DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2009 r. Nr 71 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA 1871 Nr 6/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach UCHWAŁY RAD GMIN 1872 Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN Nr XXII/214/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Stepnica, dz. nr 646, 664, 661/2 i 625/1 625/9 i obręb ewidencyjny Bogusławie dz. nr 14/1, gmina Stepnica Nr XXII/215/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat UCHWAŁY RADY MIASTA 1876 Nr XXXV/226/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz innych form wychowania przedszkolnego Nr XL/348/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Nr XXX/373/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej Nr XXXVIII/948/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

2 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Nr XXXVIII/950/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer Nr XXXVIII/954/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin Nr XXXVIII/955/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte - stanowiących działkę o numerze geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z użytkowania Nr XXXVIII/958/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego - stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 66/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3096 z użytkowania Nr XXXVIII/959/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Leona Babińskiego stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 169 z obrębu ewidencyjnego 2095 Szczecin i części ulicy Skrajnej stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 120 z obrębu 4092 Szczecin Nr XXXVIII/960/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych Nr XXXVIII/961/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części placu Lotników stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 7/4 z obrębu ewidencyjnego 1036 Szczecin z użytkowania Nr XXXVIII/965/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych POROZUMIENIA 1889 zawarte w dniu 31 sierpnia 2009 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą - Miastem Szczecin Gminą Goleniów z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zawarte pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Sławieńskim z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Kołobrzeski Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Kołobrzeskim UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie realizacji projektu: Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinkach o łącznej długości 5,9 km wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg. zawarta w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Dolice UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie realizacji projektu: Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinkach o łącznej długości 5,9 km wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg. zawarta w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stargard Szczeciński (ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

3 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie realizacji projektu: Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap F - od km ,40 do km ,00. zawarta w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stargard Szczeciński INFORMACJE 1895 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Nr WCC/31-ZTOB/244/W/OSZ/2009/RN z dnia 28 września 2009 r OBWIESZCZENIE 1896 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Szczecinek Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Pyrzyckiego Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz i Nr 231, poz oraz z 2008 r. Nr 199, poz i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony: 1) bezpośredniej - stanowiący trzy obszary, zlokalizowane na działkach geodezyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia i przedstawiony na mapie nr 1 stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia; 2) pośredniej - obejmujący obszar zlokalizowany na działkach geodezyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapach stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia. 1 Police jest miejscowością położoną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police.

4 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 3) zagospodarować teren zielenią. 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest: 1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem: a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, c) oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody; 2) rolnicze wykorzystanie ścieków; 3) stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych; 4) stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody; 5) lokalizowanie składowisk odpadów; 6) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych; 7) lokalizowanie zakładów przemysłowych; 8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt; 9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem: a) magazynów butli z gazem płynnym, b) naziemnych zbiorników gazu płynnego, c) zbiorników paliw płynnych wchodzących w skład stacji kontenerowych; 10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi; 11) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów; 12) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej; 13) lokalizowanie cmentarzy; 14) grzebanie zwłok zwierzęcych; 15) wydobywanie kopalin; 16) wykonywanie odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień wykonywanych w ramach prac dotyczących infrastruktury technicznej. 2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy. 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w 1 ust. 1, ustanowioną decyzją Starosty Polickiego z dnia 21 lutego 2000 r., znak: SR-III-S/6225/1/ Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. DYREKTOR Andrzej Kreft

5 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Załączniki do rozporządzenia Nr 6/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 30 września 2009 r. (poz. 1871) Załącznik nr 1 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach Jednostka Obręb Działka ewidencyjna ewidencyjna ewidencyjny Miasto Police Police 12 2-część, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 14-część Miasto Police Police /2 Miasto Police Police /4, 291/6, 292, 293, 2647/3-część Załącznik nr 2 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach Jednostka Obręb Działka ewidencyjna ewidencyjna ewidencyjny Miasto Police Police 9 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 49/1, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 53/3, 53/4, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 161, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/4, 242/1, 242/2, 242/3, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 246/1, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 272, 318/6, 318/31, 318/32, 318/52, 318/51, 318/63, 318/64, 318/67, 318/68, 1979/27, 1980, 1981, 1984, 1985, 2274, 2275, 2276, 2390/1, 2390/2, 2390/3, 2390/4, 2390/5, 2390/6, 2390/7, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2655, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 3067

6 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Miasto Police Police 12 1, 2-część, 3, 4, 5, 6, 9,10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/11, 11/12, 11/13, 12, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 14-część, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 20, 21, 22/2, 22/3 22/4, 22/5, 22/6, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 26-część, 27-część, 28/1, 47-część, 48/1, 48/2, 48/3, 332, 333, 346-część, 347, 348, 349, 441, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13 Miasto Police Police 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 142, 150, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 297, 298, 299/1, 299/2, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 305/8, 305/9, 305/10, 306, 307, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937/37, 1970, 1979/29, 1979/30, 1979/31, 1979/32, 1979/33, 1979/34, 1979/35, 1979/36, 1979/37, 1979/38, 1979/39, 1979/40, 1979/41, 2015/2, 2015/4, 2015/5, 2015/6, 2016/1, 1016/6, 2016/8, 2099/4, 2100/1, 2101/3, 2101/4, 2101/7, 2101/11, 2101/13, 2101/14, 2101/15, 2101/17, 2101/18, 2101/19, 2101/20, 2101/21, 2101/22, 2101/23, 2101/24, 2101/25, 2101/26, 2101/27, 2101/28, 2101/29, 2101/30, 2102, 2103/3, 2103/4, 2103/5, 2103/6, 2127/1, 2127/2, 2227, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 2247/6, 2247/8, 2247/9, 2247/10, 2247/11, 2247/12, 2247/13, 2248, 2249, 2343, 2344, 2345, 2350, 2351, 2352, 2368/7-część, 2372, 2395, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2645, 2646, 2648, 2651/3, 2651/4, 2652/1, 2653, 2654-część, 2656, 3195, 3196, 3197/1, 3197/2, 3198/1, 3198/2, 3199/1, 3199/2, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3250, 3251, 3252, 3253, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3305/2, 3305/3, 3305/4, 3307/1, 3307/2, 3308/9- część, 3308/15, 3308/16, 3308/17, 3308/18, 3308/19, 3308/20, 3308/21, 3308/22, 3308/23, 3308/24, 3308/25, 3308/26, 3308/27, 3308/28, 3308/29, 3308/30, 3308/31, 3308/32, 3308/33, 3308/34, 3308/35, 3308/36, 3308/37, 3308/38, 3308/39, 3308/40, 3308/41, 3308/43, 3308/44

7 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Miasto Police Police /4, 274/5, 274/7, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 277, 279/1, 279/2, 290/4, 291/3, 291/5, 294, 295, 299/1, 299/2, 300/3, 300/4, 302/4, 303/5, 303/6, 304, 305/1, 305/11, 306/1, 1937/45, 1937/51, 1937/52, 1937/54, 1937/56, 1937/59, 1937/60, 1937/61, 1937/62, 1937/63, 1937/64, 1937/65, 1937/66, 1937/67, 1937/75, 1937/76, 1937/77, 1937/80, 1937/81, 1937/82, 1937/83, 1937/85, 1937/87, 1937/88, 1937/89, 1937/90, 1937/91, 1937/92, 1937/93, 1937/94, 1937/95, 1937/96, 1937/98, 1937/99, 1937/100, 1937/101, 1937/102, 1937/103, 1937/104, 1937/105, 1937/106, 1937/107, 1937/108, 1937/109, 1937/110, 1937/111, 1937/112, 1937/117, 1937/118, 1937/119, 1937/120, 1976, 1986, 2001, 2011, 2014, 2059, 2060, 2074/3, 2074/5, 2074/6, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2086/11, 2086/13, 2086/15, 2086/21, 2086/23, 2086/24, 2095/1, 2095/2, 2095/3, 2095/4, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/6, 2096/7, 2096/9, 2096/10, 2096/14, 2096/15, 2096/18, 2096/19, 2096/20, 2096/21, 2096/22, 2104, 2105/1, 2106/1, 2106/3, 2106/4, 2142, 2143, 2206/1, 2206/3, 2206/4, 2206/5, 2206/6, 2206/7, 2206/8, 2206/9, 2206/10, 2206/11, 2206/12, 2206/13, 2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/17, 2206/18, 2206/19, 2206/20, 2206/21, 2206/22, 2206/23, 2206/27, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/31, 2206/32, 2206/33, 2206/34, 2206/35, 2206/36, 2206/37, 2206/38, 2206/39, 2206/40, 2206/41, 2206/42, 2206/43, 2206/44, 2206/45, 2206/46, 2206/47, 2206/48, 2206/49, 2206/50, 2206/51, 2206/52, 2206/53, 2206/54, 2206/56, 2206/58, 2206/59, 2206/60, 2206/61, 2206/62, 2206/63, 2206/64, 2206/65, 2206/66, 2206/67, 2206/69, 2206/70, 2206/71, 2206/72, 2206/73, 2206/74, 2206/75, 2206/76, 2206/77, 2206/78, 2207, 2208/2, 2208/4, 2208/5, 2208/6, 2208/7, 2208/9, 2208/10, 2208/11, 2208/12, 2208/13, 2208/14, 2208/15, 2208/16, 2208/17, 2208/18, 2208/20, 2208/22, 2208/23, 2208/24, 2208/25, 2208/26, 2208/27, 2208/28, 2208/29, 2208/30, 2208/31, 2208/33, 2208/34, 2208/35, 2208/36, 2206/37, 2208/38, 2208/40, 2208/41, 2208/42, 2208/43, 2208/44, 2208/45, 2208/46, 2208/47, 2208/48, 2208/49, 2208/50, 2208/51, 2208/52, 2208/53, 2208/54, 2208/55, 2208/56, 2208/58, 2208/59, 2208/60, 2208/61, 2208/62, 2208/64, 2208/66, 2208/67, 2208/68, 2208/69, 2208/72, 2208/73, 2208/74, 2208/75, 2208/76, 2208/77, 2228, 2253, 2346, 2347, 2348, 2397/1, 2397/2, 2397/3 2397/4, 2397/5, 2397/6, 2397/7, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2429, 2435, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2635, 2637/1, 2638, 2639, 2640/1, 2640/2, 2641, 2642/1, 2647/2, 2647/3-część, 2647/4, 2647/5, 2647/7, 2647/8, 2647/9, 2647/10, 2647/11, 2652/2, 2661, 2710, 2711/1, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120,

8 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz , 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3209, 3238, 3239, 3240/1, 3240/2, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247/1, 3247/2, 3247/3, 3248, 3272, 3273, 3274, 3275/1, 3275/2, 3275/3, 3275/4, 3276, 3277/1, 3277/2, 3278, 3307, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314/1, 3314/2, 3314/3, 3314/4, 3314/5, 3314/6, 3314/7, 3314/8 Miasto Police Police 16 1, 2/1, 2/2, 4/1, 5/1, 6/1, 17, 18/1, 18/3, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 286/7, 286/8, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/9, 290/2, 290/3, 1974, 1975, 1979/31, 1979/32, 2061/1, 2061/5, 2061/7, 2061/9, 2061/14, 2066/2, 2066/4, 2066/7, 2066/8, 2066/10, 2066/11, 2066/14, 2066/15, 2066/16, 2066/17, 2066/18, 2066/19, 2066/21, 2066/22, 2066/23, 2066/24, 2066/25, 2066/26, 2066/27, 2066/28, 2070/1, 2070/3, 2070/4, 2071/2, 2071/3, 2071/5, 2071/6, 2071/7, 2072, 2073, 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/2, 2080/3, 2080/5, 2080/6, 2080/7, 2080/8, 2083, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/5, 2085/6, 2085/7, 2085/9, 2085/10, 2085/11, 2085/12, 2085/13, 2085/14, 2085/16, 2085/17, 2085/18, 2085/19, 2086/7, 2086/18, 2086/19, 2087/3, 2087/8, 2087/12, 2087/14, 2087/15, 2087/17, 2087/18, 2087/19, 2087/20, 2087/21, 2087/22, 2088/5, 2088/7, 2088/8, 2088/9, 2088/10, 2088/11, 2088/12, 2088/13, 2088/14, 2088/15, 2089, 2090, 2091, 2126, 2130, 2132/1, 2132/2, 2132/4, 2132/6, 2132/7, 2132/8, 3132/9, 2197/1, 2197/2, 2231/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2235, 2370, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2643, 2644, 2669/1-część, 2670, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3141, 3142, 3165, 3166, 3167, 3168, 3179, 3185, 3218, 3219, 3240/1, 3240/2, 3240/3, 3240/4, 3240/5, 3240/6, 3308, 3309, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/7, 3328/8, 3328/9, 3328/10, 3328/12, 3328/13, 3328/14, 3328/15, 3328/16, 3328/17, 3328/21, 3328/22, 3328/24, 3328/25, 3328/26, 3329, 3330, 3331/2, 3331/3, 3332, 3334 Miasto Police Police 18 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 5/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80/2, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92

9 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Gmina Police Siedlice 7/2, 7/3, 8/3, 8/4, 8/5, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/5, 26/6, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 37, 39, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/8, 52/9, 52/10, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 55, 66, 67, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 79, 81, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101-część, 102, 103/2, 103/3, 103/4, 779/1, 779/2-część, 779/3-część, 779/4-część, 780-część, 781/1-część, 781/2-część, 782/1-część, 782/2, 801/1, 801/2, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 803/3, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 803/8, 804/3, 804/4, 804/5, 804/6, 804/7, 804/8, 804/9, 805/1, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 823-część, 835/2, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4-część, 836/5, 837/2-część Miasto Szczecin Szczecin , 7, 8, 9, 14, 19 Załącznik nr 3 Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia komunalnego wody podziemnej Grzybowa w Policach rozpoczyna się od południowo-wschodniego naroża działki 2651/4 obręb Police 14 i od tego miejsca biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 2651/4, 3308/44, przecinając działkę drogową 3308/9 i dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3308/41, 3308/40 i 3308/38. Po dojściu do północno-wschodniego naroża działki 3308/38 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działek: 3308/38, 3308/37, 3308/30, 3308/29, 3308/23, 3308/22, 3308/18, 3308/17, 3308/15. Po dojściu do północno-zachodniego naroża działki 3308/15 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie po zachodniej granicy działki 3308/14 i 3308/2 i po 35 m granica terenu ochrony pośredniej ujęcia zmienia kierunek na zachodni przecinając działkę drogową 2654 (ul. Siedlecka) i biegnie wzdłuż północnej granicy działek położonych w obrębie Police 9: 318/6, 318/32, 318/31, 2390/7, 2664, 255, 254, 2665, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 2666, 44/1, 44/2, 232, 2668, 242/3, 242/1, 242/2, 247, 1979/27. Następnie po dojściu do północno-zachodniego naroża działki 1979/27 granica zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2669/1 (ul. Józefa Piłsudzkiego) obręb Police 16 i po 125 m zmienia kierunek na zachodni, przecina działkę 2669/1 i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 1979/29, 1978/28, 15, 14, 13 i 12. Po dojściu do południowo zachodniego naroża działki nr 12 granica zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3327, 3319 i dochodzi do północno-wschodniego naroża tej działki. W tym miejscu granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 3319, 3318, 3317, 3316, 3315, 3314, 3313, 3312, 1. Po dojściu do północno-zachodniego naroża działki 1 granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 1, 27, 29 i dochodzi do jej północno-zachodniego naroża. Następnie granica zmienia kierunek na południowo-zachodni przecina w obrębie Siedlice działkę 779/1, 779/2, 779/4 oraz 779/3 i po 410 m dochodzi do zachodniej granicy działki 779/3. W tym miejscu granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 779/3 i po 75 m zmienia kierunek na południowo-zachodni i przecina działkę 780 dochodząc po 255 m do zachodniej granicy tej działki, następnie granica terenu ochrony pośredniej przecina działkę 781/1, 101, 781/2, 782/1 i po 705 m dochodzi do zachodniej granicy działki 782/1. W tym miejscu granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki 782/1, 805/1, przecinając działkę drogową 101 i dalej granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 7/2, 7,3 dochodząc do jej

10 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz południowo-zachodniego naroża, następnie przecina działkę 823 i po 50 m zmienia kierunek na wschodni i po 445 m dochodzi do wschodniej granicy działki 823. Dalej granica przecina działkę 837/2 i po 190 m dochodzi do drogi leśnej, następnie biegnie wzdłuż północnej granicy tej drogi i po 470 m dochodząc do zachodniej granicy działki 836/4. Dalej granica przecina działkę 836/4 i po 40 m zmienia kierunek na południowo-wschodni przecinając działkę 836/4, 837/2 i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 836/2 i po 215 m dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki 836/3. W tym miejscu granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przebiega wzdłuż południowej granicy działki 836/3, 100, 92 i 95. Po dojściu do południowo-wschodniego naroża działki 95 granica zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 95. Po 105 m granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 19 obręb Szczecin 3017 dochodząc do jej południowo-wschodniego naroża. W tym miejscu granica zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią granicą działki 19 i 14 dochodząc do południowo-zachodniego naroża działki 8, następnie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 8 i 7. Po dojściu do południowo-wschodniego naroża działki 7 granica ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 7 oraz działek położonych w obrębie Police 18: 4/2, 4/1. Po dojściu do północno-wschodniego naroża działki 4/1 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 4/1 dochodząc do południowo-wschodniego naroża działki 23 obręb Police 12. W tym miejscu granica zmienia kierunek na północny, przecina działkę 26 (tory kolejowe) i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 48/3, 48/2, 48/1 oraz przecinając działkę drogową 47. Dalej granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 349 (ul. Wiśniowa) dochodząc do jej północno-wschodniego naroża. Następnie granica przecina działkę 346 (ul. Morelowa) i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 333 dochodząc do jej północno-wschodniego naroża. W tym punkcie granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 333 i 332 dochodząc do południowo-wschodniego naroża działki 28/1. Następnie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 28/1 i przecinając działkę 27 (ul. Józefa Piłsudskiego) dochodzi do północnej granicy tej działki. W tym miejscu granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 27 i dochodzi do wschodniej granicy działki 2368/7 obręb Police 14. Dalej granica biegnie wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki 2368/7, wzdłuż południowej granicy działki 2279/1, 2651/1 i 3308/45 dochodząc do południowo-wschodniego naroża działki 2651/4 skąd rozpoczyna się opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody. Do strefy ochronnej ujęcia należą wszystkie działki zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy strefy oraz wszystkie działki, które powstaną w przyszłości z podziału albo scalania działek obecnie istniejących.

11 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Załącznik nr 4 Granice strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Grzybowa w Policach Mapa nr 1

12 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Mapa nr 2

13 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Mapa nr 3

14 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Poz UCHWAŁA NR XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Stare Czarnowo finansowane jest z budżetu Gminy w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej odrębnymi przepisami. 2. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Stare Czarnowo w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 3. Świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza obowiązującą podstawę programową finansowane są przez rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez gminę Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych: 1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka; 2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci; 4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 6) logopedia. 2. Ustala się miesięczną odpłatność za wykraczające poza minimum programowe świadczenia przedszkolne określone w 2.1 w wysokości 100 zł za każde dziecko. 3. Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstaw programowych dla dzieci 6 - letnich objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 5 - letnich przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie i nie korzystających z posiłku. 4. Opłata określona w 2.2 nie zawiera kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych, rytmiki i innych zajęć organizowanych w przedszkolach za zgodą lub na życzenie rodziców. Zajęcia te opłacane są przez rodziców odrębnie Opłata, o której mowa w 2.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

15 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniu za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim. 4. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, ustaloną stosownie do 3.2. poprzez liczbę dni roboczych przedszkola w danym miesiącu. 4. Opłatę, o której mowa w 2.2 obniża się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) - o 50% od dziecka z rodziny, w której dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych ustalonych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 138, poz. 992 ze zm.). 5. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w 2.2 następuje, gdy do przedszkola publicznego uczęszcza dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności Opłata określona w 2.2 ponoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dokonywana jest w przedszkolu, w okresach miesięcznych z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. 2. Opłata, o której mowa w 2.2 nie podlega zwrotowi. 3. W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola w trakcie danego miesiąca opłata uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w danym miesiącu. 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY Kazimierz Mendak Poz UCHWAŁA NR XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stepnica przyjętym uchwałą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r., Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:

16 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Zgodnie z: uchwałą Nr XIII/126/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dotyczącego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica przyjętym uchwałą Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XXI/202/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000 w obrębach: Jarszewko, Żarnowo, Racimierz, Miłowo, Stepniczka, Stepnica, Bogusławie, Budzień. 2. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 75,4776 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, składający się z 7 arkuszy; 2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium; 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przebiegu gazociągu Świnoujście - Szczecin na terenie gminy Stepnica. Rozdział 1 Zasady konstrukcji planu 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne z przebiegiem gazociągu, o różnych zasadach zagospodarowania wynikających z istniejącego użytkowania i uwarunkowań, określonych liniami rozgraniczającymi: 1) każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi: a) każdy teren elementarny posiada wydzielenia wewnętrzne - strefę kontrolowaną i pas montażowy, z wyjątkami opisanymi w ustaleniach szczegółowych, b) wydzielenia wewnętrzne oznaczono na rysunku planu, a ich szerokości określono w ustaleniach ogólnych i szczegółowych. 2. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze terenu elementarnego. 3. W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu: 1) ochrony środowiska przyrodniczego - występowania obszarów i obiektów chronionych: specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz projektowanych obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w 5 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku planu;

17 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz ) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów chronionych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w 6 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszary podlegające ochronie oznaczono na rysunku planu; 3) położenia na obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych - nadbrzeżnego pasa morskich wód wewnętrznych, stanowiący jednocześnie obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w 9 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku planu; 4) przekraczania wałów przeciwpowodziowych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w 9 niniejszej uchwały; 5) położenia na obszarze zalewowym. 4. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe. 5. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu: 1) rysunek planu sporządzono w skali 1:2000; 2) każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie; 4) przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny z rysunku planu, z tolerancją zawartą w granicach opracowania, z zachowaniem wzajemnych odległości wyznaczanych od osi projektowanego gazociągu, jako osi podstawowej. Rozdział 2 Ustalenia ogólne 3. Ustala się wariantowy przebieg gazociągu: 1. Wariant I - przebieg lądowy od płn. granicy gminy, w obrębach: Jarszewko, Żarnowo, Racimierz, Miłowo, Stepniczka, Stepnica, Bogusławie, Budzień, obejmujący tereny elementarne oznaczone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu numerami od 1 do 40 i od 01 do Wariant II - przebieg gazociągu przez Zalew Szczeciński, z lądowaniem w Zatoce Wódzkiej i lądowy przebieg w obrębach: Bogusławie, Budzień, obejmujący tereny oznaczone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu numerami od 30 do 40 i 011 oraz od 41 do Tereny nie objęte wybranym wariantem przebiegu pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. 4. Ustala się podstawowe zasady zagospodarowania terenów: 1. Na obszarze opracowania planu ustala się zachowanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 i DN Ustala się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000, prowadzony wzdłuż gazociągu istniejącego, w jego strefie ochronnej ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, z wyjątkiem odcinka obejścia wsi Miłowo, którego przebieg wynika z warunków ochrony strefy ochronnej ujęcia wody. 3. Ustala się pas przebiegu gazociągu, o zmiennej szerokości, określonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 4. W pasie przebiegu ustala się: 1) przebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną, stanowiącą pas o stałej szerokości 12,0 m - po 6,0 m na stronę od osi gazociągu; 2) pas montażowy wzdłuż przebiegu gazociągu, o szerokościach 1,0 10,0 m po obu stronach strefy kontrolowanej, określonych w ustaleniach szczegółowych. 5. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 1) tereny rolne z przebiegiem gazociągu - R/G; 2) tereny lasów z przebiegiem gazociągu - ZL/G;

18 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz ) rzeki i kanały z przebiegiem gazociągu - W/G; 3) tereny komunikacji drogowej z przebiegiem gazociągu: a) drogi publiczne klasy zbiorczej - KDZ, b) drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD; 4) tereny kolejowe z przebiegiem gazociągu - KK; 5) na terenach rolnych występują wydzielenia wewnętrzne oznaczone symbolem KDW, stanowiące tereny dróg wewnętrznych obsługujących tereny rolnicze, których przekroczenie gazociągiem może wymagać zastosowania zabezpieczeń przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów. 6. Strefę kontrolowaną ustala się obszarem uprawnień operatora sieci do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, dla której zasady użytkowania ustalone są przepisami odrębnymi właściwego rozporządzenia. 7. W strefie kontrolowanej dopuszcza się realizacje zespołów zaporowo-upustowych. 8. Strefę kontrolowaną i teren montażowy w okresie realizacji inwestycji przeznacza się na: wykop, hałdę gruntu, pas komunikacyjny, miejsce składowanie rur i sprzętu. 9. Ze względu na przejścia gazociągu przez istniejący podstawowy układ komunikacji drogowej i tereny kolejowe, ustala się realizację gazociągu metodą bezwykopową na odcinkach określonych w ustaleniach szczegółowych. 10. W uzasadnionych przypadkach, przekroczenia dróg nieutwardzonych klasy zbiorczej - Z i niższej dopuszcza się metodą wykopów otwartych, w sposób ustalony przy współdziałaniu z właściwym zarządcą drogi. 11. Po zrealizowaniu inwestycji należy: 1) teren strefy kontrolowanej na gruntach rolnych przywrócić do stanu dotychczasowego, z warunkami określonymi w ust. 6; 2) pas montażowy na gruntach rolnych przywrócić do stanu dotychczasowego; 3) teren o szerokości po 2,0 m od osi gazociągu na gruntach leśnych trwale wylesiony; 4) część terenu w strefie kontrolowanej, poza określonym w pkt 3, i teren montażowy na gruntach leśnych zalesić zgodnie z planem urządzenia lasu. 12. Wzdłuż gazociągu dopuszcza się przebieg kabla światłowodowego dla jego obsługi oraz lokalizację innych uzupełniających urządzeń infrastruktury, wynikających z technicznych warunków realizacji i eksploatacji sieci gazowej. 13. Na powierzchni terenu objętego planem ustala się trwałe oznakowanie trasy gazociągu, lokalizowane poza jezdniami. 14. W strefie kontrolowanej dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i szlaków pieszych oraz dróg przeciwpożarowych. 15. Na terenie pasa montażowego obowiązywać mogą zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych dla gazociągu istniejącego. 5. Ustala się zasady ochrony środowiska. 1. Ze względu na położenie części terenu objętego planem w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura PLB Łąki Skoszewskie, PLB Zalew Szczeciński i PLB Puszcza Goleniowska oraz w projektowanych obszarach specjalnej ochrony siedlisk - PLH Ujście Odry i Zalew Szczeciński i PLH Uroczyska w Lasach Stepnickich, których celem jest ochrona populacji dziko występujących ptaków i zwierząt oraz utrzymanie chronionych siedlisk przyrodniczych w niepogorszonym stanie, zabronione są działania mogące w istotny sposób pogorszyć stan tych siedlisk, a także w istotny sposób mogą wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których obszary te zostały wyznaczone. 2. Na terenach położonych w obszarze ochrony Natura 2000 planowane przedsięwzięcia wymają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

19 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Przejście przez rzekę Gowienicę, główne kanały melioracyjne - kanał Żarnowski, kanał Czarnociński, kanał Miłowski i inne wymienione w ustaleniach szczegółowych, ustala się metodą bezwykopową pod dnem, bez naruszania osadów dennych. 4. Ze względu na podziemny przebieg inwestycja nie powoduje wpływu na Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym jej część jest położona. 5. Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 6. W czasie realizacji inwestycji obowiązuje: 1) wierzchnią warstwę gruntu, a szczególnie warstwę orno-próchniczną, zdjąć i zgromadzić wzdłuż jednego boku wykopu, a po ułożeniu gazociągu w tej samej kolejności odtworzyć profil glebowy; 2) realizacja przepustów umożliwiających migrację małych zwierząt oraz zabezpieczenia wykopu przez wpadaniem do niego tych zwierząt; 3) rolnicze zagospodarowanie nadmiaru osadów organicznych z terenów bagiennych; 4) na terenach leśnych zagospodarowanie terenu określone przy współdziałaniu z właściwą jednostką zarządzającą lasem. 6. Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 1. Na terenach objętych strefą W II częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 2) prowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 2. Na terenach objętych strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej. 1. Obsługa komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji z istniejących na obszarze opracowania dróg oraz z wykorzystaniem stref kontrolowanych i montażowych. 2. Obsługa komunikacyjna w trakcie eksploatacji, związana z bieżącym monitoringiem, przez teren udostępnionej strefy kontrolowanej. 8. Dopuszcza się realizację uzupełniających urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji sieci gazowej. 9. Ustala się zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych. 1. Sposób posadowienia gazociągu ustalony po przeprowadzeniu badań geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego. 2. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią - nadbrzeżnego pasa morskich wód wewnętrznych, na terenie międzywala rzeki Gowienica oraz w rejonach innych wałów przeciwpowodziowych, realizacja gazociągu na zasadach określonych przepisami odrębnymi, przy współdziałaniu z właściwym organem ds. ochrony przeciwpowodziowej. 3. W zakresie przejścia gazociągu przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych ustala się: 1) przejścia przez tereny zmeliorowane przy współdziałaniu z właściwym organem do spraw melioracji i urządzeń wodnych; 2) po zakończeniu budowy przywrócić właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

20 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Odcinki gazociągu realizowane w gruntach nawodnionych i niestabilnych winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 5. Na terenie narażonym na podtapianie - obszarze polderu Dąbie-Komarowo - konieczność uwzględnienia ewentualnych skutków wysokiego poziomu wody. 6. W przypadku zbliżenia gazociągu lub skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi najwyższych, wysokich, średnich i niskich napięć obowiązują zasady ustalone w przepisach odrębnych; w strefach linii najwyższych, wysokich i średnich napięć obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu w pasach o szerokościach ustalonych dla tych linii na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. 7. W przypadkach istniejących i projektowanych na trasie przebiegu gazociągu innych linii i sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, ustala się konieczność opracowania projektów dotyczących eliminacji wzajemnych kolizji, podlegających uzgodnieniu z właściwym operatorem. 10. Ustalenia zasad podziału terenu. 1. Na terenie objętym planem nie ustala się obowiązku podziałów i scaleń gruntów. 2. Dopuszcza się wydzielenia działek z przebiegiem gazociągu w pasach o szerokości 4,0 12,0 m, z wyjątkiem przebiegów przez drogi oraz scalenia w liniach wyznaczających strefę kontrolowaną. Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe 11. Dla terenów elementarnych określonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

21 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

22 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

23 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

24 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

25 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

26 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

27 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

28 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

29 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

30 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

31 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 1873

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/756/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXVII/756/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXVII/756/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 W sprawie : ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzemieniewo. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Druk nr 499 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r. Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/343/2010. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010

UCHWAŁA NR XXXV/343/2010. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010 UCHWAŁA NR XXXV/343/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1188 UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7704 ROZPORZĄDZENIE NR 25/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXXVII/411/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r.

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3950 UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo