MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7"

Transkrypt

1 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. Zasady oceniania Za rozwi zanie zada z arkusza I mo na uzyska maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest cis ym wzorcem sformu owania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zada zamkni tych). Za odpowiedzi do poszczególnych zada przyznaje si wy cznie pe ne punkty. Za zadania otwarte, za które mo na przyzna tylko jeden punkt, przyznaje si punkt wy cznie za odpowied w pe ni poprawn. Za zadania otwarte, za które mo na przyzna wi cej ni jeden punkt, przyznaje si tyle punktów, ile prawid owych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem w modelu, przedstawi zdaj cy. Je eli podano wi cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni wynika to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w poleceniu. Je eli podane w odpowiedzi informacje wiadcz o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczaj udzielonej prawid owej odpowiedzi lub zawieraj b d merytoryczny, odpowied tak nale y oceni na zero punktów. Uwagi do zapisu modelu: Odpowiedzi alternatywne (tylko jedna z nich podlega ocenie) oddzielone s od siebie uko nikami (/), np.: ruch ko czyn /ruch i w ocenie s równowa ne. Sformu owanie zapisane w nawiasach nie jest wymagane w odpowiedzi. Jego umieszczenie w odpowiedzi nie ma wp ywu na ocen. Numer zadania Oczekiwana odpowied Za ka de z dwóch prawid owe przyporz dkowanie po pkt. mi sie szkieletowy B, gruczo ojowy C / D / C,D Za podanie prawid owej nazwy: w troba pkt. Za trafne wyja nienie (jednej z trzech podanych funkcji) pkt. - Filtr wychwytuje z krwi substancje szkodliwe (i przekszta ca je w oboj tne). - Magazyn gromadzi zapasy wielu substancji / gromadzi: sole mineralne / witaminy (B, A, D) / glikogen. - Funkcja wydzielnicza wydziela ó. Maksymalna punktacja za zadanie UWAGI strona z 7

2 3 Za podanie ka dej z dwóch trafnie okre lonych wad wraz z prawid owym uzasadnieniem po pkt. - Spo ywanie zbyt ma ych ilo ci warzyw i owoców mo e by przyczyn chorób uk adu pokarmowego (np. grubego jelita) / niedoboru witamin. - Spo ywanie zbyt ma ej ilo ci b onnika przyczyn chorób uk adu pokarmowego (np. grubego jelita) / nowotworu grubego jelita - Spo ywanie zbyt du ej ilo ci t uszczów zwierz cych mo e by przyczyn oty o ci / chorób uk adu krwiono nego / mia d ycy / nowotworów / nadci nienia. - Spo ywanie zbyt du ej ilo ci s odyczy mo e by przyczyn oty o ci / chorób uk adu krwiono nego / próchnicy. 4 Za sformu owanie ka dej z dwóch trafnych zale no ci po pkt. Przyk ady zale no ci mi dzy ilo ci zu ywanej energii a wiekiem: Wraz z wiekiem zmienia si ilo zu ywanej energii. W wieku niemowl cym p e nie ma wp ywu na zu ycie energii. Przyk ady zale no ci mi dzy ilo ci zu ywanej energii a p ci : Kobiety zu ywaj mniej energii (na dob ) ni m czy ni. 5 Za podanie ka dego z dwóch trafnych argumentów po pkt. - Ryby morskie zawieraj nienasycone kwasy t uszczowe, których spo ywanie zmniejsza ryzyko chorób serca / uk adu kr enia / obni a ci nienie krwi. - Ryby morskie zawieraj bia ka, które mog by atwo przyswajane przez organizm cz owieka, s u c jako materia budulcowy. - Poprzez zawarto kwasów omega-3 mi so ryb zapobiega zmianom mia d ycowym. 6 Za podanie ka dej z dwóch cech budowy o dka wraz z trafnym uzasadnieniem po pkt. - W jego b onie luzowej s gruczo y wydzielaj ce proenzym pepsynogen. - Ma ciany zbudowane z mi ni g adkich / ma grube ciany, których skurcze umo liwiaj mieszanie i przesuwanie tre ci pokarmowej. - W jego b onie luzowej s gruczo y produkuj ce kwas solny zakwaszaj cy tre pokarmow / umo liwiaj cy trawienie bia ek w o dku / umo liwiaj cy dzia anie enzymu trawi cego bia ka/ dzia aj cy bakteriobójczo. Dopuszcza si przyk ad podania zale no ci w formie opisu. Dopuszcza si odpowied : spo ywanie ryb redukuje wysoki poziom cholesterolu. strona z 7

3 7 Za podanie prawid owej nazwy witaminy: witamina A pkt. Za podanie trafnego przyk adu pkt. - Wzbogacenie diety w marchew / pomidory / morele / brzoskwinie / papryka /natka pietruszki / szpinak. - Wzbogacenie diety w jaja / w trob / tran / sery / mas o / mleko. 8 Za trafny wybór ka dej z dwóch dyscyplin po pkt. Odp. C, E. 9 Za podanie, e jest to stwierdzenie prawdziwe wraz z trafnym argumentem pkt. Jest to prawda, poniewa pocenie si i parowanie z dróg oddechowych jest wa nym czynnikiem reguluj cym temperatur cia a. Tak, gdy cz owiek np. poc c si chroni swój organizm przed przegrzaniem. Proces pocenia si jest korzystny, gdy pozwala on na regulowanie temperatury cia a przez organizm. 0 Za trafne wyja nienie uwzgl dniaj ce pobudzenie o rodka oddechowego pkt oraz informacj, o pobudzeniu mi ni oddechowych pkt. Przyk ad: Wzrost st enia dwutlenku w gla we krwi pobudza o rodek oddechowy (w rdzeniu przed u onym) ( pkt) do wysy ania impulsów do mi ni mi dzy ebrowych / mi ni oddechowych powoduj c ich cz ste skurcze ( pkt). Za ka dy z dwóch trafnych argumentów po pkt. - Znaczna nadwaga mo e by przyczyn mia d ycy, a to mo e wywo a zawa. - Palenie papierosów powoduje zaburzenie regularnej pracy serca / znacznie zwi ksza wahania t tna, (co przy mia d ycy mo e wywo a zawa ). Za trafny wybór odpowiedzi C pkt: 3 Za trafny wybór ka dego z dwóch sposobów B, E po pkt. Uwzgl dniany jest tylko przyk ad produktu a nie nazwa grupy produktów np. nabia Nie zaliczany jest sam przyk ad produktu bez wymienienia prawid owej witaminy Odpowied musi zawiera element oceny. Nie dopuszcza si odpowiedzi uwzgl dniaj cej wysy anie impulsów tylko do przepony. strona 3 z 7

4 4 Za stwierdzenie, e jest to zdanie b dne wraz z podaniem trafnego argumentu pkt. Jest to zdanie b dne, gdy potencja czynno ciowy powstaje tylko pod wp ywem bod ców o okre lonej sile / bod ców progowych / ponadprogowych. Nie jest to prawda, poniewa bod ce podprogowe nie powoduj powstania potencja u czynno ciowego komórki. Nie ka dy bodziec powoduje powstanie potencja u czynno ciowego, gdy nie powoduj go bod ce podprogowe. 5 Za prawid owe wpisanie obu oznacze pkt. Serce S o dek P 6 Za w pe ni poprawny zapis kolejno ci pkt. 6,, 5, 3, 4, 7 Za trafne wyja nienie pkt. Ilo moczu wydalana przy podwy szonej temperaturze organizmu jest mniejsza, bowiem ta temperatura cia a wp ywa na zwi kszenie ilo ci wydzielanego potu. Przy podwy szonej temperaturze organizmu zwi ksza si wydzielanie wazopresyny co wzmaga wch anianie zwrotne wody i powoduje zmniejszenie obj to ci wydalanego moczu.. 8 Za ka de z trzech prawid owych uzupe nie po pkt.. trzustka. glukagon 3. rozk ad glikogenu / uwalnianie glukozy do krwi 9 Za okre lenie prawid owej zmiany pkt: Nast pi wzrost ponad norm poziomu krwinek bia ych / leukocytów / granulocytów oboj tnoch onnych / neutrofili. Polega na leukocytozie. 0 Za podanie ka dego z dwóch trafnych przyk adów po pkt. rodki dopinguj ce mog powodowa przerost mi nia sercowego. U kobiet, które stosuj doping przez d ugi okres czasu pojawiaj si drugorz dowe cechy p ciowe m skie. Odpowied musi zawiera element oceny. 3 strona 4 z 7

5 Za ywanie rodków narkotycznych / przeciwbólowych zwi ksza ryzyko uzale nienia si od nich (fizycznego i psychicznego) / zwi ksza agresj. Za w ca o ci prawid owy opis pkt. Przyk ad: EPO poprzez wp yw na produkcj erytrocytów zwi ksza mo liwo dotlenienia organizmu przez co podwy sza jego sprawno fizyczn / wydolno fizyczn. Za poprawne zaplanowanie czynno ci ucznia pkt. Umieszczenie obu surowic na szkie ku podstawowym ( pkt). Pobranie krwi przez nak ucie ig (opuszka palca) i umieszczenie po kropli w obu miejscach gdzie znajduj si surowice. ( pkt) i obserwacja, reakcji aglutynacji. Za prawid owe okre lenie grupy krwi: B pkt. 3 Uwaga: Mo liwe jest przyj cie odwrotnej kolejno ci, czyli najpierw pobranie krwi i umieszczenie po kropli w dwóch miejscach na szkie ku podstawowym a nast pnie dodanie do ka dej kropli okre lonej surowicy. 3 Za stwierdzenie, e doniesienie to jest fa szywe wraz ze sformu owaniem trafnego argumentu pkt. Zespó Downa jest chorob genetyczn / trisomia chromosomu, polegaj c na obecno ci dodatkowego chromosomu i nie da si jej leczy za pomoc szczepienia. Doniesienie jest fa szywe. Nie mo na wyprodukowa szczepionki przeciwko zespo owi Downa, poniewa jest to choroba genetyczna, a nie infekcyjna. 4 Za podanie prawid owej liczby: pkt. 5 Za prawid owe uzupe nienie a cucha DNA pkt. DNA: TAC-GTTA-GGG-GTTA-CCC Za ka dy z dwóch w ca o ci prawid owo przedstawionych zapisów sekwencji RNA po pkt. pre mrna: AUG-CAAU-CCC- CAAU -GGG ( pkt) mrna: AUG CCC GGG ( pkt) 3 Odpowied musi zawiera element oceny. strona 5 z 7

6 6 Za podanie prawid owej cechy pkt. Obecno bródki. Du a / zaokr glona mózgoczaszka. Ma a twarzoczaszka. Sp aszczenie trzewioczaszki. Zredukowane k y w uz bieniu. Wysoka ko nosowa. Brak wa ów nadoczodo owych. 7 Za podanie trafnego uzasadnienia pkt. Przyk ad: Poniewa w tym typie oddzia ywa, ka da z populacji dzia a na szkod tej drugiej (w wyniku czego nast puje os abienie obu populacji lub wyparcie populacji s abszej). Za podanie trafnego przyk adu pkt. Konkurencja o dost p do wiat a np. ró nych gatunków drzew w lesie. Konkurencja o pokarm np. ro lino erców. Konkurencja o pokarm np. drapie ników. Konkurencja ro lin uprawnych i chwastów. Konkurencja dwóch gatunków o t sam nisz ekologiczn np. szczur niady i szczur w drowny. 8 Za przedstawienie w poprawnego sposobu dokumentowania spostrze e zwieraj cego informacje o miejscu i wielko ci pnia d bu po pkt. Zanotowanie miejsca / opis lokalizacji obiektu. ( pkt) Zmierzenie i podanie wymiarów obwodu pnia drzewa / wykonanie zdj cia d bu tak aby mo na by o oceni jego wielko. ( pkt) 9 Za podanie ka dej z dwóch logicznie uzasadnionej korzy ci po pkt. (Wykorzystanie na szerok skal tworzywa wytwarzanego przez bakterie) podatno na biodegradacj tych tworzyw skraca ich czas obecno ci w rodowisku / zalegania na wysypiskach mieci. Wytwarzanie tworzywa przez bakterie pozwoli oszcz dza kurcz ce si zapasy ropy naftowej. Nie s uznawane cechy czaszki pawiana np. wystaj ce k y strona 6 z 7

7 Egzamin maturalny z biologii strona 7 z 7

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Miko aj Wild Przes anki zado uczynienia pieni nego za krzywd zwi zan z uszkodzeniem cia a lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce s dowej Warszawa 2011 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo