Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE"

Transkrypt

1 Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012

2 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, Krakow, Polska KONTAKT Tel: / Fax: : STRONA O FIRMIE Silvermedia to innowacyjna fi rma IT założona w 2002 roku, w Krakowie, skupiająca się na rozwiązaniach w obszarze opieki zdrowotnej. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego zestawu usług i rozwiązań, aby umożliwić naszym klientom skuteczną realizację usług z dziedziny e-zdrowie. Posiadamy silny dział R & D, współpracujemy z ośrodkami akademickimi i instytucjami referencyjnymi, co pozwala nam na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Braliśmy udział w wielu projektach w różnych gałęziach medycyny, m.in. audiologii, alergologii, kardiologii, neurologii i reumatologii. Obecnie skupiamy się na udoskonaleniu naszego najnowszego, kompleksowego rozwiązania z obszaru tele-kardiologii. Silvermedia posiada certyfi katy potwierdzające wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ISO:9001 oraz ISO:13485, przyznane przez prestiżową organizację TÜV Nord Poland Sp. z o. o. Wszystkie rozwiązania stworzone przez naszą fi rmę z powodzeniem przeszły przez proces certyfi kacji, dzięki czemu posiadają świadectwo, iż są to wyroby medyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy naukowców, producentów sprzętu medycznego, dostawców algorytmów oraz innych partnerów biznesowych. Naszą ofertę znajdziecie Państwo na stronie:

3 Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012

4 O konferencji Life Science Open Space 2012 (LSOS 2012) jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w biotechnologii, medycynie, farmacji, zdrowej żywności oraz innych, należących do obszaru life science. Głównym celem imprezy jest promocja i wparcie współpracy nauki i biznesu poprzez: Prezentacje technologii, usług i możliwości współpracy Prezentacje potrzeb, idei i rozwiązań Networking i bezpośrednie spotkania osób reprezentujących różne zainteresowania Konferencja LSOS 2012 przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prywatnych zainteresowanych innowacjami w obszarze life science, w szczególności dotyczących tematu przewodniego imprezy. LSOS 2012 to także forum członków Klastra LifeScience Kraków, będące okazją do prezentacji własnej oferty oraz nawiązania współpracy w regionie. Temat: Jakość życia Zamieszczone w publikacji skróty prezentacji obejmują następujące tematy: Poszukiwanie i rozwój leków E-zdrowie i telemedycyna Diagnostyka medyczna Zaawansowane terapie nielekowe Żywność, kosmetyki i środowisko człowieka oraz Inne usługi i oferty kierowane do środowiska life science Formuła open space nawiązuje do koncepcji otwartej innowacji, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości. 4

5 About the event Life Science Open Space (LSOS2012) is a conference dedicated to innovations in the field of life science. The main objective of the event is to promote the innovative interdisciplinary collaboration in the area of life science by: presentations of concrete technology and/or cooperation offers, presentations of capabilities, needs and ideas, networking and direct partnering-type meetings with people representing a variety of interests LSOS 2012 is organized in an approach that will ensure the interaction between inventors and the end users of such advances. The Theme: Quality of life This publication includes abstracts of presentations in following subjects: Drug discovery and development E-health & Telemedicine Medical Diagnostics Advanced therapy and medical technologies Food, cosmetics and immediate human environment And Other services offered to life science community 5

6 SPIS TREŚCI / CONTENTS Nowe zastosowania biotechnologii laserowej dla bardziej skutecznej bioremediacji zanieczyszczeń wód i gleb oraz żywieniowej profi laktyki New application of laser biotechnology for more effi cient bioremediation of water and soil pollutants and nutritional prevention Gabinet Terapii Biofeedback NEURO-PERSONA Biofeedback Therapy Offi ce NEURO-PERSONA Inteligentna powłoka polimerowa do funkcjonalizacji powierzchni implantów Intelligent polymer layer for implants surface functionalization Food supplements and Phytodermocosmetics with health-promoting properties, based on plant extracts, natural ingredients and innovative formulas New product for gut health Lean Life Society (LLS) Lean Life Society (LLS) Matrix-PET: tomograf zbudowany z bloków scyntylatora polimerowego Matrix-PET: PET detector based on large blocks of polymer scintillators Skojarzona terapia antynowotworowa z wykorzystaniem nowych aplikacji zarejestrowanych leków Combination therapy with new anti-cancer applications of drugs registered Protoescygenina Protoescigenin Zastosowanie kationowych pochodnych polisacharydów do neutralizacji heparyny Use of cationic derivatives of polysaccharides as heparin reversal agents Zintegrowane, internetowe rozwiązanie służące do kompleksowego zarządzania procesami związanymi z telekardiologią An integrated, web-based solution for comprehensive management of processes related to telecardiology Innowacyjna technologia RFID dla placówek medycznych Innovative RFID technology for medical facilities Lokalizacja oraz bieżący status urządzeń, pacjentów oraz personelu w instytucjach związanych ze służbą zdrowia Location and current status of devices, patients and personnel in healthcare institutions Projekt EcoQUIP perspektywy wykorzystania innowacyjnych rozwiązań i technologii w służbie zdrowia EcoQUIP Project perspectives of using innovative solutions and technologies in healthcare Zaawansowane technologie Wyatt a do absolutnej charakterystyki makromolekularnej i rozdzielania makromolekuł i (nano)cząstek Advanced Wyatt Technologies for the Absolute Macromolecular Characterization & Separation of Macromolecules and (Nano)particles

7 Zrównoważone podejście do gospodarki fosforem, azotem i węglem w rolnictwie, w aspekcie zasolenia wód śródlądowych, konieczności oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów organicznych kierowanych aktualnie na składowiska oraz w perspektywie rosnącej dbałości o stan wód i wyczerpywania się podstawowych surowców mineralnych Sustainable approach to management of phosphorus, nitrogen and carbon in agriculture, taking into account excessive salinity of midland waters, necessity to purify sewage and to recycle organic waste currently landfi lled, and anticipating increased pressure on condition of sweet water as well as termination of basic mineral resources Model Transferu Technologii SPIN medycyna translacyjna SPIN: The Model of Technology Transfer in Lesser Poland translational medicine SEPSA PROJEKT SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA ŚMIERTELNEGO PROBLEMU OTWARTE ZAPROSZENIE.. 40 SEPSIS: THE PROPOSAL OF SYSTEMIC SOLUTION TO THE DEADLY PROBLEM THE OPEN INVITATION ScreenTeam. Efektywne partnerstwo w badaniach nad innowacyjnymi lekami ScreenTeam. The effective partnership in innovative drug discovery Wpływ diety eliminacyjnej opartej na diagnozie podniesionych stanów specyfi cznych przeciwciał klasy IgG na poprawę stanu zdrowia pacjentów Infl uence of elimination diet based on diagnosis of elevated level of specifi c IgG antibodies on patients health condition Cooperation opportunities in ivd with Berlin-Brandenburg region Modelowanie Innowacyjnego Medycznego Biznesu fundusze zalążkowe przepustką do skutecznego wdrożenia inwestycji Wsparcie kapitałowe projektów z branży life science Capital Investment in lifescience project Narzędzia i systemy informatyczne wspierające rozwój branży LifeScience IT systems for LifeScience Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie Life Quality Cluster Podkarpacie Country Multimodalna biblioteka obrazów diagnostycznych elektroniczny atlas anatomii radiologicznej Multimodal diagnostic image library electronic atlas of radiological Anatomy Ochrona innowacji

8 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu NOWE ZASTOSOWANIA BIOTECHNOLOGII LASEROWEJ DLA BARDZIEJ SKUTECZNEJ BIOREMEDIACJI ZANIECZYSZCZEŃ WÓD I GLEB ORAZ ŻYWIENIOWEJ PROFILAKTYKI Dane kontaktowe Prof. zw. dr hab. JAN W. DOBROWOLSKI Europejski Zespół Biotechnologii Środowiskowej, Laboratorium Biostymulacji Laserowej, Zespół Biotechnologii Środowiska i Ekologii, Kat.FTiMS, Wydz.GGiIS AGH Mickiewicza KRAKÓW Telefon , fax Słowa kluczowe 1. Biotechnologia laserowa 2. Bioremediacja zanieczyszczeń 3. Żywieniowa profi laktyka Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Opracowana przez autora i zweryfi kowana doświadczalnie przez wielospecjalistyczne zespoły koncepcja proekologicznych i prozdrowotnych zastosowań biostymulacji laserowej stanowi polski priorytet w skali światowej (-co potwierdzono na ostatnich europejskich oraz światowych konferencjach nt. biotechnologii środowiskowej i bioremediacji). Istotą pomysłu jest zwiększenie zdolności adaptacji laserowanego materiału biologicznego do niekorzystnych warunków środowiska. Zakres potencjalnych zastosowań jest globalny. Wyznaczony na drodze empirycznej optymalny dla określonego materiału biologicznego algorytm fotostymulacji umożliwia bardzo znaczne zwiększenie skuteczności bioremediacji różnych metali ze ścieków, osadów i skażonych gleb, oraz biodegradacji niektórych zanieczyszczeń (np. ropo-pochodnych węglowodorów). Czas realizacji zależnie od zakresu od 2 do około 5 lat. Inna dziedziną potencjalnej współpracy o charakterze aplikacyjnym jest wykorzystanie biotechnologii laserowej do zwiększenia odporności różnych gatunków roślin na skażenia przemysłowe a także motoryzacyjne. Czas realizacji 3 lata. Potencjalne zastosowania dotyczą przyspieszenie oraz znaczne podwyższenie skuteczności rekultywacji zdegradowanych terenów, oraz formowania pasów roślinności ochronnej (w tym żywopłotów) wzdłuż głównych dróg (celem ograniczenia propagacji niskiej emisji motoryzacyjnej). Odpowiednie algorytmy biostymulacji mogą być też zastosowana do zwiększenia produkcji biomasy (w oczyszczalniach hydrobotanicznych,oraz uprawach energetycznych) szczególnie w suboptymalnych warunkach. Dysponujemy też przesłankami naukowymi do wykorzystania fotostymulacji laserowej do zwiększenia odporności na suboptymalne temperatury naświetlonych nasion roślin uprawnych,oraz do podwyższenia efektywności nowoczesnych metod hodowli in vitro niektórych warzyw. Istnieje tez możliwość współpracy opartej o wyniki naszych badań doświadczalnych, które wykazały bardzo istotne zwiększenie kumulacji korzystnych dla zdrowia konsumentów, aktywnych biologicznie mikroelementow i pierwiastków śladowych w wyniku odpowiedniej fotostymulacji światłem spójnym nasion niektórych roślin uprawnych (np. pomidorów, kukurydzy, lnu itd.). Realna jest też perspektywa nowych zastosowań biotechnologii laserowej do nowoczesnych metod namnażania warzyw metodami in vitro [w warunkach wolnych od skażeń] z optymalizacja zawartości w nich aktywnych biologicznie pierwiastków i witamin (dla celów żywieniowej profi laktyki). Celem jest wykorzystanie ekoinnowacyjnej technologii do zrównoważonego rozwoju w skali zależnej od potrzeb. Szczegółowy program realizacji będzie uzgodniony z partnerami i dostosowanymi do potrzeb określonego terenu i celów zastosowań biotechnologii laserowej. Efektem praktycznym może być bardziej skuteczna rekutywacja i zwiększona produkcja biomasy w rejonach jej odbiorców. Poza niewymiernymi efektami prozdrowotnymi bardzo korzystny byłby bilans kosztów aplikacji tej technologii i efektów ekonomicznych w stosunkowo krótkim czasie. Jakość życia 8

9 Project / proposal / idea title NEW APPLICATION OF LASER BIOTECHNOLOGY FOR MORE EFFICIENT BIOREMEDIATION OF WATER AND SOIL POLLUTANTS AND NUTRITIONAL PREVENTION Contact data PROF.JAN W. DOBROWOLSKI, PH.D., D.SC., EUROPEAN TEAM OF ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY, Laboratory of Laser Biostimulation, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, Kat.FTiMS,Wydz.GGiIS AGH-UST Mickiewicza KRAKÓW, POLAND Telephone , fax Keywords 1. Laser biotechnology 2. Bioremediation of pollutants 3. Nutritional prevention of environmental health hazard Affi rmation Objectives The author s concept of application of laser biotechnology for improvement environmental quality and primary prevention of health hazard experimentally tested by the team of his pupils is the Polish priority of the world scale (according to European Conferences and the World Congresses of Environmental Biotechnology). The optimal algorithm of photostimulation for selected biological material as result of experimental study increase in signifi cant way effi ciency of bioremediation of different metals from waste water, sediments and contaminated soil, as well as biodegra-dation of some pollutants (e.g. petrochemical hydrocarbons). Time of realization would be 3 to 5 years depending on the scale of application. Another fi eld for cooperation may application of laser biotechnology for increase resistance of different species of plants to industrial and vehicle pollutants. Potential fi elds of application are reclamation of deteriorated areas and formation of protective hedges alongside main roads (for reduction of dissemination of traffi c outtput). The time of realization is 3 years. Proper algorithm of laser biostimulation may be useful for higher biomass production (e.g.in hydrobotanic waste water treatment plants as well as in energy plantation under suboptimal conditions). There are results of experimental studies showing signifi cant increase of resistance of laser-treated seeds, or cuttings to low temperature as well as much higher effi ciency of modern metod in vitro culture and multiplication of some vegetables. There are real perspectives of cooperation referring to the results of our experimental studies testing possibilities of signifi cant increase of biocumulation of good for health of consumers of biologically active trace elements and utra trace elements as result of adequate stimulation by coherent light of seeds of selected species of cultivated plants (tomato, maize, fl ax, etc.). It is also real perspective of new applications of laser biotechnology of modern multiplication of vegetables by in vitro methods [under non contaminated environment] with optimal concentration of biologically active of elements and vitamins (as contribution to nutritional prevention). The purpose is application of ecoinnovative technologies for promotion sustainable development depending on the scale and needs. The program of realization will be a subject of arrangement with the partners and adequate to the needs of selected areas and destination.of application of laser biotechnology. Practical effect of more effective recultivation and increase of biomass production in the regions of the recipients. Beside of unmeasurable effects promoting health very good is cost-benefi t balance in relatively short time. LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 9

10 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu GABINET TERAPII BIOFEEDBACK NEURO-PERSONA Dane kontaktowe KLAUDIA SZKLARCZYK-SMOLANA 26 lat, doktorantka w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk Telefon Słowa kluczowe 1. Zdrowie 2. Biofeedback 3. Spin-off Abstrakt prezentacji Istotą pomysłu jest stworzenie Gabinetu Terapii Biofeedback NEURO-PERSONA świadczącego usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta skierowana do klientów indywidualnych oparta będzie na kompleksowej usłudze diagnostyczno-terapeutycznej przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu do QEEG. Oferta skierowana do klientów instytucjonalnych koncentrować się będzie na innowacyjnej usłudze wyjazdów rozwojowo-integracyjnych Weekendowy trening mózgu. Gabinet będzie się mieścił w Krakowie. Oferta diagnostyczno-terapeutyczna swym zasięgiem obejmie teren województwa małopolskiego. Oferta wyjazdowa będzie świadczona na terenie całej Polski. Czas na zrealizowanie projektu nie powinien przekroczyć 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Zależeć będzie od wyszukania i wyposażenia odpowiedniego lokalu oraz sprowadzenia specjalistycznego sprzętu. Projekt realizowany będzie w nurcie tzw. przedsiębiorczości akademickiej, ma na celu założenie fi rmy typu spin-off. Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Celem prezentacji projektu jest pozyskanie funduszy na jego realizację. Oferta wnioskodawczyni będzie zdecydowanie wyróżniać się na rynku, dzięki swojej kompleksowości, bardzo wysokiej jakości, optymalnym cenom oraz nietuzinkowym rozwiązaniom przyjaznym dla klientów (np. nowoczesna forma i zapis diagnozowanych zaburzeń, czy niespotykana wcześniej oferta szkoleniowa odpowiadająca na potrzeby pracowników dużych przedsiębiorstw). Dodatkowo, założenie fi rmy typu spin-off związanej z instytucją naukową szybko zapewni fi rmie mocną pozycję na małopolskim rynku. Potencjał pomysłodawcy (solidne podstawy merytoryczne i praktyczne) daje partnerowi biznesowemu pewność, że planowana działalność prowadzona będzie w sposób profesjonalny przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje. Możliwość korzystania z dorobku instytucji naukowej w codziennej pracy diagnostyczno-terapeutycznej nada prestiż prowadzonym badaniom i zdecydowanie wywyższy gabinet ponad inne fi rmy świadczące usługi w ramach podobnych dziedzin. Diagnostyka medyczna 10

11 Project / proposal / idea title BIOFEEDBACK THERAPY OFFICE NEURO-PERSONA Contact data KLAUDIA SZKLARCZYK-SMOLANA 26 years old, a doctoral student at the Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences Telephone Keywords 1. Health 2. Biofeedback 3. Spin-off Affi rmation The essence of the idea is to create Biofeedback Therapy Offi ce NEURO-PERSONA providing services to individual and institutional clients. The offer addressed to individual customers will be based on a comprehensive diagnostic and therapeutic services with the use of high quality QEEG equipment. The offer directed to institutional clients will focus on innovative training trips for corporate employees called Brain training weekend. The project will be located in Kraków. The range of diagnostic and therapeutic offer will cover Małopolska region. The training offer will be provided throughout Poland. Time for implementation of the project should not exceed six months from the start-up. It will depend on the possibility of fi nding appropriate offi ce space and delivery of equipment. The project aims to set up a spin-off company in the concept of academic entrepreneurship. Objectives The presentation of the project is to obtain funds for its implementation. The offer will stand out in the market, due to its complexity, very high quality, optimal prices and extraordinary customerfriendly solutions (e.g. modern form of diagnosis or innovative training offer). In addition, the association with a scientifi c institution will provide a strong market position for the company in the Małopolska region. The applicant s potential (solid congnitive and practical foundations) gives an assurance for a business partner that the proposed activity will be conducted in a professional manner by a competent person. The company will benefi t from the scientifi c attainments in the diagnostic and therapeutic studies which will raise its prestige and distinguish it from other companies in the fi eld. LSOS 2012 focus medical diagnostics 11

12 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu INTELIGENTNA POWŁOKA POLIMEROWA DO FUNKCJONALIZACJI POWIERZCHNI IMPLANTÓW Dane kontaktowe MONIKA GOŁDA Wydział Chemii UJ, Ingardena Kraków Telefon Słowa kluczowe 1. Biointerfejs polimerowy 2. Ochrona przed korozją 3. Kontrolowane uwalnianie leków Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Oferta dotyczy wielowarstwowej inteligentnej powłoki polimerowej, chroniącej implanty przed korozją w organizmie człowieka z funkcją kontrolowanego uwalniania leków z powierzchni. Badania prowadzone w ramach przedsięwzięcia mają na celu opracowanie porowatej powłoki (w skali nano- oraz mikro-) na powierzchni polimerowej, która pełni 2 funkcje: stanowi miejsca dla substancji leczniczej (nanopory), oraz zwiększa adhezję komórek na powierzchni (mikropory). Zastosowany polimer z rodziny parylenów pełni funkcję ochronną przed korozją, równocześnie stanowi dogodne podłoże do dalszych prac naukowych w kierunku kontrolowanego, domiejscowego uwalniania leku do organizmu ze ściśle kontrolowaną kinetyką (stężenie substancji leczniczej, czas). Dodatkowe możliwości sterowania uwalnianiem substancji leczniczej (tj. leki przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, przeciwbólowe i/lub antybiotyki) w zależności od warunków panujących w miejscu implantacji, stwarza przyłączenie do warstwy parylenu C cienkiej warstwy biodegradowalnego polimeru z lekiem. Wynik projektu będzie miał zasięg globalny, ze względu na światowe trendy badawcze w dziedzinie biomateriałów, m. in. funkcjonalizowanie powierzchni implantów, ograniczenie ucieczki jonów metali ciężkich do organizmu. Ponadto przewiduje się, że w 2050 roku liczba złamań osteoporotycznych sięgnie 6.3 mln, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z rokiem 1950, kiedy liczba złamań wyniosła zaledwie 1.6 mln. Czas do wprowadzenia na rynek (w zależności od uzyskanych środków): 5 6 lat Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z fi rmami z branży implantów ortopedycznych oraz lekarzami ortopedami. Stworzenie prototypu powłoki do badań in vivo na zwierzętach, zwiększy zdecydowanie charakter aplikacyjny prowadzonych badań i pozwoli na szybsze wdrożenie wynalazku. Niektóre opracowane materiały polimerowe są objęte polskim zgłoszeniem patentowym P oraz międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT.PL Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem wynalazku w kierunku wykonania badań mikrobiologicznych i testów komórkowych oraz optymalizacją zaprojektowanych powłok, określeniem obszaru aplikacji i ewentualnie nadaniem im nowych funkcji. Zaawansowane technologie terapeutyczne i medyczne 12

13 Project / proposal / idea title INTELLIGENT POLYMER LAYER FOR IMPLANTS SURFACE FUNCTIONALIZATION Contact data MONIKA GOŁDA Wydział Chemii UJ, Ingardena Kraków Telephone Keywords 1. Polymer biointerface 2. Protection against corrosion 3. Controlled drug delivery Affi rmation Objectives The subject of the offer is an intelligent multi-layer coating which protects implants against corrosion processes inside human body with controlled drug delivery function. Performed research is going to result in porous (in nano and micro scale) surface of polymer layer, which will serve as drug molecules magazine (nonopores) and will increase cell adhesion on the surface (micropores). Applied polymer (the parylene family) protects surface against corrosion and at the same time can serve as background for further scientifi c research in order to obtain site-specifi c drug elution with the precise kinetics (drug concentration, time). Additionally, very thin layer made of biodegradable polymer can be attached to the modifi ed parylene layer and therefore give new possibilities in controlled drug delivery (anti-infl ammatory, anticoagulant, pain killers and/or antibiotics), depending on the place of implantation. The results of the project will be global, as the world trends in biomaterials are focused on e.g. functionalization of implants surface, limiting heavy metal ions release. Moreover, statistics show increasing number of fractures requiring the use of implants in treatment. Data estimates that in year 2050 the number of osteoporotic fractures will reach 6.3 million, whereas in 1950 only 1.6 million fractures occurred. Time to implementation (depending on the funding): 5 6 years. We are interested in cooperation with implants producers as well as orthopedists. Preparation of a prototype of the layer for in vivo animal tests will signifi cantly increase the application potential of the research and will accelerate the implementation of the invention to the market. Some of the polymer materials used in invention are described in polish patent application (P ) and PCT patent application (PCT.PL ). We are interested in further development of the invention (microbiological and in vitro cell tests) as well as optimization of the designed layers, specifi cation of the application area and possibly attaching new functions. LSOS 2012 focus advanced, non-drug therapies 13

14 Project / proposal / idea title FOOD SUPPLEMENTS AND PHYTODERMOCOSMETICS WITH HEALTH-PROMOTING PROPERTIES, BASED ON PLANT EXTRACTS, NATURAL INGREDIENTS AND INNOVATIVE FORMULAS Contact data Chem. Eng. ANCA BACIU, coordinator of production units at the Research & Development Center for Applied Biotechnology in Diagnosis and Molecular Therapy (CCD_BIODIATECH). Our institution provide prototypes of innovative products (Food supplements and Phytodermocosmetics) with health-promoting properties, based on plant extracts, natural ingredients and innovative formulas. Also provide preclinical (metabolic profi le) and clinical tests by non-invasive diagnosis (experimental ultrasonography). Telephone Keywords 1. Microencapsulation of bioactive molecules, with controlled release, for nutrition/molecular therapy and cosmetic purposes 2. Biomedical diagnosis by metabolomic fi ngerprint 3. Application of experimental microimaging for diagnosis and molecular therapy Affi rmation Objectives 1. Micro/nano(bio)encapsulation biotechnology: fundamental & experimental studies combined with applied research. We produce microcapsules & microspheres applicable as vehicles of antioxidant pigments, vitamins, functional oils, volatiles, drugs with controlled release in target internal organs or on the skin. 2. Biomedical diagnosis by metabolomic fi ngerprint non-invasive targeted analysis of blood, urine or saliva for early diagnosis based on molecular biomarkers, using high-performance technology (HPLC- PDA, HPLC-QTOF/MS). The metabolic profi le allows the identifi cation of diseases in different stages and the infl uence of diet, medicines or nutraceuticals on the human metabolism. 3. Experimental microimaging by in vivo ultrasonography on small animals, with or without contrast agents. A most advanced instrument (VEVO 2100) is available for measurements, image interpretation and quantitative evaluation. This is a project which is highly relevant not only at national level but at EU RTD community, by the valorization of these unique instruments of high performance. Agri-food/feed research & innovation: Innovation of new microcapsule compositions with targeted functionality Production at laboratory and pilot scale of different prototypes of microcapsules for nutrition and dermocosmetic studies Bio-medical research & innovation: Advanced non-invasive diagnosis by microimaging ultrasonography in vivo (on small animals) Drug-discovery specifi c trial tests using combined imaging and metabolomic investigations Diagnosis of metabolic diseases by targeted metabolomics based on multi-marker analysis (LC-QTOF/ MS) Services: Consultancy offered to companies for new recipes of food and feed supplements based on microcapsules Licence and patent offers of different original formulas LC-MS analyses for food quality and authenticity Metabolic profi le by LC-QTOF/MS untargeted vs targeted analysis) Collaborations: As research partner in European projects (Food & Health) As SME partner for product fdevelopment and prototype production (food/feed supplements, phytodermocosmetics) LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 14

15 Project / proposal / idea title NEW PRODUCT FOR GUT HEALTH Contact data JANIS JASKO Production director Bimil Ltd. Telephone Keywords 1. gut microfl ora modulation 2. Partner search 3. Patented product Affi rmation Our company has developed new product for gut health SYNBUTYR, performed initial clinical observations and released it in Latvian market. SYNBUTYR helps people with chronic constipations or diarrhea, excessive gas formation, IBD and Crohn s disease. Product holds national patent. Objectives Product is highly competitive and we look for the partners to manufacture and distribute it globally. To further develop our product, to make it more easy to produce in large scale we are looking for partners: coated granular substance manufacturer medium/large scale manufacturer of coated tablets distributors/local partners in EU and worldwide For further clinical trials we are looking for a University Hospital and/or CRO. LSOS 2012 focus drug discovery & research 15

16 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu LEAN LIFE SOCIETY (LLS) Dane kontaktowe HENRYK METZ, menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem, z wykształcenia informatyk. Wdraża metody ciągłego doskonalenia (Lean Management), przede wszystkim w obszarze projektowo-wdrożeniowym oraz IT. Zajmuje się także Inżynierią Systemów oraz Szczupłym rozwojem produktów i usług. Szkoli z zakresu metod zarządzania projektami, ciągłego doskonalenia, przywództwa i analizy procesów biznesowych. Zainteresowania: fotografi a, muzyka klasyczna gitarowa, psychologia biznesu, ciągłe doskonalenie. Telefon Słowa kluczowe 1. Jakość życia 2. Szczupłe Zarządzanie sobą 3. Nadwaga, zdrowie, sprawność Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Aplikacja system doradczy (ekspertowy) na urządzenia mobilne, dzięki której użytkownik w prosty, a przede wszystkim atrakcyjny sposób będzie mógł zaprojektować, a następnie zrealizować swój indywidualny proces pozbycia się nadwagi oraz utrzymania rezultatów w długim czasie. Koncepcja procesu ciągłego doskonalenia, z wykorzystaniem minimum środków, które są konieczne do osiągnięcia celu i śledzenia tylko dwóch wskaźników, jest oparta o zasady Lean Management oraz osobiste, 3,5 letnie doświadczenia, a także zgromadzoną bazę wiedzy Autora. System nie wymaga stosowania żadnych programowych diet, ani suplementów wspomagających odchudzanie. Jest całkowicie ekologiczny. System został przetestowany na innych osobach (7 miesięcy), co pozwoliło potwierdzić jego skuteczność. Pierwotną grupą docelową są mężczyźni, w wieku 40+, średniozamożni, intensywnie pracujący oraz prowadzący siedzący tryb życia, nie mający czasu na regularne uprawianie sportu, czy wizyty w klubach fi tness. Rynki docelowe (globalny): anglojęzyczny (USA, UK, inne kraje) i niemieckojęzyczny (Niemcy< Austria). Czas opracowania i wprowadzenia na rynek: 6 miesięcy. Dodatkowo: portal społecznościowy wymiana doświadczeń. Celem jest dostarczenie unikalnego produktu wspierającego użytkownika w budowie własnego systemu doskonalenia, który w łatwy, przyjemny, minimalistyczny sposób pomoże mu w rozwiązaniu problemów z nadwagą, poprawi jakość życia, a także umożliwi utrzymanie rezultatów w długim czasie. Dostępne na rynku środki (diety, suplementy diety, programy ćwiczeń, kluby fi tness) są dla większości przedstawicieli określonej wyżej grupy docelowej zbyt uciążliwe w stosowaniu, zajmujące zbyt dużo czasu, mało satysfakcjonujące i nieprzyjemne, co skutkuje szybką rezygnacją, powrotem do poprzedniego stanu, frustracją. Ten system przełamuje stereotypy myślenia związane z problemem pozbywania się nadwagi i utrzymywania rezultatów. Rozwiązanie budowane na platformie własnej, unikalnej bazy wiedzy oraz systemu ekspertowego z regułami stosowanymi w metodach takich jak np. Lean Management. Kierunek rozwoju: to rozwiązanie umożliwia jego wykorzystanie w innych obszarach zastosowań metod CI z prostym, dwuwskaźnikowym systemem ekspertowym i dowolną bazą wiedzy. Wkład fi nansowy partnerów umożliwi równoległą realizację projektu dla Windows Phone 8, ios i Android, a także rozwój portalu towarzyszącego oraz promocję. Jakość życia 16

17 Project / proposal / idea title LEAN LIFE SOCIETY (LLS) Contact data HENRYK METZ, manager with 25 years professional experience in ICT, Project/Program Management, Lean Management and Lean Product Development area. President of INQ Sp. z o.o. and Polish International Council On Systems Engineering Emerging Chapter. Area of interest: Lean Management (Lean Thinking), including kaizen, Lean IT, VSM Value Stream Mapping, PDVSM Product Development VSM, LPDF Lean Product Development Flow, Process Improvement, Lean Offi ce, Lean Services, Waste free project management. Telephone Keywords 1. Life quality 2. (Personal) Lean Management 3. Overweight, salubrious, good shape Affi rmation Software expert system, for mobile equipment (smartphones). If your efforts to lose weight thus far have been thwarted, there could be a simple, psychological barriers: lack of time, lack of motivation, shame (e.g. to go to the gym, and do aerobics with others) This application for mobile equipment helps you to prepare your own self-improvement process. Based on unique expert system and knowledge base, this system, step by step, leads you to healthier and more satisfying life. You can achieve accomplished results and keep fi t without practice hard diets, physical training or diet appendixes / pharmacological support. All you have to do is to build your own process, and consequently actualize it, supporting by this software. The range of the project: global (English and German languages version). Time to market: 6 months (implementation up to 4 months). Expert system + knowledge base were tested by small group (with success), during the period of 15 months. Author use this algorithm since 2009, loosing more than 30 kilos, and sustain results effortless. Objectives 1. Provide a product which supports users in self-improvement process, including weight loss and weight control, 2. Reduce time spent tracking, collating and preparing data for use to control and develop this process, 3. Allow improved decision making by providing timely access to appropriate data, including viewing of clear forms and sheets, 4. Provide dedicated expert system for better decision making and problem solving, 5. Provide tools for standardizing the handling of imaging and data 6. Provide a collaborative environment (additional portal) for all LLS users. Project schedule: 1. Mobile application for Windows Phone 8 + LLS webpage, both English and German language version 2. Mobile application for ios (as above), 3. Mobile application for Android (Polish language version only). Period of development: up to 4 months. LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 17

18 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu MATRIX-PET: TOMOGRAF ZBUDOWANY Z BLOKÓW SCYNTYLATORA POLIMEROWEGO Dane kontaktowe TOMASZ BEDNARSKI doktorant 2 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Telefon Słowa kluczowe 1. Pozytonowa Tomografi a Emisyjna 2. Zastosowanie scyntylatorów polimerowych 3. Metoda czasu przelotu Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Matrix-PET jest jednym z dwóch nowatorskich projektów dla Pozytonowej Tomografi i Emisyjnej, rozwijanych obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim [1]. Pomysł jest opisany we wniosku patentowym [2]. Innowacyjność pomysłu tkwi w zastosowaniu dużych i grubych płyt scyntylatora polimerowego zamiast kryształów scyntylacyjnych, które są wykorzystywane w komercyjnie produkowanych tomografach PET. Unikatowość pomysłu leży w możliwości przetworzenia na sygnały elektryczne sygnałów, które docierają do fotopowielaczy bezpośrednio z miejsca interakcji. Umożliwi to otrzymywanie sygnałów, które nie są zniekształcone w wyniku odbić od powierzchni scyntylatora, a tym samym lepszej rozdzielczości czasowej sygnałów. Pomiar czasu i amplitudy sygnału będzie się odbywał przy użyciu fotopowielaczy tworzących macierz wokół płyty. Punkt interakcji w obszarze płyty będzie rekonstruowany przy wykorzystaniu: (i) rozkładu czasu sygnałów pochodzących z fotopowielaczy oraz (i) rozkładu amplitud tych sygnałów. Takie rozwiązanie pozwala na wyznaczenie głębokości oddziaływania kwantów gamma w płycie scyntylacyjnej poprzez analizę amplitud sygnałów pochodzących z fotopowielaczy umieszczonych po bokach płyty. Dzięki temu możliwe jest używanie grubych płyt scyntylatora bez pogorszenia rozdzielczości przestrzennej związanej z brakiem informacji o miejscu (głębokości) oddziaływania kwantu gamma w detektorze, która występuje w obecnie sprzedawanych komercyjnie tomografach PET. Zwiększenie grubości detektora i wysoka akceptancja pozwala na wydajną detekcję kwantów gamma w scyntylatorach polimerowych. Sygnały w nich otrzymywane charakteryzuje doskonała rozdzielczość czasowa. Pozwala to na efektywne wykorzystanie metody czasu przelotu. [1] P. Moskal et al., Bio-Algorithms and Med-Systems 7 (2011) 73. [2] P. Moskal, Patent applications: PCT/PL2010/00061 (2010). Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracujemy obecnie nad zbudowaniem prototypu detektora do Pozytonowej Tomografi i Emisyjnej opierającego się na scyntylatorach polimerowych. Zaletą budowanego detektora będzie mniejszy koszt produkcji w porównaniu do komercyjnie używanych tomografów. Poszukujemy fi rm (partnerów biznesowych) zainteresowanych udziałem w fi nansowaniu badawczego etapu rozwoju projektu, który będzie zakończony zbudowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu tomografu PET. Diagnostyka medyczna 18

19 Project / proposal / idea title MATRIX-PET: PET DETECTOR BASED ON LARGE BLOCKS OF POLYMER SCINTILLATORS Contact data TOMASZ BEDNARSKI 2 nd year Ph.D. student at Jagiellonian University in Cracow Telephone Keywords 1. Positron Emission Tomography 2. Usage of polymer scintillator 3. Time of fl ight (TOF) method Affi rmation Objectives Matrix-PET is a novel detector solution for the Positron Emission Tomography. It is one of the two methods which is developed at present at the Jagiellonian University [1]. The detector idea is a subject of a patent application [2]. Novelty of the concept lies in using the large and thick organic scintillators blocks as a detector of gamma quanta instead of crystal scintillators used in current commercial PET scanners. Its uniqueness constitutes the solution of light collection allowing for the conversion to the electric signal of direct light. This method allows to achieve a time resolution which is not affected by the deformation of light pulses due to refl ections at scintillators surfaces. Such PET detector would consist of organic scintillator plates. The measurement of time and amplitude of light signals is carried out by photomultipliers matrix arranged around the chamber. The interaction point within the plane of the plate can be reconstructed based on both: (i) the distribution of time of the signals from photomultipliers and (ii) distribution of amplitudes of the recorded signals. Such solution enables also determination of the depth at which the gamma quantum has been absorbed (DOI) on the basis of the distribution of amplitudes of signals from photomultipliers which can be arranged also on front and back sides. This feature allows to use thick plates without worsening of spatial resolution due to the DOI problem occurring in the current PET tomographs. Enlargement of the thickness, and high acceptance, enables effi cient detection of gamma quanta using organic plastic scintillators, which are characterized by excellent time resolution. This solution would also enable effective usage of the TOF method. [1] P. Moskal et al., Bio-Algorithms and Med-Systems 7 (2011) 73. [2] P. Moskal, Patent applications: PCT/PL2010/00061 (2010). At Jagiellonian University we work at building prototype of the Positron Emission Tomography scanner based on polymer scintillator. Proposed solutions will be cheaper comparing with cost of commercial PET scanners. We are looking for companies (business partners) interested in participating in fi nancing of research stage of our project. The project will be fi nished by building operative prototype of PET scanner. LSOS 2012 focus medical diagnostics 19

20 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu SKOJARZONA TERAPIA ANTYNOWOTWOROWA Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH APLIKACJI ZAREJESTROWANYCH LEKÓW Dane kontaktowe Dr WOJCIECH PLACHA Katedra Biochemii Lekarskiej UJCM ul. Kopernika 7c; Dr MONIKA PIWOWAR Zaklad Bioinformatyki i Telemedycyny UJCM. Kopernika 7e; Telefon (12) (12) Słowa kluczowe 1. Terapia skojarzona 2. Leki antynowotworowe 3. Nowe aplikacje leków Abstrakt prezentacji Cele Istotą projektu jest poznanie wpływu synergizmu wybranych ligandów dla receptorów jądrowych zastosowanych razem z cytostatykami na komórki nowotworowe w celu udoskonalenia standardowej terapii onkologicznej. Przyjęto hipotezę, że leki z innych grup niż klasyczne leki antynowotworowe zastosowane wraz ze standardową chemioterapią mogą zwiększać skuteczność leczenia. Czas realizacji projektu w zakresie badań podstawowych przewidziany jest na okres 3 lat z możliwością kontynuacji badań aplikacyjnych i klinicznych w kolejnych latach. Spodziewane wyniki będą podstawą do: 1. Opracowania skuteczniejszych, schematów leczniczych w terapii nowotworów 2. Zmniejszenia toksyczności i skutków ubocznych chemioterapii 3. Analizy molekularnych zmian dotyczących kluczowych genów zaangażowanych w procesy nowotworowe pod wpływem nowych schematów terapeutycznych 4. Przygotowania nowych aplikacji dla leków testowanych w projekcie 5. Obniżenia kosztów terapii antynowotworowych przy jednoczesnym wzroście skuteczności terapii 6. Przygotowania do badań II stopnia Celem projektu jest ocena: 1. roli receptorów jądrowych w skojarzeniu z tradycyjną terapią onkostatyczną w regulacji procesów proliferacji komórek nowotworowych i mechanizmów kierowania ich na drogę apoptozy na poziomie molekularnym. 2. wpływu aktywacji receptorów jądrowych z udziałem ligandów w skojarzeniu z tradycyjną terapią onkostatyczną na ekspresję wybranych białek istotnych w procesach progresji guza, lekooporności i angiogenezy. 3. doboru skutecznych minimalnych dawek terapeutycznych badanych leków wraz W ramach współpracy oczekujemy: Kontaktu ze specjalistami z dziedziny modelowania molekularnego w szczególności symulacji dokowania ligandów do białek receptorów jądrowych Zaangażowania się zespołu posiadającego możliwość badań na zwierzętach W kolejnych latach także udziału placówek klinicznych w celu wdrożenia potencjalnej metody terapeutycznej Oferujemy wsparcie merytoryczne wysoko wykwalifi kowanej kadry naukowej, wspólne publikacje oraz możliwość dalszej współpracy w projektach naukowo-badawczych Pole zainteresowania na LSOS 2012 Poszukiwanie i rozwój leków 20

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Dział Transferu Technologii ul.rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 36 www.dtt.ppnt.poznan.pl jc@ppnt.poznan.pl

Dział Transferu Technologii ul.rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 36 www.dtt.ppnt.poznan.pl jc@ppnt.poznan.pl KONKURS DLA NAUKOWCÓW Bądź Innowacyjnie Otwarty PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!!! Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010 Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI NCBiR 11-0026-10 / 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zebranie KLUBU PARTNERA 14 maja 2012 Badania i rozwój to przemiana pieniędzy w wiedzę.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative

Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative Ekologiczna uprawa malin jako alternatywa Organic raspberry cultivation as an alternative Cz. II Ekologiczne metody produkcji maliny Part II: Raspberry organic production methods Beata Studzińska 1 Produkcja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton Tomasz Puton O firmie VitaInSilica to pierwszy w Polsce projekt skupiający specjalistów z bioinformatyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Innowacyjne przedsięwzięcie rozwijane przez pracowników

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo