DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ"

Transkrypt

1 CZÊŒÆ DRUGA Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ 47

2 Curiosità Nienasycona ciekawoœæ ycia i nieugaszone pragnienie ci¹g³ej nauki 48 C ZÊŒÆ DRUGA

3 W szyscy rodzimy siê ciekawi œwiata. Podstaw¹ curiosità jest naturalny impuls ten sam, który sk³oni³ ciê do odwrócenia kartki pragnienie, by dowiedzieæ siê wiêcej. Wszyscy mamy tê sk³onnoœæ, a wyzwania losu wykorzystuj¹ j¹ i kszta³tuj¹ na nasz¹ korzyœæ. W pierwszych latach ycia nasze umys³y s¹ nieustannie spragnione wiedzy. Od urodzenia a niektórzy twierdziliby, e i wczeœniej wszystkie zmys³y dziecka przystosowane s¹ do badania i uczenia siê. Niczym mali naukowcy, dzieci eksperymentuj¹ ze wszystkim, co je otacza. Gdy tylko naucz¹ siê mówiæ, wyrzucaj¹ z siebie kolejne pytania: Pragnienie wiedzy jest naturaln¹ cech¹ ludzi dobrych. Leonardo da Vinci Mamusiu, jak to dzia³a?, Dlaczego siê urodzi³em? lub Tatusiu, sk¹d siê bior¹ dzieci? Jako dziecko Leonardo by³ niezmiernie ciekaw otaczaj¹cego go œwiata. By³ zafascynowany przyrod¹, wybitnie uzdolniony plastycznie i rozmi³owany w matematyce. Vasari pisze, e m³ody Leonardo: W ci¹gu paru miesiêcy tak siê nauczy³ arytmetyki i takie na tym polu zrobi³ postêpy, e zadziwi³ swych mistrzów pytaniami i zagadnieniami. Wielkie umys³y przez ca³e ycie zadaj¹ k³opotliwe pytania. U Leonarda nigdy nie os³ab³y dzieciêce zadziwienie, niezaspokojona ciekawoœæ, zakres i g³êbia zainteresowañ ani gotowoœæ do kwestionowania przyjêtej wiedzy. Curiosità zasila³a Ÿród³o jego geniuszu przez ca³e doros³e ycie. Co kierowa³o Leonardem? Z ksi¹ ki Daniela Boorstina, laureata Nagrody Pulitzera, Odkrywcy: dzieje ludzkich odkryæ i wynalazków, dowiadujemy siê, co nim nie powodowa³o. W przeciwieñstwie do Dantego nie ywi³ namiêtnych uczuæ do kobiety. W odró nieniu od Giotta, Dantego lub Brunelleschiego nie by³ raczej lojalny wobec pañstwa; nie by³ te oddany Koœcio³owi ani Chrystusowi. Chêtnie przyjmowa³ zamówienia od Medyceuszy, Sforzów, Borgiów i królów Francji, od papie y i od ich wrogów. Nie mia³ w sobie zmys³owego zami³owania do spraw doczesnych C URIOSITÀ 49

4 jak Boccaccio czy Chaucer, zuchwa³oœci Rabelais go, pobo noœci Dantego ani religijnej pasji Micha³a Anio³a. Lojalnoœæ, oddanie i namiêtnoœæ Leonarda by³y raczej skierowane ku niezachwianemu poszukiwaniu prawdy i piêkna. Jak sugerowa³ Freud: Przemieni³ on (...) namiêtnoœæ w d¹ enie do wiedzy (...) *. Wnikliwoœæ Leonarda nie dotyczy³a jedynie jego formalnych studiów, ale podsyca³a w nim i wzbogaca³a codzienne doznawanie rzeczywistoœci. Oto charakterystyczny wyj¹tek z jego notatek: Czy nie widzisz, jak liczne s¹ postawy i czynnoœci ludzkie? Czy nie widzisz, jak rozmaite s¹ zwierzêta, a tak e drzewa, zio³a i kwiaty? Czy nie widzisz ró norodnoœci okolic górzystych i równinnych, Ÿróde³, rzek, miast, budowli publicznych i prywatnych, narzêdzi potrzebnych do u ytku ludzkiego, szat rozmaitych, strojów i rzemios³? ** W innym miejscu doda³: Przemierzam kraj, pragn¹c wyjaœniæ sprawy, których nie rozumiem. Sk¹d na szczytach gór bior¹ siê muszle, odciski korali, roœlin i wodorostów zwykle wystêpuj¹cych w morzu. Dlaczego grzmot trwa d³u ej od swej przyczyny i czemu b³yskawica jawi siê oczom z chwil¹ powstania, a grzmot, by siê przemieœciæ, wymaga czasu. W jaki sposób ró ne ko³a powstaj¹ na wodzie wokó³ miejsca uderzonego przez kamieñ i jak ptak utrzymuje siê w powietrzu. Te pytania i inne niezwyk³e zjawiska ca³e ycie anga uj¹ moje myœli ***. Silne pragnienie pojêcia istoty rzeczy doprowadzi³o Leonarda do stworzenia stylu badawczego, którego wartoœci¹ by³a nie tylko wieloœæ tematów, ale i dog³êbnoœæ spojrzenia. Kenneth Clark, który nazwa³ da Vinciego bezsprzecznie najbardziej ciekawskim cz³owiekiem wszech czasów, opisuje jego bezkompromisowe poszukiwania przystêpnym, wspó³czesnym jêzykiem: Dla niego zwyk³e tak nie by³o odpowiedzi¹. Na przyk³ad, prowadz¹c badania anatomiczne, Leonardo analizowa³ dok³adnie ka d¹ czêœæ cia³a przynajmniej z trzech ró nych punktów widzenia. Jak pisa³: *** Cyt. za: Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciñstwa w: Poza zasad¹ przyjemnoœci, prze³. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 (wyd. III). *** Cyt. za: Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, prze³. Maria Rzepiñska, w: M. Rzepiñska, Leonarda da Vinci Traktat o malarstwie, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich *** Ibid. 50 C ZÊŒÆ DRUGA

5 Leonardo da Vinci. Kwiat przedstawiony z trzech punktów widzenia C URIOSITÀ 51

6 Leonardo zaprojektowa³ nie tylko helikopter (powy ej) i inne lataj¹ce maszyny, ale i spadochron: Gdyby wzi¹æ p³ócienny namiot, w którym uszczelniono by wszystkie otwory, szeroki i wysoki na dwanaœcie ³okci, mo na by skoczyæ z najwiêkszej nawet wysokoœci, nie doznaj¹c szkody. Prace Leonarda nad spadochronem budz¹ szczególny podziw. Nikt jeszcze nie potrafi³ lataæ, a on opracowa³ metodê bezpiecznego wydostawania siê z maszyny lataj¹cej. Najwiêksze zdumienie budzi fakt, e proporcje, które nada³ Leonardo swojemu spadochronowi, sprawdzi³y siê w praktyce. Moje rysunki ludzkiego cia³a bêd¹ dla ciebie równie zrozumia³e, jak gdybyœ mia³ przed sob¹ prawdziwego cz³owieka; uczyni³em tak dlatego, e skoro chcesz poznaæ anatomiê czêœci cia³a ludzkiego, ty, a raczej twoje oko, musi ujrzeæ ka d¹ z nich z ró nych stron, przygl¹daj¹c siê im z do³u, z góry i z boków, obracaj¹c je i poszukuj¹c punktu zaczepienia ka dego z cz³onków [ ] Tak wiêc na podstawie moich rysunków bêdziesz móg³ poznaæ wszystkie czêœci cia³a, a ka d¹ dziêki wykorzystaniu wszystkich œrodków przekazu z trzech punktów widzenia. 52 C ZÊŒÆ DRUGA

7 Studium lec¹cych ptaków autorstwa Leonarda da Vinci Na tym jednak nie koñczy³a siê jego dociekliwoœæ, gdy Leonardo równie dok³adnie bada³ wszystko, z czym siê zetkn¹³. Obserwacja z wielu punktów widzenia, na przyk³ad, by³a dlañ nie tylko metod¹ poznania ludzkiego cia³a, ale i sposobem oceny w³asnych prób przekazania zdobytej wiedzy. Rezultat: nawarstwiaj¹ce siê kolejne poziomy skrupulatnych analiz, z których ka dy mia³ s³u yæ nie tylko coraz g³êbszemu zrozumieniu, ale i coraz lepszemu wyra aniu tego zrozumienia. Oto, jak Leonardo t³umaczy to w Traktacie o malarstwie: Wiadomo, e rozpoznajemy wady raczej w dzie³ach cudzych ni w³asnych, [ ] gdy malujesz, powinieneœ mieæ pod rêk¹ p³askie zwierciad³o i czêsto ogl¹daæ w nim swe dzie³o. Jeœli je bowiem uj- C URIOSITÀ 53

8 rzysz w odwróconym odbiciu, wyda ci siê jakoby wykonane rêk¹ cudz¹ i lepiej os¹dzisz swe b³êdy*. Nie zadowalaj¹c siê jedn¹ strategi¹ obiektywnej oceny w³asnej pracy, dodaje: Dobrze jest te czêsto wstaæ i zaj¹æ siê jak¹œ rozrywk¹, bowiem gdy wrócisz, bêdziesz ³atwiej os¹dza³. Jeœli zaœ bêdziesz ci¹gle tkwi³ przy swoim dziele, mo esz ulec wielkim pomy³kom **. A oto ostatnia rada: Dobrze jest równie oddalaæ siê, tak aby obraz wydawa³ siê mniejszy i daæ siê obj¹æ jednym rzutem oka. Lepiej ni z bliska rozpoznaæ wówczas mo na brak proporcji cz³onów i dysharmoniê kolorów ***. Niezmo one poszukiwania prawdy zainspirowa³y go tak- e do spojrzenia na rzeczywistoœæ z niezwyk³ych, ekstremalnych punktów widzenia. Kaza³y mu zejœæ pod wodê (wynalaz³ fajkê do oddychania pod wod¹, sprzêt do nurkowania oraz ³ódŸ podwodn¹) i wzlecieæ w niebo (zaprojektowa³ helikopter, spadochron i s³ynn¹ maszynê lataj¹c¹). Pasja poznawcza zaprowadzi³a go w nieprzebyte g³êbiny i na niewyobra alne wówczas wy yny. Fascynacja lotem badania atmosfery, wiatru, a zw³aszcza ruchów ptaków jest doskona³¹ metafor¹ jego ycia i twórczoœci. Na jednej z kart jego notatnika widnieje rysunek ptaka w klatce, opatrzony dopiskiem: Myœli zwracaj¹ siê ku nadziei ****. Spostrze enie, i samica szczyg³a, która ujrzy swoje dzieci w niewoli, karmi je odrobin¹ truj¹cego ziela, Leonardo skomentowa³ z wra liwoœci¹ poety: Lepiej umrzeæ, ni yæ bez wolnoœci. Giorgio Vasari pisze, e podczas codziennych przechadzek po ulicach Florencji Leonardo czêsto spotyka³ handlarzy sprzedaj¹cych ptaki. Mia³ wówczas w zwyczaju zatrzymywaæ siê, p³aciæ ¹dan¹ cenê i otwieraæ klatki, by wypuœciæ wiêÿniów w b³êkit przestworzy. Dla Leonarda poszukiwanie wiedzy by³o równoznaczne z otwarciem drzwi do wolnoœci. Albowiem wielka mi³oœæ rodzi siê z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie. Leonardo da Vinci **** Leonardo da Vinci, Traktat..., op. cit. **** Ibid. **** Ibid. **** Leonardo da Vinci, Pisma..., op. cit. 54 C ZÊŒÆ DRUGA

9 Curiosità i ty Pisane wspak notatki Leonarda daj¹ siê odczytaæ ogl¹dane w zwierciadle. Uczeni tocz¹ spory o sens takiego lustrzanego pisma. Jedni sugeruj¹, e mia³o to chroniæ prywatnoœæ myœli Leonarda, inni natomiast twierdz¹, e po prostu ³atwiej mu by³o jako leworêcznemu pisaæ w³aœnie tak. Wielkie umys³y zadaj¹ wielkie pytania. Pytania, które zazwyczaj anga uj¹ nasze myœli, odzwierciedlaj¹ cel naszego ycia i wywieraj¹ wp³yw na jego jakoœæ. Kszta³tuj¹c charakterystyczn¹ dla Leonarda otwartoœæ umys³u i chêæ poszukiwañ, poszerzamy nasz œwiat i dowiadujemy siê, jak go przemierzaæ. Czy otworzy³eœ ju swoje drzwi do wolnoœci? Aby ci w tym pomóc, opracowa³em poni sze æwiczenia. Zanim jednak do nich przejdziesz, zastanów siê, jak czêsto i jak wydajnie wykorzystujesz swoj¹ curiosità i jak móg³byœ skorzystaæ, gdybyœ robi³ to czêœciej. Pomyœl, jak¹ rolê pe³ni curiosità w twoim codziennym yciu. Zadaj sobie pytanie, jak bardzo jesteœ ciekaw œwiata. Kiedy ostatnio szuka³eœ wiedzy tylko po to, by odkryæ prawdê? Co dziêki temu zyska³eœ? Pomyœl o znanych ci ludziach. Czy ktoœ z nich wydaje ci siê doskona³ym ucieleœnieniem idea³ów curiosità? W jaki sposób ta cecha wzbogaca ich ycie? Swoj¹ curiosità mo esz rozwin¹æ i wykorzystaæ ³atwiej, ni móg³byœ przypuszczaæ. Na pocz¹tek wype³nij kwestionariusz, który znajdziesz na nastêpnej stronie; odpowiedzi pozwol¹ ci oceniæ, na ile ju korzystasz z tej cechy charakteru, a co móg³byœ jeszcze poprawiæ. Nastêpnie spróbuj rozwin¹æ swoj¹ curiosità za pomoc¹ omówionych dalej æwiczeñ. Osiemnaœcie takich kart z notatnika Leonarda kupi³ w listopadzie 1994 r. Bill Gates za 30,8 miliona dolarów. C URIOSITÀ 55

10 Curiosità Kwestionariusz samooceny q Prowadzê pamiêtnik lub notatnik, w którym zapisujê swoje przemyœlenia i pytania. q Poœwiêcam stosown¹ iloœæ czasu na kontemplacjê i refleksje. q Zawsze uczê siê czegoœ nowego. q Kiedy mam podj¹æ wa n¹ decyzjê, aktywnie poszukujê ró nych punktów widzenia. q Du o czytam, wrêcz poch³aniam ksi¹ ki. q Uczê siê od ma³ych dzieci. q Umiejêtnie rozpoznajê i rozwi¹zujê problemy. q Przyjaciele nazwaliby mnie cz³owiekiem z otwart¹ g³ow¹, ciekawym œwiata. q Kiedy s³yszê lub czytam nowe s³owo lub zwrot, sprawdzam, co oznacza, i notujê. q Wiem wiele i ci¹gle uczê siê czegoœ nowego o innych kulturach. q Znam lub poznajê któryœ z jêzyków obcych. q Domagam siê informacji zwrotnych od przyjació³, krewnych i znajomych. q Uwielbiam siê uczyæ. 56 C ZÊŒÆ DRUGA

11 Curiosità zastosowanie i æwiczenia ZAPROWAD PAMIÊTNIK LUB NOTATNIK Leonardo da Vinci zawsze nosi³ przy sobie notes, eby móc na bie ¹co zapisywaæ pomys³y, wra enia i obserwacje. Jego notatniki (zachowa³o siê ich siedem tysiêcy stron; wiêkszoœæ uczonych uwa a, e jest to mniej wiêcej po³owa z liczby, któr¹ pozostawi³ w spadku Francesco Melziemu) zawiera³y arty i bajki, myœli i spostrze enia uczonych, których podziwia³, rachunki, listy, przemyœlenia dotycz¹ce spraw pañstwowych, rozwa ania filozoficzne i przepowiednie, projekty wynalazków, rozprawy z dziedziny anatomii, botaniki, geologii, latania, hydrologii oraz rysunki. Uwagi na ró ne tematy Leonardo niejednokrotnie zapisywa³ na tej samej stronie, natomiast te same spostrze enia czêsto pojawiaj¹ siê w ró nych miejscach. Oczywiœcie stronice notatników zdobi¹ wspania³e szkice, esy-floresy i ilustracje. Choæ Leonardo zamierza³ kiedyœ uporz¹dkowaæ i opublikowaæ swoje notatki, nigdy do tego nie przyst¹pi³, poniewa by³ zbyt zajêty poszukiwaniem prawdy i piêkna. Bardzo istotny by³ dlañ sam proces zapisywania pytañ, spostrze eñ i pomys³ów. Ty równie mo esz, niczym Leonardo, pobudziæ swoj¹ curiosità, prowadz¹c notatnik lub pamiêtnik. Spraw sobie oprawiony zeszyt lub notes z g³adkimi kartkami; mo esz u yæ jakiegokolwiek: od bru- * Leonardo da Vinci, Pisma..., op. cit. [ ] jest to zbiór bez ³adu, wyjêty z wielu kart, które tu skopiowa³em, spodziewaj¹c siê póÿniej u³o yæ je w porz¹dku na swoim miejscu, wedle przedmiotów, o których mówi¹; i s¹dzê, e zanim dojdê do koñca, bêdê musia³ powtarzaæ tê sam¹ rzecz kilka razy; wiêc nie gañ mnie, czytelniku [ ] *. fragment pierwszej strony rêkopisu Leonarda poœwiêconego fizyce C URIOSITÀ 57

12 lionu za parê groszy z supermarketu, po elegancki sztambuch z inspiruj¹cym obrazkiem na ok³adce. Najwa niejsze, byœ zawsze i wszêdzie nosi³ go przy sobie i regularnie zapisywa³. Uzupe³nij go o wklejki lub fiszki dotycz¹ce ró nych zagadnieñ. Wycinaj i zbieraj artyku³y z gazet i magazynów albo œci¹gaj informacje z Internetu na dowolny temat, który ciê zainteresuje: nauki, sztuki, muzyki, jedzenia, zdrowia Id¹c w œlady Leonarda, zapisuj w notatniku w³asne pytania, spostrze enia, przemyœlenia, arty, marzenia i rozwa ania (u ywanie pisma lustrzanego nie jest obowi¹zkowe). Obci¹ eni nadmiarem codziennych zajêæ i zawodowych obowi¹zków, sk³aniamy siê ku konkretnym wnioskom i wymiernym rezultatom, niemniej badawcza, niepowstrzymana, nie koñcz¹ca siê i nie oceniaj¹ca czynnoœæ, jak¹ jest prowadzenie notatnika w stylu da Vinciego, pobudza do nieskrêpowanego myœlenia i poszerza perspektywy. Zatem wzorem Maestra nie martw siê porz¹dkiem i logicznym uk³adem po prostu pisz. Notatnik przyda ci siê równie przy wykonywaniu poni szych æwiczeñ. STO PYTAÑ Pióra ponios¹ ludzi, jak ptaki, do nieba; sprawi¹ to litery pisane za ich pomoc¹. Leonardo da Vinci Sporz¹dŸ w notatniku listê stu wa nych dla ciebie pytañ. Mo esz wpisaæ dowolne pytanie, jeœli tylko uwa asz je za istotne dla siebie: od Jak od³o yæ wiêcej pieniêdzy? lub Jak siê najlepiej zabawiæ? po Jaki jest sens i cel mojego istnienia? i Czym najlepiej przys³u ê siê Stwórcy? 58 C ZÊŒÆ DRUGA

13 Napisz ca³¹ listê za jednym podejœciem. Pisz szybko; nie martw siê ortografi¹, gramatyk¹ ani tym, e powtarzasz te same pytania w innych s³owach (powracaj¹ce pytania zwróc¹ twoj¹ uwagê na wy³aniaj¹ce siê kwestie). Dlaczego akurat sto? Pierwsze dwadzieœcia parê wyrzucisz z siebie bez zastanowienia. W kolejnej trzydziestce lub czterdziestce zaczn¹ wychodziæ na jaw ró ne tematy. Natomiast pod koniec drugiej po³owy prawdopodobnie odkryjesz nieoczekiwany, lecz istotny materia³. Kiedy skoñczysz, przejrzyj ca³¹ listê i podkreœl wy³aniaj¹ce siê w¹tki. Zastanów siê nad nimi, ale nie os¹dzaj ich. Czy wiêkszoœæ twoich pytañ dotyczy zwi¹zków z innymi ludÿmi? Spraw zawodowych? Rozrywki? Pieniêdzy? Sensu ycia? PYTANIA Z PIERWSZEJ DZIESI TKI Przejrzyj sporz¹dzon¹ listê stu pytañ i wybierz spoœród nich dziesiêæ tych, które wydaj¹ ci siê najistotniejsze. Uporz¹dkuj je nastêpnie wed³ug wa - noœci, od pierwszego do dziesi¹tego. (Oczywiœcie w ka dej chwili mo esz dodaæ nowe pytanie lub zmieniæ ich kolejnoœæ.) Nie próbuj od razu szukaæ odpowiedzi; zrobi³eœ ju wystarczaj¹co wiele, zapisuj¹c pytania w jednym miejscu, gdzie mo esz je bez trudu odszukaæ. DZIESIÊÆ NAJWA NIEJSZYCH PYTAÑ Poni sze pytania pochodz¹ z pierwszej dziesi¹tki ró nych ludzi. Pytania te s¹ silnymi katalizatora- C URIOSITÀ 59

14 mi rozwoju i spe³nienia w yciu osobistym. Przepisz je do swojego notatnika i potraktuj jako temat do rozwa añ: Kiedy naj³atwiej mi byæ sob¹? Jacy ludzie, miejsca i czynnoœci pozwalaj¹ mi najpe³niej czuæ siê sob¹? Czego móg³bym ju dzisiaj poniechaæ, co rozpocz¹æ lub zmieniæ, eby polepszyæ jakoœæ mojego ycia? Jaki jest mój najwiêkszy talent? Jak mogê zarabiaæ na tym, co uwielbiam robiæ? Kto jest dla mnie najbardziej inspiruj¹cym wzorem? Jak mogê najlepiej przys³u yæ siê innym? Czego najbardziej pragnê? Jak postrzegaj¹ mnie: mój najbli szy przyjaciel, najgorszy wróg, szef, dzieci, wspó³pracownicy itd.? Jakie dobrodziejstwa przynosi mi ycie? Jak¹ spuœciznê chcia³bym pozostawiæ po sobie? W JAKI SPOSÓB PTAK UNOSI SIÊ W POWIETRZU? Wybierz jeden z poni szych tematów, dla których inspiracj¹ by³y dociekliwe pytania Leonarda da Vinci: ptak w locie, p³yn¹ca woda, cia³o cz³owieka, krajobraz, odbite œwiat³o, wêz³y i sploty. Nastêpnie zapisz w swoim notatniku przynajmniej dziesiêæ pytañ na wybrany temat. Tym razem te nie musisz szukaæ odpowiedzi; curiosità koncentruje siê na pytaniach. Na przyk³ad: W jaki sposób ptak unosi siê w powietrzu? 60 C ZÊŒÆ DRUGA

15 Dlaczego ma dwa skrzyd³a? Do czego s³u ¹ mu pióra? Jak podrywa siê do lotu? Jak zwalnia? Jak przyspiesza? Jak wysoko mo e wzlecieæ? Kiedy œpi? Jak bystry ma wzrok? Czym siê ywi? Nastêpnie wybierz temat ze swojego ycia osobistego lub zawodowego i wykonaj to samo æwiczenie: zadaj sobie dziesiêæ pytañ dotycz¹cych twojej kariery, zwi¹zków z ludÿmi lub zdrowia. Zapisz te pytania w notatniku; tylko pytania na razie adnych odpowiedzi. OBSERWACJA TEMATYCZNA Potê nym narzêdziem ogniskowania twojej curiosità jest praca tematyczna. Wybierz zagadnienie na dany dzieñ i zapisuj swoje spostrze enia w notatniku. Myœli, które przychodz¹ ci do g³owy w ci¹gu dnia, mo esz notowaæ na bie ¹co albo rejestrowaæ w pamiêci i zapisaæ w notatniku w wolnej chwili przed snem. Staraj siê, by twoje spostrze enia by³y konkretne i proste. Spekulacje, opinie i teorie maj¹ swoj¹ wartoœæ, ale najbogatszy materia³ stanowi¹ rzeczywiste obserwacje. Wiele tematów do tego æwiczenia znajdziesz na swojej liœcie stu pytañ lub wœród pytañ najwa niejszych. Mo esz równie wybraæ któreœ z poni szych zagadnieñ lub wymyœliæ coœ samemu. Do popular- C URIOSITÀ 61

16 Przyk³ad obserwacji na wybrany temat Mój przyjaciel Michael Frederick, re yser teatralny, naucza sztuki aktorskiej, metody Feldenkraisa, technik Alexandra oraz jogi. Pracê tematyczn¹ stosuje od ponad dwudziestu piêciu lat. Uczyni³ mi tê uprzejmoœæ i zgodzi³ siê, bym przedrukowa³ poni szy fragment jego notatnika: 10 stycznia Temat: Kontakt z przedmiotami 1) 7:40. Zwróci³em uwagê na to, w jaki sposób, wstaj¹c z ³ó ka, stawiam stopy na pod³odze i jak odczuwam zetkniêcie z ni¹. Gdy wsta³em po raz pierwszy tego dnia, kontakt z pod³o em da³ mi oparcie i pozwoli³ wyprostowaæ cia³o. 2) 8:40. Zauwa y³em, e gdy czyszczê zêby, zbyt mocno œciskam szczoteczkê w prawej d³oni, tak e naprê enie to przenosi siê na ca³¹ rêkê i bark, prowadz¹c do napiêcia karku. Kiedy spojrza³em w lustro, zobaczy³em, e siê garbiê. 3) 11:30. Œciskam s³uchawkê telefonu jakby w imadle, a g³owê przechylam w prawo, co powoduje ból barku i rêki. Spostrze enie podobne do tego ze szczoteczk¹ do zêbów. Trzymam siê przedmiotów z nadmiern¹ si³¹, [ ] jakbym walczy³ o ycie. 4) 16:30. Jedz¹c w poœpiechu kanapkê, zauwa y³em, e ³ykam kêsy, nie zwracaj¹c uwagi na to, co jem. Liczy³a siê jedynie szybkoœæ, przez co traci³em kontakt ze zmys³em smaku, i nawet nie wiedzia³em, z czym by³a kanapka. 5) 17:30. Zwróci³em te dzisiaj uwagê na zachód s³oñca; s³oneczne ciep³o, dotykaj¹c mojej twarzy, pozwoli³o mi zwolniæ i zobaczyæ to, co przede mn¹ (tj. sprowadzi³o mnie do teraÿniejszoœci). 6) 21:30. Sortowanie dzisiejszej poczty. By³em zmuszony traciæ czas na œmieci (tj. niepotrzebne mi do niczego przedmioty), które przychodz¹ poczt¹. Mia³em wra enie, jakby moje ycie sprowadza³o siê do sortowania, katalogowania, porz¹dkowania i przek³adania przedmiotów. Sta³em siê ich dozorc¹! 7) 22:30. Trzymaj¹c w tej chwili pióro w rêku, widzê, jak lekko jest pisaæ. Pióro dzia³a doskonale, nawet jeœli nie wk³adam w pisanie wiêkszego wysi³ku. 62 C ZÊŒÆ DRUGA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström Klub LOKATOR, Kraków, grudzień 2007, Numer 15 (Rok 2) ISSN 1898-1925 grafika: PIO, 2006. Cure-dent, linoryt 5x7 Przed czytaniem, rozciąć. Przed rozcięciem, usiąść! * Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki,

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ... 11 Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...

Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ... 11 Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów... Spis treœci Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ... 11 Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...17 Rozdzia³ 1 Wielka tajemnica cudotwórczej mocy...21 Klucz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo