ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, poprzez : preferowanie uniwersalnych wartości wychowawczych i wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów i wychowanków, dążenie do spełniania oczekiwań młodych ludzi w kierunku rozwoju ich osobowości poprzez dobór różnorodnych form pracy, kształcenie postaw człowieka czującego się Polakiem, Europejczykiem i świadomym obywatelem świata, przygotowanie uczniów do samodzielnego życia i dalszej nauki, przygotowanie uczniów do pracy w wybranym zawodzie, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, regionalnej, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucie odpowiedzialności uczniów, wpajanie zasad dobrego wychowania i ogólnej kultury, przekazywanie podstaw wiedzy, umożliwiającej samodzielne dokształcanie, doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie się, otwartość na nowe trendy, kierunki techniki i postęp cywilizacyjny, podtrzymywanie i rozwój tradycji szkoły oraz dbałość o zachowanie wartości i dorobku narodowego. 2

3 WIZJA Wysoka etyka zawodowa kadry nauczycieli i stałe doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych. Przygotowanie ucznia do pracy zawodowej z możliwością dalszego kształcenia i własnego rozwoju. Tworzenie nowych kierunków kształcenia. Wykorzystywanie nowych technik i technologii w realizacji treści kształcenia, w tym technik komputerowych. Kształcenie poprzez łączenie teorii z praktyką. Kształcenie umiejętności kluczowych. Rozszerzenie nauki języków obcych. Tworzenie atmosfery przyjaznej i życzliwej uczniom, ale jednocześnie stawiającej im wysokie wymagania. Promowanie szkoły w regionie. Dbałość o różnorodne zainteresowania uczniów i wszechstronny ich rozwój. Promowanie i nagradzanie uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami. Spójna polityka kształcenia i wychowania młodzieży. Dostosowanie zajęć praktycznych do potrzeb środowiska. Wychowanie prozdrowotne młodzieży. Doposażenie bazy placówki w sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Modernizacja zaplecza sportowego. Wdrażanie umiejętności efektywnego uczenia się (rozwijanie technik). Kształcenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Powszechna dostępność społeczności szkolnej do pracowni komputerowych i Internetu. Weryfikacja i egzekwowanie kodeksu zachowań uczniów w stosunku do obowiązujących norm. Kontynuacja i doskonalenie współpracy z absolwentami. 3

4 CELE OGÓLNE DO KTÓRYCH SZKOŁA BĘDZIE DĄŻYĆ: Cele szkoły wynikają z misji wypracowanej przez całą społeczność szkolną. Program rozwoju szkoły jest rozpisaną formą realizacji dążeń i aspiracji uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą oraz grup społecznych z nią związanych. Ma on postać dynamiczną, przystosowaną do zmieniających się warunków zewnętrznych. kształtowanie umiejętności zawodowych absolwentów zgodnie ze standardami zawodów i specjalności, rozbudzenie potrzeby i nawyków intelektualnych oraz aspiracji życiowych, wdrażanie do samodzielnej pracy, kształcenie technik efektywnego uczenia się, kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji i ich przetwarzania, przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu, przygotowanie do pracy w zespole, ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z tradycją, historią i kulturą regionu i kraju, ukształtowanie człowieka, który szeroko postrzega dzieje Państwa, Europy, jej kulturę i dorobek naukowy, kulturowy i gospodarczy, kształtowanie postawy odpornej na zagrożenia współczesnej cywilizacji, przygotowanie do samodzielnej pracy umysłowej i ciągłego podnoszenia wiedzy i zdobywania różnych kwalifikacji w tym zawodowych, zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i dbałość o należyte wynagradzanie za pracę, unowocześnianie wyposażenia klas i pracowni, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, które będą zachęcały młodzież do rozwijania zainteresowań i doskonalenia siebie, zachęcanie rodziców do angażowania się w życie szkoły i większej odpowiedzialności za sprawy wychowawcze, budowania wizerunku szkoły cieszącego się uznaniem w środowisku, promocja szkoły w mediach. 4

5 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ SZKOŁY Szanse: wykorzystanie potencjału demograficznego z Torunia i okolic, kontynuowanie tradycji zawodowych w rodzinie, zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, architektury krajobrazu i ogrodnictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wiertnika, operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, współpraca z branżowymi firmami w zakresie praktycznej nauki zawodu, pozyskiwanie środków materialnych od samorządu terytorialnego, sponsorów i rodziców, dofinansowanie przez gminę kosztów dokształcania nauczycieli, koncentracja środków w samorządzie lokalnym, wykorzystanie do celów zarobkowych posiadanej bazy lokalowej, utrzymanie ścisłego kontaktu z absolwentami pracujących w mediach w celu włączania ich do promocji szkoły, aktywny udział rodziców w życiu szkoły (przykłady karier zawodowych), współpraca z innymi szkołami, międzynarodowa wymiana młodzieży, stworzenie nowych pracowni specjalistycznych, tworzenie nowych kierunków kształcenia pod potrzeby rynku pracy. Zagrożenia: niż demograficzny, coraz więcej dzieci rodziców mobilnych zawodowo, obniżenie dynamiki gospodarki, zróżnicowane środowisko rodzinne uczniów z tendencją do jeszcze większego rozwarstwienia, głównie materialnego, brak stabilizacji rynku pracy, niedostateczna ilość środków finansowych na organizowanie szkoleń, studiów dla nauczycieli, na działalność statutową szkoły, szybki, stały postęp technologiczny i pojawiający się dystans między wyposażeniem pracowni szkoły a współcześnie obowiązującymi standardami, często zmieniające się przepisy dotyczące organizacji szkolnictwa, systemowe obniżanie prestiżu szkolnictwa zawodowego 5

6 DZIAŁANIA PRIORYTETOWE W REALIZOWANIU PLANU ROZWOJU SZKOŁY Koncepcja pracy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska zgodna jest z obowiązującymi standardami, które zawarte są w 4 podstawowych płaszczyznach: 1. Koncepcja pracy szkoły 2. Zarządzanie i organizacja 3. Wychowanie i opieka 4. Kształcenie 6

7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Przygotowanie absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia. Kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy i kontynuowanie staży pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia przez absolwentów odpowiedzialne wszyscy realizacji 2. Promocja szkoły z wykorzystaniem środków medialnych Rozpoznawalność szkoły w Środowisku lokalnym i regionie, uzyskanie zaplanowanej wielkości naboru 3. Pozyskiwanie sponsorów Sfinansowanie części zaplanowanych zamierzeń zespół do spraw promocji, i uczniowie kadra kierownicza 4. Tworzenie nowych kierunków kształcenia zgodnie z rozpoznaniem aktualnej sytuacji na rynku pracy. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). Utworzenie nowych oddziałów Zmodernizowane programy nauczania na istniejących kierunkach Dyrektor szkoły 5. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Poprawa jakości pracy szkoły kadra kierownicza zespoły nauczycielskie 6. Ustawiczne doskonalenie kadry pedagogicznej: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna rada pedagogiczna 7

8 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 7. Zobowiązanie całej społeczności szkolnej do kształtowania pozytywnego wizerunku ZSIŚ. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku Szkoła jako lokalne centrum kultury 8. Przestrzeganie praw dziecka i ucznia Brak skarg u Rzecznika Praw Dziecka i Ucznia odpowiedzialne realizacji społeczność szkolna rada pedagogiczna 9. Przekazywanie informacji o strukturze egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie i rodzice znają zasady i procedury obowiązujące podczas egzaminów. wychowawcy klas poszczególnych przedmiotów 10. Udział w Toruńskich Dniach Kariery. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, upowszechnienie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących rynku pracy, predyspozycji zawodowych, udział w warsztatach i wykładach. Beata Małkiewicz 11. Udział w programie Światowy tydzień przedsiębiorczości i Dniu Przedsiębiorczości. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez udział w warsztatach i wykładach. Beata Małkiewicz 12. Udział w programie Tydzień dla oszczędzania. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie oszczędzania, pomnażania kapitału, uczestniczą w warsztatach. Beata Małkiewicz 13. Udział w projektach w ramach Programu Uczenie się przez całe życie program Erasmus+ Uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności oraz poznają nowe rynki pracy w ramach praktyk odbywających się zagranicą oraz szkoleń i konferencji w Polsce. Rozwinięcie współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów zawodowych w celu integracji międzyprzedmiotowej i kształcenia umiejętności praktycznych. Wyposażenie Wszyscy 8

9 L.p. Zadania Kryterium sukcesu pracowni odnawialnych źródeł energii w środki dydaktyczne. odpowiedzialne realizacji 14. Udział w projekcie Agro na 6 program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Nauczyciele przedmiotów zawodowych 15. Udział w projekcie Nowa jakość kształcenia zawodowego. Staże zawodowe odbywane przez młodzież u pracodawców w okresie letnim w ramach projektu Dyrekcja, wyznaczeni 16. Udział w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności oraz poznają nowe rynki pracy w ramach praktyk odbywających się zagranicą. Dyrekcja, wyznaczeni 17. Udział w projekcie Adaptacja i wyposażenie pracowni dla praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZSIŚ w Toruniu. Zakup maszyn do praktycznej nauki zawodu oraz adaptacja pracowni dla technika architektury krajobrazu Dyrekcja, praktycznej nauki zawodu lata Standaryzacja zadań egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących wśród uczniów klas programowo najwyższych; standaryzacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poprawa zdawalności egzaminów zawodowych Nauczyciele przedmiotów zawodowych lata Aplikowanie do proponowanych projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wybór naszej placówki do udziału w projektach Nauczyciele koordynatorzy 20. Udział nauczycieli w szkoleniach na egzaminatorów realizowanych przez OKE w celu uzyskania uprawnień do egzaminowania uczniów. Podniesienie kompetencji nauczycieli, poprawa zdawalności egzaminów Nauczyciele 9

10 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Poprawa stanu technicznego pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły. Pracownie z pełnym i ergonomicznym wyposażeniem odpowiedzialne realizacji kadra kierownicza 2. Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. Pracownie z pełnym i nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym kadra kierownicza 3. Kontynuacja prowadzenia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych w 4-letnim technikum 4. Monitoring jakości pracy szkoły. Poprawa jakości pracy szkoły w monitorowanych obszarach kadra kierownicza organ zarządzający 5. Egzekwowanie standardów jakości pracy pracowników szkoły. Wprowadzenie w życie standardów pracy rada pedagogiczna 6. Prowadzenie WDN. Szkolenia WDN Izabela Boroch 7. Modernizacja parku maszynowego szkoły. Wymiana wyeksploatowanych pojazdów kadra kierownicza w miarę dostępu do środków finansowych 8. Modernizacja budynku szkoły, internatu, otoczenia. Remont pracowni, węzła cieplnego Kadra kierownicza 9. Pozyskiwanie funduszy ze środków UE. Korzystanie z sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich kadra kierownicza 10. Zorganizowanie obchodów 70-lecia szkoły. Sprawnie przeprowadzone obchody rada pedagogiczna i pracownicy administracyjni

11 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 11. Kontynuacja prowadzenia protokolarza. Wszystkie uchwały i wnioski znajdują się w protokolarzu. odpowiedzialne realizacji dyrektor 11. Organizacja projektu na najlepszą klasę w szkole. Comiesięczne zestawienie frekwencji uczniów wszystkich klas i wyłonienie trzech najlepszych klas. wychowawcy klas, opiekun samorządu rok szkolny 12. Rozbudowa oczka wodnego z kaskadą, byliniarniiwymiana/dosadzanie roślin. Estetyczny wygląd terenów zielonych wokół szkoły. opiekunowie praktyk, pracownicy szkoły cały rok kalendarzowy, 13. Organizacja Drzwi Otwartych Szkoły oraz konkursu dla gimnazjalistów Razem w Unii oraz Ekochemia. Promocja szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy 14. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Stały dostęp uczniów i rodziców do ocen i frekwencji Dyrekcja, wszyscy 11

12 WYCHOWANIE I OPIEKA L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Kształtowanie w wychowankach poprawnych zachowań. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym). Zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych na terenie szkoły i w jej okolicy odpowiedzialne wychowawcy i pedagog szkolny realizacji 2. Kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych ucznia i uwrażliwianie go na potrzeby innych. Wzrost zachowań społecznie akceptowanych prezentowanych przez uczniów. Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne oraz w wolontariacie wychowawcy i pedagog szkolny 3. Integracja społeczności uczniowskiej. Brak przejawów dyskryminacji wśród uczniów i zdarzeń świadczących o istnieniu tzw. fali, utożsamianie się uczniów ze szkołą, właściwe relacje między uczniami rada pedagogiczna, wychowawcy, pedagog 4. Wdrażanie zasad samorządności wśród młodzieży szkolnej. Samodzielne podejmowanie przez uczniów decyzji dotyczących życia społeczności uczniowskiej opiekun samorządu i wychowawcy klas 5. Wdrażanie uczniów do obiektywnej samooceny. Umiejętność zdefiniowania swoich mocnych i słabych stron przez uczniów wychowawcy i pedagog szkolny 6. Wdrażanie profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałanie patologiom. Zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych na terenie szkoły i w jej okolicy. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających wychowawcy i pedagog szkolny 12

13 L.p. Zadania Kryterium sukcesu zainteresowania odpowiedzialne realizacji 7. Unikanie faworyzowania młodzieży. Poczucie równych szans wśród młodzieży rada pedagogiczna 8. Promowanie najlepszych uczniów. Zapewnienie stypendiów za wyniki w nauce, nagród, miejsc pracy 9. Utrwalanie bliskiej współpracy z rodzicami uczniów. Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, - pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy szkoły - udział rodziców uczniów w opiniowaniu dokumentów regulujących pracę szkoły - zachęcanie rodziców uczniów do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły jako placówki edukacyjnej rada pedagogiczna dyrektor, wychowawcy, pedagog, 10. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną dla uczniów. Pozyskiwanie środków na pomoc socjalną dla uczniów z właściwych dla ich miejsca zamieszkania ośrodków pomocy. Pozyskiwanie żywności z Fundacji Bank Żywności w Toruniu pedagog, wychowawcy klas 11. Współpraca z poradniami psychologicznopedagogicznymi, realizacja zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnie, indywidualizacja pracy z uczniami. Spełnianie wymagań edukacyjnych przez uczniów posiadających opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych pedagog szkolny, wychowawcy klas, 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach statutowych. Pomoc specjalistów w rozwiązaniu konkretnych problemów wychowawczych pedagog szkolny 13. Pedagogizacja rodziców Aktywny udział rodziców w życiu społeczności szkolnej i wzrost ich świadomości pedagogicznej wychowawcy i pedagog szkolny 13

14 L.p. Zadania Kryterium sukcesu 14. Wdrażanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Zmniejszenie ilości uczniów wchodzących w konflikt z prawem. Właściwe zachowanie pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia odpowiedzialne wszyscy pracownicy szkoły realizacji 15. Zapobieganie przejawom dyskryminacji w szkole. 16. Kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zmniejszenie ilości zdarzeń świadczących o dyskryminacji. Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. pedagog, wicedyrektor, wychowawcy wszyscy rok szkolny rok szkolny 17. Opieka nad uczniami z rodzin mobilnych zawodowo. Opracowanie listy uczniów z rodzin mobilnych zawodowo. Uczniowie będą mieli zapewnioną pomoc. pedagog, wychowawcy rok szkolny 18. Udział w programie Bezpieczna i przyjazna szkoła Spadek liczby zachowań agresywnych Wykreowanie klimatu więzi emocjonalnej między uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów dyrektor, pedagog, wychowawcy, rok szkolny 14

15 KSZTAŁCENIE L.p. Zadania Kryterium sukcesu 1. Aktualizowanie programów nauczania (ewaluowanie i modernizowanie programów nauczania na istniejących kierunkach). Korzystanie z nowatorskich i zmodyfikowanych programów nauczania odpowiedzialne realizacji rada pedagogiczna 2. Wdrażanie technik komputerowych podczas realizacji zajęć (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT). Realizacja ćwiczeń projektowych z przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, gry giełdowe, stosowanie technik komputerowych: prezentacje w Power Point przedmiotów 3. Praca z uczniem zdolnym (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych). Osiąganie przez uczniów wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych i technicznych rada pedagogiczna 4. Praca z uczniem słabym (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia). Promocja do kolejnej klasy rada pedagogiczna 5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi, wymiana młodzieży w ramach projektów Erasmus+ Międzynarodowa wymiana młodzieży języków obcych 6. Rozwijanie interpersonalnych umiejętności ucznia oraz swobodnego zachowania się na rynku pracy. Efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe. Umiejętność autoprezentacji i tworzenia dokumentów potrzebnych podczas poszukiwania pracy (efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego) wychowawcy i pedagog szkolny 7. Rozwijanie współpracy z firmami branżowymi współpracującymi w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy Podpisanie listów intencyjnych z firmami branżowymi, zapewnienie miejsc do odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dyrekcja szkoły i przedmiotów zawodowych 15

16 L.p. Zadania Kryterium sukcesu służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. odpowiedzialne realizacji 8. Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych młodzieży. Ustalenie i wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Wysoki poziom satysfakcji uczniów z zajęć dydaktycznych rada pedagogiczna 9. Realizowanie ścieżek międzyprzedmiotowych w ramach starej podstawy programowej. Umiejętności i wiadomości nabyte podczas realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych uczniowie wykorzystują w procesie edukacyjnym rada pedagogiczna Stosowanie PSO. Ocenianie zgodnie z zasadami kryterialnymi, a nie uznaniowymi rada pedagogiczna 11. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących). Zwiększenie efektywności realizacji podstawy programowej rada pedagogiczna 12. Wprowadzenie rozwiązań służących efektywniejszemu wykorzystaniu wyników diagnoz i analiz do monitorowania osiągnięć i wspierania rozwoju każdego ucznia. Coraz lepsze wyniki osiągane przez uczniów rada pedagogiczna 13. Przygotowanie uczniów do podejmowania zadań związanych z procesem uczenia się przez całe życie. Spotkania z absolwentami(ludźmi sukcesu) w celu wskazania kierunku rozwoju rada pedagogiczna 14. Uczestnictwo uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych pogłębiających wiedzę i umiejętności. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczodyrektor prowadzący zajęcia rok szkolny 16

17 L.p. Zadania Kryterium sukcesu matematycznych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z matematyki, uzyskują lepsze wyniki w nauce oraz wykorzystują uzyskaną wiedzę w praktyce. Uzyskują pozytywny wynik na egzaminie maturalnym z matematyki. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z przedmiotów zawodowych, uzyskują lepsze wyniki w nauce oraz wykorzystują uzyskaną wiedzę w praktyce. Uzyskują pozytywny wynik w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 15. Przekazywanie pozytywnych wzorów zachowania. Wykształcenie u uczniów postaw (postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji) sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 16. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zawodu oraz kwalifikacji zawodowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Cergię. Uczniowie uzyskują praktyczną wiedzę i informacji na temat zastosowanych technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach ogrodniczych Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkołach zawodowych. odpowiedzialne wychowawcy klas, wychowawcy internatu przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych, przedmiotów zawodowych kierownik praktycznej nauki zawodu realizacji V - VI rok szkolny rok szkolny 17

18 OGÓLNE CECHY ABSOLWENTA KOŃCZĄCEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Absolwent jest: świadomy własnej wartości i możliwości indywidualnego rozwoju, szanuje godność własną i drugiego człowieka, wykazuje tolerancję wobec innych kultur, ras, wyznań, poglądów, świadomy więzi ze społecznością lokalną, umie samodzielnie planować swoją pracę, podejmuje odpowiedzialne decyzje i radzi sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, dobry, kreatywny, skuteczny członek zespołu, potrafi korzystać z wszelkich źródeł informacji, posiada umiejętność pracy z komputerem, potrafi wskazać swoje uzdolnienia, moce i słabe strony swojej osobowości, posiada umiejętność skutecznej komunikacji i negocjacji, uczciwy, solidny, pracowity i ambitny, posiada umiejętność kierowania małym zespołem, odpowiedzialny za wykonane dzieło, posiada świadomość, że wiedza, którą zdobył jest punktem wyjściowym do dalszego kształcenia się, charakteryzuje się kulturą osobistą i życzliwością. Szczegółowe cechy absolwentów poszczególnych typów szkół są określone w podstawie programowej dla określonych zawodów. 18

19 SPOSOBY KONTROLOWANIA REALIZACJI ZADAŃ PLANU ROZWOJU SZKOŁY MONITOROWANIE I EWALUACJA W ramach monitoringu będą realizowane 2 kluczowe zadania: 1. Rejestrowanie postępów w realizacji przyjętego planu strategicznego. 2. Modyfikacja podjętych działań, które wymusi dynamiczne otoczenie szkoły oraz procesy zachodzące w pracy samej szkoły. Ewaluacji podczas całego procesu wdrażania w życie planowanych zamierzeń może być prowadzona systematycznie tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Pięcioletni program rozwoju szkoły jest podstawą do tworzenia rocznych programów rozwoju szkoły. Te drugie, będą zawierać szczegółowy harmonogram działań realizujących poszczególne zadania. Sposoby kontrolowania realizacji zadań programu rozwoju szkoły: hospitacje lekcji, lekcje koleżeńskie otwarte, pomiary jakości pracy dydaktycznej z danego przedmiotu, analiza realizacji programu danego przedmiotu danego roku, badanie losów absolwentów, ankiety i opinie na temat szkoły przeprowadzane wśród: uczniów, rodziców, nauczycieli, analiza kosztów i przychodów szkoły, systematyczna kontrola realizacji planów i ich terminów, kontrola stanu technicznego budynku szkolnego. Modyfikacja przyjętego programu rozwoju szkoły w trakcie jego realizowania może nastąpić na skutek: wniosków z kontroli realizacji zadań programu rozwoju szkoły, wniosków ze spotkań zespołów przedmiotowych i ich liderów, wniosków zespołu wyłonionego z grona rady pedagogicznej do ciągłej kontroli realizacji programu rozwoju szkoły, na wniosek każdego członka społeczności szkolnej zgłoszony w formie poprawki do programu rozwoju szkoły zaakceptowanej przez radę pedagogiczną. 19

20 Zespół opracowujący: - Małgorzata Sobczak - Barbara Sagała - Elżbieta Żrałka - Lucyna Stodolak - Ewelina Derkowska - Anna Kolas - Iwona Tuszyńska Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 11 września 2014 r. Zgodnie z art. 41 ust. pkt. 1 ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r. z późniejszymi zmianami.) A k c e p t u j ę: 20

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego Misja placówki Model absolwenta Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018 1 KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata Misja szkoły Jesteśmy Zespołem Szkół nr 1 prowadzonym przez Miasto Krasnystaw. Naszą działalnością edukacyjną i wychowawczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo