Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.) skrót uodp. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r.nr 76 poz. 694, z późn. zm.) skrót uor oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz oraz z 2003r Nr 11 poz. 117). ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654, z późn. zm.) skrót uopdop ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), - skrót uopdof ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), - skrót ustawa o VAT ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz.60, z późn. zm.) skrót uop. Uwzględniając: Uchwałę nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia regionalnych oddziałów KIDP oraz oddziałów zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego. Uchwałę nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Uchwałę nr 34/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP. Lista podstawowych pojęć i skrótów Skrót KZDP jednostki organizacyjne Izby KRDP KKR WSD SD RD Objaśnienia Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez Organy Izby i Regionalne Oddziały Izby Krajowa Rada Doradców Podatkowych Krajowa Komisja Rewizyjna Wyższy Sąd Dyscyplinarny Sąd Dyscyplinarny Rzecznik Dyscyplinarny 1

2 Izba, KIDP Samorząd, Krajowa Izba Doradców Podatkowych KRDP, KKR, SD, Komisje RO ZFŚS Regionalne Oddziały Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 Ustala się, że rokiem obrotowym KIDP będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym. Zakres sprawozdawczości operacyjnej obejmuje wykonanie budżetu z uwzględnieniem poszczególnych organów i Regionalnych Oddziałów Izby z podziałem na pozycje i rodzaje wymienione w preliminarzu oraz wykazy i zestawienia wpłacanych składek członkowskich. 2 Ustala się dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych system sprawozdawczości finansowej, na który składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania (uor. załącznik nr 1) 2. bilans (Rozporządzenie MF z załącznik nr 1) 3. rachunek wyników (Rozporządzenie MF z załącznik nr 2) 4. informacje dodatkowe i objaśnienia (uor. Załącznik nr 1) 5. sprawozdanie opisowe z wykonania rocznych planów finansowych KIDP wraz ze sprawozdaniem z działalności (art. 56 ust. 2 pkt 4 ustawy odp). Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe KIDP, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 uor., prowadzone są w siedzibie KIDP oraz w Regionalnych Oddziałach KIDP z uwzględnieniem oznaczeń tych Oddziałów. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. Izba otwiera księgi rachunkowe, stosując przepisy art.12 ust. 1 uor., w szczególności: Na dzień rozpoczęcia działalności, Na początek każdego roku obrotowego, Na dzień zmiany formy prawnej, Na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Księgi rachunkowe zamyka się: Na dzień kończący rok obrotowy, Na dzień zakończenia działalności jednostki, Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, Na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zaistnienia tych zdarzeń. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor. 2

3 Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Izba prowadzi księgi rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznane będą za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych zarówno aktywa jak i pasywa, przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Księgi rachunkowe będą prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniona zostanie ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych. Stwierdzone błędy w zapisach w trakcie księgowania poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czystości błędnego zapisu oraz podpis pracownika dokonującego poprawki z podaniem daty. Ujawnione błędy po zamknięciu miesiąca lub przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi (art. 25 uor). Księgi rachunkowe są sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosownych procedur obliczeniowych (art. 24 ust. 4 uor). Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych powinny być oznakowane numerami w sposób umożliwiający ich powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Stosowne zasady ewidencji mają zapewnić uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli: Zawarte w nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązującym Izbę ustalonych sprawozdań i rozliczeń podatkowych i innych, Zestawienia obrotów i sald księgi głównej są sporządzone za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, a za rok obrotowy nie później niż do 85 dni po dniu bilansowym, Ujęcie wpłat i wypłat gotówkowych, czekiem i wekslami obcymi następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Dowody księgowe. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba Izby w Warszawie oraz siedziby Regionalnych Oddziałów KIDP prowadzące ewidencję pomocniczą wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Izby. Koncentracja dowodów księgowych i ich ewidencji księgowej w Warszawie wymaga wdrożenia jednolitych zasad klasyfikacji, systemu realizacji kontroli wewnętrznej i zabezpieczenia terminowości spływu dokumentów. Powyższe zasady na co dzień muszą być uwzględnione przy opracowywaniu dokumentów źródłowych obecnych jak i własnych. Podstawą zapisów księgowych mogą być również opracowane przez Izbę dowody: rozliczeniowe ujmując już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych np. rozdzielnik płac z narzutami, usług, materiałów, zbiorcze służące dokonaniu łącznych zapisów jednorodnych operacji obejmujących zbiorem dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, korygujące poprzednie zapisy, 3

4 zastępcze wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu zbiorczego (np. dotycząca księgowania z odczytu licznika zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody). Każdy dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisów księgowych podlega zadekretowaniu, tzn. wskazaniu daty pod którą dowód zostanie ujęty w księgach rachunkowych, okresu sprawozdawczego oraz numerów i stron kont księgowych wraz z kwotami podlegającymi księgowaniu. Osoba dekretująca składa pod dokonaną dekretacją czytelny podpis lub zamieszcza podpis wraz z pieczęcią imienną. Zapisy w księgach rachunkowych. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego Izby wprowadza się w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 uor.) Zapisy księgowe powinny zawierać, co najmniej (art. 23 ust. 2 uor.): Datę dokonania operacji gospodarczej, Określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego a w przypadku programów dofinansowywanych z budżetu UE numer programu według umowy, Zrozumiały tekst, skrót lub kod operacji z tym, że należy posiadać pisemne objaśnienie treści skrótów lub kodów, Kwoty i datę zapisu, Oznaczenie kont, których dotyczą oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych według posiadanego pełnomocnictwa podpis osoby odpowiedzialnej za to wskazanie. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputerów należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu określone w zasadach użytkowania programu. 3 Metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa wyceniać należy nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W trakcie roku obrotowego mogą być stosowane m.in. następujące wartości: 1. cena zakupu, 2. koszt wytworzenia produktu, 3. cena sprzedaży netto, 4. wartość godziwa, 5. kurs walut obcych, 6. kwota wymagająca zapłaty, 7. wartość nominalna, 8. odpisy aktualizujące wartość aktywów. Ad. 1 Cena zakupu (art. 28 ust. 2, art. 34 ust. 1 pkt 1 uor) składnika aktywów obejmuje kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy imporcie wliczane jest cło i akcyza. Ad.2 Koszt wytworzenia produktu (art. 28 ust. 3 uor) obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. 4

5 Ad.3 Cena (wartość) sprzedaży netto (art. 28 ust. 5 uor.) składnika aktywów oznacza możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży bez VAT Ad. 4 Wartość godziwa (art. 28 ust. 6 uor.) jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Ad.5 Kurs waluty obcej jest stosowany przy wycenie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Ad.6 Kwota wymagająca zapłaty jest to wyrażona w złotych kwota należności lub zobowiązań powiększona o wartość odsetek umownych lub ustawowych. Ad.7 Wartość nominalna to wartość uwidoczniona na środkach pieniężnych albo wynikająca z umów, obliczeń i szacunków przeprowadzonych przez jednostkę. Ad. 8 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów dokonuje się w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany prze Izbę składnik aktywów nie przyniesie w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy aktualizujące doprowadzają wartość składnika aktywów wynikające z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do wartości godziwej. (art. 28 ust. 7 uor). Metody wyceny aktywów. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12 uor). A. AKTYWA TRWAŁE. Aktywa trwałe są to aktywa jednostki, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 uor. Do aktywów trwałych kwalifikowane są następujące składniki majątku: 1. wartości niematerialne i prawne 2. rzeczowe aktywa trwałe Ad. 1 Rzeczowy zakres wartości niematerialnych wymieniony jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 uor. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to w głównej mierze licencje, koncesje (np. na programy komputerowe). Wycena Wartości niematerialne i prawne są wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 uor według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych (art. 28 ust. 8 uor) obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do czasu ich oddania do użytkowania wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (art. 32 ust. 1 uor). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. 5

6 Stawkę i metodę amortyzacji ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500,00 zł amortyzuje się, dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą porównania danych konta 020 Wartości niematerialne i prawne z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości tych składników. Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się w IV kwartale roku obrotowego. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne między stanem rzeczywistym a wykazanym w księgach należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć w księgach rachunkowych roku obrotowego. Rzeczowe aktywa trwałe W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą: Środki trwałe, Środki trwałe w budowie, Zaliczki na środki trwałe w budowie. Środki trwałe (art. 3 ust. 15 uor) to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, możliwe do użytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe w klasyfikacji (KST) są grupowane w pięciu grupach: 1 grunty i prawa użytkowania, 2 budynki i budowle, 3 urządzenia techniczne i maszyny, 4 środki transportu, 5 inne środki trwałe Ewidencja środków trwałych. Ewidencja analityczna środków trwałych powinna zapewnić dla poszczególnych składników majątku trwałego: ich wyróżnienie poprzez odpowiednie symbole identyfikacyjne według miejsca użytkowania (Biuro Izby i Regionalne Oddziały) oraz zakwalifikowanie do określonej grupy rodzajowej, obowiązującej klasyfikacji środków trwałych ustalonej przez GUS, ustalenie terminu oddania do użytkowania, ustalenia wartości początkowej oraz zmiany ze wskazaniem ich przyczyn. Ewidencja szczegółowa środków trwałych powinna być bieżąco aktualizowana oraz okresowo uzgadniana z zapisami syntetycznymi. Wycena Środki trwałe wycenia się według wartości nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 6

7 Obce środki trwałe Do środków trwałych zalicza się również te składniki, które zostały przejęte do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli postanowienia umowne spełniają jeden z warunków: Przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, Zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, Okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, Suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień, Zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, Przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że wszystkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, Przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być uznany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. Amortyzacja środków trwałych Wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu (art. 31 ust. 2 uor). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego planowanego rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek liniowych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie z art. 16d updop, stosuje się dla środków trwałych o wartości początkowej od 351 zł i nieprzekraczającej 3500,00 zł, w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Ewidencja ilościowa tych środków trwałych prowadzona jest według miejsc użytkowania. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych jest identyczne dla celów bilansowych i do celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W dodatkowej informacji i objaśnieniach podawane są informacje o środkach trwałych dotyczące stanu tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, rozchodu i stanu końcowego oraz odpowiadające im zmiany umorzenia. Uwzględniając zasadę istotności, o której stanowi art. 4 ust. 4 i art. 8 uor, do kosztów materiałów zalicza się w Izbie odpisany jednorazowo w 100% z chwilą przekazania do użytkowania drobny sprzęt (wyposażenie) do kwoty 350 zł ceny jednostkowej, a mianowicie: Drobny sprzęt biurowy (przedłużacze elektroniczne, zszywacze, dziurkacze), Karnisze, żaluzje, krzesła, fotele, przybory kuchenne, Aparaty telefoniczne, Zamki, wieszaki. Inwentaryzacja środków trwałych. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona jest według zasad określonych w art. 26 ust.1 pkt 3 oraz w art. 27 ust. 1 i 2 uor. Ponadto w IV kwartale, co rok potwierdzany jest stan środków trwałych znajdujących się w Regionalnych Oddziałach. 7

8 B. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (art. 3 ust. 1 pkt 19 uor). W ciągu roku materiały wycenia się według cen zakupu. Zakupione materiały odpisywane są w całości w koszty (art. 17 ust. 2 pkt 4 uor). Pozostające na stanie zapasy w końcu roku po ich zinwentaryzowaniu, korygują koszty na dzień bilansowy, jeśli ich stan wynosi powyżej 2 tys. zł. 2. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c uor). W tej grupie bilansowej wykazywane są wszystkie rozliczenia z doradcami podatkowymi zarówno z tytułu składek, ubezpieczeń szkoleń i innych. Ewidencja tych rozrachunków powinna uwzględniać numery ewidencyjne wpisów na listę poszczególnych doradców podatkowych. Wycena Wycena należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności dokonywana jest według wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 uor). Na dzień bilansowy natomiast wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor). Należności wyrażone w walutach obcych jednostka przelicza po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień przeprowadzania operacji, chyba, że w dokumencie celnym ustalony został inny kurs (art. 30 ust. 2 pkt 2 uor) operacje zapłaty należności w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie kupna walut stosowanym przez bank obsługujący (art. 30 ust. 2 pkt 1 uor). Różnice kursowe powstałe na dzień zapłaty należności zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniane są po kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). Zasady naliczania i rozliczania składek członkowskich omówiono w załączniku nr 4. Odpisy aktualizacyjne wartości należności z tytułu dostaw, usług i innych Wartość należności powinna być aktualizowana z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Izba przyjmuje do odpisów aktualizacyjnych kryteria wymienione w art. 35b uor. Izba uwzględniając postanowienia statutu i zasad gospodarki finansowej, dla zachowania określonej dyscypliny budżetowej do przychodów danego okresu, służących finansowaniu bieżącej działalności, zaliczać będzie tylko wpływy rzeczywiste wg. metody kasowej. Procesy windykacyjne rozpoczynają się po upływie trzech miesięcy zalegania w zapłacie. Odpisy aktualizacyjne wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Inwentaryzacja należności z tytułu dostaw usług i innych Inwentaryzacja do bilansu należności z tytułu dostaw, usług i innych należności odbywa się w formie potwierdzeń prawidłowości sald, kont rozpoczyna się na 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego, a kończy się do 15 dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1 uor). Proces inwentaryzacji wymaga udokumentowania w powiązaniu z zapisami ksiąg rachunkowych, wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Należności z tytułu składek i opłat z tytułu OC inwentaryzowane będą drogą porównania i weryfikacji sald z dokumentami źródłowymi. Na okoliczność przeprowadzenia inwentaryzacji składek i opłat z tytułu OC do bilansu sporządzane będą protokoły. 8

9 3. Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych powstają z tytułu różnych nadpłat, które wymagają niezwłocznego wyjaśnienia lub rozliczenia Wycena dokonywana jest w wartości nominalnej. Należności te do bilansu są inwentaryzowane drogą porównania danych zapisów kont analitycznych z odpowiednimi deklaracjami i przelewami gotówki na koniec roku obrotowego. 4. Inne należności Inne należności obejmują występujące należności z pozostałych grup np.: rozrachunki z pracownikami, z tytułu kaucji, doradcami, członkami władz korporacji. Wycena Dokonywana jest według wartości nominalnej (art. 28 ust. 11 pkt 2 uor). Inwentaryzacja innych należności. Inwentaryzacja tych aktywów powinna być dostosowana do specyfiki należności może być dokonana w formie potwierdzenia sald lub porównania z odpowiednimi dokumentami. Z przeprowadzenia inwentaryzacji należy sporządzić protokół. Należności dochodzone na drodze sądowej W grupie kont ewidencjonowane są należności skierowane na drogę postępowania sądowego, zaewidencjonowane w ewidencji pomocniczej, w której rejestrowane są również koszty procesowe. Inwentaryzacja należności spornych polega na porównaniu sald wykazanych w ewidencji analitycznej z pozwem i rejestrem spraw - repertorium. Ewidencja księgowania rozrachunków Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich należności zobowiązań krajowych i zagranicznych, dotyczących zarówno działalności statutowej, wydzielonej i socjalnej, w szczególności: rozliczeń z członkami Izby, należności bezspornych i zobowiązań z tytułu dostaw, należności i zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń za pracę pracowników i osób wykorzystujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, należności i roszczeń spornych, rozrachunków zakładowej działalności socjalnej, odpisów aktualizacyjnych należności. W ciągu roku obrotowego Izba ujmuje należności i zobowiązania wg. wartości nominalnej z dnia ich powstania, czyli w kwotach brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT. Na dzień bilansowy należności oraz zobowiązania, należy wykazywać wg. kwoty wymaganej zapłaty. Zasady ewidencji rozliczenia usług ubezpieczeniowych w ramach umowy z HDI - Gerling Polska TU S.A. oraz TUR WARTA S.A. zawiera załącznik nr 5. 9

10 Umorzenie należności. Należności z tytułu dostaw, robót, usług, składek i innych świadczeń objęte są bieżącym procesem windykacji. W przypadkach nadzwyczajnych, po wyczerpaniu niezbędnych starań i braku ich efektywności mogą być spisane w ciężar kosztów operacyjnych na podstawie uzasadnionej decyzji Skarbnika KRDP oraz Głównego Księgowego Biura KIDP, gdy kwota jednostkowa nie przekracza 1000 zł. Powyżej tej kwoty decyzje podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych, na podstawie wniosku Skarbnika KRDP. 5. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe stanowią aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek (art. 3 ust. 1 pkt 17 uor). Środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe stanowią inwestycje krótkoterminowe - aktywa pieniężne (art. 3 ust. 1 pkt 24 uor). Aktywa pieniężne Są to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (art. 3 ust. 1 pkt 25 uor). Aktywa pieniężne tworzą: środki pieniężne w kasach, bankach, środki pieniężne w drodze, inne aktywa pieniężne (naliczone odsetki od aktywów pieniężnych), inne środki pieniężne (dewizy, weksle, czeki). Środki pieniężne w kasach Środki pieniężne w kasach gromadzone są z bieżących wpłat z różnych tytułów, służą one do opłacania bieżących zobowiązań. W kasie nie może znajdować się więcej środków finansowych od wartości ich ubezpieczonia. Gospodarka środkami pieniężnymi znajdującymi się w kasach prowadzona odbywa się zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik nr 6. Dla każdej osoby materialnie odpowiedzialnej za gotówkę w Biurze Izby i Oddziałach Regionalnych prowadzone jest odrębne konto analityczne. Środki pieniężne w bankach Podstawą gromadzenia środków pieniężnych w bankach stanowią umowy, które określają podstawowe zasady współpracy. Dyspozycja środkami pieniężnymi wynika z udzielonych pełnomocnictw. Dla każdego rachunku bankowego podstawowego i pomocniczego prowadzone jest odrębne konto analityczne w ewidencji księgowej. Obowiązuje zasada ujmowania wpłat i wypłat gotówki w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pk 3 uor). Wycena Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. (art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). Inwentaryzacja Inwentaryzacja środków pieniężnych w bankach przeprowadzana jest na podstawie otrzymanych potwierdzeń z banków na ostatni dzień każdego roku obrotowego lub dzień bilansowy. 10

11 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Izba dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów danego okresu sprawozdawczego zalicza koszty dotyczące przyszłych okresów (art. 6 ust. 2 uor). Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, dotyczące następującego po dniu bilansowym roku obrotowego. Do kosztów zaliczane są m.in. opłaty za prenumeratę, ubezpieczenia majątkowe, inne opłaty wnoszone z góry. Wycena Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej. Inwentaryzacja Rozliczenia międzyokresowe inwentaryzowane są drogą porównania i weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami źródłowymi na koniec roku obrotowego. Metody wyceny pasywów. Pasywa wyrażają źródła finansowania aktywów. Podstawowym źródłem finansowania działalności jest fundusz statutowy tworzony zgodnie z 50 statutu Izby. Fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust. 1 pkt 10 uor). Inwentaryzacja funduszu statutowego Inwentaryzacja funduszu statutowego przeprowadzana poprzez weryfikacje salda z uwzględnieniem struktury funduszu ustalonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wynik finansowy netto roku obrotowego może stanowić: 1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia), 2. Nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna). Wycena Wielkość dodatnia wyniku finansowego jak również ujemna wyceniana jest w wartości nominalnej. Inwentaryzacja wyniku finansowego przeprowadzana jest metodą porównania danych na koncie z dokumentami źródłowymi oraz zapisami ewidencji syntetycznej i analitycznej. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania Izby to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 20 uor). Na zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne składają się: 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 2. Zaliczki otrzymane na opłacenie OC. 3. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń. 4. Inne zobowiązania. 5. Fundusze specjalne np. ZFŚS Przywołana grupa bilansowa ewidencjonowana jest w księgowej ewidencji syntetycznej oraz pomocniczej (analitycznej). Pełną ewidencją księgową objęte są rozrachunki wymienione w pkt. 1,3, 4 i 5. 11

12 Rozrachunki z tytułu wpłat na usługi OC prowadzone są w wydzielonej ewidencji na zasadach wyodrębnienia: środków pieniężnych pochodzących z wpłat oraz zobowiązań z tytułu nieopłaconych polis. Wpłaty członków na usługi OC przenoszone są z ewidencji wydzielonej do syntetycznej na podstawie not za okresy miesięczne (załącznik nr 5). Rozrachunki z członkami dotyczą pozostałych rozliczeń z wyjątkiem opłat OC. Rozrachunki z budżetem i ZUS dokonywane są w oparciu o odpowiednie deklaracje sporządzone na podstawie ewidencji pomocniczej i obligatoryjnej dokumentacji. Do długoterminowych zobowiązań zaliczane będą te, których termin płatności w całości przypada w roku następnym po dniu bilansowym. Izba uwzględniając dotychczasową praktykę cała nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na cele działalności statutowej (działalności sz\koleniowej) - nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku. Inwentaryzacja. Inwentaryzacja zobowiązań powinna być dostosowana do specyfiki ich rozliczeń. Formę potwierdzeń pisemnych (protokólarnych) należy zachować w odniesieniu do zobowiązań, których salda z jednego rodzaju rozliczeń przekraczają kwotę znaczną, w szczególności dotyczy to rozliczeń z tytułu wpłat za polisy OC i z tytułu składek. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe będą inwentaryzowane poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi oraz ustalenie realne wartości tych składników pasywów. Salda rozrachunków z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymagają porównań ze stanem środków pieniężnych na odpowiednich rachunkach bankowych oraz wyjaśnienia występujących różnic. Fundusze specjalne. W ramach funduszy specjalnych Izba tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych według postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z przepisami wykonawczymi. Gospodarka środkami funduszu prowadzona jest według zasad określanych w regulaminie wewnętrznym ZFŚS. Wycena. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i robót wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania z pozostałych tytułów wycenia się w wartościach nominalnych, jeśli umowy szczegółowe nie przewidują innej formy. Według wartości nominalnej wyceniony jest również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozliczenia międzyokresowe W celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do pasywów danego okresu sprawozdawczego Izba może zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów (art. 6 ust. 2 uor). Zgodnie z art. 39 ust. 2 uor Izba dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów na rzecz Izby, a kwotę zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny. Dotyczy to w szczególności rozliczeń za energię cieplną i elektryczną, usług telekomunikacyjnych, kosztów niewykorzystanych urlopów pracowniczych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 12

13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Wykonując postanowienia art. 41 ust. 1 uor Izba dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, z zachowaniem zasad ostrożności, które obejmują równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Na koncie tym ewidencjonowane są również nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, których równowartość nie powiększa funduszu statutowego. Kwoty ujęte w ewidencji rozliczeń międzyokresowych zwiększają, stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, trzymanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Saldo tych rozliczeń powiększa zarachowane lub jeszcze niezrealizowane należności, zaliczane w momencie wpłaty do pozostałych przychodów operacyjnych. Wycena Wycena rozliczeń międzyokresowych następuje w wartościach nominalnych. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych Inwentaryzacja przeprowadzana jest drogą porównania salda konta z dokumentami źródłowymi, dotyczącymi tych rozliczeń. 13

14 Załącznik nr 1 WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 uor księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 1. dziennik, 2. księgę główną, 3. księgi pomocnicze, 4. zestawienie obrotów sald kont księgi głównej oraz, 5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dziennik jest urządzeniem księgowym, które zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory tych danych dostarczają sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dokonanych w każdym kolejnym miesiącu- w sposób ciągły- w danym roku obrotowym (z uwzględnieniem sald początkowych z bilansu otwarcia). Narastające od początku roku obrotowego obroty dziennika powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotami zestawienia obrotów i sald. Konta księgi głównej służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w planie (wykazie) kont. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Zapisy dokonywane na kontach księgi głównej prowadzonej przy użyciu komputera, drukuje się albo przenosi na inny trwały nośnik, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego. Księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzone są w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z zapisami i saldami kont księgi głównej. Wykaz ksiąg pomocniczych Izby zawiera załącznik nr 2. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych drukowane jest na koniec każdego miesiąca lub przenoszone na inne trwałe nośniki danych. Zestawienie obrotów i salda za ostatni miesiąc sprawozdawczy oraz od początku roku obrotowego z uwzględnieniem sald początkowych z bilansu otwarcia powinno być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Wykaz składników aktywów i pasywów Zgodnie z art. 19 uor sporządzany jest wykaz aktywów i pasywów (inwentarz) potwierdzony ich inwentaryzacją. Wykaz aktywów i pasywów stanowi zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg (np. przed inwentaryzacją). 14

15 Załącznik nr 2 WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH STOSOWANYCH W KIDP. Niezależnie od Kont Księgi Głównej prowadzonej w programie Symfonia Finanse i księgowość za księgi pomocnicze uznaje się: 1. Analityka konta zespołu 0 Ewidencja szczegółowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisów amortyzacyjnych prowadzona jest w Biurze Izby 2. Analityka kont zespołu 1 Dzieli się na kasy, rachunki bankowe i rodzaje krótkoterminowych aktywów finansowych, Ustala stan gotówki w walucie polskiej oraz obcych walutach (według rodzajów ), również w przeliczeniu na walutę polską Przyporządkowuje wartości gotówki osobom materialnie odpowiedzialnym, Ustala stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 3. Analityka kont zespołu 2 Wyodrębnia rodzaje należności, roszczeń, zobowiązań i rozliczeń, z uwzględnieniem podziału regionalnego Ustala obroty i salda z członkami z tytułu: składek OC i członkowskich. W pełni umożliwia rozliczenie poszczególnych podatków, a w szczególności VAT podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, W pełni rozlicza wynagrodzenia poszczególnych pracowników i zleceniobiorców, Zapewnia pełne rozliczenie z ZUS z tytułu poszczególnych składek FP i FGSP, Zapewnia rozliczenie pobranych zaliczek, pożyczek, Zapewnia rozliczenie wewnętrznych rozrachunków, Zapewnia rozliczenie odpisów aktualizacyjnych rozrachunków. 4. Analityka kont zespołu 5 Zapewnia szczegółowy podział kont w układzie funkcjonalnym według poszczególnych grup kosztów ewidencjonowanych na kontach syntetycznych Koszty działalności statutowej 530- Koszty działalności gospodarczej 550- Koszty administracji Ewidencja ta pomaga ustalić, na co koszty zostały poniesione i w jakim miejscu oraz umożliwia dokonanie rozliczeń podatkowych. Układ analityczny kosztów obejmuje na pierwszym poziomie: 16 regionów Biuro Organy Izby Układ analityczny kosztów obejmuje na drugim poziomie: 1- Działalność szkoleniowa 2- Działalność wydawnicza 3- Organizacja posiedzeń 4- Konferencje 5- Pozostała działalność szkoleniowa 6- Pozostałe koszty 7- Działalność integracyjna 15

16 Układ analityczny kosztów obejmuje na trzecim poziomie: 101 Sprzęt biurowy i wyposażenie 102 Materiały biurowe 103 Publikacje fachowe, prasa, programy małowartościowe 104 Energia elektryczna i cieplna 105 Opłaty eksploatacyjne- woda ścieki, inne 106 Catering 107 Środki chemiczne 108 Art. spożywcze 201 Najem powierzchni 202 Sprzątanie 203 Usługi bankowe i pocztowe 204 Usługi telekomunikacyjne 205 Usługi medyczne 206 Usługi prawnicze 207 Usługi informatyczne i serwis 208 Usługi wydawnicze 209 Usługi szkolenia 210 Monitorowanie obiektów 211 Usługi transportowe w tym taksówki 301 Podatek od czynności cywilnoprawnych 302 Opłaty sądowe i notarialne 303 Opłaty PFRON 304 Opłaty skarbowe 401 Wynagrodzenia- umowy o pracę 402 Wynagrodzenia- umowy zlecenia 403 Wynagrodzenia- umowy o dzieło 404 Nagrody 501 Składki ZUS 502 Szkolenie pracowników 503 Odpis ZFŚS 504 Świadczenia wynikające z BHP 505 Ubezpieczenia osobowe 801 Amortyzacja 802 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 901 Koszty podróży pracowników 902 Koszty podróży zleceniobiorców 903 Noclegi 904 Ryczałt samochodowy 905 Ubezpieczenia majątkowe 906 Pozostałe koszty 907 Koszty podróży przedstawicieli organów 5. Analityka kont zespołu 7 Dzieli sprzedaż według rodzajów działalności i Regionów, przychody na kontach syntetycznych: 700- Przychody składki członkowskie; 16

17 Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 700: 1-Składki członkowskie 2-Opłaty za wpis na listę doradców 3-Opłaty manipulacyjne-rozpatrzenie wniosku 701- Przychody z działalności statutowej; Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 701: 1- Działalność szkoleniowa 2-Działalność wydawnicza 4-Konferencje 5-Pozostała działalność szkoleniowa 6-Pozostałe przychody 7-Działalność integracyjna 703- Przychody z działalności gospodarczej Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 703: 6-Działlność OC 7-Wynajem pomieszczeń 8-Pozostała działalność gospodarcza Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro Dotacje, subwencje, darowizny, 707-Przychody działalność podziału zysku 750-Przychody finansowe Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 750: 1-Odsetki 2-Odsetki od należności 3-Różnice kursowe 4-Pozostałe 5-Odsetki od OC 6-Odsetki od składek Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro. 760-Pozostałe przychody operacyjne Konta analityczne na pierwszym poziomie do konta 760: 4-Pozostałe Układ analityczny przychodów na drugim poziomie- 16 regionów i Biuro. 17

18 Załącznik nr 3 Zasady opracowywania planu przychodów i wydatków Izby oraz ich kontroli Plan przychodów i wydatków na następny rok obrotowy opracowywany jest na podstawie odrębnych uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Na podstawie przedłożonych projektów preliminarzy Dyrektor Biura Izby opracowuje roczny plan przychodów wydatków Izby, który po przyjęciu przez KRDP przekazywany jest do realizacji. Plan określa: przychody z działalności statutowej, oraz przewidywany stan środków pieniężnych do dyspozycji, wydatki według rodzajów i charakteru działalności ogólnej, szkoleniowej, organizacyjnej oraz doradczej. Kontrola przychodów i wydatków. Bieżący system ewidencji księgowej wpłat składek członkowskich oraz rozliczeń z tytułu działalności szkoleniowej oraz rozliczeń z tytułu OC stwarzają pełne warunki do analizy przychodów. W związku z tym nie zachodzi potrzeba raportowania o tych przepływach pieniężnych. Raporty miesięczne według układu preliminarza oraz wydatkach narastających i w porównaniu do planu umożliwiają bieżącą ocenę stanu zaawansowania i zachowania dyscypliny wydatków, która dokonywana jest na bieżąco oraz kompleksowo po zakończeniu każdego kwartału oraz roku obrotowego. Uzupełnienie informacji do analiz stanowią zestawienia miesięczne faktur zapłaconych przelewami oraz raporty kasowe za analogiczne okresy. 18

19 Zasady naliczania i rozliczania składek członkowskich. Załącznik nr 4 1. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania działalności Izby. 2. Regularne opłacanie składek członkowskich stanowi podstawowy obowiązek doradcy podatkowego (art. 36 ust. 3 uodp oraz 9 ust. 3 statutu Izby). 3. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej ustalany jest przez Zjazd. 4. Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomienia Izby o zamiarze niewykonywania zawodu w terminie 30 dni od daty wpisu, przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 34 ust. 1 uodp). Okres ten traktowany jest jako zawieszenie wykonywania zawodu. Zawieszony członek Izby jest zwolniony z płacenia składek. 5. Ewidencja analityczna składek członkowskich jest prowadzona z wykorzystaniem programu Symfonia Finanse i księgowość z uwzględnieniem podziału według regionów, danych osobowych doradców podatkowych z ich numerami wpisu. Po upływie każdego miesiąca w terminie do dnia 10 następnego miesiąca dokonywany jest przypis składek członkowskich. Korekty i przeksięgowania przypisów dokonywane są na podstawie dowodów źródłowych. Rozliczenie przypisów składek członkowskich dokonywane jest z wykorzystaniem ewidencji księgowej na kontach 200 Rozrachunki Doradcy Podatkowi w korespondencji z kontem 271,,Rozliczenie przypisów składek. 6. Bieżąco prowadzona jest ewidencja wpłat dokonywanych przez doradców z poszczególnych regionów z podziałem na miesiące. 7. Biuro Izby w terminie do końca następnego miesiąca przekazuje do regionalnych oddziałów aktualną informację dotyczącą wpłat dokonanych przez poszczególnych doradców podatkowych z danego oddziału podając numer wpisu i kwotę wpłaty. Informacje te zamieszczane są na serwerze sieciowym w plikach dostępnych dla upoważnionych pracowników świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach Izby. 8. Regionalne oddziały na podstawie otrzymanych informacji prowadzą ewidencję pomocniczą wpłaconych składek członkowskich i ustalają stan zaległych składek. 9. W pierwszym kwartale każdego roku Biuro Izby przesyła do regionalnych oddziałów zestawienia wpłaconych składek za 12 miesięcy poprzedniego roku z obowiązkiem uzgodnienia i ustalenia zaległych wpłat. Zwrotne informacje w formie elektronicznej i papierowej podpisane przez Zarząd Regionalnego Oddziału przesyłane są do Biura Izby w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W informacji tej należy omówić wdrożone działania windykacyjne i ich efekty w zakresie wpłat. 10. Nie wpłacanie składek w terminie może powodować naliczenie odsetek ustawowych, które zaliczane są do przychodów w momencie ich uiszczenia przez zobowiązanego 11. Wpłaty składek członkowskich do banku lub kasy Izby ewidencjonowane będą w dniu dokonania wpłaty, w korespondencji z kontem Rozrachunki z tytułu składek członkowskich. Następnie po zakończeniu miesiąca wpłacone składki w łącznej kwocie na podstawie polecenia księgowania przenoszone będą na konto Przychody - Składki członkowskie w korespondencji z kontem Wn 271. Konto 271 na koniec okresów rozliczeniowych wykazuje saldo, równe należnościom lub zobowiązaniom (nadpłatom) z tytułu składek zaewidencjonowanych na koncie 200-1, saldo konta 271 koryguje wysokość salda należności z tytułu składek. Saldo konta oraz 271 nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 19

20 Załącznik nr 5 Zasady ewidencji rozliczania usług ubezpieczeniowych w ramach umowy z Gerling Polska FPTU S.A. oraz TUR WARTA S.A. 1. Podstawę świadczenia usług ubezpieczeniowych stanowi umowa generalna z dnia 18 grudnia 2003 r, która weszła w życie z dniem r. 2. KRDP, jako ustawowy reprezentant, środowiska doradców podatkowych, działając zgodnie z zasadami określonymi w uchwale 822/2003 z dnia 13 maja 2003 r., a także uchwale 1534/2003 z dnia r., uchwale 1610/2003 z dnia r. dokonał wyboru Ubezpieczyciela. 3. Biuro KIDP wykonuje czynności związane z realizacją Umowy. W związku z tym przekazuje Ubezpieczycielom, na warunkach umownych zainkasowaną składkę ubezpieczeniową, wnioski ubezpieczonych i listy ubezpieczonych zawierających ich dane osobowe a także aktualizacje danych zawartych w tych listach. 4. Za wykonywanie czynności wymienionych w 3 ust. 1 umowy o współpracy na rzecz, ubezpieczycieli Izba może otrzymywać zryczałtowany zwrot kosztów w wysokości określonej w stosownej umowie. 5. Doradcy podatkowi i uprawnione podmioty wypełniają wnioski o ubezpieczenie OC w systemie elektronicznej obsługi wniosków OC, dostępnym na stronie internetowej Wnioski w formie papierowej wraz z potwierdzeniem wpłaty składki doradcy przesyłają Izby. Oddziały do których wpłyną wnioski przekazują do Biura Izby wraz z listą ubezpieczonych wygenerowaną z systemu elektronicznej obsługi wniosków OC. Wnioski poddawane są weryfikacji, wyliczona zostaje należna składka ubezpieczeniowa oraz zostaje sporządzona imienna lista ubezpieczonych, którzy opłacili składkę (w porządku alfabetycznym z podziałem na regionalne oddziały Izby). Lista ubezpieczonych w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej wraz z wnioskami zostają przekazane Ubezpieczycielowi, a wyliczona należna składka zostaje przekazana na właściwy rachunek bankowy. Na podstawie wniosków ubezpieczyciel wystawia polisy potwierdzając objęcie ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową. 6. Ewidencja księgowa wpłat do banku i kasy Izby prowadzona jest na bieżąco w dniu wpłaty w korespondencji z kontem Rozrachunki Doradcy Podatkowi 7. Wpłaty składek do banku lub kasy Izby ewidencjonowane będą w dniu dokonania wpłaty, w korespondencji z kontem Rozrachunki Doradcy Podatkowi. Następnie po zakończeniu miesiąca wpłacone składki na podstawie polecenia księgowania przenoszone będą na konto 250 Rozrachunki z ubezpieczycielem z tytułu zawartej umowy generalnej ubezpieczeń OC w korespondencji z kontem Wn 272. Konto 272 na koniec okresów rozliczeniowych wykazuje saldo, równe należnościom lub zobowiązaniom z tytułu składek zaewidencjonowanych na koncie 200-2, saldo konta 272 koryguje wysokość salda należności z tytułu składek, które nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Saldo konta oraz 272 nie jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów OC powinna być przeprowadzona na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, stosując metodę porównania zapisów z dowodami źródłowymi. 20

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 524/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ratunkowe. Polityka Rachunkowości

Polskie Towarzystwo Ratunkowe. Polityka Rachunkowości Polskie Towarzystwo Ratunkowe Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze Rokiem obrotowym jednostki jest dwanaście miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013 Nazwa jednostki FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM Adres, ul. Orla 4 Adres do korespondencji 01-986 Warszawa, ul. Królowej Jadwigi 8h/1 Numer NIP 536-191-37-47 Numer REGON 146697924 Organ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

"AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK

AMICUS CANIS ZA 2013 ROK -. "AMłCUS CANIS" Rmdacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Oś. M.KoIbe 2)4 m 30 97-200 Toma6ZÓW Regon 101551868. NIP 7732473167 Msz. INFORMACJA DODATKOWA "AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK A. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rol< obrotowy 2009 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specj alistycznych "TEPIS" Warszawa Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo