A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A"

Transkrypt

1 Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu ADN świadectwo dopuszczenia statku Aerozolowe wyroby Akredytacja Akta osobowe pracownika Amoniak Analizatory spalin samochodowych wymagania metrologiczne Aprobaty techniczne Arsen i jego związki Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy wymagania bhp Atomowe prawo: R R R R U R R R R R R U baza danych urządzeń radiologicznych R bezpieczna praca z urządzeniami radiologicznymi R dawki graniczne promieniowania jonizującego R dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące R forma i treść wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych R informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego R inspektorzy dozoru jądrowego R legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego R nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej R ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego R ochrona fizyczna materiałów jądrowych R ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych R plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych R podmioty właściwe w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym R poziomy interwencyjne R rejestracja dawek indywidualnych R przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia R stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych R stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej R warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego R warunki i tryb nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej R warunki i tryb nadawania uprawnień dla osób, które mają być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych R R wypalone paliwo jądrowe R zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w budynkach R Autobusowa komunikacja międzymiastowa Autoryzacja bezpieczeństwa Awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Azbest R R R U książeczka badań profilaktycznych R050109

2 Skorowidz-BHP 2 leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest R okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji R program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest R rejestr wyrobów zawierających azbest prowadzony przez marszałka województwa R sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest R wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest R zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest R B Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Badania konieczne do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i uczestników studiów doktoranckich Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Badania lekarskie pracowników Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji Badania opryskiwaczy R R R R R R R R R Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybucho- R wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Badania psychiatryczne i psychologiczne w celu uzyskania pozwolenia na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Badania techniczne pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Badania techniczne pojazdów zakres i sposób przeprowadzania oraz stosowane dokumenty Bazy i stacje paliw płynnych Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych Bezpieczeństwo i higiena pracy dla żołnierzy zawodowych Bezpieczeństwo i higiena pracy na morskich statkach handlowych Bezpieczeństwo i higiena pracy ogólne przepisy Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas stosowania rtęci Bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Bezpieczeństwo i higiena pracy przy: R R R R R R R R R R R budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego R budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających R czynniki rakotwórcze lub mutagenne R czyszczeniu powierzchni R eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych R eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych R eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych ze złomu metali R gospodarowaniu odpadami komunalnymi R magazynowaniu karbidu R magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych R magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz R malowaniu natryskowym R040156

3 Skorowidz-BHP 3 napełnianiu zbiorników gazami R na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe R natryskiwaniu cieplnym R obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie R obsłudze kolei w zakładach pracy R obsłudze obrabiarek do drewna R obsłudze przenośników R obsłudze zwierząt gospodarskich R obsłudze żurawi R organizacji i realizacji widowisk R pracach spawalniczych R pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne R pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne R procesach galwanotechnicznych R produkcji cukru R produkcji filmowej R produkcji i magazynowaniu gazów R produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu R produkcji i przetwarzaniu miedzi R produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru R produkcji olejów roślinnych R produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych R produkcji szkła i wyrobów ze szkła R produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych R produkcji wyrobów gumowych R produkcji wyrobów włókienniczych R przerobie i wytwarzaniu arsenu R przetwórstwie mleka i jego pochodnych R przetwórstwie tworzyw sztucznych R przetwórstwie ziemniaków R przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych R ręcznych pracach transportowych R stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych R stosowaniu promieniowania jonizującego R stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków R uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa R urządzeniach i instalacjach energetycznych R usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest R użytkowaniu maszyn minimalne R użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym R używaniu karbidu R wykonywaniu prac podwodnych R wykonywaniu prac z użyciem cyjanków R wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej R wykonywaniu robót budowlanych R wykonywaniu robót drogowych i mostowych R wyprawianiu skór surowych R wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu R071430

4 Skorowidz-BHP 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy służba Bezpieczeństwo i higiena pracy szkolenia Bezpieczeństwo i higiena pracy w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej Bezpieczeństwo i higiena pracy w: R R R autobusowej komunikacji międzymiastowej R hutach arsenu R hutnictwie żelaza i stali R kesonach R komunikacji miejskiej R oczyszczalniach ścieków R odlewniach metali R ogrodach zoologicznych R poradniach i pracowniach stomatologicznych R portach morskich i śródlądowych R pracowniach histopatologicznych i histochemicznych R pralniach i farbiarniach R prosekturach R rybactwie śródlądowym R szkołach i placówkach publicznych R uczelniach R Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach: anatomii patologicznej R górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny podstawowe R górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite R górniczych podziemnych R górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi R graficznych R karnych i poprawczych R przemysłu cukierniczego R przemysłu koncentratów spożywczych R przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych R przemysłu spirytusowego R przemysłu torfowego R przetwarzających owoce i warzywa R przetwórstwa rybnego R Bezpieczeństwo i higiena pracy minimalne wymagania związane z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy celnych Bezpieczeństwo i higiena służby strażaków Bezpieczeństwo i higiena służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Bezpieczeństwo i higiena służby w Służbie Wywiadu Wojskowego Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich R R R R R U dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej, sposób obliczania R stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad, sposób ich oznakowania R stopnie zagrożenia lawinowego, zalecenia dla ruchu osób R warunki oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich R znaki nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze R Bezpieczeństwo imprez masowych: U instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia R091113

5 Skorowidz-BHP 5 wymogi, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne R Bezpieczeństwo jądrowe R ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego; raport z oceny okresowej R Bezpieczeństwo na jednostkach pływających Bezpieczeństwo morskie R U bezpieczne uprawianie żeglugi przez statki morskie R bezpieczna obsługa statku R bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami R dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego R elektroniczna baza danych o statkach o polskiej przynależności R inspekcje R karta bezpieczeństwa (MSDS) R podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m R wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe marynarzy R Bezpieczeństwo ogólne produktów: U wzór powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny R Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Bezpieczna obsługa statku Bezpieczna praca z urządzeniami radiologicznymi Bezpieczne uprawianie żeglugi przez statki morskie Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest Bezpieczny przewóz ładunków masowych statkami Biobójcze produkty U R R R R R R U dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego R wniosek o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego R procedury oceny dokumentacji produktu biobójczego, kryteria postępowania R Broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Budowa obiektu zanurzalnego Budowlane prawo: centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie U R U R decyzja o pozwoleniu na budowę R dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych, wydzielanych przez materiały budowlane Z dziennik budowy, montażu i rozbiórki R ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych R informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia R inspektor nadzoru inwestorskiego R książka obiektu budowlanego R metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charak- R terystyki energetycznej obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda R plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia R projekt budowlany R protokół obowiązkowej kontroli R przepisy techniczno-budowlane dla autostrad płatnych R przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych R rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę R090135

6 Skorowidz-BHP 6 rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie R rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych R rozbiórki obiektów budowlanych wykonywane metodą wybuchową R samodzielne funkcje techniczne w budownictwie R statut Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego R szkolenia i egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku R tablica informacyjna R uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. R warunki techniczne baz i stacji paliw płynnych R warunki techniczne budowli hydrotechnicznych R warunki techniczne budynków R warunki techniczne drogowych obiektów inżynierskich R warunki techniczne dróg publicznych R warunki techniczne morskich budowli hydrotechnicznych i ich usytuowanie R warunki techniczne obiektów budowlanych służących obronności Państwa R warunki techniczne sieci gazowych R warunki techniczne skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie R warunki techniczne strzelnic garnizonowych oraz ich usytuowanie R warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych i ich usytuowanie R warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych R warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych R warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności R Budowle kolejowe Budowlane wyroby Budynki ochrona przeciwpożarowa R U R C Centra powiadamiania ratunkowego Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Centrum urazowe Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego Certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Certyfikaty typu Choroby zakaźne i zakażenia u ludzi: R R R R R R R R U lista czynników alarmowych, rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych R kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych R raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala R współdziałanie między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej In- R R R130141

7 Skorowidz-BHP 7 spekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska Choroby zawodowe R021121, R Chrom i jego związki Cukier Cyjanki Cynk Czas pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego Częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunki przechowywania tych danych Czynniki chemiczne bhp związane z ich występowaniem w miejscu pracy Czynniki rakotwórcze i mutagenne R R R R R R R R Czynniki szkodliwe dopuszczalne stężenia i natężenia R021833, Z Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez PSP Czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania Ćwiczenia dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji R R R R R D Decyzja o pozwoleniu na budowę Delegacje należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Detektywi badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję Diagności szczegółowe wymagania Dobra Praktyka Laboratoryjna opłaty Dobra Praktyka Wytwarzania + wymagania Dokumentacja badań i orzeczeń psychologicznych, wzory stosowanych dokumentów Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy, sposób jej prowadzenia i przechowywania, wzory stosowanych dokumentów Dokumentacja mierniczo-geologiczna Dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego Dokumentacja produktu biobójczego procedury oceny, kryteria postępowania Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Dokumentowanie chorób zawodowych Dokumentowanie czynności przy wykonywaniu napraw, instalacji lub sprawdzaniu tachografów cyfrowych Dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego Dokumenty stosowane w badaniach technicznych pojazdów Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące Dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej i sposób jego obliczania Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych Dopuszczalny poziom hałasu R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R011285

8 Skorowidz-BHP 8 Dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych Dozór jądrowy Dozór techniczny: R R R R U opłaty za czynności R rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu R rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji R sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych R statut Transportowego Dozoru Technicznego R statut Urzędu Dozoru Technicznego R urządzenia techniczne podlegające WDT R warunki techniczne dla dźwigników R warunki techniczne dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego R warunki techniczne dla przenośników kabinowych i krzesełkowych R warunki techniczne dla zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych warunki techniczne dla zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących R R warunki techniczne dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych R warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych R warunki techniczne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych R warunki techniczne w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego R warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego warunki techniczne w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego R R R Wojskowy Dozór Techniczny R wzór znaku dozoru technicznego R Drogi pożarowe Drogi publiczne Drogowe roboty Drogowy transport R R R U szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy R Dyplom czeladniczy Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące Działania naprawcze w środowisku warunki i sposób ich prowadzenia Dziennik budowy, montażu i rozbiórki Dziennik prac podwodnych Dźwigniki R U R R R R R E Egzaminy dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej R Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne R120191

9 Skorowidz-BHP 9 Egzaminy państwowe na licencje lub uprawnienia lotnicze Ekwiwalent pieniężny za urlop Elektroniczna baza danych o statkach o polskiej przynależności Elementy bezpieczeństwa dźwigów Elementy bezpieczeństwa maszyn Emisja prowadzenie pomiarów wielkości Energetyczne prawo R R R R R R szczegółowy zasięg terytorialny i właściwość rzeczowa oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki R warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych R warunki funkcjonowania systemu gazowego R warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego R wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych R zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci R Energetyczne urządzenia i instalacje: bezpieczeństwo i higiena pracy R posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci R Etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin R Europejskie aprobaty techniczne R042375, Z Ewakuacja muzeum w razie powstania zagrożenia R Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych ds. materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych Ewidencja substancji kontrolowanych R R F Filmowa produkcja Forma i treść wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych Formularze: R R listy kontrolnej R protokołu kontroli R formularz przyjęcia odpadów metali R formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych R Funkcjonariusze straży ochrony kolei warunki jakim powinni odpowiadać Funkcjonowanie elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności Funkcjonowanie sieci ciepłowniczej Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego G Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy wymagania, zakres badań i sprawdzeń Gazowy system warunki funkcjonowania Geologiczne i górnicze prawo bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite R R R R R R U R R R bhp, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w podziemnych zakładach gór- R021169

10 Skorowidz-BHP 10 niczych dokumentacja mierniczo-geologiczna R dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych R gromadzenie i udostępnianie próbek R inne dokumentacje geologiczne R kwalifikacje w zakresie geologii R kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego R kryteria bilansowości złóż kopalin R operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin R plany ruchu zakładów górniczych R opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013 Z podziemne składowiska odpadów R przechowywanie i używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych R przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż R ratownictwo górnicze R siedziby i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych zagrożenia naturalne w zakładach górniczych R R od r. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych Główny Inspektorat Sanitarny nadanie statutu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Gospodarka leśna Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami komunalnymi Górnicze zakłady: R R R R R R odkrywkowe wydobywające kopaliny podstawowe R odkrywkowe wydobywające kopaliny pospolite R podziemne R wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi R zagrożenia naturalne R od r. Graniczne dawki promieniowania jonizującego Graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne Gromadzenie informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej Gromadzenie i udostępnianie próbek Grupy produktów biobójczych Grzywny nakładane przez pracowników organu nadzoru budowlanego Gumowe wyroby R R R R R R R R H Hałas R program ochrony środowiska przed hałasem szczegółowe wymagania R wskaźnik hałasu LDWN R zakaz lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem zakres informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku R R070133

11 Skorowidz-BHP 11 Higiena pracy: wytwarzanie, przerób i stosowanie związków chromu R zakłady przemysłu włókienniczego R Hotele R Huty: arsenu R stali R żelaza R I Imprezy masowe bezpieczeństwo Incydenty lotnicze Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja wyprzedzająca dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach Informacje wymagane do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku Inspekcja Handlowa uprawnienia mandatowe Inspekcja Ochrony Środowiska U R R R R Z R R U Główny Inspektorat Ochrony Środowiska R koszty kontroli warunki i sposób ustalania R organizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur R poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ R rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku R uprawnienia mandatowe R Inspekcja statku morskiego Inspekcja Transportu Drogowego uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla inspektorów ITD i pracowników GITD Inspekcje techniczne (dot. żeglugi śródlądowej), dokumenty stosowane w tych sprawach, opłaty za czynności inspekcyjne i sposób ich uiszczania Inspektor ochrony radiologicznej Inspektorzy dozoru jądrowego Instalacje, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Instrukcja gospodarowania wodą Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w czasie trwania imprezy masowej R R R R R R R R R R Instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i R obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R J Jachty morskie o długości do 15 m podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi R R070417

12 Skorowidz-BHP 12 Jednostki badawcze i jednostki certyfikujące sposób prowadzenia nadzoru nad nimi Jednostki miar Jednostki organizacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej służba medycyny pracy Jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych Jednostki organizacyjne właściwe w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów Jonizujące promieniowanie R R R Z R R R R bhp przy stosowaniu promieniowania jonizującego R dawki graniczne R działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące niepodlegająca obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia R działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywana na podstawie zgłoszenia R ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym R warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego R K Kategorie substancji i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie Kara ograniczenia wolności podmioty, w których jest wykonywana Karbid Karta bezpieczeństwa (MSDS) Karta urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane Karta wypadku przy pracy Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu stawki jednostkowe Kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków Katalog odpadów Kategorie produktów biobójczych Kesony Kierowanie jednostkami ochrony przeciwpożarowej biorącymi udział w akcji ratowniczej Kierowanie ruchem drogowym Kierujący pojazdami kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu R R R R R R R R R052177, Zestawienie, Zestawienie R R R R R U R dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wzory R wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami R Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych Klasyfikowanie wyrobów medycznych Kodeks pracy: R R R U akta osobowe pracownika R badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy R badania lekarskie pracowników R bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych R050086

13 Skorowidz-BHP 13 bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe R bhp przy pracach związanych z eksploatacją na promieniowanie optyczne R bhp przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne R bhp przy ręcznych pracach transportowych R bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy R choroby zawodowe R021121, R czynniki szkodliwe R021833, R dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy R ekwiwalent pieniężny za urlop R jednostki upoważnione do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych R Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN R minimalne wymagania dotyczące bhp, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej R młodociani R960278, R021808, R należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej R napoje profilaktyczne R ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne R odpowiedzialność materialna pracowników za szkody w powierzonym mieniu R ogólne przepisy bhp R podróż służbowa na terenie kraju R do r. R od r. podróż służbowa poza granicami kraju R do r. R od r. posiłki profilaktyczne R prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet R prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej R prace wzbronione młodocianym R profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami R przygotowanie zawodowe młodocianych R służba bezpieczeństwa i higieny pracy R stosowanie przepisów Kodeksu pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy R R szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy R szkolenia w dziedzinie bhp R świadectwo pracy R udzielanie pracownikom zwolnień od pracy R układy zbiorowe pracy R uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładczą R urlopy wychowawcze R urlopy wypoczynkowe R usprawiedliwianie nieobecności w pracy R ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy R960289

14 Skorowidz-BHP 14 wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie R warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa R R R R R R wynagrodzenie za pracę dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa R wynagrodzenie za pracę dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego R wypadki przy pracy R042298, R090080, R zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią R zatrudnianie młodocianych R Koleje linowe przeznaczone do przewozu osób zasadnicze wymagania Kolejowy transport badania konieczne do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych R U R licencja maszynisty R certyfikat bezpieczeństwa sposób uzyskania R ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych R poważne wypadki, wypadki i incydenty na liniach kolejowych R przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych R stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunki, jakie powinny spełniać zatrudnione na nich osoby R system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym R świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu R świadectwo maszynisty R zakres i częstotliwość badań R świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych R warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei R warunki oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wykaz właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wykazy typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu R R R zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego R Kolej w zakładach pracy Komunikacja miejska Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż Kontrola drogowego przewozu towarów niebezpiecznych sprawozdanie Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych R R R R R080029

15 Skorowidz-BHP 15 Kontrola szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Kontrola w zakresie przewozu drogowego Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Kryteria bilansowości złóż kopalin Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiska odpadów danego typu Kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku Kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami medycznymi Kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem Książeczka badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych wzór, sposób wypełnienia i aktualizacji Książeczka nurka Książka obiektu budowlanego Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego itp. wewnętrznych Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Kwalifikacje w zakresie geologii Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego Kwartalne sprawozdanie o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R L Leczenie uzdrowiskowe osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest Legalizacja pierwotna i legalizacja wtórna przyrządów pomiarowych upoważnienia Legalizacyjne punkty tworzenie Legalne jednostki miary Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego wzór Legitymacja służbowa pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej Legitymacja służbowa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Lekarskie specjalizacje niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych Leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego wymagania i zakres sprawdzeń Limit badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy Lista czynników alarmowych, rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego Lista materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom Lotnicze prawo: R R R R R R Z R R R R R R R U021112

16 Skorowidz-BHP 16 bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych R certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym R certyfikaty typu R egzaminy państwowe na licencje lub uprawnienia lotnicze R licencjonowanie personelu lotniczego R loty międzynarodowe z materiałami niebezpiecznymi R loty próbne R programy ochrony, obowiązki oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego R świadectwo oględzin statku powietrznego R wymagania dotyczące konstrukcji statków powietrznych R wypadki i incydenty lotnicze R Lotniska cywilne R Lotnisko warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w jego otoczeniu R Lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze R M Malowanie natryskowe Marynarze wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe Masa celulozowa Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego R R R R U badania psychiatryczne i psychologiczne w celu uzyskania pozwolenia na nabywanie lub przechowywanie R ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów R numer identyfikacyjny R przechowywanie w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów R rejestr R sposób gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania R sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów szkolenie i egzaminowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego R R wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie R Medycyna pracy U970593, R Medyczne laboratorium diagnostyczne Medyczne wyroby Metale spawanie i cięcie R U R Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej R samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe Metro warunki techniczne, usytuowanie Miedź Międzynarodowa Organizacji Metrologii Prawnej wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowe loty z materiałami niebezpiecznymi Międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy Minimalne wymagania dla stacji demontażu Minimalne wymagania dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń R R R Z R R R R060528

17 Skorowidz-BHP 17 zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Minimalne wymagania dotyczące bhp, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia na jednostkach pływających R R R Młodociani R960278, R021808, R Morskie bezpieczeństwo Morskie wyposażenie U U opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności R wymagania dla wyposażenia morskiego R Mostowe roboty Muzea zabezpieczenie zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami R R N Nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadanie pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nadtlenki organiczne Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej Należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Napoje profilaktyczne Narciarskie trasy zjazdowe, biegowe i nartostrady sposób ich oznaczania Natryskiwanie cieplne R R R R R R R R R Nawozy i nawożenie R020896, R Nazwy, siedziby i właściwość miejscowa okręgowych urzędów górniczych Niebezpieczne towary przewóz Normalizacja R U U nadawanie i wykorzystywanie znaku zgodności z Polską Normą R Normy zharmonizowane wykaz Normy zużycia wody Z R Notyfikowane jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz notyfikowane laboratoria Z040858, Z050636, Z060706, Z Numer identyfikacyjny materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego R O Obiekty budowlane ochrona przeciwpożarowa Obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Obiekty budowlane, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Obiekty hotelowe Obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda Obowiązki dostawców ścieków przemysłowych R R R R R R060964

18 Skorowidz-BHP 18 Obowiązkowe szczepienia ochronne Obrabiarki do drewna Ocena bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego Ocena poziomów substancji w powietrzu Ocena zgodności: informacja o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach R R R R U Z040858, Z050636, Z060706, Z opłaty za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność R wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) Z Z procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania R przepływ informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów R telekomunikacyjnych urządzeń końcowych R wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) Z wymagania szczegółowe dla silników spalinowych R wymagania szczegółowe dla wyrobów aerozolowych R wymagania szczegółowe dla wyrobów ze szkła kryształowego R wymagania zasadnicze dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa R wymagania zasadnicze dla efektywności energetycznej nowych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi R wymagania zasadnicze dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób R wymagania zasadnicze dla maszyn i elementów bezpieczeństwa R wymagania zasadnicze dla prostych zbiorników ciśnieniowych R wymagania zasadnicze dla przyrządów pomiarowych R wymagania zasadnicze dla sprzętu elektrycznego R wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej R wymagania zasadnicze dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych R wymagania zasadnicze dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem R wymagania zasadnicze dla urządzeń spalających paliwa gazowe R wymagania zasadnicze dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska R wymagania zasadnicze dla wag nieautomatycznych R wymagania zasadnicze dla zabawek R Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i obiektów jądrowych Ochrona przeciwpożarowa: R U budynków, innych obiektów budowlanych i terenów R centra powiadamiania ratunkowego R czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów R drogi pożarowe R kierowanie i współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej R opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz sposób ustalania wysokości opłat za czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów R przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę R rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony ppoż. R szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej świadczenia odszkodowawcze dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu R R teren działania jednostki ochrony przeciwpożarowej R980598

19 Skorowidz-BHP 19 uzgadnianie projektu budowlanego R włączanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego R wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia R wymagania kwalifikacyjne dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej R wysokość środków finansowych w 2012 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zasady wydawania dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych Ochrona radiologiczna Ochrona roślin: R R R R przeprowadzanie badań opryskiwaczy R szkolenia R treść etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin R wymagania techniczne dla opryskiwaczy R Ochrona środowiska: U badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zakres i sposób prowadzenia R dane ujęte na mapach akustycznych R dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu R dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku R dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku R informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza zakres i sposób przekazywania R informacje objęte obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji R instalacje, dla których można ubiegać o ustalenie programu dostosowawczego R instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia R instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska R instrukcja szkoleniowa w zakresie zapewnienia wymogów ochrony roślin i zwierząt w toku szkolenia na poligonach R kary za przekroczenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza R badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zakres i sposób prowadzenia R kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu R Zestawienie kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do ziemi lub wód R Zestawienie Zestawienie koszt postępowania ryczałtowego R krajowy cel redukcji narażenia R mapy akustyczne R R Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej R ocena poziomów substancji w powietrzu R ograniczenia dotyczące ograniczenia emisji lotnych związków organicznych R opłaty rejestracyjne R opłaty za korzystanie ze środowiska Z Z Z Z Z R Z Z opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Z opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2012 Z110958

20 Skorowidz-BHP 20 opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2013 Z opłaty za udostępnianie informacji o środowisku R opracowania ekofizjograficzne R organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych MON R Państwowa Rada Ochrony Środowiska R plany operacyjno-ratownicze R pomiary ilości pobieranej wody R pomiary prowadzone w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia R poziomy niektórych substancji w powietrzu R pozwolenie zintegrowane późniejsze terminy uzyskiwania R produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska R program ochrony powietrza R program ochrony środowiska przed hałasem R przedkładanie wojewodzie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska R przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko R przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza R przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON R przychody gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawienie przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia R raport bezpieczeństwa zakładu o dużym ryzyku R program ochrony środowiska przed hałasem R rejestr dotyczący PCB prowadzony przez marszałka województwa R rejestr wyrobów zawierających azbest R rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej R rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją niektórych obiektów R ruchy masowe ziemi R sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych R sposób przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym R sposób i częstotliwość aktualizacji informacji o środowisku R sprawozdanie do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń R standardy emisyjne z instalacji R standardy jakości gleby i ziemi R statut Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej R strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza R substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska R szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP R urządzenia, w których mogą być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska R ustalanie kosztów kontroli R wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu R wartość wskaźnika hałasu LDWN ustalanie wartości R wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska warunki i zakres dostępu R wskaźnik średniego narażenia (obliczanie), sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji R wymagania dla produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko R wymagania dotyczące rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska R wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem R110824

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przepisów: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zestawienie przepisów: Bezpieczeństwo i higiena pracy Zestawienie przepisów: Bezpieczeństwo i higiena pracy Stan prawny na dzień 07-03-2011 Zagadnienia ogólne... 1 BHP przy obsłudze maszyn... 2 BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe... 3 BHP

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Skorowidz 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu Aerozole Akta osobowe pracownika Amoniak Atmosfera wybuchowa Autoryzacja bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl

UprawnieniaBudowlane.pl - 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu Strona 1 8 WYKAZ DRUKÓW I REJESTRÓW ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU 8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu 1. Wypadki i choroby zawodowe Wypadki przy pracy: Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. ZAKRES ZNAJOMOŚCI LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409, Zmiany: Dz.U.14.40 art.57 1.0_Dz.U.13.14 09.pdf 2

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl Jesień 2015 Wykaz aktów prawnych z odnoścnikami do ich treści. znajomość całości przepisów

UprawnieniaBudowlane.pl Jesień 2015 Wykaz aktów prawnych z odnoścnikami do ich treści. znajomość całości przepisów LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO ZAKRES ZNAJOMOŚCI LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409 Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A Skorowidz 1 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A Akredytacja jednostek oceniających zgodność opłaty za czynności R120711 Akumulatory U090666 Akustyczny stan środowiska szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

engineering company Wykaz aktów prawnych

engineering company Wykaz aktów prawnych engineering company Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne - OSP. według stanu na październik 2010 r.

Podstawowe akty prawne - OSP. według stanu na październik 2010 r. Podstawowe akty prawne - OSP według stanu na październik 2010 r. Źródło : ZG ZOSP RP http://www.zosprp.pl/?q=node/385 I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234. 3 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A Administracja morska

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A Administracja morska Skorowidz 1 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z A Administracja morska R021429 Administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie R042229

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl WIOSNA 2016 Wykaz aktów prawnych. znajomość całości przepisów

UprawnieniaBudowlane.pl WIOSNA 2016 Wykaz aktów prawnych. znajomość całości przepisów LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO ZAKRES ZNAJOMOŚCI Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409 Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dostępne w programie

Akty prawne dostępne w programie Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2016 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Stan prawny

Załącznik nr 6 Stan prawny Załącznik nr 6 Stan prawny Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski obszar celny

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja Informatora i zakończenie jego opracowywania 31 grudnia 2011 r. Słowo wstępne Intensywny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Rozdział I Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 19 1. Odpowiedzialność pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU POWSTANIE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO BYŁO REALIZACJĄ PROGARMU DOSTOSOWUJĄCEGO POLSKIE USTAWODASTWO DO PRAWA UNIJNEGO W OBSZARZE POLITYKA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Stan na 01.04.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Słowo wstępne

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Słowo wstępne Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 marca 2011 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 15 czerwca 2011 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 15 czerwca 2011 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2011 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP według stanu na styczeń 2008 r. I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002

Bardziej szczegółowo

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY 2 0 1 5 TELEFONY ALARMOWE 112 POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA POLICJA POGOTOWIE GAZOWE POGOTOWIE ENERGETYCZNE POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE POGOTOWIE DROGOWE 999 998 997............ INNE WAŻNE TELEFONY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. 240 C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2008 R. Ustawy Rodzaj i tytuł przepisu Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. ZAŁĄCZNIK 1 Prawodawstwo polskie (stan na 20 stycznia 2004 r.) A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. 1. Ustawy: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 1 WPROWADZENIE (Regulacje Prawne) ADR, RID, IMDG CODĘ, ICAO TI 11 Odstępstwa wprowadzane przez Umawiające się Strony ADR 12 Wykaz przepisów podstawowych 12 Wykaz przepisów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; 2) do projektowania bez ograniczeń;

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1)

Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

System polskich przepisów BHP

System polskich przepisów BHP System polskich przepisów BHP (W6) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Konstytucja RP Art.9. Rzeczypospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Art. 87. 1. Źródłami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo