P R O T O K Ó Ł z obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 września 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł z obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 września 2016 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 września 2016 r. Obrady XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka rozpoczęły się o godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce. W sesji uczestniczyło 8 radnych, co stanowi 53% składu rady. Oprócz radnych w sesji udział wzięli: Sołtysi wsi, Wójt Gminy Pan Tomasz Sybis, Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz, Sekretarz Gminy Danuta Kacza, Radca prawny Tomasz Łuczkowski, Pracownicy Urzędu Gminy Pani Natalia Gębala, Mieszkańcy gminy. Ad. 1 Otwarcie obrad Otwarcia obrad dokonał i im przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Pisarski. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził kworum upoważniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków (obecnych 8 z 15 radnych). Przewodniczący przeczytał porządek obrad. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, b) w sprawie opłaty prolongacyjnej, c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata w Gminie Pielgrzymka, 1

2 g) zmian budżetu gminy na rok 2016, h) zmiany Uchwały Nr XVII/90/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z Państwa ma uwagi? Pan Wójt: Proszę Państwa zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, proszę o wprowadzenie do porządku obrad do pkt 6, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Złotoryja. Pani Skarbnik wprowadza autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany budżetu, natomiast tą uchwałę proszę wprowadzić po zmianach budżetu. Czy w sprawie przyjęcia porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Brak. Głosowanie, aby w punkcie 6, podpunkcie i wprowadzić projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Złotoryja. za głosowało 8 radnych Punkt 6 i został wprowadzony do porządku obrad. Przewodniczący przeczytał porządek obrad po zmianach. Pani Skarbnik: Budżet gminy z autopoprawką. Proszę wyjaśnić na czym polega ta autopoprawka. Pani Skarbnik: Autopoprawka została wprowadzona na wniosek Pani Ewy, polega ona na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego oraz wprowadzeniu do budżetu zł na pomoc finansową Gminie Wiejskiej Złotoryja. 2

3 Porządek obrad został poddany głosowaniu: za głosowało 8 radnych, Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Ad. 3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady września swoje posiedzenia odbyły komisje stałe rady, na których omówiono projekty dzisiejszych uchwał, a także przebieg wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za pierwsze półrocze 2016r., - do biura rady wpłynęły następujące pisma: Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych, Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w sprawie rozkradania i zabezpieczenia budynku spichlerza w Nowej Wsi Grodziskiej, kontroli punktu sprzedaży napoi alkoholowych w sklepie spożywczo- przemysłowym w Czaplach, pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi o dofinansowanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, pismo o udzielenie wsparcia finansowego na likwidacje skutków pożaru w Nowej Ziemi, prośba Wójta Gminy Złotoryja. Ad. 4 Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. Pan Wójt: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado trwają prace związane z remontem drogi gminnej w Wojcieszynie, wartość 211 tyś. zł., środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Twardocicach tutaj wartość 48 tyś. zł., 25 tyś. zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota fundusz sołecki wsi Twardocice. W tym miesiącu też rozpoczęliśmy prace związane z zabezpieczeniem hełmu wieży kościoła w Twardocicach, to jest kolejny etap, 50 tyś. zł. pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków i tutaj jeśli chodzi o hełm wieży czekamy też na informacje z Urzędu Marszałkowskiego, jest złożony wniosek na 300 tyś. zł. na kompleksowe zabezpieczenie, skończenie tych prac, poziom dofinansowania 85%, jeżeli to byśmy dostali to ten temat zabezpieczenia hełmu wieży i tego terenu pozostałby na jakiś czas zamknięty. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pielgrzymka,wartość po przetargu 769 tyś. zł. stąd w projekcie zmiany w budżecie wniosek o przesunięcie zł. żeby tą kwotę zbilansować. Szanowni Państwo finansowanie kształtuje się następująco: Gmina Pielgrzymka zł, w tym 8 tyś zł. fundusz sołecki wsi Pielgrzymka, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 200 tyś zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 tyś zł., Urząd Marszałkowski w ramach 3

4 programu Poprawy Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 65 tyś zł, Nadleśnictwo Lwówek Śląski 10 tyś zł., Nadleśnictwo Złotoryja 10 tyś zł., Fundacja KGHM Polska Miedź 30 tyś zł., łącznie zł. Przetarg ma być zrealizowany do końca tego roku i rozliczony, także chcemy, żeby na początku grudnia był już samochód kupiony, bo mamy sporo tych miejsc, instytucji gdzie musimy ten projekt rozliczyć. Zostały ogłoszone postępowania przetargowe na 4 drogi, jedna w Czaplach tutaj mamy deklaracje Nadleśnictwa Lwówek Śląski i podpisane porozumienie na 200 tyś zł. Zobaczymy po przetargowo jak ta kwota będzie wyglądała i czy będziemy to zadanie realizować, przetarg w przyszłym tygodniu. Odbudowa drogi w Nowej Wsi Grodziskiej to są środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80%. Kwota kosztorysowa jest ponad 100 tyś. zobaczymy jaka będzie wartość po przetargowa. Dwa takie krótkie odcinki dróg to są drogi przejęte też od Agencji Nieruchomości Rolnych, tutaj 95% Agencja zadeklarowała finansowania. Jedna jest skosztorysowana na 83 tyś., druga 65 tyś. zł. oczywiście też zadecydujemy w postępowaniu przetargowym. W przyszłym tygodniu będziemy otwierać oferty. Została podpisana umowa na remont dachu budynku komunalnego w Proboszczowie, stąd też przesunięcie w budżecie, chcemy to zadanie do końca roku zrealizować, wykonawca deklaruje, że to zrobi. Została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wycinki drzew na drodze gminnej, ona została wydana zgodniee z terminem we wrześniu, jeżeli będą jakieś pytania to wspólnie z Panem Mecenasem udzielimy odpowiedzi, dokumentacja jest do wglądu. Uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów - dwie bardzo ważne kwestie, pierwsza to spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych. Pan Dyrektor przedstawił ustawę, która zakazuje sprzedaży ziemi, omawiał ją bardzo dokładnie. To jest jedna kwestia. Druga bardzo ważna mam nadzieje,że w końcu dojdzie do uregulowania tych nieużytków agencyjnych, jest wola Dyrektora, żeby to unormować i podpisać umowę z gminami, żeby te tereny uporządkować. I drugie spotkanie, bardzo ważne to z Kuratorium Oświaty ono dotyczyło planowanych zmian, w ustawie, wiecie Państwo, że reforma jest już praktycznie przesądzona, ustawy jeszcze nie mamy. Co nas czeka, to przede wszystkim do końca stycznia musimy, Rada Gminy powinna ustalić obwody szkół nowych i jak ten system finansować. Kurator zadeklarował co jest bardzo ważne, że będzie akceptował łączenie w zespoły, żeby te koszty obniżać maksymalnie, będzie też wnosił o to, żeby jak najmniej nauczycieli traciło pracę i co jest ważne będzie zmiana taka,że arkusze organizacyjne będzie opiniował Kurator Oświaty, do tej pory tego nie było, wracamy do tego co było wcześniej. W Karcie Nauczyciela niestety nic się nie zmienia, dalej pozostaje to co było. Założenia są takie, żeby szkoły średnie, które będą miały jeden większy rocznik zagospodarowały nauczycieli, którzy uczą teraz w gimnazjach, ale myślę, że będzie to problem innych organów prowadzących. Odbywają się na bieżąco, praktycznie kończą się zebrania wiejskie. Dzisiaj ostatnie zebranie w Pielgrzymce. Ja na kolejnej sesji omówię te zebrania, mieszkańcy dzielą fundusz sołecki i różnie to wygląda, czasami w przyjaznej atmosferze, czasami jest trochę napięcia, ale generalnie jakiś kompromis zawsze zostaje znaleziony. W Nowej Wsi Grodziskiej odbyły się dożynki gminne, bardzo udana impreza, tutaj słowa podziękowania kieruje do Pana Sołtysa. Panie Sołtysie proszę w imieniu wszystkich przekazać tym wszystkim, którzy byli zaangażowani podziękowania, naprawdę duża grupa była zaangażowana, pogoda dopisała, bardzo udana impreza. Nasz zespół folklorystyczny Fudżijamki w konkursie Najpiękniejsza Wieś, w kategorii przedsięwzięcia zajął 3 miejsce, 4

5 ósmego jedziemy do Chełmska Śląskiego z Fudżijamkami, też zapraszamy delegacje Grup Odnowy Wsi i Sołectw. Myślę, że listy są pełne, ósmego wyjazd do Chełmska Śląskiego, które zostało wybrane Najpiękniejsza Wsią Województwa Dolnośląskiego. W Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Lokalnej Grupy Działania. Duża frekwencja, ponad 40 osób, lada moment powinny ruszyć pierwsze nabory dotyczące przedsiębiorców. Jest tutaj szansa na sięgnięcie po środki finansowe dla osób,które chcą rozszerzyć działalność gospodarczą lub rozpocząć ją na nowo. Są oczywiście pewne obwarowania, dlatego warto w takich szkoleniach uczestniczyć, my staraliśmy się bardzo mocno to nagłośnić. I ostatnia informacja, nasz projekt edukacyjny Tik-Tak jest skierowany do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce i Szkoły Podstawowej w Proboszczowie uzyskał dofinansowanie na poziom 900 tyś. zł. Rozpoczynamy powoli jego realizację, pełna informacja jest tutaj dla Państwa Radnych na stole. To jest dużo zajęć dodatkowych, zakup sprzętu, wyposażenie pracowni informatycznych. Z naszego ZIT-u przeszły tylko 4 wnioski w tym nasz na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Ad.5 Wnioski i interpelacje radnych. Szukając czegoś w uchwałach naszej gminy, znalazłam uchwałę z 15 października 2010 r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka, terenu lokalizacji budownictwa mieszkalnego we wsi Nowa Wieś Grodziska. Bardzo ciekawych rzeczy dowiedziałam się z tej uchwały, zwłaszcza z załącznika numer 2, gdzie jest mowa o tym, że w październiku 2007 r. opracowano koncepcję programową kanalizacji sanitarnej dla Gminy Pielgrzymka, czyli Pan był już Wójtem wtedy, że przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej z przepływem ścieków do miejscowości Pielgrzymka w dwóch wariantach. To chodzi o Nową Wieś Grodziską, stamtąd ścieki mają spływać w dwóch wariantach lokalizacji oczyszczalni ścieków. Pierwszy wariant to budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojcieszyn w Gminie Pielgrzymka i drugi wariant to budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modlikowice w Gminie Zagrodno. I teraz tak, ktoś nad tym pracował,zostały wydane pieniądze i chciałam zapytać, gdzie jest ta oczyszczalnia ścieków? Nie ma tej oczyszczalni ścieków. Więc dlaczego podejmujemy jakieś działania, to Proszę Państwa koncepcja była w 2007 r. Uchwała o tym,że rozpoczynamy budowę kanalizacji w 2010 r. to ja nie rozumiem dlaczego my nie zaczęliśmy tej kanalizacji budować. Jest podane w uchwale, skąd pieniądze brać nawet. Czyli częściowo środki unijne. I chciałabym właśnie dowiedzieć się dlaczego mamy dokument, a nie mamy inwestycji? To jest pierwsza interpelacja. Druga, byłam na zebraniu w Sędzimirowie, tam był spór o działkę, na której mogłaby stanąć oczyszczalnia ścieków. Chodziło o cenę, mieszkańcy mówili, że nawet 100 tyś. zł. chcą, żeby zapłacić, bo to będzie dla nich z korzyścią. Pan Wójt podał taką kwotę, ponieważ ta działka to jest łąka. Pan Wójt podał kwotę, że średnia cena łąki w województwie dolnośląskim to jest 25 tyś. zł., rzeczywiście sprawdzałam 27 tyś. średnia za pierwsze półrocze 2016 r. Jeżeli średnia cena łąki to jest 27 tyś. zł. nawet, to dlaczego Wójt kupił łąkę 19 arów za zł. w Czaplach? To jest druga interpretacja. 5

6 Trzecia interpelacja też dotyczy sprzedaży. Na ostatniej komisji Pani Skarbnik podała, że sprzedaż w roku 2016 to jest kwota zł. Pani Skarbnik: Za pierwsze półrocze. Za pierwsze półrocze? A jak jest do dnia dzisiejszego? Pani Skarbnik: Nie było jakiś dużych kwot, no ok tyś zł. Musiałabym sprawdzić. To w takim razie powiedzmy tyś. zł. Od pierwszego stycznia do dnia dzisiejszego. To dlaczego nie uwzględniacie Państwo tej sprzedaży nieruchomości w Czaplach 30, za około 65 tyś.? To była nieruchomość sprzedana za 65 tyś. zł, częściowo zapłata była w naturze, łąką za zł to jest trzecia interpelacja. Czwarta interpelacja, dzisiaj, któryś z mieszkańców Wojcieszyna powiedział mi, że łącznie z drogą budowaną na osiedle budowana jest też kanalizacja. Czy to znaczy, że jest to kanalizacja, która będzie odbierała ścieki od każdego domu i sprowadzała do jednej oczyszczalni ścieków? No i ostatnia, dlaczego wydano decyzję o umorzeniu sprawy wycięcia drzew przy drodze gminnej, przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski? Ktoś chciałby z Państwa zabrać głos w tym punkcie? Brak. Ad. 6a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. 6

7 Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 7 radnych, wstrzymało się 1 radny. Uchwała została podjęta. Ad.6b Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 6c Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie 7

8 Ad 6 d Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 6 radnych, wstrzymało się 2 radnych Uchwała została podjęta. Ad.6 e Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pytanie do Pana prawnika. Zapoznał się Pan z uchwałami i pozytywnie Pan zaopiniował, czyli nie będzie żadnych korekt do tego? Radca prawny: Mam nadzieję, że nie będzie. Uchwały zostały pozytywnie przeze mnie zaopiniowane. Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie. 8

9 Ad. 6f Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata w Gminie Pielgrzymka, Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie Ad. 6 g Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok Tutaj przy tej uchwale były zmiany w załącznikach, czy Pani Skarbnik może je przybliżyć? Pani Skarbnik: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dzisiaj to zostało wysłane, te zmiany są zaznaczone na żółto w projekcie uchwały, a jeżeli chodzi o zmianę w załączniku numer 2, jest wprowadzony rozdział 795 paragraf 271 to jest adnotacja celowana na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Złotoryja w kwocie 10 tyś zł. i naturalnie też na stronie 6,7 i w uzasadnieniu planów wydatków w załączniku numer 3, tam było na wniosek Pani Ewy zmiana zadania w rozdziale Nazwa obecnie brzmi rozbudowa sieci wodociągowych w Czaplach wzdłuż drogi gminnej, działka nr 480, o długości 270 metrów bieżących oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Pielgrzymce wzdłuż drogi gminnej działka numer 966 o długości 70 metrów bieżących. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Czy mogę podejść do Pani Skarbnik? 9

10 Pani Skarbnik wyjaśniła wątpliwości i odpowiedziała na pytania Pani Ewa Wolak Barciszewskiej. Proszę o opinię Komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały. Pani Alicja Gaweł: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Rozumiem, że w projekcie uchwały nie zmieniły się żadne kwoty ani treść? Pani Skarbnik: Nie. Czy przed podjęciem uchwał ktoś chciałby zabrać głos? Brak. Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 7 radnych, wstrzymało się 1 radny, Uchwała została podjęta. Ad. 6 h Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/90/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. Wiem, że w tej uchwale została zredagowana treść. Czy Państwo otrzymali tą treść zredagowaną w tej uchwale? Chodzi tutaj o taki zapis, którego wcześniej nie było. Radni otrzymali poprawioną treść uchwały. Przewodniczący odczytał fragment, który został zmieniony. Panie Radco prawny czy na sesji musimy wprowadzić zmianę tej uchwały jeżeli chodzi o treść? 10

11 Radca prawny: Nie, w mojej ocenie to jest taka zmiana redakcyjna, korygująca, uściślająca, co do meritum tutaj nie zmienia nic ta korekta. Dziękuje bardzo, wszystko jasne. Czy w sprawie tej uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Bogdan Jamróz: To znaczy chciałem zwrócić uwagę, że nie podoba mi się bardzo sposób tutaj procedowania nad tą uchwała, bo no nie jest prawdą, że tylko dwie osoby nie mogły odczytać tego załącznika tej jednej uchwały, bo tak jak rozmawialiśmy na komisji no to myślę, że ja dostałem takiego samego maila jak pozostali radni, że tutaj chciałem się zapytać kto z Państwa Radnych był w stanie otworzyć ten załącznik i przeczytać tą uchwałę? Pani Alicja Gaweł: Pierwszą wersje nie otworzyłam, natomiast wczoraj dostałam i już ją otworzyła. Pan Bogdan Jamróz: Wczoraj tak zgadza się. Wczoraj została wysłana, także tutaj na komisji nie znaliśmy treści tej uchwały i powiedzmy tutaj rozmawialiśmy tak trochę w ciemno, ponieważ tutaj tylko dysponowaliśmy informacjami ustnymi. Druga sprawa tym bardziej, że to jest akurat uchwała istotna dlatego, że tu Rada Gminy zrzeka się swoich uprawnień, które w ustawie o samorządzie gminnym jednoznacznie jest zapis, że to należy do właściwości Rady Gminy to znaczy tutaj kwestia, bo tu mówiliśmy o dzierżawie, że to dotyczy dzierżaw, to tak tylko, że w tej chwili Wójt może podpisać dzierżawę do 3 lat. Majątek w tej chwili bez tej uchwały. Mówimy tutaj o rozszerzeniu możliwości, że Wójt może podpisywać dzierżawę majątku na ponad 3 lata, czy też na czas nieokreślony, nie konsultując się z Radą Gminy. Nie było tutaj chyba jeszcze takiej sytuacji, żeby Wójt wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na okres ponad 3 lat, żeby tutaj się na to Rada nie zgodziła natomiast kwestia jest istotna taka, że jest dyskusja na ten temat i jako Radni, społeczeństwo wiemy o takim posunięciu i możemy, jako Radni, możemy przedstawić opinię naszą, opinię społeczeństwa, naszych mieszkańców na ten temat, także uważam, że podjęcie tej uchwały jest naprawdę dyskusyjne to raz. A po drugie no sposób procedowania jednak nie był właściwy, kwestia mianowicie taka, że na posiedzeniu komisyjnym nie dysponowaliśmy treścią tej uchwały, także jestem zdecydowanie przeciwny przyjęciem tej uchwały. Dziękuje. Treść tej uchwały, która składa się z 3 wersów, komu wykonanie uchwały przysługuje, była ona czytana na komisji, treść Państwu przypomnę. Paragraf 9 otrzymuje następujące brzmienie: Wójt wykonuje bez zgody Rady czynności prawne dotyczące wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Myślę, że nie jest to, aż tak trudny tekst, żeby nie można go zapamiętać, 11

12 zwłaszcza, że Radni wyrażają na ten temat swoje opinie, były głosy za, były głosy, przeciw, więc myślę, że ta sprawa została już omówiona. Teraz proszę o opinię komisje. Pani Alicja Gaweł: Połączone komisje projekt uchwały przyjęły większością głosów, z tego za było sześć, przeciw były dwie osoby, wstrzymała się jedna osoba. Jeżeli jestem przy głosie. Ja właśnie nawiązuje do tego, żeby Pani Radna zwróciła uwagę, żeby bliżej się przyjrzeć tej uchwalę. Poświęciłam troszeczkę czasu na to, żeby poczytać sobie i były w internecie różne sprawy odnośnie wyrażania lub nie wyrażania zgody przez radnych Wójtowi właśnie w sprawach dysponowania nieruchomościami i z tego, co ja tam się doczytałam kilku sprawach np. w Olsztynie, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił, odrzucił jakby uchwałę, którą podejmowała rada. Do czego zmierzam, chodzi mi o to, że my, jako rada jesteśmy tym organem stanowiącym i nie możemy wchodzić w kompetencje Wójtowi, jako organ wykonawczy i on jest jakby do tego zobligowany, żeby dysponować mieniem i mi się wydaje, że to tak jak Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że to jest taka forma porządkowa i my nie wyrażając zgody to po prostu utrudniamy pracę Wójtowi. Pani chyba wszystkiego nie doczytała, Pani Radna, bo Rada Gminy jest to organ stanowiący i organ kontrolny. Pani Alicja Gaweł: Ale kontrola a wykonywanie to jest niebo a ziemia. Chwileczkę naprawdę trzeba było to przeczytać ze zrozumieniem. Chciałam zadać pytanie na argument Pani Sekretarz z komisji, mówiła Pani, że strasznie długo trwa procedura dzierżawy, proszę określić ile czasu? Pani Sekretarz: Musimy czekać, żeby sprawę postawić na sesji, sesja to rozstrzyga, jeśli ktoś chce wydzierżawić na okres dłuższy niż 3 lata. To wydłuża. Ale ile wydłuża? Pani Sekretarz: No są miesiące, kiedy sesja nie jest zwoływana, co miesiąc. I wtedy to wydłuża procedurę. No nie powiedziała Pani precyzyjnie ile wydłuża, naprawdę można różnie to rozumieć, a jeżeli Panu Wójtowi przyjdzie na myśl wydzierżawić komuś nieruchomość, nie wiem czy budynek, czy grunt na 100 lat? No może mu przyjść taka chęć, żeby wydzierżawić, bo ktoś 12

13 będzie chciał, bo zakłada, że będzie żył jeszcze 150 lat i na 100 lat by chciał wydzierżawić. Co wtedy? Niech Pani mi odpowie. Pan Wójt: Pierwsza tutaj kwestia procedowania tej uchwały. Szanowni Państwo zgodziliście się, żeby dokumenty dostawać elektronicznie. Nikt z Państwa nie zgłosił, że nie otwiera się załącznik. Przepraszam ja zgłosiłam. Ja zgłosiłam i Pani Natalia mi przysłała. Pan Wójt: No po sygnale zostało to zmienione. Jest posiedzenie komisji nie jest określone, że komisja ma pracować 2 godziny, czy 5 jeżeli Państwo macie wątpliwości dotyczące jakiejkolwiek uchwały mamy czas i po to są komisje, żeby to wyjaśnić. Jeżeli ktoś nie ma dokumentów, czy się nie otworzyło możemy pójść skserować i siedzieć nad tym dyskutować do czasu, kiedy te wątpliwości będą rozwiane. Natomiast ja tutaj nie wiem skąd Pani jakieś wizje snuje dzierżaw na 100 lat, może na 1000 zacznie Pani snuć. Procedura jest następująca: wpływa wniosek, jeżeli nie ma posiedzenia rady gminy może wtedy być to okres no maksymalnie miesiąca to najczęściej tak są sesje zwoływane, ale nas normalnie obowiązuje procedura zgodna z ustawą. Powiadomienie do publicznej wiadomości, że jest taki zamiar dzierżawy, podanie to w prasie, podanie to na tablicy ogłoszeń, także wszyscy o tym wiedzą i nie zabiera to uprawnień rady gminy, bo rada gminy poprzez swoje statutowe organy ma prawo te rzeczy kontrolować. Rada gminy może albo w planie pracy komisji rewizyjnej, albo komisji stałych sprawdzić wszystkie zawarte umowy dzierżaw i nie jest tak, że ja sobie mogę coś po cichu pod stołem zrobić. Czy jeszcze ktoś w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos? Niech Pan sobie przypomni jak mi Pan odpowiada na niektóre moje pytania. Nie zapytała Pani o ten szczegół konkretnie jakiś, tylko ogólnie Pani zapytała, więc jak ja ogólnie zapytam Pana o coś, poproszę o coś to też dostanę dokument, czy odpowiedź będzie taka, która akurat mi nie wskaże, że Pan jakieś kroki podjął. Ja po prostu uważam, że rada gminy jest po to, bo w takim razie ona jest nie potrzebna, jeżeli Pan będzie miał wszystkie uprawnienia, to, po co rada gminy jest potrzebna? Po to, żeby przychodzić, siedzieć i brać pieniądze tylko? Wtedy rada gminy jest nie potrzebna zupełnie. Dziękuje. Czy w sprawie tej uchwały ktoś chciałby zabrać głos? Myślę, że kto miał wyrazić swoją opinię na temat tej uchwały to ją wyraził. 13

14 Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 5 radnych, wstrzymało się 1 radny, przeciw głosowało 2 radnych, Uchwała została podjęta. Mam pytanie do Radcy prawnego, jest nas 8 osób, przy takim stanie głosowania czy ta uchwała przechodzi, czy nie? Radca prawny: Tak przechodzi, ponieważ jest tak zwane kworum do podejmowania uchwał i tutaj mamy do czynienia z tak zwaną zwykłą większością głosów. Nie ma wymogów bezwzględnej większości głosów w tego typu uchwałach. Przechodzi, ważne żeby było kworum jak by nie było kworum to nie moglibyście Państwo procedować. Ad. 6 I Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Złotoryja. Pan Jarosława Pisarski: Na komisjach rozpoczęliśmy dyskusję, proszę bardzo czy ktoś z Państwa w sprawie tej uchwały, której dotacja celowa na pomoc jest tutaj zadeklarowana w kwocie 10 tyś zł. chciałby zabrać głos? Pan Wójt: Pani Wójt Gminy Wiejskiej Złotoryja zwróciła się do rady gminy, jak i do mnie o wsparcie finansowe, w Nowej Ziemi spalił się budynek, 22 rodziny są pozbawione mieszkań, 38 osób. Z informacji, którą mam w od innych samorządowców Gmina Świerzawa zadeklarowała i już podjęła uchwałę o przekazaniu 15 tyś zł., Wojcieszów również 15 tyś zł., Zagrodno 15 tyś zł. Na komisjach dyskutowaliśmy, rada prosiła, żeby poszukać tych środków w budżecie i te środki są po prostu, stąd, że zakładając remont dachu w Proboszczowie na naszym budynku, w którym też był pożar, zmieniła się stawka vat. Miało być 23 % vat, ale z związku z tym, że jest to budynek komunalny, mieszkalny ta stawka zmniejszyła się do wartości 8 %. Udało się te środki wygospodarować. Dziękuje. Czy w sprawie tej uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? 14

15 Kto przygotował treść tej uchwały? Gdzie ona jest? Uchwała została przekazana. Pani Małgorzata Gruszczyńska: Ja chciałam właściwie podziękować wszystkim Państwu, że pochyliliście się nad tą sprawą, ponieważ to jest rzeczywiście wielki dramat ludzki, przeżyć taki pożar i co się będzie działo z tymi ludźmi przez ten, czas, kiedy będą bez mieszkań, także chciałam powiedzieć, że jestem dumna z naszej gminny, że będziemy tutaj jednak, zakładam, że wyjdziemy z jakąś pomocą mimo tego, że sami nie mamy tych środków za, wiele, ale to dobrze, że mamy taki jeszcze czynnik współczujący. Dziękuje bardzo. Czy ktoś w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos? Brak. Pan Jarosław Pisarski odczytał projekt uchwały. Projekt uchwały został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych, Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przerwa 10 minut. Po przerwie wznawiam obrady XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. Punkt 6 prawie zamknęliśmy, ale jeszcze chciała zabrać głos Pani Ewa Wolak Barciszewska. Dostaliśmy 2 porządki obrad na sesje. Drugi porządek obrad był poprawką, czyli została wprowadzona właśnie ta uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i proszę zanim zadam konkretne pytanie, bardzo szczegółowe. Jaki był powód, że wprowadzono tę uchwałę, jako dodatkową, rozszerzono dodatkowo posiedzenie obrad i czy ktoś ostatnio wystąpił z wnioskiem o dzierżawę nieruchomości? Ad.7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 15

16 Pan Wójt: Powód jest bardzo prosty on wynika z treści uchwały, żeby nie pytać rady o zgodę na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat, to jest powód. Nie jestem w stanie powiedzieć czy wpłynęły wnioski o dzierżawę, one wpływają systematycznie, takiej wiedzy nie mam, sprawdzę i takiej informacji Pani udzielę. A teraz wracamy do interpretacji. Pierwsza kwestia to koncepcja kanalizacji. Pytanie, dlaczego nie powstała oczyszczalnia ścieków. Pierwsza kwestia Szanowni Państwo jest taka, że gmina musi mieć jakieś koncepcje i przykładowe kwoty, aby zapisać się do programu oczyszczania ścieków komunalnych, tam muszą być podane długości, wstępne kwoty. Początkowa faza w 2006 roku Gmina Pielgrzymka była w związku między innymi gminami. Firma SAFAGE pracowała koncepcję kanalizacji dla kilkunastu gmin z naszego terenu, był taki pomysł, aby aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasza koncepcja dotyczyła skanalizowania całej gminy, skierowania ścieków do oczyszczalni w Chojnowie, z tego ponad 22 zł/m 3 to była taka koncepcja, my wystąpiliśmy z tego. Generalnie większość samorządów wystąpiło z powodu wskaźników RLM, liczba mieszkańców na kilometr sieci. Przepisy mówią o 120 mieszkańcach na kilometr sieci, w przypadku Gminy Pielgrzymka ten wymóg spełniła tylko jedna bodajże lewa strona Pielgrzymki i jedna też strona lewa, bądź prawa Wojcieszyna i cała Nowa Wieś Grodziska, resztę miejscowości tego wymogu nie spełniło, ewentualnie można by było finansować taki fragment kanalizacji, byłoby to kompletnie nieuzasadnione, ale ten związek między gminny rozpadł się i zmieniły się zasady finansowania i możliwości aplikowania o kolejne środki. W związku z tym, że przystąpiliśmy do finansowania z nowej koncepcji tą koncepcję z 2007 roku, o której Pani mówi robił inż. Tomala z Gorzowa, bardzo solidny człowiek on nam zrobił wariantowo, 3 warianty, jedna to kanalizacja naszej gminy grawitacyjna, tradycyjna z oczyszczalnią ścieków w Wojcieszynie, drugi wariant to ta sama kanalizacja grawitacyjna z oczyszczalnią ścieków w Gminie Zagrodno, żeby też te koszty można było rozłożyć na dwie gminy. W tej sprawie było posiedzenie Rad Gmin Pielgrzymki i Zagrodna i tutaj konsensusu żadnego nie znaleziono i trzeci wariant był to system Presskan, który okazał się w naszym terenie inwestycją do rozliczenia najtańszą, bo nie potrzeba dużych robót zmiennych, system ciśnieniowy. Musieliśmy mieć taką koncepcję, żeby była w ogóle możliwość rozpoczęcia jakichkolwiek prac projektowych, bo to prace projektowe związane z kanalizacją są pracami bardzo długimi, trzeba mieć wariantowe koncepcje, które są zdecydowanie tańsze, żeby potem wydawać pieniądze, te koncepcje pokazują koszt i z tego, co ja pamiętam Wysoka Rado wtedy koszty tej kanalizacji dla całej gminy z oczyszczalnią ścieków była kwota ponad 30 mln złotych, to są potężne pieniądze, które trzeba zabezpieczyć w budżecie, jako wkłady własne no i z tego powodu nie zostało to wykonane. Z bardzo prostego powodu finansowego, bariery finansowej, bo to potężna droga inwestycja i jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć Pani tak, co jakiś czas wrzuca temat kanalizacji. Ja spotkam się z Państwem podyskutujemy kompletnie od początku jak to wygląda, bo to nie jest tak, że my możemy zafundować naszym mieszkańcom kanalizację, nawet jak znajdziemy na to źródła finansowania z dwóch powodów. Pierwszy to koszty potem przyłączenia się do sieci i okazuje się, że wiele gmin ma potężne problemy ze wskaźnikami. Dostali dofinansowanie, została wybudowana sieć kanalizacyjna natomiast mieszkańcy nie mieli środków finansowych na przyłączenie się i nie 16

17 wpinają się do tego systemu to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest koszt oczyszczenia metra sześciennego ścieków, my jesteśmy gminą tak położoną, że są wysokie poziomy wód gruntowych, koszty inwestycyjne kanalizacji są potężne, potem trzeba to amortyzować i co zafundujemy mieszkańcom 20 czy 30 zł za metr sześcienny ścieków? Myślę, że nie. Dlatego poszliśmy w kierunku tych przy domowych oczyszczalni, to nie zadawala oczywiście, wszystkich problemów nie rozwiązuje. Można budować takie oczyszczalnie, jak powstała w Proboszczowie, ale to jest temat na lata i temat inwestycyjny, na który trzeba znaleźć dofinansowanie i ciężko tak duże pieniądze znaleźć wkład własny zarezerwować. Także to tutaj moja taka odpowiedź tym zakresie, nie ma takich środków, nie mieliśmy, no marzyć można i marzyć trzeba, te plany muszą być, natomiast trzeba twardo stąpać po ziemi i mieć te źródło finansowania. W między czasie udało się zbudować oczyszczalnie ścieków dla Proboszczowa dla osiedla, ona funkcjonuje i działa. Jeśli chodzi o tą działkę pod oczyszczalnie w Sędzimirowie, to jeszcze raz proszę Państwo wróćmy do początku. Ja nie zapłacę 100 tyś zł. za kawałek terenu pod oczyszczalnie ścieków. Tak jak sobie ten Pan życzy. Mówi tutaj Pani, że średnia cena agencyjna jest 27 tyś zł., natomiast działkę w Czaplach zamieniono z dopłatą za inną cenę. Tą sprawą zajmuje się na mój wniosek Komisja Rewizyjna to jest raz, myślę, że wniosek z tej sprawy przedstawi, a dwa ja się opieram na wycenach biegłych. Średnia cena często jest bardzo myląca i może oszukać. Biegły ocenia, robi wycenę i na tej podstawie siadamy do stołu do negocjacji, dochodzi ewentualnie lub nie dochodzi do aktu notarialnego, natomiast podstawą jakichkolwiek rokowań, rozmów są wyceny, które są robione przez biegłych w tej sprawie. Kanalizacja Wojcieszyn, to nie jest kanalizacja, ma Pani tutaj niepełne informacje. Po prostu jak już kładziemy nawierzchnię na nowej drodze to doszliśmy do wniosku na etapie projektowym, że dobrze byłoby położyć już pod drogą od każdej nieruchomości, od każdej posesji rurę, która będzie sobie leżała w ziemi i czekała właśnie na realizację kanalizacji i będzie docelowo, gdy powstanie taka zbiorcza dla osiedla w Wojcieszynie, czyli nie będziemy wracać o naruszać nawierzchni istniejącej drogi, dlatego te rury są położone, będą zasypane, położona kostka, kiedy będą środki finansowe na budowę oczyszczalni dla osiedla w Wojcieszynie, bo teren tam mamy i już nie będziemy musieli ingerować w istniejącą drogę, tylko po prostu przetniemy i odetniemy szamba, tam gdzie ścieki teraz płyną i skierujemy je do oczyszczalni ścieków. Koszty są niewielkie, a roboty ziemne i tak są wykonywane. I ostatnia interpretacja, dotycząca decyzji umorzenia postępowania w sprawie drzew. Postępowanie Szanowni Państwo trwało bardzo długo, wiele wniosków dowodowych, wielu świadków, po analizie wnikliwej tej dokumentacji, która jest u nas Pan Mecenas zarekomendował rozwiązanie takie, żeby umorzyć postępowanie, ponieważ naliczenie opłaty w jego ocenie i w mojej również nie dałoby nam praktycznie możliwość, aby Nadleśnictwo zapłaciło odszkodowanie. Jest to długie uzasadnienie, dużo materiału, jeżeli jest taka wola to Pan Mecenas może to uzasadnić dzisiaj. Może rozszerzyć moją wypowiedź w tej kwestii, a jeżeli ktokolwiek z Państwa chce się zapoznać jest kompletny materiał u pracownika merytorycznego, protokół przesłuchań świadków, zeznania, oświadczenia, pismo z kancelarii, która reprezentowała Nadleśnictwo, wnioski dowodowe, cała dokumentacja w tej sprawie jest, można się zapoznać ona jest u pracownika, sprawą zajmowała się Pani Kaftan, na początku Pani Grzyb, potem na wniosek strony Nadleśnictwa została wyłączona z postępowania. Wyłączyliśmy i potem Pani Kaftan sprawę doprowadziła do końca. 17

18 Radca prawny: Proszę Państwa ja oczywiście odsyłam do uzasadnienia, uzasadnienie tej decyzji to kilka stron powołanie jest orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych w tej kwestii. Postępowanie było prowadzone w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne, bez zgody Wójta wycięcie drzew. Proszę Państwa po analizie, nie chciałbym Państwa zanudzać oceną prawną, więc po analizie zebranych dowodów doszliśmy do wniosku, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim ustawy o ochronie przyrody, zgodnie, z która nie wymaga zezwolenia usunięcia drzew w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 roku o lasach. Takie usunięcie drzew, a jednak biorąc pod uwagę definicję lasu zawartą w ustawie o lasach to nasza droga jedynie biegła wśród zwartego kompleksu leśnego, jako droga ewidencyjna stanowiąca własność gminy z definicją lasu można w bardzo prosty sposób wysnuć taką interpretacje, że to naprawdę ten obszar stanowił obszar lasów i Nadleśnictwo w ramach gospodarki planowej, gospodarki leśnej po wymierzeniu urządzeniem GPS, po dokonaniu pomiaru, usunęło określone drzewa, później jak się okazało po wznowieniu granic, po dokładnym wymierzeniu tych granic przez geodetów okazało się, że część drzew jest w granicach naszej działki nieruchomości, natomiast część drzew była usunięta tak powiem na samej granicy, część w granicy nieruchomości leśnej. Proszę Państwa odsyłam do uzasadnienia decyzji, w naszej ocenie to postępowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej. Karę administracyjną można wymierzyć tylko i wyłącznie wtedy, jest to pewnego rodzaju sankcja, gdy organ, czyli Wójt ustali, że wycięcie nastąpiło w sposób nielegalny, bez zgody Wójta. Natomiast inną kwestią jest roszczenie odszkodowawcze niewątpliwie, jak się później okazało te drzewa były na nieruchomości gminnej no i oczywiście Nadleśnictwo powinno zwrócić równowartość tych wyciętych drzew w trybie odszkodowawczym, ale my mówimy o decyzji administracyjnej w kierunku wydania orzeczenia kary administracyjnej. Tutaj w naszej ocenie nie było podstaw do orzeczenia względem Nadleśnictwa Lasów Państwowych tej kary administracyjnej, oczywiście Nadleśnictwo musi zwrócić określone ma Gmina Pielgrzymka roszczenia w stosunku do Nadleśnictwa z tytułu usunięcia jej drzew na tym terenie. Nie może być tu mowy, w mojej ocenie przynajmniej o karze administracyjnej. Natomiast odsyłam szczegółowo do decyzji administracyjnej w tym zakresie lub uzasadnienia tej decyzji. Dziękuje. Zamykam pkt. 7. Jeżeli są pytania w tej kwestii to proszę je zadać w pkt. 9. Przechodzimy teraz do pkt 8. Ad.8 Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Brak. Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy został poddany głosowaniu. za głosowało 8 radnych. Protokół z XXIV Sesja rady Gminy został przyjęty. 18

19 Ad. 9 Sprawy różne. Na razie o tych drzewach chciałam jeszcze podyskutować. Odniosłam wrażenie, Polacy nic się nie stało, bierzemy siekierki masowo i idziemy wycinać drzewa, bo Gmina rozpatrzy każdy przypadek z osobna, stwierdzi, że nic się nie stało. Takie odniosłam wrażenie po tym tłumaczeniu Państwa, czy to znaczy, że jeżeli Gmina umorzyła postępowanie w sprawie tych drzew to Nadleśnictwo coś, będzie płacić jakąś karę czy nie będzie płacić tej kary? Jednoznacznie proszę powiedzieć. Radca prawny: To znaczy Nadleśnictwo nie będzie płacić kary administracyjnej, rozumianej, jako sankcje, ponieważ w moim przekonaniu Nadleśnictwo nie popełniło tej deliktu z ustawy o ochronie przyrody, natomiast powinno zapłacić, bo okazało się jednak, że część drzew zostało wyciętych w granicach działki gminy i te drzewa stanowiły własność gminy, przechodzimy już jak gdyby z postępowania administracyjnego na roszczenia cywilnoprawne i w związku z tym, że zostały gminne drzewa wycięte no to jest tutaj roszczenie cywilnoprawne w stosunku do Nadleśnictwa. Nadleśnictwo w mojej ocenie powinno wartość tego wyciętego już drewna, bo po wycięciu drzewa staje się drewnem zwrócić tutaj Gminie Pielgrzymka. Natomiast postępowanie było w kierunku wymierzenia kary administracyjnej. Także to są dwie różne kwestie. Czy gmina będzie dalej jakieś kroki podejmować w innej teraz dziedzinie? Radca prawny: Tak oczywiście. No tutaj jest nawet decyzja została sprecyzowana. Koszt, wartość tych drzew wyciętych jest oszacowana i no Nadleśnictwo ma obowiązek wypłacić stosowne odszkodowania. Dobrze i tu chciałam Pana skorygować, że to nie Nadleśnictwo samo z siebie o nagle stwierdziło, że błąd popełniliśmy wycięliśmy drzewa gminy, nie, to ja napisałam pismo do Nadleśnictwa, bodajże to był maj z pytaniem, czy te drzewa na działce należały do nich, czy do gminy. Odpowiedziano mi, że do Nadleśnictwa, ale za chwilę na sesji Pan Wójt właśnie podał, że Nadleśnictwo zwróciło się, że przypadkowo przez pomyłkę wycięło drzewa, mogłabym zrozumieć pomyłkę, gdyby to był mój GPS taki amatorski, a nie GPS stosowany przez profesjonalistów, więc no fajne wytłumaczenie o niech radni kupią GPS się pomylił. 19

20 Radca prawny To nie jest takie Pani Radna wytłumaczenie, ponieważ to kwestia GPS to nie jest jedna z kwestii okoliczności, które są gdzieś tam podnoszone w tej decyzji o umorzeniu, natomiast to, co Pani mówi to też potwierdza niejako stanowisko Nadleśnictwa. Nadleśnictwo było na początku przekonane, że wycina te drzewa w ramach gospodarki leśnej i one są wycięte na ich gruntach na tym obszarze leśnym, gdzie prowadzili wycinkę swoich drzew i dopiero po wznowieniu granic przez biegłego geodetę okazało się, że faktycznie część drzew została wyciętych na działce należącej do gminy, natomiast no tutaj my nie mieliśmy podstaw też do uznania za nie wiarygodne tych zeznań, bo zeznawali tutaj pracownicy Nadleśnictwa inspektor, Pani inżynier z Nadleśnictwa z nadzoru, która też dokonywała tych pomiarów przy okazji urządzenia GPS, też z mojego doświadczenia, w ogóle z kwestią okazywania granic, wznowienia granic także często Jest tak, że nawet geodeci to potwierdzą, że są rozbieżności z tymi wskazaniami urządzeń GPS, a później już dokładnymi pomiarami ze strony geodetów nawet geodeci dopuszczają ilość centymetrów, jako granica błędna, natomiast no w tym przypadku, była to jedna z okoliczności, że na to nakładają się szeregi innych okoliczności, które no nie dały podstaw do wymierzenia kary administracyjnej. Pan Grzegorz Gądziński: O jakiej wartości my w ogóle rozmawiamy tych drzew? Radca Prawny: To znaczy wartość tych drzew wyciętych to jest około złote. Pan Grzegorz Gądziński: Bardzo dobrze, że to wszystko jest umorzone i w ogóle Wójt nie powinien występować o zwrot od Nadleśnictwa. Jeżeli my występujemy, Wójt występuje do nich żeby wspomogli na dotację do wozu strażackiego, do budowy dróg no jak można kogoś karać i non stop o coś prosić. To była pomyłka. Ale to, co oni wycieli, oni się pomylili, jak by ktoś poszedł ukradł to by było, co innego, a że była to pomyłka. Ja bym po prostu odstąpił. Do nich się występuje o jakieś dotacje o coś, droga w Czaplach tam przykładowo nie małe pieniądze no to mi się wydaje, że oni później też nie będą chcieli nam pomagać. Podsumuje rozumowanie Pana Radnego Gądzińskiego, zróbmy taką wiązaną transakcję, wy nam drogę a my odstępujemy od kary. Pan Grzegorz Gądziński: To jest współistnienie. Sami nie jesteśmy. 20

21 Ale, o czym mówimy Panie Radny. O czym my mówimy? Niech sobie przypomni, co Pan kiedyś mówił. Jeżeli mogę się wtrącić Proszę Państwa, dyskusja między Państwem wykracza po za jakieś normy obradowania, procedowania sprawy. Pan Wójt się zgłasza, proszę. Pan Tomasz Sybis: Proszę Państwa to jest naprawdę bardzo dużo materiału dowodowego, prowadzone przez wiele miesięcy postępowania administracyjne, jest wiele wątków poruszonych zarówno z naszej strony, których naprawdę szukaliśmy, że my tą sprawę doprowadziliśmy do końca, ale też również Nadleśnictwo swoje argumenty prawne przedstawiało obsługiwała ich Kancelaria Prawna. Wynik jest taki decyzji, ja uważam, że jeżeli mamy dyskutować merytorycznie na temat tego dokumentu to warto, żeby się z nim zapoznać. On porusza wiele wątków, wyroków sądów, w uzasadnieniu jest też bardzo dużo materiału dowodowego w tej sprawie. My, jako gmina z Nadleśnictwem Lwówek z Nadleśnictwem Złotoryja współpracujemy od wielu lat na różnych płaszczyznach nawet w kwestii wywozu materiału z lasu, kwestii dofinansowania projektów edukacyjnych, też teraz wspólnie z Nadleśnictwem Złotoryja mamy projekt na ścieżki rowerowe. W tym roku udało też się, że Nadleśnictwa mają możliwość wsparcia budowy dróg. Nie łączę tego, nie będę takich rzeczy łączył. Szanowni Państwo, jeżeli z materiału wyszłoby, że racja jest po naszej stronie doszło do wycięcia drzew możemy taką karę wyegzekwować, my powinniśmy i byśmy egzekwowali do końca na drodze sądowej, natomiast z analizy materiału wynikła zupełnie inna kwestia i dlatego taka decyzja. Ja tych spraw nie łącze i nie będę ich łączył, uważam, że tutaj Pan Radny bardzo poważny wątek podkreśla współpracy między organizacjami, a w tej kwestii administracyjnej tutaj naprawdę my bardzo wnikliwe analizy wykonaliśmy tego materiału dowodowego, bo dla nas to też jest ta kwota pierwotna około 1 miliona za wycinkę tych drzew, one by zasiliły nasz budżet, też tutaj szukaliśmy, żeby te pieniądze w jakiś sposób do nas trafiły, ale nie możemy tutaj iść na siłę bez argumentów prawnych w naszej ocenie i wydawać decyzji naliczających. Dziękuje. Ja rozumiem, że Nadleśnictwo to jest potężny partner, więc jak mają obywatele, którzy no ścieli jakieś drzewo, czy jakieś drzewa w swoim lesie i mają karę. Sama Pani Grzyb mówiła, że są sprawy sądowe, ludzie mają płacić kary, nie płacą, bo nie maja, z czego. No to jak taki obywatel, który wytnie też może przez pomyłkę powie i teraz jak on ma się bronić, jaka jest jego pozycja w stosunku do takiego Nadleśnictwa, które zrobiło jakąś szkodę, wycięło drzewa niezgodnie z prawem i postępowanie karne jest po prostu umarzane? Czy może Pan Wójt podać mi jakieś przykłady postepowań, umorzonych postępowań karnych w stosunku do obywateli, do typowego Kowalskiego z naszej gminy, czy może mi Pan Wójt podać taki przykład? 21

22 Pan Wójt: Szanowni Państwo powiem tak naprawdę ta dyskusja jest bardzo płytka i nie ma sensu jej ciągnąć. Dwie rzeczy KPA i ustawa o ochronie przyrody to prawo obowiązuje Kowalskiego, jaki i Lasy Państwowe, jak i Sybisa. Przypominam sobie, że niedawno w miejscowości Proboszczów zostały wycięte drzewa. Pan Wójt: Postępowanie umorzono. Postępowanie umorzone jakoś nikt tutaj o te drzewa nie walczył za bardzo na sesji, nie zauważyłem, natomiast Policja pilnowała tego drzewa, było zabezpieczone, nagle zniknęło, korzenie zniknęły, dziwna rzecz. Nie wiem jak z tym Panem, który w Wojcieszynie jak się sprawa zakończyła. Tam też umorzono postępowanie, więc jeżeli tutaj Pan Radca prawny mówi, że tłumaczy się Nadleśnictwo i administracyjnie tych dowodów nie ma o przestępstwie to myślę, że najlepszym wyjściem dla wątpiących jest zapoznanie się z materiałem dowodowym. Pytanie tylko, w którym pokoju w gminie i kto może z tego skorzystać, żeby zobaczyć. Pan Wójt: Pani Kaftan się tym zajmuje. Można udać się do Pani Kaftan, umówić się, udostępni materiały związane z tymi procedurami. Zapoznać się, jeżeli ktoś ma wątpliwości to na najbliższej sesji, czy komisji można zwrócić się z kolejnymi pytaniami w tej kwestii. Proszę bardzo, kto w sprawach różnych z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli mogę sobie sam udzielić to sobie udzielę. Informowałem Państwa, że wpłynęło do nas kilka pism, między innymi Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych chodziło o finansowe wsparcie i następne finansowe wsparcie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie pomocy finansowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Propozycję mam taką, aby te pisma skierować do komisji przy formułowaniu budżetu na 2017 rok i komisja wtedy rozpatrzy, czy dysponujemy takimi środkami, czy chcemy pomóc, czy mamy możliwość. Taki wniosek składam pod głosowanie Szanownej Rady. Czy są inne propozycje, co do tych pism? 22

23 Głosowanie nad skierowaniem w/w pism do Komisji Budżetowej Gminy Pielgrzymka. za głosowała 7 radnych, przeciw głosowało 1 radny, Proszę bardzo w sprawach różnych, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Brak. Ad. 12 Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. Po wyczerpaniu wszystkich spraw Pan Jarosław Pisarski zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy Pielgrzymka. Protokołowała Natalia Gębala Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pisarski 23

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015. z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015. z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015 r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015 r. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego p. Irena Renduda Dudek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r. W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół. XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 9 września 2011r.

Protokół. XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 9 września 2011r. Protokół XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 9 września 2011r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 23.11.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 23 listopada 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 26 października 2017 r.

Projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 26 października 2017 r. Projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 26 października 2017 r. Przewodniczący na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzył XXXIX Sesję

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu

Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXVI/2017 z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.05.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 maja 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. XL sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 06 sierpnia 2013r.

Protokół. XL sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 06 sierpnia 2013r. Protokół XL sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 06 sierpnia 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Przew. Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu z Xł sesji Rady Gminy.

Przew. Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu z Xł sesji Rady Gminy. naattst^ A Protokół nr XII.2015 GMINY PRAZMOW z xii sesji Rady Gminy Prażmów woj. mazowieckie ^ dniu 08 października 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Robert Dulewski powitał zebranych i otworzył XII sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.10.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz Obrady zakończono o godz Stan Radnych -14, obecnych 14

Obrady rozpoczęto o godz Obrady zakończono o godz Stan Radnych -14, obecnych 14 Protokół Nr XXI/2017 z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2012

PROTOKÓŁ NR XXV/2012 PROTOKÓŁ NR XXV/2012 z posiedzenia XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 30 maja 2012 roku Stan Rady - 15 Obecni 13 Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2017 PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 z XXXI Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 24.11.2015 roku ( w godz. 14:30-16: 15 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA PROTOKÓŁ NR 7/2010 SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00. Obecność radnych: w obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVI/2015

PROTOKÓŁ NR XVI/2015 O. 0002.16.2015 PROTOKÓŁ NR XVI/2015 z XVI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku w godz. od 12:00 do 13:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ad 1. Otwarcie obrad. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/4/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 20/4/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 20/4/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu 19.06.2013r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 4/2017 przebiegu posiedzenia stałej Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 4/2017 przebiegu posiedzenia stałej Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 2017 r. 1 PROTOKÓŁ Nr 4/2017 przebiegu posiedzenia stałej Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Dzielnicy odbyło się w siedzibie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak otworzył o godz. 10 10 posiedzenie Komisji Gospodarczej. XXIX

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. XLIII sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy w godzinach 13.00-14.00.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Protokół nr 26/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali za p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski,

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali za p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, Protokół Z połączonego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Łubniany tj. Komisji Organizacyjno Finansowej, Komisja Rolno Gospodarczej oraz Komisja Rewizyjnej, odbytego dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo