Bezpieczeństwo żywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo żywności"

Transkrypt

1 Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation in Agribusiness: Food safety the most recent safety standards in production, processing, packaging and logistics. Challenges connected with export. S2B SCIENCE TO BUSINESS

2 dr hab. Jarosław Gołębiewski Profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW Inicjatywa Klastra Innowacji w Agrobiznesie, to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w regionie Mazowsza, jak również w skali całego kraju. Jej celem jest zrzeszenie, a następnie utworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organizacjami działającymi w branży szeroko rozumianego agrobiznesu. dr hab. Jarosław Gołębiewski Professor SGGW, Dean of the Faculty of Economic Sciences SGGW The Agri Innovation Cluster is one of the first initiatives of this kind in the Mazovia region and in the entire country. Its purpose is to establish cooperation relations between enterprises, institutions and organisations operating in the branch of the widely understood agribusiness. Łączymy naukę z biznesem We combine the science with business prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Projektu, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Jesteśmy przekonani, że inicjatywa Klastra wpłynie na zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, dzięki czemu zyskamy nowych członków, wpływając jednocześnie na wzrost potencjału innowacyjności Mazowsza oraz całego kraju w branży agrobiznesu. prof. dr hab. Henryk Runowski Project manager, Manager of the Department of Economics and Organisation of Enterprises We are convinced that the initiative of the Cluster will have a positive impact on the increased efficiency of the transfer of technology and knowledge between the Cluster participants, thanks to which we will win new members, increasing at the same time the growth of the innovation potential in the agribusiness branch of Mazovia and entire Poland.. Klaster Innowacji w Agrobiznesie jest projektem realizowanym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ( ). Cluster of Innovation in Agribusiness is a project carried out in Warsaw University of Life Sciences on the Faculty of Economic Sciences as a part of The Regional Operational Programme for Mazowieckie Voivodeship ( ). dr inż. Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra dr inż. Sebastian Jarzębowski Cluster coordinator Głównym celem projektu prowadzonego pod kierownictwem prof. dr. hab. Henryka Runowskiego oraz dr. inż. Sebastiana Jarzębowskiego Koordynatora Klastra, jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza. The purpose of the project led by Prof. dr hab. Henryk Runowski and dr inż. Sebastian Jarzębowski Cluster coordinator, is knowledge transfer to broadly defined business (science to business S2B) and more effective transfer of technology and knowledge between participants of the Cluster, which will result in increase of innovativeness of Mazovia. W efekcie realizacji projektu powstała internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, dostarczająca informacji, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. Usługi takie nie są obecnie oferowane przez żadne porozumienie kooperacyjne o podobnym charakterze w regionie ani w Polsce. Również oferta komercyjna dostępna na rynku jest w tym zakresie mocno ograniczona. Brak jest oferty o porównywalnej skali i zakresie. Należy uznać stworzony zestaw usług za innowację produktową o skali regionalnej, a nawet krajowej. Całość rozwiązań została oparta na najnowszych komponentach i technologiach w zakresie tworzenia oprogramowania. Wszystkie moduły platformy zostały zintegrowane w ramach jednego portalu. Architektura IT rozwiązania stworzonego w projekcie ma charakter innowacji procesowej. Przewidziano wykorzystanie 5 nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji projektu, sposób świadczenia usług przez Klaster uzyska charakter S2B (Science to Business). Implementation of the project will result in the creation of an on-line agri innovation platform, providing information and allowing one to establish cooperation and to implement joint innovation initiatives. Right now above-mentioned services are not offered by any cooperative agreement in the region as well as anywhere in Poland. Also commercial offer available on the market is very limited. An offer comparable in scale and range cannot be found. Created set of services has to be recognized as innovative on a regional and nation-wide scale. Completeness of solutions was based on latest components and technologies in the area of programming. All modules of the platform were integrated as part of one portal. IT architecture of solutions created in the project has a character of processing innovation. Five new and innovative technological solutions are available. In the process of development of the project services provided by the Cluster will get S2B (Science to Business) profile. Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania kooperacyjnego, funkcjonującego w obrębie szeroko rozumianej branży agrobiznesu. Realizacja projektu wiąże się z powstaniem internetowej platformy Innowacji w Agrobiznesie, dostarczającej informacji i umożliwiającej nawiązywanie współpracy oraz realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. Dodatkowo Klaster będzie świadczył usługi doradczo-konsultacyjne dla branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego. Pięć nowych, innowacyjnych usług świadczonych w ramach dwóch modułów: 1. Food Safety: Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością 2. Food Professional: E-learning Spotkania pomysłodawców i inwestorów Grupy robocze The main subject of the project is creating cooperational connection that can function in the area of broadly understood agribusiness. Implementation of the project relies on the internet platform Innovation in Agribusiness, that gives all necessary pieces of information and enables cooperation and realization of common innovative initiatives. Additionally Cluster will provide advisory and consulting services for the whole Mazovian agribusiness sector. Five new, innovative services provided as a part of two modules: 1. Food Safety: Online platform to supply chain management Online consulting in the area of quality management 2. Food Professional: E-learning Originators and investors meeting Working groups

3 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu The signing of co-financing agreement for the project Rektor uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, podpisując dokument powołujący Klaster, powiedział: Jest to bardzo ważny dzień w życiu naszej uczelni. Podpisanie tej umowy to potwierdzenie osiągnięć SGGW. To początek tworzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum Współpracy z Gospodarką. Zadaniem tej specjalnej jednostki ogólnouczelnianej będzie transfer wiedzy do gospodarki, transfer osiągnięć naukowych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Taki sposób przekazywania osiągnięć szkół wyższych do praktyki, to jeden z podstawowych celów działalności uczelni. Coraz świadomiej wybieramy produkty żywnościowe. Mimo to, wciąż trudno ustrzec się przed nieprofesjonalnym podejściem niektórych przedsiębiorców czy dostawców. Aby usługi dotyczące żywności były na wyższym poziomie, a nasze bezpieczeństwo rosło, SGGW uruchamia projekt, który pozwoli m.in. na śledzenie towaru od producenta, przez dostawców po odbiorcę. Dzięki 2,17 mln zł dotacji z UE powstanie Klaster spinający wiedzę i doświadczenie agrobiznesowe. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański. Dzięki projektowi, w regionie powstaną korporacyjne powiązania, które przyspieszą rozwój przedsiębiorstw zajmujących się agrobiznesem. Przedsięwzięcie jest w pełni nowatorskie dotychczas agrobiznes nie doczekał się usług tworzonych na bazie bieżącego wykorzystania w biznesie dokonań nauki oraz wspólnego szukania innowacyjnych rozwiązań. Efektem tej współpracy będzie internetowa platforma, która stanie się źródłem informacji o innowacjach w agrobiznesie. Umożliwi ona również przedsiębiorcom skupionym w Klastrze bezpłatne korzystanie z pięciu nowatorskich usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w ramach dwóch modułów: Food Safety i Food Professional. Pierwszy z nich to dwie platformy on-line do zarządzania łańcuchem dostaw i do doradztwa w zakresie zarządzania jakością. W ramach nich, użytkownicy uzyskają dostęp do oprogramowania wspierającego śledzenie pochodzenia produktów (traceability) oraz umożliwiającego odwzorowywanie przepływu towarów w łańcuchu żywnościowym. Będą mieli również możliwość korzystania z usług doradczych świadczonych on-line. Drugi moduł Food Professional, to przede wszystkim internetowe szkolenia m.in. z bezpieczeństwa żywnościowego, higieny, prawa żywnościowego, międzynarodowego prawa transportowego, logistyki, pakowania, znakowania żywności. Drugi moduł umożliwi również wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów do realizowanych wspólnie projektów. Będzie on swego rodzaju giełdą pomysłów, na której członkowie Klastra będą prezentować swoje pomysły oraz szukać dla nich finansowania. Moduł ten da też możliwość tworzenia on-line grup roboczych zrzeszania osób realizujących konkretny projekt. University Rector prof. dr hab. Alojzy Szymański, while signing the document constituting the Cluster, said: It is very important day for our University. Signing this document is just a confirmation of SGGW achievements. Center of Cooperation with Economy is being created in Warsaw University of Life Sciences and right now we can observe first steps. The task of this entity will be transferring the knowledge straight to economy, transferring scientific achievements directly to the companies. This way of passing theoretical academic achievements into practice is one of the main purposes of our University. Nowadays we tend to be more aware of food products that we choose. Despite this fact it is sometimes hard to avoid unprofessional approach of some entrepreneurs and suppliers. To make sure food services are of the highest possible level and our safety is not threatened SGGW starts a project, which will enable, inter alia, tracking the product from the producer, through allies until customer. Due to 2,17 mln zl financial support from the EU it is possible to create a Cluster which contains knowledge and experience in agribusiness. Last Monday agreement on that issue was signed by Marshal of Mazovia Voivodship Adam Struzik, Vice-marshal Krzysztof Grzegorz Strzałkowski and Rector of Warsaw University of Life Sciences prof. dr hab. Alojzy Szymański. Thanks to the project new corporate connections will start in the region and development of companies in the area of agribusiness will speed up. The whole enterprise is fully innovative as up to now agribusiness could not rely on services that combine achievements of science and collaborative search for the solution. An internet platform will be a product of this cooperation. It will be the source of information about innovations in agribusiness. It will also allow Cluster entrepreneurs to use five innovative services for free. They will be available on the internet as a part of two modules: Food Safety and Food Professional. First of them are two on-line platforms- to supply chain management and to consult in the area of quality management. Users will get access to the software that can help to track provenance of products (traceability) and to map the flow of products in the food chain. They will also have the possibility to use on-line consulting services. Second module-food Professional is a kind of internet course from subjects of Food Safety, Hygiene, Food Law, International Transport Law, Logistics, Packaging and Labelling Regulations. The second module enables also exchange of information and acquiring investors to common projects. This module will be a kind of brainstorming area on which each and every member of Cluster can present his idea and look for the financial support to accomplish it. There will be also a possibility of creating on-line working groups, which work on a common and concrete project. Ruszył portal Klastra Innowacji w Agrobiznesie Portal of Cluster of Innovation in Agribusiness is available Ruszył portal Klastra Innowacji w Agrobiznesie, za pomocą którego będziemy informować o wydarzeniach związanych z działalnością Klastra oraz o jego ofercie. Portal wkrótce umożliwi również dostęp do usług udostępnionych dla członków Klastra. Oferta oraz opis usług świadczonych w ramach Klastra są dostępne w dziale Oferta. The portal of the Cluster of Innovation in Agribusiness is already available. The main goal of the portal is to inform about the Cluster s activity and the offer of the Cluster. The portal will soon provide access to the services available to the members of the Cluster. The offer and a description of the services you can find at Offer. Zapraszamy firmy do rejestracji! Register Now!

4 Konferencja w Sejmie RP Conference Product safety W dniu r. w Sejmie RP w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja pt. Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Organizatorami konferencji byli: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Biuro IFS na Europę Centralną i Wschodnią oraz Klaster Innowacji w Agrobiznesie WNE SGGW. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele sektora przemysłu spożywczego i opakowań, instytucji rządowych nadzorujących prace sektora oraz organizacji otoczenia biznesu związanych z tym sektorem. Celem konferencji było przedstawienie sektora przemysłu spożywczego z punktu widzenia ustawodawców, organizacji wspomagających jego działanie, jak i samych podmiotów gospodarczych w celu wypracowania efektywnych rozwiązań umożliwiających rozwój sektora. Pani prof. Stanisława Okularczyk przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poruszyła na konferencji zagadnienia związane z problemami rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Zostały wskazane słabe oraz mocne strony polskiego rolnictwa oraz kierunki jego rozwoju. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan poseł Leszek Korzeniowski, przybliżył uczestnikom aktualne procesy legislacyjne mające na celu wsparcie rozwoju rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej. Pan Stephan Tromp Dyrektor Zarządzający organizacji IFS, przybliżył światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa produktów na przykładzie grupy standardów IFS. W swoim przemówieniu podkreślił zalety tych rozwiązań zarówno po stronie producenta, jak i odbiorcy. Cykl wystąpień o tematyce bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie wygłosili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wspólnym mianownikiem tych wystąpień było stwierdzenie, iż nie można zapewnić bezpieczeństwa żywności w przypadku, gdy nie ma na nie nacisku, zaczynając od produkcji rolnej. Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwa mięsnego. Przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego pani Anna Litwinow, podkreśliła znaczenie doradztwa produkcyjnego jako podstawy produkcji bezpiecznej żywności. Pan Jerzy Wierzbicki Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, przybliżył słuchaczom istotę standardów jakości, ich historię za granicą oraz rozwój w Polsce. Kolejne wystąpienia dotyczyły doradztwa produkcyjnego w produkcji roślinnej. Pan Maciej Majewski przedstawiciel firmy FreshMazovia.com, zapoznał słuchaczy ze standardami localg.a.p. oraz GLOBALG.A.P. wspomagającymi produkcję roślinną. Dopełnieniem tego wystąpienia była prezentacja pani Małgorzaty Donten z firmy Wessling Polska, w której zwróciła uwagę na kontrolę pozostałości środków ochrony roślin oraz na ich zużycie w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pan dr inż. Sebastian Jarzębowski oraz pan mgr Piotr Skiba, przedstawili uczestnikom istotę projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie oraz w skali kraju, mająca na celu zrzeszenie przedsiębiorstw szeroko rozumianego agrobiznesu oraz instytucji i przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Pan Marek Marzec przedstawiciel Biura IFS na Europę Centralną i Wschodnią, w swoim wystąpieniu nakreślił perspektywy rozwoju rynku krajowego i eksportu produktów spożywczych. Dopełnieniem tego wystąpienia była prezentacja pani Jolanty Kazimierskiej z Unii Owocowej, w którym skupiono się na bezpieczeństwie transakcji eksportowych w handlu świeżą żywnością. Zwrócono uwagę na brak rozwiązań prawnych chroniących eksporterów przed nieuczciwymi praktykami niektórych klientów. Konferencja zakończyła się podsumowaniem dokonanym przez panią prof. Stanisławę Okularczyk przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz zapisaniem uwag i proponowanych rozwiązań wypracowanych przez uczestników konferencji w celu poprawy sytuacji sektora przemysłu spożywczego i opakowań. W podsumowaniu konferencji stwierdzono, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie może stanowić narzędzie do realizacji celów wyznaczonych podczas konferencji celów zarówno z zakresu bezpieczeństwa żywności, jak i prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których następować powinno zrównoważenie roli poszczególnych ogniw tworzących wartość dodaną. On the 16th of October the conference Product safety as a basis of agriculture and food sector took place at Polish Sejm. Conference was organized by Polish National Associaton of Food Sector and Packaging Commerce, IFS Central and Eastern Europe Department and Agri Innovation Cluster (Warsaw University of Life Sciences). Participansts represented food and packaging sector, government institutions and other organizations related to agribusiness. The main purpose was to present food sector from different points of view in order to elaborate efficient solutions enabling development of food sector. Prof. Stanisława Okularczyk Ministry of Agriculture and Rural Development representative presented strenght and weaknesses of polish agriculture and food sector. Based on this analysis she pointed out directions of development in that sector. Member of Polish Sejm, deputy Leszek Korzeniowski acquainted participants with legislation processes, which are supossed to support development of polish agriculture sector. Mr Stephan Tromp Managing Director of IFS organization introduced to participants a worldwide standards of food safety used in IFS. He emphasised advantages of these solutionboth for producers and customers. Cycle of presentation about food safety in production and trade was carried out by representatives of few governmental institutions. Common conclusion was a fact that it is impossible to ensure food safety without controllin food at every stage of supply chain. Next two lectures concerned animal production and meat industry. Representative of Agribusiness Advice Center, Mrs Anna Litwinow stressed significance of production advising as a basis of food safety. Mr Jerzy Wierzbicki president of Polish Catlle-Breeder Association presented essence of quality standards, history and development in Poland. Next presentation related to vegetable production advisory. Mr Maciej Majewski representative of FreshMazovia.com presented localg.a.p. and GLOBALG.A.P. standards supporting vegetable production. Subsequently prof. Sebastian Jarzębowski and MSc Piotr Skiba from Warsaw University of Life Sciences presented essence of Agri Innovation Cluster project. It should be emphasized that it is a first project of this type implemented in Mazovian region which unites agribusiness with its environment. Mr Marek Marzec from IFS CEE give a speech about development s perspective of domestic and export food sector markets. Mrs Jolanta Kazimierska from Fruit Union fulfill previous presentation with lecture about ensuring safety in export transaction. She mentioned that in Poland there is no effective legal solutions protecting businessmen. Conference ended with summary given by prof. Stanisława Okularczyk and writing down comments and suggested ideas developed during conference in order to improve food market situation. Agri Innovation Cluster turned out to be an instrument which could be used to reach objectives developed during conference. Spotkanie strategiczne Klastra Innowacji w Agrobiznesie Strategic meeting Cluster of Innovation in Agribusiness W dniu r. w Pałacu Rektorskim SGGW w Warszawie odbyło się spotkanie strategiczne Klastra Innowacji w Agrobiznesie. Spotkanie miało miejsce w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym). Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni prof. dr hab. Bogdan Klepacki Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Lenart Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, przedstawiciele Władz Wydziału Nauk Ekonomicznych, na którym realizowany jest projekt, dr hab. Ludwik Wicki Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju, prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (Kierownik Projektu), naukowcy SGGW, przedstawiciele sektora przemysłu spożywczego oraz organizacji otoczenia biznesu związanych z tym sektorem. Celem spotkania było omówienie poziomu zaawansowania projektu, omówienie strategii rozwoju Klastra Innowacji w Agrobiznesie na następne lata oraz analiza możliwych źródeł finansowania wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w nowej perspektywie finansowej. On the 10th of January at Rector s Palace a Agri Innovation Cluster strategic meeting took place. The main purpose of the project is knowledge transfer form science to business, improvment of knowledge exchange between cluster members and as a result growth in innovation potential. The meeting with representatives of food sector was attended by University authorities: prof. Bogdan Klepacki Prorector for Didactics, prof. Andrzej Lenart - Plenipotentiary of Rector for cooperation with economy, representatives of Faculty of Economic Sciences, prof. Ludwik Wicki and prof. Henryk Runowski. Purpose of a meeting was to present: Advancement level of the project Agri Innovation Cluster strategy Analysis of possible funds sources from incoming EU financial prospective

5 Spotkanie strategiczne Strategic meeting W dniu 21 sierpnia 2014 r., w Pałacu Rektorskim SGGW w Warszawie, odbyło się spotkanie strategiczne mające charakter panelu dyskusyjnego Członków Klastra Innowacji w Agrobiznesie, w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym). Spotkanie otworzył prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Projektu. Głos zabrał również Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski Profesor SGGW, oraz dr inż. Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra. W kontekście rozwoju Klastra oraz aktualnej sytuacji na rynku rolno-spożywczym głos zabrali przedstawiciele biznesu: pan Marek Marzec PPH EWA-BIS Sp. z o.o., pan Tadeusz Wojciechowski Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o., pan Maciej Majewski FreshMazovia.com sp.j., pan Marcin Kuczewski Logopak East Sp. z o.o. oraz pan Michał Kossowski BOC Information Technologies Consulting Sp. z. o.o. Było to pierwsze z wydarzeń cyklicznych projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Służącego promocji samego Klastra. Tematyką przewodnią spotkania było omówienie zagadnień związanych z inicjatywą samego Klastra, która zostanie poruszona także podczas Kongresu, w świetle zaistniałych wydarzeń społeczno-gospodarczych. Jednocześnie przedyskutowane zostały zagadnienia związane z rozwojem samego Klastra oraz postępu zadań założonych w projekcie. On 21 August 2014 the Rector s Palace of the Warsaw University of Life Sciences hosted a strategic meeting of the members of the Agri Innovation Cluster held in the form of a discussion panel, in connection with the implementation of a financial project under the Regional Operational Programme of the Mazovian Province (Priority I Creating conditions for development of innovation potential and entrepreneurship in Mazovia, Measure 1.6. Promoting cooperative relations of regional significance). The meeting was opened by the project manager prof. dr hab. Henryk Runowski. The speakers at the meeting also included Dean of the Faculty of Economic Sciences dr hab. Jarosław Gołębiewski and dr inż. Sebastian Jarzębowski Cluster coordinator. Issues relating to the development of the cluster and to the current situation on the agri-food market were discussed by Marek Marzec EwaBis, Tadeusz Wojciechowski Quality Promotion Office, Maciej Majewski FreshMazovia, Marcin Kuczewski Logopak and Michał Kossowski BOC. This was the first of the recurring events under the Agri Innovation Cluster project: the Congress of Agri Innovation Cluster Food safety the latest international safety standards in production, processing, packaging and logistics, the purpose of which was to promote the cluster itself. The theme of the meeting was to discuss issues related to the initiative of the cluster itself, which will also be addressed during the Congress, in the light of the most recent socio-economic events. The participants also discussed issues related to the development of the cluster itself and to the progress of tasks undertaken under the project. Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie Congress of Agri Innovation Cluster 11 i 12 września 2014 roku w Warszawie, w Auli Kryształowej na terenie SGGW, odbył się Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi wieloaspektową działalność badawczą nakierowaną na rozwiązywanie problemów polskiej gospodarki. Jej misją jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i środowiska przyrodniczego. Główna strategia tych działań stawia na innowacyjność i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem praktyków gospodarczych. Realizowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. Klaster Innowacji w Agrobiznesie uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata (Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym). Głównym celem tego w pełni nowatorskiego Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business S2B) oraz zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza. Dzięki projektowi, w regionie powstają kooperacyjne powiązania, które przyspieszą rozwój przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym agrobiznesem. Efektem tej współpracy będzie internetowa platforma, która stanie się źródłem informacji o innowacjach w agrobiznesie. Umożliwi ona również przedsiębiorcom skupionym w Klastrze bezpłatne korzystanie z pięciu nowatorskich usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w ramach dwóch modułów: Food Safety i Food Professional. Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie, organizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, był spotkaniem przedstawicieli nauki i świata biznesu z szeroko pojętej branży agrobiznesu. W czasie trwania dwudniowej konferencji poruszono wiele tematów związanych z rozwojem gospodarki i jej kondycji, a przede wszystkim wymieniono poglądy na temat bezpieczeństwa żywności i realizacji samego projektu S2B. Wymieniano poglądy i debatowano o tym, czy polskie rolnictwo spełnia wymagania globalnego rynku, o rozwoju relacji SGGW biznes, o zarządzaniu kryzysowym, jakości żywności i jej wpływie na rozwój przedsiębiorstw, o problemach certyfikacji żywności, o rynku konsumenckim, testach do monitorowania alergenów w systemie HACCP, nowych systemach bezpieczeństwa w UE, a także o badaniach konsumenckich. Łącznie w trakcie Kongresu zostało wygłoszonych blisko 30 tematycznych referatów. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, w tym firmy i instytucje współpracujące z SGGW w Warszawie przy realizacji projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowali między innymi: prof. dr hab. Jan Niemiec Prorektor ds. Nauki; prof. dr hab. Bogdan Klepacki Prorektor ds. Dydaktyki; dr hab. Jarosław Gołębiewski Profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych; dr hab. Ludwik Wicki Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju WNE SGGW; prof. dr hab. Jakub Kraciuk Prodziekan ds. Nauki WNE SGGW; dr inż. Piotr Janusz Zaprzałek Dyrektor Ekonomiczny; prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie; prof. dr hab. Andrzej Lenart Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką; dr inż. Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra, oraz wielu pracowników naukowych, w tym przybyłe na zaproszenie przedstawicielki Uniwersytetu w Bonn: prof. dr Brigitte Petersen oraz dr Susanne Lehnert. Przybyli również goście z Ukrainy Przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Publicznego. Wśród znamienitych gości, głos zabrali między innymi: Czesław Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim; prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Bożena Pławska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a konferencję drugiego dnia, prelekcją dotyczącą aspektów związanych z kodeksem etyki w produkcji żywności, rozpoczął ks. bp dr Piotr Sawczuk. Instytucje i firmy działające w branży szeroko pojętego agrobiznesu reprezentowali między innymi: dr Maria Andrzej Faliński Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; Tadeusz Wojciechowski Prezes Polskiej Federacji Pest Control; Tadeusz Pokrywka Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań; Izabella Byszewska Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego; Marek Marzec Przedstawiciel GLOBALG.A.P. CEE.; Maciej Majewski FreshMazovia.com sp.j. Swoje prelekcje zaprezentowali również przedstawiciele przedsiębiorstw komercyjnych, m.in.: Ewa Wanot Specjalista ds. Certyfikacji Agriculture Division SGS Polska Sp. z o.o.; Janusz Olejnik Dyrektor Generalny Silliker Polska Sp. z o.o.; Hanna Wachowska Dyrektor ds. Badań i Rozwoju JS Hamilton; Christine Gutschelhofer R-Biopharm AG; Agnieszka Ranoszek DQS Polska Sp. z o.o.; Daniel Mrulewicz Ekspert ds. Analiz Sensorycznych i Badań Konsumenckich JS Hamilton; Sławomir Gierka Piotr i Paweł. Licznie przybyli goście byli żywo zainteresowani tematyką konferencji, a Ci, którzy nie zabierali głosu podczas prelekcji komentowali poruszane zagadnienia w kuluarach. Aktualna tematyka, bieżące problemy i dyskusje dotyczące realnych rozwiązań okazały się na tyle ciekawe, że być może cykliczne spotkania kongresowe na stałe wpiszą się do kalendarza SGGW oraz branży agrobiznesu. On the 11th and 12th of September 2014 the Crystal Hall of the Warsaw University of Life Sciences hosted a Congress of Agri Innovation Cluster Food Safety the latest international safety standards in production, processing, packaging and logistics. Export-related challenge. The Warsaw University of Life Sciences conducts multifaceted research activities focused on solving problems faced by the Polish economy. Its mission is to support economic and intellectual development of the Polish society, with a particular attention given to rural areas, food economy and natural environment. The main strategy of these activities is based on innovation and development, owing to which they are well received by economic practitioners. The Agri Innovation Cluster project implemented by the Warsaw University of Life Sciences was co-financed under the Regional Operational Programme of the Mazovian Province for (Priority I Creating conditions for development of innovation potential and entrepreneurship in Mazovia, Measure 1.6. Promoting cooperative relations of regional significance). The main purpose of this thoroughly innovative project is to transfer knowledge to the widely understood business (science to business S2B) and to increase the efficiency of the transfer of technology and knowledge between the Cluster participants, and thus to increase the innovation potential of the Mazovian Region. The project enables one to create cooperative relations that foster development of enterprises dealing with the broadly understood agribusiness. The result of this cooperation will be an online platform which will become a source of information on agribusiness innovations. It will also enable the Cluster participants to get a free access to five innovative services available through the internet under two modules: Food Safety and Food Professional. The Congress of Agri Innovation Cluster organized by the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences became a meeting place of representatives of science and business from the broadly understood agribusiness sector. During the two-day conference the participants raised many issues concerning the economic development and situation, but above all they exchanged views on food safety and implementation of the S2B project itself. The participants exchanged views and discussed the issue of meeting by the Polish agriculture of the requirements of the global market, the development of relations between the Warsaw University of Life Sciences and business, crisis management, food quality and its impact on the development of enterprises, food certification problems, consumer market, tests for allergen monitoring in the HACCP system, new safety systems in the EU and consumer research. Almost 30 thematic papers were delivered during the Congress. The Congress was attended by representatives of science and business, including companies and institutions collaborating with the Warsaw University of Life Sciences during the implementation of the Agri Innovation Cluster project. The Warsaw University of Life Sciences was represented, among others, by: prof. dr hab. Jan Niemiec Deputy Rector for Education Matters; prof. dr hab. Bogdan Klepacki Deputy Rector for Didactic Matters; dr hab. Jarosław Gołębiewski Professor of the Warsaw University of Life Sciences, Dean of the Faculty of Economic Sciences; dr hab. Ludwik Wicki Deputy Dean for Extramural Studies and Development of the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences; prof. dr hab. Jakub Kraciuk Deputy Dean for Education Matters of the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences; dr inż. Piotr Janusz Zaprzałek Economic Director; prof. dr hab. Henryk Runowski Manager of the Agri Innovation Cluster project; prof. dr hab. Andrzej Lenart Rector s representative for economic cooperation; dr inż. Sebastian Jarzębowski Cluster coordinator, and many other academic staff members, as well as representatives of the University of Bonn: prof. dr Brigitte Petersen and dr Susanne Lehnert, and guests from Ukraine, representing the Public Health Protection Association. The floor was also taken by other prominent guests, including: Czesław Siekierski President of the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development; prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk General Inspector of the Agricultural and Food Quality Inspection; Bożena Pławska Ministry of Agriculture and Rural Development; Radosław Rybicki Director of the Department of Agriculture and Rural Development, Marshal s Office of the Mazovia Province. The second day of the conference was opened by the bishop dr Piotr Sawczuk with a lecture on the aspects of ethics code in the food business. Institutions and companies operating in the widely understood agribusiness were represented, among others, by: dr Maria Andrzej Faliński General Director of the Polish Organization of Trade and Distribution; Tadeusz Wojciechowski President of the Polish Pest Control Federation; Tadeusz Pokrywka President of the Polish Chamber of Commerce of the Food Industry and Packaging; Izabella Byszewska President of the Polish Chamber of Regional and Local Products; Marek Marzec representative of GLOBALG.A.P. CEE; Maciej Majewski FreshMazovia.com sp.j. The floor was also taken by representatives of commercial enterprises, including: Ewa Wanot certification specialist in the Agriculture Division of SGS Polska Sp. z o.o.; Janusz Olejnik CEO in Silliker Poland Sp. z o.o.; Hanna Wachowska Research and Development Director JS Hamilton; Christine Gutschelhofer R-Biopharm AG; Agnieszka Ranoszek DQS Polska Sp. z o.o.; Daniel Mrulewicz specialist for sensory analysis and consumer research JS Hamilton. The numerous guests showed a keen interest in the issues raised during the conference. Those who did not deliver lectures commented on the discussed matters in the corridors. Since the up-to-date topics, current issues and discussions on real solutions proved to be so interesting, regular congress meetings are likely to become a fixed item in the calendar of the Warsaw University of Life Sciences and the agribusiness industry.

6 Spotkanie strategiczne Strategic meeting Tadeusz Wojciechowski Prezes Zarządu Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. Tadeusz Wojciechowski Chief Executive Officer in Quality Promotion Office Sp. z o.o. W dniu r. w Pałacu Rektorskim SGGW w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie strategiczne Klastra Innowacji w Agrobiznesie. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Władz Uczelni: prof. dr hab. Bogdan Klepacki Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (Kierownik Projektu), oraz dr inż. Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm współpracujących i potencjalni Członkowie Klastra Innowacji w Agrobiznesie. W zastępstwie za prof. dr. hab. Andrzeja Lenarta Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, przybył mgr Michał Borowy. Gościem specjalnym była pani Poseł na Sejm Joanna Fabisiak, która przedstawiła możliwości współpracy oraz propozycje dalszego rozwoju Klastra. Podczas spotkania podsumowano również przebieg Kongresu Klastra Innowacji w Agrobiznesie, który odbył się września tego roku. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że odniósł on wielki sukces frekfencyjny, będący jednocześnie zaczynem do zawiązania nowych relacji biznesowych między uczestnikami i zaproszonymi gośćmi. Omówiono również poszczególne etapy realizacji Projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie oraz dalsze plany związane z jego realizacją. On 19 September 2014, the Rector s Palace of SGGW in Warsaw hosted another strategic meeting of the Agri Innovation Cluster. The meeting was conducted by representatives of the University authorities: prof. dr hab. Bogdan Klepacki Deputy Rector for Didactic Matters, prof. dr hab. Henryk Runowski Manager of the Department of Economics and Organisation of Enterprises (Project Manager) and dr inż Sebastian Jarzębowski Cluster coordinator. The meeting was attended by representatives of the cooperating companies and potential members of the Agri Innovation Cluster. Mgr Michał Borowy was present instead of prof. dr. hab. Andrzej Lenart Rector s representative for economic cooperation The special guest was Joanna Fabisiak, Member of Parliament. She presented opportunities for cooperation and proposals for further development of the Cluster. During the meeting, one also summarized the course of the Congress of Agri Innovation Cluster, which was held on September this year. All participants agreed that the Congress had been a huge attendance success and marked the beginning of the formation of new business relationships between the participants and the invited guests. One also discussed particular stages of the Agri Innovation Cluster project and further plans for its implementation. Głównym celem projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza. Ideą Klastra jest innowacyjność. Pięta achillesowa polskiej gospodarki. Zdecydowana większość naszego przemysłu działa w sposób odtwórczy. Innowacyjność w Polsce ciągle kuleje. Trzeba dużo lepiej zaprojektować mechanizm związania badań z przedsiębiorczością. Do tej pory relacje nauka biznes działały bardzo słabo. Wykorzystanie środków europejskich do budowy więzi między nauką a biznesem jest kluczowe. Potrzebne są dwie aktywne strony. Środki europejskie na innowacyjność na Zachodzie Europy bardzo rzadko trafiają do pojedynczych firm. W większości do grup przedsiębiorstw, ich konsorcjów, sieci i klastrów. Łączą się w niekonkurujące ze sobą małe przedsiębiorstwa, bo tylko w ten sposób mogą osiągnąć konkretne rezultaty. U nas tego ciągle brakuje. Środki na innowacyjność wymuszą współpracę i działanie sieciowe. Małe firmy, które muszą wejść na rynki europejskie czy światowe, bez działania wspólnego czy z dużą firmą tego nie zrobią. Klaster daje ogromne możliwości w postaci zaplecza naukowego SGGW, jednej z najlepszych w Europie uczelni rolniczych, oraz szansę ścisłej współpracy nauki z biznesem. W Klastrze mogą uczestniczyć wszystkie firmy i organizacje powiązane z branżą rolno-żywnościową. Producenci żywności, przetwórcy oraz przedstawiciele handlu. Wszelkie branże, które działają na rzecz utrzymania ruchu tych przedsiębiorstw, przedstawiciele jednostek certyfikujących, laboratoria, firmy opakowaniowe, a także te zajmujące się transportem, logistyką i magazynowaniem. Ważnym aspektem bezpieczeństwa żywności jest utrzymanie wysokich standardów higieny. Firmy świadczące usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, ochrony przed szkodnikami oraz produkujące sprzęt, preparaty i urządzenia do utrzymania higieny są bez wątpienia ważnym ogniwem łańcucha dostaw wspomagającym działanie biznesu żywnościowego. Różnorodność tych wszystkich firm oraz ich współdziałanie w ramach Klastra, przyniesie wartość dodaną w postaci realizacji działań nauki dla biznesu. The aim of this Project is transfer of knowledge to widely understood business (science to business-s2b), improving the efficiency of technology and knowledge transfer between Cluster members and as a result the increase of innovativeness potential of Mazovia region. The main idea of Cluster is innovativeness. It is Achilles heel of polish economy. Great amount of our industry acts in a generic manner and innovativeness is on a poor level. The mechanism of linking researches with entrepreneurship needs better design. Up till now relations between science and business were almost absent, so using EU funds to create bound between science and business is substantial. Two active parts are needed. European funds for innovativeness development in the Western Europe are not often received by small single companies, rather by group of corporations, consortiums and clusters. They connect in small corporations that do not compete with each other but cooperate, because it is the only way to achieve goals. At this point we cannot see it happens in Poland, but funds for innovativeness will surely enforce cooperation. Small companies, which want to enter foreign market simply need cooperation with bigger corporations. Cluster gives also access to development facilities of SGGW, which is one of the best European Agricultural Universities and a chance of direct cooperation between science with business. All companies and organizations connected with agricultural and food branch can take part in the Cluster. Food producers, manufacturers, sales representatives and every branch of business somehow connected with food and agriculture can be a part of the project. An important aspect of food safety is maintaining high standards of hygiene. Companies providing services in the range on cleaning, disinfection, germicide and producing equipment and devices, are important link that contributes to the whole food business. Their diversity and cooperation for the common purpose under the Cluster label will result in progress and development in the segment of science for business. Maciej Majewski Wspólnik FreshMazovia.com sp.j. Maciej Majewski Associate, FreshMazovia.com general partnership Jaka jest Pana wizja funkcjonowania Klastra Innowacji w Agrobiznesie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale chyba jednym z najlepszych rozwiązań były, by regularne spotkania i dyskusja nad obecnymi bolączkami, zagrożeniami w przyszłości, a następnie wypracowanie możliwych rozwiązań dzięki potencjałowi naukowemu SGGW i doświadczeniu zawodowemu pozostałych uczestników Klastra. What is your vision of Cluster of Innovation in Agribusiness functioning? It is hard to answer this question, but I guess that the best option would be regular meetings and discussions about present problems, future threats and possible solutions. All this is possible with help of knowledge potential of SGGW and professional experience of its members. Jakie korzyści zdaniem Pana może ta inicjatywa Klastra Innowacji w Agrobiznesie przynieść dla rozwoju agrobiznesu w Polsce? Patrząc optymistycznie, ta inicjatywa może zainicjować rewolucję jakościową w naszej branży poprzez opracowanie nowych technologii zmniejszających np. koszty produkcji. Ale patrząc realistycznie, wystarczy żeby dzięki działalności Klastra chociaż trochę zmienić podejście branży do zmieniającego się rynku i nauczyć uczestników rynku patrzeć długofalowo. A absolutne minimum, to przekonanie branży, że innowacje mogą powstawać nie tylko na zachodzie, ale też i u nas. What benefits can this initiative Cluster Innovation in Agribusiness bring for development of polish agribusiness? Thinking positively this initiative has a potential to revolutionized quality of this branch by introducing new technologies that can cut down cost of production among other things. But if members of the Cluster only learn how to envisage certain things and make their approach more long-range it would also be enough. And what is the minimum? Belief that innovative technologies can be created not only in the West but also in our country. Czy powiązania kooperacyjne, powstałe w wyniku inicjatywy Klastra, faktycznie wpłyną na szybszy rozwój przedsiębiorstw działających w branży agrobiznesu? Zdecydowanie tak, to właśnie w ramach Klastra mają szansę się poznać firmy, które prawdopodobnie by się nie spotkały, gdyby nie Klaster. Will the relations between corporations within the frames of the Cluster really affect development of companies in agribusiness branch? Absolutely, because the Cluster gives them opportunity to meet other companies, which they would not have a chance to meet outside of the project. Marek Marzec Członek Zarządu PPH EWA-BIS Sp. z o.o. Marek Marzec Board Member PPH EWA-BIS Sp. z o.o. Jak Członkowie i Uczestnicy Klastra zapatrują się na wyzwania związane z eksportem w kontekście bieżących wydarzeń? Wyzwanie jest jedno, a właściwie dwa. Po pierwsze uświadomić producentów, że na zbyt mogą liczyć tylko produkty najwyższej jakości, po drugie uświadomić administrację jak ważna jest to dziedzina gospodarki. Pomoc nie jest nam potrzebna, wystarczy że administracja będzie słuchać potrzeb branży i wdrażać niezbędne rozwiązania w życie. What do Cluster members and participants think about present challenges connected with our export? There is only one, or even two challenges. Producers have to come to terms with the fact that only top quality products can be sold. Second challenge is to make our administration aware of how important area of our economy it is. Help is not necessary, but the administration has to observe the needs of the branch and introduce necessary solutions. Inicjatywa Klastra ma przed sobą nieograniczone możliwości rozwojowe. O ile wiem, jest to pierwsza na taką skalę inicjatywa w tym obszarze. Mam nadzieję, że Klaster ma szansę udzielać odpowiedzi na szereg wyzwań polskiego agrobiznesu. Polska w ciągu ostatnich 10 lat dokonała ogromnego skoku, jeśli chodzi o rozwój gospodarki żywnościowej. W sposób znaczący zbudowane zostały moce wytwórcze zarówno w produkcji pierwotnej, jak i w przemyśle przetwórczym. Ilość produkcji powstającej na terenie Polski znacznie przewyższa potrzeby stabilnego rynku lokalnego. Głównie dzięki dotacjom unijnym, w polskim agrobiznesie pojawiły się najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalające produkować wyroby spełniające wymagania rynków EU i innych. Natomiast największym wyzwaniem pozostaje dla wielu producentów sprzedaż tej produkcji. W sposób szczególny uwidocznił się ten problem po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import większości produktów spożywczych. Plan rozwoju Klastra w kierunku działań proeksportowych będzie jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata. Eksporterzy potrzebują wsparcia w różnych obszarach, ale fundamentalną sprawą pozostanie produkcja dobrej jakości i zawsze bezpiecznej żywności! Zasoby Klastra oraz szybki rozwój współpracy ze specjalistami i firmami zewnętrznymi powinno w krótkim czasie zapewnić powstanie prawdziwego centrum know-how w tej dziedzinie. Priorytetem powinno być skupienie się na problemach produkcji pierwotnej, w tym pozostałości pestycydów itp. Bowiem bez dobrej jakości i niestwarzających zagrożeń surowców, trudno sobie wyobrazić produkcję pełnowartościowych wyrobów gotowych. Nie do przecenienia może być dostarczanie właściwych informacji co do wymagań odnośnie bezpieczeństwa produktów w krajach szczególnie pozaeuropejskich. Następnym obszarem może być wsparcie w stosowaniu najnowocześniejszych technik opakowaniowych. Konieczność stosowania opakowań najbardziej odpowiednich dla danego rynku oraz opakowań zbiorczych, przystosowanych do transportu na duże odległości, będzie zawsze dużym wyzwaniem dla większości producentów. Można wymienić jeszcze wiele dziedzin, w których Klaster może być platformą stanowiącą źródło wiedzy i wymiany doświadczeń w polskim agrobiznesie. Cluster initiative has unlimited development possibilities. As far as I know it is the first such an initiative for this scale. I hope that Cluster can give answers for a number of polish agribusiness challenges. Poland made a huge step forward in the area of food industry development over the last 10 years. In a very meaningful way we built productive powers in both initial production and processing business. Production on the territory of Poland is bigger that our stabile local market needs. Thanks to EU funds our agribusiness has the most modern technological solutions, so that our product satisfies conditions of EU market and other markets as well. For most of the manufacturers the biggest challenge is to sell their product. We can observe this problem right now when Russia has an embargo for imported food products. Plans of Cluster development in the pro-export area will be the most significant task for the upcoming years. Exporters need support in many areas but the most important aspect is always producing good quality and safe food! Resources of Cluster and fast development of cooperation with specialists and outside companies should really soon result in creation of a real significant know-how center in this area. The priority should be concentrating on the problem of initial production like residues of pesticides etc, because without good quality raw materials we cannot produce wholesome finished products. Really valuable may be deliverance exact information about product safety requirements in the countries outside the Europe. Next area of support can be getting the knowledge of how to use the newest packaging techniques. Necessity of using packages mostly appropriate for given market and collective packages adjusted for long-range distance transport, will be always a challenge for significant amount of producers. We can list many more areas in which Cluster may be the platform that provides knowledge and is the place of exchanging experiences in polish agribusiness. Marcin Kuczewski Dyrektor Zarządzający Logopak East Sp. z o.o. Klaster jest miejscem, którego zadaniem jest gromadzić wokół wspólnych zadań i problemów grono zainteresowanych dostawców, odbiorców towarów i usług w całym łańcuchu dostaw. We współczesnym świecie nowoczesne narzędzia internetowe umożliwiają właściwie wszystkim (dostęp do Internetu jest już w zasadzie globalny), nie tylko w kraju, ale i za granicą, szybką i skuteczną wymianę informacji. A informacja jest najważniejszą korzyścią jaka ma wynikać z działalności Klastra. Celem Klastra jest skuteczna wymiana informacji. Im więcej uczestników zbierze się wokół Klastra, korzystając z portalu, im więcej firm wniesie swoją wartość dodaną, im więcej ciekawych projektów zostanie zainicjowane, tym więcej jest możliwych korzyści jakie dla każdego mogą wyniknąć. Korzyścią nadrzędną jest rozwój agrobiznesu poprzez rozwój poszczególnych uczestników. Klaster jest dobrym i mam nadzieję, że unikatowym miejscem do realizacji takich celów. Marcin Kuczewski Executive Director Logopak East Sp. z o.o. Cluster is the place, which gathers suppliers and customers of the products together around common tasks and problems. Nowadays modern internet tools allow almost everyone (the access to the Internet is almost global) in the country, as well as abroad to effectively exchange information. And it is precisely the information that should be the most beneficial aspect of the Cluster. The purpose of the Cluster is effective exchange of information. The more member will Cluster have, the more companies will give their additions, the more interesting projects will be held, the biggest may be the benefits for every single user. And what goes after it is development of the whole agribusiness. Cluster in a perfect and I hope also unique place to achieve big goals.

7 KLASTER INNOWACJI W AGROBIZNESIE Kierownik Projektu: prof. dr hab. Henryk Runowski Koordynator Klastra: dr inż. Sebastian Jarzębowski CLUSTER OF INNOVATION IN AGRIBUSINESS Head: Professor dr hab. Henryk Runowski Cluster coordinator: dr inż. Sebastian Jarzębowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Nowoursynowska Warszawa tel , S2B SCIENCE TO BUSINESS Członkowie Klastra Innowacji w Agrobiznesie zgłoszeni w pierwszej połowie 2014 roku: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań z siedzibą w Warszawie Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz z siedzibą w Warszawie PPH EWA-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Logopak East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie FreshMazovia.com Spółka Jawna Maciej Majewski z siedzibą w Warce AGROVATIVE Marcin Lis z siedzibą w Chynowie Tomasz Marsz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marsz Consult Tomasz Marsz BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Krzysztof Młynarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekorynki.pl Members of the Cluster Innovation in Agribusiness nominated in the first half of 2014 years: Warsaw University of Life Sciences The Economic Chamber of Food Industry and Packaging located in Warsaw The Grain and Feed Chamber with head office in Warsaw PPH EWA BIS SP. Z O.O. located in Warsaw Logopak East SP. Z O.O. with headquarter in Warsaw FreshMazovia.com General Partnership Maciej Majewski with head office in Warka AGROVATIVE Marcin Lis located in Chynow Tomasz Marsz conducting business activity Marsz Consult-Tomasz Marsz BOC Information Technologies Consulting SP. Z O.O. located in Warsaw Krzysztof Młynarz conducting business activity trading as Ekorynki.pl Więcej informacji o Klastrze na stronie: More information about Cluster at:

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo