Załącznik nr 5. reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5. reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA Nr... na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu. w Kaliszu pomiędzy: Teatrem im. W. Bogusławskiego, Pl. W. Bogusławskiego 1, Kalisz, wpisanym do rejestru RIK-17 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, REGON: , NIP: , reprezentowanym przez: Pana Włodzimierza Mazurkiewicza -Zastępcę Dyrektora zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego : Remontu i przebudowy budynku warsztatów szkolnych z dostosowaniem dla potrzeb magazynowych CKiS i Teatru w Kaliszu w wyniku którego, jako najkorzystniejsza, wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie: 1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych; 2) SIWZ wraz z dokumentacją projektową i STWiORB; 3) Oferty wykonawcy, Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych polegających na remoncie i przebudowie budynku warsztatów szkolnych z dostosowaniem dla potrzeb magazynowych CKiS i Teatru w Kaliszu, a w szczególności : a. Wymiana ścian osłonowych budynku b. Wymiana stolarki otworowej /okien i bram wjazdowych/ c. Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej posadzki d. Wykonanie ścian działowych i renowacja istniejących ścian wewnętrznych e. Wykonanie i montaż schodów stalowych f. Roboty wykooczeniowe pomieszczeo socjalnych g. Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej h. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej i. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych j. Wykonanie zjazdu i utwardzenie placu manewrowego k. Wykonanie ogrodzenia terenu 2. Przedmiot Umowy ma byd wykonany w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przy uwzględnieniu warunków lokalnych. 3. Roboty będą prowadzone zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. 1. Terminy realizacji zamówienia: 2 Termin realizacji 1

2 1) Rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy, 2) Zakooczenie robót do r. 2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony przez wykonawcę, a zaakceptowany przez zamawiającego. 3 Nadzór nad pracami 1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 1)... 2)... 3)... 4).. i wyznacza:... jako koordynatora ich czynności na budowie. 2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm. ). 3. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy:... 4 Wartośd zamówienia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: (słownie:..), zgodnie ze złożona ofertą. 2. Podatek VAT 22 % na kwotę:. 3. Wartośd ryczałtowa obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5 Warunki płatności 1. Rozliczenie robót odbywad się będzie fakturami częściowymi wystawianymi w okresach miesięcznych oraz fakturą koocową wystawioną po zakooczeniu i odbiorze całości robót. 2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowid: 1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół częściowego odbioru robót wykonanych w miesięcznym okresie rozliczeniowym wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartośd. 2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę: a) pisemna zgoda inwestora na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą (zgodnie z zapisami art ustawy Kodeks cywilny), b) protokół częściowego odbioru robót wykonanych w miesięcznym okresie rozliczeniowym wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartośd; c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem), e) Oryginał oświadczenia podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze podwykonawcy zakres robót. 2

3 3. Pierwsza faktura częściowa może byd wystawiona po wykonaniu nie mniej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 4.1 niniejszej umowy. 4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyd 70% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 4.1 niniejszej umowy. 5. Podstawę do wystawienia faktury koocowej stanowi: 1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: a) protokół odbioru koocowego robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz operat kolaudacyjny o którym mowa w 6.9 niniejszej umowy, b) pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. 2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców: a) protokół odbioru koocowego robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny o którym mowa w 6.9 niniejszej umowy, b) pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. c) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, d) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, e) Oryginał oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy zakres robót. 6. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego, tj. Teatr im. W. Bogusławskiego, Pl. W. Bogusławskiego 1, Kalisz, NIP Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (wystawionej na podstawie określonej w niniejszym paragrafie) do siedziby Zamawiającego. 6 Warunki szczególne 1. Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię elektryczną, ogrodzenie, a także w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewnia realizacje obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane w szczególności umieści na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. 2. Ze względu na czynny obiekt Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przylegający do remontowanego budynku - roboty winny byd prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych harmonogramem robót. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeostwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 5. Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru koocowego. 6. Wykonawca zabezpieczy istniejące uzbrojenie oraz poniesie koszty użytkowania energii elektrycznej i wody. 3

4 7. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót do jednostek wskazanych w uzgodnieniach. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonad na własny koszt inwentaryzację geodezyjną oraz 1 egz. dokumentacji powykonawczej i przekazad je zamawiającemu w momencie zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. 9. Na dzieo zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny, na który składad się będą wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badao, pomiarów, przeprowadzonych prób, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest uważane jako nie zakooczenie robót. 10. Po zakooczeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. 7 Warunki realizacji prac 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych uzgodnieo. Wszystkie roboty budowlane muszą byd wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonywanych robót oraz za zgodnośd realizacji z dokumentacją projektową. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd względem Zamawiającego za jakośd, terminowośd oraz bezpieczeostwo robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 4. Materiały i urządzenia użyte do wbudowania winny byd dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz muszą byd nowe, w stanie kompletnym i nie uszkodzonym. 5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru utrzymad teren budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwad na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 6. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia r. (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach jeżeli istnieje taka potrzeba. 7. Wykonawca będzie prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadził dokumentacje budowy. 8 Ubezpieczenie budowy 1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzed umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5% wartości umowy. 2. Ubezpieczenie OC winno obejmowad również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 4

5 3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyd obiekt w trakcie budowy i montażu wraz z wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowad wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadad: 1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeo do wbudowania lub zamontowania- wartości określonej w Umowie, 2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeo niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywad ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego koocowego odbioru jej przedmiotu. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakooczenia robót, zobowiązany jest również przedłożyd Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyd Zamawiającemu kopie (-e) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 9 Odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną częśd umowy wg protokołów częściowego odbioru robót. 2. Zamawiający może natychmiast odstąpid od umowy, gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem budowlanym lub sztuką budowlaną, 4) Wykonawca wykonuje roboty z opóźnieniem zagrażającym terminowi zakreślonemu na wykonanie przedmiotu zmówienia, 5) zostanie ogłoszona upadłośd lub likwidacja firmy Wykonawcy. 5

6 10 Odbiór robót 1. Wykonawca jest obowiązany zgłosid na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnieo w zgłoszeniu będą obciążad Wykonawcę. 2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 3. Na dzieo rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koocowego, tj. dziennik budowy, protokoły badao, sprawdzeo i odbiorów, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 4. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady. 5. Zamawiający odmówi odbioru koocowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy. 6. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 1) Żądad usunięcia tych wad jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 2) obniżyd wynagrodzenie, jeżeli wady usunąd się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąd w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie a wady są nieistotne; 3) odstąpid od Umowy, jeżeli wady usunąd się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąd w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie a wady są istotne. 7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąd w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecid usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 11 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wartości robót za każdy dzieo zwłoki, liczony od następnego dnia upływu terminu zakooczenia robót; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % zł wartości robót, za każdy dzieo zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych. 12 Warunki gwarancji i rękojmi 6

7 1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji /nie mniej niż 36 miesięcy/ Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru koocowego przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze koocowym przedmiotu Umowy. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym. 4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąd wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 6. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców. 13 Rozstrzyganie sporów 1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych. 14 Zmiany lub uzupełnienia 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowieo zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowieo do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienid treśd oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzied. 3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelnośd o zapłatę wynagrodzenia mogą byd przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót. 15 Forma umowy 1. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 2. Integralną częścią niniejszej umowy są: SWIZ STWiORB, oferta Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo