ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, poprzez : preferowanie uniwersalnych wartości wychowawczych i wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów i wychowanków, dążenie do spełniania oczekiwań młodych ludzi w kierunku rozwoju ich osobowości poprzez dobór różnorodnych form pracy, kształcenie postaw człowieka czującego się Polakiem, Europejczykiem i świadomym obywatelem świata, przygotowanie uczniów do samodzielnego życia i dalszej nauki, przygotowanie uczniów do pracy w wybranym zawodzie, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, regionalnej, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucie odpowiedzialności uczniów, wpajanie zasad dobrego wychowania i ogólnej kultury, przekazywanie podstaw wiedzy, umożliwiającej samodzielne dokształcanie, doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie się, otwartość na nowe trendy, kierunki techniki i postęp cywilizacyjny, podtrzymywanie i rozwój tradycji szkoły oraz dbałość o zachowanie wartości i dorobku narodowego. 2

3 WIZJA Wysoka etyka zawodowa kadry nauczycieli i stałe doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych. Przygotowanie ucznia do pracy zawodowej z możliwością dalszego kształcenia i własnego rozwoju. Tworzenie nowych kierunków kształcenia. Wykorzystywanie nowych technik i technologii w realizacji treści kształcenia, w tym technik komputerowych. Kształcenie poprzez łączenie teorii z praktyką. Kształcenie umiejętności kluczowych. Rozszerzenie nauki języków obcych. Tworzenie atmosfery przyjaznej i życzliwej uczniom, ale jednocześnie stawiającej im wysokie wymagania. Promowanie szkoły w regionie. Dbałość o różnorodne zainteresowania uczniów i wszechstronny ich rozwój. Promowanie i nagradzanie uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami. Spójna polityka kształcenia i wychowania młodzieży. Dostosowanie zajęć praktycznych do potrzeb środowiska. Wychowanie prozdrowotne młodzieży. Doposażenie bazy placówki w sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Modernizacja zaplecza sportowego. Wdrażanie umiejętności efektywnego uczenia się (rozwijanie technik). Kształcenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Powszechna dostępność społeczności szkolnej do pracowni komputerowych i Internetu. Weryfikacja i egzekwowanie kodeksu zachowań uczniów w stosunku do obowiązujących norm. Kontynuacja i doskonalenie współpracy z absolwentami. 3

4 CELE OGÓLNE DO KTÓRYCH SZKOŁA BĘDZIE DĄŻYĆ: Cele szkoły wynikają z misji wypracowanej przez całą społeczność szkolną. Program rozwoju szkoły jest rozpisaną formą realizacji dążeń i aspiracji uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą oraz grup społecznych z nią związanych. Ma on postać dynamiczną, przystosowaną do zmieniających się warunków zewnętrznych. kształtowanie umiejętności zawodowych absolwentów zgodnie ze standardami zawodów i specjalności, rozbudzenie potrzeby i nawyków intelektualnych oraz aspiracji życiowych, wdrażanie do samodzielnej pracy, kształcenie technik efektywnego uczenia się, kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji i ich przetwarzania, przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu, przygotowanie do pracy w zespole, ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z tradycją, historią i kulturą regionu i kraju, ukształtowanie człowieka, który szeroko postrzega dzieje Państwa, Europy, jej kulturę i dorobek naukowy, kulturowy i gospodarczy, kształtowanie postawy odpornej na zagrożenia współczesnej cywilizacji, przygotowanie do samodzielnej pracy umysłowej i ciągłego podnoszenia wiedzy i zdobywania różnych kwalifikacji w tym zawodowych, zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i dbałość o należyte wynagradzanie za pracę, unowocześnianie wyposażenia klas i pracowni, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, które będą zachęcały młodzież do rozwijania zainteresowań i doskonalenia siebie, zachęcanie rodziców do angażowania się w życie szkoły i większej odpowiedzialności za sprawy wychowawcze, budowania wizerunku szkoły cieszącego się uznaniem w środowisku, promocja szkoły w mediach. 4

5 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ SZKOŁY Szanse: wykorzystanie potencjału demograficznego z Torunia i okolic, kontynuowanie tradycji zawodowych w rodzinie, zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, architektury krajobrazu i ogrodnictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wiertnika, operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, współpraca z branżowymi firmami w zakresie praktycznej nauki zawodu, pozyskiwanie środków materialnych od samorządu terytorialnego, sponsorów i rodziców, dofinansowanie przez gminę kosztów dokształcania nauczycieli, koncentracja środków w samorządzie lokalnym, wykorzystanie do celów zarobkowych posiadanej bazy lokalowej, utrzymanie ścisłego kontaktu z absolwentami pracujących w mediach w celu włączania ich do promocji szkoły, aktywny udział rodziców w życiu szkoły (przykłady karier zawodowych), współpraca z innymi szkołami, międzynarodowa wymiana młodzieży, stworzenie nowych pracowni specjalistycznych, tworzenie nowych kierunków kształcenia pod potrzeby rynku pracy. Zagrożenia: niż demograficzny, coraz więcej dzieci rodziców mobilnych zawodowo, obniżenie dynamiki gospodarki, zróżnicowane środowisko rodzinne uczniów z tendencją do jeszcze większego rozwarstwienia, głównie materialnego, brak stabilizacji rynku pracy, niedostateczna ilość środków finansowych na organizowanie szkoleń, studiów dla nauczycieli, na działalność statutową szkoły, szybki, stały postęp technologiczny i pojawiający się dystans między wyposażeniem pracowni szkoły a współcześnie obowiązującymi standardami, często zmieniające się przepisy dotyczące organizacji szkolnictwa, systemowe obniżanie prestiżu szkolnictwa zawodowego 5

6 DZIAŁANIA PRIORYTETOWE W REALIZOWANIU PLANU ROZWOJU SZKOŁY Koncepcja pracy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska zgodna jest z obowiązującymi standardami, które zawarte są w 4 podstawowych płaszczyznach: 1. Koncepcja pracy szkoły 2. Zarządzanie i organizacja 3. Wychowanie i opieka 4. Kształcenie 6

7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Przygotowanie absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia. Kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy i kontynuowanie staży pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia przez absolwentów odpowiedzialne wszyscy realizacji 2. Promocja szkoły z wykorzystaniem środków medialnych Rozpoznawalność szkoły w Środowisku lokalnym i regionie, uzyskanie zaplanowanej wielkości naboru 3. Pozyskiwanie sponsorów Sfinansowanie części zaplanowanych zamierzeń zespół do spraw promocji, i uczniowie kadra kierownicza 4. Tworzenie nowych kierunków kształcenia zgodnie z rozpoznaniem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). Utworzenie nowych oddziałów Zmodernizowane programy nauczania na istniejących kierunkach Dyrektor szkoły 5. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Poprawa jakości pracy szkoły kadra kierownicza zespoły nauczycielskie 6. Ustawiczne doskonalenie kadry pedagogicznej: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna rada pedagogiczna 7

8 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 7. Zobowiązanie całej społeczności szkolnej do kształtowania pozytywnego wizerunku ZSIŚ. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku Szkoła jako lokalne centrum kultury 8. Przestrzeganie praw dziecka i ucznia Brak skarg u Rzecznika Praw Dziecka i Ucznia odpowiedzialne realizacji społeczność szkolna rada pedagogiczna 9. Przekazywanie informacji o strukturze egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie i rodzice znają zasady i procedury obowiązujące podczas egzaminów. wychowawcy klas poszczególnych przedmiotów 10. Udział w Toruńskich Dniach Kariery. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, upowszechnienie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących rynku pracy, predyspozycji zawodowych, udział w warsztatach i wykładach. Beata Małkiewicz 11. Udział w programie Światowy tydzień przedsiębiorczości i Dniu Przedsiębiorczości. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez udział w warsztatach i wykładach. Beata Małkiewicz 12. Udział w programie Tydzień dla oszczędzania. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie oszczędzania, pomnażania kapitału, uczestniczą w warsztatach. Beata Małkiewicz 13. Udział w projektach w ramach Programu Uczenie się przez całe życie program Erasmus+ Uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności oraz poznają nowe rynki pracy w ramach praktyk odbywających się zagranicą oraz szkoleń i konferencji w Polsce. Rozwinięcie współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów zawodowych w celu integracji międzyprzedmiotowej i kształcenia umiejętności praktycznych. Wyposażenie Wszyscy 8

9 L.p. Zadania Kryterium sukcesu pracowni odnawialnych źródeł energii w środki dydaktyczne. odpowiedzialne realizacji 14. Udział w projekcie Agro na 6 program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Nauczyciele przedmiotów zawodowych 15. Udział w projekcie Nowa jakość kształcenia zawodowego. Staże zawodowe odbywane przez młodzież u pracodawców w okresie letnim w ramach projektu Dyrekcja, wyznaczeni 16. Udział w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności oraz poznają nowe rynki pracy w ramach praktyk odbywających się zagranicą. Dyrekcja, wyznaczeni 17. Udział w projekcie Adaptacja i wyposażenie pracowni dla praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZSIŚ w Toruniu. Zakup maszyn do praktycznej nauki zawodu oraz adaptacja pracowni dla technika architektury krajobrazu Dyrekcja, praktycznej nauki zawodu lata Standaryzacja zadań egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących wśród uczniów klas programowo najwyższych; standaryzacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poprawa zdawalności egzaminów zawodowych Nauczyciele przedmiotów zawodowych lata Aplikowanie do proponowanych projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wybór naszej placówki do udziału w projektach Nauczyciele koordynatorzy 20. Udział nauczycieli w szkoleniach na egzaminatorów realizowanych przez OKE w celu uzyskania uprawnień do egzaminowania uczniów. Podniesienie kompetencji nauczycieli, poprawa zdawalności egzaminów Nauczyciele 9

10 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Poprawa stanu technicznego pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły. Pracownie z pełnym i ergonomicznym wyposażeniem odpowiedzialne realizacji kadra kierownicza 2. Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. Pracownie z pełnym i nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym kadra kierownicza 3. Kontynuacja prowadzenia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych w 4-letnim technikum 4. Monitoring jakości pracy szkoły. Poprawa jakości pracy szkoły w monitorowanych obszarach kadra kierownicza organ zarządzający 5. Egzekwowanie standardów jakości pracy pracowników szkoły. Wprowadzenie w życie standardów pracy rada pedagogiczna 6. Prowadzenie WDN. Szkolenia WDN Izabela Boroch 7. Modernizacja parku maszynowego szkoły. Wymiana wyeksploatowanych pojazdów kadra kierownicza w miarę dostępu do środków finansowych 8. Modernizacja budynku szkoły, internatu, otoczenia. Remont pracowni, węzła cieplnego Kadra kierownicza 9. Pozyskiwanie funduszy ze środków UE. Korzystanie z sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich kadra kierownicza 10. Zorganizowanie obchodów 70-lecia szkoły. Sprawnie przeprowadzone obchody rada pedagogiczna i pracownicy administracyjni

11 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 11. Kontynuacja prowadzenia protokolarza. Wszystkie uchwały i wnioski znajdują się w protokolarzu. odpowiedzialne realizacji dyrektor 11. Organizacja projektu na najlepszą klasę w szkole. Comiesięczne zestawienie frekwencji uczniów wszystkich klas i wyłonienie trzech najlepszych klas. wychowawcy klas, opiekun samorządu rok szkolny 12. Rozbudowa oczka wodnego z kaskadą, byliniarniiwymiana/dosadzanie roślin. Estetyczny wygląd terenów zielonych wokół szkoły. opiekunowie praktyk, pracownicy szkoły cały rok kalendarzowy, 13. Organizacja Drzwi Otwartych Szkoły oraz konkursu dla gimnazjalistów Razem w Unii oraz Ekochemia. Promocja szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy 14. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Stały dostęp uczniów i rodziców do ocen i frekwencji Dyrekcja, wszyscy 11

12 WYCHOWANIE I OPIEKA L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Kształtowanie w wychowankach poprawnych zachowań. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym). Zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych na terenie szkoły i w jej okolicy odpowiedzialne wychowawcy i pedagog szkolny realizacji 2. Kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych ucznia i uwrażliwianie go na potrzeby innych. Wzrost zachowań społecznie akceptowanych prezentowanych przez uczniów. Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne oraz w wolontariacie wychowawcy i pedagog szkolny 3. Integracja społeczności uczniowskiej. Brak przejawów dyskryminacji wśród uczniów i zdarzeń świadczących o istnieniu tzw. fali, utożsamianie się uczniów ze szkołą, właściwe relacje między uczniami rada pedagogiczna, wychowawcy, pedagog 4. Wdrażanie zasad samorządności wśród młodzieży szkolnej. Samodzielne podejmowanie przez uczniów decyzji dotyczących życia społeczności uczniowskiej opiekun samorządu i wychowawcy klas 5. Wdrażanie uczniów do obiektywnej samooceny. Umiejętność zdefiniowania swoich mocnych i słabych stron przez uczniów wychowawcy i pedagog szkolny 6. Wdrażanie profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałanie patologiom. Zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych na terenie szkoły i w jej okolicy. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających wychowawcy i pedagog szkolny 12

13 L.p. Zadania Kryterium sukcesu zainteresowania odpowiedzialne realizacji 7. Unikanie faworyzowania młodzieży. Poczucie równych szans wśród młodzieży rada pedagogiczna 8. Promowanie najlepszych uczniów. Zapewnienie stypendiów za wyniki w nauce, nagród, miejsc pracy 9. Utrwalanie bliskiej współpracy z rodzicami uczniów. Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, - pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy szkoły - udział rodziców uczniów w opiniowaniu dokumentów regulujących pracę szkoły - zachęcanie rodziców uczniów do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły jako placówki edukacyjnej rada pedagogiczna dyrektor, wychowawcy, pedagog, 10. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną dla uczniów. Pozyskiwanie środków na pomoc socjalną dla uczniów z właściwych dla ich miejsca zamieszkania ośrodków pomocy. Pozyskiwanie żywności z Fundacji Bank Żywności w Toruniu pedagog, wychowawcy klas 11. Współpraca z poradniami psychologicznopedagogicznymi, realizacja zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnie, indywidualizacja pracy z uczniami. Spełnianie wymagań edukacyjnych przez uczniów posiadających opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych pedagog szkolny, wychowawcy klas, 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach statutowych. Pomoc specjalistów w rozwiązaniu konkretnych problemów wychowawczych pedagog szkolny 13. Pedagogizacja rodziców Aktywny udział rodziców w życiu społeczności szkolnej i wzrost ich świadomości pedagogicznej wychowawcy i pedagog szkolny 13

14 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 14. Wdrażanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Zmniejszenie ilości uczniów wchodzących w konflikt z prawem. Właściwe zachowanie pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia odpowiedzialne wszyscy pracownicy szkoły realizacji 15. Zapobieganie przejawom dyskryminacji w szkole. 16. Kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zmniejszenie ilości zdarzeń świadczących o dyskryminacji. Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. pedagog, wicedyrektor, wychowawcy wszyscy rok szkolny rok szkolny 17. Opieka nad uczniami z rodzin mobilnych zawodowo. Opracowanie listy uczniów z rodzin mobilnych zawodowo. Uczniowie będą mieli zapewnioną pomoc. pedagog, wychowawcy rok szkolny 18. Udział w programie Bezpieczna i przyjazna szkoła Spadek liczby zachowań agresywnych Wykreowanie klimatu więzi emocjonalnej między uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów dyrektor, pedagog, wychowawcy, rok szkolny 14

15 KSZTAŁCENIE L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Aktualizowanie programów nauczania (ewaluowanie i modernizowanie programów nauczania na istniejących kierunkach). Korzystanie z nowatorskich i zmodyfikowanych programów nauczania odpowiedzialne realizacji rada pedagogiczna 2. Wdrażanie technik komputerowych podczas realizacji zajęć (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT). Realizacja ćwiczeń projektowych z przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, gry giełdowe, stosowanie technik komputerowych: prezentacje w Power Point przedmiotów 3. Praca z uczniem zdolnym (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych). Osiąganie przez uczniów wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych i technicznych rada pedagogiczna 4. Praca z uczniem słabym (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia). Promocja do kolejnej klasy rada pedagogiczna 5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi, wymiana młodzieży w ramach projektów Erasmus+ Międzynarodowa wymiana młodzieży języków obcych 6. Rozwijanie interpersonalnych umiejętności ucznia oraz swobodnego zachowania się na rynku pracy. Efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe. Umiejętność autoprezentacji i tworzenia dokumentów potrzebnych podczas poszukiwania pracy (efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego) wychowawcy i pedagog szkolny 7. Rozwijanie współpracy z firmami branżowymi współpracującymi w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy Podpisanie listów intencyjnych z firmami branżowymi, zapewnienie miejsc do odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dyrekcja szkoły i przedmiotów zawodowych 15

16 L.p. Zadania Kryterium sukcesu służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. odpowiedzialne realizacji 8. Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych młodzieży. Ustalenie i wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Wysoki poziom satysfakcji uczniów z zajęć dydaktycznych rada pedagogiczna 9. Realizowanie ścieżek międzyprzedmiotowych w ramach starej podstawy programowej. Umiejętności i wiadomości nabyte podczas realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych uczniowie wykorzystują w procesie edukacyjnym rada pedagogiczna Stosowanie PSO. Ocenianie zgodnie z zasadami kryterialnymi, a nie uznaniowymi rada pedagogiczna 11. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). Zwiększenie efektywności realizacji podstawy programowej rada pedagogiczna 12. Wprowadzenie rozwiązań służących efektywniejszemu wykorzystaniu wyników diagnoz i analiz do monitorowania osiągnięć i wspierania rozwoju każdego ucznia. Coraz lepsze wyniki osiągane przez uczniów rada pedagogiczna 13. Przygotowanie uczniów do podejmowania zadań związanych z procesem uczenia się przez całe życie. Spotkania z absolwentami(ludźmi sukcesu) w celu wskazania kierunku rozwoju rada pedagogiczna 14. Uczestnictwo uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych pogłębiających wiedzę i umiejętności. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczodyrektor prowadzący zajęcia rok szkolny 16

17 L.p. Zadania Kryterium sukcesu matematycznych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z matematyki, uzyskują lepsze wyniki w nauce oraz wykorzystują uzyskaną wiedzę w praktyce. Uzyskują pozytywny wynik na egzaminie maturalnym z matematyki. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z przedmiotów zawodowych, uzyskują lepsze wyniki w nauce oraz wykorzystują uzyskaną wiedzę w praktyce. Uzyskują pozytywny wynik w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 15. Przekazywanie pozytywnych wzorów zachowania. Wykształcenie u uczniów postaw (postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji) sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 16. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zawodu oraz kwalifikacji zawodowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Cergię. Uczniowie uzyskują praktyczną wiedzę i informacji na temat zastosowanych technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach ogrodniczych Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkołach zawodowych. odpowiedzialne wychowawcy klas, wychowawcy internatu przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych, przedmiotów zawodowych kierownik praktycznej nauki zawodu realizacji V - VI rok szkolny rok szkolny 17

18 OGÓLNE CECHY ABSOLWENTA KOŃCZĄCEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Absolwent jest: świadomy własnej wartości i możliwości indywidualnego rozwoju, szanuje godność własną i drugiego człowieka, wykazuje tolerancję wobec innych kultur, ras, wyznań, poglądów, świadomy więzi ze społecznością lokalną, umie samodzielnie planować swoją pracę, podejmuje odpowiedzialne decyzje i radzi sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, dobry, kreatywny, skuteczny członek zespołu, potrafi korzystać z wszelkich źródeł informacji, posiada umiejętność pracy z komputerem, potrafi wskazać swoje uzdolnienia, moce i słabe strony swojej osobowości, posiada umiejętność skutecznej komunikacji i negocjacji, uczciwy, solidny, pracowity i ambitny, posiada umiejętność kierowania małym zespołem, odpowiedzialny za wykonane dzieło, posiada świadomość, że wiedza, którą zdobył jest punktem wyjściowym do dalszego kształcenia się, charakteryzuje się kulturą osobistą i życzliwością. Szczegółowe cechy absolwentów poszczególnych typów szkół są określone w podstawie programowej dla określonych zawodów. 18

19 SPOSOBY KONTROLOWANIA REALIZACJI ZADAŃ PLANU ROZWOJU SZKOŁY MONITOROWANIE I EWALUACJA W ramach monitoringu będą realizowane 2 kluczowe zadania: 1. Rejestrowanie postępów w realizacji przyjętego planu strategicznego. 2. Modyfikacja podjętych działań, które wymusi dynamiczne otoczenie szkoły oraz procesy zachodzące w pracy samej szkoły. Ewaluacji podczas całego procesu wdrażania w życie planowanych zamierzeń może być prowadzona systematycznie tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Pięcioletni program rozwoju szkoły jest podstawą do tworzenia rocznych programów rozwoju szkoły. Te drugie, będą zawierać szczegółowy harmonogram działań realizujących poszczególne zadania. Sposoby kontrolowania realizacji zadań programu rozwoju szkoły: hospitacje lekcji, lekcje koleżeńskie otwarte, pomiary jakości pracy dydaktycznej z danego przedmiotu, analiza realizacji programu danego przedmiotu danego roku, badanie losów absolwentów, ankiety i opinie na temat szkoły przeprowadzane wśród: uczniów, rodziców, nauczycieli, analiza kosztów i przychodów szkoły, systematyczna kontrola realizacji planów i ich terminów, kontrola stanu technicznego budynku szkolnego. Modyfikacja przyjętego programu rozwoju szkoły w trakcie jego realizowania może nastąpić na skutek: wniosków z kontroli realizacji zadań programu rozwoju szkoły, wniosków ze spotkań zespołów przedmiotowych i ich liderów, wniosków zespołu wyłonionego z grona rady pedagogicznej do ciągłej kontroli realizacji programu rozwoju szkoły, na wniosek każdego członka społeczności szkolnej zgłoszony w formie poprawki do programu rozwoju szkoły zaakceptowanej przez radę pedagogiczną. 19

20 Zespół opracowujący: - Małgorzata Sobczak - Barbara Sagała - Elżbieta Żrałka - Lucyna Stodolak - Ewelina Derkowska - Anna Kolas - Iwona Tuszyńska Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 11 września 2014 r. Zgodnie z art. 41 ust. pkt. 1 ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r. z późniejszymi zmianami.) A k c e p t u j ę: 20

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY NA LATA 2013-2018 Spis treści I. Wstęp. II. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły. Podstawa prawna opracowania koncepcji. Dokumentacja szkolna wykorzystana do

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 1. Podstawa prawna: KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 - Ustawa z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015.

Plan rozwoju. ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015. Plan rozwoju ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015. Misja szkoły Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczna dla ucznia, wspomagającą rodziców w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała nr 000.14.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata Szkoła Podstawowa w Błoniu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata Szkoła Podstawowa w Błoniu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2009 2013 Szkoła Podstawowa w Błoniu Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2013 W obszarze kształcenia: I Podnoszenie standardów nauczania, uczenia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2015/2016 Sformułowanie założeń strategicznych koncepcji szkoły, poprzedzone zostało analizą danych. Analiza umożliwiła

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata szkolne 2011-2015. ZESPÓŁ SZKÓŁ Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata szkolne 2011-2015. ZESPÓŁ SZKÓŁ Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata szkolne 2011-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. Blaise Pascal Nowy

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo