaniu próby szczelności instalacji można przystąpić do zasypywania wykopu zgodnie z poniższymi punktami: ułożyć drut identyfikacyjny miedziany 1,5 mm2; wykonać zasypkę z piasku do wysokości 10 cm; zagęścić grunt, szczególnie dokładnie wzdłuż bocznych ścianek rury; zasypać wykop gruntem rodzimym bez gruzu i śmieci do wysokości 40 cm nad rurą gazową, zagęszczając grunt warstwami co 10 cm; 23

18 ułożyć żółtą folię ostrzegawczą o szerokości 20 cm; zasypać wykop gruntem rodzimym bez gruzu i śmieci, zagęszczając grunt warstwami co 20 cm. 7. Warunki wykonania i BHP Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Ust. Nr 196 poz Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1998 r. Podczas robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać przepisów ppoż. w danym zakresie. 8. Uwagi Po wykonaniu instalacji należy sporządzić schematyczny rysunek powykonawczy instalacji. Na schemacie należy umieścić uwagę o konieczności zachowania szczególnej uwagi w razie wykonywania prac połączonych z kuciem i wierceniem. Prowadzenie oraz skrzyżowania przewodów wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania instalacji w systemie przewodów z tworzyw sztucznych i wytycznymi producenta przewodów. Wykonawcę obowiązuje znajomość technologii montażu rur. Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. Opracował: mgr inż. Sebastian Mroczek Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych instalacji zewnętrznych projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy 4 Punkt X Y KANALIZACJA DESZCZOWA D D ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB SL D D D D

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo