Nowe oblicze Siemensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe oblicze Siemensa"

Transkrypt

1 październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej. Wierząc, że zamieszczane przez kilka lat informacje o Siemensie w Polsce były przez Państwa życzliwie przyjmowane, chcemy się nadal nimi z Państwem dzielić. Mając jednak na uwadze względy ochrony środowiska, sięgamy po nowoczesne formy przekazu. Tak więc Newsletter nasz będzie się nadal ukazywał, ale już w postaci elektronicznej. Począwszy od następnego numeru, wychodzącego w grudniu, nasz Newsletter będzie docierał do Państwa drogą mailową. Wydania archiwalne będą dostępne na naszej stronie internetowej Zapraszamy do lektury. Redakcja I Nowe oblicze Siemensa III Jeszcze o easyoffice IV Nadal we Wrocławiu IV VAI staje się Siemensem Nowe oblicze Siemensa O będącej w toku restrukturyzacji naszego koncernu macierzystego, a więc także i naszej Spółki Regionalnej, informowaliśmy już na łamach Newslettera (nr 25, grudzień 2007). V Pożegnanie Devices VI Finanse i rolnictwo VI Kolejny projekt SAP VII Czyste ścieki w Łodzi VIII Podniebny kontrakt VIII ILTOR-2 na stacji Łazy IX Cesarskie zbiory pod ochroną X Oszczędzamy energię XI Nowe Gigasety XII Ejfman w Warszawie Restrukturyzacja ta obejmuje także działania mające na celu redukcję kosztów ogólnych koncernu i jego spółek regionalnych. Zgodnie z nową strukturą koncernu polska Spółka Regionalna Siemensa, Siemens Sp. z o.o. wchodzi w skład tzw. klastra Europy Północno-Zachodniej, obejmującego także Danię, Estonię, Finlandię, Holandię, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię. Klaster ten zatrudnia ponad osób, czyli około 9 procent wszystkich pracowników koncernu Siemensa, i wypracowuje przychody w wysokości 9 miliardów euro, co stanowi ponad 10 procent całkowitych przychodów koncernu. Działania restrukturyzacyjne są częścią nowego programu strategicznego mającego na celu tworzenie trwałych i bezpiecznych wartości dla Siemensa. W styczniu tego roku wprowadzona została w koncernie Siemens nowa struktura sektorowa biznesowe jednostki operacyjne Siemensa (dotychczasowe branże) zostały pogrupowane w trzy sektory: Energy, Industry i Healthcare. Obok nich istnieją dwie jednostki ponadsektorowe Siemens IT Solutions and Services (SIS) i Siemens Finance (SFS), które mają zapewniać sektorom wszechstronne wsparcie, jednocześnie obsługując własnych klientów zewnętrznych. Zostały już zatwierdzone nominacje na kierownicze stanowiska wyższego szczebla w Siemens Sp. z o.o., które przedstawiają się następująco: Prezesem zarządu (CEO) Siemensa Sp. z o.o. pozostaje nadal p. Peter Baudrexl, który jednocześnie sprawuje aktualnie wakującą funkcję prezesa ds. finansowych (CFO) Spółki. Newsletter No 28 s

2 II New face of Siemens Członkiem zarządu ds. Sektora Energy został p. Piotr Dobrowolski (dotychczasowy dyrektor branży Power Generation). Sektor obejmuje dotychczasowe branże Power Generation i Power Transmission and Distribution. Członkiem zarządu ds. Sektora Industry został dr Marek Bielski (dotychczasowy dyrektor branży Building Technologies). Sektor obejmuje dotychczasowe branże Automation and Drives, Building Technologies, Industrial Solutions and Services oraz Transportation Systems. Członkiem Zarządu ds. Sektora Healthcare została p. Agnieszka Trębicka (dotychczasowy dyrektor branży Medical Solutions). Sektor obejmuje dotychczasową branżę Medical Solutions. Na stanowisku dyrektora generalnego Siemens IT Solutions and Services pozostaje p. Krzysztof Ducal, a prezesem zarządu Siemens Finance jest p. Christian Foltyn. Nowa struktura organizacyjna w klastrze Europy Północno-Zachodniej uczyni z Siemensa firmę mniej skomplikowaną organizacyjnie, a przez to bardziej skoncentrowaną na działaniach rynkowych i jeszcze bardziej zbliżoną do Klientów. Będzie ona stanowić podstawę dynamicznego rozwoju i długotrwałego sukcesu. Służyć też będzie lepszej komunikacji z Klientami i szerokim otoczeniem Spółki. Redakcja We informed in the Newsletter (No. 25, December 2007) about the ongoing restructuring of our mother company and, therefore, of our Regional Company. The restructuring will also include activities aimed at reducing the general costs of the mother company and its regional companies. According to the new structure of the mother company, the Polish Siemens regional Company, Siemens Sp. z o.o., will be part of the so-called cluster of the North-West Europe, also including Denmark, Estonia, Finland, Holland, Ireland, Island, Lithuania, Latvia, Norway, Sweden and Great Britain. This cluster employs over 40,000 people, that is about 9 percent of all Siemens employees, and generates the revenue in the amount of EUR 9 billion, which constitutes 10 percent of its total income. The restructuring activities form a part of a new strategic program, aimed at creating permanent and secure values for Siemens. In January this year, Siemens introduced a new sector structure i.e. business operational units of Siemens (hitherto existing Groups) were grouped into three sectors: Energy, Industry and Healthcare. Alongside, there are two cross-sector units Siemens IT Solutions and Service (SIS) and Siemens Finance (SFS), which are designed to provide the sectors with comprehensive support while, at the same time, serve their own external customers. The nominations for high-ranking executive posts at Siemens Sp. z o.o. have been approved of and are as follows: Mr. Peter Baudrexl remains the CEO of Siemens Sp. z o.o. Currently, he also fills in the vacancy of the CFO of the Company. Mr. Piotr Dobrowolski was appointed a Member of the Board for Energy Sector (so far he was the director of Power Generation Group). The sector will incorporate the existing Power Generation and Power Transmission and Distribution sectors. Dr. Marek Bielski, was appointed a Member of the Board for Industry Sector (so far he was the director of Building Technologies Group). The sector will incorporate the existing Automation and Drives, Building Technologies, Industrial Solutions and Services and Transportation Systems. Ms. Agnieszka Trębicka was appointed a Member of the Board for Healthcare Sector (so far she was the director of Medical Solutions Group). The Sector will incorporate the existing Medical Solutions Sector. Mr Krzysztof Ducal remains the General Director of Siemens IT Solutions and Services, whereas Mr Christian Foltyn the Chairman of the Board of Siemens Finance. The new organizational structure within the North-West European cluster will make Siemens a less complicated company from the organizational point of view and, therefore, more focused on market activities and closer to its Customers. It will form a foundation for dynamic development and long-term success. It will also contribute towards better communication with our Customers and wider environment of the Company. Editorial team

3 Jeszcze o easyoffice Po publikacji w poprzednim Newsletterze dotyczącej easyoffice redakcja otrzymała kilka pytań. Okazało się, że Czytelnicy oczekiwali jasnej i jednoznacznej informacji o tym, które funkcjonalności systemu zostały już przetestowane i są oferowane przez Siemensa w Polsce. Powracamy więc do tego tematu, mając nadzieję rozwiać w poniższym materiale wszystkie wątpliwości. III System Siemens easyoffice jest platformą ułatwiającą zarządzanie prostymi czynnościami administracyjnymi w firmie. Każdy pracownik ma możliwość dokonania rozliczenia delegacji, comiesięcznego rozliczenia samochodu służbowego lub złożenia wniosku urlopowego, bez opuszczania stanowiska pracy. Zarejestrowany wniosek trafia szybko i bezpośrednio do osoby, która może dalej pracować z tym dokumentem. Tą osobą może być przełożony lub osoba przez niego wyznaczona jako jego zastępca lub asystent. Dzięki temu, że system easyoffice jest w pełni zintegrowany z systemem SAP (z modułami FI, CO, oraz HR), rozliczenia zarejestrowanych wniosków (oczywiście po akceptacji przełożonych) dokonują się w systemie samoistnie. EasyOffice jest produktem, z którego korzysta m. in. Siemens Sp. z o.o., i na podstawie doświadczeń firmy można stwierdzić, że wprowadzenie systemu spowodowało znaczne oszczędności czasu i kosztów administracyjnych, przy poszczególnych wnioskach nawet do 80% (wnioski urlopowe są zgłaszane i procesowane praktycznie bez udziału kadr, pełnią one w tym przypadku jedynie funkcję kontrolną). Po akceptacji wniosku osoba, która go rejestrowała, ma wgląd w jego status, co pozwala na kontrolowanie przebiegu procesu oraz ułatwia ewentualną interwencję w przypadku przedłużającej się akceptacji lub księgowania. Rozwiązanie easyoffice jest dużym ułatwieniem dla działów kadr i księgowości, bowiem w każdym z procesów za rzetelne i kompletne wypełnienie wniosku odpowiada osoba go inicjująca, co powoduje znaczne skrócenie czasu poświęcanego na powtarzalne czynności, redukując do minimum pracę nad dokumentem. System nie jest ograniczony jedynie do istniejących już wniosków rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych, samochodów, urlopów, wydatków pracowniczych. Na jego bazie można również tworzyć nowe procesy w zależności od potrzeb firmy. Dobrym przykładem jest moduł Idea Management, który powstał w odpowiedzi na proces zarządzania wiedzą w Siemensie, czy też projektowany właśnie dla Fujitsu- Siemens Computers moduł Magazynowania zamówień i przekazywania ich odpowiednim osobom. Siemens easyoffice to dobra oferta dla firm o rozbudowanej strukturze, w których czas poświęcany przez pracowników na czynności administracyjne powinien być zredukowany do minimum. Krótki czas wdrożenia i rozbudowane możliwości systemu bez problemu pomogą ten cel osiągnąć. Once again on easyoffice As we still receive inquiries about functionalities of the easyoffice system that have been already tested and are offered by Siemens in Poland, we would like to go back to this topic: The Siemens easyoffice system is a platform that facilitates the management of simple administration routines in a company. Every employee can report expenses related to business travel or use of a company car, or submit a holiday application without leaving their desk. The registered application is sent directly to the approving person. The easyoffice system is fully integrated with the SAP system (FI, CO and HR modules), and therefore all settlements for the registered applications are performed automatically in the system. From the experience in using easyoffice at Siemens Sp. z o.o., we know that the system helps to significantly reduce the time and administration costs up to 80% for certain forms (registration and processing of holiday applications forms requires virtually to input from the HR department). After the acceptance of the application, the person who registered it can view its status to monitor the process and intervene if the approval or settlement procedures are delayed. In each process, the originator of the application is responsible for the accurate and complete filling in the form fields to significantly reduce the time spent for recurring activities and limit the paperwork to the necessary minimum. The system can be extended by addition of new processes, depending on the company's needs. Siemens easyoffice is a good solution for companies with an extensive structure, where the time spent by employees for administration activities should be reduced to a minimum.

4 IV VAI staje się Siemensem Nadal we Wrocławiu Dobiega końca proces stopniowej integracji Siemens VAI Metals Technologies Sp. z o.o. ze strukturami Siemens Sp. z o.o. w Polsce. W jego wyniku działalność firmy Siemens VAI z dniem 1 lipca 2008 roku została przeniesiona do struktur Siemensa. Nowy dział w ramach sektora Industry, o nazwie Industry Solutions and Services Metals & Mininig (I&S M&M), liczy około 80 pracowników. Zmiana ta ma na celu optymalizację procesów biznesowych, a także poszerzenie zakresu usług oferowanych klientom z branży hutniczej i górniczej w Polsce. Obszar specjalizacji I&S M&M obejmuje szeroko rozumiane usługi w zakresie elektryki, mechaniki, projektów pod klucz, automatyki Z początkiem czerwca tego roku, w wyniku reorganizacji struktur koncernu, dotychczasowe Siemens Development Center (SDC) we Wrocławiu będzie działało w innych strukturach organizacyjnych. Wszystkie kompetencje SDC zostały rozdzielone między odrębne podmioty. Dotychczasowy pion SDC o nazwie Energy Engineering Center (EEC) działa obecnie jako niezależna jednostka, kierowana przez p. Artura Nejmarka oraz p. Magdalenę Włodarczyk, odpowiedzialną za sprawy finansowe. EEC uczestniczy w budowaniu i uruchamianiu elektrowni oraz ich komponentów, jak również zajmuje się projektowaniem i uruchamianiem systemów automatyki w elektrowniach. Jednocześnie p. Artur Nejmark objął funkcję Dyrektora Regionalnego Siemensa i tym samym reprezentuje spółkę Siemens Sp. z o.o. w regionie południowozachodniej Polski. Adres EEC: Wrocław, ul. Strzegomska 52A Dotychczasowy pion Business Solutions został włączony w struktury branży Siemens IT Solutions and Services jako wydzielona jednostka o nazwie Global Delivery Center Wrocław (GDC W). Jej obszar działalności to rozwiązania w zakresie integracji systemów oraz rozwoju oprogramowania (m.in. w technologiach Java, Oracle, NET oraz SAP/ABAP). Jest ona jedną z trzech (obok Rosji i Iranu) jednostek typu off-shore branży SIS koncernu Siemens AG. Kieruje nią p. Piotr Krzysztofik. Adres GDC W: Wrocław, ul. Strzegomska 46 Dział SDC zajmujący się rozwiązaniami Wireless Modules przekształcił się w centrum badawczo-rozwojowe niezależnej firmy Cinterion Wireless Modules. Centrum specjalizujące się w bezprzewodowej komunikacji M2M kierowane jest przez Krzysztofa Kulińskiego, dotychczasowego dyrektora SDC. Still in Wrocław In the framework of the reorganisation of corporate structures, the Wrocław based Siemens Development Center, has been divided into several parts. They are as follows: The Energy Engineering Center (EEC) headed by Artur Nejmark. EEC co-operates with the Siemens Energy sector, a leader in manufacturing of power solutions. Address of EEC: Wrocław, ul. Strzegomska 52A The Business Solution headed by Piotr Krzysztofik has been integrated into Siemens IT Solutions and Services business structures as a separate offshore unit as the Global Delivery Center Wrocław (GDC W). Address of GDC W: Wrocław, ul. Strzegomska 46 A SDC Division Wireless Modules became a R&D center of an independent company Cinterion Wireless Modules.

5 V i informatyki przemysłowej. Integracja pozwoli też usprawnić współpracę I&S M&M ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, posiadającymi kompetencje w zakresie zaawansowanych technologii dla przemysłu, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na możliwości oferowania polskim klientom nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań. Nowym działem kieruje nadal dotychczasowy prezes Siemens VAI, p. Waldemar Szewczyk, a dyrektorem finansowym jest p. Paweł Staniewski. Wszystkie dotychczasowe dane teleadresowe pozostają bez zmian. Pożegnanie Devices Niemiecki holding ARQUES obejmuje w październiku br. 80,2 procent udziałów w Siemens Home and Office Communication Devices (SHC), firmy wydzielonej ze struktur Siemensa, oferującej bezprzewodowe telefony stacjonarne, urządzenia sieciowe oraz przeznaczone do domowej rozrywki. Nowy właściciel zapewnia, że będzie dążyć do dalszego rozwoju spółki, ugruntowania czołowej pozycji marki Gigaset na rynku oraz rozwoju oferowanych produktów z zakresu telekomunikacji, transmisji danych i domowych mediów. Zamierza też utrzymać lokalizację i zatrudnienie. Aby wesprzeć dystrybucję produktów SHC, ARQUES będzie mógł korzystać z marki Siemens przez najbliższe dwa lata. Firma planuje także intensyfikację prac prowadzonych w ośrodkach badawczorozwojowych SHC w Niemczech oraz w Polsce, we Wrocławiu, gdzie zatrudnionych jest 110 pracowników. Działalność polskiej spółki sprzedającej produkty Gigaset w naszym kraju ma być kontynuowana. Firma będzie systematycznie rozwijać ofertę bezprzewodowych telefonów stacjonarnych i pozostałych produktów. Poprzez nowe umowy dystrybucyjne z ABC Data i AB SA zwiększona zostanie liczba kanałów sprzedaży. VAI becomes Siemens The process of gradual integration of Siemens VAI Metals Technologies Sp. z o.o. with Siemens Sp. z o.o. in Poland is being finalised. In result of the process, as of July 1, 2008 Siemens VAI activities have been integrated into Siemens structures within the Industry sector. The name of a new division is Industry Solutions and Services Metals & Mininig (I&S M&M). The aim of the project is to optimise the business processes and to broaden the range of services offered to customers from the metal and mining industries in Poland in the area of electric and mechanic engineering, turn-key projects, automation and industrial IT. The new department is headed by the former CEO of Siemens VAI, Mr. Waldemar Szewczyk. The CFO is Mr. Paweł Staniewski. All address details remain unchanged too. Farewell to Devices As of October, the Germanbased holding ARQUES will acquire 80.2% of shares in Siemens Home and Office Communication Devices (SHC), a company separated from the Siemens structures and offering wireless fixed line telephones, network devices and home entertainment equipment. The new owner is going to develop the company, strengthen the leading position of the Gigaset brand in the market and develop new products. It is also planning to maintain the location and employment level. ARQUES will be authorised to use the Siemens brand for the next two years. The company is planning to intensify its research and development efforts at SHC centres in Germany as well as in Poland in Wrocław, where the R&D centre employs 110 people. Operations of the Polish company selling Gigaset products will be continued. The company will keep developing the range of fixed line telephones and other products, and extending the network of distribution channels.

6 VI Finances and farming Siemens Finance, a company specialising in financing plant and equipment, has been known for financial solutions for the medical sector, printing industry and industrial machinery. This year the company offered its services also to the farming industry. From the financial point of view, the leasing of farming equipment and purchase of machinery financed with a bank loan are similar operations. However, for a farmer it is often easier to lease equipment than to obtain a bank Kolejny projekt SAP Finanse i rolnictwo Siemens Finance, spółka specjalizująca się w finansowaniu maszyn i urządzeń, do tej pory znana była z rozwiązań finansowych dla sektora medycznego, poligrafii i maszyn przemysłowych. W tym roku skierowała swoją ofertę również do branży rolniczej. We wrześniu firma pojawiła się po raz pierwszy w Bednarach na targach Agro Show z dużym stoiskiem i liczną obsadą osobową aby z informacją o leasingu maszyn rolniczych dotrzeć do rolników i dostawców sprzętu. Można zadać pytanie jak ma się leasing maszyn rolniczych do zakupu maszyny finansowanej kredytem bankowym? Od strony finansowej jest to porównywalne. Jest natomiast faktem, że rolnikowi często łatwiej wejść w leasing niż uzyskać kredyt bankowy. Ponadto przy spłacie rat leasingowych może zostać uwzględniona sezonowość uzyskiwania dochodów w rolnictwie. Rolnik nie musi więc płacić rat leasingu co miesiąc, mogą to być raty sezonowe. Na konkretnych przykładach i rachunku symulacyjnym można wykazać zalety leasingu, w którym nie ma żadnych dodatkowych opłat. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy świadczą o tym, że rolnicy są solidnymi klientami i kontrahentami. Przypadki odstępowania od umowy, nierealizowania ich do końca są tu bardzo rzadkie. Jest szansa, że rozwiązania leasingowe Siemens Finance przyczynią się do zwiększenia dopływu nowoczesnej techniki do polskiego rolnictwa. Siemens IT Solutions and Services oferuje kompleksowe usługi teleinformatyczne dla przedsiębiorstw, obejmujące niemal wszystkie obszary IT. Jest doradcą w dziedzinie rozwijania procesów, od projektowania i wdrażania systemów aplikacyjnych, tworzenia infrastruktury teleinformatycznej, po serwis techniczny i obsługę IT. Do grona firm korzystających z tych usług dołączył w tym roku Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego (GOSD), zajmujący się dystrybucją gazu ziemnego. Siemens podpisał w maju umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu w zakresie wspierania procesów biznesowych zarządzania majątkiem i eksploatacją. Obecnie zostały zrealizowane już dwa pierwsze etapy wdrożenia. Trwa kolejna faza projektu, której przedmiotem jest tworzenie koncepcji biznesowej, zakładającej m. in. wsparcie oprogramowaniem SAP obszarów zarządzania majątkiem, eksploatacji, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, migrację danych do dystemu oraz integrację udostępnianych funkcji z innymi, już wdrożonymi lub przewidywanymi do wdrożenia modułami.

7 VII loan. In addition, in the schedule of lease rent payments the seasonal nature of revenues in the farming sector can be reflected. The farmer does not need to pay their lease rent every month; the payments can be seasonal. The advantages of leasing with no additional payments can be demonstrated in a specific example or simulation. It is possible that leasing solutions offered by Siemens Finance may increase the adoption of advanced technology in the Polish farming sector. Another SAP project Siemens IT Solutions and Services offers comprehensive data communication services for enterprises, covering almost all IT areas. The company provides advice in the area of process development from the design and implementation of application systems, development of data communication infrastructure to the technical and IT support. This year the group of companies using these services was joined by Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego (GOSD), a provider of natural gas distribution services. In May, Siemens signed an agreement on the implementation of a system for support of asset management and operation business processes. The two initial phases of the implementation have been completed so far. Czyste ścieki w Łodzi Siemens podpisał z firmą Veolia Water Systems Sp. z o.o. kontrakt na zaprojektowanie i wdrożenie systemu automatyki i sterowania procesem technologicznym oraz instalacjami elektrycznymi dla kolejnej części modernizowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Projekt będzie dotyczył instalacji do termicznej obróbki osadów pościekowych. Teren Łódzkiej aglomeracji, który obsługuje oczyszczalnia, jest zamieszkany przez około 800 tys. osób i zajmuje blisko 300 km 2. Obecnie Urząd Miasta realizuje kolejny etap programu modernizacji oczyszczalni, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość modernizacji wynosi 47 mln euro. GOŚ w Łodzi jest dużym przedsiębiorstwem pracującym w trybie ciągłym. Jest drugą co do wielkości oczyszczalnią w Polsce i jedną z największych w Europie. Modernizacja i rozbudowa były konieczne ze względu na rosnącą ilość oraz parametry odprowadzanych ścieków, które muszą spełniać normy zgodne Clean waste water in Łódź Siemens and Veolia Water Systems Sp. z o.o. signed an agreement on the design and implementation of a system for automation and process control and electric installation at another section of the Group Wastewater Treatment Plant of the Łódź Urban Area. The project will cover the installation of the thermal processing of post-treatment sludge. The Łódź Urban Area serviced by the wastewater treatment plant is inhabited by almost 800,000 people and covers nearly 300 square kilometres. The city authorities z unijną dyrektywą. Obecnie, przy pogodzie bezdeszczowej, GOŚ oczyszcza średnio m 3 ścieków na dobę spływających z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i okolic do rzeki Ner, co stanowi około 52% całości odprowadzanych ścieków w województwie łódzkim. Dotychczas zainstalowany i wdrożony przez Siemensa system automatyki i sterowania procesem technologicznym został tak dobrze oceniony, że prace na kolejnym realizowanym na terenie oczyszczalni obiekcie spalarni osadów, zostaną również powierzone Siemens Sp. z o.o. are now implementing another phase of the plant upgrade programme co-financed by the EU. The total value of the modernisation project is EUR 47 million. The wastewater treatment plant in Łódź is the second largest plant in Poland and one of the largest plants in Europe. Today it processes about 200,000 cubic metres of wastewater from Łódź and adjacent areas, or about 52% of wastewater discharge in the Łódź province. The upgrade and extension of the plant was necessary due to the increasing volume of wastewater and parameters of the discharged wastewater that must be compliant with standards based on the EU directive. The automation and process control system that has been already implemented by Siemens was evaluated very positively and therefore the development of another facility located within the plant a sewage sludge incineration plant will also be entrusted to Siemens Sp. z o.o.

8 VIII The sky contract In August, Siemens Building Technologies (SBT) concluded a contract with the LC Corp SA managing board to install lowvoltage systems in the Sky Tower building in Wrocław. This is the largest contract that has been ever concluded by SBT. Its value amounts to more than PLN 78 million. The Sky Tower building stands out mostly because of its dimensions it has m 2 of space and is 220 m high. This will be the largest and the highest multi-functional building in Poland. Siemens will install the most up-to-date solutions available on the market, inter alia the most reliable detectors which reduce the possibility of false alarms (e.g. caused by cigarette smoke insufflated into the detector). Besides, the company will provide the building with sound systems, security (camcorders, access control, alarms) systems, as well as systems of the ventilation and air-condition steering, Podniebny kontrakt ILTOR-2 na stacji Łazy W sierpniu Siemens Building Technologies (SBT) zawarł z zarządem spółki LC Corp SA kontrakt na wykonanie systemów niskoprądowych w budynku Sky Tower we Wrocławiu. Jest to największy kontrakt, jaki dotychczas został zawarty przez SBT, a opiewa na kwotę ponad 78 mln PLN. Budynek Sky Tower wyróżnia się przede wszystkim rozmiarami ma m 2 powierzchni i 220 m wysokości. Będzie to więc największy i najwyższy budynek wielofunkcyjny w Polsce. W obiekcie Siemens zainstaluje najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku, m. in. niezawodny system pożarowy oparty na inteligentnych czujkach, które niwelują praktycznie do zera możliwość wystąpienia fałszywych alarmów (np. poprzez wdmuchnięcie do czujki dymu papierosowego). Ponadto wykona systemy nagłośnienia, bezpieczeństwa (kamery, kontrola dostępu, systemy alarmowe), a także sterowania wentylacją i klimatyzacją łącznie z komputerowym systemem zarządzania budynkiem DESIGO. Sam tylko system pożarowy będzie się składał z ponad elementów: głośników, ponad 400 kamer, około gniazdek sieci teleinformatycznej. Novum na polskim rynku jest wyposażenie apartamentów (będzie ich 551) w zaawansowany system zarządzania Home Management System. Oprócz sterowania oświetleniem, żaluzjami oraz otwieraniem okien będzie on zarządzał temperaturą w pomieszczeniach, jak również umożliwiał zbieranie informacji o eksploatacji, np. o bieżącym zużyciu mediów itp. Budowa kompleksu zakończy się w 2013 roku. Na stacji Łazy, leżącej na linii magistralnej E 65 łączącej Gdynię i Warszawę ze Śląskiem został uruchomiony system sterowania ruchem kolejowym Iltor-2 Siemensa. Instalacja odbyła się w ramach kontraktu zawartego z PKP PLK SA, Oddział Regionalny w Katowicach. Stacja Łazy została wyposażona również w system zdalnej diagnostyki, który umożliwia ciągłą rejestrację zdarzeń stanów urządzeń. Jednocześnie przeniesiono stanowiska dyżurnych ruchu do zmodernizowanej i odnowionej, również w ramach tego kontraktu, nastawni. W niedługim czasie Siemens uruchomi i przekaże do eksploatacji urządzenia Iltor-2 realizowane w ramach kontraktu Żywiec, faza II. System Iltor-2 ma obecnie bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, które zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2008 r. (patrz Newsletter 27). W przygotowaniu są kolejne wersje najnowocześniejszego systemu tego typu w Polsce, wyróżnionego w konkursie im. Ernesta Malinowskiego na Międzynarodowych Targach Trako w 2007 r.

9 IX Cesarskie zbiory pod ochroną including a computer system of the building management DESIGO. An advanced Home Management System, which will be installed in the Sky Tower apartments (there will as many as 551 of them) will be a sort of novelty on the Polish market. Apart from functions allowing to steer the lights, blinds or windows, it will also make it possible to control the room temperature, as well as collect maintenance data, for example current consumption of water, gas, electricity etc. The whole complex will be finished in ILTOR-2 at the Łazy station Siemens Iltor-2 rail traffic control system was commissioned at the Łazy station on the main rail line E 65 connecting Gdynia and Warsaw to the Silesia region. The installation has taken place in the framework of the contract signed with PKP PLK SA, Regional Office in Katowice. The Łazy station was equipped also in a system for remote diagnostics that enables continuous registration of events in the equipment and its status. Soon, the Iltor-2 equipment delivered in the framework of the Żywiec contract, phase 2, will be commissioned and delivered for operation by Siemens too. Iltor-2 has a permanent commissioning certificate issued by the Polish Railway Agency (UTK) in March 2008 (see Newsletter 27). New versions of this most advanced system in Poland, recognised in the Ernest Malinowski contest at the International Trade Fairs Trako 2007 are being developed. Nowoczesna technologia przeciwpożarowa Sinteso firmy Siemens razem z systemem zaawansowanej analizy sygnałów (Advanced Signal Analysis) chroni cenne eksponaty Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, jednego z największych i najważniejszych muzeów świata. Bezcenne zbiory, gromadzone przez stulecia przez Habsburgów, składają się na osiem kolekcji, przechowywanych w Muzeum, w cesarskim pałacu w Hofburgu i w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Obejmują one zabytki starożytnego Egiptu, średniowiecza i czasów nowożytnych do roku Szczególne miejsce w zbiorach muzeum zajmują obiekty z okresu renesansu i baroku. W Kunsthistorisches Museum zainstalowano potrójną ochronę przed dymem i ogniem. W każdym pomieszczeniu zamontowano działające na podczerwień czujniki kierunkowe, które wykrywają cząsteczki dymu. Dodatkową ochronę zapewniają punktowe czujniki dymu, a także Imperial collections under protection Siemens state-of-the-art Sinteso fire protection technology with Advanced Signal Analysis technology is helping to protect the valuable exhibits in the Kunsthistorisches Museum in Vienna, one of the largest and most important in the world. Housing priceless collections assembled over centuries by the Habsburg dynasty include artifacts from ancient Egypt, antiquities from the Middle Ages and more modern times up to the year 1800 with Renaissance and Baroque art being a special focus for the museum. The art museum in Vienna has triple protection against smoke and flames in each room: Siemens beam detectors transmit infrared light to detect any smoke particles in the air at an early stage. Point-type smoke detectors and detektory ognia reagujące na zmiany natężenia światła charakterystyczne dla płomieni. Informacje z poszczególnych urządzeń są analizowane w ośrodku bezpieczeństwa. Ogniotrwałe drzwi uruchamiane przy pomocy magnetycznych mechanizmów są w razie pożaru automatycznie zamykane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Możliwości wprowadzania jakichkolwiek urządzeń technicznych w budynkach zabytkowych ograniczone są względami estetycznymi. Instalacja technologii Sinteso w salach Kunsthistorisches Museum nie wymagała kładzenia dodatkowych kabli, dzięki czemu zabytkowa substancja budynku została naruszona tylko w minimalnym stopniu. flame detectors that respond to the fluctuations in light that are characteristic of flames provide additional cover. Information from the various detectors is analyzed in the in-house safety center. Fire-doors held open by magnetic catches are triggered to close automatically in the event of a fire, in order to prevent the fire from spreading. In historical buildings, aesthetics and minimizing the impact on the museum interior has to be considered carefully. The widespread use of Sinteso technology for the change meant that no additional cables had to be laid in the visitor zones and the impressive building could largely be left unaffected.

10 X Saving energy The BSH drier factory in Łódź launched the third production line in August. Oszczędzamy energię W łódzkiej fabryce suszarek BSH uruchomiono w sierpniu trzecią linię produkcyjną. Jednocześnie odbyła się europejska premiera nowej generacji suszarek do ubrań. Są to suszarki w najwyższej klasie energetycznej, z wbudowaną pompą ciepła, która redukuje zużycie energii. Zużywają aż do 50% mniej energii od tradycyjnych suszarek o klasie energetycznej A. Ich sprzedaż rozpocznie się wkrótce we wszystkich krajach Europy. W 2008 roku fabryka w Łodzi zamierza wyprodukować 50 tysięcy tych urządzeń. Nowe rozwiązanie powstało przy współpracy ośrodków badawczych BSH w Berlinie i Estelli (Hiszpania) z Centrum Badań i Rozwoju Suszarek działającym w Łodzi od kwietnia 2007 roku. Sporo nowości oferuje też BSH w dziedzinie pozostałych urządzeń gospodarstwa domowego. W grupie zmywarek do zabudowy speedmatic pojawiły sie urządzenia wyjątkowo szybko suszące naczynia. Siemens jest pierwszym producentem, który zastosował w zmywarkach nowoczesną technologię turbosuszenia Zeolith (zeolit to minerał krzemianowy o niezwykłych właściwościach wchłaniania wody i wymiany ciepła). Dzięki temu standardowy cykl mycia w temperaturze 50 stopni Celsjusza skrócony został do 125 minut. Wśród nowych chłodziarek urządzenie o symbolu KG29WE60 ma osobny przedział do chłodzenia wina, mieszczący 14 butelek. Natomiast chłodziarko-zamrażarka KG39NS30 wyposażona jest w system nofrost odprowadzający wilgoć z wnętrza urządzenia za pomocą wymuszonego obiegu powietrza. Dzięki temu ścianki, a także przechowywane produkty nie pokrywają się szronem. Urządzenie ma też powłokę antybakteryjną, która nie dopuszcza do rozwoju bakterii i pleśni, więc żywność zachowuje świeżość na dłużej. Pojawiła się też na rynku seria piekarników z nowym rozwiązaniem systemem samooczyszczenia pyrolitycznego activeclean, który zamienia wszystkie pozostałości po pieczeniu czy grillowaniu w łatwy do usunięcia popiół. System działa także na szklane drzwiczki piekarnika, które dzięki temu zawsze są czyste. At the same time a European premiere of a new generation of cloth driers took place. These are driers of the highest energy class, with a heat pump built in allowing to reduce the energy consumption. The devices use up to 50 percent energy less than traditional driers in the A energy class. The driers will be soon sold in all European countries. The factory in Łódź plans to manufacture 50 thousand driers in The new solution was developed by the Drier Research and Development Centre (active in Łódź since 2007) in cooperation with the BSH research and development centres in Berlin and Estella (Spain). BSH has quite a lot of new things to offer also in the area of other home appliances. New, extremely quick machines were developed in

11 XI Nowe Gigasety the speedmatic family of the built-in dishwashers. Siemens is the first manufacturer to apply a hi-tech Zeolith turbodrying technology in dishwashers (zeolith is a silica mineral having an outstanding possibilities of soaking up water and heat exchange), which has resulted in a shortening of the standard washing cycle in the temperature of 50 Celsius grades to 125 minutes. Among new refrigerators, a KG29WE60 model appeared which has a separate compartment for chilling wine. It can accommodate as many as 14 bottles. KG39NS30 refrigerator has been equipped with the nofrost system which takes off the damp from the inside via forced air circulation. Thanks to this solution, walls of the refrigerator and products inside are not covered with hoarfrost. The machine has been also equipped with an anti-bacterial layer which prevents growth of bacteria and mildew, so the food stays fresh for a longer period of time. Also a new series of roaster appeared on the market with an innovative solution a selfcleaning pyrolythic system activeclean which turns all remainders of the roasting or grilling into an easy to remove ash. The system works also in case of the glass doors of the roaster, which thus are always clean. Siemens Home and Office Communications Devices (SHC) wprowadził na polski rynek urządzenie Gigaset SX763 WLAN dsl umożliwiające korzystanie ze zintegrowanych usług telefonii, telewizji i dostępu do Internetu. Jest to bogate w funkcje urządzenie, stanowiące połączenie routera sieci bezprzewodowej ze zintegrowanym modemem ADSL 2+, portu USB, dwóch interfejsów analogowych i czterech portów Ethernet, które umożliwiają łączenie komputerów PC w sieć. Użytkownik może też podłączyć do niego dekoder sygnału telewizyjnego i korzystać z domowej rozrywki. Te bogate możliwości komunikacyjne uzupełnia nowy, bezprzewodowy telefon Siemens Gigaset C380. Wśród wielu zalet ma on długi czas czuwania (do 240 godzin) oraz rozmów (do 25 godzin) bez doładowywania akumulatorów. Wbudowana książka telefoniczna pomieści do 150 wpisów. Można też podłączyć do niego przewodowy zestaw słuchawkowy. Zastosowana technologia New Gigasets Siemens Home and Office Communications Devices SHC has launched the Gigaset SX763 WLAN dsl device in the Polish market. The device is designed to enable an integrated use of telephone, television and Internet services. The device with a host of its features is a combination of a wireless network router and an integrated ADSL2+ modem, USB port, two analogue interfaces and flour Ethernet ports for linking PCs in a network. The user can also connect a TV signal decoder to the device and enjoy the home entertainment. The numerous communication features are accompanied by a wireless Siemens Gigaset C380 telephone. Its many features include a long standby time (up to 240 hours) and talk time (up to 25 hours) without charging the batteries. Up to 150 entries can be stored in the integrated telephone book. A wireless headset can ECO DECT obniża do 60 proc. zapotrzebowanie na energię w porównaniu ze starszymi modelami. Dodatkowo Gigaset C380 płynnie redukuje moc transmitowanych fal radiowych w zależności od odległości dzielącej słuchawkę i stację bazową. Podczas ładowania słuchawki w bazie emisja fal zmniejsza się niemal do zera. Istnieje też wersja tego telefonu o nazwie Gigaset C385 z wbudowaną automatyczną sekretarką. be connected to the phone. With the ECO DECT technology, the power demand can be reduced to 60 percent as compared to predecessors. Gigaset C380 seamlessly reduces the strength of the radio signal depending on the distance between the handset and the base station. During the handset charging, the emission is reduced almost to zero. The Gigaset C385 telephone with an integrated answering machine is also available.

12 XII Ejfman w Warszawie Fot. Walentin Baranowski Czerwoną Gizelle, Braci Karamazow oraz jubileuszową Galę Baletową. Znane z literatury postaci i losy bohaterów nabierały w interpretacji rosyjskich tancerzy zupełnie innego wymiaru uniwersalnego, bliższego współczesnemu życiu. Bo balet jest sztuką przekazu. Podobnie jak inne dziedziny artystyczne on również czerpie z życia społecznego, jak mówi Boris Ejfman. A dzięki jego niezwykłej inwencji i wyobraźni przekaz ten był naprawdę wszechstronny zachwycała świetnie dobrana muzyka największych światowych kompozytorów, oryginalne scenografie, bogactwo świateł i kolorów, no i oczywiście niezwyły, perfekcyjny warsztat baletowy, wdzięk i uroda tancerzy. Biznes to nie wszystko deklarujemy w prezentacjach i na plakatach. I nie są to tylko teoretyczne deklaracje, o czym można się było przekonać ostatnio w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dzięki naszemu wsparciu widzowie teatru a wśród nich spora grupa zaproszonych przez nas klientów i partnerów biznesowych Siemensa po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, jakim z pewnością były spektakle baletowe Sanktpetersburskiego Teatru Baletu Borisa Ejfmana. W dniach września wielbiciele tańca baletowego, a zwłaszcza choreografii mistrza Ejfmana, mogli podziwiać Rosyjskiego Hamleta, Teatr Baletu Borisa Ejfmana przyjeżdża z gościnnymi występami do Polski już od wielu lat w ostatnich latach także dzięki naszemu zaangażowaniu i nieodmiennie zachwyca prezentowaną sztuką. Profesjonalizm zespołu, połączenie najwyższego poziomu tańca klasycznego i współczesnego oraz niezwykła ekspresyjność widowisk, wyzwalają w widzach niezapomniane emocje. Cieszymy się, że to także za naszą przyczyną. Ejfman in Warsaw The audience of Teatr Wielki National Opera again had the chance to take part in staging of Sankt Petersburg ballet performances by Boris Ejfman Sankt Petersburg Ballet Theatre which, without any doubt, was an outstanding event. Between 18th and 21st September ballet enthusiasts could admire Russian Hamlet, Red Giselle, Karamazov Brothers and jubilee Ballet Gala. In the interpretation of Russian dancers, the characters and their histories known from literature took a completely different dimension, the one that is universal and closer to contemporary life. Boris Ejfman Ballet Theatre has been coming to Poland with guest performances for many years, recently also owing to a great commitment of Siemens, and has been constantly delighting the audience with presented art. Professionalism of the ballet dancers, unity of the highest quality of classical and modern dance and unusual expressiveness of the performances offer unforgettable emotions to the spectators. We are happy that we also contributed to that. Fot. Walentin Baranowski Newsletter ukazuje się kwartalnie Wydawca: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Siemens Sp. z o.o Warszawa, ul. Żupnicza 11; Wszystkie zawarte w Newsletterze teksty dostępne są do przedruku bez ograniczeń, z zastrzeżeniem podania źródła: Siemens Newsletter wraz z odpowiednim numerem pisma.

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban.

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Radosław Lont, CN, CNXDA Ericpol Telecom Sp. z o.o. radoslaw.lont@ericpol.com Tel.: 663441360 Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Ericpol kilka słów o Polska firma informatyczna

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo