Turawa i port lotniczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turawa i port lotniczy"

Transkrypt

1 NR 14 (237) ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany. Przypominamy dwa wyznaczone wtedy cele. Ma a Panew mia a przynosiç do Jeziora Turawskiego znacznie mniej fosforu (z powodu fosforu sà sinice). W 2006 litr wody wp ywajàcy z Ma à Panwià do jeziora niós Êrednio 0,17 mg fosforu. W 2009 niós 0,19 mg. Post p jest imponujàcy. W 2009 mieliêmy ju lataç samolotami z mi dzynarodowego portu lotniczego w Kamieniu Âlàskim. Nie latamy i zapewne nigdy nie b dziemy lataç. Walczàc o nierealne lotnisko w Kamieniu Âlàskim zaniedbaliêmy jednak realnà popraw po àczeƒ z lotniskami Wroc awia i Katowic i realnà spraw porzàdnego mi dzynarodowego dworca autobusowego w Opolu. Ciekawe co obiecajà nam politycy na kolejnà kadencj. (Pb) Cena 2z (0% VAT) Nie zjem Ryszarda Rudnika Od lat polemizuj w Beczce z nto. Dziennikarze nto k adà zwykle uszy po sobie i udajà, e nie czytali Beczki. Wynika to zapewne z obawy, e jestem jakimê potworem, który lubi zjeêç na Êniadanie kogoê z ich redakcji. Ostatnio Ryszard Rudnik, zast pca naczelnego nto, zebra si jednak na odwag i w nto z 5 paêdziernika zareagowa na zamieszczony w poprzedniej Beczce mój tekst Przeczyta nto i umar. Odpowiedê pana Rudnika by a niemerytoryczna, sk ada a si g ównie ze z oêliwostek, ale uspokajam go: Panie Ryszardzie, nie zjem Pana, nie obra am si za z oêliwostki, bo doceniam odwag. Mam nadziej, e inni dziennikarze nto pójdà Pana Êladem, te pokonajà strach i zacznà reagowaç na publikacje w Beczce. Do odpowiedzi Ryszarda Rudnika odnosz si obszerniej na klepce 3, ale ju tu jednà rzecz wyjaêniam. Pan Rudnik napisa, e zastanawia em si, co kieruje nto w nienawi- Êci do dopalaczy. W moim tekêcie s owo nienawiêç nie pad o ani razu. Pisa em, e nto uczestniczy w dziwnej wojnie z dopalaczami. OkreÊlenia dziwna wojna u y em trzy razy, wi c nie ma mowy o przypadku. Mo na by o sprawdziç, np. w Wikipedii, e dziwna wojna to wojna na niby. Nie mog podejrzewaç nto o nienawiêç do dopalaczy choçby z tego powodu, e pami tam, i 17 listopada 2008 ukaza si na jej amach tekst Zio a dajà kopa jak narkotyki. Redaktorem prowadzàcym tego wydania by w aênie Ryszard Rudnik. W tekêcie opisano badanie dopalaczy przez Tomka i Dari. Tomek zachwala, e dopalacz nieêle podkr ca i czuje si po nim cudownie rozluêniony. Daria wpad a w nadzwyczaj dobry humor. Nast pnego dnia oboje stwierdzili, e by a niez a zabawa. Pod czujnym okiem pana Rudnika autorka (Anna Grudzka) informowa a te czytelników, które dopalacze pozwalajà zbli yç si do Boga, po których nauka idzie lepiej, a które dajà kondycj na zabaw do rana. Przecie to by a reklama dopalaczy. Oczywistym jest wi c, e podejrzewam nto o udawanie wojny z dopalaczami a nie o nienawiêç do nich. Piotr Badura Adam Szesny z Kolanowic ma z oty medal (czytaj na klepce 15) W NUMERZE: Nowe bloki Elektrowni a komunikacja Czas na dobre wybory Dobrzeƒska Patrzkownia KLEPKA 1

2 FAKTY W 2009 polskie samoloty pasa erskie wykona y 507 mln pasa erokilometrów. Na statystycznego Polaka przypada wi c 13 km. W Rumunii wskaênik ten wynosi 15 km, w Chinach 21, w Turcji 22, w Rosji 35, w Czechach 52, w Niemczech 150, w Wielkiej Brytanii 314 a w USA 330 km. Pokazuje to g ównie rozwój lotnictwa danego kraju, bo ludzie latajà samolotami ró nych paƒstw. Gotowy jest projekt linii kolejowej od stacji Wroc aw Zachodni do wroc awskiego lotniska. Koszt budowy tego po àczenia wyniesie ok. 70 mln z. Gdy tory b dà gotowe, to z Opola do wroc awskiego lotniska b dzie mo na dojechaç pociàgiem w nieco ponad godzin. Dawniej z kilograma mi sa robiono 0,7-0,8 kg szynki. DziÊ, dzi ki nastrzykiwaniu specjalnymi roztworami, z kilograma mi sa mamy 1,3-1,5 kg szynki. W PRL te nastrzykiwano mi so, ale nie a tak. UE dopuszcza nastrzykiwanie o ponad 230 proc. wy sze ni PRL. Na targach spo ywczych w Pary u hiszpaƒski producent z dumà pokazywa wyrób, którego kilogram zawiera ju tylko dag mi sa. Masarze twierdzà, e to, co dziê sprzedaje si jako szynk, jest wyrobem szynkopodobnym. 28 wrzeênia z inicjatywy Leszka Balcerowicza w Warszawie, na skrzy owaniu Marsza kowskiej i Alej Jerozolimskich stanà zegar d ugu, pokazujàcy jak roênie polskie zad u enie. Balcerowicz by ministrem finansów i wicepremierem w latach W czerwcu 2000 uciek z rzàdu, zostawiajàc katastrof bud etu Jaros awowi Baucowi. Za czasów Balcerowicza, tylko od 1 stycznia 1998 do 31 maja 2000, zad u enie skarbu paƒstwa uros o o ok. 26 proc. W pierwszym pó roczu 2010 zad u enie polskiego sektora finansów publicznych wzros o o ponad 51 miliardów z otych. Daje to Êredni przyrost o 284 mln z na dob. Zad u enie USA roênie Êrednio o 5760 mln dolarów na dob (w z otych to ok. 16 miliardów). W przeliczeniu na mieszkaƒca d ug w ciàgu doby przyrasta w Polsce Êrednio o oko o 7 z a w USA o 52 z. Katastrofa wcià naszym celem Pod has em walki z deficytem bud etu paƒstwa, z powodu którego roênie nasze zad u enie, ekipa Donalda Tuska planuje ciàç wydatki i zwi kszaç dochody. To jest s uszne, ale pod warunkiem, e tnie si wydatki we w aêciwych miejscach i z w aêciwych êróde zwi ksza si dochody bud etu. Tej zasady ekipa Tuska chyba nie przestrzega. Maria pracuje gdzieê w bud etówce. Mia a dostaç 100 z podwy ki. Dzi ki oszcz dnoêciom Tuska nie dostanie. Pozornie w ciàgu roku bud et zaoszcz dzi na niej 1200 z. A jak jest naprawd? Od tego 1200 z bud et dosta by na dzieƒ dobry 216 z z tytu u podatku PIT. Nie dostanie. Pozosta e 984 z Maria wyda aby na towary np. w hipermarkecie. Bud et paƒstwa dosta by z tego 177 z jako VAT. Nie dostanie, ale to nie koniec. Sklep b dzie mia mniejszy obrót, czyli ni szy dochód sklepu i ni sze p ace pracowników. Paƒstwo dostanie wi c mniej podatku CIT od sklepu i podatku PIT od jego pracowników. Zubo eni pracownicy kupià mniej towarów, wi c bud et znów straci na VAT. Z powodu mniejszego popytu producenci towarów wytworzà mniej i oni te zap acà mniej CIT a ich pracownicy mniej PIT i VAT etc., etc. Gdy si wszystko do koƒca policzy, to oka e si, e 1200 z zaoszcz dzone na podwy ce dla Marii spowoduje ubytek dochodów bud etu paƒstwa z tytu u PIT, CIT i VAT tak e w wysokoêci 1200 z. Deficyt bud etu nie zmaleje zatem i d ug b dzie dalej narasta. JeÊli deficyt bud etu paƒstwa ma byç mniejszy, to paƒstwo nie mo e zaciskaç pasa tym, którzy pieniàdze wydajà, bo wtedy automatycznie malejà dochody bud etu. Paƒstwo powinno zacisnàç pasa tym, którzy po yczajà bud etowi pieniàdze (ktoê przecie te miliardy po ycza). Obawiam si, e ekipa Tuska nie zaciênie pasa inwestujàcym w deficyt bud etu i d ug paƒstwa, bo dzi ki nim wygra a wybory. Zaciskanie pasa dotknie zwyk ych ludzi, wi c póki co nadal b dziemy zmierzaç do katastrofy. Piotr Badura Z INNEJ BECZKI 19-letnia Rebecca jest najm odszà ofiara miau-miau (Rebecca, 19. is youngest victim of meow meow) napisa ju w tytule Jan Disley. Nastoletnia dziewczyna sta a si najm odszà osobà w Brytanii, zmar à po za- yciu dopalacza miau-miau (A teenage girl has become the youngest person in Britain to die after taking the party drug meow meow). Studentka Rebecca Cardwell, 19, jest równie pierwszà zabità przez narkotyk o oficjalnej nazwie mefedron od czasu, gdy zosta on zakazany w kwietniu (Student Rebecca Cardwell, 19, is also the first to be killed by the drug real name mephedrone since it was banned in April). Koroner Richard Taylor powiedzia jej rodzicom: Ufam, e znajdziecie troch pocieszenia w nadziei, i innych, byç mo e, zniech ci to do za ywania tych substancji ( I only hope you may take some solace from the hope others may be dissuaded from taking these substances ). Daily Mirror 14 paêdziernika - 19-letnia Rebecca Cardwell jest pierwszà w Wielkiej Brytanii oficjalnie stwierdzonà Êmiertelnà ofiarà dopalacza mefedronu, zwanego te meow meow, 4 MMC lub M-Cat donosi Daily Mirror. Mefedron zosta zdelegalizowany w Wielkiej Brytanii w po owie kwietnia br. Przed zdelegalizowaniem mefedron by legalnie sprzedawany przez internet i nie podlega regulacjom brytyjskich w adz medycznych, poniewa sprzedawano go jako sztuczny nawóz do u yêniania roêlin. S dzia koroner Richard Taylor stwierdzi, e narkotyki takie, jak mefedron, obiecujà iluzj euforycznych doznaƒ, a ich za ycie cz sto koƒczy si tragicznie poinformowa y tak lub podobnie w Êlad za PAP liczne polskie media. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polska The Times, S u ba Zdrowia, TVN 24, TVP INFO, Radio Zet, RMF FM, interia.pl, onet.pl etc., etc paêdziernika REKLAMA W BECZCE tel wysoka skutecznoêç niskie ceny Krzysztof Kasperek Krzanowice k. Opola ul. Kwiatowa 2 Tel Kom klimatyzacja rozruszniki, alternatory autoalarmy centralne zamki (sterowane pilotem) wymiana oleju (GRATIS!) KLEPKA 2

3 Moje teksty w sprawie dopalaczy nie sà poparciem dla nich. Wola bym, aby nie by- o sklepów oferujàcych je m odzie y. Czytelnicy Beczki majà jednak prawo do rzetelnej informacji. Walka o likwidacj dopalaczowego biznesu nie usprawiedliwia k amstw w mediach, zw aszcza, e k amiàcy mogà tylko udawaç, e walczà, a naprawd sprytnie wspieraç dopalaczowy biznes. Dziwna wojna z dopalaczami Ryszard Rudnik dziwi si, e oczekuj, by w sprawie zatruç a tym bardziej Êmierci po dopalaczach, zawsze wypowiada si badajàcy dany przypadek lekarz. A ja chc nawet wi cej. Ma to byç urz dowa wypowiedê lekarza, a nie jego gadka szmatka z dziennikarzem. Sà powody, by tego oczekiwaç. W nto z 4 paêdziernika Krzysztof Zyzik, redaktor naczelny, napisa tak: Trzeba by o dopiero Êmierci amatora dopalaczy (mieszkaniec woj. wielkopolskiego z K pna), by si okaza o, e jednak mo na postawiç tam chemicznej zarazie. Krzysztof Zyzik opublikowa fa szywà informacj. Nie czyni mu zarzutu, bo 3 paêdziernika puêci a jà w obieg Komenda G ówna Policji. Ale ju 4 paêdziernika wielkopolska policja prostowa a, e zmar y 3 paêdziernika 32-latek z K pna nie za ywa wczeêniej dopalaczy. Wykluczy a to sekcja zw ok. M czyzna cierpia od dziecka na chorob serca. Czy nie lepiej by o czekaç na oficjalne stanowisko lekarzy? Czy mo na wierzyç Komendzie G ównej Policji? Czy Krzysztof Zyzik nie powinien sprostowaç podanej przez siebie fa szywej informacji? Inny przyk ad. Na toksykologi ódzkiego szpitala trafi w piàtek 11 czerwca zatruty 20-latek. Jego koledzy twierdzili, e za- ywa dopalacze. W nocy 13/14 czerwca, mimo wysi ków lekarzy 20-latek zmar. Ca- à Polsk obieg a natychmiast informacja o Êmierci 20-latka po dopalaczach. Ale w jego krwi wykryto marihuan i atropin. Marihuana to nie dopalacz, ale nielegalny narkotyk. Koledzy zmar ego woleli zapewne zwaliç wszystko na legalne dopalacze. Pozostaje kwestia atropiny. Brak informacji, by jakiê dopalacz zawiera atropin, ale wyst puje ona w nasionach, liêciach i odygach bieluniów i lulków. Narkomani zbierajà je i u ywajà jako narkotyku. Zanim w poprzedniej Beczce napisa- em o sprawie dopalaczy, stara em si sprawdziç dok adnie wszystkie doniesienia o Êmierci po dopalaczach w Polsce. Praktycznie wszystkie okaza y si zmyêlone. Jedyne dwa przypadki, w których Êmierç mog a nastàpiç po dopalaczach (bo te nie jest to pewne), dotyczy y za ycia znacznej ilo- Êci dopalacza w celu samobójczym. W czerwcu w Nowym Targu zmar 21-latek, który za y naraz 10 tabletek Amphibi, zwanej popularnie abkà. Lekarzom powiedzia, e chcia pope niç samobójstwo. Z kolei w lipcu 23-latka z Polic pope ni a samobójstwo za ywajàc 6-7 tabletek masakratora. Trudno uznaç samobójców za ofiary dopalacza. W Polsce co roku pope nia samobójstwo ponad 4 tys. osób. Tylko dwie wybra y w tym roku dopalacz. Warto tu przytoczyç spraw 20- letniej Ró y K. z Lublina. W marcu 2009 trafi a ona do szpitala po dopalaczach. Odtruto jà, ale gdy tylko wysz a ze szpitala, powiesi a si. W pobli u szpitala. Mia a problem z molestowaniem seksualnym przez policjanta. Jest podejrzane, e fabrykuje si tyle k amstw na temat Êmierci po dopalaczach. Jest te podejrzane, e manipuluje si informacjami ze êróde zagranicznych. W rubryce Z innej Beczki przytoczy em fragmenty artyku u w brytyjskim Daily Mirror z 14 paêdziernika. W tym samym dniu Polska Agencja Prasowa (PAP) upowszechni- a ten tekst w Polsce. Pojawi si on we wszystkich liczàcych si ogólnopolskich mediach. Tyle e wersja opracowana przez PAP niewiele mia a wspólnego z orygina em. Daily Mirror to tabloid. Pos uguje si tak prostym j zykiem, e nawet moja mikroskopijna znajomoêç angielskiego pozwala dostrzec, i PAP-owskie t umaczenie artyku u jest nierzetelne. Napisano w nim, e w Wielkiej Brytanii mefedron by przed delegalizacjà sprzedawany jako nawóz do roêlin. W Daily Mirror nic takiego nie pisano. Wypowiedê koronera podana przez PAP nie ma nic wspólnego z tym, co napisa Daily Mirror. PAP pominà wypowiedê patologa, dr. Abdula Al- Dawouda, który informowa w Daily Mirror, e zmar a Rebecca Cardwell mia a w organizmie ponad trzy razy wi cej mefedronu ni po dawce rekreacyjnej. Rebecca za y a go wraz z trzema narkotykami BZP, TFMPP i amfetaminà. PAP pominà informacj, e ten piorunujàcy koktajl konsumowano w pi ç osób a zaszkodzi tylko Rebecce. Dlaczego PAP manipuluje a czo owe polskie media bezkrytycznie przekazujà te zmanipulowane informacje? Czy mo na wierzyç PAP? Docent Anna Krakowiak z ódzkiej toksykologii poinformowa a, e gwa towny wzrost zatruç dopalaczami zaobserwowa- a dopiero od lipca 2010, bo wczeêniej by- y to sporadyczne przypadki. Dopalacze sà w Polsce od Sklepy z nimi dzia ajà od W czerwcu 2010 media rozpocz y dziwnà wojn z dopalaczami, której efektem by szybki wzrost ich popularnoêci i gwa towny wzrost ich konsumpcji. Czy organizatorzy dziwnej wojny chcieli nap dziç klientów do niemrawo rozwijajàcego si biznesu? Skoro dopalacze sà tak groêne, to rodzi si pytanie, co robi y od 2006 s u by specjalne. Przecie majà wykrywaç zagro enia. Nie przypadkiem w poprzedniej Beczce zwraca em uwag, e rzecznik prasowy rzàdu Donalda Tuska, minister Pawe GraÊ, to zagadkowa postaç. Pojawia y si informacje, e po wybuchu afery hazardowej mia odejêç z rzàdu (nie odszed ) i e z tajemniczych powodów szczodrze sponsoruje go jakiê zagraniczny biznesmen. A przy tym minister GraÊ ma sk onnoêç do s u b specjalnych. Dwa tygodnie po moim tekêcie z poprzedniej Beczki Stanis aw Michalkiewicz opublikowa artyku Tusku musisz?. Pisze w nim, e prawdopodobnie to w aênie s u by specjalne zorganizowa y dopalaczowy biznes, by mieç szybkie i atwe pieniàdze, a dziwna wojna to tylko walka ró nych s u b o rynek. Tekst Michalkiewicza dost pny jest pod adresem: Piotr Badura FOTOKIOSK w 5 minut zdj cia z aparatów cyfrowych tel Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koêciele Êw. Katarzyny) KLEPKA 3

4 Co to b dzie za 6 lat?! Obieca em napisaç kilka s ów o najwi kszym na Êwiecie festynie winnym, odbywajàcym si co roku w Bad Dürkheim. Tegoroczny Dürkheimer Wurstmarkt trwa w dniach i wrzeênia. Kulminacyjnym punktem by- a noc z soboty na niedziel 18/19 wrzeênia. Delegacja Beczki sp dzi a jà na festynie. Impreza odbywa si na rozleg ym placu obok starej cz Êci Bad Dürkheim. KiedyÊ by- a to àka do bielenia p ótna. DziÊ wybrukowany teren jest gigantycznym parkingiem, ale na czas festynu zmienia si w g sto zabudowane miasteczko. Wzd u jego uliczek wyrastajà wielopi trowe tory do jazdy samochodzikami, diabelskie ko a, ogromne karuzele, kolejka (roller coaster) i wiele innych. Towarzyszà im liczne stoiska gastronomiczne, np. z wielkimi ro nami, czy te oferujàce kuchni egzotycznà z ró nych stron Êwiata. Najwa niejsze sà jednak wielkie, pe ne sto ów i awek namioty, w których pije si wino. To przecie festyn winny. Obowiàzujà pó litrowe szklanki, ale mo na dostaç po ow. Gdy wieczorem zjawiamy si w festynowym miasteczku gospodarze prowadzà nas do winnego namiotu na wst pnà degustacj. Dostajemy po szeêç szklaneczek z ró nymi winami. Mamy oceniç, które nam najbardziej smakujà. Wybrane b dziemy potem dostawaç w tradycyjnych pó litrowych szklankach. Dokonujemy wyboru. Otrzymujemy po pierwszej szklance i ruszamy w miasteczko. Nie jest to proste, bo wype nia je t um (zdj cia powy ej zrobiliêmy w dzieƒ roboczy przed po udniem, gdy miasteczko by o niemal wyludnione). Nie chcemy poruszaç si ka dy osobno, bo t um rozdzieli by nas. W drujemy wi c gàsienicà. Przewodnik z przodu, a reszta za nim. Ka dy jednà r kà trzyma szklank z winem a drugà pasek od spodni poprzednika. Czasem mijamy innà gàsienic. Najwi kszy t ok jest na skrzy owaniach uliczek. Co jakiê czas trafiamy jednak na luêniejsze miejsce. Robimy wtedy postój i raczymy si winem. Elementem festynowego miasteczka sà te trzy ogromne namioty z muzykà. Bez k opotu wchodzimy do tego, w którym grajà pod gusty Êredniego pokolenia, ale przez namiot z muzykà m odzie owà przebijamy si z najwy szym trudem. Zniech ca nas do odwiedzenia namiotu z muzykà amerykaƒskà (niedaleko Bad Dürkheim jest Ramstein najwi ksza w Europie amerykaƒska baza lotnicza). Gdy wracamy do winnego namiotu po pe ne szklanki, zauwa amy na ladzie kartonik z napisem: Ich feier fester (Êwi tuj mocno). Na odwrocie miejsca na imi, nazwisko i adres uczestnika festynu oraz instrukcja: JeÊli Album Ryszarda Emmerlinga Opole i okolice to nowy album Ryszarda Emmerlinga. Na 82 stronach 108 fotografii przedstawia Opole w ró nych porach roku. Sà zdj cia ulic, koêcio ów, zabytków, instytucji kulturalnych. Ryszard Emmerling od lat pasjonuje si historià swego miasta, wi c pod zdj ciami sà obszerne podpisy, z których czytelnik dowie si, w którym roku zbudowano Domek Lodowy, jak wysoka jest Wie a Piastowska etc. Album jest doskona ym prezentem zarówno dla zakochanych w Opolu, jak i dla tych, którzy jeszcze go nie znajà. Miasto pokazane jest w pi knych, wr cz bajkowych kolorach. W albumie sà te zdj cia osób zwiàzanych z opolskà kulturà Urszuli Zajàczkowskiej dyrektor Muzeum Âlàska Opolskiego, ks. Wolfganga Globischa do niedawna dyrektora Diecezjalnej Biblioteki Caritas, Tadeusza Chrobaka dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Naszà uwag zwróci o zdj cie wspó pracujàcego z Beczkà Romualda Kulika (fragment zdj cia zamieszczamy obok). Podpis pod zdj ciem informuje m.in.: Kolekcjoner pamiàtek dawnego Opola i Warszawy. Posiada najwi kszy zbiór zabytkowych przedmiotów, dotyczàcych ks. pra ata Józefa Kubisa, budowniczego siedmiu koêcio ów w Opolu i okolicy. W albumie sà te zdj cia z Brzegu, Góry Âw. Anny, Lipna, Krasiejowa, Rogowa Opolskiego, Kamienia Âlàskiego, Turawy i Mosznej. Na uwag zas uguje fakt, e jest to kolejny album o Opolu, wydany przez Êlàskie wydawnictwo ADAN. Pan Emmerling wspólnie z ma onkà opublikowa te album Nasz ukochany Lwów, znajdziecie mnie le àcego i wydajàcego niezrozumia e dêwi ki, to bàdêcie tak dobrzy, zapakujcie mnie do taksówki i ka cie zawieêç pod zapisany wy ej adres. Przyglàdamy si t umowi i widzimy, e niektórzy majà te kartoniki na ubraniu, ale to chyba art. Gospodarze wyjaêniajà, e rzadko ktoê si na festynie upija, ale ca kiem uniknàç si tego nie da, skoro bawià si jednoczeênie tysiàce ludzi. Pokazujà nam zorganizowanà w obr bie festynowego miasteczka bezp atnà doraênà izb wytrzeêwieƒ. KtoÊ musia przeholowaç z winem, bo na naszych oczach wybiega z niej ekipa z noszami, wyposa onymi w kó ka i syren (karetka nie wjecha aby w t um). Nad bezpieczeƒstwem czuwa te doraêny komisariat policji i posterunek andarmerii wojskowej (tak e amerykaƒskiej). Nie jesteêmy jednak Êwiadkami adnej awantury. To nie dzi ki policji i andarmerii, mówià gospodarze, ale dlatego, e wino, w odró nieniu od piwa, nie wywo uje agresji, bo Was ist der Wein? Nur ein gefangener Sonnenschein... Er kann nie schädlich sein! (Czym jest wino? Tylko schwytanym promieniem s oƒca. To nie mo e byç szkodliwe!) W 2016 odb dzie si szeêçsetny Dürkheimer Wurstmarkt. Gospodarze mówià, e na takie nadzwyczajne festyny z fontanny, której zdj cie by o w poprzedniej Beczce, w okre- Êlonych godzinach p ynie wino a nie woda. Piotr Badura zawierajàcy reprodukcje przedwojennych lwowskich pocztówek. KLEPKA 4

5 Dodatek informacyjny PGE Elektrowni Opole SA Nowe bloki szansą rozwoju regionu Budowa nowych bloków, a problemy komunikacyjne Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że budowa nowych bloków energetycznych kompletnie sparaliżuje szlaki komunikacyjne głównie od Opola (od skrzyżowania obwodnicy północnej miasta z ulicami Budowlanych i Sobieskiego) przez Wróblin i Czarnowąsy do elektrowni. Zwłaszcza chętnie powtarzane jest przez radnych miasta Opola i gminy Dobrzeń Wielki z żądaniem, aby inwestor PGE Elektrownia Opole SA sfinansowała koszty przebudowy skrzyżowania i samej obwodnicy. Jeśli do tego dodać wyssane z palca rewelacje niektórych gazet lokalnych, że codziennie do elektrowni materiały budowlane dowozić będzie 1000(!?) ciężarówek, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że apokalipsa zbliża się wielkimi krokami, a mieszkańcy ww. ulic i miejscowości mogą czuć się zagrożeni. Jak było? W PGE Elektrowni Opole docelowo zaprojektowanych zostało sześć bloków energetycznych. W roku 1998 decyzją rządową po uruchomieniu czwartego bloku energetycznego wstrzymano budowę Elektrowni Opole (Polska w wyniku transformacji ustrojowo-gospodarczej miała zdecydowane nadwyżki energii elektrycznej). Mimo to, ówczesny zarząd elektrowni powołał komórkę organizacyjną, która intensywnie pracowała na dokończeniem budowy według najlepszych standardów eksploatacyjno-ekologicznych oraz pozyskaniem finansowania. O planach tych informowani byli samorządowcy gminy Dobrzeń Wielki i miasta Opola. Były one także upublicznione na firmowej stronie internetowej. I już wtedy można było podjąć działania służące poprawie sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w gminie Dobrzeń Wielki. Jak jest? Dzisiaj do rozpoczęcia inwestycji pozostało kilka miesięcy. A już od kilku lat natężenie ruchu komunikacyjnego na całej trasie wojewódzkiej Opole Namysłów Opole jest bardzo duże. Wynika z tego logiczny wniosek, że to nie planowana przez PGE Elektrownię Opole inwestycja jest tego przyczyną. Nie przez PGE Elektrownię Opole stoimy dzisiaj w megakorkach po zakupach w hipermarkecie Makro. Nie przez PGE Elektrownię Opole tracimy czas w korkach na skrzyżowaniach obwodnicy północnej z ulicami Oleską, Luboszycką i Częstochowską. To nie przez PGE Elektrownię Opole mamy kłopoty z punktualnym dojazdem do Opola z Namysłowa, Kluczborka i Olesna, a nawet lokalnie z kierunku Kępa, Luboszyce i Łubniany. Z ostatniej chwili: PGE Elektrownia Opole prowadzi aktualnie negocjacje z trzema konsorcjami zainteresowanymi budową dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW (zgodnie z harmonogramem 27 września 2010 r. konsorcja złożyły wstępne oferty). Na początku przyszłego roku planowane jest podpisanie umowy z jednym konsorcjum, które będzie generalnym realizatorem inwestycji. Jak będzie? Za kilka miesięcy rozpocznie się energetyczna inwestycja. Z tego powodu niewątpliwie wzrośnie natężenie ruchu komunikacyjnego na trasie wojewódzkiej Opole-Namysłów. Ze strony PGE Elektrowni Opole zjawisko jest stale monitorowane przez zespół realizujący projekt budowy dwóch nowych bloków. Efektem są przygotowywane różne scenariusze ograniczenia natężenia ruchu, np. poprzez transport autobusowy pracowników; utylizację ziemi z wykopów na terenie gminy Dobrzeń Wielki; pozyskiwanie kruszyw z terenu gminy lub transport koleją; przywóz cementu koleją lub wytwarzanie betonu na miejscu. Także przygotowywane są scenariusze ochrony dróg przez zniszczeniem, np. poprzez blokadę dróg o obniżonej nośności; ważenie pojazdów przejeżdżających i wyjeżdżających z budowy. Ponadto, mimo iż PGE Elektrownia Opole SA nie jest spółką, której przedmiotem działania jest budowa dróg, to opolska elektrownia podejmuje wraz ze swoimi partnerami wiele działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. W dniu 18 listopada 2009 r. został podpisany list intencyjny w sprawie: planowanej budowy obwodnicy gminy Dobrzeń Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 i połączenia obwodnicy z układem komunikacyjnym województwa opolskiego oraz miasta Opola. List podpisało czterech sygnatariuszy: zarząd województwa opolskiego, gminę Dobrzeń Wielki, gminę miasto Opole i PGE Elektrownię Opole SA. Planowana obwodnica rozpoczyna się na granicy miasta i gminy Dobrzeń Wielki we Wróblinie. Efektem listu i rocznego aktywnego współdziałania są kolejne działania: 1. W 2010 r. zarząd województwa opolskiego, w drodze przetargu wyłonił autora projektu budowlano-wykonawczego, który będzie zrealizowany w latach za kwotę tys. zł. 2. Zarząd województwa zwrócił się do elektrowni o przekazanie na ten cel w 2011 r. środków finansowych w wysokości 431 tys. zł. W sierpniu br. Zarząd PGE Elektrowni Opole podjął stosowną decyzję w tej sprawie, a środki w wysokości 431 tys. zł zostały zarezerwowane w budżecie na 2011 r października br. PGE Elektrownia Opole otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego projekt umowy o współfinansowanie (celem uzgodnienia szczegółów prawnych). Projekt umowy przewiduje, że koszty projektu poniesione w 2010 r. pokryje - na podstawie odrębnej umowy gmina Dobrzeń Wielki, kwotę 431 tys. zł przekaże w 2011 r. PGE Elektrownia Opole, a pozostałą kwotę w roku 2011 i 2012 zarząd województwa opolskiego. 4. Wg informacji zarządu województwa opolskiego miasto Opole nie zadeklarowało żadnej kwoty na ten projekt. Odrębnym zagadnieniem pozostaje modernizacja skrzyżowania obwodnicy Północnej z ulicą Budowalnych/Sobieskiego. Często przedstawiciele Urzędu Miasta Opole próbują wywierać presję w stosunku do PGE Elektrowni Opole, aby także elektrownia partycypowała w kosztach przebudowy tego skrzyżowania. Modernizacja tego węzła, w opinii fachowców (temat poruszany na wielu spotkaniach) nie rozwiąże problemu dojazdu do elektrowni, a jedynie poprawi bezpieczeństwo i drożność tego skrzyżowania, które już teraz jest katastrofalne. Przedstawione fakty jednoznacznie wskazują, że pomimo tego, iż PGE Elektrownia Opole nie jest odpowiedzialna za stan infrastruktury drogowej, jej modernizację i rozwój, to podejmuje wiele działań z partnerami zainteresowanymi problemem oraz w miarę możliwości partycypuje w kosztach przygotowania dokumentacji. Firma wychodzi z założenia, że budowa nowych bloków jest szansą, którą należy wykorzystać także w obszarze poprawy infrastruktury drogowej. Zrealizowana obwodnica będzie służyła mieszkańcom przez kolejne dziesiątki lat. I nawet jeśli jej realizacja pokrywałaby się z budową nowych bloków, warto podjąć działanie i wykorzystać szansę jaką stwarza planowana energetyczna inwestycja... PGE Elektrownia Opole SA Brzezie k. Opola Realizacja informatora: Biuro Public Relations PGE Elektrowni Opole SA Opr. graficzne i skład: Studio IMPRESO KLEPKA 6

6 Czas na dobre wybory Za miesiàc b dziemy wybierali radnych do gmin, powiatów i sejmiku. JeÊli chcemy coê zrobiç dla siebie, musimy wziàç udzia w wyborach, pami tajàc przy tym, e te do gmin sà dla nas najwa niejsze. Wybory do powiatów i sejmików to w wi kszoêci g osowanie na listy partyjne i na nich znajdujemy zwykle wi cej polityków ni sprawdzonych samorzàdowców. G osujàc natomiast na wójtów, burmistrzów i radnych gmin poszukujemy samorzàdowców, którzy dla nas ju coê zrobili albo na pewno zrobià. SamorzàdnoÊç w praktyce SamorzàdnoÊç jest jednym z warunków realizacji demokracji w paƒstwie. Poj cie samorzàdu wywodzi si z niemieckiego Selbstverwaltung, co oznacza samodzielny zarzàd. Jest to taki system sprawowania w adzy, w którym ludzie wybrani przez mieszkaƒców decydujà o ich sprawach i reprezentujà ich interesy na zewnàtrz. Mówiàc samorzàd, mamy na my- Êli tak e grup ludzi, sprawujàcych funkcje samorzàdowe (radnych, wójtów, prezydentów...). Samorzàdy istniejà u nas ju ponad 20 lat. Ich rola i zadania rosnà w miar up ywu czasu, ale cz sto brakuje im pieni dzy. Korzystanie z pieni dzy UE jest coraz trudniejsze ze wzgl du na brak w asnych Êrodków. W przysz oêci b dzie jeszcze trudniej, gdy polski rzàd wnosi, by w nast pnym bud ecie UE dotacje zastàpiç preferencyjnymi po yczkami i por czeniami. Wadà wielu samorzàdów jest s aba wspó praca z lokalnymi organizacjami obywatelskimi oraz to, e nie reagujà w por na postulaty i roszczenia mieszkaƒców. Narzekajàc na polityków cz sto zapominamy, e obok nas funkcjonujà samorzàdowcy, którzy post pujà znacznie gorzej od nich. W samorzàdach na porzàdku dziennym jest amanie prawa, wspomaganie swoich spó ek komunalnych, dziwne praktyki z planami zagospodarowania, przetargami itd. Samorzàdowcy, w przeciwieƒstwie do polityków, majà realnà w adz, dlatego te wielu pos ów ubiega si o posady prezydentów. Na samorzàdowym stanowisku mo na si ulokowaç na kilka kadencji, rozdzielaç posady, tworzyç sitwy, demoralizujàc siebie i swe otoczenie. Jaros aw Kaczyƒski, b dàc premierem, kwestionowa decentralizacj w adzy publicznej samorzàdy terytorialne okreêli jako siedlisko korupcji i patologii. Jego osàd nie by do koƒca sprawiedliwy, a dziê odnosi go tylko do tych samorzàdów, które funkcjonujà poza kontrolà PiS. Wybory w tle katastrofy MieliÊmy z kampanii prezydenckiej p ynnie przejêç do kampanii samorzàdowej. Tymczasem, do dziê uporczywie jawi si nam postaç niedosz ego prezydenta i jego pretensje do ca ego Êwiata o przegrane wybory i katastrof smoleƒskà, co sprawia, e tak wa na dla ludzi kampania samorzàdowa toczy si daleko w tle. Nastàpi a skrajna polaryzacja sceny politycznej. Wszelkie programy partii politycznych dotyczàce samorzàdnoêci sà przeraêliwie p ytkie. Reszty dope nia nieudolny rzàd i warcholstwo PiSowskich jastrz bi, dla których Jaros aw Kaczyƒski stanowi w partii jedyny podmiot rzàdzàcy, bez którego jej cz onkowie mogà si pogrà yç w otch ani politycznego niebytu. Kaczyƒski nie akceptuje powyborczej rzeczywistoêci. Demokratycznie wybranego prezydenta Bronis awa Komorowskiego nie uwa a za partnera do rozmowy. Nie zamierza mu podawaç r ki, premierowi zresztà te, czym upokarza miliony ludzi. Swojà parti uwa a za jedynego depozytariusza wartoêci narodowych, mówi: Musimy walczyç o Polsk razem z KoÊcio- em. Jawna bufonada. Henryka Krzywonos wprost powiedzia- a Kaczyƒskiemu: Ja panu bardzo wspó czuj, ale prosz wspó czuç innym i daç im normalnie yç. Kaczyƒski nie zamierza u atwiaç ycia premierowi i prezydentowi. To niedobrze. Dla Polski mogà nadejêç z e czasy, UE mo e ograniczyç fundusze pomocowe, a zagraniczni inwestorzy spróbujà tanio przejàç kluczowe zak ady i opanowaç gospodark. Sk óceni politycy mogà byç za s abi, aby si temu przeciwstawiç. Wtedy dopiero mo e si okazaç, e wspó czeênie najwi kszymi wrogami Polaków wcale nie sà Rosjanie czy Niemcy, ale sami Polacy. Coraz cz Êciej s ychaç, e ju czas, by PiS zaj o si leczeniem Kaczyƒskiego, bo z chorym prezesem do w adzy nie powróci, ani nie b dzie sprawnà opozycjà, cieszàcà si uznaniem spo ecznym. Widaç, e prezesowi na tym nie zale y, swà energi poêwi ca na wmówienie Polakom, e jego Êp. brat by jednà z najbardziej zas u onych postaci w najnowszej historii Polski. W przyczynach smoleƒskiej katastrofy nie widzi adnej winy z jego strony. Nie chce zrozumieç, e nawet gdyby Lech Kaczyƒski nie ingerowa w podejmowanie decyzji o làdowaniu TU 154 w Smoleƒsku, to jako osoba o najwy szych prerogatywach na jego pok adzie powinien by bezwzgl dnie sprzeciwiç si tej decyzji. Móg uratowaç siebie i 95 towarzyszàcych mu osób. Upolitycznienie wiary Obecnie najwa niejszym dla Prezesa zadaniem jest torowanie Êp. bratu drogi ku s awie i godnemu miejscu w historii. Wierzy w to, e za sprawà IPN dojdzie do upadku Lecha Wa sy, i e wtedy Lech Kaczyƒski stanie si symbolicznym patronem SolidarnoÊci. Nie wystarcza mu ju, e Êp. brat spoczywa na Wawelu, wêród królów i najbardziej zas u onych Polaków. Krakowski poeta Edmund Wasilewski, w swym najpopularniejszym poemacie Krakowiaki (1840) o Wawelu pisze tak: Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku mi y! Podumaj, pot sknij nad pomnikiem s awy. Dzieje twojej ziemi na grobowcach czytaj, twoich wodzów groby uêciskiem powitaj. Pytanie: co za wódz i jakie to wa ne dla Polski dzieje sà zwiàzane z Lechem Kaczyƒskim pozostanie chyba na zawsze bez jednoznacznej odpowiedzi. Szybko i solidnie uszyjemy Twoje marzenia od firanki po sukni lubn Zapraszamy: pon.-pt ( roda do 18), sobota 9-13 Barbara Giesa ul. Wolno ci 1 Ip Popielów tel DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA WSZYSTKICH MAREK AUTO ELEKTRYKA rozruszniki, alternatory, elektronika, ABS, airbag, zamki centralne + pilot, alarmy, radiomonta, przeglàdy okresowe (wymiana oleju, rozrzàdu, filtrów itp. wg zaleceƒ producenta), kasowanie inspekcji, akumulatory. K L I M A T Y Z A C J A Józef Patrzek Brynica ubniaƒska 31a telefon: telefon kom KLEPKA 7

7 Tylko ten zas uguje na pomnik, kto go nie potrzebuje (William Hazlit angielski pisarz, eseista). Wàtpi, aby Jaros awa Kaczyƒskiego cokolwiek sk oni o do g bszej refleksji nad tà sentencjà. Wieczorem 30. wrzeênia, w obszernym wywiadzie dla Radia Maryja, w àczajàc si w kampani samorzàdowà, Kaczyƒski porówna spraw powszechnego upami tnienia ofiar katastrofy smoleƒskiej do pomników ks. Jerzego Popie uszki. Mówi, e w pierwszych latach po Êmierci kap ana nie by o adnego pomnika, a obecnie mo na je napotkaç w ca ym kraju. A wi c, najpierw las pomników, a póêniej mo e i proces beatyfikacyjny. Mówi tak e, e przyjdzie taki moment, w którym b dziemy mogli modliç si o tych, którzy zgrzeszyli, ich grzechy wytknàç, a tam, gdzie by y zbyt ci kie odpowiednio rozliczyç. Pozosta e wywody bujnej wyobraêni prezesa mo na sobie darowaç. àdajàc pomników prezes zapomina, e jego brat zginà (nie poleg ) jako jeden z wielu w zwyk ej katastrofie lotniczej, której w dodatku móg zapobiec, a b. Jerzy Popie uszko zginà Êmiercià m czeƒskà. Dodaç nale y, e wi kszoêç urzekajàcych prostotà upami tnieƒ b. Jerzego Popie- uszki, np. takich jak pokazuje zdj cie, wykonane na jednym z ma opolskich cmentarzy, powstaje z potrzeby serca, a nie na podstawie uchwa za publiczne pieniàdze. To, co na antenie Radia Maryja wyprawiajà ojciec Rydzyk i prezes Kaczyƒski mo na Êmia o nazwaç upolitycznieniem wiary, na czym cierpi KoÊció. Zwraca na to uwag bp Tadeusz Pieronek. Widzi to tak- e ordynariusz naszej diecezji bp Andrzej Czaja, który 30. wrzeênia w wypowiedzi dla KAI, tak mówi o Radiu Maryja: Powodzenie dla tego, co g osi Radio Maryja u niektórych z nas biskupów, prezbiterów, bierze si ze zgody na tonacj tej rozg oêni: KoÊció jest dobry, nie trzeba niczego zmieniaç, tylko Êwiat wokó jest be. To nieprawdziwy obraz. ZaÊ na pytanie czy polityka mo e byç na ambonie, bp. Andrzej Czaja mówi: Polityka rozumiana wàsko, jako szukanie poparcia dla okreêlonej opcji czy partii absolutnie nie! To nie jest»materia «na ambon. Uwa am, e takie dywagacje nie powinny pojawiaç si nawet w rozmowach przy biskupim stole. Nale y tylko a owaç, e s owa naszego biskupa rzadziej docierajà do nas, ni s owa innych biskupów. Mam na myêli na przyk ad metropolit przemyskiego abp. Józefa Michalika, który ostatnio agitowa na rzecz jednej partii, a wczeêniej zas ynà z wyêmiewanej do dziê wypowiedzi, by katolik g osowa na katolika, yd na yda, a mason na masona. Zakon samorzàdowy Sposób myêlenia abp. Michalika przeniknà i do naszych owieczek. Liderzy MniejszoÊci Niemieckiej rozsy ali po wsiach wici, by swój g osowa na swojego. DziÊ narzekamy i pytamy skàd w samorzàdach mamy tylu biernych radnych, pilnujàcych g ównie w asnych interesów. MniejszoÊç Niemiecka zamkn a si w kr gu samych swoich, leênych dziadków i przyjació z Konopnickiej. Dawno ju przesta a poszukiwaç nowych kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów wêród ludzi màdrych, bezinteresownych, dobrych organizatorów. W nadchodzàcych wyborach, tak jak i w poprzednich, do w adzy na wszystkich samorzàdowych szczeblach maszeruje prawie ta sama dru- yna. Dlaczego tak jest? Bo uwa ajà, e im si te stanowiska nale à, dobrze si na nich czujà i majà jeszcze du o do zrobienia, ponoç tylko oni potrafià swoje obiecanki spe niç. TSKN z towarzystwa spo ecznokulturalnego przekszta ci o si w samorzàdowo-kulturalne. Na wszystkich szczeblach w adzy powsta y w TSKN zamkni te zakony samorzàdowe, z których Êrodowisko Mniejszo- Êci nie ma wi kszego po ytku. Pos u si jak zwykle przyk adem z mojej chrzàstowickiej gminy. W 2002 Panorama Opolska opublikowa a kilka zdj ç, pokazujàcych ba agan panujàcy w gminie. W tej materii radni MN niewiele zmienili. Mimo, e np. w D bskiej Kuêni, jak w adnej innej wiosce, od lat mamy dwóch radnych powiatowych, a przez wiosk przebiega na odcinku kilku kilometrów ruchliwa droga powiatowa, to nie mamy przy niej ani metra chodnika i nie wiemy, kiedy on b dzie. Mo e wtedy, gdy przestaniemy ich wybieraç? Co zatem ostatnio otrzymaliêmy? Niedawno postawiono pomnik dwuj zycznoêci stosowanej (zdj cie). Kosztowa 5 tys. z. Pomnik, nazywany przez miejscowà MN herbem, stanà w Êrodku wioski, przy szkolnym p ocie, na skrzy owaniu wspomnianych dróg powiatowych. Trudno zrozumieç, dlaczego miejscowi radni i wójt nie zwrócili si o fachowà pomoc w zaprojektowaniu i umiejscowieniu tego rozcapierzonego herbu. Uj ty w programie rozwoju wsi herb mia witaç goêci, ale chyba nie w tym miejscu. Chocia do koƒca nic nie wiadomo, bowiem w szkole mieêci si lokal wyborczy, a jedno ze skrzyde tego dziwad a b dzie mog o szczególnie zabiegaç o sympati swoich wyborców. MyÊl jednak, e aby dokonaç dobrego wyboru, lepiej kierowaç si rozumem ni sercem. Bernard Sojka KLEPKA 8 US UGI PROTETYCZNE wykonywanie uzupe nieƒ protetycznych ekspresowa naprawa protez Czynne codziennie od do tel , ca odobowy Opole, ul. 1 Maja 15 oficyna, wejêcie bramà naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS rabaty raty rachunki kosztorysy

8 Scalanie W poniedzia ek 11 paêdziernika w Êwierklaƒskiej Sali Wiejskiej mia o miejsce zebranie mieszkaƒców uczestników scalenia, na którym wicestarosta Krzysztof Wysdak odczyta postanowienie Starosty Opolskiego, dotyczàce wszcz cia post powania scaleniowego gruntów po o onych w obr bach wiosek Âwierkle, Brzezie, Dobrzeƒ Wielki i Biadacz. Dla formalnoêci odczytano te list uczestników wed ug w asnoêci, w sumie 157 pozycji zapisanych na 14 stronach. Po oficjalnym zakoƒczeniu zebrania niektórzy uczestnicy, jakby troch poruszeni, zwrócili si z wieloma pytaniami do obecnych na sali przedstawicieli Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Nie wszystkich w pe ni zadowoli y odpowiedzi. Proces scalania praktycznie si jednak rozpoczà. Jest to etap w drodze do Êwierklaƒskiego kombinatu ogrodniczego Mularscy Scalanie ma trwaç niespe na dwa lata. O czasie na ewentualne za alenia indywidualne czy grupowe mówi pouczenie zawarte w postanowieniu (Stronie s u y prawo wniesienia za alenia na to postanowienie do Samorzàdowego Kolegium Odwo awczego w Opolu za poêrednictwem Starosty Opolskiego w terminie 7 dni OPONY WULKANIZACJA Wojciech Filipowicz Kup, ul. 1 Maja 1b czynne w soboty tel kom opony nowe i u ywane zachodnich firm do samochodów osobowych i dostawczych monta i wywa anie us ugi wulkanizacyjne oleje Castrol + wymiana Gratulacje? Jak najbardziej Jubileusz 90. urodziny obchodzi a w aênie paêdziernikowa solenizantka ze Âwierkli Helena Moczko. Z yczeniami poêpieszy a rodzina, przyjaciele i delegacja z GOPS Dobrzeƒ Wielki. By- y kwiaty, serdecznoêci i prezenty, stosowna Msza Êw. i goêcina. Pani Helena ukoƒczy a za niemieckich czasów Szko Gospodarstwa Domowego ( Haushaltungsschulle u Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Opolu), co znakomicie pomog o jej w prowadzeniu domu u boku m a Franciszka. Wychowa a w sumie szeêcioro dzieci (w tym dwoje starszych z pierwszego ma eƒstwa wspó ma onka Ê.p.). Doczeka a si 13 wnuków (w àczajàc lini przyrodnià) i niewiele mniejszej liczby prawnuków, w du ej cz Êci rozproszonych po Êwiecie (w rodzinnym kontakcie szeêcioro). W tej plejadzie sà wy ej i ni ej wyuczeni, samodzielnie prowadzàcy interes, spo ecznicy i samorzàdowcy, w tym Józef Moczko Êwierklanin od dnia jego dor czenia. Postanowienie uwa a si za dor czone z chwilà up yni cia terminu wywieszenia go na okres 14 dni). Pewne informacje uzyskaç mo na na stronie internetowej Starostwa Opolskiego na stronie Êwierklaƒskiej a tak e pod numerem telefonu (Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych). Józef Moczko Êwierklanin Konkretnie na boisku Kto by ostatnio na boisko Êwierklaƒskiego Gromu z okazji ligowego meczu czy bez okazji, dla relaksu, dozna z pewnoêcià wra eƒ w obliczu bie àcych zdarzeƒ, w lokalnym wymiarze ma si rozumieç. Wra eƒ sportowych doznaç móg choçby w niedziel 10 paêdziernika. Gospodarze przegrali kolejny swój mecz 2:3 (1:2), ale w jakim stylu i z kim? Z liderem grupy Tempo Opole. Wra eƒ inwestycyjno-modernizacyjnych dostarczy o budujàce si ogrodzenie (dziê ju gotowe) z wykostkowanym metra em pod zadaszeniami dla zawodników rezerwowych. Jedno i drugie konkretne, na meczu pi kna i szybka gra, gole strzelane jak z armaty (ze strony gospodarzy przez Krystiana Jurka i Paw- a Mojsjejewicza) i szalikowi kibice chyba z pó Opola, a przy tym parkan na leênej flance boiska pi kny, ocynkowany na wieki. Parkan wiadomo postawiony przez KOMAX firm przyjaznà Êwierklaƒskim futbolistom. Ca oêç nowej inwestycji zamkn a si kwotà 15 tys. z usk adanych za sprawà màdrego gospodarowania punktowym przydzia em z gminnej dotacji na gminny sport (zasadniczo dla sportu Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespo ów Sportowych). Józef Moczko Êwierklanin Popielów, ul. Klasztorna 3 Sklep Dobrzeƒ Wielki ul. Namys owska 22 tel , kom MEBLE NA WYMIAR kuchnie, sypialnie, azienki, garderoby, szafy i inne Aran acja, pomiar i projekt w cenie mebli W ofercie tak e sprz t AGD KLEPKA 9

9 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY DOBRZE Dobrzeƒ Wielki, ul. Namys owska 23 (naprzeciwko GOK-u) Prywatnie i w ramach kontraktu z NFZ Mo esz zostaç djembefola Djembe (czytaj d embe) to afrykaƒski instrument muzyczny, rodzaj jednomembranowego b bna. W Gminnym OÊrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odb dà si 31 paêdziernika warsztaty gry na djembe. Poprowadzi je Aboubakar Diakite, czyli krótko Bouba. Bouba pochodzi z Gwinei, ale od 2003 mieszka i pracuje w Nienczech, gdzie prowadzi warsztaty gry na djembe i taƒca afrykaƒskiego. Gra te koncerty na terenie ca ego Êwiata. Warsztaty w Dobrzeniu Wielkim b dà prowadzone na trzech poziomach zaawansowania. Na ka dym trwaç b dà dwie godziny. Grupa poczàtkujàca rozpocznie o godz. 11:00, Êrednio-zaawansowana o 13:30 a zaawansowana o 16:00. Odp atnoêç w przypadku ka dej z grup to 45 z. Ponadto o 18:30 rozpocznà si warsztaty taƒca afrykaƒskiego afrodance (2 godz., 55 z ). Zainteresowani udzia em w warsztatach mogà zwracaç si o szczegó owe informacje do pana ukasza Dembiƒskiego (tel ) lub na adres Kto b dzie uczy si wytrwale gry na djembe, ten mo e nawet zostaç djembefola, czyli mistrzem gry na djembe. Mo e te trafiç do G ucho az, gdzie co roku w Muszli LeÊnej odbywa si Drum Djemboree (9-11 lipca 2010 odby o si po raz piàty). Dobrzeƒska Patrzkownia Podobnie jak w Brynicy, tak e w Dobrzeniu Wielkim jeszcze dziê mówi si Patrzkownia czy na przyk ad u Patrzka. Tak naprawd sà to ju tylko przeniesienia z przesz oêci choç niezbyt odleg ej. Nawet nie specjalnie s dziwe dziê pokolenia bywa y jeszcze na zabawach u Patrzka na rogu ulic Namys owskiej i Wroc awskiej (vis a vis urz du gminy), a ile pokoleƒ ju kiedyê tam bawi o, to wie tylko historia. W ka dym razie Gasthaus istnia ju wtedy gdy Philipp Patrzek syn Ignatza z brynickiej Patrzkowni w eni si w to miejsce. Trudno osàdziç czy jej w aêcicielem by jeszcze wtedy Gabriel, a mo e nawet Gabrielowie, bo skàdinàd wiadomo, e w asnoêcià rodziny by równie inny dom z Gasthausem, który nazywano powszechnie z przekàsem Zur lustigen Witwe (Pod weso à wdowà). DziÊ ten dom ju nie istnieje. Patrzàc wspó czeênie sta on lekko za Domem Towarowym. Na zdj ciu historycznym (u góry) ta sama Patrzkownia co i na wspó czesnej fotografii (u do u) lecz uchwycona prawdopodobnie w pierwszej çwierci XX wieku z szyldem Stephan Gabriel. Philipp Patrzek rozwinà goêciniec, nada mu nowe oblicze, prawdopodobnie to on dobudowa tzw. zoul, czyli sal tanecznà). By on aktywnym spo ecznikiem, komendantem miejscowej Feuerwehry, cz onkiem Komisji Stra ackiej. Ojcowizn przejà syn Gerhard, który podobnie jak ojciec uj ty by yciem Stra- y Po arnej. By umuzykalniony. Zapisa si w lokalnym ruchu kulturalnym. O dalszym funkcjonowaniu Patrzkowni we wspó czesnych czasach zdecydowa rynek. Obecnie zajmujà jà punkty handlowe. Józef Moczko Êwierklanin Foto: Ko odziej i Moczko Kupiç nie kupiç, potargowaç mo na, czyli jarmark staroci w Dobrzeniu Ma ym (9 paêdziernika) Gabinet czynny: pon., wt., Êr / czw., pt Rejestracja: tel , tel. kom KLEPKA 10

10 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY POPIELÓW Z LUKS Podium trafi na podium Sebastian Ludwig jest podopiecznym trenera Jacka Dziuby w dzia ajàcym w Kup LUKS Podium, ale figuruje on tak e na liêcie zawodników LKS Popielów a ponadto jest uczniem, a wi c tak e reprezentantem Publicznego Gimnazjum w Starych Sio kowicach. W dniach wrzeênia odbywa y si w Toruniu Mistrzostwa Polski M odzików Ma y Memoria im. Janusza Kusociƒskiego. Jak poinformowa Opolski Okr gowy Zwiàzek Lekkiej Atletyki, Sebastian Ludwig wywalczy w Toruniu srebrny medal w biegu na 110 metrów przez p otki z czasem 15,22 sekundy oraz bràzowy medal w biegu na 300 metrów przez p otki z bardzo dobrym czasem 39,97 sekundy. Gratulujemy! Za zas ugi dla edukacji W dniu 14 paêdziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odby a si uroczystoêç, podczas której wr czono odznaczenia i nagrody osobom szczególnie zas u onym dla rozwoju edukacji i oêwiaty w województwie opolskim. WÊród odznaczonych znaleêli si tak e przedstawiciele gminy Popielów. Dyrektor Publicznej Szko y Podstawowej w Popielowie pani Agnieszka Dziechciƒska oraz Wójt Gminy Popielów pan Dionizy Duszyƒski zostali przez Opolskiego Kuratora OÊwiaty panià Halin Bilik udekorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Nagrod Ministra Edukacji Narodowej otrzyma a pani Sybilla Stelmach Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Starych Sio kowicach. Gratulujemy! Gala w Starych Sio kowicach Gminne przetargi 14 paêdziernika gmina og osi a przetarg na Dostaw sprz tu komputerowego i urzàdzeƒ teleinformatycznych dla urz du gminy i Êwietlic. Ponowny przetarg na remont PSP w Starych Sio kowicach zakoƒczy si pomyêlnie. Z dwóch ofertentów gmina wybra a REM- BUD Krzysztofa Str ga z Rybnej. W Starych Sio kowicach, które sà w 2010 Najpi kniejszà wsià Opolszczyzny, odby o si wr czenie nagród i wyró nieƒ przyznanych w tegorocznym XII konkursie Pi kna wieê opolska. UroczystoÊç rozpocz a si Mszà Êw. w koêciele p.w. Êw. Micha a a dalszy jej ciàg zaplanowano w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Starych Sio kowicach. Przybyli z ca ego województwa goêcie przemaszerowali wi c w towarzystwie orkiestry d tej przez ca à wieê. Mogli dzi ki temu zachwyciç si jej urodà a zw aszcza nowo wykonanym traktem spacerowym. Warto tu jednak przypomnieç, e tytu Najpi kniejsza wieê jest nie tylko za urod wsi, ale przede wszystkim za jej dobre zorganizowanie, ycie spo eczne, aktywnoêç mieszkaƒców i liderów, pomys y na rozwój etc. Materialnym elementem nagrody dla Starych Sio kowic by wr czony pani so tys Danucie Izydorczyk czek na 20 tys. z (do którego wójt dorzuci jeszcze 5 tys. z ). Moralnej wartoêci nagrody nie da si oczywi- Êcie przeliczyç na z otówki. UroczystoÊç uêwietni wyst p zespo u Sio kowiczanki (pokazuje go zdj cie u góry, pochodzàce z gminnej strony internetowej). Wystàpi te duet rodzeƒstwo Sabina i Tomasz WiÊny oraz m odzie owy zespó Sprzedawcy Marzeƒ a uczniowie gimnazjum przygotowali przedstawienie Pi knie tu u nas w Sio kowicach. Przetarg na remont oêmiu gminnych dróg t uczniowych wygra a firma Rafa a Psykalli ze Starych Sio kowic. Budow mieszkaƒ socjalnych poprzez adaptacj budynku po szkole w Lubieni wygra a firma CARGO ze Strzelec Opolskich. O zadanie to stara o si a osiem firm. Odtworzeniem chodnika w Kar owicach (Brzeska-M yƒska) zajmie si firma BUD- MAR z Opola. 20 lat Schalkowitzer Heimatmelodie Zespó Schalkowitzer Heimatmelodie dzia a w Starych Sio kowicach przy Kole Towarzystwa Spo eczno-kulturalnego Niemców na Âlàsku Opolskim. Swymi wyst pami od lat uêwietnia ró ne uroczystoêci w gminie Popielów. 17 paêdziernika zespó Êwi towa swoje 20-lecie. Ten pi kny jubileusz to w sporej cz Êci zas uga pani Christy Richter, która od lat organizuje próby i wyst py. A nie jest to jej jedyna dzia alnoêç, bo wiemy, e np. szefuje gminnemu oddzia owi Towarzystwa Dobroczynnego Niemców. Na jubileuszowà uroczystoêç przyby y w adze gminy i wielu innych dostojnych goêci, m.in. pose Ryszard Galla. Na zdj ciu obok, pochodzàcym z gminnej strony internetowej, Schalkowitzer Heimatmelodie podczas swego Êwi ta. Zespo owi gratulujemy! OKR GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel do 92 komputerowa diagnostyka silnika przeglàdy techniczne (rejestracje) wszystkich typów pojazdów remonty pojazdów Godziny otwarcia: i w ka dà sobot od 8.00 do MI DZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW Marcin Nowok MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3 kom Nowe Sio kowice tel KLEPKA 11

11 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY MURÓW Czakram w Zagwiêdziu?! Jan St. Trzos de Sagorza to postaç intrygujàca. Zawita on do Zagwiêdzia i natychmiast stwierdzi w nim rzecz nadzwyczajnà. Odnalaz w Zagwiêdziu czakram. Czym e jest ów czakram? Wikipedia informuje, e wed ug ezoteryków oraz wyznawców religii dharmicznych (hinduiêci, buddyêci, dêiniêci, sikkiêci oraz adêwikowie) çakra bàdê çakram to oêrodek energetyczny w ciele, czyli miejsce, gdzie krzy uje si wiele kana ów energetycznych (nadi) i gromadzi si energia prana. OÊrodek ten ma odbieraç, magazynowaç i promieniowaç energie o wibracji w aêciwej dla swojej funkcji, która konieczna jest do ycia istot (w szczególno- Êci ludzi). Cz owiek ma mieç na swym ciele siedem çakr g ównych i znacznie wi cej çakr drugiego rz du. Rozwijanie çakr mo e, wed ug owych wierzeƒ, prowadziç do rozwoju wewn trznego i duchowego wyzwolenia. Skoro wszyscy ludzie majà na swym ciele czakramy, to nie trzeba by o jechaç do Zagwiêdzia, by znaleêç czakram. O inny czakram zatem chodzi. Od pewnego ju czasu, tzw. nowi guru twierdzà, e Ziemia (jako planeta) te ma siedem g ównych czakramów (sà zwolennicy teorii, e w podziemiach Wawelu znajduje si jeden z g ównych czakramów i dlatego do Krakowa przyje d a wielu turystów z Indii, którzy koniecznie chcà zwiedzaç podziemia Wawelu). Oprócz siedmiu g ównych Ziemia ma te mieç znacznie wi cej czakramów drugiego rz du. Pan Jan. St. Trzos de Sagorza jest przekonany, e jeden z tych czakramów odnalaz w a- Ênie w Zagwiêdziu. Napisa o tym tak: S ów kilka o ogrodzie przyrodniczym, znajdujàcym si obok odlewni. Zjawiskowa sprawa. Tak pi knie zorganizowanego i urzàdzonego ogrodu botanicznego, znajdujàcego si w centrum wsi, nigdy, ale to nigdy nie widzia em i nie podziwia em. Wszyscy z wyprawy krajoznawczej Tadeusza Jacka Rogo y byli poruszeni i zachwyceni tym uroczym i tajemniczym zjawiskiem. AliÊci na drugi dzieƒ spotka a mnie wielka przykroêç, kiedy uda em si do tego ogrodu, by zaprezentowaç go rodzinie syna i potrzymaç dwumiesi cznà wnuczk na wydzielonym jeszcze w XVIII wieku czakramie. Otó w ogrodzie botanicznym znajduje si okolony bukowymi drzewami kràg zdobny marmurowy, jedyny w Opolskiem, zwany czakramem, który w filozofii hindusów, gromadzi wielkà pozytywnà energi pochodzàcà z kosmosu. Zatrzymanie si na kilka, kilkanaêcie minut w jego centrum przynosi zbawienne skutki dla zdrowia i pomyêlnoêci poddajàcemu si dzia aniu czakrama. To szczególne i osobliwe miejsce czyni ludzi màdrymi, szcz Êliwymi i pe nymi pozytywnej energii na d ugie lata, zapewniajàc w dodatku dobre zdrowie i szcz Êliwy ywot po wsze czasy. Miejsce to bardzo cz sto odwiedza w czasie swoich podró y na Âlàsk Fryderyk Wielki i w tym miejscu w wieku XVIII widywano go, jak godzinami przesiadywa tam, czerpiàc energi i rozmyêlajàc, jak polepszyç dol ci kà swojemu ludowi. ChcieliÊmy wi c i my z tego niezwyk ego miejsca skorzystaç i na adowaç pozytywnà energià swoje cia a i umys y, by czynnoêci te u atwi y nam kontakty z otoczeniem, sàsiadami i obcymi i pozwoli y na zawsze emanowaç dobrocià i yczliwoêcià. PrzykroÊç, o której wspomina pan Jan St. Trzos de Sagorza, polegaç mia a na tym, e nie wpuszczono go do ogrodu, by wraz z rodzinà na adowa si energià w czakramie. Wyt umaczono mu, e to jest teren prywatny i wejêcia muszà byç uzgadniane z ks. proboszczem. Z tego powodu pan Jan St. Trzos de Sagorza jest bardzo rozgoryczony. Warto te przy okazji wspomnieç, e pan Jan St. Trzos de Sagorza ma dla mieszkaƒców Zagwiêdzia propozycj, by powo ali jakiê komitet obywatelski, który doprowadzi do zmiany nazwy wsi, gdy nazwa Zagwiêdzie jest, zdaniem pana Jana, pogardliwa. Wed ug niego Zagwiêdzie w mowie potocznej oznacza zapyzia e zapomniane przez Boga i ludzi uroczysko, gdzie diabe dobranoc mówi. Pan Jan podpowiada, by mieszkaƒcy wsi walczyli np. o zmian nazwy na Frydrychów, która przypominaç b dzie wielce dla wsi zas u onego króla pruskiego Fryderyka Wielkiego (do 1945 Zagwiêdzie nosi o nazw Friedrichsthal). Pan Jan bezpodstawnie uto samia chyba nazw Zagwiêdzie ze s owem wygwizdów, oznaczajàcym miejsce, gdzie diabe mówi dobranoc. Ma jednak racj, gdy twierdzi, e król Fryderyk Wielki by dla Zagwiêdzia bardzo zas u ony. Wylosowa a ton w gla Dzia ajàca w Starych Budkowicach firma WIKA (sk ad opa- u) og osi a w czerwcu konkurs dla swych klientów: Ka dy, kto do 30 wrzeênia kupowa w firmie w giel, jeêli sprzyja o mu szcz Êcie, móg wylosowaç dodatkowà ton w gla gratis. Nie mia o znaczenia, czy ktoê kupi dwa worki w gla czy kilka ton. Ka dy mia szans, e to akurat jemu trafi si ta tona gratis. Kiedy pani Ma gorzata Kijas z Murowa kupowa a dwie tony w gla, to nawet sobie nie pomyêla a, e los uêmiechnie si akurat do niej. Gdy wi c w poniedzia ek zadzwoni do niej szef firmy, pan Andrzej D ugosz, by jà zawiadomiç o wygranej, wprost nie posiada a si z radoêci, tym bardziej, e ma niewysokà emerytur, a wszystko jest drogie. Na zdj ciu pani Ma gorzata Kijas z Andrzejem D ugoszem i wylosowanà tonà w gla za darmo. Poniewa zainteresowanie konkursem by o bardzo du e, pan D ugosz postanowi ufundowaç dodatkowà, drugà nagrod. Jest nià pó tony w gla. Te pó tony wylosowano dla pani Ma gorzaty Chi yƒskiej z Nowych Budkowic. Gratulujemy! SK AD OPA U Stare Budkowice, ul. Targowa 40 tel./fax kom W ofercie mamy 10 rodzajów opa u KLEPKA 12

12 OPOLE I OKOLICE DAWNIEJ I DZIÂ Do ynki parafialne w Gos awicach niwniok Êwi towano w dzielnicy Gos awice 12 wrzeênia. Korowód uda si w uroczystej procesji z domu starosty do ynkowego Krystiana Sdzuj do koêcio a na msz dzi kczynnà. By o za co dzi kowaç, bo gos awickie pola przynios y dobre plony. StaroÊcinà tegorocznych do ynek zosta a Urszula Wlochowicz. Po po udniu wszyscy spotkali si w namiocie, gdzie starosta do ynkowy przekaza bochen chleba wypieczony z tegorocznego zbo- Zapomniany Cosmus Flam W Diecezjalnej Bibliotece Caritasu odby o si kolejne spotkanie kulturalne nowej, jesiennej edycji. Otwar je ks. dr Piotr Tarliƒski nowy dyrektor biblioteki. Spotkanie poêwi cone by o Êlàskiemu pisarzowi, Josefowi Pietschowi, piszàcemu pod pseudonimem Cosmus Flam. Przypomnia go prof. Wojciech Kunicki z Uniwersytetu Wroc awskiego. Od lat bada on z pasjà yciorys Cosmusa Flama, o którym do dziê wiemy jednak niewiele. Pietsch urodzi si w 1899 w Nadolicach Wielkich pod Wroc awiem. We Wroc awiu ukoƒczy uniwersytet i w 1930 opublikowa swà pierwszà powieêç Athanasius kommt in die Großstadt (Atahanasius przybywa do wielkiego miasta). Ksià ka by a owocem fascynacji autora filmem Metropolis Fritza Langa. Jej ok adka przypomina a nawet plakat z tego filmu. Ksià ka wyra a a niech ç do wielkiego miasta i t sknot za powrotem do wartoêci chrzeêcijaƒskich. By a utopijnà powieêcià fantastycznà. Wyda o jà katolickie wydawnictwo Bergstadtverlag. Nie da- a ona jednak autorowi popularnoêci. Pietsch pracowa we Wroc awiu jako zwyk y urz dnik. Upodabnia o to jego los do ycia Franza Kafki. W 1931 wyda kolejnà powieêç Ostatni klejnot, która te przesz a bez echa. W 1934 ukazuje si najlepsza powieêç w jego dorobku Przemytnicy soli. Mimo wzrostu popularnoêci autor pozost jednak cz owiekiem skromnym. Jeszcze w tym samym roku przeprowadza si do Opola (Oppeln), gdzie pracuje w Arbeitsamcie (urz dzie pracy). Budynek Arbeitsamtu stoi do a na r ce Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyƒskiego. Poniewa pi kna pogoda zach ca a do wyjêcia z domu, wi c namiot p ka od t umów. Byli nie tylko miejscowi, ale i przyjezdni z innych dzielnic Opola. Przy wielu sto ach s ychaç by o rozmowy w j zyku niemieckim, bo wielu przyjecha o na odwiedziny do rodzin tu mieszkajàcych. Po oficjalnej uroczystoêci wystàpi y najpierw dzieci z gos awickiego przedszkola nr 30, potem uczniowie gos awickiej szko y podstawowej nr 25 a na koniec dzieci z miejscowego DFK. Mo na by o nabyç losy loterii fantowej, w której ka dy los wygrywa. Kto mia szcz - Êcie móg wylosowaç cenniejsze nagrody: pi- spalinowà, komplet wypoczynkowy, a nawet dwie kozy. Na zdj ciach pi kny wystrój obok budynku staroêciny, pani Urszuli Wlochowicz. oraz wyst p dzieci z DFK Gos awice ( Opolskie Wróble ). Ernst Mittmann dziê przy ul. Grunwaldzkiej. W Opolu Pietsch pracuje nad poprawkami do drugiego wydania Przemytników soli, które ukazuje si w zmienionej formie. Po rocznym pobycie w Opolu Pietsch wraca do Wroc awia, gdzie pisze ksià k historycznà Daniel Paschasius von Osterberg. Jest to biografia za o yciela Wambierzyc. W 1938 ukazuje si powieêç Kraina wy ania si z mroku, w której pojawiajà si, jako bohaterowie polscy królowie. Obie te ksià ki Êciàgajà na niego k opoty. Zostaje uznany za wroga narodu niemieckiego, zbyt mocno zwiàzanego z koêcio em. Pietsch próbuje si ratowaç. Udaje mu si jeszcze w 1939 wydaç ksià k Zwei Jungen erleben Deutschland o dwóch ch opcach zwiedzajàcych pi kne Niemcy. Chwali w niej Hitlera i faszyzm, ale nic mu to ju nie pomog o. W 1940 dostaje ca kowity zakaz publikowania. Od tej pory nie ma pracy i bieduje. W 1944 zostaje przymusowo wcielony do wojska a w 1945 ginie po nim wszelki s uch. Prawdopodobnie poniós Êmierç podczas obrony Wroc awia (Festung Breslau). Nie jest znane miejsce jego pochówku. Profesorowi Kunickiemu uda o si odnaleêç yjàcà do dziê córk pisarza, emerytowanà pracownic wydawnictwa. Biblioteka Caritasu ma ksià ki Cosmusa Flama, ale tylko w j zyku niemieckim, bo w Polsce adna jego ksià ka nie ukaza a si. Oprócz budynku Arbeitsamtu, Pietscha przypominajà w Opolu dwie kamienice, w których mieszka. Jedna na rogu Katowickiej i 1 Maja ma w aênie byç zburzona. Druga, to tzw. trójkàtny domek w ciàgu kamienic przy Ozimskiej naprzeciw Opolanina. Romuald Kulik GABINET DENTYSTYCZNY Czynne 6 dni w tygodniu w godzinach Opole ul. G. Morcinka 43 tel tel. kom KLEPKA 13

13 OPOLE I OKOLICE DAWNIEJ I DZI Remont OÊwi cimskiej Urzàd miasta og osi 1 paêdziernika przetarg na remont ul. OÊwi cimskiej na odcinku od Gorzo ki do Dunikowskiego. Do 18 paêdziernika by czas na sk adanie ofert. Zadanie ma byç wykonane w dwa miesiàce od podpisania umowy. Remont obejmie jezdni i chodniki. Nowa jezdnia ma mieç konstrukcj gruboêci 58 cm, na którà sk adaç si b dà: 15 cm gruntu stabilizowanego cementem, 20 cm t ucznia bazaltowego lub granitowego, cm betonu asfaltowego (podbudowa, warstwa wià àca i warstwa Êcieralna). Pomnik ju odbudowany II Olimpiada gwary Êlàskiej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zaprasza na II Olimpiad gwary Êlàskiej. Odb dzie si ona w piàtek 22 paêdziernika w Filii nr 15, przy ul. M odej Polski 4, w Grudzicach (budynek OSP). Poczàtek o godz. 17:00. W programie przewidziano: wyk ad prof. dr. hab. Bogus awa Wyderki S ownictwo i wyra enia gwary Êlàskiej, wyst p kabaretu ubr oraz zmagania z gwarà Êlàskà pomi dzy dzielnicami Nowa WieÊ Królewska i Grudzice. Po wielu latach staraƒ uda o si wreszcie odbudowaç pomnik poleg ych z I wojny Êwiatowej w Opolu Gos awicach. Pierwotnie by on przy skrzy owaniu ulic Oleskiej i Wiejskiej. Obecnie stoi obok kapliczki na ul. Wiejskiej. Projektantowi uda o si wkomponowaç go mi dzy dwie rosnàce w tym miejscu topole. Dzi ki zgodzie proboszcza ks. Huberta Janowskiego na nowà lokalizacj (plac nale y do parafii) rozpocz to starania o ustawienie pomnika. Wydeptano wiele Êcie ek do ró nych urz dów nim uzyskano wszystkie zgody. Ca a procedura trwa a dobrych 5 lat. Na apel o wsparcie w postaci sprz tu i Êrodków transportu, odezwa y si gos awickie firmy. Znaleêli si te sponsorzy którzy wsparli nas finansowo. Pomnik poêwi cono 25 wrzeênia. O godz. 15:00 w gos awickim koêciele odby a si uroczysta dwuj zyczna msza w intencji wszystkich poleg ych i pomordowanych w obu wojnach Êwiatowych. Msz odprawi ks. proboszcz Hubert Janowski w asyêcie ks. pra ata Adama Igielskiego. Rozbiórki dawnego pomnika dokonano w 1976, gdy ks. Adam Igielski by proboszczem w Gos awicach. Dzi ki niemu g ówna bry a pomnika zosta a jednak uratowana i postawiona na placu koêcielnym. Jest to te zas uga pana Jana Lottko który zdo a bry przetransportowaç na plac koêcielny. Po mszy zaproszeni goêcie i mieszkaƒcy Gos awic przeszli pod pomnik, gdzie po krótkim powitaniu przez Tomasa Kosyka i Rafa a Bartka ks. proboszcz Janowski dokona poêwi cenia. Po o ono wiàzank kwiatów i wieniec oraz zapalono znicze. W tym momencie sta o si jasne, e pomnik wraz z 72 poleg ymi o nierzami powróci do pami ci historycznej. W czasie ods aniania pomnika kapela ludowa Józefa Raudzisa Unbekanten Musikanten zagra a pieêƒ Ich hatte einen Kameraden. Pogoda dopisa a. By a wprost wymarzona do przeprowadzenia uroczystoêci na wolnym powietrzu. W odró nieniu od pogody mieszkaƒcy Gos awic raczej nie dopisali. Bardzo ma o miejscowych wzi o udzia w uroczystoêci. Byli za to przedstawiciele prasy NTO i Schlesisches Wochenblatt. Wykonano wiele historycznych zdj ç do kroniki ko a DFK w Gos awicach. Po uroczystoêci przy pomniku zaproszono wszystkich do Êwietlicy DFK gdzie pan Tomasz Kosyk wyg osi dwuj zyczny referat na temat historii powstania pomnika, a pan Henryk Zyla zapozna obecnych z pracà Komitetu Odbudowy Pomnika. W Êwietlicy nadal przygrywa a kapela Józefa Raudzisa. Przedstawiciele dzia ajàcego przy miejscowym DFK Komitetu Odbudowy Pomnika Anna Knosala i Henryk Zyla mogli wreszcie odetchnàç z ulgà, bo ich wieloletnie starania zakoƒczy y si sukcesem. W fundament pomnika wmurowano metalowà tub z dokumentami znalezionymi przy zburzonym pomniku. Do o ono te wiele nowych zdj ç i dokumentów z myêlà o przysz ych pokoleniach. Na koniec chcia bym podzi kowaç firmom Andrzeja Kaczmarczyka, Langosza i Marcina Frontczaka za pomoc w ustawieniu i transporcie, wszystkim sponsorom za dary wsparcia finansowego a rzemieêlnikowi Antoniemu Koszyk za wykonanie szalunku i zbrojenia oraz sta à obecnoêç przy wszystkich pracach. Budowa pomnika wyzwoli a te wiele energii w m odym pokoleniu co dobrze wró y na przysz oêç. Uda o si wspólnie dokonaç rzeczy wielkiej, bo przywrócono pami ç historycznà o poleg ych na frontach I wojny Êwiatowej. Narody tracàc pami ç tracà te swojà to samoêç. Ernst Mittmann PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV CENY PROSTO OD PRODUCENTA gwarantowana wysoka jakoêç wykonania rozwiàzania konstrukcyjne do ka dego obiektu estetyka i trwa oêç na wiele lat SPRZEDA RATALNA!!! czynne Dobrzeƒ Ma y ul. Krótka 3 tel SCHODREW ZAK AD STOLARSKI Dobrzeƒ Wielki, ul. Powstaƒców Âl. 12 SCHODY z litego drewna proste i zabiegowe projektowanie produkcja monta telefon KLEPKA 14

14 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY UBNIANY Reuchelheim. Ciasto cebulowe, zimna p yta z w dlinami od lat towarzyszà delikatnym miejscowym winom, podczas tutejszego dorocznego festynu winnego. Mieszkaƒcy i goêcie biesiadowali w tym roku w ciep ych promieniach s oƒca wokó remizy w Reuchelheim. Binsbach. Afryka Po udniowa to kraj pi knych widoków, ciekawych zwierzàt i wartych mi oêci ludzi powiedzia a siostra Odila, która ju 40 lat pomaga tam chorym na AIDS. Chleb i ubranie to nadal bardzo cenne rzeczy dla tych ludzi. Klub Seniora z Binsbach i Gänheim zaprosi siostr, by poznaç jej prac i wspomóc jà finansowo. Pieniàdze zebrane podczas spotkania siostra zawiezie bezpoêrednio ludziom chorym na AIDS. Arnstein. Rita Holzmeier otwar a nowà fili swej ksi garni. Jest w niej du- y wybór ksià ek, dobry dost p do pó- ek i kàcik czytelniczy. W aêcicielka oferuje hity czytelnicze doros ym, dzieciom i m odzie y. Kto zamówi jakàê ksià k, nast pnego dnia rano mo e jà odebraç. Z ràk premiera Jolanta Begiƒska z Publicznej Szko y Podstawowej w ubnianach zosta a odznaczona Bràzowym Krzy em Zas ugi. Udekorowa jà tym odznaczeniem osobiêcie premier Donald Tusk. UroczystoÊç odby a si 14 paêdziernika w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kilka dni póêniej, w Êrod 20 paêdziernika, w ramach obchodów Regionalnego Âwi ta Edukacji, pani Jolanta Begiƒska otrzyma a Nagrod Marsza ka Województwa Opolskiego za szczególne osiàgni cia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji Gratulujemy! yczymy 200 lat! W dniu 13 paêdziernika delegacja Urz du Gminy w ubnianach w sk adzie: wójt Dieter Wystub, kierownik USC Ma gorzata Maciuszek oraz kierownik GOPS Joanna Rymarek z o y a wizyt mieszkance Luboszyc, pani Jadwidze Czernia. Pani Jadwiga obchodzi a 101. rocznic urodzin! Delegacja urz du gminy wr czy a solenizantce okaza y kosz upominkowy, bukiet kwiatów a przede wszystkim z o y a najlepsze yczenia... dwustu lat ycia w dalszym bardzo dobrym zdrowiu. Redakcja Beczki przy àcza si do tych yczeƒ. Gimnazjum im. Jana Paw a II Publiczne Gimnazjum w Biadaczu nosi ju imi Jana Paw a II. UroczystoÊç nadania imienia odby a si w 15 paêdziernika z udzia em licznych goêci. Byli wêród nich m.in.: ksiàdz Krzysztof Trembicki zast pca dyrektora wydzia u katechetycznego Kurii Biskupiej w Opolu, Piotr Dankowicz przedstawiciel Opolskiego Kuratorium OÊwiaty, Eugeniusz Mróz przyjaciel Jana Paw a II oraz przedstawiciele w adz gminnych (przewodniczàcy rady gminy, wójt, zast pca wójta a i skarbnik gminy). Obecni byli te proboszczowie pracujàcy na terenie gminy, dyrektorzy gminnych szkó, rada rodziców i oczywi- Êcie uczniowie gimnazjum. Z oty medalista z Kolanowic Po raz drugi Adam Szesny z Kolanowic reprezentowa Polsk na Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (ELIOS), które w 2010 odby y si w Warszawie. Wystàpi w bowlingu (kr gle). W grze podwójnej wywalczy z oty medal. Jego partnerem by Henryk Cedrowski z woj. mazowieckiego. W grze pojedynczej zajà VI a w grze dru ynowej V miejsce. Trener Adama, Bogus aw Winkler ze Strzelec Opolskich, poinformowa nas, e w bowlingu startowa o àcznie 142 zawodników. Adam Szesny odbywa treningi pod opiekà Bogus awa Winklera w klubie Iskra Opole. Przed igrzyskami przebywa na specjalnym zgrupowaniu w Spale, gdzie wybrano go do reprezentowania kraju w bowlingu. Trener ma o Adamie tylko dobre zdanie: to sportowiec, który si nigdy nie chwali, co jest jego niezaprzeczalnym atutem; Êwietnie radzi sobie podczas gry; ma du e mo liwoêci; jest skoczny i choç nie zawsze mo e trenowaç regularnie, to regularnie jest na wysokim poziomie. Adam Szesny rzeczywiêcie nie lubi si chwaliç, a co do pozosta ych opinii, to wystarczy powiedzieç, e posiada ca à mas medali z otych, srebrnych i bràzowych, zdobytych w ró nych dyscyplinach. Tylko w tym roku 21 kwietnia podczas VI Opolskiego Mityngu w Biegach Prze ajowych Olimpiady Specjalne w Raszowej zdoby z oty medal; w III Ogólnopolskim Mityngu w y wiarstwie Szybkim w Jastrz biu Zdroju srebrny a 21 maja podczas IX Regionalnego Mityngu w Jeêdzie Na Rolkach Olimpiad Specjalnych te wyjeêdzi srebrny. Oprócz medali ma pi kne komplety olimpijskich strojów z obuwiem w àcznie, sprz t audiowizualny i ró ne inne cuda. Mo na powiedzieç, e Adama ubiera sport. Sportowiec z Kolanowic absolutnie nie chcia jechaç do Warszawy. Do udzia u w ELIOS namawia a go rodzina oraz pani Adela Seget, emerytowana nauczycielka przedszkola z Kolanowic. To w aênie ona powiadomi a nas o sukcesie Adama i umówi a na spotkanie, za co serdecznie dzi kujemy. Za wybitne osiàgni cia sportowe Prezydent Miasta Opola pasowa Adama Szesnego na Opolskiego Or a W domu rodzinnym Adama wszyscy bardzo si cieszà z jego sukcesów. My te si cieszymy i yczymy dalszych. Rozwita Pierzyna KLEPKA 15

15 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY TURAWA Zawody z ogniskiem Zawody jednostek ochotniczych stra y po arnych z gminy Turawa przeprowadzono w sobot 2 paêdziernika na boisku sportowym w Kad ubie Turawskim. Zgodnie z tradycjà zawody te odbywajà si w czerwcu, lecz w tym roku ze wzgl du na wiosennà kl sk powodzi przeniesiono je na paêdziernik. Krótko z gminy 14 paêdziernika gmina og osi a uniewa nienie kolejnych trzech przetargów na remonty gminnych dróg. Chodzi o ulice Osiedle i LeÊnà w W grach oraz o ulic Wyzwolenia w Zakrzowie Turawskim. Dla ulicy Osiedle by to ju drugi uniewa niony przetarg. Wszystkie wspomniane przetargi uniewa niono z tego samego powodu nie zg osi a si ani jedna firma gotowa wykonaç zadanie. Wetter (Pó nocna Nadrenia Westfalia) to miasto partnerskie gminy Turawa. Wetter ma te partnerstwo z miastem Stadtilm (Turyngia), które podpisano 3 paêdziernika W dniach 1-2 paêdziernika Wetter obchodzi o uroczyêcie 20-lecie partnerstwa z Stadtilm. Na uroczystoêç zaprosi o te delegacj swego drugiego partnera, czyli gminy Turawa. Dla równowagi Stadtilm te zaprosi o swego drugiego partnera, czyli gmin Waldbronn (Badenia Wirtembergia). Relacj z pobytu delegacji gminy Turawa w Wetter zamieêci a pani Magdalena Sadowska na gminnej stronie internetowej. Jest tam te 16 zdj ç. Apteka Pod Lipami ubniany, ul. Opolska 70a, tel leki gotowe i recepturowe (wykonywane wed ug recepty) refundowane pieluchomajtki poniedzia ek-piàtek ; w soboty Gminne spotkania stra aków majà zwykle charakter doêç zaci tej rywalizacji sportowej, jednak w tym roku by a to w wi kszym stopniu integracyjna impreza przy ognisku. Zawody prowadzi gminny komendant Artur Gallus, który podzi kowa stra akom za ich wielkà ofiarnoêç i zaanga owanie podczas tegorocznych akcji powodziowych. Andrzej Latusek KLEPKA 16 Liczby uczestników i czas trwania wiosennych akcji powodziowych: OSP Bierdzany 65 osób 41 godz. OSP Ligota Tur. 37 osób, 55 godz. OSP Kotórz Wlk. 57 osób, 104 godz. OSP Osowiec 157 osób, 92 godz. OSP Zawada 72 osoby, 57 godz. OSP W gry 79 osób, 37 godz. OSP Rz dów 16 osób, 65 godz. OSP Kad ub Tur osób, 40 godz. Kiedy ruszy browar w Zawadzie? Spó ka ALIADO z Opola, której prezesem jest pan Roman Krakowski, zamierza wybudowaç w Zawadzie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Peregrinus Hotel Restauracja Browar. Mia by on powstaç przez przebudow i rozbudow dawnej stolarni (ul. Wodociàgowa). W nazwie kompleksu u yte jest s owo browar, ale tak naprawd chodzi o mini-browar z niewielkà produkcjà. Nie by by on zatem dostawcà piwa na rynek. Chcàc napiç si piwa warzonego w Zawadzie, jego amatorzy musieliby wybraç si do Restauracji Peregrinus. Piwo z Zawady by oby wi c raczej ciekawostkà i atrakcjà turystycznà. No ale liczy si to, e Zawada do àczy aby do miejscowoêci, w których warzy si piwo. Nie wiemy jak potoczy si realizacja tego pomys u, ale na liêcie projektów wybranych do dofinansowania, zatwierdzonej uchwa à Zarzàdu Województwa Opolskiego z 5 maja 2010, wypatrzyliêmy Peregrinus Hotel Restauracj Browar. Spó ka ALIADO wnioskowa a o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kwotà oko o 2,5 miliona z otych. Skoro zatwierdzono dofinansowanie, to zapewne kompleks powstanie. Zimno parali uje prac UG? Zaalarmowano nas, e nie da si pracowaç w Urz dzie Gminy Turawa, bo trwa tam wymiana pieca c.o. i nie dzia a ogrzewanie. Urz dnicy w àczajà farelki, ale wtedy wybijajà bezpieczniki i wy àczajà si komputery. ZatelefonowaliÊmy do UG. W budynku urz du trwa remont i modernizacja. Wykonawca ma skoƒczyç prace w terminie 240 dni od podpisania umowy. Ten czas up ywa w lutym Zadanie obejmuje m.in. modernizacj kot owni, w której ma byç nowy piec (na olej, przez wzglàd na ekologi ). Pani Bogus awa J drychowicz, kierujàca referatem budownictwa UG, poinformowa a nas, e wykonawca remontu wzià pod uwag fakt, i budynek trzeba ogrzewaç, i to bardziej ze wzgl du na mieszczàcy si w nim oêrodek zdrowia, ni ze wzgl du na urzàd. Do o y wi c staraƒ i prace w kot owni zakoƒczono nawet dzieƒ wczeêniej ni zaczyna si sezon grzewczy. Od czwartku 14 paêdziernika budynek jest ogrzewany. Nie mo na zamknàç urz du na czas remontu. Godzenie remontu z pracà urz du jest trudne, ale wszyscy dok adajà staraƒ, by dolegliwoêci by y jak najmniejsze zapewni- a nas pani J drychowicz. ZAK AD OPTYCZNY Dobrzeƒ Wielki, ul. Namys owska 85 Polecamy komputerowe badanie wzroku, porady okulisty, oprawy, szk a, naprawy oraz realizacj recept ubezpieczeniowych. Okulista przyjmuje we wtorki i czwartki Gwarantujemy krótkie terminy realizacji tel

16 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY CHRZÑSTOWICE Nagrody wójta gminy W Êrod 13 paêdziernika, w przeddzieƒ Dnia Edukacji Narodowej (do 1981 nazywanego Dniem Nauczyciela) w sali konferencyjnej urz du gminy odby o si spotkanie, podczas którego Nagrody Wójta Gminy Chrzàstowice odebrali dyrektorzy wszystkich szkó i przedszkoli w gminie informuje redaktor Anna Kurc na gminnej stronie internetowej. Podczas spotkania wr czono równie dyplomy nauczycielom, którzy uzyskali stopieƒ nauczyciela mianowanego. Sà to Agnieszka Rosó i Tomasz Gawlas z Zespo u Szkó Publicznych w D bskiej Kuêni oraz Sabina Fàfara i Danuta Kacprzyk z Zespo u Szkó Publicznych w Daƒcu. Red. Anna Kurc gratuluje wszystkim i yczy im dalszych sukcesów oraz radoêci z wykonywanej pracy. Redakcja Beczki przy àcza si do tych gratulacji i yczeƒ. Informacja na stronie internetowej gminy zilustrowana jest 15 zdj ciami z uroczystoêci. Fragment jednego z nich zamieszczamy powy ej. Hala b dzie du o taƒsza W poprzedniej Beczce pisaliêmy, e przetarg na budow w Chrzàstowicach pe nowymiarowej hali sportowej wygra a opolska firma Polbau. W mi dzyczasie, w dniu 6 paêdziernika gmina podpisa a z firmà Polbau umow. Wracamy wi c raz jeszcze do tematu, dodajàc wi cej szczegó ów. Budowa hali b dzie znacznie taƒsza ni pierwotnie zak adano. Przed przetargiem szacowano, e koszt jej budowy wyniesie oko o 8,8 mln z netto (z VAT ok. 10,7 mln z ). Tymczasem nawet firma najdro sza z czterech, które przystàpi y do przetargu, chcia a oko o 7,6 mln z netto (z VAT ok. 9,3 mln). Polbau, który by najtaƒszy, za yczy sobie ok. 5,0 mln z netto (z VAT ok. 6,1 mln z ). Brutto b dzie wi c o ok. 4,6 mln z taniej, ni wst pnie szacowano. To niemal o po ow taniej. Nordic walking w Daƒcu W niedziel 3 paêdziernika w Daƒcu by y do ynki. Skoro do ynki, to tak e barwny korowód przebieraƒców. Najlepiej by oby pokazaç tu korowód na zdj ciach, ale zmieêci nam si tylko jedno. Kto ma dost p do internetu, mo e sobie obejrzeç kilkanaêcie zdj ç korowodu i dekoracji domów, które red. Anna Kurc zamie- Êci a na gminnej stronie internetowej. Zobaczy tam np. jaskiniowców (The Flintstones), Sztab wyborczy kobiet opuszczonych, rolników, sportowcy etc. My wybraliêmy zdj cie, które jest jakimê znakiem czasu. Nordic walking, którego lokalnà stolicà wydaje si Suchy Bór, staje si coraz popularniejszy. Trafi ju nawet do do ynkowych korowodów. Z dekoracji domów pokazano na gminnej stronie dziki wy erajàce rolnikowi kukurydz i scenk z ogromnà myszà. Zagadka zbója Madeja Koƒczà si prace nad pakietami turystycznymi dla Krainy Dinozaurów. Gminy Chrzàstowice dotyczyç b dzie m.in. pakiet nawiàzujàcy do zbója Madeja. TuryÊci korzystajàcy z niego b dà mogli szukaç Êladów po s ynnym zbóju. B dà te mogli, pole eç chwil na madejowym o u a tak e poznaç zbójeckie zwyczaje i zbójeckà kuchni. Nie ma przypadku w tym, e dla gminy Chrzàstowice przygotowuje si zbójecki pakiet. Wed ug podaƒ, w lasach mi dzy Falmirowicami a Suchym Borem by kiedyê zamek, którego ostatnim u ytkownikiem by rozbójnik Madej. W póêniejszych wiekach w miejscu ruin zamku powsta kamienio om bazaltu. DziÊ jest on od dawna nieczynny. Zbój Madej i madejowe o e to pot na zagadka, której g bi ma o kto zna. Madejowe o a sà w zasadzie dwa. Jedno to narz dzie tortur. By o to o e na którym torturowanego rozciàgano tak, e rozrywano mu stawy. Dodatkowy ból sprawia y ró ne sterczàce z o a, czy te przygniatajàce po o onego kolce, ostrza, haki etc. Drugie madejowe o e to urzàdzenie majàce znajdowaç si w piekle, czekajàce tam na zbója Madeja. To o e przedstawia si cz sto jako wyplecione z ywych w y, które przez wiecznoêç b dà kàsaç po o onego na nim. Zw aszcza to drugie o e kryje w sobie tajemnic, bo o e z w y (przyjaznych) wyst powa o w dawnych wierzeniach. Niektórzy przypuszczajà, e madejowe o e tkwi w ÊwiadomoÊci ludzi od pradawnych czasów, jeszcze przedchrze- Êcijaƒskich. Madej mia by byç jakimê przedchrzeêcijaƒskim w adcà, którego w ramach walki z pogaƒstwem przerobiono na zbója. Czy podania z terenu gminy Chrzàstowice, mówiàce o rozbójniku Madeju, si gajà korzeniami tysiàce lat wstecz? Któ to wie. Na tym terenie ludzie yli ju przed tysiàcami lat. Dowodzà tego niezbicie znaleziska archeologiczne. Wielu rzeczy nie wiemy, wielu nie rozumiemy, ale niejednà tajemnic uda si jeszcze ods oniç. Nie chodzi tu nawet o sprawy takie jak czakram w Zagwiêdziu (patrz klepka 12), ale o niewàtpliwe odkrycia naukowe, takie jak w aênie co odkopany przy budowie A4 w okolicy Rzeszowa grób ksi cia sprzed kilku tysi cy lat. Kto wie, kiedy naprawd jakiê Madej, zbój lub ksià, y w okolicy Chrzàstowic. Postaramy si wróciç jeszcze kiedyê do tego tematu. K O M P L E K S O W A O B S U G A I M P R E Z NAG O NIENIE, MUZYKA, WODZIREJ, KONFERANSJERZY NOWA OFERTA: JARMARK - KARNAWA JARMARKI WI TECZNE, ZABAWY KRANAWA OWE WESELA, SREBRNE GODY, POLTERABENDY, ZABAWY TANECZNE, POTA CÓWKI, KOMERSY, IMPREZY FIRMOWE, ZJAZDY KLASOWE, URODZINY, OBS UGA KONFERENCJI WIELOJ ZYCZNYCH OPOLE Plac Kopernika 1-2/14 telefony: OFERUJEMY: LEGALNÑ PRAC W HOLANDII WYSOKIE ZAROBKI UBEZPIECZENIE ZAKWATEROWANIE Certyfikat nr KLEPKA 17

17 MARMURY GRANITY Firma kamieniarska Jerzy Iskierka Kotórz Ma y ul. Opolska 69 telefon/fax telefon kom produkcja i monta ZAPEWNIAMY: atrakcyjne ceny doradztwo techniczne dostawy i transport pod wskazany adres z roz adunkiem REALIZUJEMY INWESTYCJE BUDOWLANE POD KLUCZ OFERUJEMY KREDYTY ZA ZAKUP, REMONT I BUDOW DOMU schody kamienne wewn trzne samonoêne schody zewn trzne blaty kuchenne i azienkowe parapety posadzki Przede wszystkim tradycja Istniejemy ju 28 lat. W tym czasie wypracowaliêmy renom firmy solidnej, której mo na powierzyç ka dà inwestycj budowlanà. Nasze projekty zdobywajà liczne wyró nienia, a co najwa niejsze zadowolenie Klientów. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i pomoc w doborze pokryç dachowych na dowolny obiekt Czarnowàsy k. Opola, ul. Jagie y 17a tel , , fax Oddzia y: Prószków, ul. Osiedle 2A, tel Strzelce Op., ul. 1 Maja 50 (teren cementowni), tel KLEPKA 18

18 O swych sprawach decydujmy sami C1 A1 D1 B1 C2 A2 D2 B2 Bezp atne szkolenia i pieniàdze na w asny pomys STowarzyszenie Budkowice zaprasza wszystkie osoby nieaktywne zawodowo powy ej 45. roku ycia na darmowe kursy w ramach projektu Otwarte Drzwi. Przez kilka tygodni b dzie mo na uczyç si j zyków obcych, obs ugi komputera, skoƒczyç kurs prawa jazdy, a nawet dostaç pieniàdze na realizacj w asnego pomys u! Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaczàç dzia aç. Podpowiemy, jak za o yç w asnà firm, organizacj pozarzàdowà, jak pozyskiwaç pieniàdze z Unii Europejskiej zach ca Piotr Koziol, przewodniczàcy stowarzyszenia. Uczestnicy projektu otrzymajà pe ne wsparcie, by wróciç na rynek pracy. Zaj cia poprowadzà specjaliêci z zakresu doradztwa zawodowego, profesjonalni lektorzy j zyków angielskiego i niemieckiego, zaplanowano te spotkania z psychologami. Projekt Otwarte Drzwi jest adresowany nie tylko do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urz dach pracy, ale równie do tych, które nie poszukujà zatrudnienia, a chcia yby aktywnie w àczyç si w ycie swoich lokalnych Êrodowisk. Cz sto kobiety rezygnujà z kariery zawodowej na rzecz wychowywania dzieci, z biegiem lat dzieci stajà si doros ymi i nagle ich mamy majà wi cej czasu. Chcemy pomóc im aktywnie go wype niç wyjaênia Piotr Koziol. Stàd pomys na przekazanie uczestnikom szkoleƒ pieni dzy na realizacj w asnych, ma ych projektów. To mo e byç za o enie Klubu Seniora w gminie, organizacja zaj ç aerobiku, czy festynu bo onarodzeniowego. B dziemy zach caç te do wolontariatu dodaje Pawe Baron, koordynator projektu Otwarte Drzwi. Projekt b dzie realizowany w trzech powiatach opolskim, namys owskim i kluczborskim. Pierwsze szkolenia ruszà na prze omie paêdziernika i listopada. Ch tni mogà ju si zg aszaç. Szczegó owe informacje mo na uzyskaç w siedzibie STowarzyszenia Budkowice, w Starych Budkowicach, przy ul. Ogrodowej 3, na stronie internetowej C3 A3 D3 B3 oraz pod numerem telefonu listopada wybierzemy wójtów, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Ilu z nich znamy? Czy wiemy, co dla nas, dla naszego otoczenia, dla Âlàska zrobili? Czy wielkie partie widzà z warszawskich siedzib nasze codzienne problemy i znajdujà ich rozwiàzania, pasujàce do konkretnych ludzi i miejsc, szczególnie tak specyficznych jak Âlàsk? Trudno nam patrzeç na r ce politykom w dalekiej Warszawie a oni decydujà o naszych sprawach bez problemu. Widaç to by o np. w aferze NFZ wokó Kazimierza ukawieckiego. Nasi pos owie daremnie pukali do drzwi premiera. Widaç to te w niemo noêci zbudowania zbiorników retencyjnych na Odrze, których brak tak boleênie odczuliêmy tego roku. Projekty dotyczàce Opolszczyzny, jak np. wcià zanieczyszczone Jezioro Turawskie, trafiajà cz sto na koniec listy lub nawet miejsca rezerwowe w kolejce do realizacji. SamorzàdnoÊç (z greckiego autonomia) to decydowanie o losach Heimatu przez jego mieszkaƒców. Przecie wiemy lepiej, co w naszej wsi, gminie, powiecie jest do zrobienia, ni widaç to zza warszawskiego biurka. W Niemczech ka dy land ma wybory samorzàdowe w innym terminie. Wtedy partie muszà skupiç si na potrzebach ludzi z tego landu, przygotowaç najlepszy program w aênie dla niego. A jak b dzie u nas? Zapowiada si kolejna wojna medialna ogólnopolskich partii o sto ki, bez zwiàzku z naszymi problemami. Partie znów b dà obiecywaç, nie podajàc konkretów, by nie mo na ich by o po wyborach rozliczyç. Czy mamy wi c obraziç si na polityk i nie g osowaç? By oby to najgorsze rozwiàzanie, bo oddalibyêmy decydowanie o naszym losie innym, którzy bez naszej kontroli byliby jeszcze bardziej bezkarni. Wzorujàc si na Europie Zachodniej, nale y anga owaç si w lokalne ruchy spo eczne, które proponujà rozwiàzania trafiajàce w potrzeby danej spo ecznoêci. By tych rozwiàzaƒ nie zaprzepaêcili sterowani z centrali politycy, uwa ajàcy, e i tak wiedzà lepiej, powinny je realizowaç ugrupowania regionalne, których siedziby nie sà w Warszawie, których przedstawicieli znamy na co dzieƒ. W naszym regionie sà dwie takie organizacje: MniejszoÊç Niemiecka i Ruch Autonomii Âlàska. Przypatrzmy si ich pracy, planom i proponowanym rozwiàzaniom. Zadecydujmy, która lepiej b dzie realizowaç potrzeby wszystkich mieszkaƒców regionu, a nie tylko jednej grupy spo ecznej lub etnicznej. Andrzej Latusek Ruch Autonomii Âlàska KLEPKA 19

19 Opole, ul. Krakowska 28 (obok Delikatesów) tel w godz Uwaga kolekcjonerzy i hobbyêci! Tylko u nas naprawisz to, czego nikt nie naprawia (odnawianie starych zegarów, dorabianie cz Êci). Oprócz typowych czasomierzy naprawiamy równie zegary wiszàce, kominkowe, pod ogowe, kuku ki, radio-budziki, zegary go biarskie, sterujàce, satelitarne (funk-uhr), wie owe. Prowadzimy tak e serwis zegarków szwajcarskich, japoƒskich i innych K. Mittmann producentów. KLEPKA 20

20 Gido k od Wichtorzinej kury (cd) Nie moga pejdziejç Hejdla robi bardzo dobry kafej. Chto by nie prziso, to jo chwo li, bo jejej kafej je taki jak sie no lezy. Miejli my jescyk trocha babki, to wo powia, ize Herbet bo bardzo cufridyn. Yno my wszyscy byli trocha markotni, skuliê Wichtory. Nie gors sie Hejdlo pado Herbet ale mie je tej Wichtory skoda. Abo podêma Paulu po nich, niech sie ozgrzejo ty kafejy, co powiycie?! Dyç idêcie po nich, ale byêtimt nie przido. Jo ich zno. I tak my sie pobrali ze Herbety i idziymy do Wichtory. Siejdziejli na ryçce i rozaniec rzykali obroconi ku lejsie. Halo, Wichtora, my wo s prziêli na kafej zawo aç. Skojƒcie ta dziejsiontka i poçcie s nami. Hejdla wo s tes prosi pado somsiadce. Chopcy, dejcie mi pokoj, bo jo nikaj nie ida. Totukej bana siejdziejç, aze tego gida chyca. Jo mo cas, dziejci mi nie beco. A kafej mozymy wypiç jutro. Jo ta nie je tako pragliwo, umia wydzierzejç. To nie je po krzyêcijaƒsku tak odmo wiaç zaprosynio, zno cie ta Wanielijo o bogo cu, co zapro so na obio d tera Herbet namo wio Wichtora. Nie na obio d, yno na wiecerzo poprawio ch Herbeta. o wy nieçciwiary, wy zo dyn Wanielijej nie zno cie! A mie dejcie pokoj, bo zo wizo nie odyƒda od p ota i Wichtora zaconi goêno chtoryê za nas ciyyynski Krziz nosio... Co by o robiç, idziymy nazo d. Przidziymy rajn, a tu juz na stole sio lka i talyrzik nasykowane przed Wichtora. Kobiyta to nasykowa a, ale nie wierzy a, ize przikludziymy nasa somsiadka, to sie zacona Êmio ç. No Hejdlo, jo nie zno tej Wichtory, to skond zejch mog wiejdziejç, ize so tacy uparci obrazio sie troska Herbet. Jo sie Êmieja ze mojygo chopa, nie Ê ciebie... ale pijma kafej, bo be niedobry, juz ostygnon Hejdla chyciy a zbonek, taki co po starce bo yno na kafej, i sie wziona babki, a mie Herbetowi nak ad a po drugy konsku. Po osprawialimy o grzibach i Herbet sie zacon do dom wybiyraç. Tos do widzynia. Dejsa yno Hejdlo jako miska, ostawia wo po ra prawikow, dejcie tez jaki Wichtorze, to sie be kobiyta radowaç. Ja, tos jescy ro z do widzynia, jada, bo sie moja kobiyta zacnie staraç, dzie jo tak dugo je. Mo s prawie pada a Hejdla jejdê, bo jo wia, jak to je, jak chop ze lasa na wiecor przijejdzie! Nerwy idzie straciç. Do widzynia, a pozdrow jo. Herbet wzion swojy profantki, sio d na ko o i odjecho. Jak obio d bo gotowy, poso ch po Wichtora. Idê do dom, Paulu, bo jo nikaj nie ida. Sa bana siejdziejç i fertich padali mi i rzykali dalej. Mozno ju pionty ro z ca y rozaniec. Poso ch nazo d, ale no sie jejêç odechcia o, jak my sie pomyêlejli, ize ta kobiyta siejdzi pod p oty i wyglondo na motorad. Robiy o sie nieskoro. Poma u sie napocnono çmiç. Taki wiater sie zrobio, zimno po bokach, to kobiyta zas a do Wichtory, zeby sie do dom przenioêli. Wichtora! Przeca po çmo ku i tak nic nie becie widziejç! on juz na pewno inkso halejo ze lasa wyjecho, osmolcie go. Przed Bogy be zapowiado. Jescy jakygo wilka chycicie skiê jednej kury. CoÊ to pada a?! Jak mu nic za jedna kura nie be, to dziejsiyƒç ich przejejdzie! Ale to by mie tak tyn gido k owich o!? Pado s, ize mog inkso halejo wyjechaç?! Ni, bana cekaç dalej. Idê do dom, Hejdlo, bo sie Paul be nerwowo i Hejdla przis a z nicy. Potyn my sie kazdy swojo roboto zajoni, ale nic no nie s o. Co ki cas my miejli w g owie Wichtora. Paulu, a jak oni dostano nerwyncuzamynbruch skiê tej kury? Wierza trzeba baƒdzie po jakygo lykarza zwoniç. Przeca na noc kobiyta musi do dom iêç! Jo bych ani oka nie zmruzy a, jakbych wiejdzia a, ize Wichtora po nocy za Êtachetoma siedzo. Tera noce jus so chodniejse Hejdla sie nie poradziy a placu snojêç, a mie nie s o lepej. Ale tes to bymy ze kobiyto gotowi! ob oc sie Hejdlo pado ch idziymy do Wichtory! Jak nie wlazo do dom, to fojermanow zawo omy i kurcyn proces! Hejdla sie uwinona, zrobiy a wartko do termosa gorkygo blimchiynteju i pierymy do Wichtory. S ysymy z daleka, jak go dajo: o tyn gido k, niech mu Ponbocek przebo cy, sie on wiy, wiela to roboty tako kura kostuje... mozno bych go ani nie chlast a, yno by mi musio fajnisto kurka kupiç! Ja, to by mi sie podo ba o Wichtora! So ejêcie ta?! wo omy. Idziymy ze gorky tejy, to wo s ozgrzeje. Ja, ale mozno te siejdzyniy niy mo cweku padali Wichtora. Zakludêcie mie do dom i z biydo ze ryçki stanoni, bo na staroêç jedyn Êtajfnieje. Ponbocek musio Wichtora oêwiyciç, ize tak leko te wachowaniy skoƒcyli. A my, chwa a Bogu, spokojnie noc przespali. Tak si jescyk na koniec mysla, ize mozno tyn, co kura ozjecho, zaniejsie jy inkso? Was Paul TRATTORIA PIZZERIA RISTORANTE Jedyny na Opolszczyênie Restauracja specjalny piec do wypiekania pizzy, opalany drewnem, U Enzo gwarantuje naszym goêciom niezapomniane wra enia smakowe MURÓW ul. WolnoÊci 17b tel organizujemy wesela, komunie, urodziny, bankiety, konferencje i inne imprezy okolicznoêciowe w salach nawet do 140 miejsc oferujemy te 9 komfortowych, 2-osobowych pokoi z azienkami i SAL KONFERENCYJNÑ Murów sala konferencyjna Szef Vinzenco Viola jest rodowitym W ochem z Pizy (Toskania). Daje to gwarancj oryginalnej kuchni w oskiej, wzbogaconej doêwiadczeniem 25 lat prowadzenia restauracji w Niemczech oraz 14 lat takiej dzia alnoêci w Polsce. Zapraszamy tak e do naszych dwóch opolskich pizzerii: w Galerii Opolanin Tesco przy pl. Teatralnym, tel i ul. Sosnkowskiego, tel KLEPKA 21

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo