Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AG-I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego Sławomir Wasilczyk Dyrektor Generalny Urzędu Łódź, dnia 24 października 2014 r.

2 I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Godziny pracy: Poniedziałek, środa piątek Wtorek II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych wraz z instalacją (CPV urządzenia sieciowe). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca w ramach umowy będzie musiał dostarczyć zamówiony sprzęt do siedziby Zamawiającego na koszt własny. 4. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem tych punktów w załącznikach Nr 1 do SIWZ, w których wskazano, że serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 5. Przez zapewnienie serwisu gwarancyjnego należy rozumieć podjęcie naprawy awarii na koszt Wykonawcy najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia i wykonanie naprawy najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do odebrania uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego i dostarczenia go po naprawie na koszt własny, w przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30 grudnia 2014 r. V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3) nie zachodzi żadna z formalnych przesłanek wykluczenia ich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do

3 uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1: 1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 i 2 SIWZ; 2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2, jeżeli wykaże, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 i 3 SIWZ; 3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3 jeżeli wykaże, że nie zachodzi wobec niego żadna z formalnych przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust 2-7 SIWZ. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy, a także Wykonawców, o których mowa w art. 24 b ust. 3 ustawy. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 2) pojęcie przedsiębiorcy definicja zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 3) pojęcie kontroli - definicja zawarta w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. W celu wykazania, iż nie zachodzi przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 7. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, wystarczy, że złoży je co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej (konsorcjum) lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie; 2) w przypadku dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, muszą one być złożone przez każdego z uczestników konsorcjum osobno, a w przypadku oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy, wystarczające będzie gdy zostanie złożone jedno, podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3-5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Ww. dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 7 oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Ww. dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6-7 oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 12. Dokumenty wskazane w ust należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 13. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 14. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ i VI ust. 13 SIWZ jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (złożone przez podmiot składający zobowiązanie). 2) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. ust. 3-7 SIWZ. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

5 A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Nr faksu Zamawiającego (042) lub ; adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający i wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust Zamawiający udostępnia dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać w formie faksu. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - Rafał Tuga - specjalista - Agnieszka Głogowska - starszy inspektor wojewódzki VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Do oferty muszą być ponadto dołączone dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ, oświadczenie o którym mowa w Zał. Nr 1 oraz potwierdzenie wniesienia wadium. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej. 4. Do oferty musi być ponadto dołączony opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający jego porównanie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, złożony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 5. Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego oraz napis: Oferta na zakup urządzeń sieciowych. Znak sprawy: AG- I Nie otwierać przed 3 grudnia 2014 r. godz UWAGA! W przypadku braku na kopercie ww. informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską

6 jej nie otwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 6. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie i wysłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Łódź, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 118, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z rozdziałem XI.1. i XI.2. SIWZ. 7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy na podstawie aktualnego wpisu do właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo szczególne należy złożyć w formie oryginału, natomiast pełnomocnictwo ogólne należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 10. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie Za zgodność z oryginałem lub podobne oraz podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, (jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie dokumentu. 11. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy do oferty dołączyć umowę konsorcjum w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, ul. Piotrkowska 104, Łódź, bud. E, I p., pok Termin składania ofert upływa dnia 3 grudnia 2014 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, bud. E, I p., pok Termin otwarcia ofert 3 grudnia 2014 r. godz XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 1) podać cenę jednostkową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie dostawy i usługi, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia); 2) obliczyć wartość netto poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto i zamawianej ilości (kol. 3 x kol. 4); 3) podać całkowitą wartość netto poprzez zsumowanie wszystkich pozycji kolumny 5; 4) obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty ; 5) obliczyć wartość brutto (cenę) oferty poprzez zsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT; 6) wartości, o których mowa w pkt 1-5 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium Znaczenie kryterium Cena 80% Gwarancja 20% 2. Punkty wyliczane będą według następującego wzoru:

7 Cena C = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 80% Przez cenę Zamawiający rozumie łączną wartość brutto oferty. Gwarancja (G) liczona w miesiącach: 12 miesięcy 3 pkt, 24 miesiące 10 pkt, 36 miesięcy 20 pkt. P (punkty) = C + G 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po wyborze oferty najkorzystniejszej należy przedłożyć do wglądu w przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki cywilnej - umowę spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1) Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2) Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Załączniki: Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. I, Nr 2 - wzór oświadczenia wymaganego zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy; Nr 3 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 44 ustawy, Nr 4 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Nr 5 formularz oferty, Nr 6 opis oferowanych urządzeń, Nr 7 wzór umowy

9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Część I Ilość 1. Switch 2 Typ produktu, model Ilość portów Wymiar Funkcjonalność Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ Możliwość rozbudowy min o : 2 porty 40GbE (QSFP+) lub 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of- Band 1 port USB W komplecie 10 sztuk wkładek SFP 1Gb 1000Base-SX 850nm Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, Wysokość: max 1 U Stakowalny do minimum 10 urządzeń w stosie portami 40GbE lub 10GbE (min 160Gbps) Musi wspierać inny niż stackowanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na min.: 2 urządzeniach, umożliwiający budowę topologii sieci bez pętli. Możliwość obsługi modułów QSFP+ 40GE-SR4 Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: 10GBase-SR 10GBase-LR 10GBase-LRM Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: 1000Base-SX 1000Base-LX 1000BaseT Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE (Direct Attached Cable) min długości: 0.5m, 1m, 3m, 5m,7m Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached

10 Cable) min długości: 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m W komplecie 3 sztuki kabli światłowodowych OM3 50/125 LC-SC o długości 2m każdy Możliwość obsługi kabli rozszywających DAC (Direct Attached Cable) 1 x 40GbE na 4 x 10GbE min długości: 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m Redundantne min 2 zasilacze AC Redundantne min 2 wiatraki Forwarding Rate min. 470 Mpps Switching fabric min. 640 Gbps Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB Obsługa IPv6 Obsługa PVST+ i RPVST+ lub technologii równoważnych Obsługa protokołów CDP lub równoważnych Obsługa routingu, min.: RIP v1/2; OSPF v1/2/3 Obsługa multicastu, min.: IGMP v1/2/3; IGMP Snooping Querier IGMP Proxy PIM-SM i SSM Rozmiar tablicy routingu min.: 8000 wpisów IPv4, 4000 wpisów IPv6 Pamięć MAC adresów min Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych ACL minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 4000 reguł na wszystkie ACL Min 1000 aktywnych VLANów Obsługa Prywatnych VLANów Zarządzanie, zabezpieczenia Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+ listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4

11 listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego LAG i VLAN obsługa RMON, obsługa SNMP v2 i v3, obsługa sflow, możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku, obsługa DHCP Server i Relay Agent, obsługa 802.1x w tym: MAC-based authentication MAC authentication bypass Guest VLAN Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową, Producent sprzętu powinien udostępnić darmowe oprogramowanie do centralnego zarządzania przełącznikami w ilości min 10 licencji. Gwarancja Dokumentacja Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: przełączniki, zasilacze i wiatraki, moduły SFP, SFP+ i QSFP+ Serwis gwarancyjny realizowany w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgłaszanie 24x7x365, Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim Część I Ilość 2. Switch 15 Typ produktu, model Obudowa Ilość portów Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz Hot Plug o mocy nie przekraczającej 200W, możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza. Min 48 portów 1 Gigabit Ethernet BaseT

12 Możliwość rozbudowy min o : 2 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 2 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of- Band 1 port USB Musi wspierać inny niż stack owanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na min. 2 urządzeniach, umożliwiający budowę topoligii sieci bez pętli. Możliwość stack owania do min 10 urządzeń Obsługa protokołu CDP lub równoważnego Wydajność przełącznika Minimum 8000 adresów MAC switch fabric capacity min. 220Gbps w trybie full-duplex) forwarding rate min. 164Mbps pamięć flash min. 256MB bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB pamięć procesora minimum 1GB obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci możliwość połączenia w stos do 10 urządzeń tego samego typu Zgodność z protokołami 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) BPDU guard, BPDU filtering 802.1X Network Access Control, Auto VLAN Logical Link Control BASE-T 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP

13 802.3AX LAG Load Balancing 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)ANSI LLDP-MED (TIA- 1057) MTU 9,216 byte Warunki pracy Wydajność pracy zasilaczy na poziomie min. 80% Dodatkowe wyposażenie przełącznika Gwarancja Dokumentacja 1x kabel umożliwiający połączenie przełącznika w stos o długości min. 1m 1x wkładka światłowodowa wielomodowa 1Gb Ethernet ze złączem LC o zasięgu do min. 550m Serwis gwarancyjny realizowany w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgłaszanie 24x7x365, Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim UWAGA Do ceny urządzeń należy doliczyć usługę wdrożenia polegającą na: pracy poza godzinami pracy urzędu lub weekend; zdemontowanie istniejących urządzeń oraz zamontowanie w szafach dostarczanych przełączników; konfiguracja dostarczanych urządzeń: ustawienie adresów IP, kont administratorów, podłączenie przełączników w stos; podłączenie i konfiguracja z istniejącą infrastrukturą; szkolenie administratorów z urządzeń połączonych w stos; przetestowanie funkcjonowania uruchomionych urządzeń.

14 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 2 Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Należę / Nie należę* 2 do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 3 : 1). 2). 3). itd (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 należy wskazać listę podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

15 Załącznik nr 3... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń sieciowych, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. 1) posiadam wiedzę i doświadczenie; 2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Przedstawiam/Nie przedstawiam* 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia/zasobów ekonomicznych i finansowych.* (data) (podpis i pieczęć imienna) *3 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

16 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup urządzeń sieciowych, w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: Nie zachodzi wobec mnie żadna z formalnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

17 ... (pieczęć wykonawcy *1 ) Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTY. do sprawy: AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń sieciowych, składam następującą ofertę: Za wykonanie przedmiotu zamówienia Cena netto dla 1 szt. Wartość netto Lp. Przedmiot zamówienia Ilość (kol. 3 x kol. 4) Switch 2 2 Switch 15 SUMA... zł netto... zł podatek VAT... zł brutto (słownie złotych:... brutto). GWARANCJA 1. Oferowany okres gwarancji wynosi:... miesięcy. 2. Oferowany okres gwarancji wynosi:... miesięcy. Uwaga! Okres gwarancji należy podać dla całego urządzenia. Wykonawca może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 12 miesięcy; 24 miesiące; 36 miesięcy; licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku Nr 1 do SIWZ. Potwierdzam, że w ramach realizacji zamówienia wykonam usługi, o których mowa w Zał. Nr 1 do SIWZ (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 *1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis

18 Załącznik Nr 6... (pieczęć wykonawcy *1 ) Część I Opis oferowanych urządzeń z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ Ilość 1.Switch 2 Typ produktu, model Ilość portów Wymiar Funkcjonalność Zarządzanie, zabezpieczenia Gwarancja Dokumentacja Ilość 2.Switch 15 Typ produktu, model Obudowa Ilość portów Wydajność przełącznika Zgodność z protokołami Warunki pracy Dodatkowe wyposażenie przełącznika Gwarancja Dokumentacja (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 *1 - odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *2 - podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpi

19 AG-I Załącznik Nr 7 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Łodzi pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, z upoważnienia którego występuje Dyrektor Generalny Urzędu Sławomir Wasilczyk, zwanym dalej Zamawiającym a...reprezentowanym przez...zwanym dalej Wykonawcą. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia sieciowe wraz z instalacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do umowy*. 2 Wykonawca zobowiązuje się: 1. Dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2014 r., do siedziby Zamawiającego na swój koszt, w opakowaniu fabrycznym, bezzwrotnym. 2. Udzielić gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w 3 ust. 2 umowy. 3. Zapewnić serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego z uwzględnieniem ust. 4. Zgłoszenia awarii dokonywane będą pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu serwisowego. 4. Zapewnić, że w przypadku, switchy serwis gwarancyjny realizowany będzie przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 5. Podjąć naprawę awarii najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia i wykonać naprawę najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki. 6. Odebrać uszkodzony sprzęt i dostarczyć go po naprawie, na koszt własny, w przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę... zł netto (słownie złotych:... netto) +... zł podatku VAT (słownie złotych:...), co daje kwotę... zł brutto (słownie złotych:... brutto). 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo odbiorczy potwierdzający fakt dostarczenia przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do podpisania protokołu jest Bogdan Marcinkowski Kierownik Oddziału Informatyzacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym ŁUW w Łodzi. 3. Fakturę należy wystawić na Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP , REGON i dostarczyć do Zamawiającego w dniu podpisania protokołu

20 zdawczo-odbiorczego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5. Za datę dokonania płatności uważa się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy Dostawy realizowane będą w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 9 00 do 15 00, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o dostawie co najmniej na dzień przed jej realizacją. 3. Przedmiot umowy musi posiadać kompletną dokumentację, instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, nośniki instalacyjne, kartę gwarancyjną. 4. Przedmiot umowy powinien mieć certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozbudowy zakupionego sprzętu komputerowego, przez inne uprawnione podmioty, o specjalistyczne urządzenia, bez utraty warunków gwarancji. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy w momencie instalacji na stanowisku pracy. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje wszelkie stwierdzone w tym momencie uszkodzenia czy wady w przedmiocie umowy. 7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Bogdan Marcinkowski Kierownik Oddziału Informatyzacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym ŁUW w Łodzi Strony zastrzegają zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub inne niż wymienione w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu nienależyte wykonanie umowy, karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia netto określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Na potrzeby naliczania kar umownych zgodnie z ust. 1 pkt 2, zwłoka z winy producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta traktowana będzie jak zwłoka Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami finansowymi dla Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości umowy. 5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo