SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C WARSZAWA NIP REGON Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października 2014 r. przekazano drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S193 w dniu 8 października 2014 r. z sygnaturą PL. W dniu 8 października 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej W okresie trwającym do upływu terminu składania ofert, zostaje udostępniona na stronie internetowej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA uwzględniająca zmiany jej treści, wprowadzone w dniach 20, 21 października 2014 r. zwana dalej także SIWZ, na DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie 8 części zamówienia (ZADANIA 1-8) Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 11:00 1

2 SIWZ 0. Postanowienia ogólne 0.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (ROZPORZĄDZENIE - Dz.U. poz.231) 0.2. WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę za wykonanie nw. części zamówienia (ZADANIA), dotyczącej dostawy wszystkich elementów opisanych w zestawieniu, zawartym w formularzu cenowym (załącznik nr 1 <OFERTA>): ZADANIE 1. serwery z oprogramowaniem - 3 szt. i systemem operacyjnym - 1 szt.; ZADANIE 2. urządzenie komputerowe z oprogramowaniem, służące do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w sieci zlokalizowanej w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO - 1 kpl.; ZADANIE 3. zestawy komputerowe kpl. z których każdy zawiera komputer osobisty z oprogramowaniem, klawiaturę i myszkę komputerową oraz monitor ekranowy LCD 22 ; ZADANIE 4. przełącznik zarządzalny do obsługi komunikacji sieci komputerowej skonfigurowanej u ZAMAWIAJĄCEGO - 1 szt.; ZADANIE 5. serwery - 2 szt.; ZADANIE 6. komputery przenośne (laptopy) 15,6 z oprogramowaniem - 11 szt.; ZADANIE 7. urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne - 8 szt.; ZADANIE 8. laptop i inne urządzenia komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt. co nie ogranicza WYKONAWCY do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w całości (ZADANIA 1-8) albo tylko wybranych części, np. ZADANIE 1 lub ZADANIE 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c PZP WYKONAWCA ubiegający się o udzielenia zamówienia (jego części) zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości: część zamówienia wadium słownie złotych ZADANIE PLN piętnaście tysięcy ZADANIE PLN osiem tysięcy ZADANIE PLN sześć tysięcy ZADANIE PLN dwa tysiące ZADANIE PLN jeden tysiąc ZADANIA: PLN - brak wadium odpowiednio do części zamówienia, której dotyczy każda oferta częściowa złożona przez WYKONAWCĘ, z wyjątkiem ZADAŃ W przypadku złożenia ofert przez jednego WYKONAWCĘ na wszystkie części zamówienia (ZADANIA 1-8) całkowite wadium wynosi PLN. Tak samo w przypadku złożenia ofert przez jednego WYKONAWCĘ na ZADANIA 1-5 całkowite wadium wynosi PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO NRB poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancje bankowe gwarancje ubezpieczeniowe poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 PZP. Dodatkowe informacje w pkt 3.5. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku ZAMAWIAJĄCEGO, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą, który upływa 10 stycznia 2015 r. Zasady zwrotu wadium regulują przepisy art. 46 ust. 1, 2, 4 PZP. Zatrzymanie wadium przez ZAMAWIAJĄCEGO następuje w okolicznościach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP, na wykonanie dostaw w przedmiocie zamówienia. Nie przewiduje się także istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY realizującego zamówienie w całości lub w części. 2

3 SIWZ 0.5. WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia, sposób i terminy jego wykonania Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca dostarczenie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz wykonanie usług towarzyszących dostawom w zakresie sprzętu i urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, których wymagane parametry techniczne, gwarancyjne i serwisowe określono szczegółowo w odpowiednich dla ZADAŃ zestawieniach zawartych w pkt 1-8 załącznika nr 1 <OFERTA>. Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby każdy element przedmiotu dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, spełniający wszystkie wymagania określone w ww. zestawieniach i dobrej jakości. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): ZADANIE 1. ( serwery, systemy operacyjne, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 2. ( nadmiarowa macierz niezależnych dysków RAID, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 3. ( komputery osobiste, komputery biurkowe, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe, monitory ekranowe, systemy operacyjne); ZADANIE 4. ( urządzenia sieciowe, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 5. ( serwery, usługi w zakresie wsparcia technicznego); ZADANIE 7. ( drukarki laserowe, skanery komputerowe, fotokopiarki, telefaksy); ZADANIA: ( komputery przenośne, komputery osobiste, systemy operacyjne) Termin dostawy dotyczący każdej części zamówienia (ZADANIA) wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. WYKONAWCY, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać odpowiednie: wiedzę, doświadczenie oraz status ekonomiczny i finansowy, a także dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami szczegółowymi: 2.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, co wyraża się poprzez prowadzenie zarejestrowanej działalności w zakresie dostaw oraz usług towarzyszących dostawom objętych przedmiotem zamówienia; ocena spełniania tego warunku - na podstawie dokumentów określonych w pkt (nie dotyczy ZADAŃ: ) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaoferowanej części zamówienia, co wyraża się poprzez należyte wykonanie w okresie od 11 listopada 2011 r. do 11 listopada 2014 r.: a) (dotyczy ZADANIA 1.) dostaw serwerów komputerowych lub sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 36 miesięcy; 3

4 SIWZ b) (dotyczy ZADANIA 2.) dostaw nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID), każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy; c) (dotyczy ZADANIA 3.) co najmniej dwóch dostaw komputerów osobistych stacjonarnych, każda dostawa o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN brutto; d) (dotyczy ZADANIA 4.) dostaw urządzeń sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy; e) (dotyczy ZADANIA 5.) dostaw serwerów komputerowych lub sieciowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, wraz z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania, co dotyczy co najmniej dwóch dostaw, w ramach których wykonywany był serwis gwarancyjny trwający dla każdej dostawy nie krócej niż 12 miesięcy. Ocena spełniania każdego z ww. warunków dokonana będzie odpowiednio do zaoferowanej części zamówienia (ZADANIA) na podstawie dostaw (umów) wykazanych w dokumentacji ofertowej (załącznik nr 3) oraz dokumentów, które WYKONAWCA załączył do <WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW>, dowodzących, że dostawy oraz serwis gwarancyjny, w ramach poszczególnych umów zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ww. warunek zostanie spełniony wtedy, gdy dowolni uczestnicy konsorcjum wykażą łączne spełnienie warunku ustalonego odpowiednio dla złożonej wspólnie oferty. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Dokumenty, w tym oświadczenia, wymagane do złożenia w terminie składania ofert 3.1. <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierająca ryczałtową wartość brutto, obliczoną w sposób opisany w pkt 4 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług. WYKONAWCA podaje w formularzu <OFERTY> główne parametry techniczne i gwarancyjne oferowanego elementu dostawy, jego typ/model oraz nazwę producenta lub nazwę handlową oferowanego elementu. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO dla poszczególnych części zamówienia (ZADAŃ) WYKONAWCA przedstawia wraz z <OFERTĄ> opisy, zawierające informacje i dane techniczne, dotyczące zaoferowanych przedmiotów dostawy. Zbiorcze lub indywidualne specyfikacje należy przedłożyć w sposób umożliwiający identyfikację źródła ich pochodzenia, np. potwierdzona za zgodność oficjalna karta specyfikacji lub wydruk ze strony internetowej producenta z podaniem adresu tej strony. W odniesieniu do serwerów oferowanych w ramach ZADAŃ oraz komputerów oferowanych w ramach ZADAŃ wymaga się także załączenia zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta serwera lub komputera z systemem zapewnienia jakości, opartym na odpowiednich normach europejskich, np. ISO <OŚWIADCZENIA: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu>, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ, który oferuje wykonanie ZADANIA 1. lub ZADANIA 2. lub ZADANIA 3. lub ZADANIA 4. lub ZADANIA 5. warunków ustalonych odpowiednio do tych części zamówienia w pkt 2.2 w związku z art. 22 ust.1 PZP, WYKONAWCA składa sporządzony według wzoru załącznika nr 3 <WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW>; do WYKAZU należy załączyć dowody określone w 1 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA, które potwierdzają, że wykazane dostawy/usługi zostały należycie wykonane w ww. okresie lub są wykonywane należycie w przypadku umów niezakończonych do 11 listopada 2014 r. 4

5 SIWZ 3.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, oprócz oświadczeń określonych w pkt 3.2 WYKONAWCA składa także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenia właściwych: naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia/potwierdzenia, że WYKONAWCA uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Potwierdzenie wniesienia wadium wymaganego na zasadach ustalonych w pkt 0.3 następuje poprzez zamieszczenie w dokumentacji ofertowej odpowiedniego dokumentu. W przypadkach gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, WYKONAWCA załącza oryginał odpowiedniej gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. W przypadku wpłacenia wadium przelewem wystarczające jest zamieszczenie w treści wzorcowego załącznika nr 1 <OFERTA> informacji o wpłaceniu wadium Jeżeli, w przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, WYKONAWCA składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.a, b, d, składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a także dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.c, e, składa zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.a-e, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji WYKONAWCY, złożone 5

6 SIWZ przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA załącza pełnomocnictwo (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków ustalonych w pkt 2, bądź nie spełni postanowień pkt 8.2 dotyczących dokumentów określonych w pkt lub złoży (zawrze w dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt 8.5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, a zwłaszcza postanowieniom pkt 3.1 w związku z pkt 1, albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, np. z powodu niezłożenia przez WYKONAWCĘ (pomimo wezwania opisanego w pkt 8.2) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.8. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt Sposób obliczenia i podania ceny Oferując realizację dostawy w ramach ZADANIA WYKONAWCA wypełnia odpowiednią część załącznika nr 1 <OFERTA> pkt 1-8 podając dla wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM (ofertą częściową) typ / model i producenta oraz ceny jednostkowe netto i wartości brutto poszczególnych elementów dostawy. Cenę oferty częściowej (ZADANIA) stanowi wartość brutto wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM (ofertą częściową), którą należy także wpisać słownie. Wszystkie ceny i wartości należy określić w złotych (PLN) i ewentualnie groszach. W ramach ceny należy uwzględnić wszystkie koszty oraz należne opłaty i podatki, w szczególności z tytułu produkcji lub nabycia, transportu, ubezpieczenia, usług towarzyszących dostawom, podatku od towarów i usług oraz ewentualne rabaty, dotyczące wykonania zamówienia (jego części tj. ZADANIA) zestawionego w pkt 1-8 załącznika nr 1 <OFERTA>. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów 5.1. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień SIWZ. WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę sprzedaży wraz z dostarczeniem do lokalu ZAMAWIAJĄCEGO elementów objętych jednym ZADANIEM oraz wykonaniem usług wymaganych w ramach danej dostawy. Powyższe nie ogranicza możliwości złożenia przez tego samego WYKONAWCĘ ofert częściowych na wszystkie części zamówienia (ZADANIA). Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty w zakresie jednej części (ZADANIA) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego WYKONAWCĘ na to ZADANIE Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami pkt 3 WYKONAWCA składa w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta albo pełnomocnika WYKONAWCY WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie 6

7 SIWZ zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób, którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie zastrzeżenia i oświadczenia, dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy czym WYKONAWCA nigdy nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystym opakowaniu w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę, imię i nazwisko), adres siedziby (miejsce i adres zamieszkania) WYKONAWCY i opis: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 08 Kancelaria Główna) DOKUMENTACJA OFERTOWA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (Numer sprawy: UR.GDG.DGZ SC) Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 12 listopada 2014 r. W przypadku dostarczenia później niż w dniu 12 listopada 2014 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.6. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.3, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.5, z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami 6.1. Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Głównej URPLWMiPB w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C, pokój 08, w terminie upływającym w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, które nie są <OFERTĄ>, pod warunkiem, że WYKONAWCA opatrzy je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej odpowiednie ogłoszenie ZAMAWIAJĄCY może przedłużyć termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi. 7

8 SIWZ 6.6. Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1 z zastrzeżeniem postanowień pkt , zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą 7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt 5.3 i 5.6 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania W dniu 12 listopada 2014 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 108) o godzinie 11:00 rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi dokumentami Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości dla wszystkich części (ZADAŃ). Po otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach w odniesieniu do wyodrębnionych części (ZADAŃ): nazwy (firmy) oraz adresy WYKONAWCÓW informacje dotyczące łącznej ceny (wartości brutto), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaże niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt , WYKONAWCA jest związany każdą ofertą częściową w okresie upływającym w dniu 10 stycznia 2015 r WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia w formie wyroku / postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób oceny i kryterium prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej 8.1. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub wątpliwa co do jej prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ w związku z art. 22 ust. 1 PZP; 8

9 SIWZ b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych WYKONAWCÓW w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; c) złożyli nieprawdziwe informacje wpływające na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym w art.46 ust.3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; e) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również WYKONAWCÓW: w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy WYKONAWCAMI w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. O dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek ZAMAWIAJĄCY zawiadomi niezwłocznie WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę częściową, jeżeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 8.4.c; c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1-3 PZP; e) ofertę złożył WYKONAWCA wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 9

10 SIWZ g) WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert Wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert częściowych złożonych na ZADANIE 1. zostanie zaproponowany KIEROWNIKOWI ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie kryteriów o następujących znaczeniach: Kc 50% - cena; spośród ofert podlegających ocenie oferta z najniższą ceną określona w pkt 1 <OFERTY> złożonej zgodnie z załącznikiem nr 1, otrzyma 50,00 punktów, a pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów obliczoną według wzoru: najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie Kc = 50,00 pkt cena oferty rozpatrywanej Kpo 30% - wielkość zaoferowanej pamięci operacyjnej, większa niż wymagane minimum 1TB; spośród ofert podlegających ocenie oferta z największą zaoferowaną pamięcią operacyjną, określoną w pkt 1 <OFERTY> złożonej zgodnie z załącznikiem nr 1, otrzyma 30,00 punktów, a pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów obliczoną według wzoru: wielkość zaoferowanej pamięci operacyjnej w ofercie podlegającej ocenie Kpo = 30,00 pkt największa zaoferowana pamięć operacyjna spośród ofert podlegających ocenie Kws 20% - liczba wolnych slotów pamięci, umożliwiających ZAMAWIAJĄCEMU późniejszą rozbudowę; spośród ofert podlegających ocenie oferta z największą zaoferowaną liczbą wolnych slotów pamięci, określoną w pkt1 <OFERTY> złożonej zgodnie z załącznikiem nr 1, otrzyma 20,00 punktów, a pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów obliczoną według wzoru: liczba zaoferowanych wolnych slotów pamięci w ofercie podlegającej ocenie Kpo = 20,00 pkt największa liczba zaoferowanych wolnych slotów pamięci spośród ofert podlegających ocenie Suma punktacji (Kc+Kpo+Kws) stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę w ZADANIU 1. Wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert częściowych złożonych na ZADANIA: 2-8 zostanie zaproponowany KIEROWNIKOWI ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie jedynego kryterium: najniższa cena. Oferta nieodrzucona, złożona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą łączną cenę (wartość) brutto określoną zgodnie z postanowieniami pkt 4, podaną w formularzu cenowym <OFERTY> złożonej wg wzorcowego załącznika, otrzyma 100,00 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: ocena punktowa = najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie cena oferty rozpatrywanej 100,00 pkt 8.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w ZADANIACH: 2-8 ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO ofert dodatkowych. WYKONAWCY, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach W następstwie zatwierdzenia przez KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; informacje te zamieszcza się na stronie i w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, b) WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 10

11 SIWZ 9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu 9.1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną ryczałtową, rozliczaną na zasadach określonych we wzorze umowy, a także zostanie określony termin zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 4 WZÓR UMOWY. Termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 10 dni, licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 8.8.a, i nie przekroczy terminu związania ofertą. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminu 10-dniowego, jeżeli złożono jedną ofertę dla części (ZADAŃ) ZAMAWIAJĄCY nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia w całości lub w części Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki powodujące unieważnienie postępowania, o których mowa w pkt ZAMAWIAJĄCY unieważni przetarg nieograniczony dla poszczególnych części zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia, chyba że ZAMAWIAJĄCY może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie; d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert / po upływie terminu składania ofert /, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich WYKONAWCÓW, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia / którzy złożyli oferty /. 10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania WYKONAWCY, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów PZP, przysługuje odwołanie oraz skarga do sądu, w okolicznościach określonych w Dziale VI PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności ZAMAWIAJĄCEGO podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany na podstawie PZP Środki ochrony prawnej wymienione w pkt 10.1 wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieniom SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w przetargu nieograniczonym wnosi się w terminie 10 dni od: a) dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie b) dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o czynności stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania; 11

12 SIWZ c) dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania Odwołujący przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJĄCY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer , przed upływem terminu do jego wniesienia W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert ZAMAWIAJĄCY zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz nie można zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. WYKONAWCY, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami tego postępowania, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron ZAMAWIAJĄCY lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej ZAMAWIAJĄCY może wnieść odpowiedź na odwołanie, na piśmie lub ustnie do protokołu Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera ono braków formalnych oraz uiszczono wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód uiszczenia wpisu dołączono do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 w Dziale VI PZP nie stanowią inaczej. 11. Sposób porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia WYKONAWCY, w tym jego oferta, oraz oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO, przekazywane są pisemnie. Natomiast wnioski, zawiadomienia i informacje, w tym wyjaśnienia treści SIWZ, są dopuszczone do przekazywania drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer , pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY - faktu otrzymania ich treści. Do porozumiewania się z WYKONAWCAMI uprawniony jest Sławomir Chojecki - tel , jw., faks jw WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO, w formie określonej w pkt 11.1, o wyjaśnienie treści SIWZ. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 27 października 2014 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCOM, którym wydał SIWZ w druku, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 12

13 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie O F E R T A nazwa WYKONAWCY, adres jego siedziby (pieczęć) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani... przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz: Nazwa WYKONAWCY REGON NIP Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/-e (dot. osób fizycznych) Internet e mail: telefon/-y: faks: składamy ofertę/-y częściową/-e w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 1. W ramach ZADANIA 1. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia serwery z oprogramowaniem (3 szt.).. nazwa / typ / model / producent oraz licencję na system operacyjny Microsoft Windows 2012 Datacenter dla 12 socketów z Software Assurance całość spełnia wszystkie wymienione wymagania i ma wszystkie parametry nie gorsze niż poniżej: serwer 3 identyczne szt. element wymagane funkcje i parametry oraz serwisu gwarancyjnego serwera typu RACK o wysokości nie większej niż 4U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19 ; wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz obudowa organizatorem kabli; obudowa umożliwia montaż w szafach systemu otwartego (gniazda kwadratowe pod nakrętki koszykowe) i IBM (gniazda okrągłe 7,1 mm) dedykowana do pracy w do serwerach, umożliwiająca zainstalowanie min. 4 procesorów oraz rozbudowę pamięci płyta główna operacyjnej do co najmniej 4TB zainstalowane co najmniej 4 procesory minimum piętnastordzeniowe o architekturze 64 bitowej klasy x86 ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy podawanym przez producenta procesora na procesory jego stronie internetowej nie większym niż 130W, osiągający w teście SPEC CPU2006 wynik min dla testu SPEC CINT2006 Rates base dostępnym na stronie w konfiguracji z zainstalowanymi czteroma takimi procesorami dla oferowanego serwera zainstalowane nie mniej niż 1TB, tj.. w kościach o pojemności nie mniejszej niż 32GB pamięć operacyjna sloty pamięci operacyjnej (RAM) kontroler dysków (ocenie podlega ww. wielkość pamięci, podana także pod zestawieniem) całkowita liczba slotów pamięci.. liczba slotów pamięci zajęta w oferowanej konfiguracji (ocenie podlega liczba wolnych/niezajętych slotów, podana pod zestawieniem jako różnica ww. liczb) kontroler macierzowy SAS/SATA z co najmniej 2GB pamięci cache, z podtrzymaniem bateryjnym lub flash, umożliwiający konfigurację dysków w co najmniej RAID 0/1/10/5/50. 13

14 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie element wewnętrzna pamięć masowa grafika sloty PCI / porty interfejsy sieciowe zasilacze, wentylatory zarządzanie wirtualizacja certyfikaty, zaświadczenia gwarancja, serwis wymagane funkcje i parametry oraz serwisu gwarancyjnego serwera zainstalowane co najmniej 2 dyski twarde 2,5 o pojemności min. 300GB 10k każdy; możliwość zainstalowania wewnątrz obudowy min. 5 dysków twardych 2,5 z możliwością rozbudowy do min. 8 dysków twardych 2,5 ; możliwość zainstalowania dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD wyposażona w min. 2 porty VGA w tym co najmniej jeden z przodu obudowy oraz co najmniej jeden z tyłu obudowy min. 8 slotów PCI-E 3.0 w tym min. 1 slot na karty PCI Express, pełnej długości i pełnej wysokości, w wersji 3.0, o przepustowości slotu x8; min. 4 porty USB (w tym co najmniej 2 z przodu i 2 z tyłu); min. 2 porty VGA w tym: jeden na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym, min. 1 port RS232; wszystkie porty stanowią integralną konstrukcję serwera; nie dopuszcza się zastosowania żadnego rodzaju przejściówek i/lub replikatorów dla każdego z ww. portów min. 4 interfejsy 10Gb CNA (Ethernet, FCoE) wyposażone w co najmniej 2 wkładki optyczne 10G-SR: Standardy Ethernet : IEEE GBASE Ethernet ports; IEEE 802.1Q virtual LANs (VLAN); IEEE 802.3x Flow control with Pause frames; IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS); Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX); IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC); IEEE 802.3ad Link Aggregation/LACP; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Funkcje warstwy drugiej i TCP/IP: NDIS 5.2, 6.0, 6.2; IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; IPv4/IPv6 Receive Side Scaling (RSS); IPv4/IPv6 Large Receive Offload (LRO); IPv4/IPv6 Large Send Offload (LSO); Dynamic VMQ (Windows Server 2012 Hyper-V); and NetQueue (VMware vsphere) Programmable MAC and VLAN addresses; 128 MAC/VLAN addresses per port; Support for hash-based Multicast MAC address filters; Support for hash-based Broadcast frame filters per port; VLAN Offloads (insertion and extraction); Jumbo packet support up to 9200 Bytes Sprzętowe wsparcie FCoE/iSCSI Offload: Hardware offload for FCoE Protocol; ANSI T11 FC-BB-5 Support; Programmable World Wide Name (WWN); Support for FIP and FCoE Ether Types; Concurrent Logins (RPI): up to 8K per adapter(fcoe); Open Exchanges (XRI): up to 8K per adapter(fcoe); Supports up to 255 NPIV interfaces; Hardware offload for iscsi protocol; Header and data digest support; Up to 4K outstanding commands (iscsi); Up to 512 offloaded iscsi connections (iscsi); Support for multipath I/O; Operating System-agnostic INT13 based iscsi boot and iscsi crash dump support; RFC 4171 Internet Storage Name Service (isns); Support for both IPv4 and IPv6 connections Wsparcie dla wirtualizacji: Stateless L2, L3, and L4 offloads for frame in frame; encapsulation (VXLAN, NVGRE); PCI-SIG Address Translation Service (ATS) v1.0; Support for up to 512 hardware queues; Virtual Switch Port Mirroring for diagnostic purposes; Virtual Ethernet Bridging (VEB) SR-IOV supports up to 31 Virtual Functions (VFs) per port for NIC; Quality of Service (QoS) for controlling and monitoring bandwidth assigned to and used by virtual entities; Configurable control of network bandwidth by physical port, queue, or protocol; Traffic Shaping and QoS across each VF and PF zainstalowane zasilacze, pracujące w trybie redundancji Hot- Plug; o mocy co najmniej 1000W każdy, zapewniają poprawne działanie przy pełnym obciążeniu serwera w przypadku awarii jednego z nich; nadmiarowe wentylatory typu Hot-Plug wbudowana karta zarządzająca umożliwiająca: - pełne przejęcie konsoli serwera ( konsola tekstowa i graficzna); - funkcjonalność podłączania zdalnych napędów DVD,CD,FDD i obrazów dyskowych ISO; - zdalny dostęp do graficznego interfejsu web karty zarządzającej; - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera oprogramowanie do wirtualizacji serwerów fizycznych VMWare vsphere Enterprise, działające bezpośrednio w warstwie fizycznej serwera oraz oprogramowanie zarządzające środowiskiem wirtualizacji VMWare vcenter Standard, w ilości odpowiedniej do liczby procesorów w zaoferowanych serwerach, w wersji umożliwiającej zarządzanie i automatyzację procesów Disaster Recovery (SRM) dla 75 maszyn wirtualnych; bezterminowa licencja na ww. oprogramowanie obejmuje wsparcie jego producenta (maintenance) w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzające: znak bezpieczeństwa CE, stosowanie przez producenta komputera systemu zapewnienia jakości w zakresie projektowania i produkcji serwerów, opartego na odpowiednich normach europejskich, np. ISO 9001; serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012; zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere 60 miesięcy gwarancji producenta, realizowanej w trybie 24/7 (przyjmowanie zgłoszeń) oraz z czasem gwarantowanej naprawy/wymiany uszkodzonej części w 4 godziny w miejscu instalacji; ZAMAWIAJĄCY zainstaluje serwery w swojej siedzibie oraz w dodatkowym centrum przetwarzania, zlokalizowanym w odległości nie większej niż 30 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO; dla oprogramowania gwarancja obejmuje 36 miesięcy podstawowego wsparcia producenta wraz z dostępem do poprawek i nowszych wersji aplikacji; WYKONAWCA zobowiązany jest to zapewnienia webowego systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych; ZAMAWIAJĄCY wymaga generowania i przekazywania minimum raz w każdym miesiącu obowiązywania gwarancji szczegółowego raportu zgłoszeń wraz z informacją o terminie i sposobie ich rozwiązania przez WYKONAWCĘ; w przypadku awarii dysk twardy pozostaje u ZAMAWIAJĄCEGO, jako jego własność; wymagane oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych WYKONAWCY lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 14

15 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie Każdy zaoferowany serwer ma zainstalowaną pamięć operacyjną wielkości. (słownie. ) i ma wolne sloty pamięci w liczbie (słownie ). UWAGA: W ramach zapewnionych środków ZAMAWIAJĄCY może sfinansować dostawę 3 szt. serwerów jedynie za łączną kwotę nie większą niż PLN brutto oraz dostawę 1 szt. licencji na wymagany system operacyjny za kwotę nie większą niż PLN brutto. cena jednostkowa łączna wartość element dostawy liczba netto (bez VAT) brutto (z VAT) = (2 x 3) + VAT serwer z oprogramowaniem 3 identyczne szt. PLN/szt. PLN licencja na oprogramowanie Microsoft Windows szt. PLN/szt. PLN Datacenter dla 12 socketów z Software Assurance Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 1. wynosi łącznie PLN (słownie złotych...) w tym kwota należnego podatku od towarów i usług wynosi... PLN. 2. W ramach ZADANIA 2. oferujemy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w sieci zlokalizowanej w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO oraz przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia urządzenie komputerowe z oprogramowaniem, przeznaczone do tworzenia/de-duplikacji i przechowywania kopii zapasowych danych.. typ / model / producent całość za łączną cenę: PLN (wraz z podatkiem od towarów i usług) (słownie złotych...) w tym kwota należnego podatku od towarów i usług wynosi... PLN Całość spełnia wszystkie wymienione wymagania i posiada wszystkie parametry nie gorsze niż poniżej: 1) Urządzenie przeznaczone jest do montażu w szafie RACK; rozmiar w wymaganej konfiguracji nie większy niż 4U. 2) Urządzenie zapewnia i zawiera rozwiązania wysokiej dostępności eliminujące pojedyncze punkty awarii poprzez zastosowanie redundancji na poziomie zasilaczy, chłodzenia, interfejsów komunikacyjnych, jednostek obliczeniowych (kontrolerów) obsługujących urządzenie. 3) Urządzenie wyposażone jest w min. 6 portów Ethernet 1Gb/s, 2 porty optyczne Ethernet 10Gb/s, z możliwością rozbudowy do min. 4 portów Ethernet 10Gb/s; wszystkie wymienione porty muszą zapewniać jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, OST. Urządzenie wyposażone jest w co najmniej 6 portów FC 8Gb/s. 4) Urządzenie daje wsparcie dla następujących interfejsów dostępowych i protokołów: CIFS, NFS, OST; 1 GbE, 10GbE; VTL FC 8 Gb/s. Urządzenie zapewnia składowanie danych poprzez udostępnianie zasobów w sieci Ethernet, przy wykorzystaniu protokołów CIFS, NFS, a także poprzez udostępnianie zasobów w sieci SAN wykorzystując protokół VTL (emulacja bibliotek taśmowych). W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie licencji pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, OST, VTL do pełnej pojemności urządzenia. 5) Urządzenie emuluje następujące: biblioteki taśmowe: Scalar 24, Scalar i40/i80, Scalar 100, Scalar i500, Scalar i2000, Scalar i6000; napędy taśmowe: DLT7000, SDLT 320, SDLT 600, DLT-S4, LTO-1, LTO-2, LTO-3, LTO-4, LTO-5. 6) Technologia de-duplikacji wspierana przez urządzenie wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten samoczynnie i automatycznie dopasowuje się do otrzymywanego strumienia danych; urządzenie dzieli otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. 7) Proces de-duplikacji odbywa się in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy podlegają tylko unikalne bloki danych nieznajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia; wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. 8) Urządzenie obsługuje mechanizmy globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, OST, VTL) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. 9) Urządzenie wspiera co najmniej następujące aplikacje: Symantec NetBackup oraz Backup Exec, EMC Networker, Oracle Secure Backup, IBM TSM. W przypadku współpracy z aplikacją Symantec NetBackup, urządzenie umożliwia de-duplikację na źródle (de-duplikację po stronie media serwera). De-duplikacja taka zapewnia żeby z serwerów do urządzenia były transmitowane tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. WYKONAWCA własnym staraniem i w ramach zamówienia zapewni ZAMAWIAJĄCEMU licencję na tę funkcjonalność. 10) Urządzenie zapewnia integrację z fizycznymi bibliotekami taśmowymi oraz bezpośredni przesył danych na fizyczną bibliotekę taśmową bez potrzeby przesyłania danych przez serwer backupu. Przesyłanie danych pomiędzy urządzeniem a fizyczną biblioteką taśmową odbywa się bezpośrednio poprzez porty FC 8Gb/s. WYKONAWCA własnym staraniem i w ramach zamówienia zapewni ZAMAWIAJĄCEMU licencję na tę funkcjonalność. 15

16 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie 11) Urządzenie posiada co najmniej 34 TB powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów). Urządzenie umożliwia rozbudowę powierzchni do co najmniej 500 TB netto. 12) Urządzenie umożliwia replikację danych realizowaną między dwoma tożsamymi urządzeniami (VTL) zlokalizowanymi w dwóch odrębnych fizycznie lokalizacjach. Proces replikacji wykorzystuje mechanizm globalnej de-duplikacji replikowanych danych (przesyłanie tylko unikalnych danych) oraz wykorzystuje własne mechanizmy optymalizacji przesyłu danych poprzez sieć WAN. Konfiguracja replikacji powinna jest możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja umożliwia szyfrowanie przesyłanych danych - długość klucza minimum 256- bit stosując algorytm AES. W przypadku replikacji danych między urządzeniami, kontrolowanej przez system Symantec NetBackup możliwe są do uzyskania następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących, replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu, replikacja zarządzana jest z poziomu aplikacji backupowej, aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach. 14) Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia są chronione za pomocą technologii RAID 6. (przez RAID 6 rozumie się co najmniej 4 dyski gdzie sumy kontrolne są rozrzucone na dwa dyski). 15) Urządzenie osiąga wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 13TB/hr (bez deduplikacji na źródle). 16) Urządzenie ma możliwość zarządzania poprzez interfejs graficzny dostępny przez przeglądarkę internetową. 17) Oprogramowanie do zarządzania rezyduje na zaoferowanym urządzeniu. 18) Urządzenie jest rozwiązaniem kompletnym. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu gateway. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych. 19) Urządzenie stanowi całość pochodzącą od jednego producenta (sprzęt, oprogramowanie) i podlega serwisowaniu przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem technicznym 8x5 w okresie 3 lat on-site (w miejscu instalacji) z czasem reakcji następnego dnia roboczego. Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do nowych wersji oprogramowania/firmware u. W przypadku awarii urządzenia dyski pozostają u ZAMAWIAJĄCEGO, jako jego własność. 20) ZAMAWIAJĄCY wymaga, żeby termin zakończenia rozwoju i wsparcia (End of Support, End of Life) nie był dla urządzenia oficjalnie określony, a w przypadku gdy urządzenie widnieje oficjalnie na listach End of Support, End of Life czas ten nie był krótszy niż 5 lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 3. W ramach ZADANIA 3. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia zestawy komputerowe (130 identycznych kpl.) przeznaczone do pracy biurowej, z których każdy zawiera: komputer osobisty typ / model / producent wraz z oprogramowaniem, klawiaturę i myszkę komputerową oraz monitor LCD 22 typ / model / producent spełniające wszystkie wymienione wymagania i posiadające wszystkie parametry nie gorsze niż poniżej: komputer osobisty po 1 szt. w każdym zestawie komputerowym; razem 130 identycznych kpl. element wymagane funkcje i parametry wyposażona w co najmniej: 1 złącze PCI-Express x1; 1 złącze PCI-Express x16; obsługa kart wyłącznie o płyta główna niskim profilu; nie dopuszcza się kart o profilu pełnym; minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM; minimum 3 złącza SATA NCQ w tym minimum 1 złącze SATA 3.0 i min. 2 złącza SATA 2.0; zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 procesor x64 min. dwurdzeniowy, czterowątkowy, pamięć podręczna L3 min. 3MB, max TDP 60W; wydajność wg testu Passmark CPU Mark nie gorsza niż 5000 pkt; w przypadku, gdy procesor nie znajduje się na liście procesor procesorów, umieszczonej na stronie testu Passmark CPU Mark, WYKONAWCA samodzielnie przeprowadzi testy i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU oprogramowanie testujące, dwa porównywane w teście zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania w tej sprawie chipset dostosowany do oferowanego procesora 4GB DDR3 1600MHz (obsadzony jeden port 1x4096MB) ; maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB; pamięć RAM minimum 3 wolne złącza pamięci; obsługa dual channel dysk twardy min. 500GB SATAIII 7200 rpm zintegrowana z płytą główną, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w ramach pamięci karta graficzna systemowej do 1,5GB, ze wsparciem sprzętowym dla DirectX 11 oraz OpenGL karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition wbudowana 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja karta sieciowa obudowa z zasilaczem wewn. włączana przez użytkownika) oraz PXE 2.1 Boot obudowa typu SFF (small form factor); zasilacz o mocy minimum 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 50% obciążeniu 16

17 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie porty element napęd optyczny BIOS system operacyjny sterowniki ergonomia zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia wymagane funkcje i parametry wbudowane: 1 x VGA; 1 x DVI i/lub 1 x Display Port (wymagane dostarczenie okablowania sygnałowego do połączenia z dostarczanym monitorem); 1 x RS232 (9pin, 16 bajtów FIFO, 16550); 6 portów USB w tym min. 2 x USB 3.0 z tyłu obudowy, min. 2 x USB 2.0 z przodu obudowy; audio: wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe z przodu obudowy oraz wyjście liniowe i wejście liniowe z tyłu obudowy; zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych; wymagana liczba portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek, kart PCI, rozgałęziaczy i replikatorów portów USB nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS); funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; możliwości: - bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego oraz możliwość blokady zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora; - ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego; funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe; - odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI; - włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; - ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne; - wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy BIOS musi współpracować z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym zdalny odczyt informacji o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera przez sieć, zgodny z DMI 2.0 licencja Windows 8.1 Pro z prawem do instalacji Windows 7 Professional 64 bit, preinstalowany system operacyjny co najmniej Windows 7 Professional 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft; dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8.1 Professional i Windows 7 Professional; na zainstalowanym dysku twardym partycja Recovery umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779:2010 w trybie jałowym (IDLE) wynosi nie więcej niż 25 db; obudowa umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); obudowa tak skonstruowana, by dostęp do zainstalowanych wewnątrz komputera kart rozszerzeń oraz dysków i napędów z zewnątrz odbywał się bez użycia narzędzi; karty rozszerzeń, każdy z dysków oraz napędów tak zainstalowane wewnątrz obudowy komputera, by wymiana tych elementów odbywała się z zewnątrz bez użycia narzędzi; suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie większa niż 85cm potwierdzające: licencje Windows, znak bezpieczeństwa CE, stosowanie przez producenta komputera systemu zapewnienia jakości w zakresie projektowania i produkcji komputerów, opartego na odpowiednich normach europejskich, np. ISO 9001; spełnianie Energy Star 5.2 oraz kryteriów środowiskowych wg ISO i dyrektywy RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych na podstawie oświadczenia WYKONAWCY wystawionego na podstawie dokumentacji producenta; zgodność z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów; zapewnienie producenta komputera o prawidłowej współpracy komputera z zainstalowanymi w nim systemami klawiatura, mysz klawiatura USB w układzie QWERTY US, pełnowymiarowa; mysz optyczna USB z rolką scroll komputer osobisty zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta albo pod firmą jednego producenta; wszystkie elementy komputera pochodzą od tego samego producenta lub są sygnowane standardy numerem katalogowym jego producenta; komputer osobisty, klawiatura i mysz stanowią jednorodny zestaw w ramach tego samego modelu producenta i są sygnowane/certyfikowane przez producenta jako składniki zestawu komputerowego monitor LCD 22 po 1 szt. w każdym zestawie (kpl.) komputerowym; razem 130 identycznych szt. wymagane parametry ekran prostokątny ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną TFT o 22-calowej przekątnej; rozdzielczość min.1680x1050; jasność min. 250 cd/m 2, kontrast 1000:1, czas reakcji matrycy max. 5ms; kąty widzenia: min. 160 w pionie / min. 170 w poziomie; plamka max.0,3 mm; złącza: min. 1x D-Sub, 1 x DVI (HDCP) i/lub 1 x Display Port (wymagane dostarczenie okablowania sygnałowego); regulacja cyfrowa (OSD), możliwość regulacji pochylenia panelu (tilt), obrotowa podstawa monitora (swivel), panel obrotowy (pivot), regulacja wysokości (height adjustment); pobór mocy max. 28W; waga max. 6.0 kg; przewód zasilający; kabel DVI; kabel VGA; nośnik ze sterownikami, dokumentacją; zaświadczenia (certyfikaty): TCO 5.0, Energy Star 5.0, znak bezpieczeństwa CE, ISO

18 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie gwarancja jakości zestawu (kpl.) komputerowego / wsparcie techniczne Okres gwarancji jakości kompletnego zestawu komputerowego nie krótszy niż 36 miesięcy on site (obsługa gwarancyjna i naprawy na miejscu u ZAMAWIAJĄCEGO); czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki; uszkodzony dysk twardy pozostaje u ZAMAWIAJĄCEGO; możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji komputera lub monitora po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela; wymagane oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych WYKONAWCY lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem cena jednostkowa łączna wartość element dostawy liczba netto (bez VAT) brutto (z VAT) zestaw komputerowy zawierający: komputer osobisty z oprogramowaniem, klawiaturę i myszkę komputerową oraz monitor LCD = (2 x 3) + VAT 130 identycznych kpl. PLN/kpl. Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 3. wynosi łącznie (słownie złotych...) w tym kwota należnego podatku od towarów i usług wynosi... PLN 4. W ramach ZADANIA 4. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia przełącznik sieciowy zarządzalny. nazwa / typ / model / producent spełniający wszystkie poniższe wymagania i zapewniający pełną zgodność funkcjonalną z zainstalowanym w sieci ZAMAWIAJĄCEGO przełącznikiem CISCO NEXUS 5548UP, całość za łączną cenę: PLN (wraz z podatkiem od towarów i usług) (słownie złotych...) w tym kwota należnego podatku od towarów i usług wynosi... PLN przełącznik zarządzany, w pełni kompatybilny z zainstalowanym w sieci ZAMAWIAJĄCEGO przełącznikiem CISCO NEXUS 5548UP element wymagane funkcje i parametry urządzenia oraz serwisu gwarancyjnego 48 portów Ethernet 1GE/10GE (złącza SFP+) w podstawowej konfiguracji; zainstalowane 2 zasilacze w konfiguracji redundantnej oraz 2 redundantne moduły wentylatorów urządzenie umożliwia: - montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym - wybór trybu 1GE lub 10GE - zainstalowanie klasycznych portów FC 4G/8G - implementacje FCoE zgodnie z ANSI T11 (FC-BB-5) na każdym z portów 10GE; jeżeli FCoE jest uruchamiana po wcześniejszym wgraniu licencji na urządzenie to powinno ono być dostarczone z licencją umożliwiającą implementację FCoE min. na 16 interfejsach 10GE - zainstalowanie wkładek SFP+ typu 10GE-SR, 10GE-LR oraz kabli 10GE CX-1 (Twinax) - dołączenie do 16 zewnętrznych, wyniesionych modułów zapewniających 4 porty 10GE (złącze SFP+) oraz ogólne 48 x port 100/1000BaseT przeznaczone dla dołączania urządzeń końcowych; zarządzanie tymi modułami wyłącznie z jednostki centralnej; moduły umożliwiają dołączenie z przepustowością 10G 40G poprzez dedykowane porty 10GE (złącza SFP+); dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree), stanowi rozszerzenie w domenie warstwy L1 - dołączenie do 16 zewnętrznych, wyniesionych modułów zapewniających 32 x port 10GE (złącze SFP+) przeznaczone dla dołączania urządzeń końcowych; zarządzanie tymi modułami wyłącznie z jednostki centralnej; moduły umożliwiają dołączenie z przepustowością 10G 80G poprzez dedykowane porty 10GE (złącza SFP+); dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree), stanowi rozszerzenie w domenie warstwy L1 - połączenie z jednostką centralną poprzez interfejsy 10GE-SR, CX-1 (Twinax) - uruchomienie na portach 10GE przełącznika implementacji FCoE zgodnej z ANSI T11 (FC-BB-5), w szczególności FCoE Initialization Protocol (FIP) URZĄDZENIE dołączone co najmniej 2 interfejsami 1000Base-T do zewnętrznego segmentu sieci ZAMAWIAJĄCEGO wyposażenie (GLC-T), dostarczone z 24 wkładkami wielomodowymi FC8G krótkiego zasięgu (DS-SFP-FC8G-SW) funkcje zarządzania port zarządzający 10/100/1000 Mbps oraz port konsoli CLI; SSHv2; Telnet; Authentication, Authorization and Accounting (AAA); RADIUS; Syslog; wbudowany analizator pakietów; SNMP v1, v2, v3; Enhanced SNMP MIB; XML (NETCONF); Remote Monitoring (RMON); Advanced Encryption Standard (AES) dla ruchu zarządzającego; Role-Based Access Control RBAC; kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (mirroring) dla fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, interfejsów VLAN, interfejsów Fibre Channel; liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per każdy port; Network Time Protocol (NTP); wsparcie dla IPv6 dla interfejsu zarządzającego PLN PLN 18

19 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie funkcje bezpieczeństwa funkcje QoS Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) funkcjonalność dla warstwy 3. funkcjonalność Ethernet dla warstwy 2. wydajność funkcjon. Data Center Bridging implementacja zaleceń IEEE Data Center Bridging implementacja mechanizmów FC gwarancja, serwis standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC addresses, typ protokołu, itd standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), itd. ACL oparte o VLAN-y (VACL); ACL oparte o porty (PACL) logowanie i statystyka dla ACL; inspekcja Dynamic-ARP Layer 2 IEEE 802.1p (CoS); 8 sprzętowych kolejek dla każdego portu; dedykowana konfiguracja QoS per port; dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu; przypisanie CoS na każdym porcie klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) w warstwach 2, 3, 4; Virtual output queuing dla każdego portu; kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu; kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu static routing; RIPv2; OSPFv2; HSRP, VRRP lub równoważny; IGMPv2 and v3; PIMv2 SM; urpf; routed ACL wsparcie dla 4096 VLAN; wirtualna agregacja portów polegająca na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach; trunking IEEE 802.1Q VLAN; Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s); Spanning Tree PortFast oraz PortFast Guard; Spanning Tree UplinkFast oraz BackboneFast; Spanning Tree Root Guard; Spanning Tree Bridge Assurance; NIC teaming; Grupowanie EtherChannel (do 16 portów per wiązka EtherChannel); Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów); ramki Pause (IEEE 802.3x); prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast; implementacja Private VLAN opóźnienie nie większe niż 2 µs przy 10Gbps; prędkość przełączania Line rate dla każdego portu 10GE; przepustowość min. 700mpps; rozmiar tabeli adresów MAC min IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support) IEEE 802.1AB DCBX Protocol IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection standardowe typy portów Fibre Channel: E, F, NP; rozszerzone typy portów Fibre Channel: VE, TE, VF; do 64 buffer credits (BB credits) na każdy port FC; możliwość realizacji portu FCoE na odległość min. 3 km; do 32 wirtualnych sieci SAN (VSAN); grupowanie portów FC typu E w wiązki PortChannel; grupowanie portów FC typu F w wiązki PortChannel (F-Port Channeling); przesyłanie ruchu z różnych VSAN-ów w ramach pojedynczego interfejsu lub wiązki (VSAN trunking), na portach FC typu E lub typu F (F-Port Trunking); Fabric Device Management Interface (FDMI); Fibre Channel ID (FCID) persistence; przesyłanie ramek w trybie In-Order Delivery; wirtualizacja portów typu N-port (NPV); Wirtualiwzacja N-port identifier (NPIV); Serwisy FC: Name server, registered state change notification (RSCN), login services, name-server zoning, dystrybuowane aliasy nazw; odrębne serwisy FC dla każdego VSANu; wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa Diffie-Hellman Challenge Handshake Authentication Protocol (DHCHAP) oraz Fibre Channel Security Protocol (FC-SP); autentykacja Host-to-switch oraz switch-to-switch za pomocą FC-SP; Routing Fabric Shortest Path First (FSPF); standardowy Zoning; Port Security (w oparciu o domenę FC i port); Fibre Channel traceroute; Fibre Channel ping; Fibre Channel debugging urządzenie objęte gwarancją oraz serwisem producenta Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) świadczonym w okresie 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru urządzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, w reżimie 8x5xNBD, tj: - dostępność/gotowość serwisu w dni robocze w godzinach 8:00-14:30 pocztą elektroniczną, poprzez serwis CISCO TAC, telefonicznie - czas reakcji serwisu max. 24h od zgłoszenia - gwarantowana wymiana uszkodzonego urządzenia w miejscu instalacji (on-site) w następnym dniu roboczym - bezpośredni dostęp do ekspertów technicznych Cisco przy centrum pomocy technicznej Cisco (TAC), lub pośrednictwo w kontakcie z ekspertami technicznych Cisco przy centrum pomocy technicznej Cisco (TAC) lub zaoferowanie pomocy technicznej przez wykwalifikowany personel na poziomie Cisco TAC (poziom CCIE) - bezpośredni dostęp do serwisu on-line Centrum Pomocy Technicznej Cisco (TAC) w tym: bezpłatny dostęp do kolejnych wersji oprogramowania (firmware), poprawek, aktualizacji itd.; dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i diagnostycznych; dostęp do bazy wiedzy, dokumentacji technicznej, specyfikacji produktów ZAMAWIAJĄCY otrzyma potwierdzenie uruchomienia kontraktu serwisowego Cisco SmartNet 8x5xNBD (SNT) zawierające: numer i nazwę kontraktu serwisowego CISCO, danych urządzeń objętych kontraktem (numer seryjny, model), dokładnego terminu świadczenia usługi. ZAMAWIAJĄCY wymaga, żeby termin zakończenia rozwoju i wsparcia (End of Support, End of Life) nie był dla urządzenia oficjalnie określony, a w przypadku gdy urządzenie widnieje oficjalnie na listach End of Support, End of Life czas ten nie był krótszy niż 5 lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 19

20 SIWZ: załącznik nr 1 po zmianie 5. W ramach ZADANIA 5. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia serwer typ I (1 szt.).. oraz nazwa / typ / model / producent serwer typ II (1 szt.).., spełniające wszystkie wymienione wymagania nazwa / typ / model / producent i posiadające wszystkie parametry nie gorsze niż poniżej: serwer typ I 1 szt. element wymagane funkcje i parametry oraz serwis gwarancyjny RACK o wysokości max. 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" z kompletem wysuwanych szyn, umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli, wyposażona obudowa w dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera umożliwiająca zainstalowanie min. 2 procesorów, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego płyta główna znakiem firmowym chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 2 procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające procesory osiągnięcie wyniku min. 889 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie w konfiguracji dwuprocesorowej zainstalowane min 256 GB pamięci RAM; LV RDIMM o częstotliwości pracy 1600MHz; płyta zapewnia rozbudowę do pamięć RAM min 768GB, na płycie głównej znajduje się min. 24 sloty przeznaczone dla pamięci; zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC sloty PCI Express min. 7 slotów 3. generacji, w tym: 6 slotów x8 oraz 1 slot x16 o pełnej długości i wysokości karta graficzna zintegrowana z płytą główną karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 min. 5 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (po jednym na przednim i tylnym panelu obudowy), wbudowane porty wewnętrzny moduł SD kontroler dysków dyski twarde zasilacze wentylatory system diagnostyczny napęd optyczny interfejsy sieciowe bezpieczeństwo zarządzanie min. 1 port RS232 zainstalowany wewnętrzny moduł z redundantnymi kartami SD lub innego typu redundantnymi pamięciami półprzewodnikowymi, dedykowany dla hipervisora wirtualizacyjnego (vmware) bez zajmowania dostępnych wnęk na dyski; możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS serwera możliwość instalacji sprzętowego kontrolera dyskowego, posiadającego min. 512MB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 zainstalowany dysk twardy min. 250GB SATA 7200 rpm; możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD 2 redundantne zasilacze typu hot plug o mocy 750W każdy min. 6 redundantnych wentylatorów hot-plug panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający szybki i bezpośredni dostęp do informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze wbudowany napęd DVD+/-RW możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi BOOT; interfejsy te nie mogą zajmować dostępnych slotów PCI Express; dwuportowa karta 8Gb/s FC; 5 x dwuportowa karta 10Gbps CNA (FCoE, Ethernet) o parametrach: Dual Ethernet 10Gbps; zainstalowane wkładki: 2 x FCoE 10Gbps kompatybilne dla każdej karty interfejs magistrali: PCI Express Gen3 x4, Gen2 x8 (x8 fizyczne złącze), wsparcie dla: INTx i MSI-X, SR-IOV, NPAR, RFC 3720 (iscsi), RFC 3347 (iscsi Requirements and Design Considerations), CHAP, isns, SLP. wsparcie dla: N_Port ID Virtualization (NPIV), SCSI-3 Fibre Channel Protocol (SCSI-FCP), Fibre Channel Tape (FC-TAPE) Profile, SCSI Fibre Channel Protocol-2 (FCP-2), Second Generation FC Generic Services (FC-GS-2), Third Generation FC Generic Services (FC-GS-3), FCoE & FIP (FC-BB-5), PXE, FCoE, iscsi boot, SNIA HBA API V2, SMI-S; Ethernet 10Gbps full-duplex dla każdego portu Typ Low-profile PCIe card; ramka 1500 bajtów lub 9600 bajtów (Jumbo Frame), obsługa rozwiązań z zakresu zwiększania wydajności, w tym: Checksum offloads, IP, TCP, UDP, Large and giant send offload (LSO, GSO), Large receive offload (LRO), Receive side scaling (RSS), Interrupt coalescing, obsługa funkcji wirtualizacji VMware NetQueue i Microsoft VMQ, kompatybilność ze standardami: IEEE: 802.3ae (10Gb Ethernet), 802.1q (VLAN),802.3ad (Link Aggregation)1, 802.1p (Priority Encoding), 802.3x (Flow Control), IPv4 (RFQ 791), IPv6 (RFC 2460), 802.1Qbb (Priority-Based Flow Control), 802.1Qaz (DCBX/Enhanced Transmission Selection. FcoE - wsparcie dla min jednoczesnych logowań i min aktywnych notowań, min. 1,2 mln FCoE IOPS wraz z redukcją opóźnień dla dużych transakcji intensywnych aplikacji i środowisk wirtualnych; możliwość konwersji do 16GB Fibre Channel Adapter. jednolite narzędzie do zarządzania poprzez GUI lub CLI dla Fibre Channel/FCoE, iscsi, i sieci zintegrowany z płytą główną moduł TPM; wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą ZAMAWIAJĄCY wymaga zachowania zgodności serwera i karty zarządzającej z posiadaną infrastrukturą zarządzania parkiem serwerowym opartym na środowisku OpenManage; 20

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340367-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2014.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354556-2017:text:pl:html -Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S 173-354556 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdynia: Komputery osobiste 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdynia: Komputery osobiste 2011/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167354-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Komputery osobiste 2011/S 102-167354 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Radom: Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362504-2017:text:pl:html -Radom: Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 2017/S 177-362504 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN 03 16. Numer ogłoszenia: 65334 2016;

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer sprawy: BP/31/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo