Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawa dla miasta Legnica zlokalizowanej na terenie m. Legnica oraz gmin Krotoszyce, Złotoryja, powiat legnicki i złotoryjski, województwo dolnośląskie Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U r., poz. 145 z późn. zm. 1) ) rozporządza się, co następuje: Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy dla miasta Legnica, zwaną dalej "strefą ochronną". 2. Strefę ochronną ujęcia stanowią: 1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 155,8 ha, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmujący częściowo działki ewidencyjne nr 1/1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 9/3, 10/2 obręb Przybków; 2) teren ochrony pośredniej o powierzchni ha, przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmujący obszar, którego granica przechodzi przez działki ewidencyjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia i opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Na terenie ochrony bezpośredniej, zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2) zagospodarować teren zielenią; 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem: 1) Zm. z 2010 r. Nr 44, poz. 253, z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, b) wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, c) oczyszczonych ścieków bytowych w zakresie nie wykraczającym poza zwykłe korzystanie z wód, d) oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody; 2) rolniczego wykorzystania ścieków; 3) lokalizowania nowych zakładów przemysłowych zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; 4) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt; 5) lokalizowania rurociągów i magazynów produktów ropopochodnych za wyjątkiem stacji paliw i zbiorników naziemnych; 6) stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, które dopuszczone są do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody; 7) urządzania pryzm kiszonkowych w pasie o szerokości mniejszej niż 20 m od linii brzegowej cieków wodnych; 8) lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych; 9) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów; 10) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych oraz w pasie o szerokości mniejszej niż 20 m od linii brzegowej tych cieków. 2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Z-ca we Wrocławiu: B. Mońka

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2014 Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Legnica

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Legnica

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Arkusz 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Arkusz 2

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Arkusz 3

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Arkusz 4

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Arkusz 5

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Arkusz 6

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Arkusz 7

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Arkusz 8

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Arkusz 9

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Arkusz 10

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Arkusz 11

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Arkusz 12

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Arkusz 13

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 4/2014 Wykaz działek ewidencyjnych, przez które przebiega granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Legnica 914, 913/2, 913/1 Przybków; 150, 157/1, 157/2, 149, 140 (częściowo), 148, 191/359, 192/359 Dunino; 547 (częściowo), 541/4, 541/2, 543, 545, 546, 548, 553, 554, 576 (częściowo), 563, 743, 578, 579, 582/1, 582/3, 583/2, 583/1, 591/2, 591/1, 590, 596, 597, 602, 613, 606, 614, 615, 616, 617, 603, 628, 629, 635, 637, 636 (częściowo), 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101/1, 101/2, 81/1, 56/2, 80/3, 78 (częściowo), 75, 74, 71/3, 71/2, 66 (częściowo), 68, 24 (częściowo), 70, 490 (częściowo), 153/1, 152, 141, 140/5, 140/1, 140/3 Krotoszyce; 102/3, 170/362 - Janowice Duże; 184, 185, 175, 192, 102, 72, 83, 82, 80, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 49, 48, 47, 197 Krajów; 275, 274, 273, 271/1, 271/2, 270, 14, 15 (wyłącznie Ciek), 524 (wyłącznie Ciek), 9/1 (wyłącznie Ciek), 268/1, 268/2, 267, 266, 264, 263/3, 263/4, 262/2, 262/1, 261, 256, 467 (częściowo), 323, 321 (częściowo), 320 (częściowo), 324, 319, 318, 317 (częściowo), 314, 313/2, 313/3, 313/1, 306, 307, 309, 308, 536, 304, 297, 303, 280/2, 279 Winnica; 32, 29, 25, 173 (częściowo), 174 (częściowo), 231/6, 221 (częściowo), 219, 208, 134/1, 134/2, 133, 167/4 (częściowo), 130, 128, 182/1 (częściowo), 117/2, 117/6, 168/2, 229/5, 215 (częściowo), 228/5 Łaźniki; 246/3, 246/2, 163/2 (częściowo), 201/10, 203, 204, 205, 208, 209/2, 210, 211, 212, 213, 214, 230 (częściowo), 236, 237, 238, 240, 241, 276/3, 83 (częściowo), 272/2, 256/4, 256/3, 256/2, 256/1, 255 (częściowo) Rzymówka; 628/5, 533/5, 530 (częściowo), 529, 521 (częściowo), 205/2, 205/1, 519/1, 512/38, 512/36 (pas ochronny o szerokości ok. 200 m od Prusickiego Potoku), 512/25, 512/24, 502 (częściowo), 500/36 (wyłącznie Ciek), 566 (wyłącznie Ciek) Prusice; 276/3, 276/1, 280/7, 467/2 (częściowo), 265/5, 522, 517, 263, 260/9, 260/8, 260/6, 260/7, 260/5, 260/4, 260/12, 260/14, 260/13, 523, 526, 255, 254, 253, 252, 527, 528, 317, 316/2, 315/2, 314, 476, 292/1 (wyłącznie Ciek), 294/1 (wyłącznie Ciek), 296/1 (wyłącznie Ciek), 296/2 (wyłącznie Ciek), 297 (wyłącznie Ciek), 298 (wyłącznie Ciek), 551/4 (wyłącznie Ciek), 552/1 (wyłącznie Ciek), 300 (wyłącznie Ciek), 301/1 (wyłącznie Ciek), 304/10 (wyłącznie Ciek), 556/7 (wyłącznie Ciek), 304/7 (wyłącznie Ciek), 304/4 (wyłącznie Ciek), 555/7 (wyłącznie Ciek), 480 (wyłącznie Ciek), 525 (wyłącznie Ciek), 536 (wyłącznie Ciek), 510 (wyłącznie Ciek), 418 (wyłącznie Ciek), 416/3 (wyłącznie Ciek), 315/5, 480 (częściowo), 467/2 (częściowo), 470, 233, 234/2, 235/2, 235/3, 236/1, 237/1, 238/4, 238/3, 239/1, 240/1, 241/2, 506, 241/3, 242/2, 243/7, 243/2, 467/2 (częściowo), 331/1, 331/2, 343/1, 346, 348, 350, 352, 354, 355, 358/2, 358/1, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 380/8, 380/3, 380/4, 380/5, 380/11, 380/10, 496, 385/4, 497, 375/15, 375/13, 461/2 (częściowo), 192, 193, 194, 455/3, 195/3, 545, 546, 467/2, 563/2, 199/2, 457/1, 199/1, 198 Rokitnica; 191, 126, 127, 128/1, 128/3, 129/1, 130/1, 465, 132/5, 132/6, 133/6, 133/7, 134/4, 134/5, 134/1, 136/1, 137/1, 140/3, 137/3, 140/1, 197, 143/1, 144/1, 145/4, 145/5, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 152/1, 151/1, 159, 460 Kozów; 117, 118, 119, 120, 121, 115/2, 205, 106/1, 107/1, 94, 201/2 (częściowo), 230/3 Wysocko; 474, 468, 467/3, 467/4, 467/5, 557/2, 120/2, 118 (częściowo), 113 (częściowo), 109, 110/1, 111, 132 (częściowo), 122, 557/2 (częściowo), 465, 463, 438, 453/2, 454/2, 442/2, 440, 441, 427, 423, 429, 444/2, 376/1, 375/1, 556, 374/1, 373/1, 357/2, 255, 254/3, 254/1, 253, 252, 248/1, 247, 241, 239, 238/1, 235, 236/1, 233, 612/2, 612/1, 618 (częściowo), 613/1, 619/1, 618/1 (częściowo) Wilczyce; 34/1, 34/2, 82, 25, 107/1, 107/2, 40, 39/10, 107/2 Szymanowice;

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 4/2014 Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Legnica Opis granicy terenu ochrony pośredniej rozpoczęto od północno-zachodniego rogu działki 39/10 i poprowadzono zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Granica od tego miejsca biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działek 39/10 i 107/2, osiągając północno-wschodni narożnik działki 35 zmienia kierunek na wschodni i biegnie północną granicą działki 914 do jej północno-wschodniego narożnika, w którym zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 914, 913/2 i 913/1 dochodząc do jej południowowschodniego narożnika granica strefy zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do południowozachodniego narożnika tej działki, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i podąża wzdłuż wschodniej granicy działki 150. Dochodząc do południowo-wschodniego rogu działki 150 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż autostrady A4, dociera do wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawa, którym przebiega w kierunku południowo-zachodnim do ujścia Nysy Szalonej, skąd dalej biegnie wałem tej rzeki najpierw w kierunku południowo-zachodnim, następnie południowo-wschodnim dochodząc do działki 191/359. Od tego miejsca granica kieruje się na wschód północną granicą tej działki, dochodząc do drogi na działce 119/1 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek 191/359 i 192/359 do styku z drogą utwardzoną na działce 547. Następnie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 547 by po ok. 45 m przeciąć działkę 547 i biec dalej jej zachodnią granicą w kierunku południowym wzdłuż Nysy Szalonej. Następnie granica odbija w kierunku południowo-zachodnim przecinając działkę 576 i biegnie dalej południową granicą działek 563, 743, a następnie wschodnią granicą działek 578, 579, 582/1, 582/3 osiągając południowo-wschodni narożnik działki 583/2, w którym zmienia kierunek na południowowschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 583/1, 591/2, 591/1, 590. Granica dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki 589, gdzie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 590, 596, 597, 613, 602, 606, 614, 615, 616, 617, 603, 628, 629, 635 oraz 637 na odcinku ok. 10 m, gdzie skręca na południowy wschód przecinając działkę 636 i biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działki 102/3, by następnie zmienić kierunek na południowo-zachodni i biec południową granicą tej działki oraz działki 170/362 aż do granicy pomiędzy obrębami Janowice Duże i Krajów. Kolejno granica biegnie wzdłuż granicy obrębu Krajów do południowo-zachodniego narożnika działki 4, by następnie zmienić kierunek na południowo-wschodni i biec północną granicą działek 275, 274, 273, 271/1, 271/2. Dochodząc do styku z działką 270 granica zmienia kierunek na północno-wschodni, następnie na południowo-zachodni obejmując swoim zasięgiem Ciek położony na działkach 270, 14, 15, 524, 9/1. Dochodząc do północnowschodniego narożnika działki 268/1 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, a następnie na południowo-zachodni i biegnie wschodnią granicą działek 268/2, 267, 266, 264, 263/3, 263/4, 262/2, 262/1, 261, 256, przecinając działkę 231/1 dochodzi do Nysy Szalonej gdzie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż jej prawego brzegu by po ok. 160 m przekroczyć ją w km jej biegu. Następnie granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 323 do styku z działką 321, którą przecina i biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działki 320. Dochodząc do drogi gruntowej odbija w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działek 324, 319, 318, 317, 314, 313/2, 313/3, 313/1, 306, 307, 309, 308 do granicy obrębu Winnica. Dalej granica biegnie granicą pomiędzy gminą Męcinka a gminą Krotoszyce, dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 32, w którym skręca na północnyzachód i idzie wzdłuż południowej granicy tej działki, przecinając działkę 173 skręca na południowy zachód, a następnie na północny zachód obejmując swoim zasięgiem działki 29, 25 następnie granica przecina działkę 174 i skręca na południowy-zachód by po ok. 10 m zmienić kierunek na północno-zachodni i biec wzdłuż granicy działek 231/6, 221, 219, 208. Dochodząc do drogi na działce 217 granica odbija na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki. Na styku z działką 246/3 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 246/2. Docierając do południowo-wschodniego narożnika działki 163/2 granica zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią granicą tej działki by po ok. 100 m przeciąć ją i biec w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek 201/10, 203, 204, 205, 208, 209/2, 209/1, 210, 211, 212 oraz 213, docierając do północno-wschodniego narożnika działki 218/3. Granica od tego miejsca biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 230, następnie

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz wzdłuż północnej granicy działki 183 do styku z drogą na działce 167/4, którą przecina i biegnie dalej zachodnią granicą drogi na działce 182/1 do północno-wschodniego narożnika działki 117/2. Dalej granica kieruje się wzdłuż wschodniej granicy działek 117/2, 117/3, 168/2, 229/5 do styku z działką 215, którą przecina i kieruje się dalej wpierw północną, następnie wschodnią granicą działki 228/5. Dalej granica obejmuje swoim zasięgiem działkę 628/5 kierując się w stronę drogi na działce 530, którą przecina i biegnie dalej południową granicą działki 529 w stronę Prusickiego Potoku, który przekracza w km jego biegu. Następnie biegnie wzdłuż południowej granicy działki 205/1 w stronę północno-zachodniego narożnika działki 519/1. Od tego miejsca granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wpierw północną granicą działek 519/1, 512/38, a następnie wyznaczoną granicą pasa ochronnego o szerokości ok. 200 m na działce 512/36 w stronę południowo-zachodniego narożnika działki 512/25. Dalej granica biegnie w stronę północno-zachodniego narożnika działki 280/7 wzdłuż zachodniej granicy działek 512/25, 512/24, docierając do działki 502 przecina ją i biegnie dalej wzdłuż zachodniej granicy działek 276/3, 276/1, 280/7 obejmując swoim zasięgiem Ciek położony na działce 500/36. Dochodząc do drogi na Rokitnicę przecina ją i dalej biegnie wzdłuż północnej granicy tej drogi na działce 467/2. Docierając do styku z działką 251/1 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni przecinając działkę 467/2 i biegnie dalej do południowowschodniego narożnika działki 476 wschodnią granicą działek 317, 316/2, 315/2, 314, dalej biegnie południową granicą działki 476 do północno-wschodniego narożnika działki 292/1. Od tego miejsca granica zmienia kierunek najpierw na południowo-zachodni, następnie na północno-zachodni obejmując swoim zasięgiem Ciek położony na działkach 292/1, 294/1, 296/1, 296/2, 297, 298, 551/4, 552/1, 300, 301/1, 304/10, 556/7, 304/7, 304/4, 555/7, 480, 525, 536, 510, 418, 416/3, 566 oraz część miejscowości Rokitnica. Ponownie docierając do drogi na Rokitnicę przecina ją i biegnie dalej wzdłuż północnej granicy tej drogi, docierając do południowo-wschodniego narożnika działki 243/2 ponownie przecina drogę na działce 467/2. Dalej granica kieruje się ścieżką na południowy zachód, docierając do południowo-wschodniego narożnika działki 331/2 skręca wzdłuż ścieżki na północny zachód i biegnie nią do styku z południowo-zachodnim narożnikiem działki 380/10. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 380/10, południowej i zachodniej granicy działek 496, 385/4 oraz zachodniej granicy działek 497 i 375/15, docierając do rzeki Kaczawa, którą przekracza w km jej biegu i kieruje się na wschód północną granicą działki 461/2 i zachodnią granicą działki 192, a następnie południową granicą działki 455/1 (droga utwardzona poniżej miejscowości Kozów), aby następnie skierować się na północ i biec wschodnią granicą działek 456, 189 i dojść do drogi Kozów Wysocko (dz. 185/2). Od tego miejsca granica przebiega w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działek 185/2, 187 i 194, osiągając północno-wschodni narożnik działki 117 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 117, 118, 119, 120, 121, docierając do południowo-wschodniego narożnika działki 121 skręca na wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 152/1, a następnie wzdłuż północnej granicy działki 151/1 do jej północno-wschodniego narożnika, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 115/2, do styku z działką 205. Od tego miejsca granica przebiega najpierw w kierunku północno-wschodnim kolejno w południowo-wschodnim obejmując swoim zasięgiem działkę 205, dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki 202 odbija na wschód i biegnie północną granicą działek 106/1, 107/1, 94. Dochodząc do działki 201/2 przecina ją i skręca w kierunku północnym podążając najpierw wzdłuż wschodniej granicy działki 201/2 i zachodniej granicy działki 460, a następnie wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki 230/3 zmierzając do południowowschodniego narożnika działki 199, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie najpierw wzdłuż zachodniej, a następnie północnej granicy działki 276/3. Dochodząc do drogi na działce 83 przecina ją i zmienia kierunek na południowy biegnąc wzdłuż jej zachodniej granicy do północno-zachodniego narożnika działki 272/2, gdzie zmienia kierunek i biegnie wzdłuż północnej granicy tej działki do styku z działką 257. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 257, dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki 256/1 zmienia kierunek na wschodni i biegnie ścieżką wzdłuż północnej granicy tej działki. Dochodząc do styku z działką 255 przecina ją i skręca na północ biegnąc wzdłuż zachodniej granicy tej działki. Osiągając północno-zachodni narożnik działki 107 granica skręca w kierunku wschodnim i podąża dalej ścieżką wzdłuż południowej granicy działki 81/1. Dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki 101/2 granica przecina działkę 81/1 i biegnie dalej na wschód północną granicą działek 56/2, 80/3, dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki 80/1 skręca na północ przecinając działkę 78 i biegnie najpierw wzdłuż zachodniej granicy działek 75, 74, 71/3, 71/2 następnie przecinając działkę 66 biegnie wzdłuż północnej granicy działek 66, 68 i 70 przecinając po drodze działkę 24 dociera do drogi utwardzonej relacji Krotoszyce Wilczyce (dz. 490), którą przecina i biegnie

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz dalej w kierunku północnym ok. 500 m wschodnią granicą działki 490, którą ponownie przecina i zmienia kierunek na północno-zachodni podążając wzdłuż południowej granicy działki 120/2, po drodze przecina drogę na działce 118. Dochodząc do działki 112 skręca na północ i biegnie w kierunku północnowschodniego narożnika tej działki, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i kieruje się wzdłuż północnej granicy działki 112, po drodze przecina drogę na działce 113, docierając do działki 109 zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działki 109 w stronę jej południowo-wschodniego narożnika, w którym zmienia kierunek najpierw na północno-zachodni idąc wzdłuż południowej granicy tej działki, a następnie na południowo-wschodni podążając wzdłuż granicy działek 110/1, 111. Dochodząc do działki 132 granica skręca na południe by po ok. 10 m zmienić kierunek na południowo-wschodni i biec dalej północną granicą działki 122 do styku z działką 557/2, którą przecina i biegnie dalej w kierunku północno-zachodniego narożnika działki 465. Od tego miejsca granica zmienia kierunek na południowowschodni i biegnie północną granicą działki 465, docierając do południowo-zachodniego narożnika działki 464 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie najpierw zachodnią granicą działek 463, 438, 453/2, kolejno północną granicą działek 454/2, 442/2, następnie zachodnią granicą działek 440, 441 oraz północną granicą działki 427, 423 do styku z działką 429, którą przecina i zmienia kierunek na północno-zachodni by biec zachodnią granicą działek 444/2, 376/1. Osiągając północno-zachodni narożnik działki 376/1 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wpierw południową granicą działki 222, kolejno zachodnią granicą działki 213/1, południową granicą działki 207 oraz najpierw zachodnią, a następnie północną granicą działki 241. Dochodząc do południowo-wschodniego narożnika działki 240 granica kieruje się na północny - wschód wzdłuż ścieżki prowadzącej do autostrady A4 na działce 618 obejmując swoim zasięgiem działki 239, 238/1, 235, 236/1, 233, 612/2, 612/1. Od tego miejsca granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy tej działki ok. 800 m obejmując swym zasięgiem Ciek położony na działkach 34/1, 34/2, 82, 25, po czym przecina autostradę A4 i poniżej miejscowości Szymanowice dochodzi do drogi utwardzonej relacji Smokowice Wilczyce. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim w stronę północno-zachodniego narożnika działki 39/10 północną granicą działek 107/2, 40 oraz 39/10, gdzie kończy swój bieg.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7702 ROZPORZĄDZENIE NR 23/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r.

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2169 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7704 ROZPORZĄDZENIE NR 25/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wód pitnych CZYŻKÓWKO dla Bydgoszczy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE nr 3/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LAS GDAŃSKI w Bydgoszczy. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku -Lipcach i gminie

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 r., Nr 239,poz.2019, ze zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 r., Nr 239,poz.2019, ze zm. 1 ) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE nr 4 /2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Obwodu Utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 1 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 7/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 października 2016 r. Poz. 3251 OBWIESZCZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 12 października 2016

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu.

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 24/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 22 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 24/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 22 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 24/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Zasole z rzeki Soły w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie.

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie. ROZPORZĄDZENIE NR 3/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2709 ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Rozporządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Pilchowo w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 4042 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 września 2005 r.

z dnia 23 września 2005 r. ROZPORZĄDZENIE nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody Drwęca Jedwabno tj.: ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda sku z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj

Rozporz dzenie nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda sku z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj Rozporządzenie nr 1/2005 z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019, ze zm. 1 ), zarządza się co następuje: ROZPORZĄDZENIE NR 2/2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w gminie

Bardziej szczegółowo

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska

Hydrogeologia i ujęcia wody projekt. mgr inż. Katarzyna Wartalska Hydrogeologia i ujęcia wody projekt mgr inż. Katarzyna Wartalska Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) Strefy ochronne ujęć wody ustanawia się w celu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej Spółdzielni Mleczarskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Świerczewo w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 10 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody powierzchniowej w Nowej Morawie i Starej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE załącznik do uchwały Nr CXVII/1232/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE 1 Dla Uzdrowiska, zwanego dalej uzdrowiskiem, ustanawia się niniejszy tymczasowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 stycznia 2004r.

z dnia 16 stycznia 2004r. ROZPORZĄDZENIE nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody Drwęca Jedwabno tj.: ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 września 2012 r. Poz z dnia 17 września 2012 r.

Kraków, dnia 24 września 2012 r. Poz z dnia 17 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 września 2012 r. Poz. 4639 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 września 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz. 2850 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 854/2008 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŝytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia.

3.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŝytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia. Rozporządzenie nr 2 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Las Gdański w Bydgoszczy, woj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo