2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: AGENCJA RYNKU ROLNEGO Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 23

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Agencja płatnicza I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Modernizacja i rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Miejsca świadczenia i realizacji przedmiotu Umowy: Centrum Podstawowe Zamawiającego - ul. Karolkowa 30, Warszawa; Centrum Zapasowe Zamawiającego - ul. Poleczki 13, Warszawa. Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : CPV: (Serwery komputerowe), (Pakiety oprogramowania dla baz danych). Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa posiadanej już przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej, tj.: 1. Rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego 2 (dwóch) macierzy dyskowych Hitachi o nowe dyski, półki i licencje. 2. Rozbudowa serwerów bazodanowych (Serwer Typ I), tj.: a) zakup i dostawa 3 (słownie: trzech) serwerów o architekturze SPARC (Oracle SPARC T5-8) wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem zarządzającym i wspomagającym oraz udzielenie licencji (dopuszcza się również udzielenie sublicencji) niewyłącznej uprawniającej do korzystania z ww. oprogramowania, b) zakup i dostarczenie oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual z opcją Partitioning oraz udzielenie jednej niewyłącznej licencji, uprawniającej Zamawiającego i/lub jego następców prawnych do korzystania z ww. oprogramowania przez czas nieoznaczony, udzielonej przez producenta ww. oprogramowania (dopuszcza się również udzielenie sublicencji). 3. Rozbudowa serwerów aplikacji (Serwer Typ II), tj.: a) zakup i dostawa 2 (słownie: dwóch) serwerów o architekturze SPARC (Oracle SPARC T5-2) wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem zarządzającym i wspomagającym oraz udzieleniem licencji (dopuszcza się również udzielenie sublicencji) niewyłącznej uprawniającej do korzystania z ww. oprogramowania, b) zakup i dostarczenie oprogramowania serwera aplikacji WebLogic Suite oraz udzielenie jednej niewyłącznej licencji, uprawniającej Zamawiającego i/lub jego następców prawnych do korzystania z ww. oprogramowania przez czas nieoznaczony, udzielonej przez producenta ww. oprogramowania (dopuszcza się również udzielenie sublicencji). 4. Podniesienie wersji (aktualizacja/upgrade) posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Symantec Veritas. 5. Rozbudowa infrastruktury przełączników balansujących (aplikacyjnych). 6. Wykonanie analizy i przygotowanie projektu technicznego rozwiązania. 7. Wdrożenie zamawianego sprzętu i oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego. 8. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości na zamawiany sprzęt oraz 12 miesięcznego podstawowego wsparcia technicznego dla oprogramowania 1 i 2, świadczonych przez producenta oferowanych rozwiązań lub autoryzowanego partnera serwisowego ich producenta, na zasadach określonych przez producenta sprzętu i oprogramowania oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury w warstwie serwerów bazodanowych, aplikacyjnych oraz wspierających je zasobów macierzowych: Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert dotyczących sprzętu i oprogramowania, określonego powyżej. Zamawiający jest zainteresowany wyłącznie powyższym sprzętem i oprogramowaniem, gdyż spośród sprzętu i oprogramowania tego typu, dostępnych na rynku, tylko powyższe spełniają wymagania Zamawiającego i jego wdrożenie nie zakłóci wykonywania ustawowych zadań Zamawiającego. Podstawowym systemem użytkowanym u Zamawiającego jest system finansowo-księgowy Egeria, który wraz z modułami CAPS stanowi fundament całości oprogramowania wykorzystywanego do wykonywania zadań przez pracowników Zamawiającego. Pozostałe systemy łączą się i współpracują na różnych płaszczyznach z powyższym oprogramowaniem. Wymienione systemy informacyjne są budowane i modyfikowane od 2002 roku na potrzeby realizacji zadań nałożonych Agencjom Płatniczym. Powyższe systemy produkcyjne Zamawiającego pracują na serwerach aplikacyjnych i bazodanowych firmy Oracle. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23

5 Zamawiający dla swoich systemów posiada i użytkuje oprogramowanie serwerów aplikacyjnych WLS (serwer WLS) firmy Oracle. Zamawiający posiada licencje dla tych serwerów noszące nazwę WebLogic Suite. Licencje te pozwalają na użytkowanie w środowisku produkcyjnym Zamawiającego serwerów WLS zgodnie z wymogami producenta. Z powodu rosnących wymogów, związanych z narzuconymi nowymi zadaniami Zamawiający zamierza w bieżącym postępowaniu zwiększyć o jedną licencję ilość posiadanych licencji WebLogic Suite. Licencja ta zostanie wykorzystana do umieszczonych w strefie zdemilitaryzowanej aplikacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ). Od 2002 roku, od momentu rozpoczęcia budowy systemów informatycznych ARR serwery aplikacyjne (poprzednio OAS, obecnie WLS) były osadzone na sprzęcie serwerowym wyposażonym w procesory SPARC oraz system operacyjny Solaris. Do roku 2014 serwery OAS i WLS były użytkowane na serwerach T2000 firmy SUN (obecnie Oracle). Przestarzałość sprzętu oraz rosnące wymagania co do wydajności wymagały w 2014 roku realizacji zakupu trzech serwerów nowej generacji T5-2 Oracle przez Zamawiającego. Serwery te zastąpiły dziewięć użytkowanych produkcyjnie serwerów T2000. Zamawiający w bieżącym postępowaniu zamierza zwiększyć liczbę serwerów T5-2 o jeden tak, aby zastąpić pozostałe trzy serwery T2000 oraz aby uzyskać podobną moc obliczeniową w obu swoich centrach danych. Ponadto Zamawiający w bieżącym postępowaniu zamierza rozbudować liczbę serwerów T5-2 o jeden serwer (do liczby 5 serwerów) tak, aby pokryć potrzeby związane z umieszczeniem aplikacji opartych o serwer WLS w strefie zdemilitaryzowanej, głównie na potrzeby POPŻ. Infrastruktura użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania produkcyjnego oparta jest o oprogramowanie serwerów baz danych firmy Oracle. W warstwie sprzętowej, na której zainstalowane jest oprogramowanie serwerów bazy danych, Zamawiający posiada i użytkuje serwery Sun SPARC M5000. Zamawiający w bieżącym postępowaniu zamierza zastąpić 4 serwery Sun SPARC M5000 trzema kompatybilnymi serwerami T5-8 wyposażonymi, tak jak i obecnie użytkowane serwery, w procesory SPARC oraz system operacyjny Solaris. Zamawiający posiada i użytkuje licencje oprogramowania serwera bazy danych o nazwie Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual z opcją Partitioning. Licencje te pozwalają na prawidłowe, zgodnie z wymogami producenta, użytkowanie produkcyjnych baz danych niezbędnych do działania głównych systemów informatycznych Zamawiającego. Zgodnie z pojawiającymi się rosnącymi potrzebami, związanymi z narzuconymi nowymi zadaniami Zamawiający zamierza w bieżącym postępowaniu zwiększyć o jedną ilość posiadanych licencji Oracle Database Enterprise Edition-Processor Perpetual z opcją Partitioning. Licencja ta zostanie wykorzystana do umieszczonych w strefie zdemilitaryzowanej bazy danych dla POPŻ. Zamawiający posiada i użytkuje oprogramowanie do zarządzania pamięciami masowymi działającymi w trybie dostępu bezpośredniego Storage Foundation firmy Symantec. W związku ze zmianą serwerów bazodanowych na nowe serwery T5-8 niezbędne jest podniesienie wersji oprogramowania Storage Foundation. Jest to konieczne ze względu na wymogi producenta co do licencjonowania oprogramowania dla nowych wyżej wymienionych serwerów. Do celów przechowywania zasobów danych, przetwarzanych w systemach produkcyjnych, Zamawiający posiada i użytkuje 2 macierze Hitachi Unified Storage VM. Ze względu na rosnące potrzeby w stosunku do wielkości zasobów dyskowych oraz możliwości konfiguracyjne posiadanych macierzy Hitachi Unified Storage VM Zamawiający zamierza w bieżącym postępowaniu rozbudować posiadane macierze o kolejne półki dyskowe. Całość rozbudowywanej infrastruktury systemu uzupełniają przełączniki balansujące rozrzucające dostęp do aplikacji na wiele serwerów aplikacyjnych. Zamawiający posiada i użytkuje przełączniki balansujące Alteon firmy Radware. Wykorzystywane przez Zamawiającego balansowanie obciążenia serwerów dotyczy zarówno sfery aplikacji opartych o serwery WLS jak i innych aplikacji takich jak na przykład poczta elektroniczna. Zamawiający zamierza w bieżącym postępowaniu rozbudować posiadane przełączniki balansujące o cztery przełączniki zgodne z opisanymi parametrami. Dodatkowym czynnikiem wymuszającym rozbudowę infrastruktury w zakresie przełączników balansujących jest zakończenie wsparcia producenta na obecnie użytkowane urządzenia. Realizowany w bieżącym postępowaniu zakup dwóch serwerów T5-2, trzech serwerów T5-8, zakup licencji Oracle, zakup półek dyskowych dla macierzy Hitachi oraz zakup przełączników balansujących o podanych parametrach, zapewni pełną kompatybilność rozbudowanej infrastruktury z posiadaną i użytkowaną obecnie przez Zamawiającego. Zakup wymienionych elementów stanowi niezbędny i konieczny krok pozwalający PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23

6 zaspokoić potrzeby wydajnościowe rosnącej liczby systemów przetwarzających dane. Ponadto rozbudowa podniesienie niezawodność i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych Zamawiającego. Unowocześnienie tej części infrastruktury pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową modyfikowanych i nowo powstających systemów wspomagających pracę ARR. Przewidywana konieczność informatyzacji nowych mechanizmów nasili wzrost potrzeb na moc obliczeniową w latach , wiąże się to bezpośrednio z nową perspektywą finansowania UE na lata oraz nowymi zadaniami stawianymi przed ARR. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: a) Etap I realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1-5, Umowy w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania - w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania Umowy, b) Etap II realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 6, Umowy - w terminie 15 dni licząc od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6, c) Etap III realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 7 - w terminie.. dni (maksymalnie 30 dni - zgodnie z ofertą) licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 4, ale nie wcześniej niż przed podpisaniem przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 12, d) Etap IV realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 8 - w terminie odpowiednio 36 miesięcy lub 12 miesięcy, zgodnie z 1 ust. 8 Umowy, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 15. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23

7 Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego w I Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr , z dopiskiem wadium numer sprawy 25/2015. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku ARR; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. W przypadku wadium wnoszonego w formach wymienionych w rozdziale XIV ust. 2 lit. b) e) treść dokumentu wadialnego musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 5 oraz 46 ust. 4a ustawy. 4. Zaleca się, aby kopia wadium w formie, o której mowa w rozdziale XIV ust. 2 lit. b) e) została trwale złączona z ofertą, natomiast oryginał został dostarczony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 5. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w rozdziale XIV ust. 2 lit. b) e), nie zawierające zobowiązań, o których mowa w ust. 3 wyżej - spowoduje wykluczenie wykonawcy (na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy). Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy dołączyć do oferty. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 łącznie kwotę brutto...,... PLN (słownie:...,.../100). 2. Kwota określona w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem ust Wykonawca nie ma podstaw do dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia na podstawie Umowy. 4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 6 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie w przypadkach zmiany przepisów prawa w zakresie w nim wymienionych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalna do wykazanej dokumentami kadrowo-płacowymi (w szczególności dokumentami rozliczeniowymi składanymi do ZUS, umowami o świadczenie pracy lub usług, dokumentami rozliczeniowymi z pracownikami lub usługodawcami) zmiany wysokości wynagrodzenia osób świadczących pracę lub usługi bezpośrednio w celu wykonania zobowiązania określonego w 5 Umowy i tylko w zakresie wykonania zobowiązania określonego w 5 Umowy (np. w przypadku wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca świadczył wsparcie techniczne 1 pracownikiem przez 1 godzinę, to zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może dotyczyć zwiększenia kosztu pracy tylko tego jednego pracownika i tylko w zakresie 1 godziny z tytułu wzrostu wynagrodzenia tego pracownika i tylko z tytułu wzrostu obciążenia składką na ubezpieczenie po dacie wywarcia skutku przez nowe przepisy prawa). Dokumenty kadrowo-płacowe za cały okres realizacji umowy powinny być złożone przedstawicielowi PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

9 Zamawiającego co najmniej 14 dni przed wystawieniem faktury, która ma zawierać zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy, celem analizy przez Zespół ds. realizacji umowy. Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę podatku naliczonego w stosunku do części usługi wykonanej po dacie wywarcia skutku przez nowe przepisy prawa. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje między innymi wynagrodzenie za: a) udzielenie Zamawiającemu i/lub jego następcom prawnym licencji na oprogramowanie 1-3, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w 4 ust. 1 Umowy, b) udzielenie Zamawiającemu i/lub jego następcom prawnym licencji na korzystanie z dokumentacji oprogramowania 1-3, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy, c) przeniesienie na Zamawiającego i/lub jego następców prawnych majątkowych praw autorskich do dokumentacji wskazanej w 4 ust. 14 na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w 4 ust. 15 lit. a) - i) Umowy oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, o którym mowa w 4 ust. 17 Umowy, a także za niewykonywanie przez Wykonawcę przysługujących mu osobistych praw autorskich, o których mowa w 4 ust. 18 Umowy. 6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego. 7. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1-7 i uruchomienie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 8 stanowi podpisanie bez uwag protokołów zdawczo-odbiorczych, określonych w 3 ust. 4, 12, 15 i 19 Umowy. 8. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach. 9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,zamawiającymoże żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującejwspółpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23

10 2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej po 1 (jednej) (każdej) z poniższych pozycji: a) co najmniej 1 (słownie: jedną) dostawę wraz z instalacją systemu operacyjnego SPARC Solaris co najmniej dwóch serwerów o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych); b) co najmniej 1 (słownie: jedną) rozbudowę co najmniej dwóch macierzy dyskowych o minimum 50TB każda o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); c) co najmniej 1 (słownie: jedną) dostawę wraz z instalacją co najmniej dwóch przełączników balansujących o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych); d) co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) polegające na migracji środowiska na nowe serwery wraz z migracją danych oraz zaktualizowaniu wersji oprogramowania w środowisku wysokiej dostępności zbudowanego w oparciu o rozwiązania Oracle Database z opcją Real Application Cluster (RAC) działające z wykorzystaniem oprogramowania Symantec/Vertias Storage Foundation Enterprise HA/DR wraz z replikacją zrealizowaną oprogramowaniem Symantec/Vertias Replication Option działających na systemie operacyjnym klasy UNIX pomiędzy dwoma ośrodkami przetwarzania danych znajdującymi się w odległości minimum 15 km od siebie. UWAGA: W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: a) Kierownik Projektu minimum 1 (słownie: jedna) osoba, która kierowała co najmniej jednym projektem informatycznym o wartości minimum ,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych), posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne oraz wiedzę w zakresie metodyki zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem Prince2 Practitioner lub równoważnym; b) Architekt systemów informatycznych minimum 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne oraz wiedzę z zakresu projektowania i budowy architektury systemów potwierdzoną certyfikatem TOGAF9 lub równoważnym; c) Inżynier systemowy minimum 2 (słownie: dwie) osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania Oracle Solaris oraz Symantec Storage Foundation HA/DR z których każda posiada min. certyfikaty: - Sun Certified Network Administrator For Solaris 10 OS lub nowszy - Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS lub nowszy - Veritas Storage Foundation 5 for UNIX lub nowszy - Veritas Cluster Server 5 for UNIX lub nowszy; d) Inżynier ds. przełączników Alteon minimum 1 (słownie: jedna) osoby posiadająca doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań load-balancer Radware posiadająca min. certyfikat Radware Certified Switch Specialist (RCSWS); e) Inżynier ds. macierzy dyskowych Hitachi minimum 2 (słownie: dwie) osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu macierzy dyskowych Hitachi z których każda posiada min. certyfikaty: - Hitachi Data Systems Certified Professional - Enterprise - Hitachi Data Systems Certified Implementer - Hitachi Data Systems Certified Installation Professional; f) Inżynier ds. oprogramowania baz danych Oracle minimum 2 (słownie: dwie) osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu baz danych Oracle z których każda posiada min. certyfikat Oracle Database 10g Administrator oraz minimum jedna z nich posiada dodatkowo certyfikat Oracle Database 10g Administrator Certified Professional; g) Inżynier ds. oprogramowania Oracle Web Logic Server minimum 2 (słownie: dwie) osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu Oracle Web Logic Server z których każda posiada min. certyfikat Oracle WebLogic Server 11g Certified Implementation Specialist; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23

11 h) Ekspert ds. bezpieczeństwa minimum 1 (słownie: jedna) osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu roli/ funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa w zakresie projektów informatycznych posiadająca min. certyfikaty: - CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.org), lub certyfikat CISA: Certified Information System Auditor (http://www.isaca.org), - uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub ISO17799 oraz uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania i planów odtwarzania awaryjnego według normy BS25999 lub równoważne. W każdym przypadku, kiedy w powyższych wymaganiach wobec osoby wskazano wymaganie określające posiadanie określonego certyfikatu danego producenta urządzeń lub oprogramowania Zamawiający rozumie przez to certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz obsługi danego urządzenia i/lub oprogramowania w stopniu, co najmniej podstawowym zgodnie z zakresem szkoleń lub programem certyfikacji prowadzonym przez danego producenta. Wymagane jest, aby każdy taki certyfikat był wystawiony bezpośrednio przez danego producenta urządzenia lub oprogramowania lub przez niezależny od Wykonawcy ośrodek szkoleniowy - treningowy lub partnera biznesowego, posiadającego akredytację do prowadzenia certyfikacji lub szkoleń udzieloną przez producenta urządzeń lub oprogramowania. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w ramach zespołu nie dopuszcza łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych funkcji. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości ,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych). Warunek zostanie spełniony także w przypadku gdy suma wysokości posiadanych środków finansowych i/lub zdolności kredytowej będzie wynosiła co najmniej ,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych). 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (dokumenty i oświadczenia wymieniono w rozdz. X SIWZ). 6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków wymienionych w pkt 1-5 niniejszego rozdziału na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII pkt 1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; b) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII pkt 2 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); c) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII pkt 3 - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); d) w zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale VIII pkt 4 - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1 lit. b) są: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo