Nowe oblicze Siemensa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe oblicze Siemensa"

Transkrypt

1 październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej. Wierząc, że zamieszczane przez kilka lat informacje o Siemensie w Polsce były przez Państwa życzliwie przyjmowane, chcemy się nadal nimi z Państwem dzielić. Mając jednak na uwadze względy ochrony środowiska, sięgamy po nowoczesne formy przekazu. Tak więc Newsletter nasz będzie się nadal ukazywał, ale już w postaci elektronicznej. Począwszy od następnego numeru, wychodzącego w grudniu, nasz Newsletter będzie docierał do Państwa drogą mailową. Wydania archiwalne będą dostępne na naszej stronie internetowej Zapraszamy do lektury. Redakcja I Nowe oblicze Siemensa III Jeszcze o easyoffice IV Nadal we Wrocławiu IV VAI staje się Siemensem Nowe oblicze Siemensa O będącej w toku restrukturyzacji naszego koncernu macierzystego, a więc także i naszej Spółki Regionalnej, informowaliśmy już na łamach Newslettera (nr 25, grudzień 2007). V Pożegnanie Devices VI Finanse i rolnictwo VI Kolejny projekt SAP VII Czyste ścieki w Łodzi VIII Podniebny kontrakt VIII ILTOR-2 na stacji Łazy IX Cesarskie zbiory pod ochroną X Oszczędzamy energię XI Nowe Gigasety XII Ejfman w Warszawie Restrukturyzacja ta obejmuje także działania mające na celu redukcję kosztów ogólnych koncernu i jego spółek regionalnych. Zgodnie z nową strukturą koncernu polska Spółka Regionalna Siemensa, Siemens Sp. z o.o. wchodzi w skład tzw. klastra Europy Północno-Zachodniej, obejmującego także Danię, Estonię, Finlandię, Holandię, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię. Klaster ten zatrudnia ponad osób, czyli około 9 procent wszystkich pracowników koncernu Siemensa, i wypracowuje przychody w wysokości 9 miliardów euro, co stanowi ponad 10 procent całkowitych przychodów koncernu. Działania restrukturyzacyjne są częścią nowego programu strategicznego mającego na celu tworzenie trwałych i bezpiecznych wartości dla Siemensa. W styczniu tego roku wprowadzona została w koncernie Siemens nowa struktura sektorowa biznesowe jednostki operacyjne Siemensa (dotychczasowe branże) zostały pogrupowane w trzy sektory: Energy, Industry i Healthcare. Obok nich istnieją dwie jednostki ponadsektorowe Siemens IT Solutions and Services (SIS) i Siemens Finance (SFS), które mają zapewniać sektorom wszechstronne wsparcie, jednocześnie obsługując własnych klientów zewnętrznych. Zostały już zatwierdzone nominacje na kierownicze stanowiska wyższego szczebla w Siemens Sp. z o.o., które przedstawiają się następująco: Prezesem zarządu (CEO) Siemensa Sp. z o.o. pozostaje nadal p. Peter Baudrexl, który jednocześnie sprawuje aktualnie wakującą funkcję prezesa ds. finansowych (CFO) Spółki. Newsletter No 28 s

2 II New face of Siemens Członkiem zarządu ds. Sektora Energy został p. Piotr Dobrowolski (dotychczasowy dyrektor branży Power Generation). Sektor obejmuje dotychczasowe branże Power Generation i Power Transmission and Distribution. Członkiem zarządu ds. Sektora Industry został dr Marek Bielski (dotychczasowy dyrektor branży Building Technologies). Sektor obejmuje dotychczasowe branże Automation and Drives, Building Technologies, Industrial Solutions and Services oraz Transportation Systems. Członkiem Zarządu ds. Sektora Healthcare została p. Agnieszka Trębicka (dotychczasowy dyrektor branży Medical Solutions). Sektor obejmuje dotychczasową branżę Medical Solutions. Na stanowisku dyrektora generalnego Siemens IT Solutions and Services pozostaje p. Krzysztof Ducal, a prezesem zarządu Siemens Finance jest p. Christian Foltyn. Nowa struktura organizacyjna w klastrze Europy Północno-Zachodniej uczyni z Siemensa firmę mniej skomplikowaną organizacyjnie, a przez to bardziej skoncentrowaną na działaniach rynkowych i jeszcze bardziej zbliżoną do Klientów. Będzie ona stanowić podstawę dynamicznego rozwoju i długotrwałego sukcesu. Służyć też będzie lepszej komunikacji z Klientami i szerokim otoczeniem Spółki. Redakcja We informed in the Newsletter (No. 25, December 2007) about the ongoing restructuring of our mother company and, therefore, of our Regional Company. The restructuring will also include activities aimed at reducing the general costs of the mother company and its regional companies. According to the new structure of the mother company, the Polish Siemens regional Company, Siemens Sp. z o.o., will be part of the so-called cluster of the North-West Europe, also including Denmark, Estonia, Finland, Holland, Ireland, Island, Lithuania, Latvia, Norway, Sweden and Great Britain. This cluster employs over 40,000 people, that is about 9 percent of all Siemens employees, and generates the revenue in the amount of EUR 9 billion, which constitutes 10 percent of its total income. The restructuring activities form a part of a new strategic program, aimed at creating permanent and secure values for Siemens. In January this year, Siemens introduced a new sector structure i.e. business operational units of Siemens (hitherto existing Groups) were grouped into three sectors: Energy, Industry and Healthcare. Alongside, there are two cross-sector units Siemens IT Solutions and Service (SIS) and Siemens Finance (SFS), which are designed to provide the sectors with comprehensive support while, at the same time, serve their own external customers. The nominations for high-ranking executive posts at Siemens Sp. z o.o. have been approved of and are as follows: Mr. Peter Baudrexl remains the CEO of Siemens Sp. z o.o. Currently, he also fills in the vacancy of the CFO of the Company. Mr. Piotr Dobrowolski was appointed a Member of the Board for Energy Sector (so far he was the director of Power Generation Group). The sector will incorporate the existing Power Generation and Power Transmission and Distribution sectors. Dr. Marek Bielski, was appointed a Member of the Board for Industry Sector (so far he was the director of Building Technologies Group). The sector will incorporate the existing Automation and Drives, Building Technologies, Industrial Solutions and Services and Transportation Systems. Ms. Agnieszka Trębicka was appointed a Member of the Board for Healthcare Sector (so far she was the director of Medical Solutions Group). The Sector will incorporate the existing Medical Solutions Sector. Mr Krzysztof Ducal remains the General Director of Siemens IT Solutions and Services, whereas Mr Christian Foltyn the Chairman of the Board of Siemens Finance. The new organizational structure within the North-West European cluster will make Siemens a less complicated company from the organizational point of view and, therefore, more focused on market activities and closer to its Customers. It will form a foundation for dynamic development and long-term success. It will also contribute towards better communication with our Customers and wider environment of the Company. Editorial team

3 Jeszcze o easyoffice Po publikacji w poprzednim Newsletterze dotyczącej easyoffice redakcja otrzymała kilka pytań. Okazało się, że Czytelnicy oczekiwali jasnej i jednoznacznej informacji o tym, które funkcjonalności systemu zostały już przetestowane i są oferowane przez Siemensa w Polsce. Powracamy więc do tego tematu, mając nadzieję rozwiać w poniższym materiale wszystkie wątpliwości. III System Siemens easyoffice jest platformą ułatwiającą zarządzanie prostymi czynnościami administracyjnymi w firmie. Każdy pracownik ma możliwość dokonania rozliczenia delegacji, comiesięcznego rozliczenia samochodu służbowego lub złożenia wniosku urlopowego, bez opuszczania stanowiska pracy. Zarejestrowany wniosek trafia szybko i bezpośrednio do osoby, która może dalej pracować z tym dokumentem. Tą osobą może być przełożony lub osoba przez niego wyznaczona jako jego zastępca lub asystent. Dzięki temu, że system easyoffice jest w pełni zintegrowany z systemem SAP (z modułami FI, CO, oraz HR), rozliczenia zarejestrowanych wniosków (oczywiście po akceptacji przełożonych) dokonują się w systemie samoistnie. EasyOffice jest produktem, z którego korzysta m. in. Siemens Sp. z o.o., i na podstawie doświadczeń firmy można stwierdzić, że wprowadzenie systemu spowodowało znaczne oszczędności czasu i kosztów administracyjnych, przy poszczególnych wnioskach nawet do 80% (wnioski urlopowe są zgłaszane i procesowane praktycznie bez udziału kadr, pełnią one w tym przypadku jedynie funkcję kontrolną). Po akceptacji wniosku osoba, która go rejestrowała, ma wgląd w jego status, co pozwala na kontrolowanie przebiegu procesu oraz ułatwia ewentualną interwencję w przypadku przedłużającej się akceptacji lub księgowania. Rozwiązanie easyoffice jest dużym ułatwieniem dla działów kadr i księgowości, bowiem w każdym z procesów za rzetelne i kompletne wypełnienie wniosku odpowiada osoba go inicjująca, co powoduje znaczne skrócenie czasu poświęcanego na powtarzalne czynności, redukując do minimum pracę nad dokumentem. System nie jest ograniczony jedynie do istniejących już wniosków rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych, samochodów, urlopów, wydatków pracowniczych. Na jego bazie można również tworzyć nowe procesy w zależności od potrzeb firmy. Dobrym przykładem jest moduł Idea Management, który powstał w odpowiedzi na proces zarządzania wiedzą w Siemensie, czy też projektowany właśnie dla Fujitsu- Siemens Computers moduł Magazynowania zamówień i przekazywania ich odpowiednim osobom. Siemens easyoffice to dobra oferta dla firm o rozbudowanej strukturze, w których czas poświęcany przez pracowników na czynności administracyjne powinien być zredukowany do minimum. Krótki czas wdrożenia i rozbudowane możliwości systemu bez problemu pomogą ten cel osiągnąć. Once again on easyoffice As we still receive inquiries about functionalities of the easyoffice system that have been already tested and are offered by Siemens in Poland, we would like to go back to this topic: The Siemens easyoffice system is a platform that facilitates the management of simple administration routines in a company. Every employee can report expenses related to business travel or use of a company car, or submit a holiday application without leaving their desk. The registered application is sent directly to the approving person. The easyoffice system is fully integrated with the SAP system (FI, CO and HR modules), and therefore all settlements for the registered applications are performed automatically in the system. From the experience in using easyoffice at Siemens Sp. z o.o., we know that the system helps to significantly reduce the time and administration costs up to 80% for certain forms (registration and processing of holiday applications forms requires virtually to input from the HR department). After the acceptance of the application, the person who registered it can view its status to monitor the process and intervene if the approval or settlement procedures are delayed. In each process, the originator of the application is responsible for the accurate and complete filling in the form fields to significantly reduce the time spent for recurring activities and limit the paperwork to the necessary minimum. The system can be extended by addition of new processes, depending on the company's needs. Siemens easyoffice is a good solution for companies with an extensive structure, where the time spent by employees for administration activities should be reduced to a minimum.

4 IV VAI staje się Siemensem Nadal we Wrocławiu Dobiega końca proces stopniowej integracji Siemens VAI Metals Technologies Sp. z o.o. ze strukturami Siemens Sp. z o.o. w Polsce. W jego wyniku działalność firmy Siemens VAI z dniem 1 lipca 2008 roku została przeniesiona do struktur Siemensa. Nowy dział w ramach sektora Industry, o nazwie Industry Solutions and Services Metals & Mininig (I&S M&M), liczy około 80 pracowników. Zmiana ta ma na celu optymalizację procesów biznesowych, a także poszerzenie zakresu usług oferowanych klientom z branży hutniczej i górniczej w Polsce. Obszar specjalizacji I&S M&M obejmuje szeroko rozumiane usługi w zakresie elektryki, mechaniki, projektów pod klucz, automatyki Z początkiem czerwca tego roku, w wyniku reorganizacji struktur koncernu, dotychczasowe Siemens Development Center (SDC) we Wrocławiu będzie działało w innych strukturach organizacyjnych. Wszystkie kompetencje SDC zostały rozdzielone między odrębne podmioty. Dotychczasowy pion SDC o nazwie Energy Engineering Center (EEC) działa obecnie jako niezależna jednostka, kierowana przez p. Artura Nejmarka oraz p. Magdalenę Włodarczyk, odpowiedzialną za sprawy finansowe. EEC uczestniczy w budowaniu i uruchamianiu elektrowni oraz ich komponentów, jak również zajmuje się projektowaniem i uruchamianiem systemów automatyki w elektrowniach. Jednocześnie p. Artur Nejmark objął funkcję Dyrektora Regionalnego Siemensa i tym samym reprezentuje spółkę Siemens Sp. z o.o. w regionie południowozachodniej Polski. Adres EEC: Wrocław, ul. Strzegomska 52A Dotychczasowy pion Business Solutions został włączony w struktury branży Siemens IT Solutions and Services jako wydzielona jednostka o nazwie Global Delivery Center Wrocław (GDC W). Jej obszar działalności to rozwiązania w zakresie integracji systemów oraz rozwoju oprogramowania (m.in. w technologiach Java, Oracle, NET oraz SAP/ABAP). Jest ona jedną z trzech (obok Rosji i Iranu) jednostek typu off-shore branży SIS koncernu Siemens AG. Kieruje nią p. Piotr Krzysztofik. Adres GDC W: Wrocław, ul. Strzegomska 46 Dział SDC zajmujący się rozwiązaniami Wireless Modules przekształcił się w centrum badawczo-rozwojowe niezależnej firmy Cinterion Wireless Modules. Centrum specjalizujące się w bezprzewodowej komunikacji M2M kierowane jest przez Krzysztofa Kulińskiego, dotychczasowego dyrektora SDC. Still in Wrocław In the framework of the reorganisation of corporate structures, the Wrocław based Siemens Development Center, has been divided into several parts. They are as follows: The Energy Engineering Center (EEC) headed by Artur Nejmark. EEC co-operates with the Siemens Energy sector, a leader in manufacturing of power solutions. Address of EEC: Wrocław, ul. Strzegomska 52A The Business Solution headed by Piotr Krzysztofik has been integrated into Siemens IT Solutions and Services business structures as a separate offshore unit as the Global Delivery Center Wrocław (GDC W). Address of GDC W: Wrocław, ul. Strzegomska 46 A SDC Division Wireless Modules became a R&D center of an independent company Cinterion Wireless Modules.

5 V i informatyki przemysłowej. Integracja pozwoli też usprawnić współpracę I&S M&M ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, posiadającymi kompetencje w zakresie zaawansowanych technologii dla przemysłu, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na możliwości oferowania polskim klientom nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań. Nowym działem kieruje nadal dotychczasowy prezes Siemens VAI, p. Waldemar Szewczyk, a dyrektorem finansowym jest p. Paweł Staniewski. Wszystkie dotychczasowe dane teleadresowe pozostają bez zmian. Pożegnanie Devices Niemiecki holding ARQUES obejmuje w październiku br. 80,2 procent udziałów w Siemens Home and Office Communication Devices (SHC), firmy wydzielonej ze struktur Siemensa, oferującej bezprzewodowe telefony stacjonarne, urządzenia sieciowe oraz przeznaczone do domowej rozrywki. Nowy właściciel zapewnia, że będzie dążyć do dalszego rozwoju spółki, ugruntowania czołowej pozycji marki Gigaset na rynku oraz rozwoju oferowanych produktów z zakresu telekomunikacji, transmisji danych i domowych mediów. Zamierza też utrzymać lokalizację i zatrudnienie. Aby wesprzeć dystrybucję produktów SHC, ARQUES będzie mógł korzystać z marki Siemens przez najbliższe dwa lata. Firma planuje także intensyfikację prac prowadzonych w ośrodkach badawczorozwojowych SHC w Niemczech oraz w Polsce, we Wrocławiu, gdzie zatrudnionych jest 110 pracowników. Działalność polskiej spółki sprzedającej produkty Gigaset w naszym kraju ma być kontynuowana. Firma będzie systematycznie rozwijać ofertę bezprzewodowych telefonów stacjonarnych i pozostałych produktów. Poprzez nowe umowy dystrybucyjne z ABC Data i AB SA zwiększona zostanie liczba kanałów sprzedaży. VAI becomes Siemens The process of gradual integration of Siemens VAI Metals Technologies Sp. z o.o. with Siemens Sp. z o.o. in Poland is being finalised. In result of the process, as of July 1, 2008 Siemens VAI activities have been integrated into Siemens structures within the Industry sector. The name of a new division is Industry Solutions and Services Metals & Mininig (I&S M&M). The aim of the project is to optimise the business processes and to broaden the range of services offered to customers from the metal and mining industries in Poland in the area of electric and mechanic engineering, turn-key projects, automation and industrial IT. The new department is headed by the former CEO of Siemens VAI, Mr. Waldemar Szewczyk. The CFO is Mr. Paweł Staniewski. All address details remain unchanged too. Farewell to Devices As of October, the Germanbased holding ARQUES will acquire 80.2% of shares in Siemens Home and Office Communication Devices (SHC), a company separated from the Siemens structures and offering wireless fixed line telephones, network devices and home entertainment equipment. The new owner is going to develop the company, strengthen the leading position of the Gigaset brand in the market and develop new products. It is also planning to maintain the location and employment level. ARQUES will be authorised to use the Siemens brand for the next two years. The company is planning to intensify its research and development efforts at SHC centres in Germany as well as in Poland in Wrocław, where the R&D centre employs 110 people. Operations of the Polish company selling Gigaset products will be continued. The company will keep developing the range of fixed line telephones and other products, and extending the network of distribution channels.

6 VI Finances and farming Siemens Finance, a company specialising in financing plant and equipment, has been known for financial solutions for the medical sector, printing industry and industrial machinery. This year the company offered its services also to the farming industry. From the financial point of view, the leasing of farming equipment and purchase of machinery financed with a bank loan are similar operations. However, for a farmer it is often easier to lease equipment than to obtain a bank Kolejny projekt SAP Finanse i rolnictwo Siemens Finance, spółka specjalizująca się w finansowaniu maszyn i urządzeń, do tej pory znana była z rozwiązań finansowych dla sektora medycznego, poligrafii i maszyn przemysłowych. W tym roku skierowała swoją ofertę również do branży rolniczej. We wrześniu firma pojawiła się po raz pierwszy w Bednarach na targach Agro Show z dużym stoiskiem i liczną obsadą osobową aby z informacją o leasingu maszyn rolniczych dotrzeć do rolników i dostawców sprzętu. Można zadać pytanie jak ma się leasing maszyn rolniczych do zakupu maszyny finansowanej kredytem bankowym? Od strony finansowej jest to porównywalne. Jest natomiast faktem, że rolnikowi często łatwiej wejść w leasing niż uzyskać kredyt bankowy. Ponadto przy spłacie rat leasingowych może zostać uwzględniona sezonowość uzyskiwania dochodów w rolnictwie. Rolnik nie musi więc płacić rat leasingu co miesiąc, mogą to być raty sezonowe. Na konkretnych przykładach i rachunku symulacyjnym można wykazać zalety leasingu, w którym nie ma żadnych dodatkowych opłat. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy świadczą o tym, że rolnicy są solidnymi klientami i kontrahentami. Przypadki odstępowania od umowy, nierealizowania ich do końca są tu bardzo rzadkie. Jest szansa, że rozwiązania leasingowe Siemens Finance przyczynią się do zwiększenia dopływu nowoczesnej techniki do polskiego rolnictwa. Siemens IT Solutions and Services oferuje kompleksowe usługi teleinformatyczne dla przedsiębiorstw, obejmujące niemal wszystkie obszary IT. Jest doradcą w dziedzinie rozwijania procesów, od projektowania i wdrażania systemów aplikacyjnych, tworzenia infrastruktury teleinformatycznej, po serwis techniczny i obsługę IT. Do grona firm korzystających z tych usług dołączył w tym roku Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego (GOSD), zajmujący się dystrybucją gazu ziemnego. Siemens podpisał w maju umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu w zakresie wspierania procesów biznesowych zarządzania majątkiem i eksploatacją. Obecnie zostały zrealizowane już dwa pierwsze etapy wdrożenia. Trwa kolejna faza projektu, której przedmiotem jest tworzenie koncepcji biznesowej, zakładającej m. in. wsparcie oprogramowaniem SAP obszarów zarządzania majątkiem, eksploatacji, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, migrację danych do dystemu oraz integrację udostępnianych funkcji z innymi, już wdrożonymi lub przewidywanymi do wdrożenia modułami.

7 VII loan. In addition, in the schedule of lease rent payments the seasonal nature of revenues in the farming sector can be reflected. The farmer does not need to pay their lease rent every month; the payments can be seasonal. The advantages of leasing with no additional payments can be demonstrated in a specific example or simulation. It is possible that leasing solutions offered by Siemens Finance may increase the adoption of advanced technology in the Polish farming sector. Another SAP project Siemens IT Solutions and Services offers comprehensive data communication services for enterprises, covering almost all IT areas. The company provides advice in the area of process development from the design and implementation of application systems, development of data communication infrastructure to the technical and IT support. This year the group of companies using these services was joined by Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego (GOSD), a provider of natural gas distribution services. In May, Siemens signed an agreement on the implementation of a system for support of asset management and operation business processes. The two initial phases of the implementation have been completed so far. Czyste ścieki w Łodzi Siemens podpisał z firmą Veolia Water Systems Sp. z o.o. kontrakt na zaprojektowanie i wdrożenie systemu automatyki i sterowania procesem technologicznym oraz instalacjami elektrycznymi dla kolejnej części modernizowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Projekt będzie dotyczył instalacji do termicznej obróbki osadów pościekowych. Teren Łódzkiej aglomeracji, który obsługuje oczyszczalnia, jest zamieszkany przez około 800 tys. osób i zajmuje blisko 300 km 2. Obecnie Urząd Miasta realizuje kolejny etap programu modernizacji oczyszczalni, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość modernizacji wynosi 47 mln euro. GOŚ w Łodzi jest dużym przedsiębiorstwem pracującym w trybie ciągłym. Jest drugą co do wielkości oczyszczalnią w Polsce i jedną z największych w Europie. Modernizacja i rozbudowa były konieczne ze względu na rosnącą ilość oraz parametry odprowadzanych ścieków, które muszą spełniać normy zgodne Clean waste water in Łódź Siemens and Veolia Water Systems Sp. z o.o. signed an agreement on the design and implementation of a system for automation and process control and electric installation at another section of the Group Wastewater Treatment Plant of the Łódź Urban Area. The project will cover the installation of the thermal processing of post-treatment sludge. The Łódź Urban Area serviced by the wastewater treatment plant is inhabited by almost 800,000 people and covers nearly 300 square kilometres. The city authorities z unijną dyrektywą. Obecnie, przy pogodzie bezdeszczowej, GOŚ oczyszcza średnio m 3 ścieków na dobę spływających z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i okolic do rzeki Ner, co stanowi około 52% całości odprowadzanych ścieków w województwie łódzkim. Dotychczas zainstalowany i wdrożony przez Siemensa system automatyki i sterowania procesem technologicznym został tak dobrze oceniony, że prace na kolejnym realizowanym na terenie oczyszczalni obiekcie spalarni osadów, zostaną również powierzone Siemens Sp. z o.o. are now implementing another phase of the plant upgrade programme co-financed by the EU. The total value of the modernisation project is EUR 47 million. The wastewater treatment plant in Łódź is the second largest plant in Poland and one of the largest plants in Europe. Today it processes about 200,000 cubic metres of wastewater from Łódź and adjacent areas, or about 52% of wastewater discharge in the Łódź province. The upgrade and extension of the plant was necessary due to the increasing volume of wastewater and parameters of the discharged wastewater that must be compliant with standards based on the EU directive. The automation and process control system that has been already implemented by Siemens was evaluated very positively and therefore the development of another facility located within the plant a sewage sludge incineration plant will also be entrusted to Siemens Sp. z o.o.

8 VIII The sky contract In August, Siemens Building Technologies (SBT) concluded a contract with the LC Corp SA managing board to install lowvoltage systems in the Sky Tower building in Wrocław. This is the largest contract that has been ever concluded by SBT. Its value amounts to more than PLN 78 million. The Sky Tower building stands out mostly because of its dimensions it has m 2 of space and is 220 m high. This will be the largest and the highest multi-functional building in Poland. Siemens will install the most up-to-date solutions available on the market, inter alia the most reliable detectors which reduce the possibility of false alarms (e.g. caused by cigarette smoke insufflated into the detector). Besides, the company will provide the building with sound systems, security (camcorders, access control, alarms) systems, as well as systems of the ventilation and air-condition steering, Podniebny kontrakt ILTOR-2 na stacji Łazy W sierpniu Siemens Building Technologies (SBT) zawarł z zarządem spółki LC Corp SA kontrakt na wykonanie systemów niskoprądowych w budynku Sky Tower we Wrocławiu. Jest to największy kontrakt, jaki dotychczas został zawarty przez SBT, a opiewa na kwotę ponad 78 mln PLN. Budynek Sky Tower wyróżnia się przede wszystkim rozmiarami ma m 2 powierzchni i 220 m wysokości. Będzie to więc największy i najwyższy budynek wielofunkcyjny w Polsce. W obiekcie Siemens zainstaluje najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku, m. in. niezawodny system pożarowy oparty na inteligentnych czujkach, które niwelują praktycznie do zera możliwość wystąpienia fałszywych alarmów (np. poprzez wdmuchnięcie do czujki dymu papierosowego). Ponadto wykona systemy nagłośnienia, bezpieczeństwa (kamery, kontrola dostępu, systemy alarmowe), a także sterowania wentylacją i klimatyzacją łącznie z komputerowym systemem zarządzania budynkiem DESIGO. Sam tylko system pożarowy będzie się składał z ponad elementów: głośników, ponad 400 kamer, około gniazdek sieci teleinformatycznej. Novum na polskim rynku jest wyposażenie apartamentów (będzie ich 551) w zaawansowany system zarządzania Home Management System. Oprócz sterowania oświetleniem, żaluzjami oraz otwieraniem okien będzie on zarządzał temperaturą w pomieszczeniach, jak również umożliwiał zbieranie informacji o eksploatacji, np. o bieżącym zużyciu mediów itp. Budowa kompleksu zakończy się w 2013 roku. Na stacji Łazy, leżącej na linii magistralnej E 65 łączącej Gdynię i Warszawę ze Śląskiem został uruchomiony system sterowania ruchem kolejowym Iltor-2 Siemensa. Instalacja odbyła się w ramach kontraktu zawartego z PKP PLK SA, Oddział Regionalny w Katowicach. Stacja Łazy została wyposażona również w system zdalnej diagnostyki, który umożliwia ciągłą rejestrację zdarzeń stanów urządzeń. Jednocześnie przeniesiono stanowiska dyżurnych ruchu do zmodernizowanej i odnowionej, również w ramach tego kontraktu, nastawni. W niedługim czasie Siemens uruchomi i przekaże do eksploatacji urządzenia Iltor-2 realizowane w ramach kontraktu Żywiec, faza II. System Iltor-2 ma obecnie bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, które zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2008 r. (patrz Newsletter 27). W przygotowaniu są kolejne wersje najnowocześniejszego systemu tego typu w Polsce, wyróżnionego w konkursie im. Ernesta Malinowskiego na Międzynarodowych Targach Trako w 2007 r.

9 IX Cesarskie zbiory pod ochroną including a computer system of the building management DESIGO. An advanced Home Management System, which will be installed in the Sky Tower apartments (there will as many as 551 of them) will be a sort of novelty on the Polish market. Apart from functions allowing to steer the lights, blinds or windows, it will also make it possible to control the room temperature, as well as collect maintenance data, for example current consumption of water, gas, electricity etc. The whole complex will be finished in ILTOR-2 at the Łazy station Siemens Iltor-2 rail traffic control system was commissioned at the Łazy station on the main rail line E 65 connecting Gdynia and Warsaw to the Silesia region. The installation has taken place in the framework of the contract signed with PKP PLK SA, Regional Office in Katowice. The Łazy station was equipped also in a system for remote diagnostics that enables continuous registration of events in the equipment and its status. Soon, the Iltor-2 equipment delivered in the framework of the Żywiec contract, phase 2, will be commissioned and delivered for operation by Siemens too. Iltor-2 has a permanent commissioning certificate issued by the Polish Railway Agency (UTK) in March 2008 (see Newsletter 27). New versions of this most advanced system in Poland, recognised in the Ernest Malinowski contest at the International Trade Fairs Trako 2007 are being developed. Nowoczesna technologia przeciwpożarowa Sinteso firmy Siemens razem z systemem zaawansowanej analizy sygnałów (Advanced Signal Analysis) chroni cenne eksponaty Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, jednego z największych i najważniejszych muzeów świata. Bezcenne zbiory, gromadzone przez stulecia przez Habsburgów, składają się na osiem kolekcji, przechowywanych w Muzeum, w cesarskim pałacu w Hofburgu i w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Obejmują one zabytki starożytnego Egiptu, średniowiecza i czasów nowożytnych do roku Szczególne miejsce w zbiorach muzeum zajmują obiekty z okresu renesansu i baroku. W Kunsthistorisches Museum zainstalowano potrójną ochronę przed dymem i ogniem. W każdym pomieszczeniu zamontowano działające na podczerwień czujniki kierunkowe, które wykrywają cząsteczki dymu. Dodatkową ochronę zapewniają punktowe czujniki dymu, a także Imperial collections under protection Siemens state-of-the-art Sinteso fire protection technology with Advanced Signal Analysis technology is helping to protect the valuable exhibits in the Kunsthistorisches Museum in Vienna, one of the largest and most important in the world. Housing priceless collections assembled over centuries by the Habsburg dynasty include artifacts from ancient Egypt, antiquities from the Middle Ages and more modern times up to the year 1800 with Renaissance and Baroque art being a special focus for the museum. The art museum in Vienna has triple protection against smoke and flames in each room: Siemens beam detectors transmit infrared light to detect any smoke particles in the air at an early stage. Point-type smoke detectors and detektory ognia reagujące na zmiany natężenia światła charakterystyczne dla płomieni. Informacje z poszczególnych urządzeń są analizowane w ośrodku bezpieczeństwa. Ogniotrwałe drzwi uruchamiane przy pomocy magnetycznych mechanizmów są w razie pożaru automatycznie zamykane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Możliwości wprowadzania jakichkolwiek urządzeń technicznych w budynkach zabytkowych ograniczone są względami estetycznymi. Instalacja technologii Sinteso w salach Kunsthistorisches Museum nie wymagała kładzenia dodatkowych kabli, dzięki czemu zabytkowa substancja budynku została naruszona tylko w minimalnym stopniu. flame detectors that respond to the fluctuations in light that are characteristic of flames provide additional cover. Information from the various detectors is analyzed in the in-house safety center. Fire-doors held open by magnetic catches are triggered to close automatically in the event of a fire, in order to prevent the fire from spreading. In historical buildings, aesthetics and minimizing the impact on the museum interior has to be considered carefully. The widespread use of Sinteso technology for the change meant that no additional cables had to be laid in the visitor zones and the impressive building could largely be left unaffected.

10 X Saving energy The BSH drier factory in Łódź launched the third production line in August. Oszczędzamy energię W łódzkiej fabryce suszarek BSH uruchomiono w sierpniu trzecią linię produkcyjną. Jednocześnie odbyła się europejska premiera nowej generacji suszarek do ubrań. Są to suszarki w najwyższej klasie energetycznej, z wbudowaną pompą ciepła, która redukuje zużycie energii. Zużywają aż do 50% mniej energii od tradycyjnych suszarek o klasie energetycznej A. Ich sprzedaż rozpocznie się wkrótce we wszystkich krajach Europy. W 2008 roku fabryka w Łodzi zamierza wyprodukować 50 tysięcy tych urządzeń. Nowe rozwiązanie powstało przy współpracy ośrodków badawczych BSH w Berlinie i Estelli (Hiszpania) z Centrum Badań i Rozwoju Suszarek działającym w Łodzi od kwietnia 2007 roku. Sporo nowości oferuje też BSH w dziedzinie pozostałych urządzeń gospodarstwa domowego. W grupie zmywarek do zabudowy speedmatic pojawiły sie urządzenia wyjątkowo szybko suszące naczynia. Siemens jest pierwszym producentem, który zastosował w zmywarkach nowoczesną technologię turbosuszenia Zeolith (zeolit to minerał krzemianowy o niezwykłych właściwościach wchłaniania wody i wymiany ciepła). Dzięki temu standardowy cykl mycia w temperaturze 50 stopni Celsjusza skrócony został do 125 minut. Wśród nowych chłodziarek urządzenie o symbolu KG29WE60 ma osobny przedział do chłodzenia wina, mieszczący 14 butelek. Natomiast chłodziarko-zamrażarka KG39NS30 wyposażona jest w system nofrost odprowadzający wilgoć z wnętrza urządzenia za pomocą wymuszonego obiegu powietrza. Dzięki temu ścianki, a także przechowywane produkty nie pokrywają się szronem. Urządzenie ma też powłokę antybakteryjną, która nie dopuszcza do rozwoju bakterii i pleśni, więc żywność zachowuje świeżość na dłużej. Pojawiła się też na rynku seria piekarników z nowym rozwiązaniem systemem samooczyszczenia pyrolitycznego activeclean, który zamienia wszystkie pozostałości po pieczeniu czy grillowaniu w łatwy do usunięcia popiół. System działa także na szklane drzwiczki piekarnika, które dzięki temu zawsze są czyste. At the same time a European premiere of a new generation of cloth driers took place. These are driers of the highest energy class, with a heat pump built in allowing to reduce the energy consumption. The devices use up to 50 percent energy less than traditional driers in the A energy class. The driers will be soon sold in all European countries. The factory in Łódź plans to manufacture 50 thousand driers in The new solution was developed by the Drier Research and Development Centre (active in Łódź since 2007) in cooperation with the BSH research and development centres in Berlin and Estella (Spain). BSH has quite a lot of new things to offer also in the area of other home appliances. New, extremely quick machines were developed in

11 XI Nowe Gigasety the speedmatic family of the built-in dishwashers. Siemens is the first manufacturer to apply a hi-tech Zeolith turbodrying technology in dishwashers (zeolith is a silica mineral having an outstanding possibilities of soaking up water and heat exchange), which has resulted in a shortening of the standard washing cycle in the temperature of 50 Celsius grades to 125 minutes. Among new refrigerators, a KG29WE60 model appeared which has a separate compartment for chilling wine. It can accommodate as many as 14 bottles. KG39NS30 refrigerator has been equipped with the nofrost system which takes off the damp from the inside via forced air circulation. Thanks to this solution, walls of the refrigerator and products inside are not covered with hoarfrost. The machine has been also equipped with an anti-bacterial layer which prevents growth of bacteria and mildew, so the food stays fresh for a longer period of time. Also a new series of roaster appeared on the market with an innovative solution a selfcleaning pyrolythic system activeclean which turns all remainders of the roasting or grilling into an easy to remove ash. The system works also in case of the glass doors of the roaster, which thus are always clean. Siemens Home and Office Communications Devices (SHC) wprowadził na polski rynek urządzenie Gigaset SX763 WLAN dsl umożliwiające korzystanie ze zintegrowanych usług telefonii, telewizji i dostępu do Internetu. Jest to bogate w funkcje urządzenie, stanowiące połączenie routera sieci bezprzewodowej ze zintegrowanym modemem ADSL 2+, portu USB, dwóch interfejsów analogowych i czterech portów Ethernet, które umożliwiają łączenie komputerów PC w sieć. Użytkownik może też podłączyć do niego dekoder sygnału telewizyjnego i korzystać z domowej rozrywki. Te bogate możliwości komunikacyjne uzupełnia nowy, bezprzewodowy telefon Siemens Gigaset C380. Wśród wielu zalet ma on długi czas czuwania (do 240 godzin) oraz rozmów (do 25 godzin) bez doładowywania akumulatorów. Wbudowana książka telefoniczna pomieści do 150 wpisów. Można też podłączyć do niego przewodowy zestaw słuchawkowy. Zastosowana technologia New Gigasets Siemens Home and Office Communications Devices SHC has launched the Gigaset SX763 WLAN dsl device in the Polish market. The device is designed to enable an integrated use of telephone, television and Internet services. The device with a host of its features is a combination of a wireless network router and an integrated ADSL2+ modem, USB port, two analogue interfaces and flour Ethernet ports for linking PCs in a network. The user can also connect a TV signal decoder to the device and enjoy the home entertainment. The numerous communication features are accompanied by a wireless Siemens Gigaset C380 telephone. Its many features include a long standby time (up to 240 hours) and talk time (up to 25 hours) without charging the batteries. Up to 150 entries can be stored in the integrated telephone book. A wireless headset can ECO DECT obniża do 60 proc. zapotrzebowanie na energię w porównaniu ze starszymi modelami. Dodatkowo Gigaset C380 płynnie redukuje moc transmitowanych fal radiowych w zależności od odległości dzielącej słuchawkę i stację bazową. Podczas ładowania słuchawki w bazie emisja fal zmniejsza się niemal do zera. Istnieje też wersja tego telefonu o nazwie Gigaset C385 z wbudowaną automatyczną sekretarką. be connected to the phone. With the ECO DECT technology, the power demand can be reduced to 60 percent as compared to predecessors. Gigaset C380 seamlessly reduces the strength of the radio signal depending on the distance between the handset and the base station. During the handset charging, the emission is reduced almost to zero. The Gigaset C385 telephone with an integrated answering machine is also available.

12 XII Ejfman w Warszawie Fot. Walentin Baranowski Czerwoną Gizelle, Braci Karamazow oraz jubileuszową Galę Baletową. Znane z literatury postaci i losy bohaterów nabierały w interpretacji rosyjskich tancerzy zupełnie innego wymiaru uniwersalnego, bliższego współczesnemu życiu. Bo balet jest sztuką przekazu. Podobnie jak inne dziedziny artystyczne on również czerpie z życia społecznego, jak mówi Boris Ejfman. A dzięki jego niezwykłej inwencji i wyobraźni przekaz ten był naprawdę wszechstronny zachwycała świetnie dobrana muzyka największych światowych kompozytorów, oryginalne scenografie, bogactwo świateł i kolorów, no i oczywiście niezwyły, perfekcyjny warsztat baletowy, wdzięk i uroda tancerzy. Biznes to nie wszystko deklarujemy w prezentacjach i na plakatach. I nie są to tylko teoretyczne deklaracje, o czym można się było przekonać ostatnio w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dzięki naszemu wsparciu widzowie teatru a wśród nich spora grupa zaproszonych przez nas klientów i partnerów biznesowych Siemensa po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, jakim z pewnością były spektakle baletowe Sanktpetersburskiego Teatru Baletu Borisa Ejfmana. W dniach września wielbiciele tańca baletowego, a zwłaszcza choreografii mistrza Ejfmana, mogli podziwiać Rosyjskiego Hamleta, Teatr Baletu Borisa Ejfmana przyjeżdża z gościnnymi występami do Polski już od wielu lat w ostatnich latach także dzięki naszemu zaangażowaniu i nieodmiennie zachwyca prezentowaną sztuką. Profesjonalizm zespołu, połączenie najwyższego poziomu tańca klasycznego i współczesnego oraz niezwykła ekspresyjność widowisk, wyzwalają w widzach niezapomniane emocje. Cieszymy się, że to także za naszą przyczyną. Ejfman in Warsaw The audience of Teatr Wielki National Opera again had the chance to take part in staging of Sankt Petersburg ballet performances by Boris Ejfman Sankt Petersburg Ballet Theatre which, without any doubt, was an outstanding event. Between 18th and 21st September ballet enthusiasts could admire Russian Hamlet, Red Giselle, Karamazov Brothers and jubilee Ballet Gala. In the interpretation of Russian dancers, the characters and their histories known from literature took a completely different dimension, the one that is universal and closer to contemporary life. Boris Ejfman Ballet Theatre has been coming to Poland with guest performances for many years, recently also owing to a great commitment of Siemens, and has been constantly delighting the audience with presented art. Professionalism of the ballet dancers, unity of the highest quality of classical and modern dance and unusual expressiveness of the performances offer unforgettable emotions to the spectators. We are happy that we also contributed to that. Fot. Walentin Baranowski Newsletter ukazuje się kwartalnie Wydawca: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Siemens Sp. z o.o Warszawa, ul. Żupnicza 11; Wszystkie zawarte w Newsletterze teksty dostępne są do przedruku bez ograniczeń, z zastrzeżeniem podania źródła: Siemens Newsletter wraz z odpowiednim numerem pisma.

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo