Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.) skrót uodp. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r.nr 76 poz. 694, z późn. zm.) skrót uor oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz oraz z 2003r Nr 11 poz. 117). ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654, z późn. zm.) skrót uopdop ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), - skrót uopdof ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), - skrót ustawa o VAT ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz.60, z późn. zm.) skrót uop. Uwzględniając: Uchwałę nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia regionalnych oddziałów KIDP oraz oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego. Uchwałę nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Uchwałę nr 34/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP. Lista podstawowych pojęć i skrótów Skrót KZDP jednostki organizacyjne Izby KRDP KKR WSD SD RD Objaśnienia Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez Organy Izby i Regionalne Oddziały Izby Krajowa Rada Doradców Podatkowych Krajowa Komisja Rewizyjna Wyższy Sąd Dyscyplinarny Sąd Dyscyplinarny Rzecznik Dyscyplinarny 1

2 Izba, KIDP Samorząd, Krajowa Izba Doradców Podatkowych KRDP, KKR, SD, Komisje RO ZFŚS Regionalne Oddziały Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 Ustala się, że rokiem obrotowym KIDP będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym. Zakres sprawozdawczości operacyjnej obejmuje wykonanie budżetu z uwzględnieniem poszczególnych organów i Regionalnych Oddziałów Izby z podziałem na pozycje i rodzaje wymienione w preliminarzu oraz wykazy i zestawienia wpłacanych składek członkowskich. 2 Ustala się dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych system sprawozdawczości finansowej, na który składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania (uor. załącznik nr 1) 2. bilans (Rozporządzenie MF z załącznik nr 1) 3. rachunek wyników (Rozporządzenie MF z załącznik nr 2) 4. informacje dodatkowe i objaśnienia (uor. Załącznik nr 1) 5. sprawozdanie opisowe z wykonania rocznych planów finansowych KIDP wraz ze sprawozdaniem z działalności (art. 56 ust. 2 pkt 4 ustawy odp). Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe KIDP, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 uor., prowadzone są w siedzibie KIDP oraz w Regionalnych Oddziałach KIDP z uwzględnieniem oznaczeń tych Oddziałów. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. Izba otwiera księgi rachunkowe, stosując przepisy art.12 ust. 1 uor., w szczególności: Na dzień rozpoczęcia działalności, Na początek każdego roku obrotowego, Na dzień zmiany formy prawnej, Na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Księgi rachunkowe zamyka się: Na dzień kończący rok obrotowy, Na dzień zakończenia działalności jednostki, Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, Na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zaistnienia tych zdarzeń. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor. 2

3 Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Izba prowadzi księgi rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznane będą za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych zarówno aktywa jak i pasywa, przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Księgi rachunkowe będą prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniona zostanie ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych. Stwierdzone błędy w zapisach w trakcie księgowania poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czystości błędnego zapisu oraz podpis pracownika dokonującego poprawki z podaniem daty. Ujawnione błędy po zamknięciu miesiąca lub przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi (art. 25 uor). Księgi rachunkowe są sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosownych procedur obliczeniowych (art. 24 ust. 4 uor). Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych powinny być oznakowane numerami w sposób umożliwiający ich powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Stosowne zasady ewidencji mają zapewnić uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli: Zawarte w nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązującym Izbę ustalonych sprawozdań i rozliczeń podatkowych i innych, Zestawienia obrotów i sald księgi głównej są sporządzone za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, a za rok obrotowy nie później niż do 85 dni po dniu bilansowym, Ujęcie wpłat i wypłat gotówkowych, czekiem i wekslami obcymi następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Dowody księgowe. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba Izby w Warszawie oraz siedziby Regionalnych Oddziałów KIDP prowadzące ewidencję pomocniczą wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Izby. Koncentracja dowodów księgowych i ich ewidencji księgowej w Warszawie wymaga wdrożenia jednolitych zasad klasyfikacji, systemu realizacji kontroli wewnętrznej i zabezpieczenia terminowości spływu dokumentów. Powyższe zasady na co dzień muszą być uwzględnione przy opracowywaniu dokumentów źródłowych obecnych jak i własnych. Podstawą zapisów księgowych mogą być również opracowane przez Izbę dowody: rozliczeniowe ujmując już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych np. rozdzielnik płac z narzutami, usług, materiałów, zbiorcze służące dokonaniu łącznych zapisów jednorodnych operacji obejmujących zbiorem dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, korygujące poprzednie zapisy, 3

4 zastępcze wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu zbiorczego (np. dotycząca księgowania z odczytu licznika zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody). Każdy dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisów księgowych podlega zadekretowaniu, tzn. wskazaniu daty pod którą dowód zostanie ujęty w księgach rachunkowych, okresu sprawozdawczego oraz numerów i stron kont księgowych wraz z kwotami podlegającymi księgowaniu. Osoba dekretująca składa pod dokonaną dekretacją czytelny podpis lub zamieszcza podpis wraz z pieczęcią imienną. Zapisy w księgach rachunkowych. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego Izby wprowadza się w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 uor.) Zapisy księgowe powinny zawierać, co najmniej (art. 23 ust. 2 uor.): Datę dokonania operacji gospodarczej, Określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego a w przypadku programów dofinansowywanych z budżetu UE numer programu według umowy, Zrozumiały tekst, skrót lub kod operacji z tym, że należy posiadać pisemne objaśnienie treści skrótów lub kodów, Kwoty i datę zapisu, Oznaczenie kont, których dotyczą oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych według posiadanego pełnomocnictwa podpis osoby odpowiedzialnej za to wskazanie. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputerów należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu określone w zasadach użytkowania programu. 3 Metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa wyceniać należy nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W trakcie roku obrotowego mogą być stosowane m.in. następujące wartości: 1. cena zakupu, 2. koszt wytworzenia produktu, 3. cena sprzedaży netto, 4. wartość godziwa, 5. kurs walut obcych, 6. kwota wymagająca zapłaty, 7. wartość nominalna, 8. odpisy aktualizujące wartość aktywów. Ad. 1 Cena zakupu (art. 28 ust. 2, art. 34 ust. 1 pkt 1 uor) składnika aktywów obejmuje kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy imporcie wliczane jest cło i akcyza. Ad.2 Koszt wytworzenia produktu (art. 28 ust. 3 uor) obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. 4

5 Ad.3 Cena (wartość) sprzedaży netto (art. 28 ust. 5 uor.) składnika aktywów oznacza możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży bez VAT Ad. 4 Wartość godziwa (art. 28 ust. 6 uor.) jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Ad.5 Kurs waluty obcej jest stosowany przy wycenie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Ad.6 Kwota wymagająca zapłaty jest to wyrażona w złotych kwota należności lub zobowiązań powiększona o wartość odsetek umownych lub ustawowych. Ad.7 Wartość nominalna to wartość uwidoczniona na środkach pieniężnych albo wynikająca z umów, obliczeń i szacunków przeprowadzonych przez jednostkę. Ad. 8 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów dokonuje się w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany prze Izbę składnik aktywów nie przyniesie w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy aktualizujące doprowadzają wartość składnika aktywów wynikające z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do wartości godziwej. (art. 28 ust. 7 uor). Metody wyceny aktywów. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12 uor). A. AKTYWA TRWAŁE. Aktywa trwałe są to aktywa jednostki, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 uor. Do aktywów trwałych kwalifikowane są następujące składniki majątku: 1. wartości niematerialne i prawne 2. rzeczowe aktywa trwałe Ad. 1 Rzeczowy zakres wartości niematerialnych wymieniony jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 uor. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to w głównej mierze licencje, koncesje (np. na programy komputerowe). Wycena Wartości niematerialne i prawne są wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 uor według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych (art. 28 ust. 8 uor) obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do czasu ich oddania do użytkowania wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 uor). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. 5

6 Stawkę i metodę amortyzacji ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500,00 zł amortyzuje się, dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą porównania danych konta 020 Wartości niematerialne i prawne z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości tych składników. Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się w IV kwartale roku obrotowego. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne między stanem rzeczywistym a wykazanym w księgach należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć w księgach rachunkowych roku obrotowego. Rzeczowe aktywa trwałe W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą: Środki trwałe, Środki trwałe w budowie, Zaliczki na środki trwałe w budowie. Środki trwałe (art. 3 ust. 15 uor) to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, możliwe do użytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe w klasyfikacji (KST) są grupowane w pięciu grupach: 1 grunty i prawa użytkowania, 2 budynki i budowle, 3 urządzenia techniczne i maszyny, 4 środki transportu, 5 inne środki trwałe Ewidencja środków trwałych. Ewidencja analityczna środków trwałych powinna zapewnić dla poszczególnych składników majątku trwałego: ich wyróżnienie poprzez odpowiednie symbole identyfikacyjne według miejsca użytkowania (Biuro Izby i Regionalne Oddziały) oraz zakwalifikowanie do określonej grupy rodzajowej, obowiązującej klasyfikacji środków trwałych ustalonej przez GUS, ustalenie terminu oddania do użytkowania, ustalenia wartości początkowej oraz zmiany ze wskazaniem ich przyczyn. Ewidencja szczegółowa środków trwałych powinna być bieżąco aktualizowana oraz okresowo uzgadniana z zapisami syntetycznymi. Wycena Środki trwałe wycenia się według wartości nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 6

7 Obce środki trwałe Do środków trwałych zalicza się również te składniki, które zostały przejęte do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli postanowienia umowne spełniają jeden z warunków: Przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, Zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, Okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, Suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień, Zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, Przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że wszystkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, Przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być uznany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. Amortyzacja środków trwałych Wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu (art. 31 ust. 2 uor). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego planowanego rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek liniowych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie z art. 16d updop, stosuje się dla środków trwałych o wartości początkowej od 351 zł i nieprzekraczającej 3500,00 zł, w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Ewidencja ilościowa tych środków trwałych prowadzona jest według miejsc użytkowania. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych jest identyczne dla celów bilansowych i do celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W dodatkowej informacji i objaśnieniach podawane są informacje o środkach trwałych dotyczące stanu tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, rozchodu i stanu końcowego oraz odpowiadające im zmiany umorzenia. Uwzględniając zasadę istotności, o której stanowi art. 4 ust. 4 i art. 8 uor, do kosztów materiałów zalicza się w Izbie odpisany jednorazowo w 100% z chwilą przekazania do użytkowania drobny sprzęt (wyposażenie) do kwoty 350 zł ceny jednostkowej, a mianowicie: Drobny sprzęt biurowy (przedłużacze elektroniczne, zszywacze, dziurkacze), Karnisze, żaluzje, krzesła, fotele, przybory kuchenne, Aparaty telefoniczne, Zamki, wieszaki. Inwentaryzacja środków trwałych. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona jest według zasad określonych w art. 26 ust.1 pkt 3 oraz w art. 27 ust. 1 i 2 uor. Ponadto w IV kwartale, co rok potwierdzany jest stan środków trwałych znajdujących się w Regionalnych Oddziałach. 7

8 B. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (art. 3 ust. 1 pkt 19 uor). W ciągu roku materiały wycenia się według cen zakupu. Zakupione materiały odpisywane są w całości w koszty (art. 17 ust. 2 pkt 4 uor). Pozostające na stanie zapasy w końcu roku po ich zinwentaryzowaniu, korygują koszty na dzień bilansowy, jeśli ich stan wynosi powyżej 2 tys. zł. 2. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c uor). W tej grupie bilansowej wykazywane są wszystkie rozliczenia z doradcami podatkowymi zarówno z tytułu składek, ubezpieczeń szkoleń i innych. Ewidencja tych rozrachunków powinna uwzględniać numery ewidencyjne wpisów na listę poszczególnych doradców podatkowych. Wycena Wycena należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności dokonywana jest według wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 uor). Na dzień bilansowy natomiast wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor). Należności wyrażone w walutach obcych jednostka przelicza po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień przeprowadzania operacji, chyba, że w dokumencie celnym ustalony został inny kurs (art. 30 ust. 2 pkt 2 uor) operacje zapłaty należności w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie kupna walut stosowanym przez bank obsługujący (art. 30 ust. 2 pkt 1 uor). Różnice kursowe powstałe na dzień zapłaty należności zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniane są po kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). Zasady naliczania i rozliczania składek członkowskich omówiono w załączniku nr 4. Odpisy aktualizacyjne wartości należności z tytułu dostaw, usług i innych Wartość należności powinna być aktualizowana z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Izba przyjmuje do odpisów aktualizacyjnych kryteria wymienione w art. 35b uor. Izba uwzględniając postanowienia statutu i zasad gospodarki finansowej, dla zachowania określonej dyscypliny budżetowej do przychodów danego okresu, służących finansowaniu bieżącej działalności, zaliczać będzie tylko wpływy rzeczywiste wg. metody kasowej. Procesy windykacyjne rozpoczynają się po upływie trzech miesięcy zalegania w zapłacie. Odpisy aktualizacyjne wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Inwentaryzacja należności z tytułu dostaw usług i innych Inwentaryzacja do bilansu należności z tytułu dostaw, usług i innych należności odbywa się w formie potwierdzeń prawidłowości sald, kont rozpoczyna się na 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego, a kończy się do 15 dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1 uor). Proces inwentaryzacji wymaga udokumentowania w powiązaniu z zapisami ksiąg rachunkowych, wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Należności z tytułu składek i opłat z tytułu OC inwentaryzowane będą drogą porównania i weryfikacji sald z dokumentami źródłowymi. Na okoliczność przeprowadzenia inwentaryzacji składek i opłat z tytułu OC do bilansu sporządzane będą protokoły. 8

9 3. Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych powstają z tytułu różnych nadpłat, które wymagają niezwłocznego wyjaśnienia lub rozliczenia Wycena dokonywana jest w wartości nominalnej. Należności te do bilansu są inwentaryzowane drogą porównania danych zapisów kont analitycznych z odpowiednimi deklaracjami i przelewami gotówki na koniec roku obrotowego. 4. Inne należności Inne należności obejmują występujące należności z pozostałych grup np.: rozrachunki z pracownikami, z tytułu kaucji, doradcami, członkami władz korporacji. Wycena Dokonywana jest według wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 uor). Inwentaryzacja innych należności. Inwentaryzacja tych aktywów powinna być dostosowana do specyfiki należności może być dokonana w formie potwierdzenia sald lub porównania z odpowiednimi dokumentami. Z przeprowadzenia inwentaryzacji należy sporządzić protokół. Należności dochodzone na drodze sądowej W grupie kont ewidencjonowane są należności skierowane na drogę postępowania sądowego, zaewidencjonowane w ewidencji pomocniczej, w której rejestrowane są również koszty procesowe. Inwentaryzacja należności spornych polega na porównaniu sald wykazanych w ewidencji analitycznej z pozwem i rejestrem spraw - repertorium. Ewidencja księgowania rozrachunków Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich należności zobowiązań krajowych i zagranicznych, dotyczących zarówno działalności statutowej, wydzielonej i socjalnej, w szczególności: rozliczeń z członkami Izby, należności bezspornych i zobowiązań z tytułu dostaw, należności i zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za pracę pracowników i osób wykorzystujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, należności i roszczeń spornych, rozrachunków zakładowej działalności socjalnej, odpisów aktualizacyjnych należności. W ciągu roku obrotowego Izba ujmuje należności i zobowiązania wg. wartości nominalnej z dnia ich powstania, czyli w kwotach brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT. Na dzień bilansowy należności oraz zobowiązania, należy wykazywać wg. kwoty wymaganej zapłaty. Zasady ewidencji rozliczenia usług ubezpieczeniowych w ramach umowy z HDI - Gerling Polska TU S.A. oraz TUR WARTA S.A. zawiera załącznik nr 5. 9

10 Umorzenie należności. Należności z tytułu dostaw, robót, usług, składek i innych świadczeń objęte są bieżącym procesem windykacji. W przypadkach nadzwyczajnych, po wyczerpaniu niezbędnych starań i braku ich efektywności mogą być spisane w ciężar kosztów operacyjnych na podstawie uzasadnionej decyzji Skarbnika KRDP oraz Głównego Księgowego Biura KIDP, gdy kwota jednostkowa nie przekracza 1000 zł. Powyżej tej kwoty decyzje podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych, na podstawie wniosku Skarbnika KRDP. 5. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe stanowią aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek (art. 3 ust. 1 pkt 17 uor). Środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe stanowią inwestycje krótkoterminowe - aktywa pieniężne (art. 3 ust. 1 pkt 24 uor). Aktywa pieniężne Są to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (art. 3 ust. 1 pkt 25 uor). Aktywa pieniężne tworzą: środki pieniężne w kasach, bankach, środki pieniężne w drodze, inne aktywa pieniężne (naliczone odsetki od aktywów pieniężnych), inne środki pieniężne (dewizy, weksle, czeki). Środki pieniężne w kasach Środki pieniężne w kasach gromadzone są z bieżących wpłat z różnych tytułów, służą one do opłacania bieżących zobowiązań. W kasie nie może znajdować się więcej środków finansowych od wartości ich ubezpieczonia. Gospodarka środkami pieniężnymi znajdującymi się w kasach prowadzona odbywa się zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik nr 6. Dla każdej osoby materialnie odpowiedzialnej za gotówkę w Biurze Izby i Oddziałach Regionalnych prowadzone jest odrębne konto analityczne. Środki pieniężne w bankach Podstawą gromadzenia środków pieniężnych w bankach stanowią umowy, które określają podstawowe zasady współpracy. Dyspozycja środkami pieniężnymi wynika z udzielonych pełnomocnictw. Dla każdego rachunku bankowego podstawowego i pomocniczego prowadzone jest odrębne konto analityczne w ewidencji księgowej. Obowiązuje zasada ujmowania wpłat i wypłat gotówki w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pk 3 uor). Wycena Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. (art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). Inwentaryzacja Inwentaryzacja środków pieniężnych w bankach przeprowadzana jest na podstawie otrzymanych potwierdzeń z banków na ostatni dzień każdego roku obrotowego lub dzień bilansowy. 10

11 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Izba dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów danego okresu sprawozdawczego zalicza koszty dotyczące przyszłych okresów (art. 6 ust. 2 uor). Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, dotyczące następującego po dniu bilansowym roku obrotowego. Do kosztów zaliczane są m.in. opłaty za prenumeratę, ubezpieczenia majątkowe, inne opłaty wnoszone z góry. Wycena Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej. Inwentaryzacja Rozliczenia międzyokresowe inwentaryzowane są drogą porównania i weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami źródłowymi na koniec roku obrotowego. Metody wyceny pasywów. Pasywa wyrażają źródła finansowania aktywów. Podstawowym źródłem finansowania działalności jest fundusz statutowy tworzony zgodnie z 50 statutu Izby. Fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 1 pkt 10 uor). Inwentaryzacja funduszu statutowego Inwentaryzacja funduszu statutowego przeprowadzana poprzez weryfikacje salda z uwzględnieniem struktury funduszu ustalonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wynik finansowy netto roku obrotowego może stanowić: 1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia), 2. Nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna). Wycena Wielkość dodatnia wyniku finansowego jak również ujemna wyceniana jest w wartości nominalnej. Inwentaryzacja wyniku finansowego przeprowadzana jest metodą porównania danych na koncie z dokumentami źródłowymi oraz zapisami ewidencji syntetycznej i analitycznej. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania Izby to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 20 uor). Na zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne składają się: 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 2. Zaliczki otrzymane na opłacenie OC. 3. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń. 4. Inne zobowiązania. 5. Fundusze specjalne np. ZFŚS Przywołana grupa bilansowa ewidencjonowana jest w księgowej ewidencji syntetycznej oraz pomocniczej (analitycznej). Pełną ewidencją księgową objęte są rozrachunki wymienione w pkt. 1,3, 4 i 5. 11

12 Rozrachunki z tytułu wpłat na usługi OC prowadzone są w wydzielonej ewidencji na zasadach wyodrębnienia: środków pieniężnych pochodzących z wpłat oraz zobowiązań z tytułu nieopłaconych polis. Wpłaty członków na usługi OC przenoszone są z ewidencji wydzielonej do syntetycznej na podstawie not za okresy miesięczne (załącznik nr 5). Rozrachunki z członkami dotyczą pozostałych rozliczeń z wyjątkiem opłat OC. Rozrachunki z budżetem i ZUS dokonywane są w oparciu o odpowiednie deklaracje sporządzone na podstawie ewidencji pomocniczej i obligatoryjnej dokumentacji. Do długoterminowych zobowiązań zaliczane będą te, których termin płatności w całości przypada w roku następnym po dniu bilansowym. Izba uwzględniając dotychczasową praktykę cała nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na cele działalności statutowej (działalności sz\koleniowej) - nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku. Inwentaryzacja. Inwentaryzacja zobowiązań powinna być dostosowana do specyfiki ich rozliczeń. Formę potwierdzeń pisemnych (protokólarnych) należy zachować w odniesieniu do zobowiązań, których salda z jednego rodzaju rozliczeń przekraczają kwotę znaczną, w szczególności dotyczy to rozliczeń z tytułu wpłat za polisy OC i z tytułu składek. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe będą inwentaryzowane poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi oraz ustalenie realne wartości tych składników pasywów. Salda rozrachunków z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymagają porównań ze stanem środków pieniężnych na odpowiednich rachunkach bankowych oraz wyjaśnienia występujących różnic. Fundusze specjalne. W ramach funduszy specjalnych Izba tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych według postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi. Gospodarka środkami funduszu prowadzona jest według zasad określanych w regulaminie wewnętrznym ZFŚS. Wycena. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i robót wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania z pozostałych tytułów wycenia się w wartościach nominalnych, jeśli umowy szczegółowe nie przewidują innej formy. Według wartości nominalnej wyceniony jest również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozliczenia międzyokresowe W celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do pasywów danego okresu sprawozdawczego Izba może zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów (art. 6 ust. 2 uor). Zgodnie z art. 39 ust. 2 uor Izba dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów na rzecz Izby, a kwotę zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny. Dotyczy to w szczególności rozliczeń za energię cieplną i elektryczną, usług telekomunikacyjnych, kosztów niewykorzystanych urlopów pracowniczych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 12

13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Wykonując postanowienia art. 41 ust. 1 uor Izba dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, z zachowaniem zasad ostrożności, które obejmują równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Na koncie tym ewidencjonowane są również nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, których równowartość nie powiększa funduszu statutowego. Kwoty ujęte w ewidencji rozliczeń międzyokresowych zwiększają, stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, trzymanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Saldo tych rozliczeń powiększa zarachowane lub jeszcze niezrealizowane należności, zaliczane w momencie wpłaty do pozostałych przychodów operacyjnych. Wycena Wycena rozliczeń międzyokresowych następuje w wartościach nominalnych. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych Inwentaryzacja przeprowadzana jest drogą porównania salda konta z dokumentami źródłowymi, dotyczącymi tych rozliczeń. 13

14 Załącznik nr 1 WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 uor księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 1. dziennik, 2. księgę główną, 3. księgi pomocnicze, 4. zestawienie obrotów sald kont księgi głównej oraz, 5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dziennik jest urządzeniem księgowym, które zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory tych danych dostarczają sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dokonanych w każdym kolejnym miesiącu- w sposób ciągły- w danym roku obrotowym (z uwzględnieniem sald początkowych z bilansu otwarcia). Narastające od początku roku obrotowego obroty dziennika powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotami zestawienia obrotów i sald. Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w planie (wykazie) kont. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Zapisy dokonywane na kontach księgi głównej prowadzonej przy użyciu komputera, drukuje się albo przenosi na inny trwały nośnik, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego. Księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzone są w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z zapisami i saldami kont księgi głównej. Wykaz ksiąg pomocniczych Izby zawiera załącznik nr 2. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych drukowane jest na koniec każdego miesiąca lub przenoszone na inne trwałe nośniki danych. Zestawienie obrotów i salda za ostatni miesiąc sprawozdawczy oraz od początku roku obrotowego z uwzględnieniem sald początkowych z bilansu otwarcia powinno być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Wykaz składników aktywów i pasywów Zgodnie z art. 19 uor sporządzany jest wykaz aktywów i pasywów (inwentarz) potwierdzony ich inwentaryzacją. Wykaz aktywów i pasywów stanowi zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg (np. przed inwentaryzacją). 14

15 Załącznik nr 2 WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH STOSOWANYCH W KIDP. Niezależnie od Kont Księgi Głównej prowadzonej w programie Symfonia Finanse i księgowość za księgi pomocnicze uznaje się: 1. Analityka konta zespołu 0 Ewidencja szczegółowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisów amortyzacyjnych prowadzona jest w Biurze Izby 2. Analityka kont zespołu 1 Dzieli się na kasy, rachunki bankowe i rodzaje krótkoterminowych aktywów finansowych, Ustala stan gotówki w walucie polskiej oraz obcych walutach (według rodzajów ), również w przeliczeniu na walutę polską Przyporządkowuje wartości gotówki osobom materialnie odpowiedzialnym, Ustala stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 3. Analityka kont zespołu 2 Wyodrębnia rodzaje należności, roszczeń, zobowiązań i rozliczeń, z uwzględnieniem podziału regionalnego Ustala obroty i salda z członkami z tytułu: składek OC i członkowskich. W pełni umożliwia rozliczenie poszczególnych podatków, a w szczególności VAT podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, W pełni rozlicza wynagrodzenia poszczególnych pracowników i zleceniobiorców, Zapewnia pełne rozliczenie z ZUS z tytułu poszczególnych składek FP i FGSP, Zapewnia rozliczenie pobranych zaliczek, pożyczek, Zapewnia rozliczenie wewnętrznych rozrachunków, Zapewnia rozliczenie odpisów aktualizacyjnych rozrachunków. 4. Analityka kont zespołu 5 Zapewnia szczegółowy podział kont w układzie funkcjonalnym według poszczególnych grup kosztów ewidencjonowanych na kontach syntetycznych Koszty działalności statutowej 530- Koszty działalności gospodarczej 550- Koszty administracji Ewidencja ta pomaga ustalić, na co koszty zostały poniesione i w jakim miejscu oraz umożliwia dokonanie rozliczeń podatkowych. Układ analityczny kosztów obejmuje na pierwszym poziomie: 16 regionów Biuro Organy Izby Układ analityczny kosztów obejmuje na drugim poziomie: 1- Działalność szkoleniowa 2- Działalność wydawnicza 3- Organizacja posiedzeń 4- Konferencje 5- Pozostała działalność szkoleniowa 6- Pozostałe koszty 7- Działalność integracyjna 15

16 Układ analityczny kosztów obejmuje na trzecim poziomie: 101 Sprzęt biurowy i wyposażenie 102 Materiały biurowe 103 Publikacje fachowe, prasa, programy małowartościowe 104 Energia elektryczna i cieplna 105 Opłaty eksploatacyjne- woda ścieki, inne 106 Catering 107 Środki chemiczne 108 Art. spożywcze 201 Najem powierzchni 202 Sprzątanie 203 Usługi bankowe i pocztowe 204 Usługi telekomunikacyjne 205 Usługi medyczne 206 Usługi prawnicze 207 Usługi informatyczne i serwis 208 Usługi wydawnicze 209 Usługi szkolenia 210 Monitorowanie obiektów 211 Usługi transportowe w tym taksówki 301 Podatek od czynności cywilnoprawnych 302 Opłaty sądowe i notarialne 303 Opłaty PFRON 304 Opłaty skarbowe 401 Wynagrodzenia- umowy o pracę 402 Wynagrodzenia- umowy zlecenia 403 Wynagrodzenia- umowy o dzieło 404 Nagrody 501 Składki ZUS 502 Szkolenie pracowników 503 Odpis ZFŚS 504 Świadczenia wynikające z BHP 505 Ubezpieczenia osobowe 801 Amortyzacja 802 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 901 Koszty podróży pracowników 902 Koszty podróży zleceniobiorców 903 Noclegi 904 Ryczałt samochodowy 905 Ubezpieczenia majątkowe 906 Pozostałe koszty 907 Koszty podróży przedstawicieli organów 5. Analityka kont zespołu 7 Dzieli sprzedaż według rodzajów działalności i Regionów, przychody na kontach syntetycznych: 700- Przychody składki członkowskie; 16

17 Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 700: 1-Składki członkowskie 2-Opłaty za wpis na listę doradców 3-Opłaty manipulacyjne-rozpatrzenie wniosku 701- Przychody z działalności statutowej; Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 701: 1- Działalność szkoleniowa 2-Działalność wydawnicza 4-Konferencje 5-Pozostała działalność szkoleniowa 6-Pozostałe przychody 7-Działalność integracyjna 703- Przychody z działalności gospodarczej Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 703: 6-Działlność OC 7-Wynajem pomieszczeń 8-Pozostała działalność gospodarcza Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro Dotacje, subwencje, darowizny, 707-Przychody działalność podziału zysku 750-Przychody finansowe Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 750: 1-Odsetki 2-Odsetki od należności 3-Różnice kursowe 4-Pozostałe 5-Odsetki od OC 6-Odsetki od składek Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro. 760-Pozostałe przychody operacyjne Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 760: 4-Pozostałe Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro. 17

18 Załącznik nr 3 Zasady opracowywania planu przychodów i wydatków Izby oraz ich kontroli Plan przychodów i wydatków na następny rok obrotowy opracowywany jest na podstawie odrębnych uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Na podstawie przedłożonych projektów preliminarzy Dyrektor Biura Izby opracowuje roczny plan przychodów wydatków Izby, który po przyjęciu przez KRDP przekazywany jest do realizacji. Plan określa: przychody z działalności statutowej, oraz przewidywany stan środków pieniężnych do dyspozycji, wydatki według rodzajów i charakteru działalności ogólnej, szkoleniowej, organizacyjnej oraz doradczej. Kontrola przychodów i wydatków. Bieżący system ewidencji księgowej wpłat składek członkowskich oraz rozliczeń z tytułu działalności szkoleniowej oraz rozliczeń z tytułu OC stwarzają pełne warunki do analizy przychodów. W związku z tym nie zachodzi potrzeba raportowania o tych przepływach pieniężnych. Raporty miesięczne według układu preliminarza oraz wydatkach narastających i w porównaniu do planu umożliwiają bieżącą ocenę stanu zaawansowania i zachowania dyscypliny wydatków, która dokonywana jest na bieżąco oraz kompleksowo po zakończeniu każdego kwartału oraz roku obrotowego. Uzupełnienie informacji do analiz stanowią zestawienia miesięczne faktur zapłaconych przelewami oraz raporty kasowe za analogiczne okresy. 18

19 Zasady naliczania i rozliczania składek członkowskich. Załącznik nr 4 1. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania działalności Izby. 2. Regularne opłacanie składek członkowskich stanowi podstawowy obowiązek doradcy podatkowego (art. 36 ust. 3 uodp oraz 9 ust. 3 statutu Izby). 3. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej ustalany jest przez Zjazd. 4. Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomienia Izby o zamiarze niewykonywania zawodu w terminie 30 dni od daty wpisu, przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 34 ust. 1 uodp). Okres ten traktowany jest jako zawieszenie wykonywania zawodu. Zawieszony członek Izby jest zwolniony z płacenia składek. 5. Ewidencja analityczna składek członkowskich jest prowadzona z wykorzystaniem programu Symfonia Finanse i księgowość z uwzględnieniem podziału według regionów, danych osobowych doradców podatkowych z ich numerami wpisu. Po upływie każdego miesiąca w terminie do dnia 10 następnego miesiąca dokonywany jest przypis składek członkowskich. Korekty i przeksięgowania przypisów dokonywane są na podstawie dowodów źródłowych. Rozliczenie przypisów składek członkowskich dokonywane jest z wykorzystaniem ewidencji księgowej na kontach 200 Rozrachunki Doradcy Podatkowi w korespondencji z kontem 271,,Rozliczenie przypisów składek. 6. Bieżąco prowadzona jest ewidencja wpłat dokonywanych przez doradców z poszczególnych regionów z podziałem na miesiące. 7. Biuro Izby w terminie do końca następnego miesiąca przekazuje do regionalnych oddziałów aktualną informację dotyczącą wpłat dokonanych przez poszczególnych doradców podatkowych z danego oddziału podając numer wpisu i kwotę wpłaty. Informacje te zamieszczane są na serwerze sieciowym w plikach dostępnych dla upoważnionych pracowników świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach Izby. 8. Regionalne oddziały na podstawie otrzymanych informacji prowadzą ewidencję pomocniczą wpłaconych składek członkowskich i ustalają stan zaległych składek. 9. W pierwszym kwartale każdego roku Biuro Izby przesyła do regionalnych oddziałów zestawienia wpłaconych składek za 12 miesięcy poprzedniego roku z obowiązkiem uzgodnienia i ustalenia zaległych wpłat. Zwrotne informacje w formie elektronicznej i papierowej podpisane przez Zarząd Regionalnego Oddziału przesyłane są do Biura Izby w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W informacji tej należy omówić wdrożone działania windykacyjne i ich efekty w zakresie wpłat. 10. Nie wpłacanie składek w terminie może powodować naliczenie odsetek ustawowych, które zaliczane są do przychodów w momencie ich uiszczenia przez zobowiązanego 11. Wpłaty składek członkowskich do banku lub kasy Izby ewidencjonowane będą w dniu dokonania wpłaty, w korespondencji z kontem Rozrachunki z tytułu składek członkowskich. Następnie po zakończeniu miesiąca wpłacone składki w łącznej kwocie na podstawie polecenia księgowania przenoszone będą na konto Przychody - Składki członkowskie w korespondencji z kontem Wn 271. Konto 271 na koniec okresów rozliczeniowych wykazuje saldo, równe należnościom lub zobowiązaniom (nadpłatom) z tytułu składek zaewidencjonowanych na koncie 200-1, saldo konta 271 koryguje wysokość salda należności z tytułu składek. Saldo konta oraz 271 nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 19

20 Załącznik nr 5 Zasady ewidencji rozliczania usług ubezpieczeniowych w ramach umowy z Gerling Polska FPTU S.A. oraz TUR WARTA S.A. 1. Podstawę świadczenia usług ubezpieczeniowych stanowi umowa generalna z dnia 18 grudnia 2003 r, która weszła w życie z dniem r. 2. KRDP, jako ustawowy reprezentant, środowiska doradców podatkowych, działając zgodnie z zasadami określonymi w uchwale 822/2003 z dnia 13 maja 2003 r., a także uchwale 1534/2003 z dnia r., uchwale 1610/2003 z dnia r. dokonał wyboru Ubezpieczyciela. 3. Biuro KIDP wykonuje czynności związane z realizacją Umowy. W związku z tym przekazuje Ubezpieczycielom, na warunkach umownych zainkasowaną składkę ubezpieczeniową, wnioski ubezpieczonych i listy ubezpieczonych zawierających ich dane osobowe a także aktualizacje danych zawartych w tych listach. 4. Za wykonywanie czynności wymienionych w 3 ust. 1 umowy o współpracy na rzecz, ubezpieczycieli Izba może otrzymywać zryczałtowany zwrot kosztów w wysokości określonej w stosownej umowie. 5. Doradcy podatkowi i uprawnione podmioty wypełniają wnioski o ubezpieczenie OC w systemie elektronicznej obsługi wniosków OC, dostępnym na stronie internetowej Wnioski w formie papierowej wraz z potwierdzeniem wpłaty składki doradcy przesyłają Izby. Oddziały do których wpłyną wnioski przekazują do Biura Izby wraz z listą ubezpieczonych wygenerowaną z systemu elektronicznej obsługi wniosków OC. Wnioski poddawane są weryfikacji, wyliczona zostaje należna składka ubezpieczeniowa oraz zostaje sporządzona imienna lista ubezpieczonych, którzy opłacili składkę (w porządku alfabetycznym z podziałem na regionalne oddziały Izby). Lista ubezpieczonych w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej wraz z wnioskami zostają przekazane Ubezpieczycielowi, a wyliczona należna składka zostaje przekazana na właściwy rachunek bankowy. Na podstawie wniosków ubezpieczyciel wystawia polisy potwierdzając objęcie ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową. 6. Ewidencja księgowa wpłat do banku i kasy Izby prowadzona jest na bieżąco w dniu wpłaty w korespondencji z kontem Rozrachunki Doradcy Podatkowi 7. Wpłaty składek do banku lub kasy Izby ewidencjonowane będą w dniu dokonania wpłaty, w korespondencji z kontem Rozrachunki Doradcy Podatkowi. Następnie po zakończeniu miesiąca wpłacone składki na podstawie polecenia księgowania przenoszone będą na konto 250 Rozrachunki z ubezpieczycielem z tytułu zawartej umowy generalnej ubezpieczeń OC w korespondencji z kontem Wn 272. Konto 272 na koniec okresów rozliczeniowych wykazuje saldo, równe należnościom lub zobowiązaniom z tytułu składek zaewidencjonowanych na koncie 200-2, saldo konta 272 koryguje wysokość salda należności z tytułu składek, które nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Saldo konta oraz 272 nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów OC powinna być przeprowadzona na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, stosując metodę porównania zapisów z dowodami źródłowymi. 20

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo