KATALOG ROZWI ZAÑ CCTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG ROZWI ZAÑ CCTV"

Transkrypt

1 Poradniki DIPOLa Szukaj w internecie, pytaj w oddzia³ach KATALOG ROZWI ZAÑ CCTV Czêstochowa ul. 1 Maja 40 tel.: Katowice ul. Koœciuszki 227 tel.: Kraków Sandomierz Warszawa ul. Ciep³ownicza 40 ul. D³uga 49 Prym. Tysi¹clecia 76G tel.: tel.: tel.: Kêdzierzyn - KoŸle ul. Kozielska 111/2 tel.: Wroc³aw ul. Robotnicza 1A tel.: ódÿ ul. BrzeŸna 3 tel.: Zielona Góra Aleja Zjednoczenia 92 tel.: dipol.com.pl

2 I II prosta obs³uga wandaloodporna regulowany obiektyw Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny z ogrodem. Teren ogrodzony, z jednej strony teren oœwietlony przez latarnie uliczne. Przed domem znajduje siê droga osiedlowa o niskim natê eniu ruchu. Od strony ogrodu, w bezpoœrednim s¹siedztwie znajduje siê otwarty, niezabudowany i nieoœwietlony teren. Do g³ównych zagro eñ nale y ryzyko kradzie y z w³amaniem. Ponadto monitoring chroniæ ma przed aktami wandalizmu (œmiecenie, napisy na murach). Ze wzglêdu na klasê i powierzchniê obiektu oraz mo liwe zagro enia w³aœciwym jest wybór monitoringu analogowego. v-cam TVL,Super HAD II 0.01lx, 3.6mm, 20m nr kat.: M Iloœæ punktów obserwacji to zwykle 4 kamery skierowane na kluczowe miejsca. Dla tego typu obiektów zupe³nie wystarczaj¹cym s¹ nagrania w rozdzielczoœci 4CIF z prêdkoœci¹ 6kl./s. Zadaniem kamery umieszczonej przy bramie jest monitorowanie wchodz¹cych osób. Funkcja inteligentnego oœwietlenia eliminuje przeœwietlenia obrazu w nocy. Do monitoringu na zewn¹trz wykorzystano kamery charakteryzuj¹ce siê wysok¹ rozdzielczoœci¹ i du ym zasiêgiem oœwietlaczy. Wewn¹trz u yto kamery, które dziêki szerokok¹tnemu obiektywowi zapewniaj¹ obserwacjê wybranych punktów w domu. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami i rejestratorem - przewód CCTV CAMSET M6100. v-cam TVL,Super HAD II 0.01 lx, mm, do 30m nr kat.: M10749 i Rejestrator Trend 250x04 umieszczony zosta³ w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie zapewnione s¹ odpowiednie warunki œrodowiskowe dla pracy urz¹dzenia. Kamera v-cam 430 zosta³a umieszczona przy bramie wejœciowej. Kolejne dwie zewnêtrzne kamery n-cam 610 obserwuj¹ teren przed i za budynkiem. Wewn¹trz zosta³a zamontowana tylko jedna kamera v-cam 450, maj¹ca za zadanie obserwowaæ mo liwe miejsce w³amania (drzwi balkonowe i okno). Ze wzglêdu na komfort mieszkañców, wnêtrze budynku nie jest monitorowane. Rejestrator zosta³ pod³¹czony do sieci internet, zapewniaj¹c zdalny podgl¹d. n-cam TVL,Super HAD II, 0.01 lx, 4-9mm, do 40m, OSD nr kat.: M11270 Cyfrowy rejestrator 4-kana³owy TREND 250X04 6kl./s nr kat.: M

3 Inne rozwi¹zania CCTV detekcja ruchu WiFi PTZ WiFi Monitoring biura, Audio Rec rejestracja dÿwiêku sterowanie PTZ SD Hi-Res wysoka rozdzielczoœæ obs³uga Firefoxa zapis na SD firmy wersja IP 1 du e i 4 ma³e nieoœwietlone pomieszczenia biurowe oraz korytarz. W budynku nie ma stró a nocnego, st¹d jest koniecznoœæ monitoringu video 24h/dobê. W biurach znajduj¹ siê komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, istnieje zatem du e ryzyko w³amania oraz utraty sprzêtu wraz z zawartymi na nich danymi. Ze wzglêdu na ma³y bud et firmy nale y zamontowaæ mo liwie najtañsze kamery zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ obrazu. Rejestracja materia³u wideo powinna byæ realizowana na zakupionym wczeœniej serwerze danych. Aby skontrolowaæ czy na terenie firmy po godzinach pracy, nie przebywaj¹ nieuprawnione osoby, podgl¹d z kamer powinien byæ dostêpny przez internet oraz telefon komórkowy lub PDA. TP-Link TL-SC3171G 0.5 lx, VGA,, 30kl./s, MPEG-4, 4.3 mm nr kat.: K1152 Obraz rejestrowany jest na komputerze PC z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem do³¹czonym do kamer. Komputer s³u y jednoczeœnie do zapisu wideo jak i podgl¹du na ywo widoku z pomieszczeñ oraz przegl¹dania archiwalnych nagrañ. Do monitoringu korytarzy przeznaczono kamery wewnêtrzne TL-SC MPix, podgl¹d 4 mniejszych nieoœwietlonych pomieszczeñ biurowych realizowany jest za pomoc¹ kamer z oœwietlaczem oraz mechanicznym filtrem podczerwieni IP TL-SC3171. Du e pomieszczenie monitorowane jest kamer¹ obrotow¹ TL-SC417 Po³¹czenie pomiêdzy kamerami IP i komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem w zale noœci od modelu odbywa siê po WiFi lub skrêtce. TP-Link TL-SC4171G 0.5lx, VGA,, 30kl./s, MPEG-4, 4.3 mm nr kat.: K1154 i W proponowanym poni ej rozwi¹zaniu wykorzystano kamery IP firmy TP-Link: TL-SC3430, TL-SC3171 ora TL-SC4171G. Pozwalaj¹ one na podgl¹d obrazu za pomoc¹ telefonu komórkowego lub przegl¹darki internetowej, a tak e na dwukierunkow¹ transmisjê audio, umo liwiaj¹c¹ rozmowê z osob¹ przebywaj¹c¹ przed kamer¹. Oœwietlacze w kamerach zapewniaj¹ widzialnoœæ nawet w zupe³nych ciemnoœciach, pozwalaj¹c w ten sposób na póÿniejsze odtworzenie wszystkich zaistnia³ych w nocy zdarzeñ. Mo liwe do utworzenia 32 presety oraz 4 trasy patrolowe w kamerze TL-SC4171G doskonale zabezpieczaj¹ g³ówne pomieszczenie automatyzuj¹c proces monitoringu. Szyfrowanie strumienia danych za pomoc¹ SSLv3/HTTPS daje mo liwoœæ zdalnego zalogowania siê do kamer oraz podgl¹du obrazu bez obawy, e niepo ¹dana osoba przechwyci transmisjê wideo. Funkcja detekcji ruchu zaimplementowana w kamerze, w przeci¹gu kilku sekund od zdarzenia mailowo powiadomi zainteresowanego o zaistnia³ym zdarzeniu. 22 Kamery wpiête za pomoc¹ skrêtki komputerowej do punktu dostêpowego TP-Link TD-W8901G maj¹ mo liwoœæ komunikacji bezprzewodowej z laptopem czy telefonem komórkowym przez sieæ Internet lub WiFi. Transmisja bezprzewodowa jest w pe³ni bezpieczna dziêki szyfrowaniu za pomoc¹ jednego z protoko³ów: WPA-/WPA2-PSK,WPA-/WPA2-AES lub WEP. Podgl¹d obrazu mo liwy jest za pomoc¹ dowolnej przegl¹darki internetowej lub telefonu z funkcj¹ 3GPP. TP-Link TL-SC lx, 1.3Mpix, 30kl./s, H.264, 4.2mm nr kat.: K

4 PRO Adv. zaawans. pakiet softu, rozbudowany klient sieciowy, szukanie urz¹dzenia w sieci I II prosta obs³uga GPS SD zapis na karcie SD wersja 2 kana³owa Router TP-Link ADSL TD-W8960N 300Mb/s n nr kat.: N2904 Hi-Res wysoka rozdzielczoœæ menu OSD wbudowany mikrofon Specyfika monitorowanego obszaru Taksówka, bus, autobus. Mic OSD k o n i e c z n i e s p r a w d Ÿ Platforma edukacyjna DIPOLa edu.dipol.com.pl Za³o enia mobilnego monitoringu z mo liwoœci¹ rejestrowania zarówno wnêtrza jak i drogi przed pojazdem, spe³nia rejestrator Protect 802. Opis instalacji Rejestrator montowany jest na uchwycie-przyssawce do przedniej szyby. Konfiguracjê i ustawienia kierunków widzenia u³atwia 2,7'' kolorowy wyœwietlacz. Szeroki k¹t widzenia dla przedniej (140 stopni) oraz tylnej soczewki (120 stopni) zapewnia doskona³y pogl¹d na sytuacjê wewn¹trz i na zewn¹trz pojazdu. Uruchomienie urz¹dzenia nast¹piæ mo e po pojawieniu siê napiêcia lub na ¹danie operatora. Wbudowana bateria wystarcza na ok 3 godziny pracy w zale noœci od konfiguracji, jeœli urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do zasilania z zapalniczki, lub gdy silnik samochodu nie pracuje. Urz¹dzenie posiada wbudowany odbiornik GPS oraz czujnik przeci¹ eñ. Oprócz wideo nagrywanego w rozdzielczoœci 1280x480 w formacie AVI, rejestrowane s¹ równie dane dotycz¹ce prêdkoœci przyspieszenia i po³o enia. Nagrania mo na odtworzyæ w normalnym playerze, lub w dedykowanym programie, gdzie pokazane s¹ wykresy przeci¹ eñ, oraz na mapê naniesiona jest trasa podró y oraz prêdkoœæ i po³o enie pojazdy dla danej chwili w nagraniu. Protect 802 nr kat.: M70802 Wywiad z P. Waœniowskim szefem projektu Platforma Edukacyjna - Obyœ cudze dzieci uczyæ musia³... Tak znam to... - Nie zra a siê Pan tym buduj¹c Platformê Edukacyjn¹? Nie, bo nie bêdziemy uczyæ dzieci tylko wspieraæ instalatorów i projektantów we wdra aniu nowych technologii. - Dlaczego robicie kursy internetowe? Jest du e zapotrzebowanie na wiedzê w tych dziedzinach, bardzo szybko zmieniaj¹ siê technologie, a Internet pozwala najszybciej dotrzeæ do szerokiego grona odbiorców. - Czy bêd¹ oceny? Oczywiœcie, ka dy bêdzie móg³ samodzielnie sprawdziæ, czy w³aœciwie opanowa³ materia³ - do kursów do³¹czone bêd¹ testy. W razie potrzeby do kursów mo na wracaæ wielokrotnie. - Gdzie szukaæ kursów? Zapraszamy na witrynê edu.dipol.com.pl - Czym bêdzie Platforma Edukacyjna Dipola? To bêdzie cykl kursów z podstaw budowy instalacji TV Sat, WLAN, CCTV w formie e- learningowej. Pierwszy cykl bêdzie sk³ada³ siê z szeœciu piêtnastominutowych odcinków i bêdzie dotyczy³ projektowania instalacji antenowych. Nowe odcinki bêd¹ siê ukazywa³y co 2-3 tygodnie. Niemal równolegle bêdzie dostêpny kurs z zakresu WLAN

5 I II prosta obs³uga Hi-Res SD zapis na karcie SD Mic OSD Monitoring mobilny detekcja ruchu I II prosta obs³uga Sony Effio-E Monitoring ma³ej firmy handlowo us³ugowej (zaplecze, magazyn, sklep) wersja analogowa wysoka rozdzielczoœæ menu OSD wbudowany mikrofon regulowany obiektyw Sony Effio-E Specyfika monitorowanego obszaru Firmowy lub prywatny samochód osobowy monitorowanie trasy przejazdu oraz zdarzeñ dorogowych. Firmy kurierskie, kierowcy zawodowi, Mo liwe kolizje w których ustalenie winnego jest trudne, próby wymuszenia odszkodowañ, wykorzystywanie pojazdu s³u bowego do celów prywatnych. W wielu firmach na ka dy wyjazd s¹ wypo yczane samochody, dlatego nie mo na zamontowaæ w nich rejestratora na sta³e. Dla osób prywatnych monta kamery w samochodzie psuje estetykê wnêtrza. Najlepszym rozwi¹zaniem jest wiêc monitoring oparty o rejestratory mobilne montowane nie na sta³e. Za³o enia mobilnego monitoringu wizyjnego z mo liwoœci¹ demonta u urz¹dznia spe³nia rejestrator Protect : 520 lub 701. Opis instalacji Instalacja rejestratora Protect jest niezwykle prosta i intucyjna. Rejestrator montowany jest na uchwycie do przedniej szyby. Dziêki szerokiemu k¹towi widzenia (120 stopni) nagrywane jest wszystko, co dzieje siê przed mask¹ samochodu. pozycjonowanie kamery nie przysparza problemów, dziêki obrotowemu monitorowi LCD 2,5'' zapewniaj¹cemu podgl¹d na ywo. Uruchomienie urz¹dzenia nast¹piæ mo e po pojawieniu siê napiêcia lub na ¹danie operatora. O przejœciu urz¹dzenia w tryb nagrywania u ytkownik informowany jest ikon¹ na wyœwietlaczu, a gdy ten jest z³o ony, dyskretn¹ diod¹. Wbudowana bateria wystarcza na ok 3 godziny pracy w zale noœci od konfiguracji, jeœli urz¹dzneie nie jest pod³¹czone do zasilania z zapalniczki, lub gdy silnik samochodu nie pracuje. Protect 520 nr kat.: M70520 Protect 701 nr kat.: M70701 Firma handlowo us³ugowa zajmuje jednopiêtrowu budynek. Na parterze 2 znajduje siê sklep o powierzchni 200m, oraz dodatkowe pomieszczenia magazynowe wraz z obs³ug¹ dostaw i wysy³ek dla klientów internetowych. Na piêtrze znajduj¹ siê pomieszczenia biurowe i czêœæ magazynu. Przed sklepem znajduje siê niewielki parking. Front sklepu przylega do jednej z ruchliwych ulic. Wejœcie od zaplecza jest s³abo oœwietlone i niewidoczne dla osób postronnych. Do g³ównych zagro eñ w porze dziennej nale y ryzyko kradzie y drobnych produktów sprzedawanych w sklepie. Monitoring chroniæ ma równie placówkê przed w³amaniem w nocy, gdy sklep jest nieczynny. Instalacja z za³o enia powinna byæ widoczna tak, aby jej obecnoœæ pe³ni³a rolê odstraszaj¹c¹ oraz prewencyjn¹. Powierzchnia obiektu oraz specyfika i ryzyko zagro eñ pozwala na zastosowanie systemu monitoringu analogowego œredniej wielkoœci 8 punktów obserwacji. Ze wzglêdu na iloœæ punktów obserwacji i charakter potencjalnych zagro eñ, odpowiednim dla rodzaju instalacji jest rejestrator analogowy TREND 250x08, nagrywaj¹cy obraz z rozdzielczoœci¹ na maksymalnie dwóch 2TB dyskach, co pozwala na zapis ponad 2 miesiêcy nagrañ w trybie ci¹g³ym. Wszystkie kamery s³u ¹ce do obserwacji cechuje wysoka rozdzielczoœæ i czu³oœæ. Do obeserwacji wewn¹trz wybrano kamery u-cam 630. Posiadaj¹ one mechaniczny filtr podczerwieni ICR, dziêki któremu kolory przy oœwietleniu œwiat³em widzialnym s¹ bardzo ywe, a przy braku tego œwiat³a potrafi¹ wykorzystaæ œwiat³o generowane przez reflektor podczerwieni Redbeam D120. Na zewn¹trz najlepszym wyborem by³a kamera n-cam 670 z solidnymi reflektorami podczerwieni pozwalaj¹cymi oœwietliæ teren na odleg³oœci 30m. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami i rejestratorem - Przewód NETSET UTP 5e E transformatory wideo Etrix. 8-kana³owy TREND 250X08 nr kat.: M72508 n-cam 670 dzieñ/noc, D-, 650TVL, Effio-E mm, OSD, nr kat.: M11284 u-cam 630 dzieñ/noc, D-, 650 TVL Effio-E, ICR, 0.03 lx nr kat.: M11192 Rejestrator Trend 250x08 umieszczono w serwerowni. Obraz z kamer nie jest obserwowany przez pracownika ochrony. Wyjœcie BNC pod³¹czone zosta³o jedynie do monitora zawieszonego nad wejœciem, dziêki czemu osoby w c h o d z ¹ c e d o s k l e p u i n f o r m o w a n e s ¹ o o b e c n o œ c i m o n i t o r i n g u. Na obszarze sklepu rozlokowano kamery u-cam 630 a na suficie sklepu zamontowano reflektory podczerwieni Redbeam D120. Zasilanie doprowadzone zosta³o niezale nie, wideo zaœ zosta³o przes³ane skrêtk¹ komputerow¹ z zastosowaniem transformatorów pasywnych Etrix. Identycznie rozwi¹zano problem okablowania w pomieszczeniach biurowych. Na zewn¹trz zainstalowane zosta³y na odpowiedniej wysokoœci kamery n-cam 670. Rejestruj¹ osoby wchodz¹ce, zdarzenia na parkingu, dostawy towaru oraz wysy³any towar. Kamery te zosta³y te zamontowane wewn¹trz w p o m i e s z c z e n i a c h m a g a z y n o w y c h, z e w z g l ê d u n a p a n u j ¹ c e t a m z m i e n n e t e m p e r a t u r y. Dostêp do nagrañ mo liwy jest lokalnie. Wybrani pracownicy maj¹ przydzielone w³asne konta posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia, co umo liwia im zdaln¹ pracê z rejestratorem. Tryb pracy zosta³ skonfigurowany w taki sposób, aby w czasie godzin otwarcia firmy nagrywanie odbywa³o siê w trybie ci¹g³ym, natomiast w pozosta³ym czasie zapis aktywuje detekcja ruchu

6 Obiektyw JENSEN mm DC F1.2 nr kat.: M2139 Redbeam D m nr kat.: M1643 Uchwyt do kamery SN-BK 317B nr kat.: M5136 Etrix 1VP-B nr kat.: M16654 Modu³ zaawansowanej analizy obrazu Digifort VCA pomaga operatorowi sygnalizuj¹c: pojawienie siê intruza na wczeœniej zdefiniowanym obszarze wraz z przebyt¹ tras¹, podejrzane zachowania - system mo e wszcz¹æ alarm w przypadku kiedy w zdefiniowanej strefie zostanie wykryty obiekt (z regu³y osoba, samochód, zwierzê) poruszaj¹cy siê w niej ponad okreœlony czas, przekroczenie wirtualnej bariery (linii), pozostawione obiekty - system wszczyna alarm w przypadku kiedy w zdefiniowanej strefie zostanie wykryty pozostawiony przez zdefiniowany czas obiekt, zmianê po³o enia oznaczonego obiektu, nieprawid³owy kierunek poruszania siê obiektu - np. osobê wychodz¹c¹ wejœciem, pojawienie siê obiektu o niedopuszczalnych gabarytach - np. samochód w strefie dla pieszych, przekroczenie prêdkoœci przez obiekt, ataku na kamerê, zapisanie w bazie obiektów zidentyfikowanych jako twarze ludzi które mog¹ zostaæ poddane dodatkowym analizom, zliczaj¹c liczbê osób wchodz¹cych i wychodz¹cych. Zdarzenia generowane przez modu³ analizy obrazu s¹ rejestrowane w systemie i mog¹ byæ wykorzystane do wyszukiwania i analizy nagrañ które s¹ z nimi bezpoœrednio zwi¹zane. Wyszukiwanie zdarzeñ i uzyskiwanie raportów mo e byæ u³atwione przez stosowanie zaawansowanych filtrów takich jak Data i Czas, Kamera, Strefa, Rodzaj zdarzenia, Klasa obiektu. Transformator wideo Etrix 8VP nr kat.: M16664 Linux system operacyjny Linux Hi-Res Gigabit Eth. porty gigabit Ethernet IP BNC Audio Rec rejestracja dÿwiêku iscsi obs³uga iscsi wysoka rozdzielczoœæ BNC w kamerach IP obs³uga Firefoxa wbudowany mikrofon Mic e-map obs³uga e-map zapis na SD SD Monitoring hotelu wersja IP Monitorowany jest cztero-piêtrowy hotel w zabytkowym centrum miasta wraz z terenem od strony g³ównej ulicy, gdzie goœcie hotelowi parkuj¹ swoje samochody. Ogrodzenie chronionych obiektów np. lotnisk, monitorowane jest przez kamery obrotowe oraz kompaktowe z oœwietlaczem podczerwieni. Sterowanie PTZ kamer obrotowych pozwala na wykonanie zbli enia oddalonych obszarów oraz umo liwia zdalne patrolowanie terenu. W terminalach lotniczych, na peronach, korytarzach galerii handlowych zainstalowane s¹ kamery kopu³owe, wandaloodporne. Ze wzglêdu na rozproszon¹ specyfikê monitorowanych obiektów stosuje siê architekturê gwiazdy. Do centralnego punktu monitoringu w którym znajduj¹ siê serwery sieciowe zosta³y pod³¹czone poœrednie punkty monitoringu poprzez ³¹cza œwiat³owodowe. W punktach poœrednich zosta³y zamontowane switche inteligentne marki TP-LINK N29949 [10] z zainstalowanymi modu³ami optycznymi marki ULTIMODE. Takie rozwi¹zanie pozwala na pogrupowanie obszarów monitorowanych na mniejsze poprzez pod³¹czanie do jednego switcha maksymalnie 8 kamer i przesy³anie sygna³u z 8 kamer jednym w³óknem œwiat³owodowym do centrum zarz¹dzaj¹cego. Ze wzglêdu na odleg³oœci siêgaj¹ce do 1000 metrów w instalacji zosta³y wykorzystane œwiat³owody wewnêtrzne wielomodowe 8-w³óknowe ULTIMODE IDC-8MM zakoñczone z³¹czami marki KeyFiber dedykowanymi do w³ókien wielomodowych KeyQuick L5733. Obraz z kamer rejestrowany jest za pomoc¹ oprogramowania Digifort Enterprise. Ca³y system obs³ugiwany jest za pomoc¹ pulpitu steruj¹cego Digifort, który w ³atwy sposób umo liwia skorzystanie ze wszystkich opcji dostêpnych w systemie. Autoryzacja u ytkowników z wczeœniej zdefiniowanymi prawami pogl¹du, odtwarzania archiwalnych nagrañ oraz modyfikacji ustawieñ odbywa siê za pomoc¹ indywidualnego loginu i has³a oraz czytnika linii papilarnych. Zapewnia to maksymaln¹ ochronê danych oraz nieuprawnione korzystanie z systemu. Wchodzenie osób nieupowa nionych na teren hotelu, niszczenie elewacji przez wandali, w³amania do samochodów nale ¹cych do goœci hotelowych. Megapikselowy monitoring klatek schodowych, korytarzy oraz terenu przed hotelem. Rejestrator wolno stoj¹cy 8 kana³owy umo liwiaj¹cy zapis obrazu z prêdkoœci¹ 25kl/s. Kamery zewnêtrzne, kompaktowe, megapikselowe IP o niewielkich wymiarach. Do monitoringu wnêtrza u yto kamery megapikselowe, wewnêtrzne, kopu³owe w czarnych obudowach. Pixord PL-621E nr kat.: K1533 Oprogramowanie Digifort Enterprise-Base nr kat.: K3004 Digifort VCA modu³ analizy obrazu nr kat.: K3040 Digifort LPR rozp. tablic rejestr. nr kat.: K3020 Pulpit sterowniczy Digifort nr kat.: K3081 BioPass Digifort identyfikator biometryczny nr kat.: K3084 Switch inteligentny TP-LINK TL-SL2210WEB nr kat.: N29949 Po³¹czenia pomiêdzy kamerami IP i serwerami - przewód NETSET NETSET UTP 5e E1408. Obiekt, zajmuj¹cy zabytkow¹ kamienicê, zosta³ wyposa ony w profesjonalny system CCTV IP, bazuj¹cy na zaawansowanym oprogramowaniu NUUO K3104 i kamerach Pixord o rozdzielczoœci 2 Mpix. Kamery kopu³owe K1550, zasilane PoE, zosta³y zainstalowane na klatkach schodowych, a kamera kompaktowa K1533 na zewn¹trz, zapewniaj¹c obserwacjê hotelowego parkingu. Dziêki wysokiej rozdzielczoœci obrazu obs³uga hotelu jest w stanie rozpoznaæ du ¹ iloœæ detali, takich jak twarze osób 06 wchodz¹cych, tablice rejestracyjne. U³atwi³o to wychwytywanie osób postronnych i samochodów nienale ¹cych do Uniwersalne z³¹cze mechaniczne KeyQuick10 SC/UPC OM4 50/125 nr kat.: L

7 goœci. Usta³y te ca³kowicie akty wandalizmu zabytkowej elewacji kamienicy. Okablowanie strukturalne bazuje na skrêtce wysokiej jakoœci NETSET E1408 oraz switchach PoE firmy TP-LINK TL-SF1008P N Obraz archiwizowany jest na rejestratorze NVR NUUO K4108. Po³¹czenie komputerów peryferyjnych z serwerem odbywa siê za pomoc¹ oprogramowania klienckiego. Dla potrzeb inwestora zosta³o skonfigurowane po³¹czenie zdalne z serwerem. Klient ma mo liwoœæ bie ¹cego podgl¹du oraz przegl¹dania archiwalnych zdarzeñ z ka dego miejsca na œwiecie za pomoc¹ sieci Internet (PC oraz telefon komórkowy). Pixord PD614E 2MPix nr kat.: K1550 detekcja ruchu PRO rejestracja dÿwiêku obs³uga e-map regulowany obiektyw Monitoring obiektów publicznych oraz centrów transportowych pulpit sterowniczy NVR NUUO NV-4080S nr kat.: K4108 e-map Adv. zaawans. pakiet softu, rozbudowany klient sieciowy, szukanie urz¹dzenia w sieci Audio Rec Switch PoE TP-LINK TL-SF1008P nr kat.: N29930 Mic wbudowany mikrofon Porty lotnicze, dworce kolejowe, stacje metra, stadiony, galerie handlowe. Zamachy bombowe (pozostawiony bez opieki baga ), zamachy chemiczne (rozpylenie niebezpiecznych substancji), zabezpieczenia przed wtargniêciem nieupowa nionych osób na strze one obszary, kradzie e baga u, w³amania. Pracuj¹cy system monitoringu oparty na oprogramowaniu NUUO oraz kamerach Pixord. Górne i dolne zrzuty ekranowe pokazuj¹ powiêkszenia fragmentów zarejestrowanych 2 MPix obrazów. Oprogramowania Digifort Enterprise, modu³y analizy obrazu VCA oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR. Kamery szybkoobrotowe, kompaktowe z oœwietlaczem podczerwieni oraz kopu³owe o rozdzielczoœci 1.3 5MPix, znajduj¹ce siê na liœcie obs³ugiwanych urz¹dzeñ oprogramowania Digifort. Po³¹czenia pomiêdzy kamerami IP oraz poœrednimi punktami monitoringu przewód NETSET UTP PE 5e E1412. Po³¹czenia pomiêdzy poœrednimi punktami monitoringu oraz centrum zarz¹dzaj¹cym - kabel œwiat³owodowy wielomodowy wewnêtrzny ULTIMODE IDC-8MM. i Wjazd na teren obiektu monitorowany jest przez system oparty o modu³ LPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz kamery kompaktowe i szybkoobrotowe. Numery przeje d aj¹cych samochodów wraz ze zdjêciami, dat¹ oraz godzin¹, zapisywane s¹ w bazie danych. Opcja filtrowania okreœlonych numerów rejestracyjnych pozwala na natychmiastowe powiadomienie operatora o wykryciu konkretnego pojazdu i uruchomieniu odpowiednich s³u b

8 detekcja ruchu PRO Adv. zaawans. pakiet softu, rozbudowany klient sieciowy, szukanie urz¹dzenia w sieci we/wyjœcia alarmowe Sony Effio-E Sony Effio-E z³¹cze HDMI OSD menu OSD zaawans. zarz¹dzanie uprawnieniami Optical Zoom zoom optyczny w kamerze drwxr-xrtransmisja wizyjna bezprzewodowa transmisja po œwiat³owodzie Monitoring zak³adu przemys³owego z³o onego z kilku budynków wersja analogowa detekcja ruchu regulowany obiektyw Audio Rec rejestracja dÿwiêku OSD menu OSD e-map obs³uga e-map IP BNC BNC w kamerach IP Basic oprogramowanie podstawowe (tylko klient sieciowy) obs³uga Firefoxa Monitoring stacji benzynowej wersja IP Panorama protokó³ Onvif panoramiczny obraz 08 2 Zak³ad produkcyjny o powierzchni 900m. Na ogrodzonym terenie obiektu znajduje siê budynek w którym prowadzona jest produkcja, magazyn, budynek przeznaczony dla administracji oraz parking. Ogrodzony teren posiada ochronê, która kontroluje osoby i pojazdy wje d aj¹ce i wyje d aj¹ce. Monitoring s³u yæ ma podniesieniu bezpieczeñstwa pracy osób zatrudnionych. Kamery obserwuj¹ce teren otwarty wspomagaæ maj¹ ochronê, zmniejszaj¹c ryzyko kradzie y, natomiast kamery wewnêtrzne nadzorowaæ maj¹ pracê maszyn oraz pracowników. Monitoring stanowiæ ma archiwum dla tranzytu towarów z i do zak³adu. Specyfika obiektu determinuje wykorzystanie w tej sytuacji monitoringu rozproszonego sk³adaj¹cego siê z kilku rejestratorów, kamer typu box wysokiej jakoœci umieszczonych w obudowach, kamer PTZ. System ma byæ na bie ¹co obs³ugiwany przez pracowników ochrony. Du a iloœæ wzglêdnie ma³ych pomieszczeñ sprawia, e wykorzystanie monitoringu analogowego jest uzasadnione. Charakter procesów wymusza jednak nagrywanie p³ynnego obrazu w najwy szej rozdzielczoœci 4CIF. Obs³uga kilku urz¹dzeñ i kamer obrotowych powinna byæ maksymalnie uproszczona i odbywaæ siê przy pomocy pulpitu sterowniczego. Wykorzystane rejestratory to SIGNAL DL-83xx. Zosta³y wybrane kamery cechuj¹ce siê wysok¹ jakoœci¹: zarówno wykonania jak i obrazu. Kamery stacjonarne to kamery oparte o procesor sygna³owy Sony Effio-E, który zapewnia przejrzysty obraz nawet przy trudnych warunkach oœwietleniowych. Kamera PTZ PH-33 posiada szerokie mo liwoœci konfiguracji. Po³¹czenia pomiêdzy kamerami i rejestratorem - przewód NETSET UTP PE 5e E1412_1 + transformatory wideo Etrix. SIGNAL DL-8316 nr kat.: M78316 Kamera PH-33 nr kat.: M1196 SN-BXC5930CDN dzieñ/noc, D-, 650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx nr kat.: M11209 G³ówne pomieszczenie ochrony znajduje siê w biurowcu. Ze wzglêdu na zabezpieczenie bezpoœredniego dostêpu do d a n y c h r e j e s t r a t o r y z o s t a ³ y u m i e s z c z o n e w s z a f i e r a c k w z a m k n i ê t y m p o m i e s z c z e n i u. Teren wokó³ zak³adu monitorowany jest przy pomocy kamer Sunell BXC5930CDN z obiektywami Tokina M2315 umieszczonych w podgrzewanych obudowach Marathon MH-806/12. To samo rozwi¹zanie wykorzystano przy bramie wjazdowej rejestrowane s¹ pojazdy wje d aj¹ce i opuszczaj¹ce zak³ad. Aby zmniejszyæ liczbê punktów wizyjnych, parking oraz przestrzeñ pomiêdzy halami monitorowana jest kamerami szybkoobrotowymi PH-33 z ustalonymi na sta³e patrolami. Magazyn i pomieszczenia nieogrzewane monitorowane s¹ przy pomocy kamer kompaktowych Sunell SN-C5920AHLDN, a pomieszczenia biurowe, dla zapewnienia komfortu osób tam przebywaj¹cych, nadzoruj¹ dyskretne kamery sufitowe v-cam 500. Ze wzglêdu na odleg³oœci pomiêdzy kamerami i rejestratorami, do transmisji wizji wykorzystano pasywne transmitery Etrix dla 4 i 8 kana³ów. Przewody puszczone zosta³y specjaln¹ magistral¹ do punktu zbiorczego. W pomieszczeniu ochrony umieszczono 2 rejestratory Signal DL Do ka dego z nich pod³¹czono monitor (na wyjœciu HDMI), mysz (USB + przed³u acz). Oba rejestratory spiête zosta³y w sieæ wraz z dedykowanym pulpitem sterowniczym K-01, pozwalaj¹cym na szybkie sterowanie zarówno menu urz¹dzenia, jak i kamerami obrotowymi. Dla kamer obserwuj¹cych strefy zamkniête oraz dla kamer w pomieszczeniach zamkniêtych w nocy zdefiniowano zdarzenia alarmowe, które w razie potrzeby uruchamiaj¹ wyjœcia alarmowe i procedury pomagaj¹ce ochronie nadzorowaæ rozleg³y teren obiektu. Dla wybranych osób z zarz¹du zestawione zosta³o po³¹czenie online, dziêki czemu mo liwe jest monitorowanie zak³adu na ywo w biurze, jak równie w dowolnym miejscu przez telefon komórkowy. Lista bezpiecznych adresów IP oraz zaufanych MAC adresów filtruje niepo ¹dane po³¹czenia oraz próby zalogowania siê z nieautoryzowanych miejsc. Stacja paliw 4 dystrybutory z paliwem konwencjonalnym, punkt tankowania LPG oraz wymiany butli z gazem propan-butan, sklep, droga wjazdowa/wyjazdowa stacji. Czêste kradzie e paliwa (tankowanie pojazdu bez uiszczenia op³aty) oraz artyku³ów spo ywczych i samochodowych z przynale ¹cego do stacji sklepu. Ze wzglêdu na koniecznoœæ jednoczesnego podgl¹du obrazu z kamer oraz ich zapisu na dysku twardym nale y u yæ rejestratora w postaci serwera z oprogramowaniem NUUO K3116. Pod³¹czone do komputera monitory umo liwiaj¹ podgl¹d terenu stacji (widok na dystrybutory i tankowane samochody oraz sklep). Kamery zewnêtrzne musz¹ pracowaæ zarówno w dzieñ jak i w nocy dlatego warunkiem koniecznym jest mechaniczny filtr podczerwieni oraz oœwietlac. Wewn¹trz sklepu nale y zastosowaæ kamerê typu 360 stopni aby obj¹æ wszystkie rega³y monitoringiem. Aby zarejestrowaæ nomina³y banknotów wydawanych w kasie, potrzebne s¹ kamery o wysokiej rozdzielczoœci 2MPix. Po³¹czenia pomiêdzy kamerami IP oraz serwerem - przewód NETSET FTP 5e E1515_1. Ze wzglêdu na zdarzaj¹ce siê na terenie stacji kradzie e paliwa (tankowanie pojazdu i odjazd bez uiszczenia op³aty) oraz artyku³ów spo ywczych i samochodowych z przynale ¹cego do stacji sklepu, zdecydowano siê na monitoring hybrydowy oparty o urz¹dzenia firmy Pixord. Dozorem zosta³ objêty ca³y teren nale ¹cy do stacji paliw za pomoc¹ kamer PL-621E monitoruj¹cych wjazd/wyjazd, dystrybutory z paliwem oraz stanowisko tankowania LPG oraz wymiany butli propan-butan. K1533 dziêki oœwietlaczowi podczerwieni o zasiêgu 15 m oraz mechanicznemu filtrowi podczerwieni zapewniaj¹ doskona³¹ widocznoœæ zarówno w ci¹gu dnia jak i w nocy. Dziêki rozdzielczoœci 2MPix z ³atwoœci¹ mo na dostrzec cechy charakterystyczne osób (wygl¹d zewnêtrzny, rysy twarzy) i pojazdów (marka, kolor i numer tablicy rejestracyjnej). Wewn¹trz sklepu zamontowano kamery P600E do monitoringu kas, aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom przy wydawaniu towaru lub pieniêdzy. Umieszczona na œrodku kamera typu Rybie Oko PD636E obejmuje swoim zasiêgiem ca³y obszar sklepu, nie pozostawiaj¹c tzw. martwych pól. Materia³ z kamer archiwizowany jest na serwerze z oprogramowaniem NUUO K3116, które umo liwia zapis ci¹g³y oraz z detekcji ruchu, a ponad to wykrywanie zaginionych/pozostawionych obiektów, utratê ostroœci czy stanu po³¹czenia z kamer¹. Zastosowanie takiego systemu znacznie zwiêksza bezpieczeñstwo obiektu, osób zatrudnionych. Ju sam widok kamer odstrasza potencjalnych przestêpców oraz wymusza poprawne zachowanie klientów i pracowników stacji. Kamera PIXORD P600E 2.0 Mpix H.264 PoE nr kat.: K1532 PIXORD PD636E Rybie Oko 2 Mpix H /180 st. nr kat.: K1560 Pixord PL-621E 2.0 Mpix H.264 nr kat.: K1533 Oprogramowanie NUUO SCB-IP+64 nr kat.: K

9 Po³¹czenie pomiêdzy kamerami IP i serwerem - przewód NETSET FTP 5e E1515_1. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami analogowymi i rejestratorem - przewód koncentryczny CCTV CAMSET 100 M6100_100. Ze wzglêdu na bud et, zamontowanie kamer monitoruj¹cych ca³y obiekt by³o niemo liwe. Poniewa najistotniejszym z punktu widzenia dyrekcji by³o monitorowanie obszarów, gdzie uczniowie pozostaj¹ bez opieki nauczycieli, zrezygnowano z monta u kamer w salach lekcyjnych. Kamery zosta³y rozmieszczone na korytarzach. Obserwowane s¹ schody, wejœcia do sal, toalet, szatnie. Monitoring analogowy rozmieszczony jest równie na zewn¹trz: boisku, parkingu, placu przed wejœciem do szko³y. Kamery umieszczone zosta³y w obudowach Marathon. Zainstalowano te kilka obudów bez kamer. Obecnoœæ atrap tymczasowo pe³niæ ma rolê prewencyjn¹. W przysz³oœci mo liwe jest dodanie wiêkszej iloœci kamer. Instalacja do pustych obudów zosta³a doprowadzona. Daje to te mo liwoœæ przenoszenia kamer w miejsca w miejsca które szczególnie upodoba³a sobie m³odzie. Kamery IP zosta³y zastosowane w miejscach kluczowych: wejœcia do budynków, wejœcia do szatni (rozpoznawanie twarzy wchodz¹cych osób), wjazd na parking (rejestracja numerów tablic rejestracyjnych i twarzy kierowców). Kamery IP oraz rejestratory zosta³y po³¹czone w jednej, dedykowanej sieci LAN. MH-806/12 nr kat.: M5406 Obiektyw TOKINA dzieñ/noc 2,7-12 mm F1,3 z korekcj¹ nr kat.: M2315 Kamera wandaloodporna v-cam 500 nr kat.: M10772 kompaktowa Sunell SN-C5920AHLDN D-, 600 TVL, Sony Effio-E, ICR nr kat.: M11280 Centrum monitoringu zosta³o umieszczone w g³ównym pomieszczeniu administracyjnym. Ze wzglêdu na fakt, i niemo liwym jest zatrudnienie osoby dedykowanej do ci¹g³ego nadzoru, stworzenie jednej serwerowni zast¹pi³a rozproszona sieæ rejestratorów, umieszczonych w ka dym z pawilonów. W zale noœci od iloœci umieszczonych kamer w danej czêœci placówki, w bezpiecznej lokalizacji (pokój nauczycielski), zamontowano rejestrator 4 lub 8 kana³owy. Znacz¹co zmniejszy³o to koszty okablowania i u³atwi³o k³adzenie sieci przewodów. Na komputerze PC s³u ¹cym do bie ¹cego podgl¹du zainstalowano darmow¹ aplikacjê NVR Server rejestruj¹c¹ obraz z kamer IP. W celu prowadzenia podgl¹du obrazu na ywo u yto darmowej aplikacji klienckiej ivms4000. Podgl¹d na ekranie w dowolnym podziale odbywaæ siê mo e z maksymalnie 64 kamer jednoczeœnie, zarówno z kana³ów analogowych jak i IP. Dostêp do systemu posiadaj¹ wybrane osoby z personelu: dyrekcja i administrator, a tak e woÿni i niektórzy nauczyciele. Pozwala na to mo liwoœæ tworzenie profili kont u ytkowników oraz nadawanie im szczegó³owych uprawnieñ. Pulpit sterowniczy K01 do rejestratorów SIGNAL nr kat.: M77925 Transformator wideo Etrix 8VP nr kat.: M16664 HIKVISION DS-7204HVI-ST/E H.264 nr kat.: M71041 Cyfrowy rejestrator 8-kana³owy HIKVISION/ULTIMAX DS-7308HI-S nr kat.: M74080 Kamera IP 2.0 Mpix DS-2CD853F-E HIKVISION nr kat.: K1443 Kamera IP 2.0 Mpix DS-2CD8253F-EI HIKVISION nr kat.: K Kamera wandaloodporna v-cam 500 (D-, 650 TVL, Sony Effio-E, 0.05 lx) nr kat.: M10772 Kamera BOX u-cam 630 (dzieñ/noc, D-, 650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx) nr kat.: M11192 Obiektyw TOKINA dzieñ/noc DC 2,7-12 mm F1,3 z korekcj¹ nr kat.: M2315 Zewnêtrzna obudowa Marathon MH-806/12 nr kat.: M

10 detekcja ruchu wandaloodporna IP BNC Audio Rec rejestracja dÿwiêku drwxr-xr- zaawans. zarz¹dzanie uprawnieniami regulowany obiektywwysoka rozdzielczoœæ Mic Optical Zoom SD Hi-Res Monitoring osiedla mieszkaniowego wersja IP BNC w kamerach IP wbudowany mikrofon zoom optyczny w kamerze zapis na SD Oprogramowanie NUUO IP+08 nr kat.: K3108 ULTIA 323KC nr kat.: N2311 Media konwerter M-207M jedno w³ókno do 20 km nr kat.: L11521 TP-LINK TL-SL2218WEB Switch inteligentny nr kat.: N29950 Osiedle mieszkaniowe w sk³ad którego wchodzi 6 bloków mieszkalnych oraz przynale ¹ce do nich parkingi. W³amania do piwnic oraz mieszkañ lokatorów, niszczenie elewacji przez wandali. 10 Monta na ka dej klatce analogowej kamery wandaloodpornej, monitoring parkingów oraz elewacji budynku za pomoc¹ megapikselowych kamer IP. Archiwizacja obrazu z kamer analogowych odbywa siê za pomoc¹ rejestratora analogowego HIKVISION, natomiast z kamer megpikselowych IP obraz rejestrowany jest za pomoc¹ darmowego oprogramowania IVMS Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê klatek schodowych swobodnie mo na zastosowaæ wandaloodporne kamery analogowe z oœwietlaczem podczerwieni. Na zewn¹trz kamery megapikselowe IP HIKVISION DS-2CD853F- E umieszczone w obudowach zewnêtznych Marathon do których przykrêcone s¹ oœwietlacze podczerwieni Redbeam N40. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami analogowymi oraz rejestratorem - Przewód CCTV CAMSET M6100_100. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami IP oraz switchem - kabel Przewód NETSET FTP 5e E1515_1. Po³¹czenie miêdzy blokami - kabel wielomodowy UTLIMODE UNI-4MM L7354. Na ka dym z bloków zamontowano kamery IP Hikvision DS-2CD853F-E wraz z obiektywami ClearHD 3,3-12mm, umieszczonymi w obudowach zewnêtrznych Marathon MH-806/12. Aby obraz by³ wysokiej jakoœci zarówno w ci¹gu dnia jak i w nocy do obudów przykrêcono oœwietlacze podczerwieni Redbeam 40. W celu kontroli osób wchodz¹cych/wychodz¹cych do klatek mieszkaniowych/piwnic, w ka dej z nich umieszczono analogowe kamery wandaloodporne SN-FXP3200M + - ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê klatek 3x3 m nie by³o koniecznoœci stosowania urz¹dzeñ o rozdzielczoœci megapikselowej. Widok z kamer analogowych zapisywany jest na rejestratorach M76080 rozmieszczonych we wszystkich budynkach objêtych monitoringiem. Bloki nale ¹ce do spó³dzielni zosta³y wyposa one w infrastrukturê sieciow¹ w postaci po³¹czeñ œwiat³owodowych miêdzy blokami. Niewielkie odleg³oœci pozwoli³y na zastosowanie œwiat³owodów wielomodowych ULTIMODE UNI-4MM z 4 w³óknami. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu obraz z kamer rejestrowany jest za pomoc¹ jednego centralnego serwera z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem IVMS-4000 do którego dostêp jest mo liwy z dowolnego miejsca w sieci lokalnej oraz przez Internet. Oprogramowanie IVMS-4000 umo liwia podgl¹d obrazu na ywo jak i archiwalnych nagrañ zarówno z kamer IP jak i analogowych poprzez rejestratory. Kamera IP HIKVISION 2.0 Mpix DS-2CD853F-E nr kat.: K1443 Kamera IP HIKVISION 2.0 Mpix DS-2CD8253F-EI nr kat.: K1450 Kamera wandaloodporna Sunell SN-FXP3200M (550 TVL, Sony Super HAD II CCD,, 0.1 lx, mm, ) nr kat.: M10790 Switch inteligentny TP-LINK TL-SL2210WEB nr kat.: N29949 Obiektyw ClearHD 10-46mm DC F1.4 1MP nr kat.: M2278 sieæ hybrydowa detekcja ruchu PRO Adv. zaawans. pakiet softu, rozbudowany klient sieciowy, szukanie urz¹dzenia w sieci sterowanie PTZ Hi-Res regulowany obiektywwysoka rozdzielczoœæ Szko³a podstawowa. Budynek sk³adaj¹cy siê z czterech pawilonów, sali gimnastycznej, boiska i bie ni. Teren szko³y jest ogrodzony. Codziennie przez wejœcie g³ówne przechodzi 1500 uczniów i personelu. Przestêpstwa, na które nara eni s¹ przebywaj¹cy na terenie szko³y to: ró nego rodzaju kradzie e odzie y lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie uczniów m³odszych klas przez ich starszych rówieœników. Dojœæ mo e do groÿnych pobiæ i przestêpstw zwi¹zanych z rozprowadzaniem œrodków odurzaj¹cych. Monitoring zapewnia bezpieczeñstwo przebywaj¹cym osobom, jak równie s¹ chronione przed dewastacj¹ obiekty, urz¹dzenia bêd¹ce w³asnoœci¹ szko³y. Limitowany bud et wymusi³ dok³adn¹ kalkulacjê wprowadzenia monitoringu analogowego i IP. Ze wzglêdu na to, e niektóre miejsca wymaga³y rejestrowania twarzy, osób, tablic rejestracyjnych, a dla monitoringu analogowego oznacza³o by to zwiêkszenie iloœci kamer, zdecydowano siê na monitoring hybrydowy. dotyczy³ kwestii monitoringu IP i analogowego. Zamiast stosowaæ rejestrator hybrydowy, zdecydowano siê na wykorzystanie rejestratora analogowego oraz rejestratora PC-NVR opartego o darmowy ware. Aby wszystko mog³o byæ zarz¹dzane t¹ sam¹ aplikacj¹ sieciow¹, na dostawcê rejestratorów wybrano urz¹dzenia Hikvision DS-7204HVI ST/E, DS-7308HI-S oraz NVRware. we/wyjœcia alarmowe drwxr-xr- zaawans. zarz¹dzanie uprawnieniami Monitoring szko³y oparty o rozwi¹zanie hybrydowe HIKVISION Kamery analogowe, ze wzglêdu na 100% kompatybilnoœæ sprzêtu analogowego, mog³y byæ dowolne. Do monitoringu wewn¹trz budynku u yto kamer wandaloodpornych v-cam 500, natomiast na zewn¹trz zastosowano kamery M Obie kamery cechuje du a odpornoœæ na zmienne warunki oœwietleniowe oraz du a szczegó³owoœæ obrazu. Na kamery IP wybrano urz¹dzenia Hikvision: wewnêtrzn¹ kamerê typu box DS-2CD853F-E oraz DS-2CD8253F-EI do zastosowañ zewnêtrznych. Obie zapewniaj¹ wysokiej rozdzielczoœci obraz 2MPix, a dziêki mechanicznemu filtrowi podczerwieni obraz ma prawid³owe kolory w dzieñ i wysok¹ szczegó³owoœæ zarówno w dzieñ jak i w nocy.

11 detekcja ruchu wandaloodporna Audio Rec rejestracja dÿwiêku obs³uga e-map IP Basic e-map oprogramowanie podstawowe (tylko klient sieciowy) BNC regulowany obiektyw BNC w kamerach IP we/wyjœcia alarmowe Monitoring centrum ma³ego miasta wersja IP Mic protokó³ Onvif wbudowany mikrofon SD Zasilacz PoE PSA16U-480 nr kat.: M1890 zapis na SD Obiektyw ClearHD 3,3-12mm DC F1.4 2MP nr kat.: M2272 Patchcord wielomodowy nr kat.: L7370 Centrum ma³ego, 20-tysiêcznego miasta. Starówka: rynek oraz przylegaj¹ce do niego ulice otwarte dla ruchu samochodowego. Lokalny oœrodek turystyczno handlowo rozrywkowy, sklepy, nocne kluby, zabytkowe budynki. Monitoring s³u yæ ma podniesieniu bezpieczeñstwa na obszarze starego miasta. Jego obecnoœæ wspomóc maj¹ s³u by prewencyjne. Nadzór operatora prowadzony 24 godziny na dobê ma zaowocowaæ natychmiastowym wykryciem nieprawid³owych zachowañ: bójek, aktów wandalizmu czy nieprawid³owego parkowania, natomiast nagrania maj¹ pomóc w póÿniejszym odnalezieniu kieszonkowców i sprawców drobnych kradzie y czy napadów. Kamera IP SUNELL 2.0 Mpix SN-IPC54/12DN nr kat.: K1630 Bezprzewodowy monitoring IP z centralnym punktem dozoru zarz¹dzany przez operatora, który ma uprawnienia podgl¹du, sterowania kamerami PTZ, przegl¹dania archiwalnych nagrañ i przekazywania ich organom œcigania. Kamera IP Sunell 1.3 Mpix SN-IPR54/50DN nr kat.: K1670 Oprogramowanie NUUO + PC. Kamery megpikselowe kompaktowe, obrotowe, boxowe. Po³¹czenia pomiêdzy stacjami bazowymi - kabel œwiat³owodowy ULTIMODE UNI-4SM L7644. Po³¹czenie pomiêdzy kamerami IP i stacj¹ bazow¹ - bezprzewodowe punkty dostêpowe ULTIA 417SB N2330 oraz 319KC N2310. Kamera IP szybkoobrotowa Sunell 1.3MPix nr kat.: K1660 i System monitoringu sk³ada siê z 40 kamer IP szybkoobrotowych, 1.3MPix SN-IPS54/70DN/Z18W, zewnêtrznych, 1.3MPx CCD SN-IPR54/50DN z oœwietlaczem podczerwieni, oraz 2MPix SN-IPC54/12DN z obiektywami Clear HD, umieszczonych w obudowach Marathon z zamontowanymi oœwietlaczami podczerwieni Redbeam. Na system monitoringu sk³ada siê 10 stacji bazowych po³¹czonych z 4 kamerami (punkt-wioelopunkt) za pomoc¹ urz¹dzeñ ULTIA 417SB N2330 oraz ULTIA 319KC N2310. Nale y pamiêtaæ, e praca na kanale zajêtym lub s¹siednim do niego jest mo liwa, jednak e powoduje spadek szybkoœci dzia³ania sieci. Najbardziej niekorzystna jest praca sieci na kanale bezpoœrednio przylegaj¹cym do kana³u zajêtego przez inn¹ sieæ. Legenda: Przewód koncentryczny UTP System monitoringu sk³ada siê z 40 kamer IP szybkoobrotowych, 1.3MPix SN-IPS54/70DN/Z18W, zewnêtrznych, 1.3MPx CCD SN-IPR54/50DN z oœwietlaczem podczerwieni, oraz 2MPix SN-IPC54/12DN z obiektywami Clear HD, umieszczonych w obudowach Marathon z zamontowanymi oœwietlaczami podczerwieni Redbeam. Na system monitoringu sk³ada siê 10 stacji bazowych po³¹czonych z 4 kamerami (punkt-wioelopunkt) za pomoc¹ urz¹dzeñ ULTIA 417SB N2330 oraz ULTIA 319KC N2310. Nale y pamiêtaæ, e praca na kanale zajêtym lub s¹siednim do niego jest mo liwa, jednak e powoduje spadek szybkoœci dzia³ania sieci. Najbardziej niekorzystna jest praca sieci na kanale bezpoœrednio przylegaj¹cym do kana³u zajêtego przez inn¹ sieæ. 14 Ka da stacja bazowa po³¹czona jest media-konwerterem ULTIMODE M-207M L11521 z centrum monitoringu znajduj¹cego siê w Stra y Miejskiej, gdzie zosta³o umieszczonych 5 stanowisk operatorskich, oraz stanowisko do przygotowywania materia³ów dowodowych. Na ka dym stanowisku operatorskim zainstalowane jest 8 kana³owe oprogramowanie NUUO K4108, które s³u y do podgl¹du oraz rejestracji obrazu z kamer. Jednostka odpowiedzialna za przygotowywanie materia³ów dowodowych korzysta z darmowej aplikacji klienckiej i ma mo liwoœæ po³¹czenia siê z ka dym z 8 komputerów rejestruj¹cych, wyodrêbnienia z nich odpowiedniego fragmentu filmu, a nastêpnie przekazania go policji. Nagrania ze wzglêdów bezpieczeñstwa przechowywane s¹ prze okres 30 dni. W centrum monitoringu zatrudnionych jest 16 osób, pracuj¹cych w trójzmianowym trybie. adna z nich nie mia³ w przesz³oœci do czynienia z systemami monitoringu, ale po krótkim przeszkoleniu gotowi byli do wykonywania swoich obowi¹zków. Œwiat³owód Kamera kolorowa wandaloodporna V-CAM Cyfrowy rejestrator 8-kana³owy HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HFI-S + Kamera IP 2MPix Hikvision DS-2CD853F-E z obiektywem UltiEye 3-8mm, w obudowie Marathon MH-806/12 z do³¹czonym oœwietlaczem podczerwieni Rebeam 40 Switch inteligentny TP-LINK TL-SL5428E 24+4G 2xSFP RACK 11

12 PRO Adv. zaawans. pakiet softu, rozbudowany klient sieciowy, szukanie urz¹dzenia w sieci regulowany obiektyw drwxr-xr- sterowanie PTZ pulpit sterowniczy zaawans. zarz¹dzanie transmisja wizyjna transmisja po uprawnieniami bezprzewodowa œwiat³owodzie OSD menu OSD Optical Zoom zoom optyczny w kamerze Centrum niewielkiego, 20-tysiêcznego miasta. Starówka: rynek oraz przylegaj¹ce do niego ulice otwarte czêœciowo dla ruchu samochodowego. Lokalny oœrodek turystyczno handlowo rozrywkowy. Sklepy, nocne kluby, zabytkowe budynki. Monitoring centrum ma³ego miasta wersja analogowa Bezprzewodowy punkt dostêpowy ULTIA 319KC nr kat.: N2310 Kamera szybkoobrotowa PH-33 nr kat.: M1196 Kamera BOX Sunell SN-BXC0586DCN(II) (dzieñ/noc,, 690HTVL, Wide Dynamic Pixim, ICR, 0.06 lx) nr kat.: M11207 Obiektyw Tokina 3-8,2 mm F0,98 z korekcj¹ nr kat.: M2311 Monitoring s³u yæ ma podniesieniu bezpieczeñstwa na obszarze starego miasta. Jego obecnoœæ wspomóc maj¹ s³u by prewencyjne. Ci¹g³y nadzór o p e r a t o r a m a z a o w o c o w a æ n a t y c h m i a s t o w y m w y k r y c i e m nieprawid³owych zachowañ: bójek, aktów wandalizmu czy nieprawid³owego parkowania, natomiast nagrania maj¹ pomóc w póÿniejszym odnalezieniu kieszonkowców i sprawców drobnych kradzie y. Ze wzglêdu na rozleg³oœæ instalacji zdecydowano siê na oparcie monitoringu na systemie analogowym oferowanym przez firmê Hikvision, w po³¹czeniu z rozwi¹zaniem Ultimode oraz Ultiair. Na skrzy owaniach i w miejscach zwiêkszonej przestêpczoœci zamontowano kamery szybkoobrotowe. W pozosta³ych miejscach kamery stacjonarne w obudowach. Monitoring miejski to jeden z rodzajów instalacji, gdzie stosowane powinno byæ nagrywanie p³ynnego obrazu 25kl./s w najwy szej rozdzielczoœci 4CIF. Ze wzglêdu na najwy sz¹ wydajnoœæ zastosowano rejestrator Hikvision DS- 8116HFI-S. Zastosowano kamery obrotowe PH-33, które mog¹ wykonaæ 33x zoom optyczny. Ustawienie tras ruchu i presetów jest bardzo proste i nastêpuje przy u yciu rejestratora. Kamery SN-BXC0586DCN(II) z funkcj¹ znakomicie widz¹ w miejscach o bardzo s³abym oœwietleniu i s¹ odporne na oœlepienie reflektorami samochodów. Po³¹czenie kamer analogowych z wideo konwerterem - przewodów koncentrycznych CCTV CAMSET 100 PE M6103_200. Po³¹czenie systemu z centrum zarz¹dzaj¹cym - œwiat³owód jednomodowy ULTIMODE UNI-8SM L7648. Po³¹czenie miêdzy centrami dowodzenia - bezprzewodowe punkty dostêpowe ULTIA 319KC N2310/N2314. HIKVISION DS-8116HFI-S 16 kana³ów H.264 nr kat.: M78160 Pulpit sterowniczy Hikvision DS-1003 nr kat.: M77920 Wideo konwerter ULTIMODE V-216D nr kat.: L2921 Zewnêtrzna obudowa Marathon MH-806/12 nr kat.: M5406 Ze wzglêdu na to, i monitoring znajdowa³ siê w zaludnionej czêœci miejskiej, o dobrej infrastrukturze informatycznej i elektrycznej prowadzenie przewodów oraz znalezienie Ÿróde³ zasilania nie stanowi³o problemu. Ze wzglêdu na zabytkowy charakter niektórych budynków, wiêkszoœæ punktów obserwacyjnych zosta³a rozmieszczona na latarniach. Na terenie obszaru stworzono centralny punkt instalacji, gdzie doprowadzono wszystkie sygna³y: wideo oraz dla kamer szybkoobrotowych sygna³ steruj¹cy RS. Centrum monitoringu zosta³o usytuowane w siedzibie Stra y Miejskiej. Ze wzglêdu na odleg³oœæ oraz bezpieczeñstwo transmitowanych danych system i centrum monitoringu po³¹czono przy pomocy œwiat³owodu ULTIMODE UNI-8SM, wykorzystuj¹c do tego dwa zestawy wideo konwerterów ULTIMODE V-216D. Tor optyczny zakoñczony zosta³ przy pomocy mechanicznych spawów ULTIMODE FAST-MS1 L5550 oraz pigtaili ULTIMODE PG-51S L3551. Poprowadzony kabel œwiat³owodowy zawiera 8 w³ókien w standardzie G.652.d, dziêki czemu przysz³a rozbudowa monitoringu nie bêdzie stanowiæ problemu. W siedzibie Stra y Miejskiej ulokowano serwerowniê, gdzie w szafie rack 19' 22U zamontowano wideo konwertery oraz dwa rejestratory DS8116HFI-S. 12 W ka dym z nich zainstalowanych zosta³o 8 dysków twardych SATA 2TB AV-GP dedykowanych do CCTV, co pozwala na ci¹g³y zapis zdarzeñ z wszystkich kamer nawet przez 40 dni. Obraz wyœwietlany jest na du ych monitorach, a operator ma mo liwoœæ podgl¹du obrazu z kamer i sterowania nimi za pomoc¹ pulpitu sterowniczego dedykowanego do rejestratorów Hikvision 1003-KI. Oprócz operatora, obraz po sieci LAN dostêpny jest dla wybranych pracowników SM. Aby Policja uzyska³a dostêp do rejestratora, miêdzy jednostkami dowodzenia Sta y Miejskiej i Policji zestawiono dedykowane po³¹czenie przy pomocy bezprzewodowych punktów dostêpowych ULTIA 319KC. Dziêki temu Policja i Stra Miejska mog¹ niezale nie korzystaæ ze wszystkich funkcji monitoringu. CCTV. 13

KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV

KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV Europejski dystrybutor CCTV, LAN/WLAN, TV-SAT oraz producent anten telekomunikacyjnych, telewizyjnych i radiowych. Monitoring analogowy oraz cyfrowy w praktycznych przykładach Kraków

Bardziej szczegółowo

kamery IP oraz otwarte platformy systemowe

kamery IP oraz otwarte platformy systemowe SYSTEMY IP VIDEO kamery IP oraz otwarte platformy systemowe SYSTEMY IP (KAMERY IP-SYSTEM seria 1093, IP-PRO ORAZ HD-PRO) Systemy kamer IP-SYSTEM seria 1093, IP-PRO oraz HD-PRO to doskona³a alternatywa

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV

KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV KATALOG ROZWIĄZAŃ CCTV 2014 Kraków ul. Ciepłownicza 40 tel.: 12 644 29 13 Kielce ul. Źródłowa 2 tel.: 41 230 79 89 Warszawa al. Tysiąclecia 76G tel.: 22 666 000 3 Łódź ul. Brzeźna 3 tel.: 42 637 07 59

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s

Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s KAMERY IP Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s GV-BX110D - kompaktowa, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, C/CS DC, obiekt. 4mm GV-BX110D (4-9mm) - j.w. z obiektywem 4~9mm GV-BX110D

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 4-ro kanałowe. Mini rejestrator 4 kanałowy, HYBRYDOWY, ONVIF, 4x960H,

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 4-ro kanałowe. Mini rejestrator 4 kanałowy, HYBRYDOWY, ONVIF, 4x960H, MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy hybrydowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, 960H,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CCTV

KATALOG PRODUKTÓW CCTV KATALOG PRODUKTÓW CCTV 2012 1 NVR / HYBRYDY / HD-SDI / EFFIO 960H / PROFESJONALNE NVR BCS-NVR6000 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy BCS-NVR3804/3808/3816 4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7608NI-E2/8P/A Cena : 1.360,00 zł (netto) 1.672,80 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI maks. rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CCTV HD / IP

Rozwiązania CCTV HD / IP Rozwiązania CCTV HD / IP SYSTEMY REJESTRACJI......W CZASIE RZECZYWISTYM 1 NVR NVR Super NVR BCS-NVR12816/-D/-DR 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy 3U Seria Rejestratorów Stacjonarnych 5 MP BCS-NVR32165M/-D/-DR

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

801,86 zł CENA NETTO TYP ZDJĘCIE OPIS KAMERY, ALARMY, ŚWIATŁOWODY, TELEFONY, SERWIS, KONSERWACJE 1. HYU-206

801,86 zł CENA NETTO TYP ZDJĘCIE OPIS KAMERY, ALARMY, ŚWIATŁOWODY, TELEFONY, SERWIS, KONSERWACJE 1. HYU-206 Najwyższej klasy urządzenia marki HYUNDAI do monitoringu IP, telewizji przemysłowej 4in1 CVBS/AHD/HDTVI/HDCVI Rejestratory - Kamery Akcesoria Telewizja Przemysłowa IP TYP ZDJĘCIE OPIS Rejestrator sieciowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4, HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7608NI-E2/A Cena : 798,00 zł (netto) 981,54 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD 2 KAMERY URMET AHD 720p Kamery URMET seria 1092 AHD 720p to wysokiej klasy kamery przeznaczone do szybkiego i łatwego montażu. Analogowa transmisja sygnału

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Hikvision (Rejestratory IP, Hybrydowe, Akcesoria) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HikVision Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 06-10-2017

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy 8 x PoE TIANDY TC-NR4008M7-P2

Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy 8 x PoE TIANDY TC-NR4008M7-P2 www.genway.pl Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy 8 x PoE TIANDY TC-NR4008M7-P2 Nr ref.: 4510 Obraz w rozdzielczości FULL HD Podgląd obrazu na żywo w rozdzielczości 1080p przez port HDMI lub VGA. Obsługa

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Video rejestratory trasy

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Video rejestratory trasy MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD, HD, rejestrator trasy, samochodowa CZARNA

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7616HI-ST Cena : 2.253,00 zł (netto) 2.771,19 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy PoE TIANDY TC- NR1008M7-P2

Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy PoE TIANDY TC- NR1008M7-P2 www.genway.pl Rejestrator sieciowy IP 8 kanałowy PoE TIANDY TC- NR1008M7-P2 Nr ref.: 3480 3NVR - Rejestrator IP / 1U / 8 kanałów / 4 Mpix / 8 x PoE / 2x SATA max 6 TB / ONVIF / IVA / Plug & Play Charakterystyka:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8, rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Infolinia:

Infolinia: VOBNVR4004 Rejestrator NVR OPTIVA, 4x kam. IP, VGA/HDMI, pasmo 25 Systemy Telewizji Dozorowej IP -> Rejestratory sieciowe -> NVR 4 kanałowe Cechy charakterystyczne Obsługa do 4 kamer 720p Pasmo dla kamer

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Systemy telewizji przemysłowej CCTV Systemy telewizji przemysłowej CCTV Telewizja Przemysłowa oraz IP Kamery. Systemy telewizji przemysłowej powstawały już 30 lat temu i przez ten czas bardzo ewaluowały zarówno pod względem jakości generowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl Rozwiązania monitoringu Kamery Kamery speeddome Rejestratory NVR Monitory Akcesoria Rozwiązania monitoringu Rozwiązania sieciowe ReviZOOM zapewniają monitoring w technologii. W odróżnieniu od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Everfocus EHN3200 Cena : 1.987,00 zł (netto) 2.444,01 zł (brutto) Producent : EverFocus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 15-11-2017

Bardziej szczegółowo

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB,

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P, zegarek z kamerą, CLOCK WI-FI Camera

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P, zegarek z kamerą, CLOCK WI-FI Camera MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo