Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE"

Transkrypt

1 Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012

2 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, Krakow, Polska KONTAKT Tel: / Fax: : STRONA O FIRMIE Silvermedia to innowacyjna fi rma IT założona w 2002 roku, w Krakowie, skupiająca się na rozwiązaniach w obszarze opieki zdrowotnej. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego zestawu usług i rozwiązań, aby umożliwić naszym klientom skuteczną realizację usług z dziedziny e-zdrowie. Posiadamy silny dział R & D, współpracujemy z ośrodkami akademickimi i instytucjami referencyjnymi, co pozwala nam na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Braliśmy udział w wielu projektach w różnych gałęziach medycyny, m.in. audiologii, alergologii, kardiologii, neurologii i reumatologii. Obecnie skupiamy się na udoskonaleniu naszego najnowszego, kompleksowego rozwiązania z obszaru tele-kardiologii. Silvermedia posiada certyfi katy potwierdzające wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ISO:9001 oraz ISO:13485, przyznane przez prestiżową organizację TÜV Nord Poland Sp. z o. o. Wszystkie rozwiązania stworzone przez naszą fi rmę z powodzeniem przeszły przez proces certyfi kacji, dzięki czemu posiadają świadectwo, iż są to wyroby medyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy naukowców, producentów sprzętu medycznego, dostawców algorytmów oraz innych partnerów biznesowych. Naszą ofertę znajdziecie Państwo na stronie:

3 Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012

4 O konferencji Life Science Open Space 2012 (LSOS 2012) jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w biotechnologii, medycynie, farmacji, zdrowej żywności oraz innych, należących do obszaru life science. Głównym celem imprezy jest promocja i wparcie współpracy nauki i biznesu poprzez: Prezentacje technologii, usług i możliwości współpracy Prezentacje potrzeb, idei i rozwiązań Networking i bezpośrednie spotkania osób reprezentujących różne zainteresowania Konferencja LSOS 2012 przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prywatnych zainteresowanych innowacjami w obszarze life science, w szczególności dotyczących tematu przewodniego imprezy. LSOS 2012 to także forum członków Klastra LifeScience Kraków, będące okazją do prezentacji własnej oferty oraz nawiązania współpracy w regionie. Temat: Jakość życia Zamieszczone w publikacji skróty prezentacji obejmują następujące tematy: Poszukiwanie i rozwój leków E-zdrowie i telemedycyna Diagnostyka medyczna Zaawansowane terapie nielekowe Żywność, kosmetyki i środowisko człowieka oraz Inne usługi i oferty kierowane do środowiska life science Formuła open space nawiązuje do koncepcji otwartej innowacji, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości. 4

5 About the event Life Science Open Space (LSOS2012) is a conference dedicated to innovations in the field of life science. The main objective of the event is to promote the innovative interdisciplinary collaboration in the area of life science by: presentations of concrete technology and/or cooperation offers, presentations of capabilities, needs and ideas, networking and direct partnering-type meetings with people representing a variety of interests LSOS 2012 is organized in an approach that will ensure the interaction between inventors and the end users of such advances. The Theme: Quality of life This publication includes abstracts of presentations in following subjects: Drug discovery and development E-health & Telemedicine Medical Diagnostics Advanced therapy and medical technologies Food, cosmetics and immediate human environment And Other services offered to life science community 5

6 SPIS TREŚCI / CONTENTS Nowe zastosowania biotechnologii laserowej dla bardziej skutecznej bioremediacji zanieczyszczeń wód i gleb oraz żywieniowej profi laktyki New application of laser biotechnology for more effi cient bioremediation of water and soil pollutants and nutritional prevention Gabinet Terapii Biofeedback NEURO-PERSONA Biofeedback Therapy Offi ce NEURO-PERSONA Inteligentna powłoka polimerowa do funkcjonalizacji powierzchni implantów Intelligent polymer layer for implants surface functionalization Food supplements and Phytodermocosmetics with health-promoting properties, based on plant extracts, natural ingredients and innovative formulas New product for gut health Lean Life Society (LLS) Lean Life Society (LLS) Matrix-PET: tomograf zbudowany z bloków scyntylatora polimerowego Matrix-PET: PET detector based on large blocks of polymer scintillators Skojarzona terapia antynowotworowa z wykorzystaniem nowych aplikacji zarejestrowanych leków Combination therapy with new anti-cancer applications of drugs registered Protoescygenina Protoescigenin Zastosowanie kationowych pochodnych polisacharydów do neutralizacji heparyny Use of cationic derivatives of polysaccharides as heparin reversal agents Zintegrowane, internetowe rozwiązanie służące do kompleksowego zarządzania procesami związanymi z telekardiologią An integrated, web-based solution for comprehensive management of processes related to telecardiology Innowacyjna technologia RFID dla placówek medycznych Innovative RFID technology for medical facilities Lokalizacja oraz bieżący status urządzeń, pacjentów oraz personelu w instytucjach związanych ze służbą zdrowia Location and current status of devices, patients and personnel in healthcare institutions Projekt EcoQUIP perspektywy wykorzystania innowacyjnych rozwiązań i technologii w służbie zdrowia EcoQUIP Project perspectives of using innovative solutions and technologies in healthcare Zaawansowane technologie Wyatt a do absolutnej charakterystyki makromolekularnej i rozdzielania makromolekuł i (nano)cząstek Advanced Wyatt Technologies for the Absolute Macromolecular Characterization & Separation of Macromolecules and (Nano)particles

7 Zrównoważone podejście do gospodarki fosforem, azotem i węglem w rolnictwie, w aspekcie zasolenia wód śródlądowych, konieczności oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów organicznych kierowanych aktualnie na składowiska oraz w perspektywie rosnącej dbałości o stan wód i wyczerpywania się podstawowych surowców mineralnych Sustainable approach to management of phosphorus, nitrogen and carbon in agriculture, taking into account excessive salinity of midland waters, necessity to purify sewage and to recycle organic waste currently landfi lled, and anticipating increased pressure on condition of sweet water as well as termination of basic mineral resources Model Transferu Technologii SPIN medycyna translacyjna SPIN: The Model of Technology Transfer in Lesser Poland translational medicine SEPSA PROJEKT SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA ŚMIERTELNEGO PROBLEMU OTWARTE ZAPROSZENIE.. 40 SEPSIS: THE PROPOSAL OF SYSTEMIC SOLUTION TO THE DEADLY PROBLEM THE OPEN INVITATION ScreenTeam. Efektywne partnerstwo w badaniach nad innowacyjnymi lekami ScreenTeam. The effective partnership in innovative drug discovery Wpływ diety eliminacyjnej opartej na diagnozie podniesionych stanów specyfi cznych przeciwciał klasy IgG na poprawę stanu zdrowia pacjentów Infl uence of elimination diet based on diagnosis of elevated level of specifi c IgG antibodies on patients health condition Cooperation opportunities in ivd with Berlin-Brandenburg region Modelowanie Innowacyjnego Medycznego Biznesu fundusze zalążkowe przepustką do skutecznego wdrożenia inwestycji Wsparcie kapitałowe projektów z branży life science Capital Investment in lifescience project Narzędzia i systemy informatyczne wspierające rozwój branży LifeScience IT systems for LifeScience Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie Life Quality Cluster Podkarpacie Country Multimodalna biblioteka obrazów diagnostycznych elektroniczny atlas anatomii radiologicznej Multimodal diagnostic image library electronic atlas of radiological Anatomy Ochrona innowacji

8 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu NOWE ZASTOSOWANIA BIOTECHNOLOGII LASEROWEJ DLA BARDZIEJ SKUTECZNEJ BIOREMEDIACJI ZANIECZYSZCZEŃ WÓD I GLEB ORAZ ŻYWIENIOWEJ PROFILAKTYKI Dane kontaktowe Prof. zw. dr hab. JAN W. DOBROWOLSKI Europejski Zespół Biotechnologii Środowiskowej, Laboratorium Biostymulacji Laserowej, Zespół Biotechnologii Środowiska i Ekologii, Kat.FTiMS, Wydz.GGiIS AGH Mickiewicza KRAKÓW Telefon , fax Słowa kluczowe 1. Biotechnologia laserowa 2. Bioremediacja zanieczyszczeń 3. Żywieniowa profi laktyka Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Opracowana przez autora i zweryfi kowana doświadczalnie przez wielospecjalistyczne zespoły koncepcja proekologicznych i prozdrowotnych zastosowań biostymulacji laserowej stanowi polski priorytet w skali światowej (-co potwierdzono na ostatnich europejskich oraz światowych konferencjach nt. biotechnologii środowiskowej i bioremediacji). Istotą pomysłu jest zwiększenie zdolności adaptacji laserowanego materiału biologicznego do niekorzystnych warunków środowiska. Zakres potencjalnych zastosowań jest globalny. Wyznaczony na drodze empirycznej optymalny dla określonego materiału biologicznego algorytm fotostymulacji umożliwia bardzo znaczne zwiększenie skuteczności bioremediacji różnych metali ze ścieków, osadów i skażonych gleb, oraz biodegradacji niektórych zanieczyszczeń (np. ropo-pochodnych węglowodorów). Czas realizacji zależnie od zakresu od 2 do około 5 lat. Inna dziedziną potencjalnej współpracy o charakterze aplikacyjnym jest wykorzystanie biotechnologii laserowej do zwiększenia odporności różnych gatunków roślin na skażenia przemysłowe a także motoryzacyjne. Czas realizacji 3 lata. Potencjalne zastosowania dotyczą przyspieszenie oraz znaczne podwyższenie skuteczności rekultywacji zdegradowanych terenów, oraz formowania pasów roślinności ochronnej (w tym żywopłotów) wzdłuż głównych dróg (celem ograniczenia propagacji niskiej emisji motoryzacyjnej). Odpowiednie algorytmy biostymulacji mogą być też zastosowana do zwiększenia produkcji biomasy (w oczyszczalniach hydrobotanicznych,oraz uprawach energetycznych) szczególnie w suboptymalnych warunkach. Dysponujemy też przesłankami naukowymi do wykorzystania fotostymulacji laserowej do zwiększenia odporności na suboptymalne temperatury naświetlonych nasion roślin uprawnych,oraz do podwyższenia efektywności nowoczesnych metod hodowli in vitro niektórych warzyw. Istnieje tez możliwość współpracy opartej o wyniki naszych badań doświadczalnych, które wykazały bardzo istotne zwiększenie kumulacji korzystnych dla zdrowia konsumentów, aktywnych biologicznie mikroelementow i pierwiastków śladowych w wyniku odpowiedniej fotostymulacji światłem spójnym nasion niektórych roślin uprawnych (np. pomidorów, kukurydzy, lnu itd.). Realna jest też perspektywa nowych zastosowań biotechnologii laserowej do nowoczesnych metod namnażania warzyw metodami in vitro [w warunkach wolnych od skażeń] z optymalizacja zawartości w nich aktywnych biologicznie pierwiastków i witamin (dla celów żywieniowej profi laktyki). Celem jest wykorzystanie ekoinnowacyjnej technologii do zrównoważonego rozwoju w skali zależnej od potrzeb. Szczegółowy program realizacji będzie uzgodniony z partnerami i dostosowanymi do potrzeb określonego terenu i celów zastosowań biotechnologii laserowej. Efektem praktycznym może być bardziej skuteczna rekutywacja i zwiększona produkcja biomasy w rejonach jej odbiorców. Poza niewymiernymi efektami prozdrowotnymi bardzo korzystny byłby bilans kosztów aplikacji tej technologii i efektów ekonomicznych w stosunkowo krótkim czasie. Jakość życia 8

9 Project / proposal / idea title NEW APPLICATION OF LASER BIOTECHNOLOGY FOR MORE EFFICIENT BIOREMEDIATION OF WATER AND SOIL POLLUTANTS AND NUTRITIONAL PREVENTION Contact data PROF.JAN W. DOBROWOLSKI, PH.D., D.SC., EUROPEAN TEAM OF ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY, Laboratory of Laser Biostimulation, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, Kat.FTiMS,Wydz.GGiIS AGH-UST Mickiewicza KRAKÓW, POLAND Telephone , fax Keywords 1. Laser biotechnology 2. Bioremediation of pollutants 3. Nutritional prevention of environmental health hazard Affi rmation Objectives The author s concept of application of laser biotechnology for improvement environmental quality and primary prevention of health hazard experimentally tested by the team of his pupils is the Polish priority of the world scale (according to European Conferences and the World Congresses of Environmental Biotechnology). The optimal algorithm of photostimulation for selected biological material as result of experimental study increase in signifi cant way effi ciency of bioremediation of different metals from waste water, sediments and contaminated soil, as well as biodegra-dation of some pollutants (e.g. petrochemical hydrocarbons). Time of realization would be 3 to 5 years depending on the scale of application. Another fi eld for cooperation may application of laser biotechnology for increase resistance of different species of plants to industrial and vehicle pollutants. Potential fi elds of application are reclamation of deteriorated areas and formation of protective hedges alongside main roads (for reduction of dissemination of traffi c outtput). The time of realization is 3 years. Proper algorithm of laser biostimulation may be useful for higher biomass production (e.g.in hydrobotanic waste water treatment plants as well as in energy plantation under suboptimal conditions). There are results of experimental studies showing signifi cant increase of resistance of laser-treated seeds, or cuttings to low temperature as well as much higher effi ciency of modern metod in vitro culture and multiplication of some vegetables. There are real perspectives of cooperation referring to the results of our experimental studies testing possibilities of signifi cant increase of biocumulation of good for health of consumers of biologically active trace elements and utra trace elements as result of adequate stimulation by coherent light of seeds of selected species of cultivated plants (tomato, maize, fl ax, etc.). It is also real perspective of new applications of laser biotechnology of modern multiplication of vegetables by in vitro methods [under non contaminated environment] with optimal concentration of biologically active of elements and vitamins (as contribution to nutritional prevention). The purpose is application of ecoinnovative technologies for promotion sustainable development depending on the scale and needs. The program of realization will be a subject of arrangement with the partners and adequate to the needs of selected areas and destination.of application of laser biotechnology. Practical effect of more effective recultivation and increase of biomass production in the regions of the recipients. Beside of unmeasurable effects promoting health very good is cost-benefi t balance in relatively short time. LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 9

10 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu GABINET TERAPII BIOFEEDBACK NEURO-PERSONA Dane kontaktowe KLAUDIA SZKLARCZYK-SMOLANA 26 lat, doktorantka w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk Telefon Słowa kluczowe 1. Zdrowie 2. Biofeedback 3. Spin-off Abstrakt prezentacji Istotą pomysłu jest stworzenie Gabinetu Terapii Biofeedback NEURO-PERSONA świadczącego usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta skierowana do klientów indywidualnych oparta będzie na kompleksowej usłudze diagnostyczno-terapeutycznej przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu do QEEG. Oferta skierowana do klientów instytucjonalnych koncentrować się będzie na innowacyjnej usłudze wyjazdów rozwojowo-integracyjnych Weekendowy trening mózgu. Gabinet będzie się mieścił w Krakowie. Oferta diagnostyczno-terapeutyczna swym zasięgiem obejmie teren województwa małopolskiego. Oferta wyjazdowa będzie świadczona na terenie całej Polski. Czas na zrealizowanie projektu nie powinien przekroczyć 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Zależeć będzie od wyszukania i wyposażenia odpowiedniego lokalu oraz sprowadzenia specjalistycznego sprzętu. Projekt realizowany będzie w nurcie tzw. przedsiębiorczości akademickiej, ma na celu założenie fi rmy typu spin-off. Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Celem prezentacji projektu jest pozyskanie funduszy na jego realizację. Oferta wnioskodawczyni będzie zdecydowanie wyróżniać się na rynku, dzięki swojej kompleksowości, bardzo wysokiej jakości, optymalnym cenom oraz nietuzinkowym rozwiązaniom przyjaznym dla klientów (np. nowoczesna forma i zapis diagnozowanych zaburzeń, czy niespotykana wcześniej oferta szkoleniowa odpowiadająca na potrzeby pracowników dużych przedsiębiorstw). Dodatkowo, założenie fi rmy typu spin-off związanej z instytucją naukową szybko zapewni fi rmie mocną pozycję na małopolskim rynku. Potencjał pomysłodawcy (solidne podstawy merytoryczne i praktyczne) daje partnerowi biznesowemu pewność, że planowana działalność prowadzona będzie w sposób profesjonalny przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje. Możliwość korzystania z dorobku instytucji naukowej w codziennej pracy diagnostyczno-terapeutycznej nada prestiż prowadzonym badaniom i zdecydowanie wywyższy gabinet ponad inne fi rmy świadczące usługi w ramach podobnych dziedzin. Diagnostyka medyczna 10

11 Project / proposal / idea title BIOFEEDBACK THERAPY OFFICE NEURO-PERSONA Contact data KLAUDIA SZKLARCZYK-SMOLANA 26 years old, a doctoral student at the Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences Telephone Keywords 1. Health 2. Biofeedback 3. Spin-off Affi rmation The essence of the idea is to create Biofeedback Therapy Offi ce NEURO-PERSONA providing services to individual and institutional clients. The offer addressed to individual customers will be based on a comprehensive diagnostic and therapeutic services with the use of high quality QEEG equipment. The offer directed to institutional clients will focus on innovative training trips for corporate employees called Brain training weekend. The project will be located in Kraków. The range of diagnostic and therapeutic offer will cover Małopolska region. The training offer will be provided throughout Poland. Time for implementation of the project should not exceed six months from the start-up. It will depend on the possibility of fi nding appropriate offi ce space and delivery of equipment. The project aims to set up a spin-off company in the concept of academic entrepreneurship. Objectives The presentation of the project is to obtain funds for its implementation. The offer will stand out in the market, due to its complexity, very high quality, optimal prices and extraordinary customerfriendly solutions (e.g. modern form of diagnosis or innovative training offer). In addition, the association with a scientifi c institution will provide a strong market position for the company in the Małopolska region. The applicant s potential (solid congnitive and practical foundations) gives an assurance for a business partner that the proposed activity will be conducted in a professional manner by a competent person. The company will benefi t from the scientifi c attainments in the diagnostic and therapeutic studies which will raise its prestige and distinguish it from other companies in the fi eld. LSOS 2012 focus medical diagnostics 11

12 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu INTELIGENTNA POWŁOKA POLIMEROWA DO FUNKCJONALIZACJI POWIERZCHNI IMPLANTÓW Dane kontaktowe MONIKA GOŁDA Wydział Chemii UJ, Ingardena Kraków Telefon Słowa kluczowe 1. Biointerfejs polimerowy 2. Ochrona przed korozją 3. Kontrolowane uwalnianie leków Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Oferta dotyczy wielowarstwowej inteligentnej powłoki polimerowej, chroniącej implanty przed korozją w organizmie człowieka z funkcją kontrolowanego uwalniania leków z powierzchni. Badania prowadzone w ramach przedsięwzięcia mają na celu opracowanie porowatej powłoki (w skali nano- oraz mikro-) na powierzchni polimerowej, która pełni 2 funkcje: stanowi miejsca dla substancji leczniczej (nanopory), oraz zwiększa adhezję komórek na powierzchni (mikropory). Zastosowany polimer z rodziny parylenów pełni funkcję ochronną przed korozją, równocześnie stanowi dogodne podłoże do dalszych prac naukowych w kierunku kontrolowanego, domiejscowego uwalniania leku do organizmu ze ściśle kontrolowaną kinetyką (stężenie substancji leczniczej, czas). Dodatkowe możliwości sterowania uwalnianiem substancji leczniczej (tj. leki przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, przeciwbólowe i/lub antybiotyki) w zależności od warunków panujących w miejscu implantacji, stwarza przyłączenie do warstwy parylenu C cienkiej warstwy biodegradowalnego polimeru z lekiem. Wynik projektu będzie miał zasięg globalny, ze względu na światowe trendy badawcze w dziedzinie biomateriałów, m. in. funkcjonalizowanie powierzchni implantów, ograniczenie ucieczki jonów metali ciężkich do organizmu. Ponadto przewiduje się, że w 2050 roku liczba złamań osteoporotycznych sięgnie 6.3 mln, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z rokiem 1950, kiedy liczba złamań wyniosła zaledwie 1.6 mln. Czas do wprowadzenia na rynek (w zależności od uzyskanych środków): 5 6 lat Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z fi rmami z branży implantów ortopedycznych oraz lekarzami ortopedami. Stworzenie prototypu powłoki do badań in vivo na zwierzętach, zwiększy zdecydowanie charakter aplikacyjny prowadzonych badań i pozwoli na szybsze wdrożenie wynalazku. Niektóre opracowane materiały polimerowe są objęte polskim zgłoszeniem patentowym P oraz międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT.PL Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem wynalazku w kierunku wykonania badań mikrobiologicznych i testów komórkowych oraz optymalizacją zaprojektowanych powłok, określeniem obszaru aplikacji i ewentualnie nadaniem im nowych funkcji. Zaawansowane technologie terapeutyczne i medyczne 12

13 Project / proposal / idea title INTELLIGENT POLYMER LAYER FOR IMPLANTS SURFACE FUNCTIONALIZATION Contact data MONIKA GOŁDA Wydział Chemii UJ, Ingardena Kraków Telephone Keywords 1. Polymer biointerface 2. Protection against corrosion 3. Controlled drug delivery Affi rmation Objectives The subject of the offer is an intelligent multi-layer coating which protects implants against corrosion processes inside human body with controlled drug delivery function. Performed research is going to result in porous (in nano and micro scale) surface of polymer layer, which will serve as drug molecules magazine (nonopores) and will increase cell adhesion on the surface (micropores). Applied polymer (the parylene family) protects surface against corrosion and at the same time can serve as background for further scientifi c research in order to obtain site-specifi c drug elution with the precise kinetics (drug concentration, time). Additionally, very thin layer made of biodegradable polymer can be attached to the modifi ed parylene layer and therefore give new possibilities in controlled drug delivery (anti-infl ammatory, anticoagulant, pain killers and/or antibiotics), depending on the place of implantation. The results of the project will be global, as the world trends in biomaterials are focused on e.g. functionalization of implants surface, limiting heavy metal ions release. Moreover, statistics show increasing number of fractures requiring the use of implants in treatment. Data estimates that in year 2050 the number of osteoporotic fractures will reach 6.3 million, whereas in 1950 only 1.6 million fractures occurred. Time to implementation (depending on the funding): 5 6 years. We are interested in cooperation with implants producers as well as orthopedists. Preparation of a prototype of the layer for in vivo animal tests will signifi cantly increase the application potential of the research and will accelerate the implementation of the invention to the market. Some of the polymer materials used in invention are described in polish patent application (P ) and PCT patent application (PCT.PL ). We are interested in further development of the invention (microbiological and in vitro cell tests) as well as optimization of the designed layers, specifi cation of the application area and possibly attaching new functions. LSOS 2012 focus advanced, non-drug therapies 13

14 Project / proposal / idea title FOOD SUPPLEMENTS AND PHYTODERMOCOSMETICS WITH HEALTH-PROMOTING PROPERTIES, BASED ON PLANT EXTRACTS, NATURAL INGREDIENTS AND INNOVATIVE FORMULAS Contact data Chem. Eng. ANCA BACIU, coordinator of production units at the Research & Development Center for Applied Biotechnology in Diagnosis and Molecular Therapy (CCD_BIODIATECH). Our institution provide prototypes of innovative products (Food supplements and Phytodermocosmetics) with health-promoting properties, based on plant extracts, natural ingredients and innovative formulas. Also provide preclinical (metabolic profi le) and clinical tests by non-invasive diagnosis (experimental ultrasonography). Telephone Keywords 1. Microencapsulation of bioactive molecules, with controlled release, for nutrition/molecular therapy and cosmetic purposes 2. Biomedical diagnosis by metabolomic fi ngerprint 3. Application of experimental microimaging for diagnosis and molecular therapy Affi rmation Objectives 1. Micro/nano(bio)encapsulation biotechnology: fundamental & experimental studies combined with applied research. We produce microcapsules & microspheres applicable as vehicles of antioxidant pigments, vitamins, functional oils, volatiles, drugs with controlled release in target internal organs or on the skin. 2. Biomedical diagnosis by metabolomic fi ngerprint non-invasive targeted analysis of blood, urine or saliva for early diagnosis based on molecular biomarkers, using high-performance technology (HPLC- PDA, HPLC-QTOF/MS). The metabolic profi le allows the identifi cation of diseases in different stages and the infl uence of diet, medicines or nutraceuticals on the human metabolism. 3. Experimental microimaging by in vivo ultrasonography on small animals, with or without contrast agents. A most advanced instrument (VEVO 2100) is available for measurements, image interpretation and quantitative evaluation. This is a project which is highly relevant not only at national level but at EU RTD community, by the valorization of these unique instruments of high performance. Agri-food/feed research & innovation: Innovation of new microcapsule compositions with targeted functionality Production at laboratory and pilot scale of different prototypes of microcapsules for nutrition and dermocosmetic studies Bio-medical research & innovation: Advanced non-invasive diagnosis by microimaging ultrasonography in vivo (on small animals) Drug-discovery specifi c trial tests using combined imaging and metabolomic investigations Diagnosis of metabolic diseases by targeted metabolomics based on multi-marker analysis (LC-QTOF/ MS) Services: Consultancy offered to companies for new recipes of food and feed supplements based on microcapsules Licence and patent offers of different original formulas LC-MS analyses for food quality and authenticity Metabolic profi le by LC-QTOF/MS untargeted vs targeted analysis) Collaborations: As research partner in European projects (Food & Health) As SME partner for product fdevelopment and prototype production (food/feed supplements, phytodermocosmetics) LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 14

15 Project / proposal / idea title NEW PRODUCT FOR GUT HEALTH Contact data JANIS JASKO Production director Bimil Ltd. Telephone Keywords 1. gut microfl ora modulation 2. Partner search 3. Patented product Affi rmation Our company has developed new product for gut health SYNBUTYR, performed initial clinical observations and released it in Latvian market. SYNBUTYR helps people with chronic constipations or diarrhea, excessive gas formation, IBD and Crohn s disease. Product holds national patent. Objectives Product is highly competitive and we look for the partners to manufacture and distribute it globally. To further develop our product, to make it more easy to produce in large scale we are looking for partners: coated granular substance manufacturer medium/large scale manufacturer of coated tablets distributors/local partners in EU and worldwide For further clinical trials we are looking for a University Hospital and/or CRO. LSOS 2012 focus drug discovery & research 15

16 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu LEAN LIFE SOCIETY (LLS) Dane kontaktowe HENRYK METZ, menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem, z wykształcenia informatyk. Wdraża metody ciągłego doskonalenia (Lean Management), przede wszystkim w obszarze projektowo-wdrożeniowym oraz IT. Zajmuje się także Inżynierią Systemów oraz Szczupłym rozwojem produktów i usług. Szkoli z zakresu metod zarządzania projektami, ciągłego doskonalenia, przywództwa i analizy procesów biznesowych. Zainteresowania: fotografi a, muzyka klasyczna gitarowa, psychologia biznesu, ciągłe doskonalenie. Telefon Słowa kluczowe 1. Jakość życia 2. Szczupłe Zarządzanie sobą 3. Nadwaga, zdrowie, sprawność Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Aplikacja system doradczy (ekspertowy) na urządzenia mobilne, dzięki której użytkownik w prosty, a przede wszystkim atrakcyjny sposób będzie mógł zaprojektować, a następnie zrealizować swój indywidualny proces pozbycia się nadwagi oraz utrzymania rezultatów w długim czasie. Koncepcja procesu ciągłego doskonalenia, z wykorzystaniem minimum środków, które są konieczne do osiągnięcia celu i śledzenia tylko dwóch wskaźników, jest oparta o zasady Lean Management oraz osobiste, 3,5 letnie doświadczenia, a także zgromadzoną bazę wiedzy Autora. System nie wymaga stosowania żadnych programowych diet, ani suplementów wspomagających odchudzanie. Jest całkowicie ekologiczny. System został przetestowany na innych osobach (7 miesięcy), co pozwoliło potwierdzić jego skuteczność. Pierwotną grupą docelową są mężczyźni, w wieku 40+, średniozamożni, intensywnie pracujący oraz prowadzący siedzący tryb życia, nie mający czasu na regularne uprawianie sportu, czy wizyty w klubach fi tness. Rynki docelowe (globalny): anglojęzyczny (USA, UK, inne kraje) i niemieckojęzyczny (Niemcy< Austria). Czas opracowania i wprowadzenia na rynek: 6 miesięcy. Dodatkowo: portal społecznościowy wymiana doświadczeń. Celem jest dostarczenie unikalnego produktu wspierającego użytkownika w budowie własnego systemu doskonalenia, który w łatwy, przyjemny, minimalistyczny sposób pomoże mu w rozwiązaniu problemów z nadwagą, poprawi jakość życia, a także umożliwi utrzymanie rezultatów w długim czasie. Dostępne na rynku środki (diety, suplementy diety, programy ćwiczeń, kluby fi tness) są dla większości przedstawicieli określonej wyżej grupy docelowej zbyt uciążliwe w stosowaniu, zajmujące zbyt dużo czasu, mało satysfakcjonujące i nieprzyjemne, co skutkuje szybką rezygnacją, powrotem do poprzedniego stanu, frustracją. Ten system przełamuje stereotypy myślenia związane z problemem pozbywania się nadwagi i utrzymywania rezultatów. Rozwiązanie budowane na platformie własnej, unikalnej bazy wiedzy oraz systemu ekspertowego z regułami stosowanymi w metodach takich jak np. Lean Management. Kierunek rozwoju: to rozwiązanie umożliwia jego wykorzystanie w innych obszarach zastosowań metod CI z prostym, dwuwskaźnikowym systemem ekspertowym i dowolną bazą wiedzy. Wkład fi nansowy partnerów umożliwi równoległą realizację projektu dla Windows Phone 8, ios i Android, a także rozwój portalu towarzyszącego oraz promocję. Jakość życia 16

17 Project / proposal / idea title LEAN LIFE SOCIETY (LLS) Contact data HENRYK METZ, manager with 25 years professional experience in ICT, Project/Program Management, Lean Management and Lean Product Development area. President of INQ Sp. z o.o. and Polish International Council On Systems Engineering Emerging Chapter. Area of interest: Lean Management (Lean Thinking), including kaizen, Lean IT, VSM Value Stream Mapping, PDVSM Product Development VSM, LPDF Lean Product Development Flow, Process Improvement, Lean Offi ce, Lean Services, Waste free project management. Telephone Keywords 1. Life quality 2. (Personal) Lean Management 3. Overweight, salubrious, good shape Affi rmation Software expert system, for mobile equipment (smartphones). If your efforts to lose weight thus far have been thwarted, there could be a simple, psychological barriers: lack of time, lack of motivation, shame (e.g. to go to the gym, and do aerobics with others) This application for mobile equipment helps you to prepare your own self-improvement process. Based on unique expert system and knowledge base, this system, step by step, leads you to healthier and more satisfying life. You can achieve accomplished results and keep fi t without practice hard diets, physical training or diet appendixes / pharmacological support. All you have to do is to build your own process, and consequently actualize it, supporting by this software. The range of the project: global (English and German languages version). Time to market: 6 months (implementation up to 4 months). Expert system + knowledge base were tested by small group (with success), during the period of 15 months. Author use this algorithm since 2009, loosing more than 30 kilos, and sustain results effortless. Objectives 1. Provide a product which supports users in self-improvement process, including weight loss and weight control, 2. Reduce time spent tracking, collating and preparing data for use to control and develop this process, 3. Allow improved decision making by providing timely access to appropriate data, including viewing of clear forms and sheets, 4. Provide dedicated expert system for better decision making and problem solving, 5. Provide tools for standardizing the handling of imaging and data 6. Provide a collaborative environment (additional portal) for all LLS users. Project schedule: 1. Mobile application for Windows Phone 8 + LLS webpage, both English and German language version 2. Mobile application for ios (as above), 3. Mobile application for Android (Polish language version only). Period of development: up to 4 months. LSOS 2012 focus food, cosmetics and human immediate environment 17

18 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu MATRIX-PET: TOMOGRAF ZBUDOWANY Z BLOKÓW SCYNTYLATORA POLIMEROWEGO Dane kontaktowe TOMASZ BEDNARSKI doktorant 2 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Telefon Słowa kluczowe 1. Pozytonowa Tomografi a Emisyjna 2. Zastosowanie scyntylatorów polimerowych 3. Metoda czasu przelotu Abstrakt prezentacji Cele Pole zainteresowania na LSOS 2012 Matrix-PET jest jednym z dwóch nowatorskich projektów dla Pozytonowej Tomografi i Emisyjnej, rozwijanych obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim [1]. Pomysł jest opisany we wniosku patentowym [2]. Innowacyjność pomysłu tkwi w zastosowaniu dużych i grubych płyt scyntylatora polimerowego zamiast kryształów scyntylacyjnych, które są wykorzystywane w komercyjnie produkowanych tomografach PET. Unikatowość pomysłu leży w możliwości przetworzenia na sygnały elektryczne sygnałów, które docierają do fotopowielaczy bezpośrednio z miejsca interakcji. Umożliwi to otrzymywanie sygnałów, które nie są zniekształcone w wyniku odbić od powierzchni scyntylatora, a tym samym lepszej rozdzielczości czasowej sygnałów. Pomiar czasu i amplitudy sygnału będzie się odbywał przy użyciu fotopowielaczy tworzących macierz wokół płyty. Punkt interakcji w obszarze płyty będzie rekonstruowany przy wykorzystaniu: (i) rozkładu czasu sygnałów pochodzących z fotopowielaczy oraz (i) rozkładu amplitud tych sygnałów. Takie rozwiązanie pozwala na wyznaczenie głębokości oddziaływania kwantów gamma w płycie scyntylacyjnej poprzez analizę amplitud sygnałów pochodzących z fotopowielaczy umieszczonych po bokach płyty. Dzięki temu możliwe jest używanie grubych płyt scyntylatora bez pogorszenia rozdzielczości przestrzennej związanej z brakiem informacji o miejscu (głębokości) oddziaływania kwantu gamma w detektorze, która występuje w obecnie sprzedawanych komercyjnie tomografach PET. Zwiększenie grubości detektora i wysoka akceptancja pozwala na wydajną detekcję kwantów gamma w scyntylatorach polimerowych. Sygnały w nich otrzymywane charakteryzuje doskonała rozdzielczość czasowa. Pozwala to na efektywne wykorzystanie metody czasu przelotu. [1] P. Moskal et al., Bio-Algorithms and Med-Systems 7 (2011) 73. [2] P. Moskal, Patent applications: PCT/PL2010/00061 (2010). Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracujemy obecnie nad zbudowaniem prototypu detektora do Pozytonowej Tomografi i Emisyjnej opierającego się na scyntylatorach polimerowych. Zaletą budowanego detektora będzie mniejszy koszt produkcji w porównaniu do komercyjnie używanych tomografów. Poszukujemy fi rm (partnerów biznesowych) zainteresowanych udziałem w fi nansowaniu badawczego etapu rozwoju projektu, który będzie zakończony zbudowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu tomografu PET. Diagnostyka medyczna 18

19 Project / proposal / idea title MATRIX-PET: PET DETECTOR BASED ON LARGE BLOCKS OF POLYMER SCINTILLATORS Contact data TOMASZ BEDNARSKI 2 nd year Ph.D. student at Jagiellonian University in Cracow Telephone Keywords 1. Positron Emission Tomography 2. Usage of polymer scintillator 3. Time of fl ight (TOF) method Affi rmation Objectives Matrix-PET is a novel detector solution for the Positron Emission Tomography. It is one of the two methods which is developed at present at the Jagiellonian University [1]. The detector idea is a subject of a patent application [2]. Novelty of the concept lies in using the large and thick organic scintillators blocks as a detector of gamma quanta instead of crystal scintillators used in current commercial PET scanners. Its uniqueness constitutes the solution of light collection allowing for the conversion to the electric signal of direct light. This method allows to achieve a time resolution which is not affected by the deformation of light pulses due to refl ections at scintillators surfaces. Such PET detector would consist of organic scintillator plates. The measurement of time and amplitude of light signals is carried out by photomultipliers matrix arranged around the chamber. The interaction point within the plane of the plate can be reconstructed based on both: (i) the distribution of time of the signals from photomultipliers and (ii) distribution of amplitudes of the recorded signals. Such solution enables also determination of the depth at which the gamma quantum has been absorbed (DOI) on the basis of the distribution of amplitudes of signals from photomultipliers which can be arranged also on front and back sides. This feature allows to use thick plates without worsening of spatial resolution due to the DOI problem occurring in the current PET tomographs. Enlargement of the thickness, and high acceptance, enables effi cient detection of gamma quanta using organic plastic scintillators, which are characterized by excellent time resolution. This solution would also enable effective usage of the TOF method. [1] P. Moskal et al., Bio-Algorithms and Med-Systems 7 (2011) 73. [2] P. Moskal, Patent applications: PCT/PL2010/00061 (2010). At Jagiellonian University we work at building prototype of the Positron Emission Tomography scanner based on polymer scintillator. Proposed solutions will be cheaper comparing with cost of commercial PET scanners. We are looking for companies (business partners) interested in participating in fi nancing of research stage of our project. The project will be fi nished by building operative prototype of PET scanner. LSOS 2012 focus medical diagnostics 19

20 Tytuł projektu / wniosku / pomysłu SKOJARZONA TERAPIA ANTYNOWOTWOROWA Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH APLIKACJI ZAREJESTROWANYCH LEKÓW Dane kontaktowe Dr WOJCIECH PLACHA Katedra Biochemii Lekarskiej UJCM ul. Kopernika 7c; Dr MONIKA PIWOWAR Zaklad Bioinformatyki i Telemedycyny UJCM. Kopernika 7e; Telefon (12) (12) Słowa kluczowe 1. Terapia skojarzona 2. Leki antynowotworowe 3. Nowe aplikacje leków Abstrakt prezentacji Cele Istotą projektu jest poznanie wpływu synergizmu wybranych ligandów dla receptorów jądrowych zastosowanych razem z cytostatykami na komórki nowotworowe w celu udoskonalenia standardowej terapii onkologicznej. Przyjęto hipotezę, że leki z innych grup niż klasyczne leki antynowotworowe zastosowane wraz ze standardową chemioterapią mogą zwiększać skuteczność leczenia. Czas realizacji projektu w zakresie badań podstawowych przewidziany jest na okres 3 lat z możliwością kontynuacji badań aplikacyjnych i klinicznych w kolejnych latach. Spodziewane wyniki będą podstawą do: 1. Opracowania skuteczniejszych, schematów leczniczych w terapii nowotworów 2. Zmniejszenia toksyczności i skutków ubocznych chemioterapii 3. Analizy molekularnych zmian dotyczących kluczowych genów zaangażowanych w procesy nowotworowe pod wpływem nowych schematów terapeutycznych 4. Przygotowania nowych aplikacji dla leków testowanych w projekcie 5. Obniżenia kosztów terapii antynowotworowych przy jednoczesnym wzroście skuteczności terapii 6. Przygotowania do badań II stopnia Celem projektu jest ocena: 1. roli receptorów jądrowych w skojarzeniu z tradycyjną terapią onkostatyczną w regulacji procesów proliferacji komórek nowotworowych i mechanizmów kierowania ich na drogę apoptozy na poziomie molekularnym. 2. wpływu aktywacji receptorów jądrowych z udziałem ligandów w skojarzeniu z tradycyjną terapią onkostatyczną na ekspresję wybranych białek istotnych w procesach progresji guza, lekooporności i angiogenezy. 3. doboru skutecznych minimalnych dawek terapeutycznych badanych leków wraz W ramach współpracy oczekujemy: Kontaktu ze specjalistami z dziedziny modelowania molekularnego w szczególności symulacji dokowania ligandów do białek receptorów jądrowych Zaangażowania się zespołu posiadającego możliwość badań na zwierzętach W kolejnych latach także udziału placówek klinicznych w celu wdrożenia potencjalnej metody terapeutycznej Oferujemy wsparcie merytoryczne wysoko wykwalifi kowanej kadry naukowej, wspólne publikacje oraz możliwość dalszej współpracy w projektach naukowo-badawczych Pole zainteresowania na LSOS 2012 Poszukiwanie i rozwój leków 20

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo