A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A"

Transkrypt

1 Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu ADN świadectwo dopuszczenia statku Aerozolowe wyroby Akredytacja Akta osobowe pracownika Amoniak Analizatory spalin samochodowych wymagania metrologiczne Aprobaty techniczne Arsen i jego związki Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy wymagania bhp Atomowe prawo: R R R R U R R R R R R U baza danych urządzeń radiologicznych R bezpieczna praca z urządzeniami radiologicznymi R dawki graniczne promieniowania jonizującego R dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące R forma i treść wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych R informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego R inspektorzy dozoru jądrowego R legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego R nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej R ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego R ochrona fizyczna materiałów jądrowych R ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych R plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych R podmioty właściwe w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym R poziomy interwencyjne R rejestracja dawek indywidualnych R przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia R stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych R stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej R warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego R warunki i tryb nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej R warunki i tryb nadawania uprawnień dla osób, które mają być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych R R wypalone paliwo jądrowe R zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w budynkach R Autobusowa komunikacja międzymiastowa Autoryzacja bezpieczeństwa Awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Azbest R R R U książeczka badań profilaktycznych R050109

2 Skorowidz-BHP 2 leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest R okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji R program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest R rejestr wyrobów zawierających azbest prowadzony przez marszałka województwa R sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest R wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest R zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest R B Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Badania konieczne do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i uczestników studiów doktoranckich Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Badania lekarskie pracowników Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji Badania opryskiwaczy R R R R R R R R R Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybucho- R wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Badania psychiatryczne i psychologiczne w celu uzyskania pozwolenia na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Badania techniczne pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Badania techniczne pojazdów zakres i sposób przeprowadzania oraz stosowane dokumenty Bazy i stacje paliw płynnych Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych Bezpieczeństwo i higiena pracy dla żołnierzy zawodowych Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych Bezpieczeństwo i higiena pracy ogólne przepisy Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas stosowania rtęci Bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Bezpieczeństwo i higiena pracy przy: R R R R R R R R R R R budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego R budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających R czynniki rakotwórcze lub mutagenne R czyszczeniu powierzchni R eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych R eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych R eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych ze złomu metali R gospodarowaniu odpadami komunalnymi R magazynowaniu karbidu R magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych R magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz R malowaniu natryskowym R040156

3 Skorowidz-BHP 3 napełnianiu zbiorników gazami R na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe R natryskiwaniu cieplnym R obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie R obsłudze kolei w zakładach pracy R obsłudze obrabiarek do drewna R obsłudze przenośników R obsłudze zwierząt gospodarskich R obsłudze żurawi R organizacji i realizacji widowisk R pracach spawalniczych R pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne R pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne R procesach galwanotechnicznych R produkcji cukru R produkcji filmowej R produkcji i magazynowaniu gazów R produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu R produkcji i przetwarzaniu miedzi R produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru R produkcji olejów roślinnych R produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych R produkcji szkła i wyrobów ze szkła R produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych R produkcji wyrobów gumowych R produkcji wyrobów włókienniczych R przerobie i wytwarzaniu arsenu R przetwórstwie mleka i jego pochodnych R przetwórstwie tworzyw sztucznych R przetwórstwie ziemniaków R przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych R ręcznych pracach transportowych R stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych R stosowaniu promieniowania jonizującego R stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków R uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa R urządzeniach i instalacjach energetycznych R usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest R użytkowaniu maszyn minimalne R użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym R używaniu karbidu R wykonywaniu prac podwodnych R wykonywaniu prac z użyciem cyjanków R wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej R wykonywaniu robót budowlanych R wykonywaniu robót drogowych i mostowych R wyprawianiu skór surowych R wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu R071430

4 Skorowidz-BHP 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy służba Bezpieczeństwo i higiena pracy szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej Bezpieczeństwo i higiena pracy w: R R R autobusowej komunikacji międzymiastowej R hutach arsenu R hutnictwie żelaza i stali R kesonach R komunikacji miejskiej R oczyszczalniach ścieków R odlewniach metali R ogrodach zoologicznych R poradniach i pracowniach stomatologicznych R portach morskich i śródlądowych R pracowniach histopatologicznych i histochemicznych R pralniach i farbiarniach R prosekturach R rybactwie śródlądowym R szkołach i placówkach publicznych R uczelniach R Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach: anatomii patologicznej R górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny podstawowe R górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite R górniczych podziemnych R górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi R graficznych R karnych i poprawczych R przemysłu cukierniczego R przemysłu koncentratów spożywczych R przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych R przemysłu spirytusowego R przemysłu torfowego R przetwarzających owoce i warzywa R przetwórstwa rybnego R Bezpieczeństwo i higiena pracy minimalne wymagania związane z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy celnych Bezpieczeństwo i higiena służby strażaków Bezpieczeństwo i higiena służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Bezpieczeństwo i higiena służby w Służbie Wywiadu Wojskowego Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich R R R R R U dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej, sposób obliczania R stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad, sposób ich oznakowania R stopnie zagrożenia lawinowego, zalecenia dla ruchu osób R warunki oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich R znaki nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze R Bezpieczeństwo imprez masowych: U instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia R091113

5 Skorowidz-BHP 5 wymogi, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne R Bezpieczeństwo jądrowe R ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego; raport z oceny okresowej R Bezpieczeństwo na jednostkach pływających Bezpieczeństwo morskie R U bezpieczne uprawianie żeglugi przez statki morskie R bezpieczna obsługa statku R bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami R dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego R elektroniczna baza danych o statkach o polskiej przynależności R inspekcje R karta bezpieczeństwa (MSDS) R podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m R wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe marynarzy R Bezpieczeństwo ogólne produktów: U wzór powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny R Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Bezpieczna obsługa statku Bezpieczna praca z urządzeniami radiologicznymi Bezpieczne uprawianie żeglugi przez statki morskie Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest Bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami Biobójcze produkty U R R R R R R U dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego R wniosek o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego R procedury oceny dokumentacji produktu biobójczego, kryteria postępowania R Broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Budowa obiektu zanurzalnego Budowlane prawo: centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie U R U R decyzja o pozwoleniu na budowę R dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych, wydzielanych przez materiały budowlane Z dziennik budowy, montażu i rozbiórki R ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych R informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia R inspektor nadzoru inwestorskiego R książka obiektu budowlanego R metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charak- R terystyki energetycznej obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda R plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia R projekt budowlany R protokół obowiązkowej kontroli R przepisy techniczno-budowlane dla autostrad płatnych R przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych R rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę R090135

6 Skorowidz-BHP 6 rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie R rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych R rozbiórki obiektów budowlanych wykonywane metodą wybuchową R samodzielne funkcje techniczne w budownictwie R statut Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego R szkolenia i egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku R tablica informacyjna R uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. R warunki techniczne baz i stacji paliw płynnych R warunki techniczne budowli hydrotechnicznych R warunki techniczne budynków R warunki techniczne drogowych obiektów inżynierskich R warunki techniczne dróg publicznych R warunki techniczne morskich budowli hydrotechnicznych i ich usytuowanie R warunki techniczne obiektów budowlanych służących obronności Państwa R warunki techniczne sieci gazowych R warunki techniczne skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie R warunki techniczne strzelnic garnizonowych oraz ich usytuowanie R warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych i ich usytuowanie R warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych R warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych R warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności R Budowle kolejowe Budowlane wyroby Budynki ochrona przeciwpożarowa R U R C Centra powiadamiania ratunkowego Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Centrum urazowe Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego Certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Certyfikaty typu Choroby zakaźne i zakażenia u ludzi: R R R R R R R R U lista czynników alarmowych, rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych R kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych R raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala R współdziałanie między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej In- R R R130141

7 Skorowidz-BHP 7 spekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska Choroby zawodowe R021121, R Chrom i jego związki Cukier Cyjanki Cynk Czas pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego Częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunki przechowywania tych danych Czynniki chemiczne bhp związane z ich występowaniem w miejscu pracy Czynniki rakotwórcze i mutagenne R R R R R R R R Czynniki szkodliwe dopuszczalne stężenia i natężenia R021833, Z Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez PSP Czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania Ćwiczenia dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji R R R R R D Decyzja o pozwoleniu na budowę Delegacje należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Detektywi badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję Diagności szczegółowe wymagania Dobra Praktyka Laboratoryjna opłaty Dobra Praktyka Wytwarzania + wymagania Dokumentacja badań i orzeczeń psychologicznych, wzory stosowanych dokumentów Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy, sposób jej prowadzenia i przechowywania, wzory stosowanych dokumentów Dokumentacja mierniczo-geologiczna Dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego Dokumentacja produktu biobójczego procedury oceny, kryteria postępowania Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Dokumentowanie chorób zawodowych Dokumentowanie czynności przy wykonywaniu napraw, instalacji lub sprawdzaniu tachografów cyfrowych Dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego Dokumenty stosowane w badaniach technicznych pojazdów Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące Dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej i sposób jego obliczania Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych Dopuszczalny poziom hałasu R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R011285

8 Skorowidz-BHP 8 Dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych Dozór jądrowy Dozór techniczny: R R R R U opłaty za czynności R rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu R rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji R sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych R statut Transportowego Dozoru Technicznego R statut Urzędu Dozoru Technicznego R urządzenia techniczne podlegające WDT R warunki techniczne dla dźwigników R warunki techniczne dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego R warunki techniczne dla przenośników kabinowych i krzesełkowych R warunki techniczne dla zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych warunki techniczne dla zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących R R warunki techniczne dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych R warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych R warunki techniczne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych R warunki techniczne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego R warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego R R R Wojskowy Dozór Techniczny R wzór znaku dozoru technicznego R Drogi pożarowe Drogi publiczne Drogowe roboty Drogowy transport R R R U szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy R Dyplom czeladniczy Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące Działania naprawcze w środowisku warunki i sposób ich prowadzenia Dziennik budowy, montażu i rozbiórki Dziennik prac podwodnych Dźwigniki R U R R R R R E Egzaminy dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej R Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne R120191

9 Skorowidz-BHP 9 Egzaminy państwowe na licencje lub uprawnienia lotnicze Ekwiwalent pieniężny za urlop Elektroniczna baza danych o statkach o polskiej przynależności Elementy bezpieczeństwa dźwigów Elementy bezpieczeństwa maszyn Emisja prowadzenie pomiarów wielkości Energetyczne prawo R R R R R R szczegółowy zasięg terytorialny i właściwość rzeczowa oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki R warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych R warunki funkcjonowania systemu gazowego R warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego R wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych R zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci R Energetyczne urządzenia i instalacje: bezpieczeństwo i higiena pracy R posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci R Etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin R Europejskie aprobaty techniczne R042375, Z Ewakuacja muzeum w razie powstania zagrożenia R Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych ds. materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych Ewidencja substancji kontrolowanych R R F Filmowa produkcja Forma i treść wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych Formularze: R R listy kontrolnej R protokołu kontroli R formularz przyjęcia odpadów metali R formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych R Funkcjonariusze straży ochrony kolei warunki jakim powinni odpowiadać Funkcjonowanie elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności Funkcjonowanie sieci ciepłowniczej Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego G Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy wymagania, zakres badań i sprawdzeń Gazowy system warunki funkcjonowania Geologiczne i górnicze prawo bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite R R R R R R U R R R bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w podziemnych zakładach gór- R021169

10 Skorowidz-BHP 10 niczych dokumentacja mierniczo-geologiczna R dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych R gromadzenie i udostępnianie próbek R inne dokumentacje geologiczne R kwalifikacje w zakresie geologii R kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego R kryteria bilansowości złóż kopalin R operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin R plany ruchu zakładów górniczych R opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013 Z podziemne składowiska odpadów R przechowywanie i używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych R przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż R ratownictwo górnicze R siedziby i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych zagrożenia naturalne w zakładach górniczych R R od r. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych Główny Inspektorat Sanitarny nadanie statutu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Gospodarka leśna Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami komunalnymi Górnicze zakłady: R R R R R R odkrywkowe wydobywające kopaliny podstawowe R odkrywkowe wydobywające kopaliny pospolite R podziemne R wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi R zagrożenia naturalne R od r. Graniczne dawki promieniowania jonizującego Graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne Gromadzenie informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej Gromadzenie i udostępnianie próbek Grupy produktów biobójczych Grzywny nakładane przez pracowników organu nadzoru budowlanego Gumowe wyroby R R R R R R R R H Hałas R program ochrony środowiska przed hałasem szczegółowe wymagania R wskaźnik hałasu LDWN R zakaz lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem zakres informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku R R070133

11 Skorowidz-BHP 11 Higiena pracy: wytwarzanie, przerób i stosowanie związków chromu R zakłady przemysłu włókienniczego R Hotele R Huty: arsenu R stali R żelaza R I Imprezy masowe bezpieczeństwo Incydenty lotnicze Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach Informacje wymagane do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku Inspekcja Handlowa uprawnienia mandatowe Inspekcja Ochrony Środowiska U R R R R Z R R U Główny Inspektorat Ochrony Środowiska R koszty kontroli warunki i sposób ustalania R organizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur R poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ R rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku R uprawnienia mandatowe R Inspekcja statku morskiego Inspekcja Transportu Drogowego uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla inspektorów ITD i pracowników GITD Inspekcje techniczne (dot. żeglugi śródlądowej), dokumenty stosowane w tych sprawach, opłaty za czynności inspekcyjne i sposób ich uiszczania Inspektor ochrony radiologicznej Inspektorzy dozoru jądrowego Instalacje, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Instrukcja gospodarowania wodą Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w czasie trwania imprezy masowej R R R R R R R R R R Instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i R obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R J Jachty morskie o długości do 15 m podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi R R070417

12 Skorowidz-BHP 12 Jednostki badawcze i jednostki certyfikujące sposób prowadzenia nadzoru nad nimi Jednostki miar Jednostki organizacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej służba medycyny pracy Jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych Jednostki organizacyjne właściwe w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów Jonizujące promieniowanie R R R Z R R R R bhp przy stosowaniu promieniowania jonizującego R dawki graniczne R działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące niepodlegająca obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia R działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywana na podstawie zgłoszenia R ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym R warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego R K Kategorie substancji i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie Kara ograniczenia wolności podmioty, w których jest wykonywana Karbid Karta bezpieczeństwa (MSDS) Karta urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane Karta wypadku przy pracy Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu stawki jednostkowe Kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków Katalog odpadów Kategorie produktów biobójczych Kesony Kierowanie jednostkami ochrony przeciwpożarowej biorącymi udział w akcji ratowniczej Kierowanie ruchem drogowym Kierujący pojazdami kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu R R R R R R R R R052177, Zestawienie, Zestawienie R R R R R U R dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wzory R wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami R Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych Klasyfikowanie wyrobów medycznych Kodeks pracy: R R R U akta osobowe pracownika R badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy R badania lekarskie pracowników R bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych R050086

13 Skorowidz-BHP 13 bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe R bhp przy pracach związanych z eksploatacją na promieniowanie optyczne R bhp przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne R bhp przy ręcznych pracach transportowych R bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy R choroby zawodowe R021121, R czynniki szkodliwe R021833, R dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy R ekwiwalent pieniężny za urlop R jednostki upoważnione do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych R Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN R minimalne wymagania dotyczące bhp, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej R młodociani R960278, R021808, R należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej R napoje profilaktyczne R ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne R odpowiedzialność materialna pracowników za szkody w powierzonym mieniu R ogólne przepisy bhp R podróż służbowa na terenie kraju R do r. R od r. podróż służbowa poza granicami kraju R do r. R od r. posiłki profilaktyczne R prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet R prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej R prace wzbronione młodocianym R profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami R przygotowanie zawodowe młodocianych R służba bezpieczeństwa i higieny pracy R stosowanie przepisów Kodeksu pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy R R szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy R szkolenia w dziedzinie bhp R świadectwo pracy R udzielanie pracownikom zwolnień od pracy R układy zbiorowe pracy R uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładczą R urlopy wychowawcze R urlopy wypoczynkowe R usprawiedliwianie nieobecności w pracy R ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy R960289

14 Skorowidz-BHP 14 wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie R warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa R R R R R R wynagrodzenie za pracę dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa R wynagrodzenie za pracę dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego R wypadki przy pracy R042298, R090080, R zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią R zatrudnianie młodocianych R Koleje linowe przeznaczone do przewozu osób zasadnicze wymagania Kolejowy transport badania konieczne do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych R U R licencja maszynisty R certyfikat bezpieczeństwa sposób uzyskania R ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych R poważne wypadki, wypadki i incydenty na liniach kolejowych R przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych R stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunki, jakie powinny spełniać zatrudnione na nich osoby R system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym R świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu R świadectwo maszynisty R zakres i częstotliwość badań R świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych R warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei R warunki oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wykaz właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wykazy typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu R R R zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego R Kolej w zakładach pracy Komunikacja miejska Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż Kontrola drogowego przewozu towarów niebezpiecznych sprawozdanie Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych R R R R R080029

15 Skorowidz-BHP 15 Kontrola szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Kontrola w zakresie przewozu drogowego Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Kryteria bilansowości złóż kopalin Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiska odpadów danego typu Kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku Kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami medycznymi Kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem Książeczka badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych wzór, sposób wypełnienia i aktualizacji Książeczka nurka Książka obiektu budowlanego Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego itp. wewnętrznych Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Kwalifikacje w zakresie geologii Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego Kwartalne sprawozdanie o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R L Leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest Legalizacja pierwotna i legalizacja wtórna przyrządów pomiarowych upoważnienia Legalizacyjne punkty tworzenie Legalne jednostki miary Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego wzór Legitymacja służbowa pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej Legitymacja służbowa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Lekarskie specjalizacje niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych Leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego wymagania i zakres sprawdzeń Limit badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy Lista czynników alarmowych, rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego Lista materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom Lotnicze prawo: R R R R R R Z R R R R R R R U021112

16 Skorowidz-BHP 16 bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych R certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym R certyfikaty typu R egzaminy państwowe na licencje lub uprawnienia lotnicze R licencjonowanie personelu lotniczego R loty międzynarodowe z materiałami niebezpiecznymi R loty próbne R programy ochrony, obowiązki oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego R świadectwo oględzin statku powietrznego R wymagania dotyczące konstrukcji statków powietrznych R wypadki i incydenty lotnicze R Lotniska cywilne R Lotnisko warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w jego otoczeniu R Lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze R M Malowanie natryskowe Marynarze wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe Masa celulozowa Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego R R R R U badania psychiatryczne i psychologiczne w celu uzyskania pozwolenia na nabywanie lub przechowywanie R ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów R numer identyfikacyjny R przechowywanie w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów R rejestr R sposób gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania R sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów szkolenie i egzaminowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R R wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie R Medycyna pracy U970593, R Medyczne laboratorium diagnostyczne Medyczne wyroby Metale spawanie i cięcie R U R Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej R samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe Metro warunki techniczne, usytuowanie Miedź Międzynarodowa Organizacji Metrologii Prawnej wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowe loty z materiałami niebezpiecznymi Międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy Minimalne wymagania dla stacji demontażu Minimalne wymagania dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń R R R Z R R R R060528

17 Skorowidz-BHP 17 zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Minimalne wymagania dotyczące bhp, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia na jednostkach pływających R R R Młodociani R960278, R021808, R Morskie bezpieczeństwo Morskie wyposażenie U U opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności R wymagania dla wyposażenia morskiego R Mostowe roboty Muzea zabezpieczenie zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami R R N Nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadanie pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadtlenki organiczne Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej Należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Napoje profilaktyczne Narciarskie trasy zjazdowe, biegowe i nartostrady sposób ich oznaczania Natryskiwanie cieplne R R R R R R R R R Nawozy i nawożenie R020896, R Nazwy, siedziby i właściwość miejscowa okręgowych urzędów górniczych Niebezpieczne towary przewóz Normalizacja R U U nadawanie i wykorzystywanie znaku zgodności z Polską Normą R Normy zharmonizowane wykaz Normy zużycia wody Z R Notyfikowane jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz notyfikowane laboratoria Z040858, Z050636, Z060706, Z Numer identyfikacyjny materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego R O Obiekty budowlane ochrona przeciwpożarowa Obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Obiekty budowlane, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Obiekty hotelowe Obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda Obowiązki dostawców ścieków przemysłowych R R R R R R060964

18 Skorowidz-BHP 18 Obowiązkowe szczepienia ochronne Obrabiarki do drewna Ocena bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego Ocena poziomów substancji w powietrzu Ocena zgodności: informacja o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach R R R R U Z040858, Z050636, Z060706, Z opłaty za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność R wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) Z Z procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania R przepływ informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów R telekomunikacyjnych urządzeń końcowych R wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) Z wymagania szczegółowe dla silników spalinowych R wymagania szczegółowe dla wyrobów aerozolowych R wymagania szczegółowe dla wyrobów ze szkła kryształowego R wymagania zasadnicze dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa R wymagania zasadnicze dla efektywności energetycznej nowych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi R wymagania zasadnicze dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób R wymagania zasadnicze dla maszyn i elementów bezpieczeństwa R wymagania zasadnicze dla prostych zbiorników ciśnieniowych R wymagania zasadnicze dla przyrządów pomiarowych R wymagania zasadnicze dla sprzętu elektrycznego R wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej R wymagania zasadnicze dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych R wymagania zasadnicze dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem R wymagania zasadnicze dla urządzeń spalających paliwa gazowe R wymagania zasadnicze dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska R wymagania zasadnicze dla wag nieautomatycznych R wymagania zasadnicze dla zabawek R Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i obiektów jądrowych Ochrona przeciwpożarowa: R U budynków, innych obiektów budowlanych i terenów R centra powiadamiania ratunkowego R czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów R drogi pożarowe R kierowanie i współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej R opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz sposób ustalania wysokości opłat za czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów R przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę R rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony ppoż. R szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej świadczenia odszkodowawcze dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu R R teren działania jednostki ochrony przeciwpożarowej R980598

19 Skorowidz-BHP 19 uzgadnianie projektu budowlanego R włączanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego R wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia R wymagania kwalifikacyjne dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej R wysokość środków finansowych w 2012 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zasady wydawania dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych Ochrona radiologiczna Ochrona roślin: R R R R przeprowadzanie badań opryskiwaczy R szkolenia R treść etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin R wymagania techniczne dla opryskiwaczy R Ochrona środowiska: U badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zakres i sposób prowadzenia R dane ujęte na mapach akustycznych R dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu R dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku R dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku R informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza zakres i sposób przekazywania R informacje objęte obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji R instalacje, dla których można ubiegać o ustalenie programu dostosowawczego R instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia R instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska R instrukcja szkoleniowa w zakresie zapewnienia wymogów ochrony roślin i zwierząt w toku szkolenia na poligonach R kary za przekroczenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza R badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zakres i sposób prowadzenia R kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu R Zestawienie kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do ziemi lub wód R Zestawienie Zestawienie koszt postępowania ryczałtowego R krajowy cel redukcji narażenia R mapy akustyczne R R Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej R ocena poziomów substancji w powietrzu R ograniczenia dotyczące ograniczenia emisji lotnych związków organicznych R opłaty rejestracyjne R opłaty za korzystanie ze środowiska Z Z Z Z Z R Z Z opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Z opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2012 Z110958

20 Skorowidz-BHP 20 opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2013 Z opłaty za udostępnianie informacji o środowisku R opracowania ekofizjograficzne R organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych MON R Państwowa Rada Ochrony Środowiska R plany operacyjno-ratownicze R pomiary ilości pobieranej wody R pomiary prowadzone w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia R poziomy niektórych substancji w powietrzu R pozwolenie zintegrowane późniejsze terminy uzyskiwania R produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska R program ochrony powietrza R program ochrony środowiska przed hałasem R przedkładanie wojewodzie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska R przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko R przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza R przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON R przychody gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawienie przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia R raport bezpieczeństwa zakładu o dużym ryzyku R program ochrony środowiska przed hałasem R rejestr dotyczący PCB prowadzony przez marszałka województwa R rejestr wyrobów zawierających azbest R rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej R rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją niektórych obiektów R ruchy masowe ziemi R sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych R sposób przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym R sposób i częstotliwość aktualizacji informacji o środowisku R sprawozdanie do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń R standardy emisyjne z instalacji R standardy jakości gleby i ziemi R statut Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej R strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza R substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska R szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP R urządzenia, w których mogą być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska R ustalanie kosztów kontroli R wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu R wartość wskaźnika hałasu LDWN ustalanie wartości R wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska warunki i zakres dostępu R wskaźnik średniego narażenia (obliczanie), sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji R wymagania dla produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko R wymagania dotyczące rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska R wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem R110824

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo