DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ"

Transkrypt

1 CZÊŒÆ DRUGA Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ 47

2 Curiosità Nienasycona ciekawoœæ ycia i nieugaszone pragnienie ci¹g³ej nauki 48 C ZÊŒÆ DRUGA

3 W szyscy rodzimy siê ciekawi œwiata. Podstaw¹ curiosità jest naturalny impuls ten sam, który sk³oni³ ciê do odwrócenia kartki pragnienie, by dowiedzieæ siê wiêcej. Wszyscy mamy tê sk³onnoœæ, a wyzwania losu wykorzystuj¹ j¹ i kszta³tuj¹ na nasz¹ korzyœæ. W pierwszych latach ycia nasze umys³y s¹ nieustannie spragnione wiedzy. Od urodzenia a niektórzy twierdziliby, e i wczeœniej wszystkie zmys³y dziecka przystosowane s¹ do badania i uczenia siê. Niczym mali naukowcy, dzieci eksperymentuj¹ ze wszystkim, co je otacza. Gdy tylko naucz¹ siê mówiæ, wyrzucaj¹ z siebie kolejne pytania: Pragnienie wiedzy jest naturaln¹ cech¹ ludzi dobrych. Leonardo da Vinci Mamusiu, jak to dzia³a?, Dlaczego siê urodzi³em? lub Tatusiu, sk¹d siê bior¹ dzieci? Jako dziecko Leonardo by³ niezmiernie ciekaw otaczaj¹cego go œwiata. By³ zafascynowany przyrod¹, wybitnie uzdolniony plastycznie i rozmi³owany w matematyce. Vasari pisze, e m³ody Leonardo: W ci¹gu paru miesiêcy tak siê nauczy³ arytmetyki i takie na tym polu zrobi³ postêpy, e zadziwi³ swych mistrzów pytaniami i zagadnieniami. Wielkie umys³y przez ca³e ycie zadaj¹ k³opotliwe pytania. U Leonarda nigdy nie os³ab³y dzieciêce zadziwienie, niezaspokojona ciekawoœæ, zakres i g³êbia zainteresowañ ani gotowoœæ do kwestionowania przyjêtej wiedzy. Curiosità zasila³a Ÿród³o jego geniuszu przez ca³e doros³e ycie. Co kierowa³o Leonardem? Z ksi¹ ki Daniela Boorstina, laureata Nagrody Pulitzera, Odkrywcy: dzieje ludzkich odkryæ i wynalazków, dowiadujemy siê, co nim nie powodowa³o. W przeciwieñstwie do Dantego nie ywi³ namiêtnych uczuæ do kobiety. W odró nieniu od Giotta, Dantego lub Brunelleschiego nie by³ raczej lojalny wobec pañstwa; nie by³ te oddany Koœcio³owi ani Chrystusowi. Chêtnie przyjmowa³ zamówienia od Medyceuszy, Sforzów, Borgiów i królów Francji, od papie y i od ich wrogów. Nie mia³ w sobie zmys³owego zami³owania do spraw doczesnych C URIOSITÀ 49

4 jak Boccaccio czy Chaucer, zuchwa³oœci Rabelais go, pobo noœci Dantego ani religijnej pasji Micha³a Anio³a. Lojalnoœæ, oddanie i namiêtnoœæ Leonarda by³y raczej skierowane ku niezachwianemu poszukiwaniu prawdy i piêkna. Jak sugerowa³ Freud: Przemieni³ on (...) namiêtnoœæ w d¹ enie do wiedzy (...) *. Wnikliwoœæ Leonarda nie dotyczy³a jedynie jego formalnych studiów, ale podsyca³a w nim i wzbogaca³a codzienne doznawanie rzeczywistoœci. Oto charakterystyczny wyj¹tek z jego notatek: Czy nie widzisz, jak liczne s¹ postawy i czynnoœci ludzkie? Czy nie widzisz, jak rozmaite s¹ zwierzêta, a tak e drzewa, zio³a i kwiaty? Czy nie widzisz ró norodnoœci okolic górzystych i równinnych, Ÿróde³, rzek, miast, budowli publicznych i prywatnych, narzêdzi potrzebnych do u ytku ludzkiego, szat rozmaitych, strojów i rzemios³? ** W innym miejscu doda³: Przemierzam kraj, pragn¹c wyjaœniæ sprawy, których nie rozumiem. Sk¹d na szczytach gór bior¹ siê muszle, odciski korali, roœlin i wodorostów zwykle wystêpuj¹cych w morzu. Dlaczego grzmot trwa d³u ej od swej przyczyny i czemu b³yskawica jawi siê oczom z chwil¹ powstania, a grzmot, by siê przemieœciæ, wymaga czasu. W jaki sposób ró ne ko³a powstaj¹ na wodzie wokó³ miejsca uderzonego przez kamieñ i jak ptak utrzymuje siê w powietrzu. Te pytania i inne niezwyk³e zjawiska ca³e ycie anga uj¹ moje myœli ***. Silne pragnienie pojêcia istoty rzeczy doprowadzi³o Leonarda do stworzenia stylu badawczego, którego wartoœci¹ by³a nie tylko wieloœæ tematów, ale i dog³êbnoœæ spojrzenia. Kenneth Clark, który nazwa³ da Vinciego bezsprzecznie najbardziej ciekawskim cz³owiekiem wszech czasów, opisuje jego bezkompromisowe poszukiwania przystêpnym, wspó³czesnym jêzykiem: Dla niego zwyk³e tak nie by³o odpowiedzi¹. Na przyk³ad, prowadz¹c badania anatomiczne, Leonardo analizowa³ dok³adnie ka d¹ czêœæ cia³a przynajmniej z trzech ró nych punktów widzenia. Jak pisa³: *** Cyt. za: Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciñstwa w: Poza zasad¹ przyjemnoœci, prze³. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 (wyd. III). *** Cyt. za: Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, prze³. Maria Rzepiñska, w: M. Rzepiñska, Leonarda da Vinci Traktat o malarstwie, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich *** Ibid. 50 C ZÊŒÆ DRUGA

5 Leonardo da Vinci. Kwiat przedstawiony z trzech punktów widzenia C URIOSITÀ 51

6 Leonardo zaprojektowa³ nie tylko helikopter (powy ej) i inne lataj¹ce maszyny, ale i spadochron: Gdyby wzi¹æ p³ócienny namiot, w którym uszczelniono by wszystkie otwory, szeroki i wysoki na dwanaœcie ³okci, mo na by skoczyæ z najwiêkszej nawet wysokoœci, nie doznaj¹c szkody. Prace Leonarda nad spadochronem budz¹ szczególny podziw. Nikt jeszcze nie potrafi³ lataæ, a on opracowa³ metodê bezpiecznego wydostawania siê z maszyny lataj¹cej. Najwiêksze zdumienie budzi fakt, e proporcje, które nada³ Leonardo swojemu spadochronowi, sprawdzi³y siê w praktyce. Moje rysunki ludzkiego cia³a bêd¹ dla ciebie równie zrozumia³e, jak gdybyœ mia³ przed sob¹ prawdziwego cz³owieka; uczyni³em tak dlatego, e skoro chcesz poznaæ anatomiê czêœci cia³a ludzkiego, ty, a raczej twoje oko, musi ujrzeæ ka d¹ z nich z ró nych stron, przygl¹daj¹c siê im z do³u, z góry i z boków, obracaj¹c je i poszukuj¹c punktu zaczepienia ka dego z cz³onków [ ] Tak wiêc na podstawie moich rysunków bêdziesz móg³ poznaæ wszystkie czêœci cia³a, a ka d¹ dziêki wykorzystaniu wszystkich œrodków przekazu z trzech punktów widzenia. 52 C ZÊŒÆ DRUGA

7 Studium lec¹cych ptaków autorstwa Leonarda da Vinci Na tym jednak nie koñczy³a siê jego dociekliwoœæ, gdy Leonardo równie dok³adnie bada³ wszystko, z czym siê zetkn¹³. Obserwacja z wielu punktów widzenia, na przyk³ad, by³a dlañ nie tylko metod¹ poznania ludzkiego cia³a, ale i sposobem oceny w³asnych prób przekazania zdobytej wiedzy. Rezultat: nawarstwiaj¹ce siê kolejne poziomy skrupulatnych analiz, z których ka dy mia³ s³u yæ nie tylko coraz g³êbszemu zrozumieniu, ale i coraz lepszemu wyra aniu tego zrozumienia. Oto, jak Leonardo t³umaczy to w Traktacie o malarstwie: Wiadomo, e rozpoznajemy wady raczej w dzie³ach cudzych ni w³asnych, [ ] gdy malujesz, powinieneœ mieæ pod rêk¹ p³askie zwierciad³o i czêsto ogl¹daæ w nim swe dzie³o. Jeœli je bowiem uj- C URIOSITÀ 53

8 rzysz w odwróconym odbiciu, wyda ci siê jakoby wykonane rêk¹ cudz¹ i lepiej os¹dzisz swe b³êdy*. Nie zadowalaj¹c siê jedn¹ strategi¹ obiektywnej oceny w³asnej pracy, dodaje: Dobrze jest te czêsto wstaæ i zaj¹æ siê jak¹œ rozrywk¹, bowiem gdy wrócisz, bêdziesz ³atwiej os¹dza³. Jeœli zaœ bêdziesz ci¹gle tkwi³ przy swoim dziele, mo esz ulec wielkim pomy³kom **. A oto ostatnia rada: Dobrze jest równie oddalaæ siê, tak aby obraz wydawa³ siê mniejszy i daæ siê obj¹æ jednym rzutem oka. Lepiej ni z bliska rozpoznaæ wówczas mo na brak proporcji cz³onów i dysharmoniê kolorów ***. Niezmo one poszukiwania prawdy zainspirowa³y go tak- e do spojrzenia na rzeczywistoœæ z niezwyk³ych, ekstremalnych punktów widzenia. Kaza³y mu zejœæ pod wodê (wynalaz³ fajkê do oddychania pod wod¹, sprzêt do nurkowania oraz ³ódŸ podwodn¹) i wzlecieæ w niebo (zaprojektowa³ helikopter, spadochron i s³ynn¹ maszynê lataj¹c¹). Pasja poznawcza zaprowadzi³a go w nieprzebyte g³êbiny i na niewyobra alne wówczas wy yny. Fascynacja lotem badania atmosfery, wiatru, a zw³aszcza ruchów ptaków jest doskona³¹ metafor¹ jego ycia i twórczoœci. Na jednej z kart jego notatnika widnieje rysunek ptaka w klatce, opatrzony dopiskiem: Myœli zwracaj¹ siê ku nadziei ****. Spostrze enie, i samica szczyg³a, która ujrzy swoje dzieci w niewoli, karmi je odrobin¹ truj¹cego ziela, Leonardo skomentowa³ z wra liwoœci¹ poety: Lepiej umrzeæ, ni yæ bez wolnoœci. Giorgio Vasari pisze, e podczas codziennych przechadzek po ulicach Florencji Leonardo czêsto spotyka³ handlarzy sprzedaj¹cych ptaki. Mia³ wówczas w zwyczaju zatrzymywaæ siê, p³aciæ ¹dan¹ cenê i otwieraæ klatki, by wypuœciæ wiêÿniów w b³êkit przestworzy. Dla Leonarda poszukiwanie wiedzy by³o równoznaczne z otwarciem drzwi do wolnoœci. Albowiem wielka mi³oœæ rodzi siê z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie. Leonardo da Vinci **** Leonardo da Vinci, Traktat..., op. cit. **** Ibid. **** Ibid. **** Leonardo da Vinci, Pisma..., op. cit. 54 C ZÊŒÆ DRUGA

9 Curiosità i ty Pisane wspak notatki Leonarda daj¹ siê odczytaæ ogl¹dane w zwierciadle. Uczeni tocz¹ spory o sens takiego lustrzanego pisma. Jedni sugeruj¹, e mia³o to chroniæ prywatnoœæ myœli Leonarda, inni natomiast twierdz¹, e po prostu ³atwiej mu by³o jako leworêcznemu pisaæ w³aœnie tak. Wielkie umys³y zadaj¹ wielkie pytania. Pytania, które zazwyczaj anga uj¹ nasze myœli, odzwierciedlaj¹ cel naszego ycia i wywieraj¹ wp³yw na jego jakoœæ. Kszta³tuj¹c charakterystyczn¹ dla Leonarda otwartoœæ umys³u i chêæ poszukiwañ, poszerzamy nasz œwiat i dowiadujemy siê, jak go przemierzaæ. Czy otworzy³eœ ju swoje drzwi do wolnoœci? Aby ci w tym pomóc, opracowa³em poni sze æwiczenia. Zanim jednak do nich przejdziesz, zastanów siê, jak czêsto i jak wydajnie wykorzystujesz swoj¹ curiosità i jak móg³byœ skorzystaæ, gdybyœ robi³ to czêœciej. Pomyœl, jak¹ rolê pe³ni curiosità w twoim codziennym yciu. Zadaj sobie pytanie, jak bardzo jesteœ ciekaw œwiata. Kiedy ostatnio szuka³eœ wiedzy tylko po to, by odkryæ prawdê? Co dziêki temu zyska³eœ? Pomyœl o znanych ci ludziach. Czy ktoœ z nich wydaje ci siê doskona³ym ucieleœnieniem idea³ów curiosità? W jaki sposób ta cecha wzbogaca ich ycie? Swoj¹ curiosità mo esz rozwin¹æ i wykorzystaæ ³atwiej, ni móg³byœ przypuszczaæ. Na pocz¹tek wype³nij kwestionariusz, który znajdziesz na nastêpnej stronie; odpowiedzi pozwol¹ ci oceniæ, na ile ju korzystasz z tej cechy charakteru, a co móg³byœ jeszcze poprawiæ. Nastêpnie spróbuj rozwin¹æ swoj¹ curiosità za pomoc¹ omówionych dalej æwiczeñ. Osiemnaœcie takich kart z notatnika Leonarda kupi³ w listopadzie 1994 r. Bill Gates za 30,8 miliona dolarów. C URIOSITÀ 55

10 Curiosità Kwestionariusz samooceny q Prowadzê pamiêtnik lub notatnik, w którym zapisujê swoje przemyœlenia i pytania. q Poœwiêcam stosown¹ iloœæ czasu na kontemplacjê i refleksje. q Zawsze uczê siê czegoœ nowego. q Kiedy mam podj¹æ wa n¹ decyzjê, aktywnie poszukujê ró nych punktów widzenia. q Du o czytam, wrêcz poch³aniam ksi¹ ki. q Uczê siê od ma³ych dzieci. q Umiejêtnie rozpoznajê i rozwi¹zujê problemy. q Przyjaciele nazwaliby mnie cz³owiekiem z otwart¹ g³ow¹, ciekawym œwiata. q Kiedy s³yszê lub czytam nowe s³owo lub zwrot, sprawdzam, co oznacza, i notujê. q Wiem wiele i ci¹gle uczê siê czegoœ nowego o innych kulturach. q Znam lub poznajê któryœ z jêzyków obcych. q Domagam siê informacji zwrotnych od przyjació³, krewnych i znajomych. q Uwielbiam siê uczyæ. 56 C ZÊŒÆ DRUGA

11 Curiosità zastosowanie i æwiczenia ZAPROWAD PAMIÊTNIK LUB NOTATNIK Leonardo da Vinci zawsze nosi³ przy sobie notes, eby móc na bie ¹co zapisywaæ pomys³y, wra enia i obserwacje. Jego notatniki (zachowa³o siê ich siedem tysiêcy stron; wiêkszoœæ uczonych uwa a, e jest to mniej wiêcej po³owa z liczby, któr¹ pozostawi³ w spadku Francesco Melziemu) zawiera³y arty i bajki, myœli i spostrze enia uczonych, których podziwia³, rachunki, listy, przemyœlenia dotycz¹ce spraw pañstwowych, rozwa ania filozoficzne i przepowiednie, projekty wynalazków, rozprawy z dziedziny anatomii, botaniki, geologii, latania, hydrologii oraz rysunki. Uwagi na ró ne tematy Leonardo niejednokrotnie zapisywa³ na tej samej stronie, natomiast te same spostrze enia czêsto pojawiaj¹ siê w ró nych miejscach. Oczywiœcie stronice notatników zdobi¹ wspania³e szkice, esy-floresy i ilustracje. Choæ Leonardo zamierza³ kiedyœ uporz¹dkowaæ i opublikowaæ swoje notatki, nigdy do tego nie przyst¹pi³, poniewa by³ zbyt zajêty poszukiwaniem prawdy i piêkna. Bardzo istotny by³ dlañ sam proces zapisywania pytañ, spostrze eñ i pomys³ów. Ty równie mo esz, niczym Leonardo, pobudziæ swoj¹ curiosità, prowadz¹c notatnik lub pamiêtnik. Spraw sobie oprawiony zeszyt lub notes z g³adkimi kartkami; mo esz u yæ jakiegokolwiek: od bru- * Leonardo da Vinci, Pisma..., op. cit. [ ] jest to zbiór bez ³adu, wyjêty z wielu kart, które tu skopiowa³em, spodziewaj¹c siê póÿniej u³o yæ je w porz¹dku na swoim miejscu, wedle przedmiotów, o których mówi¹; i s¹dzê, e zanim dojdê do koñca, bêdê musia³ powtarzaæ tê sam¹ rzecz kilka razy; wiêc nie gañ mnie, czytelniku [ ] *. fragment pierwszej strony rêkopisu Leonarda poœwiêconego fizyce C URIOSITÀ 57

12 lionu za parê groszy z supermarketu, po elegancki sztambuch z inspiruj¹cym obrazkiem na ok³adce. Najwa niejsze, byœ zawsze i wszêdzie nosi³ go przy sobie i regularnie zapisywa³. Uzupe³nij go o wklejki lub fiszki dotycz¹ce ró nych zagadnieñ. Wycinaj i zbieraj artyku³y z gazet i magazynów albo œci¹gaj informacje z Internetu na dowolny temat, który ciê zainteresuje: nauki, sztuki, muzyki, jedzenia, zdrowia Id¹c w œlady Leonarda, zapisuj w notatniku w³asne pytania, spostrze enia, przemyœlenia, arty, marzenia i rozwa ania (u ywanie pisma lustrzanego nie jest obowi¹zkowe). Obci¹ eni nadmiarem codziennych zajêæ i zawodowych obowi¹zków, sk³aniamy siê ku konkretnym wnioskom i wymiernym rezultatom, niemniej badawcza, niepowstrzymana, nie koñcz¹ca siê i nie oceniaj¹ca czynnoœæ, jak¹ jest prowadzenie notatnika w stylu da Vinciego, pobudza do nieskrêpowanego myœlenia i poszerza perspektywy. Zatem wzorem Maestra nie martw siê porz¹dkiem i logicznym uk³adem po prostu pisz. Notatnik przyda ci siê równie przy wykonywaniu poni szych æwiczeñ. STO PYTAÑ Pióra ponios¹ ludzi, jak ptaki, do nieba; sprawi¹ to litery pisane za ich pomoc¹. Leonardo da Vinci Sporz¹dŸ w notatniku listê stu wa nych dla ciebie pytañ. Mo esz wpisaæ dowolne pytanie, jeœli tylko uwa asz je za istotne dla siebie: od Jak od³o yæ wiêcej pieniêdzy? lub Jak siê najlepiej zabawiæ? po Jaki jest sens i cel mojego istnienia? i Czym najlepiej przys³u ê siê Stwórcy? 58 C ZÊŒÆ DRUGA

13 Napisz ca³¹ listê za jednym podejœciem. Pisz szybko; nie martw siê ortografi¹, gramatyk¹ ani tym, e powtarzasz te same pytania w innych s³owach (powracaj¹ce pytania zwróc¹ twoj¹ uwagê na wy³aniaj¹ce siê kwestie). Dlaczego akurat sto? Pierwsze dwadzieœcia parê wyrzucisz z siebie bez zastanowienia. W kolejnej trzydziestce lub czterdziestce zaczn¹ wychodziæ na jaw ró ne tematy. Natomiast pod koniec drugiej po³owy prawdopodobnie odkryjesz nieoczekiwany, lecz istotny materia³. Kiedy skoñczysz, przejrzyj ca³¹ listê i podkreœl wy³aniaj¹ce siê w¹tki. Zastanów siê nad nimi, ale nie os¹dzaj ich. Czy wiêkszoœæ twoich pytañ dotyczy zwi¹zków z innymi ludÿmi? Spraw zawodowych? Rozrywki? Pieniêdzy? Sensu ycia? PYTANIA Z PIERWSZEJ DZIESI TKI Przejrzyj sporz¹dzon¹ listê stu pytañ i wybierz spoœród nich dziesiêæ tych, które wydaj¹ ci siê najistotniejsze. Uporz¹dkuj je nastêpnie wed³ug wa - noœci, od pierwszego do dziesi¹tego. (Oczywiœcie w ka dej chwili mo esz dodaæ nowe pytanie lub zmieniæ ich kolejnoœæ.) Nie próbuj od razu szukaæ odpowiedzi; zrobi³eœ ju wystarczaj¹co wiele, zapisuj¹c pytania w jednym miejscu, gdzie mo esz je bez trudu odszukaæ. DZIESIÊÆ NAJWA NIEJSZYCH PYTAÑ Poni sze pytania pochodz¹ z pierwszej dziesi¹tki ró nych ludzi. Pytania te s¹ silnymi katalizatora- C URIOSITÀ 59

14 mi rozwoju i spe³nienia w yciu osobistym. Przepisz je do swojego notatnika i potraktuj jako temat do rozwa añ: Kiedy naj³atwiej mi byæ sob¹? Jacy ludzie, miejsca i czynnoœci pozwalaj¹ mi najpe³niej czuæ siê sob¹? Czego móg³bym ju dzisiaj poniechaæ, co rozpocz¹æ lub zmieniæ, eby polepszyæ jakoœæ mojego ycia? Jaki jest mój najwiêkszy talent? Jak mogê zarabiaæ na tym, co uwielbiam robiæ? Kto jest dla mnie najbardziej inspiruj¹cym wzorem? Jak mogê najlepiej przys³u yæ siê innym? Czego najbardziej pragnê? Jak postrzegaj¹ mnie: mój najbli szy przyjaciel, najgorszy wróg, szef, dzieci, wspó³pracownicy itd.? Jakie dobrodziejstwa przynosi mi ycie? Jak¹ spuœciznê chcia³bym pozostawiæ po sobie? W JAKI SPOSÓB PTAK UNOSI SIÊ W POWIETRZU? Wybierz jeden z poni szych tematów, dla których inspiracj¹ by³y dociekliwe pytania Leonarda da Vinci: ptak w locie, p³yn¹ca woda, cia³o cz³owieka, krajobraz, odbite œwiat³o, wêz³y i sploty. Nastêpnie zapisz w swoim notatniku przynajmniej dziesiêæ pytañ na wybrany temat. Tym razem te nie musisz szukaæ odpowiedzi; curiosità koncentruje siê na pytaniach. Na przyk³ad: W jaki sposób ptak unosi siê w powietrzu? 60 C ZÊŒÆ DRUGA

15 Dlaczego ma dwa skrzyd³a? Do czego s³u ¹ mu pióra? Jak podrywa siê do lotu? Jak zwalnia? Jak przyspiesza? Jak wysoko mo e wzlecieæ? Kiedy œpi? Jak bystry ma wzrok? Czym siê ywi? Nastêpnie wybierz temat ze swojego ycia osobistego lub zawodowego i wykonaj to samo æwiczenie: zadaj sobie dziesiêæ pytañ dotycz¹cych twojej kariery, zwi¹zków z ludÿmi lub zdrowia. Zapisz te pytania w notatniku; tylko pytania na razie adnych odpowiedzi. OBSERWACJA TEMATYCZNA Potê nym narzêdziem ogniskowania twojej curiosità jest praca tematyczna. Wybierz zagadnienie na dany dzieñ i zapisuj swoje spostrze enia w notatniku. Myœli, które przychodz¹ ci do g³owy w ci¹gu dnia, mo esz notowaæ na bie ¹co albo rejestrowaæ w pamiêci i zapisaæ w notatniku w wolnej chwili przed snem. Staraj siê, by twoje spostrze enia by³y konkretne i proste. Spekulacje, opinie i teorie maj¹ swoj¹ wartoœæ, ale najbogatszy materia³ stanowi¹ rzeczywiste obserwacje. Wiele tematów do tego æwiczenia znajdziesz na swojej liœcie stu pytañ lub wœród pytañ najwa niejszych. Mo esz równie wybraæ któreœ z poni szych zagadnieñ lub wymyœliæ coœ samemu. Do popular- C URIOSITÀ 61

16 Przyk³ad obserwacji na wybrany temat Mój przyjaciel Michael Frederick, re yser teatralny, naucza sztuki aktorskiej, metody Feldenkraisa, technik Alexandra oraz jogi. Pracê tematyczn¹ stosuje od ponad dwudziestu piêciu lat. Uczyni³ mi tê uprzejmoœæ i zgodzi³ siê, bym przedrukowa³ poni szy fragment jego notatnika: 10 stycznia Temat: Kontakt z przedmiotami 1) 7:40. Zwróci³em uwagê na to, w jaki sposób, wstaj¹c z ³ó ka, stawiam stopy na pod³odze i jak odczuwam zetkniêcie z ni¹. Gdy wsta³em po raz pierwszy tego dnia, kontakt z pod³o em da³ mi oparcie i pozwoli³ wyprostowaæ cia³o. 2) 8:40. Zauwa y³em, e gdy czyszczê zêby, zbyt mocno œciskam szczoteczkê w prawej d³oni, tak e naprê enie to przenosi siê na ca³¹ rêkê i bark, prowadz¹c do napiêcia karku. Kiedy spojrza³em w lustro, zobaczy³em, e siê garbiê. 3) 11:30. Œciskam s³uchawkê telefonu jakby w imadle, a g³owê przechylam w prawo, co powoduje ból barku i rêki. Spostrze enie podobne do tego ze szczoteczk¹ do zêbów. Trzymam siê przedmiotów z nadmiern¹ si³¹, [ ] jakbym walczy³ o ycie. 4) 16:30. Jedz¹c w poœpiechu kanapkê, zauwa y³em, e ³ykam kêsy, nie zwracaj¹c uwagi na to, co jem. Liczy³a siê jedynie szybkoœæ, przez co traci³em kontakt ze zmys³em smaku, i nawet nie wiedzia³em, z czym by³a kanapka. 5) 17:30. Zwróci³em te dzisiaj uwagê na zachód s³oñca; s³oneczne ciep³o, dotykaj¹c mojej twarzy, pozwoli³o mi zwolniæ i zobaczyæ to, co przede mn¹ (tj. sprowadzi³o mnie do teraÿniejszoœci). 6) 21:30. Sortowanie dzisiejszej poczty. By³em zmuszony traciæ czas na œmieci (tj. niepotrzebne mi do niczego przedmioty), które przychodz¹ poczt¹. Mia³em wra enie, jakby moje ycie sprowadza³o siê do sortowania, katalogowania, porz¹dkowania i przek³adania przedmiotów. Sta³em siê ich dozorc¹! 7) 22:30. Trzymaj¹c w tej chwili pióro w rêku, widzê, jak lekko jest pisaæ. Pióro dzia³a doskonale, nawet jeœli nie wk³adam w pisanie wiêkszego wysi³ku. 62 C ZÊŒÆ DRUGA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Proponowany scenariusz jest przykładem postępowania dydaktycznego wyprowadzonego z zasad konstruktywizmu edukacyjnego: SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Temat lekcji: Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym?

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Stres w moim życiu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel: Uczeń precyzuje pojęcie stres,odróżnia jego objawy i podaje przyczyny. Metody: pogadanka, burza mózgów. Forma: grupowa, zespołowa. Pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Rozmawiajmy o stresie Stres jest zjawiskiem absolutnie naturalnym Boimy się tego co nieznane Większa świadomość uczniów

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w 1 3EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z J 0 0ZYKA HINDI NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich cz 0 1 0 2ci egzaminu do 0 0 0 2czone

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo