PROJEKT UMOWA NR.../2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA NR.../2013"

Transkrypt

1 ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, Gdynia PROJEKT UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu..2013r. w Gdyni pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, Warszawa, ul. Chałubińskiego 3a, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, NIP , REGON , zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: p. Leszka Łuczaka - Dyrektora a. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (sprawa nr OGDO DZP / 2013) prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawarto umowę o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: a) kontrolę okresową roczną przewodów kominowych (spalinowych 2-krotna, wentylacyjnych 1-krotna) wraz z czyszczeniem w m. Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Rozewie, Siemirowice, Darłowo, Ustka, Czarne. b) kontrolę okresową roczną instalacji i urządzeń gazowych w m. Gdynia, Malbork, Hel, Rozewie, Siemirowice, Darłowo, Ustka, Czarne. c) kontrolę okresową 4-letnią stanu kotłów gazowych dwufunkcyjnych JUNKERS ZW 14-2 DV AE 23, z uwzględnieniem efektywności energetycznej w m. Malbork. d) kontrolę okresową 5-letnią stanu technicznego obiektów budowlanych w m. Gdynia, Malbork, Gdańsk. e) kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznej i piorunochronnej w m. Gdynia, Gdańsk, Malbork. zgodnie z wykazem budynków określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowalne do dokonywania czynności określonych w ust TERMINY REALIZACJI 1. Termin rozpoczęcia ustala się na dzień r. natomiast termin zakończenia ustala się na dzień: Strona 1 z 8

2 część I kontrola okresowa roczna przewodów kominowych do , z zastrzeżeniem: pierwsza kontrola przewodów kominowych spalinowych do Część II - kontrola okresowa roczna instalacji i urządzeń gazowych - do część III kontrola okresowa 4-letnia stanu kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej do część IV kontrola okresowa 5-letnia stanu technicznego obiektów budowlanych do część V - kontrola okresową 5-letnią instalacji elektrycznej i piorunochronnej - do Zamawiający ma prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji finansowych, w przypadku braku lub ograniczenia z przyczyn niezależnych od niego przydziału środków na finansowanie uzgodnionego między stronami zakresu umowy. 3. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w kwocie. zł brutto /słownie: /100/, w tym:. zł netto oraz.. zł VAT. 2. Cena jednostkowa netto za wykonanie przeglądu netto wynosi: a)... zł/lokal netto kontrola przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym, b) zł/przewód netto kontrola przewodów w budynku użytkowym. c).. zł/lokal kuchnia gazowa zasilana z instalacji gazu butlowego, d).. zł/lokal kuchnia gazowa zasilana z instalacji gazu sieciowego, e).. zł/lokal kuchnia gazowa i piec kąpielowy zasilane z instalacji gazu sieciowego, f).. zł/lokal - kontrola stanu kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej, g).. zł/lokal w budynkach mieszkalnych, h).. zł/złącze instalacji odgromowej, i).. zł/szt. - latarnie oświetlenia zewnętrznego. 3. Wynagrodzenie płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z 5 umowy. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy; b) dokonanie zapłaty wynagrodzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 4. OBOWIĄZKI STRON Strona 2 z 8

3 a) wykonanie okresowej, rocznej kontroli przewodów kominowych w zakresie stanu technicznego, obejmującej sprawdzenie ich drożności i szczelności oraz ciągu kominowego zapewniającego prawidłowe działanie urządzeń w lokalach mieszkalnych, prawidłowości podłączenia, wykonania zaleceń poprzedniej kontroli okresowej, czyszczenie przewodów, sporządzenie i dostarczenie protokołów podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia z przeprowadzonej kontroli stanu przewodów kominowych dla każdego budynku wraz z rysunkami rzutów dachów z naniesionymi kominami i wylotami kanałów w budynkach; b) wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej poprzez sprawdzenie jej szczelności wraz z urządzeniami w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych, włącznie ze skrzynką gazową, pisemne powiadomienie użytkownika lokalu o zaleceniach pokontrolnych, obowiązku ich usunięcia w wyznaczonym terminie, po upływie tego terminu ponowna kontrola, w razie konieczności zamknięcie dopływu gazu do lokalu, sporządzenie i dostarczenie protokołów podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia dla każdego budynku oraz odrębnie dla każdego lokalu, w przypadku protokołu z lokali mieszkalnych dodatkowo podpisanego przez lokatora, wzór protokołu stanowi załącznik do umowy; c) wykonanie okresowej, 4-letniej kontroli stanu kotłów gazowych dwufunkcyjnych JUNKERS ZW 14-2 DV AE 23, z uwzględnieniem efektywności energetycznej, obejmującej czyszczenie wymienników, palników, filtrów, elektrod i pozostałych elementów, które tego wymagają, sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody użytkowej i c.o., sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o., prawidłowości działania zapłonu elektronicznego, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin, sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego, funkcjonowania czujników temperatury (STB, NTC) oraz presostatów, skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., sprawdzenie ciśnienia gazu na urządzeniu, regulacja mocy c.o. i c.w.u., kontrola i regulacja nastaw na palniku, sprawdzenie działania pompy obiegowej, odpowietrzenie, wykonanie regulacji i konserwacji urządzeń w sposób gwarantujący ich prawidłowe i ekonomiczne funkcjonowanie, zgodnie z zasadami sprawowania serwisu i DTR, sporządzenie i dostarczenie protokołów podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz lokatora, dla każdego lokalu odrębnie, wzór protokołu stanowi załącznik do umowy, oprócz protokołów Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego wykazu części do wymiany, z określeniem kosztu naprawy; d) wykonanie okresowej, 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych obejmującą ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów obiektu budowlanego i jego otoczenia, wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych, wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania, przedmiarem, oszacowaniem wartości na podstawie kosztorysu inwestorskiego uproszczonego sporządzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, dokumentacją zdjęciową, wykonanie kontroli musi obejmować wejście do co najmniej 20% lokali mieszkalnych w budynku, sporządzenie i dostarczenie protokołów podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia odrębnie dla każdego budynku, wzór protokołu stanowi załącznik do umowy; e) wykonanie okresowej, 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej, obejmującej badanie w częściach wspólnych i w lokalach w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w tym: badanie impedancji pętli zwarcia, badanie ciągłości połączeń, wyrównawczych, rezystancji uziemień i badanie wyłączników przeciwporażeniowych w układach TN-C-S oraz badanie impedancji pętli zwarcia, stanu izolacji przewodów i kabli, Strona 3 z 8

4 rezystancji uziemień w układach TN-C, pisemne powiadomienie użytkowników lokali o zaleceniach pokontrolnych, obowiązku ich usunięcia i ponownej kontroli. Przegląd instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów rezystancji uziemień w budynkach wyposażonych w instalację odgromową. Przegląd i pomiary oświetlenia zewnętrznego; sporządzenie i dostarczenie protokołów podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia dla każdego budynku, wraz z dokumentacją graficzną oraz okazanie Zamawiającemu podpisanych przez użytkowników lokali potwierdzeń wykonania kontroli w lokalach; f) w trakcie okresowej kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z kontroli poprzedniej; g) zapewnienie w mieszkaniach, w których dokonywana jest kontrola, odpowiedniego ładu i porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańców; h) kontakt z zarządcą budynków oraz powiadomienie mieszkańców budynków o terminie przeglądu min. trzy dni przed przystąpieniem do jego wykonywania; i) odpowiedzialność za spowodowane szkody w tracie wykonywania usług; 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace, o których mowa w 1 niniejszej umowy angażując osoby posiadające stosowne przygotowanie oraz kwalifikacje do wykonywania tego typu prac, przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i transportu spełniających wymogi bezpieczeństwa i dopuszczonych do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów (posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa). Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niniejszego ustępu. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa 1 niniejszej umowy, terminowo i z należytą starannością. 5. Przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 6. Kontrole należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż., a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zm.), Polską Normą opracowaną przez Komitet Techniczny ds. Gazownictwa PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa., Wytycznymi wykonywania przeglądów instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wydanymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 7. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie tej części zamówienia, która została wskazana w ofercie. Podwykonawcy i ich personel powinni spełniać wszystkie wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie odpowiednim do zakresu podzleconych prac. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane zarówno przez niego samego, jak i osoby przez niego zatrudnione. 9. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 11. Umowy, o których mowa w ust. 7 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 4 z 8

5 12. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 13. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne i zostały zapłacone podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 14. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust.13, Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 15. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. ROZLICZENIE 1. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą: prawidłowo wystawione faktura, protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez osoby uprawnione i zatwierdzony przez Dyrektora WAM OReg w Gdyni oraz protokoły z przeprowadzonych przeglądów, o których jest mowa w 4 umowy. 2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych za wykonanie przeglądu, określonych w 3 ust. 2 oraz faktycznej ilości lokali /szt./złączy, w których został wykonany przegląd, jednakże w żadnym wypadku nie może być wyższe od kwoty wskazanej w 3 ust Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 21 dni, od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez osoby uprawnione oraz wszystkich protokołów z przeprowadzonych przeglądów sporządzonych zgodnie z treścią 4 umowy. 4. Strony uzgadniają, że dostarczoną Zamawiającemu fakturę wystawioną niezgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego podatku zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. nr 68 poz. 360 z późniejszymi zmianami/ Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę Wykonawcy do czasu usunięcia wszystkich błędów i uzupełnienia braków. 5. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na składanie faktur częściowych na podstawie protokołów odbioru częściowego. 6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 7. Wykonawca za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiał faktury na: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa, ul. Chałubińskiego 3 a NIP Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Gdynia, ul. M. Curie - Skłodowskiej 19 Strona 5 z 8

6 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY WSTRZYMANIE WYKONANIA UMOWY 1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w następujących przypadkach: 1.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni; b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje usługi pomimo wezwania Zamawiającego; c. Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu usługi przez okres 20 dni, d. Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową, dokumentacją, przepisami prawa; e. Wykonawca nie wypełnia istotnych warunków umowy Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: a. Zamawiający nie wypełnia istotnych warunków umowy. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowane usługi do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia przekazanego listem poleconym drugiej stronie. 7. ODBIORY 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletnie zrealizowany przedmiot umowy. 2. Zamawiający najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy i przekazania protokołów z wykonania kontroli okresowej instalacji gazowej, o których mowa w 4, dokona odbioru przedmiotu umowy albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję określającą, jakie warunki i w jakim terminie muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. 8. KARY UMOWNE Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie umowy, o którym mowa w 2 ust. 1. Strona 6 z 8

7 b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 3 ust W przypadku, gdy określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należności za wykonanie usługi. 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Zamawiający do reprezentowania jego interesów ustanawia, na podstawie umowy o zarządzanie/administrowanie: a) w m. Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Rozewie: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Gdynia, tel. (58) , b) w m. Siemirowice, Darłowo, Ustka, Czarne: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Słupsk, tel. (59) Osobą do kontaktów w sprawie przeglądów w kwaterach internatowych jest: a) w m. Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Rozewie, Siemirowice- p. Anna Potyra tel b) w m. Ustka, Darłowo, Czarne p. Anna Soszyńska, tel Koordynatorami ze strony Zamawiającego są niżej wymienione osoby: a) m. Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Rozewie Katarzyna Iwanowska, tel. (58) , b) m. Gdynia Anna Gawlik, tel c) m. Siemirowice, Ustka, Darłowo, Czarne Andrzej Słoniewski tel Przedstawicielem Wykonawcy jest:.. tel.. 5. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania kontroli okresowych oraz obowiązującymi Polskimi Normami. 6. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności. 7. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy poprzez brak możliwości wejścia do lokalu uniemożliwione zostanie wykonanie usługi. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania usługi nie dłuższy jednak niż 14 dni i musi zostać potwierdzony pisemnie aneksem do umowy. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego tj. Sąd Rejonowy w Gdyni. 10. Umowę niniejszą sporządzono dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strona 7 z 8

8 10. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Wykaz budynków. Załącznik nr 2 - Wzór protokołu z kontroli instalacji gazowej i zaleceń gazowych; Załącznik nr 3 - Wzór protokołu z kontroli stanu kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej; Załącznik nr 4 - Wzór protokołu z kontroli stanu technicznego obiektów. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 8 z 8

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo