SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C WARSZAWA NIP REGON Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października 2014 r. przekazano drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S193 w dniu 8 października 2014 r. z sygnaturą PL. W dniu 8 października 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej W okresie trwającym do upływu terminu składania ofert, zostaje udostępniona na stronie internetowej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA uwzględniająca zmiany jej treści, wprowadzone w dniach 20, 21 października 2014 r. zwana dalej także SIWZ, na DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie 8 części zamówienia (ZADANIA 1-8) Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 11:00 1

2 SIWZ 0. Postanowienia ogólne 0.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (ROZPORZĄDZENIE - Dz.U. poz.231) 0.2. WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę za wykonanie nw. części zamówienia (ZADANIA), dotyczącej dostawy wszystkich elementów opisanych w zestawieniu, zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 1 <OFERTA>): ZADANIE 1. serwery z oprogramowaniem - 3 szt. i systemem operacyjnym - 1 szt.; ZADANIE 2. urządzenie komputerowe z oprogramowaniem, służące do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w sieci zlokalizowanej w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO - 1 kpl.; ZADANIE 3. zestawy komputerowe kpl. z których każdy zawiera komputer osobisty z oprogramowaniem, klawiaturę i myszkę komputerową oraz monitor ekranowy LCD 22 ; ZADANIE 4. przełącznik zarządzalny do obsługi komunikacji sieci komputerowej skonfigurowanej u ZAMAWIAJĄCEGO - 1 szt.; ZADANIE 5. serwery - 2 szt.; ZADANIE 6. komputery przenośne (laptopy) 15,6 z oprogramowaniem - 11 szt.; ZADANIE 7. urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne - 8 szt.; ZADANIE 8. laptop i inne urządzenia komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt. co nie ogranicza WYKONAWCY do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w całości (ZADANIA 1-8) albo tylko wybranych części, np. ZADANIE 1 lub ZADANIE 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c PZP WYKONAWCA ubiegający się o udzielenia zamówienia (jego części) zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości: część zamówienia wadium słownie złotych ZADANIE PLN piętnaście tysięcy ZADANIE PLN osiem tysięcy ZADANIE PLN sześć tysięcy ZADANIE PLN dwa tysiące ZADANIE PLN jeden tysiąc ZADANIA: PLN - brak wadium odpowiednio do części zamówienia, której dotyczy każda oferta częściowa złożona przez WYKONAWCĘ, z wyjątkiem ZADAŃ W przypadku złożenia ofert przez jednego WYKONAWCĘ na wszystkie części zamówienia (ZADANIA 1-8) całkowite wadium wynosi PLN. Tak samo w przypadku złożenia ofert przez jednego WYKONAWCĘ na ZADANIA 1-5 całkowite wadium wynosi PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO NRB poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancje bankowe gwarancje ubezpieczeniowe poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 PZP. Dodatkowe informacje w pkt 3.5. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku ZAMAWIAJĄCEGO, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą, który upływa 10 stycznia 2015 r. Zasady zwrotu wadium regulują przepisy art. 46 ust. 1, 2, 4 PZP. Zatrzymanie wadium przez ZAMAWIAJĄCEGO następuje w okolicznościach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP, na wykonanie dostaw w przedmiocie zamówienia. Nie przewiduje się także istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY realizującego zamówienie w całości lub w części. 2

3 SIWZ 0.5. WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia, sposób i terminy jego wykonania Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca dostarczenie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz wykonanie usług towarzyszących dostawom w zakresie sprzętu i urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, których wymagane parametry techniczne, gwarancyjne i serwisowe określono szczegółowo w odpowiednich dla ZADAŃ zestawieniach zawartych w pkt 1-8 załącznika nr 1 <OFERTA>. Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby każdy element przedmiotu dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, spełniający wszystkie wymagania określone w ww. zestawieniach i dobrej jakości. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): ZADANIE 1. ( serwery, systemy operacyjne, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 2. ( nadmiarowa macierz niezależnych dysków RAID, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 3. ( komputery osobiste, komputery biurkowe, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe, monitory ekranowe, systemy operacyjne); ZADANIE 4. ( urządzenia sieciowe, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 5. ( serwery, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 7. ( drukarki laserowe, skanery komputerowe, fotokopiarki, telefaksy); ZADANIA: ( komputery przenośne, komputery osobiste, systemy operacyjne) Termin dostawy dotyczący każdej części zamówienia (ZADANIA) wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. WYKONAWCY, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać odpowiednie: wiedzę, doświadczenie oraz status ekonomiczny i finansowy, a także dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami szczegółowymi: 2.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, co wyraża się poprzez prowadzenie zarejestrowanej działalności w zakresie dostaw oraz usług towarzyszących dostawom objętych przedmiotem zamówienia; ocena spełniania tego warunku - na podstawie dokumentów określonych w pkt (nie dotyczy ZADAŃ: ) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaoferowanej części zamówienia, co wyraża się poprzez należyte wykonanie w okresie od 11 listopada 2011 r. do 11 listopada 2014 r.: a) (dotyczy ZADANIA 1.) dostaw serwerów komputerowych lub sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 36 miesięcy; 3

4 SIWZ b) (dotyczy ZADANIA 2.) dostaw nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID), każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy; c) (dotyczy ZADANIA 3.) co najmniej dwóch dostaw komputerów osobistych stacjonarnych, każda dostawa o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN brutto; d) (dotyczy ZADANIA 4.) dostaw urządzeń sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy; e) (dotyczy ZADANIA 5.) dostaw serwerów komputerowych lub sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy. Ocena spełniania każdego z ww. warunków dokonana będzie odpowiednio do zaoferowanej części zamówienia (ZADANIA) na podstawie dostaw (umów) wykazanych w dokumentacji ofertowej (załącznik nr 3) oraz dokumentów, które WYKONAWCA załączył do <WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW>, dowodzących, że dostawy oraz serwis gwarancyjny, w ramach poszczególnych umów zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ww. warunek zostanie spełniony wtedy, gdy dowolni uczestnicy konsorcjum wykażą łączne spełnienie warunku ustalonego odpowiednio dla złożonej wspólnie oferty. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Dokumenty, w tym oświadczenia, wymagane do złożenia w terminie składania ofert 3.1. <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierająca ryczałtową wartość brutto, obliczoną w sposób opisany w pkt 4 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług. WYKONAWCA podaje w formularzu <OFERTY> główne parametry techniczne i gwarancyjne oferowanego elementu dostawy, jego typ/model oraz nazwę producenta lub nazwę handlową oferowanego elementu. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO dla poszczególnych części zamówienia (ZADAŃ) WYKONAWCA przedstawia wraz z <OFERTĄ> opisy, zawierające informacje i dane techniczne, dotyczące zaoferowanych przedmiotów dostawy. Zbiorcze lub indywidualne specyfikacje należy przedłożyć w sposób umożliwiający identyfikację źródła ich pochodzenia, np. potwierdzona za zgodność oficjalna karta specyfikacji lub wydruk ze strony internetowej producenta z podaniem adresu tej strony. W odniesieniu do serwerów oferowanych w ramach ZADAŃ oraz komputerów oferowanych w ramach ZADAŃ wymaga się także załączenia zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta serwera lub komputera z systemem zapewnienia jakości, opartym na odpowiednich normach europejskich, np. ISO <OŚWIADCZENIA: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu>, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ, który oferuje wykonanie ZADANIA 1. lub ZADANIA 2. lub ZADANIA 3. lub ZADANIA 4. lub ZADANIA 5. warunków ustalonych odpowiednio do tych części zamówienia w pkt 2.2 w związku z art. 22 ust.1 PZP, WYKONAWCA składa sporządzony według wzoru załącznika nr 3 <WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW>; do WYKAZU należy załączyć dowody określone w 1 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA, które potwierdzają, że wykazane dostawy/usługi zostały należycie wykonane w ww. okresie lub są wykonywane należycie w przypadku umów niezakończonych do 11 listopada 2014 r. 4

5 SIWZ 3.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, oprócz oświadczeń określonych w pkt 3.2 WYKONAWCA składa także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenia właściwych: naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia/potwierdzenia, że WYKONAWCA uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Potwierdzenie wniesienia wadium wymaganego na zasadach ustalonych w pkt 0.3 następuje poprzez zamieszczenie w dokumentacji ofertowej odpowiedniego dokumentu. W przypadkach gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, WYKONAWCA załącza oryginał odpowiedniej gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. W przypadku wpłacenia wadium przelewem wystarczające jest zamieszczenie w treści wzorcowego załącznika nr 1 <OFERTA> informacji o wpłaceniu wadium Jeżeli, w przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, WYKONAWCA składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.a, b, d, składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a także dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.c, e, składa zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.a-e, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji WYKONAWCY, złożone 5

6 SIWZ przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA załącza pełnomocnictwo (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków ustalonych w pkt 2, bądź nie spełni postanowień pkt 8.2 dotyczących dokumentów określonych w pkt lub złoży (zawrze w dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt 8.5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, a zwłaszcza postanowieniom pkt 3.1 w związku z pkt 1, albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, np. z powodu niezłożenia przez WYKONAWCĘ (pomimo wezwania opisanego w pkt 8.2) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.8. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt Sposób obliczenia i podania ceny Oferując realizację dostawy w ramach ZADANIA WYKONAWCA wypełnia odpowiednią część załącznika nr 1 <OFERTA> pkt 1-8 podając dla wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM (ofertą częściową) typ / model i producenta oraz ceny jednostkowe netto i wartości brutto poszczególnych elementów dostawy. Cenę oferty częściowej (ZADANIA) stanowi wartość brutto wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM (ofertą częściową), którą należy także wpisać słownie. Wszystkie ceny i wartości należy określić w złotych (PLN) i ewentualnie groszach. W ramach ceny należy uwzględnić wszystkie koszty oraz należne opłaty i podatki, w szczególności z tytułu produkcji lub nabycia, transportu, ubezpieczenia, usług towarzyszących dostawom, podatku od towarów i usług oraz ewentualne rabaty, dotyczące wykonania zamówienia (jego części tj. ZADANIA) zestawionego w pkt 1-8 załącznika nr 1 <OFERTA>. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów 5.1. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień SIWZ. WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę sprzedaży wraz z dostarczeniem do lokalu ZAMAWIAJĄCEGO elementów objętych jednym ZADANIEM oraz wykonaniem usług wymaganych w ramach danej dostawy. Powyższe nie ogranicza możliwości złożenia przez tego samego WYKONAWCĘ ofert częściowych na wszystkie części zamówienia (ZADANIA). Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty w zakresie jednej części (ZADANIA) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego WYKONAWCĘ na to ZADANIE Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami pkt 3 WYKONAWCA składa w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta albo pełnomocnika WYKONAWCY WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie 6

7 SIWZ zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób, którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie zastrzeżenia i oświadczenia, dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy czym WYKONAWCA nigdy nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystym opakowaniu w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę, imię i nazwisko), adres siedziby (miejsce i adres zamieszkania) WYKONAWCY i opis: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 08 Kancelaria Główna) DOKUMENTACJA OFERTOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (Numer sprawy: UR.GDG.DGZ SC) Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 12 listopada 2014 r. W przypadku dostarczenia później niż w dniu 12 listopada 2014 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.6. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.3, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.5, z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami 6.1. Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Głównej URPLWMiPB w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C, pokój 08, w terminie upływającym w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, które nie są <OFERTĄ>, pod warunkiem, że WYKONAWCA opatrzy je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej odpowiednie ogłoszenie ZAMAWIAJĄCY może przedłużyć termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi. 7

8 SIWZ 6.6. Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1 z zastrzeżeniem postanowień pkt , zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą 7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt 5.3 i 5.6 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania W dniu 12 listopada 2014 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 108) o godzinie 11:00 rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi dokumentami Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości dla wszystkich części (ZADAŃ). Po otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach w odniesieniu do wyodrębnionych części (ZADAŃ): nazwy (firmy) oraz adresy WYKONAWCÓW informacje dotyczące łącznej ceny (wartości brutto), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaże niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt , WYKONAWCA jest związany każdą ofertą częściową w okresie upływającym w dniu 10 stycznia 2015 r WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia w formie wyroku / postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób oceny i kryterium prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej 8.1. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub wątpliwa co do jej prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ w związku z art. 22 ust. 1 PZP; 8