POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO"

Transkrypt

1 ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN X Cena 2,80 z Nr indexu 34382X (0% VAT) Dzi w Magazynie Gazety Jaroci skiej na stronach VII - XI POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO Po egnanie bohatera Fot. Stanis aw Dzieka ski Czytaj na str. 8 i 9

2 2 I NFORMACJE Gazeta Jaroci ska Z 35 OSÓB PRAC DOSTANIE 5 Bibliotekarze wybrani Pi cioro bibliotekarzy ma zosta zatrudnionych w jaroci skiej ksi nicy publicznej. - Wszystkie osoby pochodz z Jarocina lub okolic, maj wykszta cenie wy sze z zakresu bibliotekarstwa lub filologii polskiej. Wi kszo posiada do wiadczenie zawodowe - podkre la dyrektorka biblioteki Agnieszka Borkiewicz. Nowo zatrudnieni b d pracowa w filiach, które maj przej zadania bibliotek szkolnych: nr 2 i 3 w Jarocinie oraz w Golinie Firma Us ugi Transportowe Eugeniusz i Roman Grzelak b dzie dowozi erkowskich uczniów w nowym roku szkolnym. Miejscowe przedsi biorstwo wygra o, mimo e inna firma przedstawi a du o ta sz ofert. Tak wi c od wrze nia nic si nie zmieni, bo Grzelak dowozi ju dzieci do szkó w poprzednim roku. Komisja przetargowa przyzna a erkowskiej firmie sto punktów, odrzucaj c przy okazji ta sz ofert Jaroci skich Linii Autobusowych. Dlaczego? Oferta nie odpowiada wymaganiom, gdy nie dotyczy dowozów okre lonych przez zamawiaj cego, szczególnie ilo ci osób na poszczególnych trasach - pisz i Mieszkowie. - 1 osoba na ca y etat, a pozosta e 4 na po ow etatu - wyja nia Agnieszka Borkiewicz. - Komisja mia a trudny wybór, poniewa wszyscy kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne wykazali si doskona ym przygotowaniem i wiedz - podkre la dyrektorka. O prac w bibliotece publicznej stara o si a 35 kandydatów. 5 ofert odrzucono ze wzgl dów formalnych. ERKÓW Us ysz par s ów W ERKOWIE UCZNIÓW B DZIE DOWOZI A MIEJSCOWA FIRMA Grzelak lepszy od JLA urz dnicy. Wykonawca wyceni przewozy mniejszymi autobusami, nie gwarantuj cymi miejsc siedz cych dla wszystkich dzieci. Jaroci skiej spó ce wytkni to równie, e nie posiada wymaganej liczby autobusów, przystosowanych do przewozu uczniów podstawówek. Dokonuj c za wyceny kosztów na poszczególnych trasach, JLA mia a bra pod uwag mniejsze pojazdy ni te, które okre lono w specyfikacji przetargowej. Po wymianie korespondencji ostatecznie oferta JLA przepad a. Wed ug wyceny zwyci zcy w nowym roku szkolnym gmina erków wyda na dowozy ponad 585 tys. z. K A D R Y (ag) - Wyniki nie s zadowalaj ce, dlatego b dzie spotkanie z kadr i b dziemy musieli sobie powiedzie par s ów - stwierdzi wiceburmistrz Jacek J draszczyk. To reakcja w adz erkowa na niskie wyniki uczniów gimnazjum. Spraw wywo ali radni na posiedzeniu po czonych komisji rady miejskiej. Jak uda o nam si ustali, w pi tek ma odby si spotkanie dyrektorów wszystkich publicznych szkó gminy erków. (nba) (nba) ANDRZEJ MUSIA EK od tygodnia jest dyrektorem Gminnego O rodka Kultury w Jaraczewie. Na stanowisko powo a go wójt Dariusz Struga a, po tym jak po trzech rozpisanych konkursach nie uda o si wy oni szefa o rodka. Nowy dyrektor z bran zwi zany jest od 30 lat. W latach pracowa w Jaroci skim O rodku Kultury. Rozpoczyna od instruktora kulturalno-wychowawczego. W 1998 r. zosta kierownikiem instruktorów, szefowa tak e dzia owi sekcji artystycznych i organizacji imprez. Z JOK-iem rozsta si na pocz tku tego roku. Powodem rozwi zania umowy by y zmiany organizacyjne. Wcze niej Musia ek pracowa w jednostce wojskowej w Pleszewie i Jaroci skiej Fabryce Mebli. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Pleszewie. W 1983 r. uko czy Pa stwowe Zaoczne Studium O wiaty i Kultury dla Doros ych we Wroc awiu. Interesuje si muzyk, realizacj i obróbk d wi ku, gra na gitarze. Wolny czas uwielbia sp dza z pi ciomiesi czn córk Zuzann. Gdzie nowy dyrektor sp dzi wakacje? - Nigdzie nie by em i nigdzie si nie wybieram, bo jak by em na zasi ku dla bezrobotnych to mnie nie by o sta, a teraz nie b d mia na to czasu, bo chc si zabra za robot - mówi Musia ek. Najcz ciej wypoczywa nad jeziorem w Kosewie. Andrzej Musia ek ma 53 lata. Mieszka w Jarocinie. (era) KOTLIN Rów pod drog 40 tys. z kosztowa o u o enie rur w rowie przy ul. kowej w Kotlinie. - Dzi ki temu w przysz o ci b dzie mo na poszerzy ul. kow - mówi wójt gminy, Walenty Kwa niewski. JARACZEWO Ten sam przewo nik uczniów (akf) Firma Us ugi Transportowo- Warsztatowe z Osiecznej nadal b dzie si zajmowa dowozami uczniów do szkó na terenie gminy Jaraczewo. Tak zdecydowa a komisja przetargowa. W zasadzie nie musia a wybiera oferenta, bo w post powaniu wystartowa o tylko jedno przedsi biorstwo. Cen jednego kilometra skalkulowano na 3,38 z. W nadchodz cym roku szkolnym samorz d na dowozy wyda oko o 280 tys. z. Dodatkowo gmina blisko 60 tys. z przeznaczy na transport dzieci niepe nosprawnych do szkó w Jarocinie. (era) 1,5 tys. z dla magistra Ponad 3 tys. z jest do wygrania w szóstej edycji konkursu na najlepsz prac magistersk tematycznie zwi zan z Ziemi Jaroci sk. Autor zwyci skiej magisterki ma otrzyma 1,5 tys. z. Na laureata drugiego miejsca czeka 1 tys. z, a trzeciego z. Do konkursu mog stan absolwenci wy szych uczelni, którzy obronili prace w tym roku. Zg oszenie nast puje poprzez z o enie jednego egzemplarza pracy magisterskiej w wersji papierowej i elektronicznej w kancelarii burmistrza (pok. 39) w Urz dzie Miejskim w Jarocinie. Do czy nale y kserokopi dyplomu uko czenia studiów oraz strony w indeksie zawieraj cej informacje na temat obronionej pracy. Ostateczny termin zg osze up ywa 12 pa dziernika. Konkurs rozstrzygni ty zostanie w listopadzie, podczas wi ta patrona miasta. Regulamin dost pny jest na stronie W ubieg ym roku wygra a praca Architektoniczne zabytki na terenie powiatu jaroci skiego jako ród o wiedzy do edukacji regionalnej, autorstwa Marleny Pantofel z Cielczy. (ag) Fot. Anna Kopras-Fijo ek Wolne miejsca w przedszkolu S jeszcze wolne miejsca w Niepublicznym Przedszkolu w Noskowie. Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe Na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków noskowiacy proponuje pi ciogodzinny bezp atny pobyt. O dodatkowych zaj ciach zdecyduj rodzice. Placówka rozpocznie dzia alno 1 wrze nia. Zapisy s przyjmowane pod numerem telefonu (0-62) (era) BUDOWALI W S AWOSZEWIE Teraz na Nowej Wsi Ponad 84 tys. z kosztowa o gmin Kotlin powierzchniowe utrwalenie drogi w S awoszewie, w cz ci wioski zwanej Now Wsi. O RODEK POMOCY W KOTLINIE ZAP ACI Z ZA WYJAZD DZIECI Wakacje nad Ba tykiem Czterdzie cioro dzieci z gminy Kotlin, z rodzin, w których wyst puje problem alkoholowy, wypoczywa w Ustce. W programie pobytu znalaz a si m.in. wycieczka autokarowa do S owi skiego Parku Narodowego i eby, a tak e do Zamku Ksi t Pomorskich w Dar owie oraz do Dar ówka. Dzieci b d te zwiedza Ustk - m.in. znajduj cy si tam port i spichlerze. Ca kowity koszt kolonii dla dzieci z rodzin, w których wyst puje problem alkoholowy, wyniesie z. W ramach turnusu przeprowadzone zostan zaj cia profilaktyczne. Uczestników wyjazdu kwalifikowa Roboty wykonane zosta y na odcinku licz cym m. Przetarg wygra o Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego z siedzib w Kaliszu. (akf) KIEROWCY PRZYZNAJ, e teraz o wiele lepiej jedzie si przez tzw. Now Wie w S awoszewie DZIECI Z JARACZEWA, KOTLINA I ERKOWA PÓJD DO PRZEDSZKOLA W JAROCINIE Marcinek dla ca ego powiatu Niepe nosprawne dzieci z czterech gmin naszego powiatu b d mog y chodzi do przedszkola integracyjnego nr 5 w Jarocinie. W Marcinku ma zosta utworzony dodatkowy oddzia. - Dyrektor przedszkola zg osi a tak pro b - wyja ni szef wydzia u o wiaty w jaroci skim urz dzie miejskim Miko aj Szymczak. Radni miejscy na sierpniowej sesji zgodzili si na zawarcie porozumienia mi dzy gmin Jarocin a Jaraczewem, Kotlinem i erkowem. O cienne samorz dy maj refundowa cz kosztów utworzenia oddzia u w Marcinku. Jak poinformowa Gazet Miko aj Szymczak, od wrze nia do jaroci skiego przedszkola ma ucz szcza 6 niepe nosprawnych dzieci z pozosta ych gmin. Gminny O rodek Pomocy Spo- ecznej w Kotlinie. - S dzieci, które same przychodz co roku i dopytuj si o kolonie. S te takie, które powinny wyjecha, ale niestety, nie wyje d aj. Nie wiem, dlaczego - mówi Maria Raczkowska, kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Kotlinie. Poza koloniami w Ustce, GOPS kieruje na wyjazdy równie dzieci z rodzin, które znajduj si w trudnej sytuacji materialnej. - Wracaj bardzo zadowolone, przychodz do nas, pokazuj zdj cia. Ciesz si, e mog y co zwiedzi, wypocz - dodaje kierowniczka. (akf) (ag)

3 Gazeta Jaroci ska I NFORMACJE 3 PRZETARG NA PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ JAROCIN - RUDA KOMORSKA OG OSZONY Starosta nie chce si podpisa? Zarz d Dróg Powiatowych og osi przetarg na wykonawc przebudowy drogi Jarocin - erków - mie ów - Ruda Komorska. Konkurs ofert zostanie rozstrzygni ty 8 wrze nia. Inwestycja warta jest 18 mln z. Trasa ma ponad 23 km. Cz robót zostanie wykonana w tym roku, reszta w przysz ym. Starosta Stanis aw Martuzalski zapowiada, e przebudowana droga zostanie oddana do u ytku we wrze niu 2010 r. Powiatowa opozycja ma jednak powa ne w tpliwo- ci, czy Zarz d Dróg Powiatowych jest w stanie prawid owo nadzorowa tak du inwestycj. Zdaniem niektórych radnych nad wszystkimi procedurami oraz wykonaniem zadania czuwa powinien starosta i pracownicy starostwa. - To jest inwestycja za 18 milionów z otych. Takiej jeszcze w powiecie nie by o - mówi S awomir W siewski, poprzedni starosta, radny opozycji. - Zosta o to wszystko przekazane Zarz dowi Dróg Powiatowych. Moim zdaniem - nie ujmuj c niczego pracownikom tej jednostki - nie ma tam fachowców, którzy mieliby wystarczaj ce kompetencje. To jest wielka odpowiedzialno - równie finansowa. W gr wchodz rodki unijne, które trzeba dok adnie i prawid owo rozliczy. eby to zrobi, nale y posiada specjalistyczn wiedz i bardzo szczegó ow dokumentacj odpowiadaj c szeregowi wymaga. Naprawd nie jest to takie proste. W kadencji, w której by em starost prowadzili my rozbudow szpitala z unijnych pieni dzy i wiem, jak to wygl da. A wtedy by y to nieco mniejsze rodki, bo 12 mln z. Przy tej inwestycji na ka dym dokumencie jest jednak podpis starosty, a nie kogo innego - argumentuje W siewski. Jego zdaniem do wiadczenie pracowników starostwa zdobyte przy nadzorowaniu inwestycji szpitalnej jest dodatkowym argumentem przemawiaj cym za tym, eby to oni nadzorowali kolejne zadanie unijne. Opozycja zadaje pytanie, dlaczego starosta Stanis aw Martuzalski chce unikn odpowiedzialno ci za wykorzystanie 18 mln z? Niektórzy radni mówi wprost: - Bo wiadomo dobrze, kto wygra przetarg na wykonanie roboty za te 18 mln z. Starosta nie chce si pod tym podpisywa. Radny Stanis aw Czeszyk twierdzi: - To b dzie firma Kandud. Stanis aw Martuzalski odpiera zarzuty, e przetarg na przebudow drogi jest ustawiony i gani radnego Czeszyka za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. - Nie przystoi to radnemu, eby powtarza takie bzdury. Pog oski dementuje równie Andrzej Sili ski, prezes spó ki Kanbud. - Nie b dziemy sk adali oferty w tym przetargu, poniewa Drobud (jego w a cicielem jest spó ka Kanbud - przyp. red.) nie spe nia warunków okre lonych w specyfikacji - mówi Sili ski. Spó ka rozwa- a jednak mo liwo wej cia na potrzeby konkursu w konsorcjum z innymi firmami. Starosta jest przekonany, e Zarz d Dróg Powiatowych jest odpowiedni instytucj do obs ugi zadania. - Oczywi cie przyznaj racj, e powinni robi to fachowcy, a my fachowców od dróg mamy zatrudnionych w a nie w Zarz dzie Dróg Powiatowych - ripostuje Martuzalski. Dyrektor Zarz du Dróg Powiatowych - Marian Kaczmarek, nie boi si odpowiedzialno ci za wykorzystanie 18 milionów publicznych pieni dzy. - Wykonywali my ró ne inwestycje drogowe, co prawda nie takie du e, ale jestem w stu procentach przekonany, e zrobimy to od a do z i nie boimy si odpowiedzialno ci - zapewnia Kaczmarek. (ann) POWIATOWE WI TO PLONÓW W KOTLINIE Do ynki zespo owe PIERWSZY ETAP PRZEKSZTA CENIA JAROCI SKIEGO ZZOZ-U Likwidator w szpitalu Tegoroczne do ynki powiatowe odb d si w niedziel 30 sierpnia w Kotlinie. Organizacj imprezy zaj si zespó, w sk ad którego wchodz przedstawiciele starostwa, Urz du Gminy w Kotlinie, so ectwa Kotlin, miejscowej szko- y oraz Kó Gospody Wiejskich i jednostek OSP z terenu gminy. Uroczysto ci rozpoczn si o godz msz w. w ko ciele p.w. w. Kazimierza w Kotlinie. Eucharysti u wietni wyst p chóru Arion. Nast pnie korowód do ynkowy, który poprowadzi orkiestra d ta z erkowa, przejdzie ulicami Kotlina w kierunku boiska szkolnego, gdzie odb dzie si dalsza cz do ynkowych obrz dów przygotowana przez Aleksandr Mendelsk z zespo u Snutki. Natomiast inny zespó - S awoszewiaki pod kierunkiem Beaty Skowro skiej odpowiedzialny jest za przy piewki. Udzia w do ynkach powiatowych zapowiedzia y delegacje poszczególnych gmin powiatu, które przyb d na uroczysto z wie cami gminnymi. Okaza y wieniec powiatowy upleciony zosta przez cz onków Zespo u Folklorystycznego Goliniacy - podczas uroczysto ci ponios go cz onkowie Zespo u piewaczego Ci wiczanie. Tradycyjny bochen chleba na r ce gospodarzy uroczysto ci: starosty Stanis awa Martuzalskiego i wójta Walentego Kwa niewskiego przeka starostowie do ynek - Barbara Rychlik i Marek Biega ski. Organizatorzy zapowiadaj wiele atrakcji - w ród nich degustacj potraw przygotowanych przez Ko a Gospody Wiejskich z terenu gminy Kotlin, wyst py artystyczne, mi dzy innymi orkiestry d tej z erkowa, zespo- ów akordeonowych z Kotlina i Jarocina oraz zespo ów folklorystycznych. Przewidziano równie atrakcje dla dzieci, takie jak dmuchane zamki czy przejazdy bryczkami. Go ciem specjalnym powiatowych do ynek b dzie zespó New Happy Band, który podczas trzygodzinnej Biesiady polskiej przypomni najwi ksze krajowe przeboje minionych 30 lat. Imprez zako czy zabawa ludowa, do której przygrywa b dzie jaroci ski zespó Razem. O porz dek i bezpiecze stwo uczestników dba b d mi dzy innymi druhowie OSP z terenu gminy Kotlin. Oni te wska go- ciom miejsca parkingowe, które przewidziano przy ul. Dworcowej i Orzeszkowej. (ann) STAROSTOWIE DO YNEK - ROLNICY Z KOTLINA: BARBARA RYCHLIK razem z m - em Leszkiem prowadz 12 ha gospodarstwo nastawione na hodowl trzody chlewnej, produkcj zbo a i warzyw. Zajmuje si przede wszystkim domem i wychowywaniem trójki dzieci. Lubi piec ciasta i ogl da filmy. MAREK BIEGA SKI z on Kazimier prowadz 10 ha gospodarstwo specjalizuj ce si w hodowli trzody chlewnej. Na swojej ziemi uprawiaj te buraki cukrowe, zbo e oraz cebul i szczypiorek. Maj pi cioro dzieci. Rolnik z wykszta cenia jest lusarzem maszynowym. Wolny czas po wi ca na pi k no n i gry komputerowe. Program do ynek powiatowych: msza w. dzi kczynna w ko ciele p.w. w. Kazimierza w Kotlinie przemarsz korowodu do ynkowego z ko cio a na teren Szko y Podstawowej w Kotlinie cz obrz dowa Biesiada Polska z zespo- em New Happy Band zabawa taneczna z zespo- em Razem Od wrze nia w jaroci skim szpitalu pojawi si likwidator. Zarz d powiatu zdecydowa, e b dzie nim dotychczasowy dyrektor - Tomasz Paczkowski. Przeprowadzi on proces zamkni cia publicznej formy dzia ania placówki, która po jego zako czeniu b dzie szpitalem niepublicznym. - Kierowali my si przede wszystkim do- wiadczeniami innych szpitali, które ju si przekszta ci y. Tam by o w a nie tak, e likwidatorem by dyrektor - wyja nia Jan Szczerba, cz onek zarz du powiatu. - Uwa amy, JARACZEWO Dwa miliony z unijnej kasy Blisko 1 mln 950 tys. z unijnych pieni dzy pozyska a gmina Jaraczewo. Pozyskan kas wójt Dariusz Struga a chwali si na pierwszej w tej kadencji konferencji prasowej. rodki trafi na przebudow drogi gminnej Jaraczewo - Chwa kowo, zakup samochodu stra ackiego, modernizacj wietlicy wiejskiej w Wojciechowie i rozbudow infrastruktury kulturalnosportowej w Jaraczewie. Szerzej za tydzie (era) DOTYCHCZASOWY DYREKTOR jaroci skiego szpitala Tomasz Paczkowski zosta likwidatorem placówki w procesie przekszta cenia jej w szpital niepubliczny e nie by oby korzystne, gdyby przychodzi kto z zewn trz, kto nie zna realiów naszego szpitala - dodaje radny. Przyznaje te, e nie bez znaczenia by y uzgodnienia, które w tej sprawie zapad y na posiedzeniu Klubu Radnych Ziemia Jaroci ska - koalicji rz dz cej w powiecie. - Tam podj ta by a w a nie taka decyzja - mówi Szczerba. Zarz d wzi pod uwag równie wzgl dy ekonomiczne. - Dyrektor i likwidator w jednej osobie to oszcz dno rodków - podkre la radny. Proces likwidacji publicznej formy zarz dzania szpitalem potrwa pó roku. - Pó niej powo ana zostanie rada nadzorcza nowej spó ki Szpital Powiatowy, która w drodze konkursu wybierze prezesa - wyja nia Szczerba. Zarz d powiatu ko czy te prac nad statutem spó ki, która b dzie zarz dza a jaroci skim szpitalem, a która prawdopodobnie powstanie ju jesieni tego roku. Uchwa a w sprawie likwidacji szpitala, któr przyj li radni powiatowi, gwarantuje pracownikom placówki zatrudnienie w nowej spó ce na tych samych warunkach, a pacjentom nieprzerwan opiek medyczn. Czekamy na Twoj opini OG OSZENIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY BEZROBOTNE OSOBY NIEPE NOSPRAWNE zainteresowane BEZP ATNYM 2-TYGODNIOWYM POBYTEM i szkoleniem zawodowym W KO OBRZEGU we wrze niu PROSIMY O KONTAKT w godz. dy uru, tel / Projekt wspó nansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego (ann)

4 4 I NFORMACJE Gazeta Jaroci ska VOLKSWAGENEM WJECHA W P OT Po pijaku i bez prawa jazdy Nie do, e 20-latek nie mia prawa jazdy, to jeszcze jecha po pijaku. Efekt? Prowadzony przez niego volkswagen golf dachowa i staranowa ogrodzenie posesji so tysa Zakrzewa. 20-letni Sergiusz G. z Zakrzewa za kierownic auta wsiad maj c 1,6 promila alkoholu. W nocy z soboty na niedziel na uku drogi w Zakrzewie nie opanowa pojazdu, wjecha w ogród przy posesji i dachowa. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, okaza o si, e 20-latek by pod wp ywem alkoholu i nie mia prawa jazdy. W kraksie nikt nie ucierpia. Za jazd bez uprawnie grozi 500 z mandatu. Kodeks karny za jazd po pijaku przewiduje dwa lata wi zienia. (era) PROKURATURA PROWADZI LEDZTWO W SPRAWIE TRAGICZNEGO WYPADKU W KOTLINIE Nie wiadomo, dlaczego zjecha ledczym nie uda o si ustali, dlaczego kierowca lublina zjecha na przeciwny pas ruchu i zderzy si z ci arow ch odni. W wypadku ycie straci o pi osób. Tragedia wydarzy a si 14 lipca. Na uku drogi krajowej nr 11 zderzy y si ci arowe volvo i osobowo-dostawczy lublin, którym porusza a si 10 - osobowa ekipa budowlana. Siedmiu m czyzn jecha o na naczepie pojazdu pod plandek. Zderzenia z ci - arówk nie prze y o czterech robotników w wieku od 18 do 30 lat, a sze ciu zosta o rannych. 31-letni kierowca lublina zmar po tygodniu w jaroci skim szpitalu. Organom cigania nie uda o si ustali, dlaczego kierowca lublina zjecha na przeciwny pas ruchu. - Zeznania pasa era, który jecha obok kierowcy, nie wyja nia y powodu zjechania na drugi pas ruchu przez kieruj cego - mówi prokurator Janusz Wpadli z paliwem Walczak, rzecznik prasowy Prokuratury Okr gowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura w Jarocinie zwróci a si do bieg ego z zakresu ruchu drogowego o sporz dzenie opinii, która powinna zawiera rekonstrukcj przebiegu zdarze. Oprócz tego zlecono tak e przeprowadzenie bada mechanoskopijnych zabezpieczonych elementów samochodu lublin. Dlaczego robotnicy jechali samochodem nieprzystosowanym do przewozu osób? - Zasad by o przewo enie, i to wynika z dokonanych ustale, innym pojazdem przystosowanym do przewozu osób. W dniu zdarzenia dosz o do jego awarii. Natomiast, czy by y inne podobne przypadki przewo enia samochodem marki lublin nieprzystosowanym do przewozu osób, to jest dodatkowo badane - mówi Janusz Walczak. (era) Czujno mieszka ca Kotlina pozwoli a uj dwóch z odziei. W sobot nad ranem dostrzeg on dwóch m czyzn, którzy z ba kami kr cili si wokó zaparkowanej ci arówki na stacji paliw. O swoich spostrze eniach poinformowa policj. - Policjanci w bezpo rednim po cigu zatrzymali dwóch m odych m czyzn z powiatu wrzesi skiego - relacjonuje st. asp. Maciej Bier a z KPP w Jarocinie. Dwaj 20-latkowie zrabowali 100 litrów oleju nap dowego. W trakcie post powania policjanci udowodnili z odziejom jeszcze jedn identyczn kradzie paliwa, której dopu cili si równie w Kotlinie. M odzi rabusie przyznali si do pope nienia przest pstw. Fot. Z archiwum PSP w Jarocinie WIEŒCI KRYMINALNE Rowerzystka w szpitalu 81-letnia rowerzystka ze z amaniem obojczyka i urazem g owy trafi a do szpitala w Jarocinie. W niedziel na ul. Mickiewicza zosta- a potr cona przez samochód. - Kieruj ca fiatem panda 55-letnia kobieta wyje d aj c z posesji nie zachowa a nale ytej ostro no ci i uderzy a w jad c rowerem - mówi st. asp. Maciej Bier a z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Cyklistka przebywa w szpitalu. Udaremnili samobójstwo Sukcesem zako czy y si poszukiwania 61-letniej mieszkanki Jarocina. W czwartek po po udniu kobieta opu ci a swoje miejsce zamieszkania. Rodzinie pozostawi a list po egnalny. Zaniepokojony m poinformowa o tym fakcie policj. Stró e prawa rozpocz li poszukiwania. W pi tek 61-latka zadzwoni a z budki do swojej córki. - Z rozmowy wynika o, e prawdopodobnie chce pope ni samobójstwo. Funkcjonariusze ustalili numer telefonu, zlokalizowali miejsce, sk d dzwoni a - mówi st. asp. Maciej Bier a. Okaza o si, e kobieta telefonowa a z dworca PKP w Warszawie. Sto eczni policjanci odnale li poszukiwan i przekazali pod opiek lekarzy. Mieszka cy uj li pijanego kierowc 2,2 promila alkoholu mia w organizmie Bronis aw K. z Ludwinowa. W takim stanie je dzi brawurowo renault drog w Dobieszczy nie. Mieszka cy wioski zatrzymali pijanego kierowc i wezwali policj. Do uj cia K. dosz o 20 sierpnia dwadzie cia minut przed Peugeotem na podwójnym gazie 33-letni Krzysztof W. z Chrzana odpowie za jazd pod wp ywem alkoholu. Oprócz utraty prawa jazdy gro mu tak e dwa lata wi zienia. 20 sierpnia m czyzna zosta zatrzymany podczas jazdy peugeotem w swojej miejscowo ci. Wymusi pierwsze stwo Na strachu zako czy a si czwartkowa kolizja na skrzy owaniu al. Niepodleg o ci z ul. Powsta ców Wielkopolskich. Jak ustali a policja, kieruj cy ci arowym manem mieszkaniec Wi oszyc nie udzieli pierwsze stwa przejazdu i uderzy w toyot avensis, któr jecha a mieszkanka Pleszewa. W kraksie nikt nie ucierpia. Kieruj cy byli trze wi. Sprawca kolizji zosta ukarany mandatem. DWIE OSOBY RANNE W WYPADKU W TARCACH Do szpitali w Jarocinie i Pleszewie Dwóch m odych mieszka ców Kadziaka ucierpia o w wypadku, do którego dosz o w niedziel po po udniu w Tarcach. Kieruj cy peugeotem 406 jazd zako czy na dachu w przydro nym rowie. 22-latek jad cy autem wyprzedza hyundaia i opla astr. - Z nieustalonych przyczyn nie zapanowa nad pojazdem, zahaczy o opla, zjecha do rowu i zatrzyma si w krzakach - relacjonuje st. asp. Maciej Bier a z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Auto by o mocno roztrzaskane. - Samochód Fot. Bartek Nawrocki le a na dachu w przydro nym rowie, zaklinowany pomi dzy drzewami, z wlewu wycieka o paliwo - opisuje st. kpt. Adam uczak, dy urny operacyjny Pa stwowej Stra y Po arnej w Jarocinie. Kierowca z urazem kr gos upa trafi do jaroci skiego szpitala. 26-letniego pasa era z ci kimi obra eniami klatki piersiowej przewieziono do pleszewskiej lecznicy. 22-latek by trze wy. Skutki wypadku usun li stra- acy. (era) Od 4 do 10 sierpnia dy ur Od 24 do 30 sierpnia dy ur oraz pogotowie ( ) pracy oraz pe ni (23.00 pogoto-wie pracy apteka ( ) Witaminka pe ni (Ja- 8.00) rocin, apteka Wroc awska Bratek 9, (Jarocin, tel. (0-62) os ). Konstytucji 3 Maja, tel. (0-62) W ). ka d niedziel w godz W ka d czynna niedziel jest w apteka godz Pod Zegarem (Jarocin, Rynek 14, czynna jest równie apteka w. Marcin (Jarocin, Rynek tel. (0-62) ). Od poniedzia ku do pi tku w godz , tel (0-62) ), oraz w soboty a od do do leki - apteka mo na kupi Pod Zegarem w aptece (Jarocin, Convallaria Rynek (Jarocin, 14, tel. (0-62) ul. Wolno ci ). 7/9, tel. (0-62) Od 11 do ). 17 sierpnia dy ur oraz Od pogotowie 31 sierpnia pracy do pe ni 7 wrze nia b dzie dy ur oraz pogotowie pracy pe ni b dzie apteka Bratek 2 apteka Kolejowa (Jarocin, ul. Sienkiewicza 1, tel. (0-62) (Jarocin, ul. w. Ducha 30a, tel ). (0-62) ). Policyjny telefon zaufania - do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie (0-62) do Komendy Wojewódzkiej Policji Policji w Poznaniu 0-800/ Komenda Powiatowa Policji, ul. w T. Ko ciuszki w Jarocinie, w Jarocinie, tel. (0-62) tel. (0-62) , , Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 Komenda Pogotowie Powiatowa Ratunkowe, Pa stwowej tel. 999 Stra y Komenda Po arnej Powiatowa w Jarocinie, ul. Pa stwowej Stra y Po arnej Powsta ców Wielkopolskich 2, tel. w Jarocinie, ul. Powsta ców 112, 998, (0-62) Wielkopolskich 2, tel. 112, 998, (0-62) Pogotowia techniczne: pogotowie energetyczne, tel. 991 Pogotowia techniczne: pogotowie pogotowie energetyczne, gazowe, tel. tel pogotowie gazowe, kanalizacyjne tel. 992 (0-62) pogotowie , wodno-kanalizacyjne, wodoci gi (0-62) tel O rodek Terapii Uzale nie w Jarocinie, tel. (0-62) , ul. Ko ciuszki 18, czynny od poniedzia ku do pi tku w godz Terapia dla osób uzale nionych i cz onków ich rodzin. Interwencja kryzysowa dla ofiar o ar przemocy. Klub Abstynenta czynny od wtorku do pi tku i w niedziel w godz w Skarbczyku (Jarocin, Park 1). Grupa Grupa AA AA Oaza Oaza spotyka spotyka si si w ka dy w ka dy wtorek wtorek w godz. w godz do Skarbczyku. do w Skarbczyku. Grupa AA Sera n spotyka Grupa AA Serafin spotyka si ka dy czwartek godz. si w ka dy czwartek w godz do w klasztorze o.o. franciszkanów (Ja do w klasztorze o.o. rocin, ul. Franciszka ska franciszkanów (Jarocin, ul. Franciszka ska 3). 3). Grupa Al-Anon dla rodzin spotyka si Grupa w ka dy Al-Anon wtorek dla rodzin w godz. spotyka si w do ka dy wtorek w Skarbczyku. w godz do w Skarbczyku. Punkt konsultacyjny dla rodziców Punkt oraz konsultacyjny m odzie y eksperymentuj cej m odzie y i uzale nionej eksperymentuj cej od alkoholu i uzale nionej narkotyków od dzia a alkoholu w ka d i nar- dla rodziców oraz sobot kotyków na dzia a terenie w ka d O rodka sobot Terapii terenie Uzale nie O rodka Terapii w Uzale nie Jarocinie, na ul. w Jarocinie, Ko ciuszki ul. Ko ciuszki 18, w godz. 18, 9.00 w godz. do do (informacja telefoniczna (0-62) ). Punkty konsultacyjne dla osób z problemami alkoholowymi i cz onków ich ich rodzin: rodzin: erków, erków, tel. tel. (0-62) (0-62) , punkt konsultacyjny ds. uzale nie, ul. Mickiewicza 6 (1 pi tro), punkt konsultacyjny ds. uzale nie, ul. Mickiewicza 6 (1 pi tro) czynny czynny w r w r Jaraczewo, tel. (0-62) 740- Jaraczewo, tel. (0-62) czynny w pierwszy i 13 trzeci czynny wt. w pierwszy miesi ca i trzeci w godz. wt. miesi ca , w godz. o rodek zdrowia 19.00, o rodek w Jaraczewie. zdrowia w Jaraczewie. Rusko, tel. (0-62) czynny w drugi i czwarty czw. miesi ca w godz , o rodek zdrowia w Rusku.

5 Gazeta Jaroci ska I NFORMACJE 5 KTO B DZIE RZ DZI GMIN ERKÓW PRZEZ NAJBLI SZE MIESI CE? Bez przy pieszonych wyborów Cz owiek znaj cy gmin, zorientowany w samorz dzie i dobrze poruszaj cy si w administracji - takiej osobie premier powierzy na ponad rok gmin erków. Prawie pewne jest, e nie b dzie przy pieszonych wyborów. Na poniedzia kowej sesji Rada Miejska w erkowie podejmie uchwa o stwierdzeniu wyga ni cia mandatu zmar ego burmistrza Janusza Jajczyka. Na dokument czeka Wydzia Prawny i Nadzoru Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu. - To b dzie sygna do dzia ania z naszej strony - mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego. - Nast pnie wska emy osob pe ni c funkcj burmistrza do czasu wyborów. Ta kandydatura trafia do kancelarii prezesa rady ministrów. Premier zwykle przystaje na osob, któr proponuje wojewoda. Tak, jak nie wiadomo, kto b dzie rz dzi erkowem przez najbli sze miesi ce, tak te nie do ko ca jest pewne, czy mieszka cy gminy pójd do przy pieszonych wyborów. Kadencja Janusza Jajczyka sko czy aby si w listopadzie 2010 roku. Jego mandat wygas z dniem mierci - 2 sierpnia. Poniewa do kolejnych wyborów zosta o wi cej ni 12 miesi cy, zgodnie z ustaw o samorz dzie gminnym w erkowie mo na by og osi przy pieszone wybory. - To ju jest w gestii kancelarii premiera - wyrokuje Stube. Nieoficjalnie wiadomo jednak, e ani w erkowie, ani w Poznaniu nikt nie pali si do przedterminowego piecz towania urn. Radca prawny Magdalena Podsiad owska - Pawlak, która na ubieg otygodniowej komisji t umaczy a erkowskim radnym ca procedur, jest zdania, e zosta o za ma o czasu, by uruchamia przedterminowe FORMALNIE ERKOWSCY RADNI nie maj adnego wp ywu na wybór osoby, która pokieruje gmin. Na zdj ciu podczas czwartkowej komisji. g osowanie. Zdaniem prawnika erkowska rada powinna przyj we wrze niu uchwa o nieprzeprowadzaniu wyborów. Nie jest ona wi ca dla wojewody, ale jest pewnym sygna em opiniotwórczym. Gdyby jednak wybory og oszono, sta oby si to nie wcze niej ni na pocz tku przysz ego roku. Przyk ady z województwa i reszty kraju pokazuj bowiem, e zwykle od zarz dzenia wojewody i komisarza wyborczego do czasu g osowania mija oko o dwa i pó miesi ca, które s potrzebne mi dzy innymi na kampani wyborcz. Komu wojewoda powierzy obowi zki kierowania gmin? - Lepiej, gdyby to by a osoba z tego rodowiska, która niejako z biegu mo e wej w obowi zki samorz dowe - mówi Podsiad owska - Pawlak. Rzecznik przyznaje, e wojewoda ma ju wst pn list kandydatów. Nazwiska s jednak tajne. - Patrzymy na osoby, które znaj region, znaj rodowisko, samorz d, potrafi dobrze porusza si w administracji i spo ród takich kandydatur wojewoda wybiera - mówi Stube. Niepisanym zwyczajem obowi zki szefa gminy przejmuje jego zast pca lub sekretarz. W tym wypadku by by to albo Jacek J draszczyk, albo Micha Surma. Rzadko zdarza si, e kierowanie gmin powierza si osobie z zewn trz. Niepotwierdzone informacje mówi, e jeden z wysoko postawionych jaroci skich samorz dowców interweniowa w tej sprawie u wojewody. Podobno na li cie potencjalnych kandydatów s trzy nazwiska. - Nie potwierdzam tego tematu, ale oczywi cie trzeba rozmawia tutaj z w odarzami i lud mi z regionu - mówi enigmatycznie Stube. (nba) POWIAT Pierwsza sesja po wakacjach Pi sprawozda i informacji wys uchaj radni powiatowi na pierwszej po wakacjach sesji. Przed rad wyst pi mi dzy innymi Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz dyrektor Domu Pomocy Spo ecznej w Zakrzewie. Radni przeg osuj te cztery uchwa y. Jedna z nich dotyczy powo ania bieg ego rewidenta, który zbada sprawozdanie finansowe szpitala od stycznia do sierpnia tego roku. Sesja odb dzie si w sali sesyjnej jaroci skiego Ratusza w czwartek 27 sierpnia - pocz tek o godz (ann) DROGI, KANALIZACJA, CHODNIKI I PARKING Jaroci skie uk adanie Ponad 3 mln z gmina Jarocin przeznaczy a na remont dróg, budow kanalizacji deszczowej oraz uk adanie chodników. Cz inwestycji ju zako czono. Prawie 400 tys. z gmina Jarocin wyda na po o enie asfaltu na ulicach: Glinki, Leszczyce, Karwowskiego, Brandowskiego, Jarmarcznej (na odcinku od Karwowskiego do w. Ducha) oraz Wodnej (mi dzy Wojska Polskiego a Glinkami). Prace trwaj od 17 sierpnia i zako cz si w po owie wrze nia. Wykonuje je Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Sko czy a si ju przebudowa dróg w Witaszycach. Nowa nawierzchnia wykonana zosta a na ul. eromskiego, Chopina oraz u lowej. Na tej ostatniej, prócz dywanika z kostki brukowej, u o ono kanalizacj deszczow. Zako czy si równie remont chodników na ul. Jordana i Harcerskiej w Jarocinie. Jeszcze w sierpniu Kanbud ma upora si z budow kanalizacji deszczowej na ul. w. Ducha w Jarocinie. Ruroci g z przy czami uk adany jest na odcinku 600 m pomi dzy skrzy owaniem z erkowsk a Okr n. Pod koniec wrze nia zaplanowano oddanie do u ytku chodnika z k adk dla pieszych na ul. Potarzyckiej w Siedleminie. Miesi c pó niej Kanbud ma sfinalizowa budow parkingu przy urz dzie miejskim. Powstanie 80 miejsc postojowych. Na pocz tek listopada przewidziano zako czenie kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Cielczy oraz Dunajeckiej, Luty skiej i Nyskiej w Jarocinie. Kanalizacja budowana b dzie tak e na ul. 700-lecia. (ag) NAWIERZCHNI NA UL. GLINKI wykonuje Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza Fot. Bartek Nawrocki OG OSZENIE ZAKO CZYLI - ul. u lowa w Witaszycach tys. z, wykonawcy: Kanbud i Zwi zek Spó ek Wodnych z Jarocina - ul. eromskiego i Chopina w Witaszycach - 153,5 tys. z, wykonawca: Zak ad Ulic z Jarocina - chodniki na ul. Jordana i Harcerskiej w Jarocinie tys. z, wykonawca: Antbud z Cz szczewa ROBI - budowa nawierzchni na jaroci skich ulicach: Glinki, Leszczyce, Karwowskiego, Brandowskiego, Jarmarcznej i Wodnej tys. z, wykonawca: Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza - budowa kanalizacji deszczowej na ul. w. Ducha w Jarocinie tys. z, wykonawca: Kanbud - parking na 80 miejsc przy urz dzie miejskim tys. z, wykonawca: Kanbud - chodnik z k adk na ul. Potarzyckiej w Siedleminie tys. z, wykonawca: Drobud z Jarocina - kanalizacja deszczowa na ul. Sienkiewicza w Cielczy tys. z, wykonawca: Eko-Kan-Gaz z Ostrowa Wlkp. - kanalizacja deszczowa na ul. Dunajeckiej, Luty skiej i Nyskiej tys. z, wykonawca: Ziembud z Pruszcza - kanalizacja deszczowa na ul. 700-lecia w Jarocinie tys. z, wykonawca: Eko-Dbaj

6 6 I NFORMACJE Gazeta Jaroci ska 80 lat temu LECIE KINEMATOGRAFII POLSKIEJ - 80 LAT KINA W JAROCINIE Fotosy wieczorem przy ratuszu Z Gazety Jaroci skiej z 11 sierpnia 1929 r. mo na si by o dowiedzie : o wypadku na drodze Jarocin - Ci wica: Przejechany przez wóz. Dnia 7. bm. oko o 12-tej w po udnie uleg nieszcz liwemu wypadkowi emeryt kolejowy p. Jan Bogaczyk z Jarocina. Wypadek mia miejsce na szosie Jarocin - Ci wica, tu obok Strzelnicy. Bogaczyk dosta si przez dziwny zbieg okoliczno ci pod ko a wozu, powo onego przez w a ciciela gospodarstwa p. Walczaka z Jarocina. Nieszcz liwego oddano pod opiek lekarsk, gdzie stwierdzono silne nadwer enie p uc i eber. (...) o przypadku zatrucia i znieczulicy: Otrucie dziecka. Pi cioletni synek robotnika Marjana Andrzejaka z Mieszkowa, najad si onegdaj zielonego maku i dojrza ego owocu, z powodu czego nast pi o zatrucie o dka. Dziecko walczy o przez 12 godzin ze mierci, w tym czasie stroskany ojciec szuka pojazdu w ca ej wsi, by przywie lekarza, lecz niestety, znik d takowego nie dosta, a dziecko zmar o nast pnego dnia rano w ci kich bole ciach. Przyby y lekarz Kasy Chorych p. Dr. Lebensart stwierdzi ju tylko mier z powodu zatrucia. W zwi zku z powy szem, znowu mamy do zanotowania fakt braku poczucia obowi zku pomocy bli niemu. Ojciec chorego dziecka prosi w trzech miejscach o udzielenie pojazdu, którego nie otrzyma. (...) o aferze fa szerskiej w Nowym Mie cie: Fa szerz dokumentów. (...) Przed paru tygodniami sprzeda Szymkowiak niejakiej Telegowej z Aleksandrowa (powiat Jarocin) wirówk. Kupno zawarto na sp aty, a firma wykona a zamówienie. Kiedy lipcowej raty firma nie otrzyma a, zamonitowa a p. Telegow, która s usznie oburzona na pismo, posz a do Szymkowiaka, gdy jemu wr czy a nale n rat do przekazania. daj c dowodu nadania, sprytny przedstawiciel wyj jaki stary dowód, nad którem co machrowa. Kobiecie by o zad ugo czeka, wi c podesz a do niego, gdzie zauwa y a, e Szymkowiak na kwicie wyciera i wydrapywa. Kwit ten wr czy kobiecie, która nie znaj c si na tem, posz a do Urz du Pocztowego, by si przekona, czy pieni dze faktycznie s przekazane. Urz dnik kwit zatrzyma i spisa doniesienie. Potwierdzenie dla wp acaj cego by o z dnia , a fa szerz zmieni górn dat na 22.VII Równie stempel pocztowy przepisa na powy sz dat. Zfa szowania dokona bardzo nieudolnie (...). Dalsz karier fa szerza zajmie si pan prokurator (...) Natomiast Gazeta Jaroci ska z 15 sierpnia 1929 r. donosi: o udziale Jarociniaka w zawodach balonowych: Zawody balonów w Poznaniu. Dnia 15 bm. odb d si w Poznaniu zawody balonów, w których udzia wezm 4 pa stwa: Czechos owacja (1 balon), Danja (1 balon), Francja (3 balony) i Polska (3 balony). Zawody odbywaj si rokrocznie, wybór tegoroczny pad na Polsk i Pozna z okazji P. W. K. Pomi dzy pilotami polskiemi bierze równie udzia nasz rodak por. p. Janusz z Jarocina, syn by ego zast pcy prokuratora przy s dzie tutejszem. Pan por. Janusz, ju kilkakrotnie da dowody swojej umiej tno ci w sterowaniu balonami w podobnych imprezach zagranic, za co zdoby liczne odznaczenia. W obecnych zawodach yczymy p. porucznikowi powodzenia. Mi dzynarodowe Zawody Balonów Wolnych zosta y zorganizowane przez Aeroklub RP. Za ogi startowa y z Poznania, a l dowa y w Niemczech. Zwyci y a Francuz Nouger, który przelecia dystans 361 km w 19 godzin. Za oga jaroci ska, czyli Janusz i Kraczkiewicz, lec cy balonem Gdynia, zaj a drugie miejsce, przelatuj c 354 kilometry w 22 godziny. Wybra i komentarzem opatrzy JAKUB STASZAK Zachowano pisowni orygina u Po Warszawie, Berlinie i Wroc awiu przysz a kolej na Jarocin. Na rynku do 10 wrze nia mo na ogl da wystaw 120 fotosów z najciekawszych polskich filmów zrealizowanych w minionym stuleciu ( ). Wystawa powsta a z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), przy wspó pracy z Muzeum Kinematografii w odzi i Filmotek Narodow w Warszawie. Do tej pory by a prezentowana na festiwalach filmowych we Wroc awiu i Zwierzy cu oraz w Warszawie i Berlinie. Powsta a z okazji 100-lecia polskiej kinematografii. Obchody jubileuszowe trwaj od 22 pa dziernika zesz ego roku (rocznica premiery w 1908 roku pierwszego polskiego filmu Anto pierwszy raz w Warszawie ) a do ko ca 2009 roku. - Starali my si w jak najbardziej atrakcyjny, przyst pny dla przeci tnego widza sposób, opowiedzie w skrócie histori polskiego kina. Pokazujemy fotosy z najbardziej znanych filmów, do których opisami s najs ynniejsze dialogi albo fragmenty recenzji, które najtrafniej okre laj ich charakter. Selekcji fotosów dokonali filmoznawcy - dr Rafa Marsza ek wraz z Andrzejem Bukowieckim - podkre la Natalia Chojna, kurator wystawy, która nadzorowa a ustawianie instalacji na jaroci skim PRZED NAMI Fot. Stanis aw Dzieka ski FESTYN PO EGNANIE LATA ORGANIZUJE ZARZ D OSIEDLA TUMIDAJ W JAROCINIE. Impreza odb dzie si w najbli sz sobot. Pocz tek o godzinie na boisku. W programie imprezy zaplanowano gry i zabawy dla dzieci, turniej pi ki pla owej, przeja d ki konne. Do ta ca b dzie przygrywa zespó Mini Max. RADA SO ECKA ZAKRZEWA ORGANIZUJE ZABAW Z OKAZJI ZAKO CZENIA LATA. Impreza odb dzie si w najbli sz sobot na boisku wiejskim. Zespó MAGIC zacznie gra od godziny WI TO PLONÓW GMINY NOWE MIASTO I POWIATU REDZKIE- GO ODB DZIE SI W TYM ROKU W HERMANOWIE. Do ynki w niedziel 30 sierpnia rozpoczn si o godz msz w. polow. Od godz przewidziano obrz dy w wykonaniu pozna skiego zespo u Staropolanie. W cz ci artystycznej wyst pi : zespo y dzia- aj ce przy Gminnym O rodku Kultury w Nowym Mie cie (od godz ), grupa KOP ze Szlagierami minionej epoki (godz ), kapela Jaraczewioki (godz ), kabaret Moherowe Berety (godz ) oraz zespó Tequilla (godz ). O godz rozpocznie si losowanie loterii fantowej, a o godz pokaz sztucznych rynku. Dodaje tak e, e warto j zobaczy szczególnie wieczorem, gdy fotosy s specjalnie pod wietlone. - Dla starszych osób b dzie to okazja do swoistej podró y sentymentalnej. Widzia am, jak wspominaj z sentymentem aktorów, filmy, których nie ma ju na ekranach czy w telewizji. Dla m odszych jest to przyst pnie opowiedziana historia polskiego kina. Mam nadziej, e pobudzi ona ich do dalszego zag bienia si w t histori - dodaje kurator. Wystawie towarzyszy strona internetowa: Mo na na niej znale fragmenty filmów oraz wyk ady dr Rafa a ogni. Do ta ca przygrywa b dzie Hag-Art. SIEDEM OSÓB POBIEGNIE NA WESTERPLATTE, eby uczci 70. rocznic wybuchu II wojny wiatowej. Uczestnicy wyprawy wyrusz 30 sierpnia z jaroci skiego rynku mi dzy a Do pokonania b d mieli prawie 400 km. Na Westerplatte zamierzaj dotrze 1 wrze nia o Organizatorami biegu s Roman Cenkier i TKKF Europejczyk w Chrzanie. OSTATNI W TYM ROKU PIKNIK WIECZNIE M ODZI ODB DZIE SI W ROD 9 WRZE NIA W STADNINIE KONI W M ODZI- KOWIE. W trakcie imprezy, zorganizowanej przez zarz d rejonowy Polskiego Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarocinie, odb dzie si m.in. losowanie upominków, pocz stunek, zabawa taneczna oraz przeja d ki bryczkami. Uczestnicy b d mieli te okazj zwiedzi stajnie. Koszt udzia u wynosi 32 z (cz onkowie PZERiI) i 37 z (osoby niezrzeszone). Zapisy przyjmowane s w siedzibie organizacji (Jarocin, ul. Wroc awska 39, tel. (0-62) ) w ka dy wtorek i pi tek w godz DZIA AJ CA OD DZIESI CIU LAT SZKO A PAMI CI I SZYBKIEGO WYSTAWA FOTOSÓW zosta a otwarta w rodowy wieczór. Fotosy mo na b dzie ogl da u nas do 10 wrze nia Marsza ka po wi cone polskiej kinematografii. Do naszego miasta ekspozycja trafi a dzi ki staraniom Stowarzyszenia Jarocin XXI, które wzi o udzia w konkursie og oszonym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotek Narodow na przedsi wzi cie promuj ce 100-lecie kinematografii polskiej. Wystawa zosta a sprowadzona z my l o jubileuszu 80-lecia kina w Jarocinie. Oficjalne otwarcie odby o si w ubieg rod. Wystawie towarzyszy y pokazy dwóch polskich filmów: Zakazanych piosenek i Rejsu. (ls) CZYTANIA W JAROCINIE PROWA- DZI ZAPISY NA TRENINGI PAMI - CI I SZYBKIEGO CZYTANIA. Zaj cia dla uczniów szkó podstawowych (od klasy II), gimnazjum i szkó ponadgimnazjalnych trwaj siedem miesi cy, a specjalny, przy pieszony kurs dla maturzystów i studentów - cztery. Szczegó owe informacje i zapisy 0-601/ SPO ECZNE OGNISKO MUZYCZ- NE W JAROCINIE PROWADZI NA- BÓR DZIECI I M ODZIE Y NA ROK SZKOLNY 2009/2010. Placówka proponuje nauk gry na instrumentach, klas piewu solowego i zaj cia teoretyczne (kszta cenie s uchu, zasady muzyki, historia muzyki). Zapisy przyjmuje sekretariat ogniska przy ul. T. Ko ciuszki 16 w godz (od poniedzia ku do czwartku) lub telefonicznie pod numerami: (0-62) oraz 0-663/ NAUK GRY NA FORTEPIANIE, AKORDEONIE, PERKUSJI I SAK- SOFONIE ORAZ KURSY ORGA- NOWE OFERUJE NIEPUBLICZNA SZKO A MUZYCZNA W KOTLINIE (UL. MARII KONOPNICKIEJ 22). W placówce przyjmowane s zapisy na rok szkolny 2009/2010. Szko- a daje tak e mo liwo gry w zespo ach akordeonowych Kotlin. Bli sze informacje pod numerem telefonu 0-606/

7 Gazeta Jaroci ska I NFORMACJE 7 ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Rada pracowników spó ki Kotlin chce ograniczenia wolno ci dla cz onków zarz du. Ma by to kara za bezprawne - zdaniem rady - dzia anie zarz du. Dzia ania zarz du spó ki oceniane s jako wyj tkowo perfidne wobec pracowników (...) Za oga naszego zak adu nie uznaje jego likwidacji z powodu istotnego naruszenia prawa przez przedstawicieli spó ki - czytamy w pi mie przes anym przez rad pracowników do zarz du. Kto si podpisa? Nie wiadomo. Nazwiska trudno odczyta, a Micha czny, jeden z cz onków rady, nie chce ich ujawni. Cho Micha czny, przewodnicz cy Zwi zku Zawodowego Pracowników Przemys u Mi snego i Spo ywczego nale y równie do rady nadzorczej twierdzi, e dowiedzia si o planowanej likwidacji spó ki w tym samym czasie, co pozostali pracownicy. - Oczywi cie! - zapewnia. - My my yli w nadziei, e wszystko pójdzie w pozytywnym kierunku. A tu 13 sierpnia przysz a katastrofa dla Kotlina. Dowiedzia em si wtedy o wszystkim. Tak, jak ca a za oga. Naprawd nie wiedzia em nic. Zwolnionych ma zosta ok. 200 osób. - Nowy w a ciciel b dzie chcia da cz ci osób propozycje pracy, ale gdzie w owiczu albo w innych zak adach, ale kto tam pojedzie - mówi dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w Jarocinie, Grzegorz Fengler. - Przez pierwszy rok mieliby ich dowozi lub zapewni miejsca w hotelu. Takie mrzonki. Na razie jest taka sytuacja, ale mo e si co wykluje nowego, mo e w grudniu stwierdz, e jednak b d tu robi np. ogórki konserwowe. Cz za ogi zarejestruje si w urz dzie pracy w pierwszych dniach stycznia 2010 roku. - To b dzie nowy rok, nowy bud et, b dziemy mieli nowe rodki, na pewno b dziemy starali im si pomóc - zapewnia dyrektor PUP-u. Na jakie wsparcie b d mogli liczy pracownicy? - Wszystko zale y, jakie sami maj potrzeby i co b d chcieli dalej robi w yciu. Szkolenia, pomoc w otwarciu dzia alno ci gospodarczej. Na pewno ich nie zostawimy. B dziemy si starali udzieli im wszelkiej pomocy, jaka z naszej strony tylko jest mo liwa - dodaje Grzegorz Fengler. - Przekazali my kadrowej informacje, na jaki zasi ek mog liczy w zale no ci od liczby przepracowanych lat. Jeden z argumentów podnoszonych przez nowego w a ciciela dotyczy decyzji wydanej przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zanim dosz o do transakcji, UOKiK musia wyda na ni zgod. Nowy w a ciciel otrzyma pozwolenie, ale zobowi zany zosta do spe nienia kilku warunków - m.in. zlikwidowania produkcji d emów. Utrzymuj c j bowiem, zdaniem UOKiK-u - doprowadzi by do ograniczenia konkurencji. W Urz dzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdziwiono si, s ysz c, jaka jest decyzja nowego w a ciciela. - To, co my mo emy bada, to tylko i wy cznie wp yw na konkurencj. Nie mamy uprawnie do zbadania wp ywu koncentracji na zatrudnienie. Mo emy wyda zakaz przej cia, tylko je li w wyniku transakcji zostanie naruszona konkurencja. (...) - mówi Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK-u. Podkre la, e nie on wyda decyzj w sprawie zgody na sprzeda Kotlina i odsy a Gazet do dyrektora departamentu kontroli koncentracji, Roberta Kami skiego. Równie dyrektor nie wiedzia, e Agros Nova postanowi a, raptem kilka tygodni po dokonaniu transakcji, sprzeda Kotlin. - Nie dotar y do nas takie sygna y. Dopiero w lipcu dosz o do przej cia spó ki. To jest dziwne dla mnie, ale to ju decyzja w a ciciela. Widocznie mia powody - mówi Robert Kami ski, dyrektor departamentu kontroli koncentracji. - Z wniosku o zgod na zakup Kotlina wynika o, e chce rozwija zak ad. Ze zg oszenia nie wynika o, e ma zamiar przej zak ad, eby go zlikwidowa. Kotlin produkowa szereg innych produktów, które stanowi y du o wi ksz warto ni d emy. Nie wydaje mi si, e to by by powód do og oszenia likwidacji, zw aszcza e w miejsce linii do produkcji d emów inwestor móg wstawi co innego. Czy UOKiK mo e podj dzia- ania, by uratowa spó k? - To ju nie jest w naszej gestii. W a ciciel ma prawo zrobi co takiego. Wydaj c np. zakaz na dokonanie koncentracji mo emy bra pod uwag wy cznie wp yw na ograniczenie konkurencji - dodaje Robert Kami ski, podkre laj c, e UOKiK. nie ma podstawy prawnej, eby interweniowa w takiej sytuacji. - Tragedia dla rolnictwa - tak o likwidacji spó ki Kotlin mówi wójt Walenty Kwa niewski. Podkre- la, e skutki takiej decyzji nowego w a ciciela zak adu ponios nie tylko pracownicy, ale równie plantatorzy - zarówno z gminy Kotlin, jak i z gmin o ciennych. - Ok osób straci ród o zbytu na warzywa, a trzeba sobie uczciwie powiedzie, e dochód z uprawy np. pomidorów jest zupe nie inny ni z uprawy zbo a - zauwa a wójt. Przyznaje, e chcia by si spotka z nowym w a cicielem. - Chcia bym go zapyta : - Panie, jakie pan masz zamiary. Nale y rozmawia tylko i wy cznie z nim i próbowa za atwi pozostawienie produkcji, a nie tylko jak hurtowni, zbyt czy czego w tym rodzaju - mówi Walenty Kwa niewski. - Pozostawienie produkcji cho by na pocz tku tylko sezonowej, np. przerobu pomidora, w ilo ci 15 tys. ton na rok. Bez rozmowy z w a cicielem jakiekolwiek rozmowy s chybione. ANNA KOPRAS-FIJO EK Z Robertem Niewiadomskim, prezesem firmy Agros Nova, nowym w a cicielem spó ki Kotlin nie uda o nam si porozmawia. - Ja mam informacje, e wypowiada si mo e jedynie pan prezes Ogórek, prezes Kotlina - powiedzia a sekretarka Anna Racka. Prezes Niewiadomski boi si prasy? - Nie mam poj cia. Przekazano mi, e w takich sprawach ma rozmawia pan Ogórek i nie wnikam dalej - doda a. Kilka pyta zadali my wi c, drog mailow, prezesowi Ogórkowi. OG OSZENIA Czy Pan i Pan dyrektor Wajs zachowacie swoje stanowiska, czy te znajdziecie prac w jednej z firm nale cych do Agros Nova? Decyzja nie zosta a jeszcze podj ta. Czy zwi zki zrobi y cokolwiek w kwestii ochrony pracowników przed zwolnieniami oraz obrony spólki przed jej likwidacj? To jest pytanie do zwi zków zawodowych. Czy decyzja UOKiK-u pomog a nowemu w a cicielowi w podj ciu decyzji o likwidacji zak adu? Oficjalny komunikat jasno podaje przyczyny, które mia y wp yw na decyzj i s tam wymienione decyzje administracyjne. Jakie oferty pracy przedstawiono za odze spó ki Kotlin? Podobno mogliby doje d a np. do W oc awka lub Zdu skiej Woli. Czy to prawda? Czy prawd jest, e przez rok mieliby zapewnione mieszkanie? W gr wchodz pozosta e zak ady i spó ki Agros Nova. Projekt jest w fazie pocz tkowej tzn. zbierane s informacje, na jakich warunkach i ile osób by oby zainteresowanych podj ciem pracy. Oferty b d sk adane i dyskutowane sukcesywnie, a ich finalizacja nast pi po zako czeniu procesu restrukturyzacji. Projekt uwzgl dnia pokrywanie przez pracodawc kosztów dojazdu b d zakwaterowania pracowników przez okres jednego roku w zale no ci od lokalizacji. Zwi zkowcy chc milcze BRAN OWCY - To dla nas szok. Nie spodziewali my si. Ja mam propozycj - niech udziela informacji pan prezes - mówi Micha czny, przewodnicz cy Zwi zku Zawodowego Pracowników Przemys u Mi snego i Spo ywczego. - Jutro mamy spotkanie z prawnikiem i jeszcze swoje koncepcje. Nie chcia bym niczego spali. Chcemy si spotka z w adzami, z przewodnicz cym rady nadzorczej. Czy zak ad rzeczywi cie przynosi straty? - taki argument podano w uzasadnieniu konieczno ci przeprowadzenia restrukturyzacji. - Nast pny zestaw pyta - mówi wymijaj co Micha czny. Czy zwi zkowcy rozwa aj mo liwo og oszenia strajku? - Na ten moment nie - twierdzi przewodnicz cy. Co zwi zkowcy zrobili, by uchroni pracowników przed zwolnieniami? - Jutro b dzie w tym temacie spotkanie - odpowiada. Czy wi e decyzje nowego w a ciciela z postanowieniem wydanym przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów? - Ochrona konkurencji podci a nam skrzyd a - przyznaje. NSZZ SOLIDARNO - Na ten moment ca y czas jeszcze obradujemy, wi c nic nie mog powiedzie. Wiadomo, ka dy jest w szoku. 95 % za ogi tu ca e ycie albo pó ycia. Na pewno jest to bolesne - mówi Sylwester Mat oka, przewodnicz cy komisji zak adowej NSZZ Solidarno. - Decyzja UOKiK-u na pewno te na tym zawa- y a. W jaki sposób. Czy zwi zkowcy nie przespali sprawy? - My? Wydaje mi si, e nie. Jestem pewny - uwa a. S w stanie jeszcze co wynegocjowa? - Mo e zostanie Kotlin? Nie wiem, debatujemy ca y czas - zapewnia przewodnicz cy. Za oga nie ma alu do zwi zkowców? - Na razie nic mi si takiego o uszy nie obi o - dodaje Sylwester Mat oka.

8 8 F OTOREPORTA Gazeta Jaroci ska POLEG Y W AFGANISTANIE DANIEL AMBROZI SKI SPOCZ NA JAROCI SKIM CMENTARZU Ostatnia misja kapitana Biskup polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz P oski powiedzia podczas mszy w., e trzeba umie przyj t mier. Ale jak? Jak pogodzi si ze strat cz owieka, który mia przed sob ca e ycie - wzorowego o nierza, a przede wszystkim syna, brata, m a i ojca? - Dlaczego odszed e synu ukochany? - pyta a nad trumn kapitana Daniela Ambrozi skiego jego matka. W ostatniej drodze oficerowi towarzyszyli nie tylko najbli si. Na pogrzeb przylecieli premier Donald Tusk, szef Biura Bezpiecze stwa Narodowego Aleksander Szczyg o, Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich oraz szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek G gor. Przez ca msz w. w ko ciele ojców franciszkanów pochylone nad trumn sta y ma onka poleg ego oficera i jego matka. Wart honorow przy zmar ym kapitanie pe nili o nierze m.in. z jego macierzystej jednostki w Le nicy Wielkiej. - Przychodzimy dzisiaj do tej wi tyni, by na nowo uwierzy, e mi o jest silniejsza od mierci - podkre li w kazaniu biskup Tadeusz P oski, który przewodniczy Eucharystii. Przypominaj c okoliczno ci, w jakich zgin oficer, duchowny podkre li : - Dzi kuj Bogu za kapitana Daniela Ambrozi skiego, za jego ycie, pi kn o niersk s u b, za mi o, któr obdarza bliskich - rodziców, on Natali, dwuletni córeczk Marysi, rodze stwo, ale tak e za to, e starcza o tej dobroci i mi o ci dla wielu ludzi - kolegów, o nierzy.

9 Gazeta Jaroci ska F OTOREPORTA 9 Nigdy si na Danielu nie zawiedli Specjalnie dla Gazety Jaroci skiej mówi koledzy kpt. Daniela Ambrozi skiego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, którzy s u yli z zabitym na misji oficerem. kpt. Arkadiusz uchowski Zarówno we mszy w. w ko ciele, jak i ceremonii na cmentarzu komunalnym uczestniczyli znajomi i przyjaciele oficera, o nierze, przedstawiciele policji, stra y po arnej, miejskiej, samorz dowcy, parlamentarzy ci i kilka tysi cy jarociniaków. - Panie kapitanie, jeste my tu dzisiaj z tob i z twoimi najbli szymi. Có wi cej w takiej chwili ludzie mog zrobi - powiedzia na cmentarzu premier Donald Tusk. - Dzisiaj te pami taj o tobie twoi koledzy, towarzysze broni, o nierze. Kilka dni temu tam, na tych piaskach pod pal cym s o cem w Afganistanie, ze ci ni tymi gard ami opowiadali mi o tobie. O twojej s u bie, o twoim kole e stwie i o tej ostatniej akcji. Ich twarze, ich oczy mówi y wszystko. Na pewno to widzia e z góry. Dzisiaj my l o tobie i wierz w to, e b dziesz ich pilnowa stamt d, eby nikt z nich za szybko do ciebie nie musia do czy. Dzisiaj egna te ciebie - bohatera, ca a Ojczyzna. Panie kapitanie, wszyscy Polacy chyl nisko czo o przed tob, przed twoj mierci. Zaczynasz swoj ostatni misj. egnaj. B dziemy pami ta. Daniel zawsze b dzie mi si kojarzy z facetem, który by profesjonalist i pasjonatem. Zna si na pracy. By zwiadowc z krwi i ko ci. ( ) Zawsze wyznacza sobie cel, do którego konsekwentnie d y. To pewnie cecha ka dego sportowca, bo taki by Daniel. Uczestniczy w wielu maratonach i biegach. Nie odpu ci sobie nawet wtedy, gdy byli my w Iraku. Kilka tygodni temu pobieg w pó maratonie w Ghazni. Jego pasj by a te wspinaczka. ( ) Wszystkim nam go brakuje. Chocia by ode mnie 5 lat m odszy, to wiem, e niejednej rzeczy jako o nierz móg bym si od niego nauczy. kpt. Tomasz Pierzak adne s owa nie s w stanie z agodzi straty, jak jest mier bliskiej osoby. Pami tajmy jednak, e sensem s u by o nierza jest po wi canie si dla innych. Kapitan Daniel Ambrozi ski próbowa uratowa ycie kolegom i podw adnym, eliminuj c strzelaj cego do nich przeciwnika. Niestety nie uda o mu si uchroni siebie (...) Jestem g boko przekonany, e ofiara ta nie zostanie zapomniana - napisa prezydent Lech Kaczy ski. List podczas pogrzebu odczyta szef BBN Aleksander Szczyg o. - By wyj tkowym synem, m em i ojcem. Zadaj sobie wiele pyta, na które nie znajduj odpowiedzi. Dlaczego do tej mierci dosz o? Mog mie al do Pana Boga... Ale czy mo na mie al do Boga? Zako cz to tylko w ten sposób: Jeszcze tak wcze nie, jeszcze tak rano, dlaczego odszed e synu ukochany? - pyta a nad grobem kapitana jego matka. Rzadko kto z odwiedzaj cych cmentarz przechodzi obok grobu oboj tnie. Ludzie przystaj, modl si i zapalaj znicze. Flag narodow z trumny kapitana, minister Bogdan Klich przekaza wdowie po oficerze. Orkiestra Reprezentacyjna Si Powietrznych odegra a marsz a obny. Po salwie honorowej, trumn z cia em poleg ego Daniela Ambrozi skiego z o ono w grobie w g ównej alei cmentarza. Jego mogi przykry o morze kwiatów, w ród nich male ki bukiecik przyniesiony przez córeczk Marysi. Fot. Karolina Makowska (UM w Jarocinie) Brali my z Ambrozem udzia w kilku wiczeniach przed wyjazdem na misj. On naprawd by dobrym o nierzem. Profesjonalista - to jedyne s owo, jakie mi si teraz nasuwa. Jego drug pasj, poza wojskiem, by a wspinaczka. Zara a tym ludzi. Cz sto na ciance wymieniali my si uwagami. Czasem on mi co podpowiedzia, czasem ja jemu. Ambroz by wietnym kumplem. ( ) Tutaj w Afganistanie miej si, e by takim mentorem mentorów. Oprócz tego, e w ramach swoich obowi zków doradza w OMLT, to tak e cz sto podsuwa nam ró ne rozwi zania i pomys y. Dla niego nie by o rzeczy niemo liwych. Daniel by o nierzem, do którego wszyscy mieli zaufanie. Ka dy wiedzia, e dwa razy nie trzeba mu stawia zada, ani te martwi si, czy dobrze je wykona. Do wszystkiego w swoim yciu podchodzi profesjonalnie. pp k Stanis aw Kaczy ski - dowódca Zespo u Doradczo-Szkoleniowego By to wzorowy i odpowiedzialny o nierz. (...) o nierze ch tnie z nim szli na zadania. Wszyscy mogli liczy na jego wsparcie. Swoj postaw bardzo cz sto motywowa swoich kolegów. By o nierzem, który nie ba si trudnych zada, jakie m.in ma na co dzie do wykonania OMLT. Jego mier jest dla nas szokiem. By jednym z filarów naszego zespo u. (...) Ani ja, ani moi o nierze nigdy si na Danielu nie zawiedli. Mjr Daniel Ró a ski Daniel po drodze s u bowej najpierw by dla mnie o nierzem pó niej przyjacielem. Tego na pewno nie zapomn. Jest dalej blisko mnie. Mówi e JEST, bo wci trudno mi si pogodzi z tym faktem, e go ju nie ma. ANNA GAUZA, BARTEK NAWROCKI Zdj cia: Stanis aw Dzieka ski, Bartek Nawrocki

10 10 I NFORMACJE Gazeta Jaroci ska ODPUST MATKI BO EJ POCIESZENIA W GOLINIE Sanktuarium czeka na pielgrzymów W ostatnich dniach sierpnia w goli skim sanktuarium odb d si uroczysto ci zwi zane z odpustem Matki Bo ej Pocieszenia. Mo na te b dzie naby wydawnictwa - pocztówki, medaliony i certyfikaty przygotowane przez Stowarzyszenie Nasza Wspólnota z Goliny. Wszystkie uzyskane ze sprzeda y pieni dze s przeznaczane na rewitalizacj sanktuarium Matki Bo ej Pocieszenia PROGRAM ODPUSTU: 28 sierpnia - godz msza w. z homili - godz msza w. z homili i procesja na cmentarz po czona z modlitwami za zmar ych 29 sierpnia - godz spowied - godz Apel Jasnogórski i msza w. wigilijna 30 sierpnia - godz Godzinki ku czci NMP - godz msza w. z homili - godz msza w. z homili - godz powitanie i wprowadzenie pielgrzymek - godz suma odpustowa - godz Apel Jasnogórski i msza w. Odeszli od nas MARIANNA HYBIAK - l. 89 (Nosków) JÓZEFA DANIELCZYK - l. 79 (Kotlin) JADWIGA MIGALSKA - l. 55 (Kotlin) CZES AWA BARTNICZAK - l. 66 (Kotlin) KAZIMIERZ SZUKOWSKI - l. 78 (Kruczynek) MICHA BRZUCH - l. 95 (Ci wica) TERESA G CIAK - l. 53 (Jarocin) FLORIAN MAJOR - l. 82 (Mieszków) w Golinie. Renowacja wi tyni ma zosta przeprowadzona w zwi zku z jubileuszem 600-lecia parafii w Golinie. Pierwsze, udokumentowane wzmianki pochodz z 1410 roku. W 2010 roku przypada równie 40. rocznica koronacji obrazu przez kardyna a Stefana Wyszy skiego. Ja co roku do Goliny wyrusz grupy pielgrzymów z Jarocina, Witaszyc, Ruska i Siedlemina. (ls) Rodzinom zmar ych sk adamy wyrazy wspó czucia Z g bi serca p yn ce podzi kowania proboszczowi parafii w. Wawrzy ca w Mieszkowie, firmie pogrzebowej Marciniak, krewnym, s siadom, delegacjom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy w. i ceremonii pogrzebowej. p. Kartki pocztowe i certyfikaty w Jarocinie rozprowadzaj Bank Spó dzielczy, placówki BPH i PEKAO SA. W Golinie sprzeda prowadzi kilka punktów handlowych oraz miejscowa parafia. Pieni dze na renowacj mo na równie wp aca na konto bankowe stowarzyszenia: BS Jarocin Informacje na temat stowarzyszenia i akcji zbierania funduszy mo na znale na stronie internetowej pod adresem: KRYSTYNY RODY Dzi kujemy za modlitw, intencje mszalne, z o one kwiaty, a szczególnie za s owa wsparcia i otuchy Córka z rodzin JAROCINIACY NA JASN GÓR Do Maryi ze w. Józefem Ponad 100 osób wyruszy o w czwartek 6 sierpnia z Jarocina na Jasn Gór. Grupa bia o-zielona (jaroci sko-pleszewska) jest cz ci 372. Pieszej Kaliskiej Pielgrzymki Diecezji Kaliskiej. Marsz na Jasn Gór p tnicy rozpocz li msz w. w ko ciele w. Marcina w Jarocinie. Eucharysti w uroczysto Przemienienia Pa skiego koncelebrowali: proboszcz - ksi dz kanonik Dariusz Matusiak (kierownik grupy bia o-zielonej), wikariusz - ksi dz Miko aj Skórecki oraz pochodz cy z Jarocina - ksi dz Maciej Dudek. Pielgrzymka kaliska sk ada a si z kilkunastu grup - tzw. promienistych oraz kaliskich. Te ostatnie wychodz wspólnie z Kalisza. Natomiast grupy promieniste wyruszaj na Jasn Gór ze swojego miejsca zamieszkania i id ró nymi trasami. Na ostatnim etapie - z Opatowa do Cz stochowy wszystkie grupy maszeruj ju razem. 13 sierpnia wspólnie weszli na Jasn Gór. Tegoroczna w drówka odbywa a si pod has em: wi ty Józef - patron na nasze czasy. Nawi zuje ono równie do maj cego si odby na prze omie wrze nia i pa dziernika w Kaliszu X Mi dzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Ksi dz Miko aj Skórecki podkre li w kazaniu, e pielgrzymka to nie jest fantastyczna Fot. GS Ze smutkiem przyj li my wiadomo o mierci. p. ANDRZEJA CHE KOWSKIEGO najm odszego i ostatniego z dzieci mie owskich czymy si w bólu z bliskimi PIELGRZYMI WYRUSZYLI Z JAROCINA ze piewem na ustach. Tydzie pó niej, w czwartek 13 sierpnia dotarli na Jasn Gór Ewa i Andrzej Kosto owscy oraz pracownicy muzeum w mie owie Serdeczne s owa podzi kowania kieruj do wszystkich krewnych, s siadów, znajomych, ks. Mendlikowskiego, Przedsi biorstwa Pogrzebowego Arka oraz wszystkich, którzy okazali wspó czucie, zamówili intencje mszalne, z o yli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojej ony, mamy, te ciowej, babci i prababci. p. JÓZEFY DANIELCZYK Pogr ony w a obie m z rodzin przygoda czy spektakularne ol nienie. - Etymologiczne ród o s owa pielgrzymowanie pochodzi od aci skiego: per ager - przez pola. Jest to w drowanie na pustkowiu, z dala od miasta i ha asu, w samotno ci - wyja ni kap an. Jarociniacy s pierwsz z grup w diecezji kaliskiej, która wyruszy- a na pielgrzymi szlak. W grupie przewa a y osoby m ode. By y te rodziny z ma ymi dzie mi. Wi kszo uczestników to weterani. W ród setki osób zaledwie oko o 1/5 to nowicjusze, którzy do Matki Bo ej id po raz pierwszy. - Wyruszamy na pielgrzymi szlak, aby znów odkry to, co jest najwa niejsze w naszym yciu - Boga. Nieraz nam si wydaje, e znamy Boga. A tak naprawd musimy Go ci gle poznawa na nowo. Ci gle musimy sobie u wiadamia, e nie jeste my sami w tej drodze naszego ycia, naszego pielgrzymowania i e zawsze jest z nami Bóg. (... ) To czas rekolekcji w drodze. To czas, który ma nam pozwoli z nadziej spojrze na nasze ycie: na to, co jest w tej naszej rzeczywisto ci i na to, co jest przed nami. W to wi to Przemienienia Pa skiego prosimy szczególnie o przemian naszych serc i dusz - powiedzia ksi dz Dariusz Matusiak. (ls) Wzór pi kna duchowego Na terenie Ziemi Jaroci skiej uroczysto ci odpustowe 15 sierpnia odbywaj si w trzech parafiach. Wezwanie Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny nosz ko cio y w Witaszycach, D bnie i Górze. Sum odpustow w witaszyckiej wi tyni odprawi ksi dz Mariusz Bia ob ocki, proboszcz z Rychtala. - Je li cz owiek b dzie zawsze pami ta o tym, e nasze ycie tutaj na ziemi si kiedy sko czy, to b dzie te troszczy si o takie warto ci jak dobro, prawdomówno, bezinteresowno, szlachetno, uczynno. (...) Wzorem tego pi kna duchowego jest w a nie patronka tej parafii, tego ko cio a i nas wszystkich - Maryja - podkre li w kazaniu duchowny. (ls) Pozostaniesz na zawsze w sercach i pami ci tych, którzy ci kochali. Serdeczne podzi kowania p. dr. Krystianowi Andrzejczakowi i ca emu zespo owi przychodni Medan za d ugotrwa i troskliw, pe n serca opiek, rodzinie, znajomym, s siadom oraz wszystkim, którzy zamówili msze w., z o yli wie ce i kwiaty oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku nasz kochan córk, siostr, cioci, siostrzenic i kuzynk. p. IWON GENDER sk adaj pogr eni w smutku rodzice z rodzin Serdeczne podzi kowanie ks. proboszczowi z parafii Cerekwica, panu organi cie z Borku, delegacji z o rodka wychowawczego, paniom nios cym sztandar, rodzinie, s siadom, znajomym, Przedsi biorstwu Pogrzebowemu Jezierski oraz wszystkim, którzy zamówili msze w. i z o yli kwiaty oraz odprowadzili na miejsce spoczynku nasz siostr i cioci. p. W ADYS AW NOWAK sk adaj siostra i siostrze cy z rodzinami 7

11 Gazeta Jaroci ska R YNEK 11 stron redaguje (0-62) ANNA KONIECZNA DY URY PE NI Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ka dy wtorek i pi tek w godz w rody w godz ul. Ko ciuszki 16, pok. nr 2 tel. (0-62) Powiatowy Urz d Pracy w Jarocinie tel. (0-62) lub (0-62) promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy: tel. wew. 40 instrumenty rynku pracy - formy pomocy dla pracodawców i bezrobotnych: tel. wew. 41 Urz d Skarbowy w Jarocinie podatek dochodowy od osób fizycznych: tel. (0-62) podatek dochodowy od osób prawnych: tel. (0-62) podatek od towarów i us ug: tel. (0-62) podatek od spadków, darowizn i od czynno ci cywilnoprawnych: tel. (0-62) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie Starostwo Powiatowe, pokój nr 5a tel. (0-62) Jaroci ski Fundusz Por cze Kredytowych Urz d Miejski w Jarocinie tel. (0-62) wew. 202 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie tel. (0-62) lub (0-62) Pa stwowa Inspekcja Pracy w Ostrowie Wlkp. tel. (0-62) O rodek Interwencji Kryzysowej tel. (0-62) dodatkowe dy ury od godz do Ró ne kierunki podró y - ró ne ubezpieczenie Samochodem z polis Decyduj c si na wakacyjny wyjazd w asnym samochodem warto zatroszczy si o odpowiednie ubezpieczenie auta - ró ne w zale no ci od kierunku podró y. Od maja 2004 roku polskie ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powsta e na terytorium ca ej Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Jest równie wa ne w tak egzotycznych zak tkach jak Wyspy Owcze czy Gibraltar. Warto te wiedzie, e we wszystkich tych miejscach obowi zuje tak e zakaz zatrzymywania samochodów z nowych pa stw UE w celu kontroli wa nego OC. Wystarczy bowiem posiadanie polskich tablic rejestracyjnych. Zmiany w wysoko ci wiadcze od listopada Wi cej dla rodzin O ponad 40 % ma wzrosn od listopada podstawowe wiadczenie, jakim jest zasi ek rodzinny. O ponad 20 % podniesione zostanie kryterium dochodowe uprawniaj ce do wiadcze. Ponadto proponowane jest podniesienie niektórych dodatków do zasi ku rodzinnego oraz zasi ku i wiadczenia piel gnacyjnego. W dotychczasowej wysoko ci ma by wyp acane tzw. becikowe. Zmiany w wysoko ci wiadcze przygotowa o ministerstwo pracy i polityki socjalnej. Wszystkie wersje wzrostu wiadcze opracowane przez resort pracy przewiduj podwy k zasi ku rodzinnego. Ma on wzrosn z 48 z na dziecko w wieku 0-5 lat, 64 z w wieku 6-18 lat i 68 z w wieku lata do odpowiednio: 68 z, 91 z i 98 z. Na niezmienionym poziomie na pewno zostanie dodatek z tytu u urodzenia dziecka (1 tys. z ) i zapomoga z tego tytu u - tak zwane becikowe (1 tys. z ). Nie wzrosn te zapewne dodatki do zasi ku z tytu u opieki nad dzieckiem W razie wypadku - Je li spowodujemy wypadek na terenie któregokolwiek z pa stw uznaj cych polskie OC, nale y udost pni poszkodowanemu wszelkie dane umo liwiaj ce identyfikacj - imi, nazwisko, adres, numer dowodu to samo ci, dane pojazdu, seri i numer polisy OC. Dokument ubezpieczenia powinien zawiera tak e dat wa no ci oraz nazw i adres zak adu ubezpiecze. Je eli to my b dziemy poszkodowanymi, musimy zebra te dane od sprawcy zdarzenia - mówi Wojciech Rabiej z internetowej porównywarki ubezpiecze rankomat.pl (serwis jest niezale n porównywark ubezpieczeniow, jej w a cicielem jest firma iklu SA - przyp. red.). Po powrocie do Polski nale y skontaktowa si z Polskim Biurem Ubezpiecze Komunikacyjnych (PBUK). Na podstawie danych z polisy sprawcy biuro wska e tzw. reprezentanta ds. roszcze. To do niego nale y kierowa wszystkie roszczenia z tytu u doznanej szkody. Reprezentant ma obowi zek w ci gu 3 miesi cy udzieli odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. W sytuacji, gdy tego nie zrobi, nale y ponownie skontaktowa si z PBUK. w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, jego kszta cenia i rehabilitacji, rozpocz cia roku szkolnego oraz podj cia nauki poza miejscem zamieszkania. Jest natomiast szansa na wzrost dodatku z tytu u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jest on wyp acany na trzecie i ka de kolejne dziecko uprawnione do zasi ku rodzinnego. Obecnie wynosi 80 z miesi cznie, a resort pracy proponuje podniesienie tej kwoty do 100 z. Zmiany w przepisach przewiduj ok. 20 % wzrost kryterium dochodowego uprawniaj cego do wiadcze rodzinnych. Obecnie (obowi zuje od 2004 r.) wynosi ono 504 z netto na osob w rodzinie lub 583 z, je li wychowuje si w niej dziecko niepe nosprawne. Resort pracy chcia by, aby wzros o o 23 % do kwoty 621 z i 720 z. Wi ksze wiadczenia mog trafi do uprawnionych rodzin od listopada. ( ród o Gazeta Prawna ) (ann) Gdzie potrzebna Zielona Karta? Je li wybieramy si samochodem na Ukrain, Bia oru, do Albanii, Bo ni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mo dawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji czy Turcji, powinni my wykupi Zielon Kart o odpowiednim zakresie terytorialnym. Jest to ubezpieczenie potwierdzaj ce zawarcie obowi zkowego OC wa nego poza granicami Polski. Wyj tkowym krajem jest Rosja, gdzie Zielona Karta nie jest honorowana. Wymagane jest tam natomiast osobne ubezpieczenie OC - dost pne zwykle u agentów ubezpieczeniowych dzia aj cych w rejonie przej granicznych. Wi kszo towarzystw ubezpieczeniowych oferuje Zielon Kart za darmo. Czy tak jest w przypadku naszego ubezpieczyciela, mo na sprawdzi w warunkach umowy lub - co jest du o mniej czasoch onne i prostsze - z porównywarki internetowej. Je li zdecydujemy si na dodatkow ochron ubezpieczeniow, w podobny sposób mo na zbada op acalno zakupu polis AC u wybranych ubezpieczycieli. Porównywarka poka e ró nice mi dzy zakresem ubezpieczenia OC czy AC u ró nych towarzystw, w tym te dotycz ce ochrony za granic. Mo e okaza si, e osoba, która dotychczas nie mia a ubezpieczenia obejmuj cego ochron poza Polsk, a potrzebuje go, znajdzie polis z takim zakresem i to za ni sz cen. - Je li nasz ubezpieczyciel nie daje nam Zielonej Karty za darmo, pami tajmy, aby zapyta o zni k. Mo emy na ni liczy ze wzgl du na wykupione wcze niej inne ubezpieczenie. Podobnie rzecz ma si z ubezpieczeniem AC - jest to ubezpieczenie dobrowolne, co nie oznacza, e decyduj c si na nie trzeba przep aca - t umaczy Wojciech Rabiej. (ann) ( ród o: Com Press) Nowelizacja w podatkach dochodowych i VAT S u bowy do fiskusa Policja ma informowa urz dy skarbowe o zatrzymaniu s u bowych aut, które by y u ywane do celów prywatnych. Firma powinna wskaza, kto jest uprawniony do korzystania z pojazdu. Osoba ta b dzie musia a zap aci podatek od dodatkowego przychodu w miesi cznej wysoko ci 0,5 % warto ci samochodu. Przychód b dzie liczony proporcjonalnie do liczby dni, podczas których samochód by wykorzystywany do celów prywatnych. Od tak ustalonego przychodu pracownik b dzie musia odprowadzi te sk adki dla ZUS-u i na ubezpieczenie zdrowotne. (ann) OFERTY PRACY W KRAJU NA DZIE r. murarz, sprzedawca (osoba niepe nosprawna), murarz/malarz budowlany, murarz/tynkarz, malarz/szpachlarz, przedstawiciel handlowy, spawacz MIG/MAG, ksi gowa, pracownik biurowy, grafik komputerowy, tapicer, p ytkarz, malarz, robotnik budowlany, technolog ywno ci, cie la/dekarz, pomocnik dekarza, pomocnik cie li, pracownik ogólnobudowlany, murarz/tynkarz, pracownik do prowadzenia biura kredytowego, operator koparko- adowarki, sprzedawca Wszystkie oferty pracy w kraju dost pne s na: oraz na OFERTY PRACY ZA GRANIC NA DZIE r. Hiszpania - lekarze, spawacz TIG-MIG, monter instalacji, Wielka Brytania - opiekun, kierowca minibusa/pracownik fizyczny, pracownik sezonowy w ogrodnictwie, Dania - kierowca w transporcie mi dzynarodowym, kelner, kelnerka, Finlandia - piel gniarka, Norwegia - osoba do pracy w gospodarstwie rolnym, Irlandia - rozbieracz/wykrawacz/ubojowiec, Estonia/Szwecja - spawacz EL i TIG Oferty pracy za granic dost pne s na: oraz Liczba zarejestrowanych Liczba wyrejestrowanych Liczba osób, które podj y prac sierpnia 21 sierpnia Liczba bezrobotnych* *dane z ostatniego tygodnia rynek pracy

12 12 R OLNICTWO Gazeta Jaroci ska NORMALNIEJ W UNII Powrót krzywego ogórka Od lipca unijne przepisy dopuszczaj do sprzeda y wykrzywione owoce i warzywa. Do historii przesz y wreszcie unijne przepisy dotycz ce rozmiaru i kszta tu wielu owoców i warzyw - uchylone zosta y specjalne normy handlowe dla 26 rodzajów owoców i warzyw. - Dzie 1 lipca oznacza powrót na pó ki sklepowe krzywego ogórka i bulwiastej marchewki - powiedzia a Mariann Fischer Boel, Wprowadzona zmiana oznacza zniesienie norm dla 26 produktów: moreli, karczochów, szparagów, bak a anów, awokado, fasoli, brukselki, marchwi, kalafiora, wi ni i czere ni, cukini, ogórków, grzybów uprawnych, czosnku, orzechów laskowych w upinie, kapusty, pora, melonów, cebuli, groszku, liwek, selera naciowego, szpinaku, orzechów w oskich w upinie, arbuzów oraz cykorii li ciowej. Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. - A mówi c powa nie, to konkretny przyk ad dzia a na rzecz ukrócenia zb dnej biurokracji. Nie ma takiej potrzeby, aby tego typu sprawy by y regulowane na poziomie UE. O wiele SKUP TUCZNIKÓW, MACIOR - 3,70 KNURÓW - 2,70 ORAZ BYD A Tel / / lepiej b dzie, je li pozostawimy to podmiotom dzia aj cym na rynku. Zmiany oznaczaj równie, e konsumenci b d mie mo liwo wyboru spo ród jak najszerszej gamy produktów. Wyrzucanie zupe nie dobrych produktów tylko dlatego, e maj niew a ciwy rozmiar i kszta t jest bez sensu. Utrzymane zostan specjalne normy handlowe dla nast puj cych 10 produktów, które stanowi 75% handlu UE: jab ek, owoców cytrusowych, kiwi, sa aty, brzoskwi i nektaryn, gruszek, truskawek, s odkiej papryki, winogron sto- owych oraz pomidorów. Jednak równie w przypadku tych produktów pa stwa cz onkowskie mog odst pi od obowi zku przestrzegania norm pod warunkiem, e w sprzeda y b d one opatrzone odpowiedni etykiet. Praktycznie oznacza to, e np. jab ka, nawet je li nie spe niaj norm, mog by sprzedawane w sklepie, je eli b d opatrzone etykiet, na której widnieje produkt przeznaczony do przetworzenia lub inne równoznaczne sformu owanie. Oprac. (akf) Fot. Anna Kopras-Fijo ek Od kilku tygodni unijne przepisy dopuszczaj do sprzeda y wykrzywione owoce i warzywa OG OSZENIA AGRO - MIX Cz ci do ci gników i maszyn rolniczych, maszyny rolnicze AKUMULATORY Agregat podorywkowy GRUBER zabezpieczenia na bezpieczniku - 2,2 m z - 2,6 m z - 3,0 m z Jarocin ul. Pozna ska 1 Nosków ul. Ko mi ska 27 Witaszyce ul. Al. Wolno ci 7 zabezpieczenie spr ynowe - 2,2 m z - 2,6 m z - 3,0 m z tel / tel / tel / «6V165Ah 199 z «6V190Ah 225 z «12V45Ah 139 z «12V50Ah 145 z «12V55Ah 149 z «12V60Ah 160 z «12V72Ah 205 z «12V100Ah 250 z «12V120Ah 295 z «12V165Ah 379 z

13 Gazeta Jaroci ska H ISTORIA LAT TEMU WYBUCH A II WOJNA WIATOWA... Wieczne pióra z karabinem Zawsze, kiedy chc opowiedzie jaki fragment historii, zastanawiam si, jak to zrobi, aby czytaj cy wiedzia, e jest to co wa nego, e trzeba o tym pami ta. Pami bowiem to specyficzny salon historii, nie wchodzimy tam cz sto, nie jest to miejsce, gdzie panuje spokój i porz dek. W tym zaba aganionym salonie historii jest to, co kochamy i nienawidzimy, rado i krew. Jest tam te nasz ból urodzony po stracie najbli szych. W salonie historii spotykamy te wielu wspania ych ludzi, nauczycieli ycia. Dzisiaj, w przededniu wybuchu II wojny wiatowej, uchylam drzwi do tej pami ci... Siedemdziesi t lat temu, 1 wrze nia 1939 roku po napa ci Niemiec na Polsk rozpocz a si II wojna wiatowa. ARTHUR GREISER Namiestnikiem Rzeszy w Wielkopolsce nazwanej Krajem Warty zosta nazistowski polityk, obergruppenfuhrer SS Arthur Greiser. Posiada praktycznie nieograniczon w adz. (urodzi si, mieszka i uko czy liceum w rodzie Wlkp., stracony po wojnie na Cytadeli w Poznaniu jako zbrodniarz wojenny.). Rozpocz to planowe niszczenie kultury polskiej. Bardzo mocny akcent po o ono na spraw szkolnictwa. Nauczyciele byli szczególnie prze ladowani przez okupanta, w powiecie jaroci skim prze ladowania obj y 164 nauczycieli. Poleg o 10 osób, 11 zamordowano w obozach koncentracyjnych i wi zieniach, w egzekucjach stracono siedmiu. Nowe Miasto n. Wart zaj te zosta o podobnie jak Jarocin ju w pierwszym tygodniu wojny. Historia szkolnictwa na ziemi nowomiejskiej ma bogate tradycje, szko y zawsze mia y szcz cie do wspania ych ludzi, nauczycieli którzy swoim yciem dawali pi kny przyk ad polsko ci, byli nauczycielami ycia... I oddali ycie za Polsk. Spo ecze stwo gminy Nowe Miasto n. W., w 36. rocznic odzyskania niepodleg o ci, w ho dzie zamordowanych nauczycieli w II wojnie wiatowej, umie ci o ich nazwiska na pami tkowej tablicy, która znalaz a swoje miejsce na budynku starej szko y przy ul. Pozna skiej. W zderzeniu z histori nasze ycie jest tylko chwil, ma ym ziarenkiem w klepsydrze. Nie mo emy zatrzyma czasu, ani zmieni historii, yjemy wi c nie dla siebie, yjemy dla innych. Przyk ad pi knej postawy patriotyzmu dawali Polacy ka dego dnia wojny. Tragiczne dzieje odwa nych nauczycieli nowomiejskiej szko y pozwoli em sobie tutaj przypomnie. Je eli bowiem nie b dziemy otwiera drzwi do salonu historii, je eli zapomnimy pami ta, to kiedy o nas te zapomn... Oprac. ANDRZEJ GOGULSKI Fot. Ze zbiorów autora Sylwetki nauczycieli K DZIERSKI WALENTY Urodzi si 3 lutego 1895 roku w miejscowo ci Je ewo pow. Gosty. By kierownikiem Publicznej Szko y Powszechnej i Publicznej Szko y Dokszta caj cej Zawodowej w Nowym Mie cie n. Wart. By cz onkiem Rady Gminnej, jako oficer rezerwy gminnym Komendantem Przysposobienia Wojskowego i dzia aczem Polskiego Zwi zku Zachodniego. Po wkroczeniu wojsk okupacyjnych by sta ym zak adnikiem. Noc 8 grudnia 1939 znalaz si w grupie kilkunastu mieszka ców, którzy zostali wyci gni ci przez Niemców z domów i zgromadzeni na nowomiejskim rynku. Nast pnie wyw aszczony i wysiedlony do powiatu opoczy skiego woj. ódzkie. Tam rozpocz dzia alno konspiracyjn, zajmowa si te tajnym nauczaniem. Jako oficer rezerwy wst pi do tajnej organizacji wojskowej (ZWZ - Zwi zek Walki Zbrojnej pó niej AK - Armia Krajowa), w której pe ni funkcj dowódcy w obwodzie Opoczno, gminie Niewierszyn. Za dzia alno konspiracyjn zosta aresztowany przez gestapo w dniu 4 czerwca 1942 r. Nast pnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu, sk d 14 sierpnia 1942 r. rodzina otrzyma a telegram informuj cy o jego mierci. NOWAK FRANCISZEK Urodzi si 22 wrze nia 1901 roku. By nauczycielem Publicznej Szko y Powszechnej w Nowym Mie cie. Po wybuchu wojny stan w szeregach wojska polskiego, bra czynny udzia w kampanii wrze niowej. W roku 1940 zosta wywieziony na roboty przymusowe w g b Rzeszy. Jednak z powodu z ego stanu zdrowia zosta po roku zwolniony i powróci do Nowego Miasta. Miejscowe w adze niemieckie nie da y mu spokoju. Zosta skierowany do wyj tkowo ci kich robót, do kopania rowów kanalizacyjnych. By bity i szykanowany. Codziennie doje d a rowerem z N. Miasta do Jarocina. Morderczo wycie czony i os abiony, na skutek p kni cia o dka, zmar w sierpniu 1942 roku w szpitalu w Jarocinie. ROZMIAREK ALFONS Urodzi si 14 grudnia 1914 roku, kiedy wybuch a wojna mia zaledwie 25 lat. By nauczycielem Publicznej Szko y Powszechnej w Boguszynie, w gminie Nowe Miasto. Bra czynny udzia w walkach w czasie kampanii wrze niowej 1939 r. w stopniu podchor ego. Zgin we wrze niu we wsi Gi yce ko o Warszawy. Zosta pochowany we wspólnej mogile o nierzy walcz cych w obronie Ojczyzny. KONIECZNY BRUNON Urodzi si 28 marca 1903 roku w ydowie. Uczy w Publicznej Szkole Powszechnej w Chromcu w gminie Nowe Miasto. By oficerem rezerwy i tak jak jego koledzy walczy w kampanii wrze niowej. Wspólnie z W. K dzierskim, 8 grudnia 1939 roku, znalaz si w grupie osób zebranych przez Niemców noc na nowomiejskim rynku. Nast pnie wyw aszczony i wysiedlony do Generalnej Guberni. Pracuj c tam jako ogrodnik, podj dzia alno konspiracyjn w AK wspó pracuj c ze swoim koleg, W. K dzierskim. Tego samego dnia co on, 4 czerwca 1942 roku zosta aresztowany w Skotnikach i wys any do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu. Przebywa najpierw w Bloku 21a, a nast pnie w 123. Niestety, ju po trzech miesi cach, 1 wrze nia 1942 r. zmar. Jego numer obozowy: ród a: 1. Nauczyciele wielkopolscy... - M. Walczak. wyd. Instytut Zachodni Pozna r. 2. Ludzie nauki i nauczyciele... ksi ga strat podczas II wojny w. - M. Walczak, W-wa, 1995 r. 3. Dzia alno Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego - Janina Grala r. 4. Dzieje Jarocina - Czes aw uczak - Pozna, 1998 r. TABLICA umieszczona na budynku szko y w Nowym Mie cie n. W.

14 14 I NFORMACJE Gazeta Jaroci ska NASI MILUSIÑSCY Na wiat przyszli: SZYMON BUCZKOWSKI, DOMINIKA ANDRZEJEWSKA LATEM ZAPOTRZEBOWANIE JEST WI KSZE Wakacyjna krew Vanessa Urban z Jarocina ur. 20 sierpnia o godz wa y 3.910, mierzy 54 cm Nicolas Piotrowski z Jarocina ur. 20 sierpnia o godz wa y 3.710, mierzy 57 cm Prawie 20 litrów krwi uzyskano podczas akcji przeprowadzonej przez jaroci ski Klub Honorowych Dawców Krwi w ko ciele w. Antoniego Padewskiego. Piotr Kempski z Suchorzewka ur. 21 sierpnia o godz wa y 2.830, mierzy 52 cm Mateusz Wojtaszek z Ko mina ur. 18 sierpnia o godz wa y 3.850, mierzy 57 cm Krew odda o 44 dawców. - Jeste my bardzo zadowoleni z wyniku. Zwykle w wakacje z uwagi na sezon urlopowy krwiodawców jest zdecydowanie mniej. A zapotrzebowanie na krew zawsze w tym czasie wzrasta - podkre la Krzysztof Klauza, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi, dzia aj cego przy zarz dzie rejonowym PCK w Jarocinie. Ci, którzy nie zd yli odda krwi w czasie ostatniej akcji, b d to mogli uczyni we wtorek 1 wrze nia. W tym dniu do Jarocina przyjedzie Konwój Muszkieterów, który po raz drugi organizuje akcj pod has em: Oddaj Krew - Uratuj ycie. Akcja trwa od kwietnia do pa dziernika i obejmuje 126 miejscowo ci w ca ej Polsce. Pobieranie w Jarocinie odbywa si b dzie w godz w specjalnym ambulansie ustawionym na parkingu przy Intermarche Szarotka (ul. Powsta ców Wielkopolskich 16). W tym dniu wyj tkowo nie b dzie czynny punkt krwiodawstwa w klasztorze franciszkanów. Dawc mo e zosta Fot. Lidia Sokowicz PODCZAS AKCJI krew odda o mimo sezonu urlopowego ponad czterdziestu dawców ka da osoba pe noletnia, która ma dobry stan zdrowia i nie przekroczy- a 65. roku ycia. Nale y pami ta o zabraniu ze sob dowodu osobistego. Przed ka dym pobraniem przeprowadzane jest badanie lekarskie. Jednorazowo oddaje si 450 ml krwi. (ls) Paulina Kostka z Jarocina ur. 18 sierpnia o godz wa y 3.600, mierzy 56 cm syn Malwiny i Andrzeja Furmanowskich z Kl ki ur. 18 sierpnia o godz wa y 2.530, mierzy 52 cm Kto szuka psa? Tego psa znaleziono w Witaszycach. - Na kilka dni przygarn a go jedna z mieszkanek wioski. Poniewa jednak sama ma wi cej psów, musia a go nam odda - mówi pani Lena, jedna z dzia aczek Towarzystwa Opieki nad Zwierz tami w Jarocinie. - Pies jest bardzo zadbany. Mo e kto go szuka? Mo e si z nami skontaktowa pod nr tel / lub (0-62) (akf) Lena Orszulska z Woli Ksi cej ur. 18 sierpnia o godz wa y 3.510, mierzy 58 cm Zdj cia noworodków do odbioru: Król Zygmunt Fot. Piotr Miko ajczak Zygmunt ukrowski zosta Królem niwnym A.D. 2009/2010 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w erkowie. Zawody, w których mog bra udzia wy cznie cz onkowie KBS-u, odby y si na strzelnicy brackiej. Drugie miejsce zaj Zenon Wa kowiak. Trzeci by zesz oroczny król - Grzegorz Stró yk. Rywalizacj zako czy wspólny piknik. Na zdj ciu zwyci zcy strzelania niwnego wraz z prezesem Henrykiem Michalakiem. (ls) Fot. El bieta Rzepczyk OG OSZENIE AQUASPORT AQUA AEROBIK profesjonalny sprz t - wykfali kowana kadra NAUKA P YWANIA DLA DOROS YCH zaj cia pi tki godz Informacje tel / na œlubnym kobiercu 28 sierpnia PRZEMYS AW NALEZI SKI (Pleszew) - AGNIESZKA SZCZEPA SKA (Jarocin) MARCIN BARTKOWIAK (Jarocin) - KATARZYNA MIKO AJCZAK (Jarocin) 29 sierpnia PAWE KULI SKI (D browa) - KAROLINA KRAWIEC (Wojciechowo) MICHA GUZOWICZ (Dar owo) - MONIKA NIEWIADOMSKA (Kotlin) UKASZ JAWORSKI (Piotrowo) - ANETA SKA ECKA (Kolniczki) KAZIMIERZ WIKARY (Budy) - JOANNA WIECZOREK (Prusinów) WIES AW CIECHANOWSKI (Ci wica) - GABRIELA KRZY ANOWSKA (Rusko) TOMASZ JANKOWSKI (Jarocin) - MONIKA KRUPA (Jarocin) TOMASZ KO ODZIEJCZYK (Góra) - PAULINA STACHOWIAK (Radlin) PAWE TEPLIK (Wilkowyja) - JUSTYNA CYRANIAK (Jarocin) PATRYK GENDEK (Witaszyce) - KAROLINA WALCZAK (Witaszyce) TOMASZ KROCZAK (Jawor) - JOANNA JÓZEFIAK (Jarocin) MI OSZ KORBIK (Czempi ) - MONIKA STACHOWIAK (Mieszków) MARIUSZ DOMINIAK (Golina) - AGNIESZKA IDCZAK (Cz szczew) DAMIAN MANIEWSKI (Jarocin) - KAMILA MA KOWIAK (Radlin) Niech ten radosny dzie Twych imienin na zawsze Twe troski odsunie w cie. Niech si mieje do Ciebie wiat blaskiem szcz liwych lat. Tego Joannie Kubot z okazji imienin ycz rodzice, bracia oraz babcia

15 Gazeta Jaroci ska K ULTURA I R OZRYWKA 15 KINO, Jarocin, ul. Go bia 1, tel. (0-62) EPOKA LODOWCOWA 3 Kontynuacja jednego z najwi kszych przebojów kina animowanego ostatnich lat, w której poznamy dalsze przygody leniwca Sida, mamuta Manny ego, tygrysa szabloz bego o imieniu Diego i Scrata - wiewiórki, która przyczyni a si do nadej cia epoki lodowcowej sierpnia, godz , cena biletu 12 z, ulgowe (do lat 15) 10 z EGZORCYZMY DOROTHY MILLS Psychiatra Jane Morton, pogr ona w a obie po mierci synka, spotyka na swojej drodze zawodowej wyj tkowo trudny przypadek. Pi tnastolatka z ma ej irlandzkiej wyspy oskar ona zostaje o usi owanie zabójstwa dziecka, którym si opiekowa a sierpnia, godz cena biletu 12 z HARRY POTTER I KSI PÓ KRWI Cz szósta przygód Harry ego Pottera przynosi cenne informacje o matce Voldemorta, jego dzieci stwie oraz pocz tkach kariery m odego Toma Riddle a, które rzuc nowe wiat o na sylwetk g ównego antagonisty Pottera. Na czym polega sekret nadprzyrodzonej mocy Czarnego Pana? Kto b dzie wybrank serca Harry ego? I wreszcie, kto jest tytu owym Ksi ciem Pó krwi i jak misj ma on do spe nienia? 28 sierpnia, godz (pokaz premierowy - bilety tylko w przedsprzeda y) 29 sierpnia - 3 wrze nia, godz cena biletu 12 z, ulgowe (do lat 15) 10 z MOJA WIELKA GRECKA WYCIECZKA Georgia jest pilotem niepokornej grupy turystów podró- uj cych po Grecji ladami zabytków kultury antycznej. Zwiedzaj cych bardziej interesuj jednak tandetne pami tki ni lekcje historii. Pi kna pilotka, zm czona ci g ymi starciami z podopiecznymi i nieprzychylnymi tubylcami, zdaje si nie zauwa a, e za kó kiem autobusu wycieczkowego zasiada tyle tajemniczy, co interesuj cy grecki kierowca. 29 sierpnia, 19.00, sierpnia - 2 wrze nia, godz wrze nia, godz cena biletu 12 z, ulgowe (do lat 15) 10 z h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Nie eksperymentuj w sprawach zawodowych. Zostaw te pomys y na pó niej, bo obecnie by yby zbyt ryzykowne. Twoje projekty s odwa ne i, zdawa by si mog o, niewykonalne. Ale dla Barana prawie nie ma rzeczy niemo liwych. Jeste w doskona ej formie intelektualnej, wi c nie obawiaj si przeszkód. Weekend b dzie dla Ciebie i Twojej rodziny niezwykle udany. BYK (20 IV - 20 V) Nie b d roz alony, gdy kolejne osoby z pracy wybieraj si na urlop, a Ty oprócz swoich obowi zków, musisz przej ich cz. Potraktuj obecn sytuacj jako wyzwanie, mo liwo sprawdzenia si. Tym bardziej, e nadarzy si okoliczno zaprezentowania przed prze o onymi. Na pewno zostaniesz zauwa ony, a mo e i dodatkowo nagrodzony. BLI NI TA (21 V - 20 VI) Masz szans zawrze znajomo ci, które w przysz o ci pomog Ci w karierze zawodowej. Podpisuj umowy, kontrakty. Kieruj c si intuicj, nie powiniene pope ni adnego b du. W mi o ci mo esz i za g osem serca - ono teraz Ci nie zawiedzie. Nie ukrywaj swoich uczu. Przed partnerem popisz si pomys owo ci i poczuciem humoru. Dbaj o zdrowie - warto zrobi badania kontrolne. RAK (21 VI - 22 VII) Nie tra tempa! Nie ma to, jak i za ciosem. Wykorzystaj nagromadzon w ostatnich tygodniach energi i realizuj rozpocz te przedsi wzi cia. Masz dobr pass. Kto zaplanowa wypoczynek, niech odpoczywa, ale nie le c bezczynnie na le aku, lecz aktywnie. Spotkasz ludzi, którzy pomog Ci znale w a ciw drog w dalszym rozwoju. LEW (23 VII - 22 VIII) W ró nych sytuacjach potrafisz zachowa du o uporu i konsekwencji w d - eniu do celu. Tym razem to pomo e Ci osi gn wymarzony cel. Rado nie b dzie trwa d ugo, bo nieoczekiwany obrót przyjm sprawy, na których równie bardzo Ci zale y. B dziesz musia skupi si na rozwi zaniu tych drugich. W ko cu wszystko u o y si pomy lnie. PANNA (23 VIII - 22 IX) B dziesz w lepszym nastroju i na swoje sprawy spojrzysz z wi kszym optymizmem. Gromad si y i energi na nadchodz cy okres. Przybli ysz si do szczytu kariery, ale nie bez wysi ku i wyrzecze. Twojej pozycji na szcz cie nic nie zagra a. Tylko od Ciebie b dzie zale a o, jak wysoko zdo asz si wspi. Obdarzona pewno ci siebie i zdolno ci koncentracji mo esz mierzy wysoko. WAGA (23 IX - 22 X) Pojawi si szansa na zrobienie czego, na co dot d nie mia a odwagi. By mo e b dzie to wp yw pewnej wiadomo ci, która u atwi Ci podj cie w a ciwej decyzji w trudnej yciowej sprawie. Skorzystaj z zaproszenia Lwa. Wspólna kolacja b dzie nie tylko przyjemno ci, ale i po ytkiem dla Ciebie. On oka e Ci wsparcie w interesach, a samo jego towarzystwo wzmocni Twoj energi. SKORPION (23 X - 21 XI) B dziesz w lepszej formie, a i nastrój zacznie si poprawia. Zwykle brakuje Ci pokory i teraz nie u atwi Ci to ycia. Ch dominacji i podkre lenia swojej indywidualno ci wzbudzi u niektórych respekt, ale wielu mo e odwróci si od Ciebie. Zastanów si, czy warto a tyle po wi ca. W yciu osobistym bez wi kszych k opotów i zmartwie. Partner b dzie nader wyrozumia y. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Twoje plany s skrupulatnie u o one i troch zamieszania wprowadzi niespodziewana wizyta kogo dawno niewidzianego. Cho nie b dziesz tym zachwycony, nie okazuj swego niezadowolenia. Kto z Twojego otoczenia b dzie si cieszy, wi c po wi si dla dobra tej drugiej osoby. Cierpliwie s uchaj, zrób porz dek i pozmywaj. Mo esz w ten sposób zyska du o wi cej. KOZIORO EC (22 XII -19 I) Zmienno nastrojów nie le y w Twojej naturze, wi c zaczyna Ci to niepokoi. Postaraj si wyciszy, aby lepiej zrozumie, co si w Tobie dzieje. Skup wi ksz uwag na tym, co robisz, aby nie pope ni adnego uchybienia. Teraz nie mo esz pozwoli sobie na aden b d czy nierozwa n decyzj. Dzia aj jak zwykle - z du precyzj i ostro no ci, unikaj zatargów w pracy i w rodzinie. WODNIK (20 I - 18 II) Nie planuj niczego na d u ej ni dwie godziny naprzód. Musisz stosowa teraz tak dewiz, aby nie denerwowa si chaosem, jaki móg by si wkra do Twojego dzia ania. Doskonale si poczujesz, zamykaj c za sob drzwi i ruszaj c przed siebie w nieznane. Przygód i ciekawych ludzi spotykanych po drodze nie zabraknie. Fantastyczny wieczór b dziesz wspomina latami. RYBY (19 II - 20 III) Zaczynasz realizowa swoje ambitne cele przewidziane na drug po ow roku. Chc c poprawi sytuacj zawodow, musisz zwi kszy swoj kreatywno. B d otwarta na ludzi i zabiegaj o kontakty z tymi, do których czujesz pe ne zaufanie. Oni w przysz o ci mog okaza Ci si niezwykle pomocni. Wyrzu z siebie z e emocje, które blokuj przep yw energii. Zachowuj pogod ducha. AFONIA I PSZCZO Y W ramach cyklu: Czwartkowa Akademia Filmowa Afonia od dziecka zaj ta by a dociekaniem kszta tu wiata. Nie rozstaje si ze swoj kamer, któr filmuje wszystko, co jej zdaniem na to zas uguje. Jej m Rafa - kiedy wiatowej s awy zapa nik - jest sparali owany po wypadku i ca kowicie od niej uzale niony. Wymy- li jednak kilka miertelnie niebezpiecznych chwytów zapa niczych. 3 wrze nia, godz cena biletu 7 z BIBLIOTEKA POLECA Zrozumie malucha Niedawno zosta am mam Czasu na czytanie coraz mniej, ale na fachow literatur zawsze on si znajdzie. Dzi polecamy ksi k wszystkim tym, którym ycie przewróci o si do góry nogami, poniewa zostali rodzicami. Ksi k, która, uwierzcie mi, pomo e im znów stan na nogi. Jej autork jest Tracy Hogg, dyplomowana piel gniarka i po o na, która swe wieloletnie do wiadczenia zebra a i opublikowa a w ksi ce pt. J zyk niemowl t: moja mama mnie rozumie. Wykorzystuj c wiedz, jak zdoby a przez lata swej praktyki, u atwia start pocz tkuj cym rodzicom. W bardzo przejrzystej formie wyja nia i interpretuje niemowl ce zachowania, a nawet przewiduje ich konsekwencje. Pomaga, na podstawie testu i reakcji na konkretne dzia ania, rozpozna temperament dziecka. Przekonuje o tym, e sta y porz dek dnia i konsekwencja s kluczem do sukcesu w wychowaniu. Uczy rozpoznawania p aczu i j zyka cia a niemowl t. Nie pomija tak e milczeniem takich zagadnie jak: depresja poporodowa czy dziecko adoptowane. Dzi ki tej ksi ce atwiej jest zrozumie potrzeby niemowl t oraz przyczyny i rodzaje ich p aczu. Dzi ki niej równie, atwiej jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom powoli osi ga samodzielno. Polecam równie tej samej autorki J zyk dwulatka. Ksi ki ukaza y si nak adem wydawnictwa Klub dla Ciebie. HANNA JANIEC Tracy Hogg, Melina Blau J zyk niemowl t: moja mama mnie rozumie. rozwi zanie krzy ówki nr 832 krzy ówka nr 833 Has o: Nie to co jesz, ale to co trawisz - syci. Nagrody wylosowali: ANIELA BERNADEK - Cerekwica Stara 8 (pizza), AGATA MAZUREK - Jarocin, ul. Sportowa 2/18 (pizza). Po odbiór nagród prosimy si zg osi do biura og osze (Jarocin, ul. Rynek 21, wej cie od ul. Mickiewicza) w ci gu dwóch tygodni. Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 31, utworz rozwi zanie. Rozwi zanie krzy ówki prosimy przes a lub przynie wraz z kuponem do BIURA OG OSZE (Jarocin, ul. Rynek 21, wej cie od ul. Mickiewicza) do 4 wrze nia. Spo ród prawid owych rozwi za wylosowane zostan dwie pizze o warto ci 30 z ka da, ufundowane przez pizzeri Stajenka. GJ 35 (985)

16 16 O G OSZENIA Gazeta Jaroci ska sprzeda GARA E ocynkowane. Producent, raty. Tel / (18B07) DREWNO kominkowe, opa owe, rozpa kowe. Tel. (0-62) , 0-507/ (1658B07) Markowe nowe i u ywane kaloryfery, piece CO, podgrzewacze wody. Tel / , 0-500/ (796J07) DREWNO KOMINKOWE - poci te, po upane, transport gratis. Tel / (3748P08) SUKNIE LUBNE - sklep, komis, wypo yczalnia, szycie na miar, nowe od 250 z. Krotoszyn, ul. S owia ska 23, k. dawnego Pewexu. Tel. (062) (953K08) Boazeria wierkowa, pod oga, podbitka od 14 z. Tel / (321J09) Tanie nowe pi y formatowe, odci gi, okleinarki i inne urz dzenia stolarskie oraz maszyny do obróbki metalu. Tel / (1350P09) Sprzedam ocynkowane konstrukcjie wiat i magazynów. Tel / (3528P09) Sprzedam rur grzewcz 51mm. Tel / (3529P09) DREWNO OPA OWE, ROZPA KOWE, transport do klienta poleca Sk ad Opa u Cielcza, ul. Sienkiewicza 31. Tel / , (0-62) (5155B09) Sprzeda nowych i u ywanych OKIEN PLA- STIKOWYCH i DRZWI WEJ CIOWYCH PCV. Jarocin, ul. Do Zdroju 23. Tel / (5185B09) Sprzedam tanio po likwidacji pieczarkarni: rega y stalowe, rury CO, wentylacj, szkielet folii, ch odni, silniki elektryczne, zawory. Tel / , 0-694/ (3921P09) SIATKI OGRODZENIOWE - sprzeda, monta, akcesoria. Najwy sza jako - najni sza cena. Tel / (3932P09) Pianino nowe, fortepian Seiler, Weltmeister guzikowy, klawiczowy, basowy - gwarancja. Przyjm ucznia (naprawa). Tel / (2266G09) Drewno kominkowe i opa owe, sezonowane, transport gratis. Tel / , (0-62) (3970P09) Sprzedam LODÓWK ELEKTROLUX pod zabudow - u ywan, stan bdb, 145 cm wys. cena do uzgodnienia. Tel / (5576B09) Sprzedam RUR rednica 42mm, m, STO Y ZALEWOWE 170x560, LAMPY SODOWE 400 W, PIECE DO SZKLARNI gazowy i olejowy. Tel. (0-62) , 0-781/ (5617B09) OGRODZENIA BETONOWE - produkcja, monta. Dobra Nadzieja 45a. Tel / , 0-728/ , (062) (4013P09) Sprzedam WÓZEK DZIECI CY wielofunkcyjny, fotelik, FRYZJERSKA MYJKA porcelanowa bia a z bateri w komplecie fotel. Tel / (1749J09) Sprzedam LADY CH ODNICZE firmy MAWI 3-letnie w bardzo dobrym stanie. Tel / po godz (922K09) SPRZEDAM MASZYNY STOLARSKIE: RÓWNIARKA 4 no e szer. 30 cm, WIERTARKA POZIOMA, WIERTARKA WIELOWRZECIONO- WA 27 wrzecion (pionowo-pozioma), ODCI G STACJONARNY 4-workowy, ODCI G MOBILNY 1-workowy, OKLEINAIRKI DO KANTÓW, PI A FORMATOWA Z PODCINAKIEM, SZLIFIERKA D UGOTA MOWA, PRASA SEGMENTOWA do okleinowania, WIERTARKA POZIOMA, FREZARKI DOLNOWRZECIONOWE, GRUBO CIÓWKA 63 cm, KONWOJERY LAKIERNICZE, KOMPRESO- RY. Tel / lub (0-62) RÓWNIE REALIZACJA ZAMÓWIE. (5671B09) SPRZEDAM MASZYNY LUSARSKIE: MASZYNA DO MONTA U KÓ (prasa hydrauliczna), GWINCIARKA KAD UBOWA, POLERKA DWUTARCZOWA, PI A TA MOWA DO METALU. Tel / lub (0-62) RÓWNIE REALIZACJA ZAMÓWIE. (5672B09) Sprzedam u ywan PRAS DO OKLEINO- WANIA FORNIREM niemieckiej firmy Burkle, jedno pó kowa, ogrzewana elektrycznie, 6 si- owników hydraulicznych. Wymiary robocze d. 3 m, szer.1.35 m. Tel / , (0-62) (5673B09) Sprzedam KOMOD d bow 2,5 m, cena z. Tel / (5692B09) Sprzedam AKORDEON 120 bas, czerwony, stan idealny. Tel / (5695B09) Quad Tuftrak 150. Telefon 0/ lub 0/ (1362R09) SPRZEDA ODZIE Y U YWANEJ. Tanio. Tel / (5710B09) Sprzedam DRUT ZBROJENIOWY pod budow. Tanio. Tel / (5711B09) Sprzedam CEBULKI TULIPANÓW, NARCY- ZÓW i SZAFIRKÓW. Tel / (5716B09) lusarstwo, p oty kute, balustrady, schody, bramy, zadaszenia - piaskowane i malowane proszkowo. Tel. 0/ (4066P09) Sprzedam WYPOCZYNEK u ywany. Tel / (5731B09) Sprzedam nowy stó, wypoczynek 3,2+pufa, naró nik kuchenny, obity ekoskór ciemny br z. Tel / (4082P09) Sprzedam STOPNIE D BOWE. Tel / (1760J09) Sprzedam MEBLO CIANK D - BOW pod wietlan, GARDEROBIANK, AW KUCHENN + stó okr g y rozk adany, stan bdb. Tel / , (0-62) (5738B09) WAG BYDL C ud wig 1500 kg, stan idealny. WAG ELEKTRONICZN 1500 kg, WAG ZEGAROW pe nouchyln : 200, 50, 25, 15 kg. LAD CH ODNICZ 2.5 m, stan idealny. Tel / (941K09) Tarczówki 230 V - 38V, spawarka ma y Bester 250 A, wibrator betonów, silniki V, MIG-MAG 130 A. Tel.(061) (1763J09) Hu tawki ogrodowe, zje d alnie, drabinki, trak tarczowy nowy,silniki 230V, KW. Tel. (0-61) (1765J09) Sprzedam LAD CH ODNICZ cena 400 z. Tel / (1770J09) SP ARKA niemiecka du a, 400 litrów, SPR ARKA polska ma a, 200 litrów, ROZ- RUSZNIK RENAULT MAGNUM i vebasta do samochodów ci arowych 3 szt., DREWNO ROZPA KOWE w workach od 9 do 10 kg. Tel / (5749B09) Sprzedam NOWE LAPTOPY na gwarancji. Tel.0/ Krotoszyn, ul. Farna 6. (946K09) Sprzedam P YTKI Z KAMIENIA 300x900mm, cena 50 z /szt. Tel / (5760B09) Sprzedam nowy nieu ywany WYPOCZYNEK ZE SKÓRY Tel / (5762B09) Sprzedam PRZYCZEP wywrotk, 3.5 t, BETONIARK 250 l, tanio CEG Z ROZBIÓRKI. Tel. (0-62) (5763B09) Sprzedam PIANINO marki LEGNICA. Tel / (5775B09) Sprzedam P YTKI POD OGOWE 500 x 500, I gatunek, cena 20 z m 2. Tel / (1777J09) Sprzedam ipod shuffle z oty, nowy, 150 z. Tel / (5795B09) Sprzedam SUPOREX 12x24x60. Tel / (5799B09) Sprzedam KACZKI do uboju lub dalszego chowy oraz KOGUTY, Jaraczewo, ul. Kaliska 1, tel / (5808B09) Sprzedam WANNA eliwna 170 cm, ZLE- WOZMYWAK 2-komorowy 80x60 cm, nierdzewny; KURKI: cwerki i kogutki. Tel / po19.00 (5812B09) Sprzedam TUJE: 30cm z /szt.; 40-50cm z /szt. i inne wysoko ci. Jarocin tel / (1782J09) MYJKI wysokoci nieniowe, nowe i u ywane, na gwarancji, NAGRZEWNICE wodne i mobilne. Jarocin, ul. W glowa 28, tel. (0-62) , 0-889/ (5816B09) Sprzedam TELEWIZORY, ELEKTRONIKA U YTKOWA, wie e hi-fi, piloty, radia samochodowe- równie rozkodowywanie. Korzystne ceny. Gwarancja. Wilkowyja, ul. Le na 4 (200 m przed uszczanowem) Tel / (5820B09) Sprzedam szczeni ta Labladora i szczeni ta Shit-su.Tel.0-601/ (2402G09) kupno ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzeda, renowacja. Piotr Pryczek. Zapraszamy do sklepu Jarocin, ul. Wodna 6, tel. (0-62) sklep, kom / (206B09) Kupi KSI KI U YWANE. Dojazd, gotówka. Tel / (256K09) Kolekcjoner kupi stare monety. Tel / , (1291R09) SKUPY Owoc czarnego bzu: Dobrzyca ul. Cmentarna 14. Tel. (062) , 0-692/ , Kotlin ul. Konopnickiej 2 Tel. (062) , ó ków 16a. Tel / (3954P09) SKUP JAB EK, OWOCU BZU CZARNEGO. FRUTIMEX Dobrzyca, ul. Ko mi ska 13. Tel. (0-62) , 0-501/ , Skup Chrzan (0-62) , Witaszyce 0-788/ (4046P09) SIMSON DUO (3 ko owiec) inwalidzki kupi. Tel / (5755B09) Kupi dwie felgi stalowe do Wartburga. Tel.0/ (945K09) Kupi ORZECHY W OSKIE. Sprzedam FORD TRANSIT r.94, LT 28, cz ci do Mercedesa, betoniark, 4 opony 14 C. Tel / (1779J09) Kupi KOJEC DLA PSA (owczarek niemiecki). Tel / (5802B09) motoryzacyjne AUTO - GAZ KRZYSZTOF KWA NIEWSKI monta, naprawa, raty. sekwencyjny wtrysk gazu BRC ju od 2400 z. Uwaga! Zmiana siedziby firmy na Jarocin ul. Powsta ców Wlkp. (dawna Fabryka Mebli). Tel , 0-605/ , 0-608/ (9201B08) AUTO-GAZ - monta instalacji gazowych. Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (0-62) , 0-694/ (9202B08) motoryzacyjne sprzedam ALFA ROMEO sekwencja. Tel / (5726B09) AUDI TDI, rok 1991, sprzedam lub zamieni. Tel / (1775J09) AUDI A3 1.9 TDI, 2000r. Tel / (5742B09) AUDI B3 87r., 1.8 benzyna, szyberdach, wspomaganie, c.z., stan bdb, z do uzgodnienia. Tel / (5772B09) BMW 318i + GAZ, cena do uzg. Tel / (1764J09) BUS CITROEN C25 92r., 2.5D, FORD ESCORT 91r. i 94r., diesel, SEAT TOLEDO 93r. Tanio. Tel (5707B09) CITROEN XANTIA 94r., stan bdb, cena z. Tel / (5703B09) DAEWOO MATIZ 1999 r., srebrny metalik, zadbany, cena Tel / (4058P09) DAEWOO TICO 98r., z ; CITROEN SAXO + gaz, 96r., z ; RENAULT 19 93r., diesel, z ; VW PASSAT 1.6 D, kombi, 91r., z. Tel / (5777B09) DAEWOO TICO, 1999/2000 r., zielony metalik, stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel / (4060P09) FIAT 126P 1995 r., cena 600 z, kolor niebieski. Tel / (5664B09) FIAT 126P 97/98r., stan dobry. Tel / (5786B09) FIAT BRAVA 1995 r., ABS, el.szyby i lusterka, wspomaganie, airbag, c.zamek, do uzgodnienia. Tel / (4023P09) FIAT CC r., czerwony, super stan, zarejestrowany, Tel / (4109P09) FIAT CC 704, 1997 r., wi niowy metalik, zarejestrowany, do uzgodnienia. Tel / (4076P09) FIAT CINQUECENTO r., srebrny metalik, stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel / (5779B09) FIAT PUNTO 1.1., 98 r. Tanio! Tel / (5660B09) FIAT SEICENTO 2001 r., + gaz, MEGANE 1997 r., + gaz Tel / (4096P09) FIAT SEICENTO 1.1 benzyna, 2005r., kolor ó ty. Tel / (5718B09) FIAT SEICENTO 1.1, 1999 r. Tel / (4100P09) FIAT SEICENTO 99/2000r., poj. 900, niebieski, I w a ciciel, cena z. Tel / (5785B09) FIAT UNO 94r., 1.0, czarny, 3 drzwi. Tel / (5735B09) FIAT UNO 1998r., 1.0 benzyna, alarm, c. zamek. Tel / (943K09) FORD ESCORT, 1994 r., 1.3i, zarejestrowany, stan bdb. Tel / , (0-62) (4070P09) FORD ESCORT, 95 r., 1.8D, cena z. Tel / (4120P09) SZKO A J ZYKÓW OBCYCH 11 lat tradycji pod nadzorem Kuratorium Gwarancja skuteczno ci nauczania, mówisz na ka dych zaj ciach 130 godzin. Podr cznik gratis. Najni sza cena w mie cie - ju od 65 z /m-c I PRYWATNE CENTRUM KOREPETYCJI Potrzebna Ci pomoc w nauce? Przyjd do nas! Udzielamy korepetycji ze wszystkich przedmiotów od szko y podstawowej do ponadgimnazjalnej. Równie przygotowanie do egzaminów. Od 10 z za 60 minut Sukces w szkole, to pewna przysz o! ZAPISY OD 11 SIERPNIA DO 11 WRZE NIA 2009 r. w godz w liceum im. T. Ko ciuszki (wej cie od ulicy Moniuszki) Tel. (0-62) , kom / w ofercie 38 modeli atrakcyjne ceny gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny SPRZEDA DETALICZNA Jarocin, ul. Wrzosowa 34, os. Bogus aw, tel. (0-62) , kom / OG OSZENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Kotlin informuje, e w konkursie pod nazw,,popularyzacja muzyki poprzez organizacj festiwali, przegl dów i koncertów wybrano ofert Spo ecznego Komitetu Festiwalu Solistów i Zespo ów Akordeonowych Kotlin otrzymuj cego dotacj w wysoko ci 5.000,00 z na realizacj zadania publicznego L O rodek szkolenia kierowców AUTO - EXPERT Zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B ATRAKCYJNA CENA! PROMOCJE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 2 godziny gratis tel / US UGI RACHUNKOWE - ksi gowo, podatki - p ace, ZUS - zwroty vat za materia y budowlane MO LIWO DOJAZDU DO KLIENTA tel /

17 Gazeta Jaroci ska O G OSZENIA 17 FORD ESCORT 1993 r, V, 3-drzwi, szyberdach, c.zamek, hak, benzyna, stan db., niebieski metalik, cena Tel / po (4041P09) FORD ESCORT 1.8 TD, rok prod. 1996, Ghia. Tel / (1746J09) FORD ESCORT 95r., gaz, c.z., ABS, 2 x airbag, wspomaganie, z - do uzgodnienia. Tel / (5780B09) FORD ESCORT, 1.4, 93 r., cena z do uzgodnienia. Tel / (4028P09) FORD ESCORT, 94 r., 1.6, 16V, czerwony. Cena do uzgodnienia. Tel / (1349R09) FORD FIESTA r., stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel / (1776J09) FORD FIESTA 1.4, r. 1997, wspomaganie, zarejestrowane, 5 drzwi. Tel / (1785J09) FORD FIESTA 1991 rok, 1.1 benzyna, cena 1600 z. Tel / (1778J09) FORD FIESTA 1.1, 96r., czerwony, 5 drzwi, 2 x airbag, stan bdb. Tel / (5767B09) FORD FIESTA 1.3, 2000 r., przebieg 85 tys. km, alumfelgi, klima, 4/5, ABS, 4xair, c.z., pilot, alarm, komplet opon zimowych, gara owany. Tel / (5677B09) FORD FIESTA 91 r., 1.1, cena z. Tel / (5817B09) FORD FOCUS kombi 2002 r. TDDi poj 1,8 salonowy. Tel / (2348G09) FORD MONDEO 94 r., do remontu. Tel / (5656B09) FORD MONDEO 96 r., 1.8, 5 drzwi, szyberdach, el. szyby, c.zamek, ABS, ogrzew. siedzenia, gaz, granatowy metalik, stan db, z. Tel / (1747J09) FORD MONDEO hatchback, 96 r., nowy model, 1.8 B, z ; RENAULT LAGUNA 94 r., 2.2 D, z ; CYKLOP ADOWACZ. Tel / (5758B09) FORD MONDEO COMBI 1.8 TDi, 97 r., srebrny, bogata wersja. Tel / (1762J09) FORD SCORPIO, 91 r., stan bdb, zarejestrowany, cena do uzgodnienia. Tel. (0-62) (4032P09) HYUNDAI ACCENT 97r., 1.3, el. szyby, radio, p.p., welurowa tapicerka, stan bdb, z - do negocjacji. Tel / (5750B09) LUBLIN 2 99 r., + silnik, stan bdb. Tel / (5666B09) MAZDA 323 hatchback, 93r., 1.3, 16V, szyberdach, adny wygl d, cena do uzgodnienia. Tel / (5776B09) MERCEDES /1990 r., stan bdb., cena Tel / (4045P09) MERCEDES SPRINTER 311 CDI, 2000 r., wersja angielska, prze o ony, gotowy do rejestracji. Tel / (4065P09) OPEL ASTRA 3, 2005 r., 1.7CDTI, 101KM, cena VW PASSAT, 2001 r., 1.9TDI, 131KM, cena Tel / (4121P09) OPEL ASTRA 1993 r., 1.4i, czerwony, 3-drzwi, zarejestrowany, Tel / (4106P09) OPEL ASTRA 1.6 benzyna, 93 r., grafitowy metalik, wspomaganie,1.800 z szyberdach. Tel / (5691B09) OPEL ASTRA I 92 r., 1.8, benzynagaz, z - do uzgodnienia. Tel / (5719B09) OPEL ASTRA SEDAN 1.6, 93/94 r., zarejestrowany, stan bdb. Tel / (5732B09) OPEL CORSA B 1.2, 1994 r., granatowy metalik, zarej., I w a ciciel, szyberdach, radio, 3-drzwi, zadbany, bezwypadkowy, do uzgodnienia. Tel / (4098P09) OPEL CORSA B 1.4, + gaz, 1996 r., liwka met., zarej., wspomaganie, airbag, el.szyby, c.zamek, 3-drzwi, zadbany, Tel / (4099P09) OPEL CORSA 1.2, 1992 r., sprowadzony, zarejestrowany, z. Tel / (4089P09) OPEL CORSA 1994 r. Tel / (4024P09) OPEL CORSA 1.2, 95 r., 2xairbag, 3 drzwi, cena z. Tel / (5697B09) OPEL Kadet stan db gaz, FORD Fiesta diesel stan db Tel.0/ , 0/ (925K09) OPEL OMEGA 2,0 16V - 96 r., przebieg 213 tys. km, kolor bordo metalik, wersja sportowa, cena do uzgodnienia. Tel / (5798B09) OPEL VECTRA B 1.7 TD, 1997r., fioletmet., el. szyby, lusterka, wsp, klim., 2x airbag, ABS, radio CD. Cena: z. Tel / (4057P09) OPEL VECTRA V, 1996 r., klimatyzacja, bogate wyposa enie, grafit metalik, do uzgodnienia. Tel / (4077P09) OPEL VECTRA 92r., gaz, z. Tel / (5773B09) OPEL ZAFIRA 7-osobowy, 1.8 B r., mo liwa zamiana na ta szy. Tel / (5694B09) PEUGEOT , 97r., stan dobry, technicznie sprawny, 3000 z, Szczonów 6. Tel. (0-62) (5792B09) PEUGEOT 306 XN 1997 r. Tel / (2380G09) PEUGEOT 306, 1993 r., 1.4i, 5-drzwi, szary metalik, zarejestrowany, Tel / (4110P09) PEUGEOT HDI, 2001r., niebieski metalik, bogate wyposa enie. Tel / (5713B09) PEUGEOT BOXER 2003 r. 2 TDHI, wysoki, krótki, przebieg 249 tys. km., Faktura VAT. Tel / (2386G09) POLONEZ TRUCK 1.9 D, 2000r. Tel / (1740J09) RENAULT 19 93r., c.z., elektryczne szyby, wspomaganie, radio, stan idealny, cena z. Tel / (5717B09) RENAULT CLIO 1993 r., 1.2i, 5-drzwi, czerwony, wyposa ony, Tel / (4104P09) RENAULT CLIO 1.2 benzyna, 96r., czarny, zadbany, I w a ciciel w Polsce. Tel / (5783B09) RENAULT CLIO 1.2, 93r., wspomaganie, c.z., alarm; RENAULT CLIO 1.2, 91r.; OPEL ASTRA 92r. Tel / (5787B09) RENAULT CLIO II 98r., 1.2, 5 drzwi, karta pojazdu, cena z. Tel / (5784B09) RENAULT LAGUNA 98 r., I w a ciciel, zakupiona w salonie, granatowa per a, ABS, wspomaganie, stan bdb. Tel / , (0-62) (5687B09) RENAULT LAGUNA kombi, 1.8, 98r., zarejestrowany, z. Tel / (5778B09) RENAULT MEGANE 1.4, 1997 r., granatowy met., zarejestrowany, wspomaganie, airbag, alarm + pilot, 4-drzwi, zadbany, do uzgodnienia. Tel / (4097P09) RENAULT MEGANE V, 99 r., c.z., 4xairbag, wspomaganie, ABS, radio CD, immobilizer. Tel / (5815B09) RENAULT MEGANE 2001 r., 1.9 DCI, bogata wersja, zarejestrowany. Tel / (5809B09) RENAULT MEGANE coupe, 1.6 kat, 96r. Tel / (5807B09) RENAULT MEGANE classic 97r., 1600 poj., beznyna + gaz sekwencyjny, el. szyby, p.p., blokada simlock, autopilot, immobiliser, radio, alum. felgi, auto kupione w salonie w Polsce, stan bdb, cena z. Tel / (5496B09) RENAULT MEGANE, 96 r., 1.6, bordowy metalik, c.zamek, 2xairback, immobiliser, el.szyby i lusterka. Tel / (4115P09) RENAULT R 21 Kombi 1990r., 2.2, 5-drzwiowy, w gazie. Cena do uzgodnienia. Tel. (0-62) (928K09) RENAULT SCENIC 1998 r., 1.6, sprowadzony. Tel / , 0-602/ (4101P09) RENAULT SCENIC 2001/2002 zielony, 1.9 DCI, klima, bogate wyposa enie, 143 tys. km. Tel / (2388G09) ROVER 400, 97 r. zarejestrowany, klimatyzacja, 103KM,, inst. gaz, el. szyb., wspomagania, 2xairback, abs, fabr. autoalarm, tel. 0/ (4105P09) ROVER 214, 1.4 si, 103 KM, 97 r., zielony, 3-drzwiowy, 2xairbag, elektryka, zarejestrowany, cena z. Tel / (5663B09) SEAT IBIZA 94r., 1.9 diesel, 5 drzwi, stan techniczny bdb, cena z. Tel / (5768B09) SEAT IBIZA, 2000 r., bia y, wspomaganie, c.zamek, poduszka dla kierowcy, pojemno 1000 l., zarejestrowany. Tel / (4114P09) SEAT TOLEDO 1994 r., gaz, c.zamek, ABS, wspomaganie, stan db. Tel / (4052P09) SEAT TOLEDO 1994 r., gaz, zarejestrowany, stan dobry, Tel / (4108P09) SEAT TOLEDO 95r., 1.9 diesel, stan db, wspomaganie, radio; RENAULT MASTER 98r., 2.5 diesel, krótki, niski, wspomaganie, ABS, pod. powietrzna., hak, radio CD. Tel / (5667B09) Sprzedam lub zamieni FIAT SEICENTO, 99 r., 1.1, cena z. Tel / (4116P09) SUZUKI BANDIT 600s rok prod. 97r., stan bardzo dobry, motocykl zadbany. Tel / (5724B09) VOLVO V TD, cztery poduszki, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, 97r. Tel / (5702B09) VW GOLF III 1.8, 1996 r., zielony metalik, 5-drzwi, bogate wyposa enie, do uzgodnienia. Tel / (4075P09) VW Golf III 96 r, SDI, wspomaganie kierownicy, przebieg: 129tys, centralny zamek, 2xairback, komplet kó zimowych, cena do uzgodnienia. Tel. 0/ (4107P09) VW GOLF gaz, 1996 r., cena Tel / (4113P09) VW GOLF III 1996 r., 1.8 benzyna + gaz. Tel / (2378G09) VW GOLF IV, 99 r., 1.9 TDI, 5-drzwiowy, granatowy, bogate wyposa enie, z. Tel / (5699B09) VW PASSAT 1.8 benzyna, 94 r., czerwony. Tel / (5676B09) VW PASSAT 1999 r., poj. 1.9 TDI, oryginalna nawigacja, kombi. Tel / (2344G09) VW PASSAT, 1.9 TDI, 2002 r., pe ne wyposa enie+opony zimowe, srebrny metalik. Tel / (4051P09) VW Polo V 2000r. Czerwony, 5-drzwi. AGREGAT uprawowy 3,2m. Tel / (923K09) VW POLO 1.0, 1997 r., grafit metalik, 3-drzwi, 2xairbag, do uzgodnienia. Tel / (4078P09) VW POLO 2000 r., ciemny grafit, 1.4 MPI, 5 drzwi, cena do uzgodnienia.. Tel / (5715B09) VW POLO Classic 1.4, benzyna, 97 r., 165 tys. km, I w a ciciel,c.z., immobilajzer, p.p. Tel / (5668B09) VW T4 BUS, 1992 r., 1.9 D, stan db., cena 5.600, zarejestrowany. Tel / (4073P09) motoryzacyjne Burmistrz Jarocina kupiê AUTA DO KASACJI - kupi ka de. Odsprzeda cz ci samochodowych. Tel / (793J07) KUPI AUTA ROZBITE oraz przeznaczone na kasacj. Tel / (5789B09) informuje, e w dniu 21 sierpnia 2009 r. wywieszone zosta y na okres 21 dni na tablicy og osze w budynku Urz du Miejskiego oraz w siedzibie JTBS przy ul. Ko ciuszki 18 WYKAZY NIERUCHOMO CI lokalowych przeznaczonych do sprzeda y bezprzetargowej na rzecz najemców, po o- onych we wsi Wilczyniec 1 oraz w Jarocinie przy ul. D browskiego 11 - Moniuszki 36 KUPUJEMY AUTA DO Z OMOWANIA. Gotówka i dokumenty od r ki. Tel / (1386J09) SKUP AUT DO KASACJI lub innych, odbiór w asnym transportem. Tel / (5781B09) SKUP AUT ZA GOTÓWK, dojazd do klienta. Tel / (5782B09) Z omowanie aut, odbiór w asnym transportem. Tel / (2131G09) Jedyna w Jarocinie KASACJA POJAZDÓW. Odbiór w asnym transportem. P atne gotówk. Jarocin, ul. Ceglana 1. Tel.(0-62) (1692J09) Kupi ka dego Fiata Seicento, Punto, Astra, Corsa, Vectra B, Golfy, Polo, Ford, Renault i inne. Tak e do remontu. Tel / (3756P09) Kupi MOTORYNK w bdb stanie. Tel / (5794B09) Kupi stare motocykle do remontu o raz motorowery SIMSON, stan oboj tny. Tel / (4030P09) Sprzedam SILNIK Andoria 1CA90/R1, SKRZYNI BIEGÓW do GAZ 51, KO A TE- RENOWE do Robura, stan bdb, cz ci idealne do budowy traktorka ogrodniczego. Cena do uzgodnienia. Tel / (5698B09) motoryzacyjne ró ne OPONY I FELGI U YWANE. Tanio. Jarocin, ul. Jesienna 11. (5706B09) Sprzedam CZ CI U YWANE FIAT CINQU- ECENTO 700. Tel / (5790B09) nieruchomoœci SPRZEDAM DOM blisko Jarocina przy lesie, na dzia ce 82 a, cena 450 tys. z. Tel / (5688B08) Sprzedam magazyn, warszat, hal 664 m 2, na dzia ce 2272 m 2 (z kanalizacj, ogrzewaniem, instalacj p-po. wentylacj, zapleczem socjalnym i parkingiem), przy trasie krajowej Pozna -Katowice. Oddany do u ytku w 2006 r. Tel / , (4830P08) Sprzedam DZIA K BUDOWLAN, pow. 0,5 ha w Zdunach, wszystkie media, dobra lokalizacja. Tel (818K09) SPRZEDAM DZIA KI BUDOWLANE ka da po 2500m 2 z mo liwo ci podzia u na mniejsze w Jarocinie, ul. Siedlemi ska róg Wi niowej. Tel. (0-62) (5333B09) BIURO NIERUCHOMO CI - JAROCIN, UL. MONIUSZKI 14 ZAPRASZA. Tel / , (5483B09) SPRZEDAM DZIA KI BUDOWLANE 700 m 2 w Górze przy ul. Nowowiejskiej. Tel / (5505B09) Sprzedam dom pi trowy w Choczu. Tel / (3964P09) Sprzedam ADNE MIESZKANIE (76 m 2, 3 pokoje, kuchnia w zabudowie, azienka) w atrakcyjnej lokalizacji (ul. T. Ko ciuszki). Tel / (1729J09) Sprzedam mieszkanie w Taczanowie II, w bloku 76 m 2. Tel / (3976P09) Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza na KURS PRAWO JAZDY KAT. B Informacja i zapisy Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 2/15 tel / PRZEWÓZ OSÓB BUSEM DO NIEMIEC I HOLANDII HANOVER, DORTMUND, DUISBURG KOLONIA, STRAELEN, GELDERN, VENLO, EINDHOVEN, ROTERDAM, AMSTERDAM wyjazdy: niedziela, czwartek powroty: poniedzia ek, pi tek DOWÓZ NA MIEJSCE tel / , 0-602/ ,

18 18 O G OSZENIA Gazeta Jaroci ska SPRZEDAM ATRAKCYJN NIERUCHO- MO w centrum Jarocina ok.1100m 2 - dom, warsztat, pomieszczenie gospodarcze. Tel / (1734J09) Sprzedam dzia k budowlan 820m 2 w Kotlinie, uzbrojona, cena z (do uzgodnienia). Tel / (4009P09) Sprzedam 3 DZIA KI BUDOWLANE o powierzchni: 1.231, 1.080, 860 m 2 przy drodze asfaltowej nie przelotowej. 4 kilometry od centrum Krotoszyna. Tel / (921K09) Sprzedam DOM z ogrodem Prusy k/jarocina. Tel / , 0-698/ (5655B09) Sprzedam ZIEMI 3 ha w Lubini Ma ej. Tel / (5661B09) Sprzedam DZIA K rekreacyjn m 2 w Zalesiu przy drodze. Tel. (0-62) (5670B09) Sprzedam mieszkanie w Giza kach po remoncie, umeblowane z dzia k 3,45 ara od zaraz. Tel / (4042P09) Sprzedam MIESZKANIE w asno ciowe w Jaraczewie 55,5 m 2 + gara. Tel / (5675B09) SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY w centrum Jarocinie. Tel / po godz (5708B09) Sprzedam DZIA KI BUDOWLANE w Radlinie ko o Jarocina w atrakcyjnej cenie. Tel / (5709B09) Sprzedam dom w Jaraczewie 170 m 2, powierzchnia dzia ki 1200 m 2. Tel / (2366G09) KUPI MIESZKANIE W BLOKU ul. Bema 31 lub 31a z gara em. Tel / (1774J09) Sprzedam DZIA K BUDOWLAN w Jarocinie, Leszczyce, m 2. Tel / (5756B09) SPRZEDAM MIESZKANIE w Dobrzycy 73 m 2. Tel / (5770B09) SPRZEDAM DOM NA WSI. Tel / (5800B09) SPRZEDAM MIESZKANIE na os. Ko ciuszki. Tel / (5818B09) Sprzedam DOM w Jarocinie blisko centrum. Tel / (1783J09) nieruchomoœci oddam w najem LOKALE HANDLOWE, US UGOWE, BIU- ROWE Jarocin, ul. Wolno ci, od 30 m 2 do 250 m 2 od listopada. Tel / (1554J09) Do wynaj cia LOKAL US UGOWO-BIURO- WY, 60 m 2, I pi tro, osobne WC, wysoki standard, Jarocin, Rynek. Tel / (5181B09) Wynajm w Jarocinie 1/2 domu jednorodzinnego, umeblowane, 90 m 2. Tel / (5202B09) WYNAJM LOKAL o powierzchni 2 x 35 m 2 w centrum Jarocina, Al. Niepodleg o ci, I pi tro, atrakcyjna lokalizacja, idealny na biuro, gabinet itp. Lokal po remoncie, wszystkie media, azienka, nowe okna, panele. Tel / (5494B09) Wynajm DZIA K BUDOWLAN przy trasie Pozna - Katowice, zjazd z drogi nr 11, w miejscowo ci Nowe Miasto n/w, powierzchnia m 2, mo liwo prowadzenie dzia alno ci gosp. - komis sam. - pozwolenie na prowadzenie stacji LPG, itp. Tel / (5495B09) Do wynaj cia MIEJSCA NA GARA o powierzchni 480 m 2 na ulicy Zagrodowej w Jarocinie. Telefon kontaktowy 0-519/ (1716J09) AGENCJA OBS UGI NIERUCHOMO CI ul. Wolno ci 4/6, tel. (0-62) Doradztwo w zakresie: nieruchomo ci, opinie, ekspertyzy, opracowania - konsultacje Polecamy us ugi w zakresie: po rednictwa, wyceny, doradztwa, prowadzenie transakcji W ofercie do sprzeda y: domy: Jarocin, Jaraczewo, Golina, Wilkowyja, Witaszyce, Chrzan, Raszewy, Ko min Wlkp., Zakrzew, Cielcza, Pogorzelica, mieszkania sprzeda : Jarocin, Witaszyce dzia ki: Mieszków, erków, Ko min Wlkp. inne: - obiekt handlowo-us ugowo-magazynowy - Pleszew m 2 - obiekt przemys owo-handlowy - Jarocin centrum m 2 - teren przemys owy - 1,5 ha, m 2, 1,4 ha - Jarocin, 2 ha - Kalisz - grunty rolne - ok. Kotlina - teren siedliskowy - 4 ha w ok. erkowa - teren pod obiekty handlowe - 1,5 ha Pleszew POMIESZCZENIA HANDLOWE na I pi trze i BIUROWE na II pi trze przy ul. ródmiejskiej 14 w Jarocinie. Tel / (5665B09) WYNAJM MIESZKANIE w Jarocinie 1-pokojowe w bloku po remoncie, umeblowane. Tel / (1753J09) Przyjm na 2 POKOJE lub 1 - kuchnia, azienka wspólna. Tel / po (1757J09) Do wynaj cia LOKALE HANDLOWO-US U- GOWO-BIUROWE, I pi tro w centrum Jarocina od m 2. Tel / (5682B09) Wynajm MIESZKANIE w nowo wybudowanym budynku w centrum Jarocina o powierzchni 100 lub 200 m 2. Tel / (5683B09) GABINETY LEKARSKIE DO WYNAJ CIA. Centrum Pleszewa. Tel. 0/ (4055P09) Wydzier awi w Jarocinie, ul. Powsta ców Wlkp m 2 HALI o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym. Teren przed hal utwardzony. Tel / , (0-62) (5700B09) POKÓJ Z KUCHNI I AZIENK, CO, ciep a woda, dla dwóch osób w centrum miasta wynajm. Tel / (5704B09) Oddam w dzier aw PAWILON HANDLO- WY wolnostoj cy 90m 2 przy ul. Wroc awskiej w Jarocinie. Tel / (5751B09) Wynajm LOKALE U YTKOWE o powierzchni 44 m 2 i 96 m 2 Jarocin, ul.wroc awska oraz kompletnie wyposa ony SKLEP MASARSKI. Tel / (1781J09) Wynajm BUDYNEK z pomieszczeniami na biura, hurtownie, produkcj. Wydzier awi PLAC NA NAUK JAZDY w Jarocinie. Tel / (1784J09) nieruchomoœci poszukujê do wynajêcia Poszukuj lokalu handlowego w cis ym centrum Gostynia, Rawicza, Krotoszyna, Jarocina, Pleszewa. Tel / (2017G09) M ode ma e stwo poszukuje pilnie do wynaj cia MIESZKANIE 2 - POKOJOWE z kuchni i azienk w Jarocinie. Tel / (5723B09) rolnicze Sprzedam CIEL TA BYCZKI i JA ÓWECZKI oraz JA ÓWKI do zacielenia i wysoko cielne. Tel / (84K09) OLEJE LUZEM Superol CC z /l; Hipol - 5,70 z /l; Hydrol - 4,90 z /l; lux - 4,90 z /l. Agro-Mix: Jarocin, ul. Pozna ska 1 tel / , Nosków, ul. Ko mi ska 27 tel / , Witaszyce, Al. Wolno ci 7 tel / (698J09) 1.SKUP MACIOR (3.40z /kg) I KNURÓW (2.50 z /kg) odbiór pojedy czych sztuk, p atne gotówk lub przelewem. Tel / , 0-669/ (3520B09) 1.SKUP BYD A RZE NEGO - krowy do 4 z, byki M do 6 z, HO do 5.50 z i ja ówki do 4.60 z, odbiór sztuk z konieczno ci. Tel / , 0-669/ (3521B09) SKUP ZWIERZ T RZE NYCH krowy (do 3,80), byki (HF do 5,40, MM do 5,70), p atno gotówk lub przelew 1 dzie, ja ówki hodowlane od 7 miesi cy cielno ci i u ytkowe od 7 miesi cy cielno ci. Tel / , (0-65) (1562G09) RZE NIA KUPUJE MACIORY cena 3,70 + vat. Odbiór nawet 1sztuki, gotówka lub przelew 1 dzie. Tel / (4718B09) Ciel ta w ci g ej sprzeda y. Tel / (2104G09) Beczkowóz - us ugi. Tel / (2116G09) Skup krów, byków, ja ówek. Skup na ubój z konieczno ci. Gotówka lub przelew. Tel / (2129G09) Skup wi, macior, knurów oraz byd a rze nego, p atne gotówk. Tel / (2150G09) Sprzedam GORCZYCE. Tel / (5284B09) Skup BYD A powypadkowego oraz MA- CIOR i KNURÓW. Odbiór ca dob w asnym transportem. Tel / (858K09) Sprzedam j czmie, pszenic, owies, pszen- yto. Tel / (1313R09) Wapno nawozowe: w glanowe i tlenkowo - magnezowe w granulacie 2-3 mm 50% CaO, 25% MgO luz, worki i big bag. Rozsiewanie - rozsiewacz do nawozów NPK. Tel. (0-61) lub 0-698/ Materia y Budowlane WESO EK Sp.z o.o. ul. Sk adowa 14, Chocicza. (5451B09) Kwalifikaty, pszen yto krótkos ome Borwo wysokie plonowanie, pszenica Markiza wysokie plonowanie, wystawiamy faktury. Tel / , 0-606/ (3930P09) Sprzedam CI GNIK rolniczy C 330 i S O- M. Tel / Strzy ewko. (5499B09) Sprzedam ci gnik W ADIMIREC T25A, pierwszy w a ciciel, gara owany. Tel / (3936P09) Sprzedam gorczyce. Tel. (0-62) (3937P09) BIELENIE OBÓR I MAGAZYNÓW. Szybko i tanio. Tel. 0/ (3980P09) Sprzedam AGREGAT CIERNISKOWY, PRA- S pasow John Deere 550 rozmiar beli cm. Tel. (0-62) , 0-781/ (5618B09) Sprzedam p ug, 2,3-skiby, obrotowy, siewnik, migomat, pi cienn. Tel / (4012P09) Sprzedam adowacz UNHZ 500, rozrzutnik 1-osiowy, siewnik Poznaniak, adowacz Nujn. Tel / (4018P09) Sprzedam JA ÓWK wysoko cieln. Kupi BYCZKI. Tel / (5652B09) Sprzedam KO O A CUCHOWE do szybkiego usuwania zielonki w rozrzutniku dwuosiowym. Tel. (062) po (920K09) Sprzedam C-360, p ug, przegrabiark, Kos, siewnik, rutownik. Tel / (4025P09) Sprzedam kombajn Bolko do ziemniaków, 90 r. Tel / (1343R09) Sprzedam przyczep samozbieraj c, typ: jugos owianka. Tel / (1345R09) Sprzedam PROSI TA. Tel / (5658B09) Sprzedam sadzonki truskawki deserowej- Honeoye. Tel / (4033P09) Sprzedam ja ówk, wycielenie , Ogierka, pe ne pochodzenie, kary. Tel. (0-62) , 0-660/ (4034P09) Sprzedam ja owk na wycieleniu. Tel / (4035P09) UWAGA ROLNICY! SUPERPROMOCJA! NAWÓZ WAPNIOWO-W GLANOWY-45 % CaO 89 z /tona, Dostawa 25 ton-luz; NAWÓZ WAPNIOWO-W GLONOWY-55 % CaO 93 z / tona, Dostawa 25 ton-luz; NAWÓZ MIELONY WAPNIOWO-MAGNEZOWY 45 CaO+MgO-180 z /tona/op 25 i 500 kg, NAWOZY AZOTOWE i NPK. ROLMEX Cielcza, ul. Sienkiewicza 53 A. Tel. (0-62) ,(0-62) (5662B09) Sprzedam DOJARK do mleka Alfa Lawal - konwiowa i CH ODNI DO MLEKA 200 l Alfa Lawal na wózku, cena do uzgodnienia. Tel / po (1750J09) Kupi BECZK DO WODY 2000 litrów. Sprzedam zbelowan S OM PSZE YTNI. Tel / (1752J09) Sprzedam ogierka rocznego, szlachetne pochodzenie. Tel / (4040P09) Sprzedam ZIEMNIAKI jadalne odmiana bryza, Siedlemin, tel. (0-62) (5669B09) Sprzedam przyczep 4 tonow, wywrotk na niskich ko ach. Tel / (4044P09) Sprzedam LOSZKI zaproszone. Tel. (0-62) (5674B09) Sprzedam S OM Z POLA - pszen yto 7.5 ha Witaszyczki. Tel / (1755J09) Kupi ma e BYCZKI HF do 700 z, mi sne do 900 z. tel / (1756J09) Sprzedam PROSI TA, 15 sztuk. Tel. (0-62) (5684B09) Ci gnik ZETOR x4 92 r., I w a ciel w kraju, mth, cena do uzgodnienia. Tel / (5685B09) Sprzedam JA ÓWK wysoko cieln. Tel. (0-62) (5686B09) Sprzedam przyczep rolnicz D-46, si ownik wywrotu D47, ci gnik C-360, 1981r., kombajn BIZON ZO58 Rekord z rozdrabniaczem, 88 r., 2 opony tylne do C-360, agregat uprawowy 220 cm, prasa Z-224, 88r. Tel od godz do 15.00, 0-608/ , (0-62) (4049P09) Sprzedam P UGI: obrotowy - stan bdb. KOMBAJN zbo owy Bizon. Tel / (929K09) Kupi KOMBAJN BURACZANY Neptun. Tel / (5688B09) Sprzedam CIEL TA JA ÓWECZKI. Tel. (0-62) (5689B09) Sprzedam JA ÓWK, wycielenie 27 wrzesie. Tel.(0-62) , 0-601/ (5690B09) Sprzedam 3 ja ówki (wycielenie w pa dzierniku) i pras Class Roland 46 te / (1359R09) KUPI PSZENIC, J CZMIE, PSZEN Y- TO. Tel / (5696B09) Firma AGROBIS Tokarów 8 tel. (0-61) poleca MATERIA SIEWNY ZBÓ OZIMYCH, NAWOZY, PASZE itp. (1759J09) Kupi SIANO LUB SIANOKISZONK w balotach oraz PSZENIC, PSZEN YTO gorszej jako ci, gotówka, w asny transport. Tel / (5705B09) Sprzedam C330. Tel / (2352G09) Sprzedam JA ÓWK cieln. Tel. (0-62) (933K09) Sprzedam LI CIE BURACZANE 2.5 ha. Cena do uzgodnienia. Tel / (934K09) Sprzedam 2 nowe ADOWACZE czo owe do C-330 i MF. Tanio. Tel. (062) (938K09) Kupi maciory 3,70 z, knury 2,60 z. Tel / (2354G09) Sprzedam PROSI TA gmina Zduny. Tel / (940K09) Sprzedam ja ówk wysoko cieln, termin wycielenia 16 wrzesie. Tel / (4069P09) Sprzedam yto 2 tony oraz mieszank 2 tony. Tel / (4074P09) Sprzedam KOMBAJN do buraków Z413. Tel / (5725B09) Sprzedam kwot mleczn. Tel / (4081P09) Sprzedam PROSI TA. Tel / (5728B09) Sprzedam RUTOWNIKI ss co-t ocz ce z mieszalnikiem; AGREGATY cierniskowe i uprawowe; WYCINARKI do kiszonki; SORTOWNIK do ziemniaków z sto em przebierczym, ROZSIEWA- CZE NAWOZU AMAZONE. Tel / , (0-62) (5736B09) Sprzedam ADOWACZ UNHZ 500 y ka + wid y, stan db, cena z. Tel / (5737B09) Sprzedam kombajn Neptun, agregat bronowy, 2,8 m, lej do nawozu. Tel / (2368G09) Sprzeda ywych brojlerów do uboju, Bruczków 54. Tel / (2370G09) SKUP TUCZNIKÓW I BYD A RZE NEGO, p atne tylko gotówk. Tel / (5739B09) Sprzedam kombajn Bizon Rekord, przyczepa do balotów, d ugo 8 m. silnik SW400. Tel / (2373G09) Sprzedam czyst gorczyc, cena 3,50z /kg, Piekarzew. Tel / (4087P09) Skup ywca byki HF do 5,50, M do 6,00, ja ówki do 4,80, krowy do 3,80. Tel / , 0-607/ (2383G09) Kupi ja ówki hodowlane cielno 2-7 miesi cy, u ytkowe cielno 6-7 miesi cy. Tel. (0-62) , 0-602/ (4088P09) Sprzedam ja ówk, termin wycielenia: 20 wrzesie 2009 r. Tel. (0-65) (2384G09) Sprzedam P UG PODORYWKOWY GRU- DZI DZKI 9-skibowy, stan idealny. Tel. (0-61) (1766J09) Sprzedam ZBO E PSZEN YTO, BRONY 3, KOZY, BRYCZK rze niczk. Tel / (5747B09) Sprzedam NAWOZY FOSFORAN AMO- NU 1640 z /t, SÓL POTASOWA 1900 z /t, SALETRZAK 785 z /t, MOCZNIK 1035 z /t, SALETRA AMONOWA od 820 z /t, OTR BY PSZENNE 280 z /t, OTR BA YTNIA 240 z /t. Tel / Kaczmarek Krzysztof, Rusko, ul. Folwarczna (1769J09) SKUP JAB EK PRZEMYS OWYCH wtorek, czwartek godz sobota godz Spó dzielnia Ogrodnicza EUROWIT Jarocin, ul. W glowa 3 tel. (0-62) , 0-601/ PODZI KOWANIE Je dziecki Uczniowski Klub Sportowy BRYLLANDIA serdecznie dzi kuje za pomoc w organizacji II Towarzyskich zawodów w skokach przez przeszkody BRYLLANDIA 2009, które odby y si 15 sierpnia NASI SPONSORZY: Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, PWiK Jarocin Pan Prezes Jerzy Wolski, JFPK Jarocin Pan Prezes Robert Cie lak, Firma DACH Grzegorz, Mariusz Waszkowiak, Firma KANBUD Andrzej Sili ski, Firma budowlana BRYLL-BUD, Agencja Ochrony TIGER Norbert, Dominik Zimny, Firma FUR-BUD Czes aw, Joanna Furmaniak, Firma Rymarska DAW-MAG Pleszew, Firma Fur-Bud Partner Artur Furmaniak, Firma Bud-Trans Joanna Szymanderska Jarocin, Firma QI SOLUTION Pozna, Firma Rymarska JAN-POL Jan Komorski, Firma MAR-BIT Marek Kasperski Pleszew, Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski, Firma SORBUS S awomir Patoka, Firma Handlowa JAPOSO BHP Leszek Stawicki, Hurtownia Spo ywcza Florian Hyla Jarocin, GW BOBUS AWSKI producent bryczek i boksów dla koni SERDECZNIE DZI KUJEMY KURS PRAWA JAZDY kat. B - atrakcyjna cena - raty - dojazd do kursanta - egzamin Kalisz lub Pozna - krótkie terminy szkole Informacja i zapisy: tel / / L OSK RAJD Z. SURDUKOWSKI 2 godziny jazdy GRATIS

19 Gazeta Jaroci ska O G OSZENIA 19 NIEMCY - rejestracja i prowadzenie rm - pomoc urz dowo-prawna - zwrot podatku zasi ki rodzinne na dzieci - zwrot podatku VAT dla rm GERMAN-CONTACT Pozna, ul. Fredry 7/52 tel./fax (0-61) / Konin, Al. 1 Maja 13 tel./fax (0-63) (0-63) Zsyp do gruzu 10 mb - wynajem 0-664/ Sprzedam siano w du ych balotach, bez deszczu, zielone. Tel. (062) dzwoni wieczorem. (4094P09) Sprzedam CIELAKA JA ÓWK rasy mi snej. Tel / Golina (1772J09) Sprzedam: PRZYCZEPA WYWROTKA, WIE A Widlaka, OBCI NIKI do ci gnika. C. do uzgodnienia. Tel / , 0-783/ (942K09) Sprzedam ZBIORNIKI do sch adzania mleka: 330 l, l Tank, mo liwa wymiana. Tel / (944K09) Sprzedam KROW i JA ÓWK.Tel / po (5761B09) Sprzedam SIANO W KOSTKACH. Tel / (5764B09) Sprzedam GORCZYC. Tel / (5766B09) Sprzedam PROSI TA. Tel / (5769B09) US UGI WETERYNARYJNE i INSEMINACJA BYD A. Lek. wet. Mateusz Idczak, Cz szczew 9, Tel / (5771B09) Sprzedam przyczep, nisk wywrotk D-45 i D-47, stan idealny. Tel / (4112P09) Sprzedam P UGI OBROTOWE; ZGRA- BIARKI do siana, OPRYSKIWACZ 600 litrów; ROZSIEWACZE do nawozu Amazone. Tel / , (0-62) (5793B09) Sprzedam ciel ta byczki. tel / (1373R09) Sprzedam SIEWNIK ZBO OWY Poznaniak, KOMBAJN zbo owy Bizon Z 56. Tel / (5801B09) Sprzedam BYCZKI odchowane i KAMIE polny. Tel.0-667/ (947K09) Sprzedam KROW 7 miesi cy, cielna, niezapro ona, powiat Jarocin. Tel / (5804B09) Sprzedam MI SNE CIELAKI, BYCZKI. Mo liwo dowozu. Tel / (4117P09) JA ÓWK wysoko cieln sprzedam. Tel. (0-61) (5810B09) KOMBAJN Anna Z644, 90 r., stan bdb, PARNIK elektryczny. Tel. (0-62) po (5811B09) Sprzedam P UG 5-skibowy, OPONY 16,9/ szt., 16,9/ szt. z tarczami. Tel / (5814B09) Sprzedam PROSI TA. Tel / (949K09) Sprzedam kopaczk lewaterow, przyczepk jednoosiow, wywrot, wialnia, siewnik poznaniak. Tel / (4119P09) us³ugi VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne studio cyfrowej produkcji video (kamera cyfrowa); korzystne ceny. Oferta multimedialna. Tel , tel. kom / (7B07) NAPRAWA sprz tu gospodarstwa domowego. Jarocin, ul. Wroc awska 76, tel / od do 16.00, tel. dom. (0-62) po godz (8B07) REKLAMY, kasetony pod wietlane, napisy na odzie y, identyfikatory, laminowanie; tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, ppo. i ewakuacyjne (atest) - komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel. (0-62) (9B07) BUSY 9-osobowe + LAWETA. TANIO, SZYBKO, BEZPIECZNIE!! Kontakt (0-62) , kom / (11B07) BUSY - przewóz osób lub towarów. Tel. (0-62) , kom / (12B07) VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera cyfrowa), prezentacje multimedialne na CD i DVD. FOTOGRAFOWANIE (grupy, plenery, reporta e). PRZEGRYWANIE NA DVD filmów z prywatnych kolekcji. Tel. (0-62) , 0-601/ (14B07) NOWO OTWARTY SKLEP MEBLOWY Kotlin, ul. Dworcowa 2A. Polecamy: kuchnie na wymiar, sypialnie, szafy ubraniowe. Tel / ZAPRASZAMY!! (16B07) VIDEOFILMOWANIE R&B STUDIO (kamera cyfrowa), prezentacja multimedialna, fotografia (grupy, plenery, reporta e), przegrywanie na DVD. Tel / , (0-62) , (105J07) US UGOWE SUSZENIE DREWNA. Wytwórnia Mozaiki Osiewicz Sp.J. w Goli. Tel / (438J08) VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE, plener, reporta e. Przegrywanie na DVD filmów z prywatnej kolekcji. Monta anten satelitarnych, naprawa komputerów. Tel / WYPO YCZALNIA - samochód LINCOLN (bia y, 7 m). Tel / (3216P08) VIDEOFILMOWANIE RGB: fotografowanie, przegrywanie do formatu DVD, Foto album mix - Nowo, 3 p yty DVD gratis, samochód. Tel. (0-62) , 0-601/ (1441J08) US UGI TRANSPORTOWE, wir gruby, piasek, ziemia polna, ziemia torfowa, wir p ukany. WYWÓZ GRUZU, gliny. Tel / (4661B09) KARCHER - PRANIE DYWANÓW, wyk adzin, tapczanów, foteli g owic pior c. P.U. JUREX, tel / (4675B09) VIDEOFILMOWANIE, luby, wesela, uroczysto ci rodzinne, zdj cia - plenery. Tel / , 0-792/ (4798B09) SAMOCHÓD DO LUBU najnowsze BMW serii 5 E60, bogate wyposa enie, ciemny, jasna skórzana tapicerka Tel / (4892B09) KARCHER Mirella CZYSZCZENIE: tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wyk adzin; SPRZ TANIE biur i domów. FAKTURA VAT. Tel / (1613J09) US UGI WODNO-KANALIZACYJNE i C.O. Tel / po godz (1614J09) VIDEOFILMOWANIE I FOTOGRA- FOWANIE CASABLANCA. Promocyjne ceny!! Tel / , 0-502/ (5318B09) TARTAK PRZEWO NY - US UGI. Tel / (3871P09) FIRMA REMONTOWO - BUDOW- LANA przyjmie zlecenia na wszelkie prace remontowe oraz prace wyko czeniowe mieszka. Tel / (5420B09) FOTOVIDEOFILMOWANIE CIEKAWA OBRÓBKA - NISKIE CENY. Tel / (5502B09) KARCHER profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej i dywanów. Tel / (5539B09) US UGI TRANSPORTOWE DNC 3.5t, 4.25x2.20. Tel 0-607/ , 0-509/ (4021P09) INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECH- NICZNE - modernizacja, rozbudowa itd. oraz monta anten TV SAT. Tel / (5712B09) PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH I DYWANÓW. Tel / (5721B09) SEBIK - CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ i SAMOCHODOWEJ, dywanów i wyk adzin. Tel / (5729B09) SEBIK MYCIE KOSTKI BRUKOWEJ, elewacji i dachów, Usuwanie graffiti. Odnawianie, impregnacja i zmiana koloru kostki brukowej i dachówek. Tel / (5730B09) SPRZ TANIE DOMÓW, KOSZENIE TRAW- NIKÓW, porz dkowanie terenu. Tel / (5734B09) PAPY TERMOZGRZEWALNE, OCIEPLANIE DACHÓW, us ugi murarskie i ciesielskie, konserwacja papy. Tel / (5757B09) Prace porz dkowe, wywóz zanieczyszcze, sprz tanie, konserwacja ogrodów. Tel / (4102P09) KARCHER - PRANIE DYWANÓW, WYK A- DZIN, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel / (5803B09) Malowanie, szpachlowanie, p ytki, regipsy. Tanio. Tel.0-609/ (2399G09) LT MAX, us ugi transportowe, przeprowadzki, w kraju i zagranica. Tel / (4122P09) us³ugi budowlane FIRMA US UGI REMONTOWO-BUDOW- LANE WYKONA: malowanie, tapetowanie, gipsowanie, adaptacja poddaszy - docieplenie, zagudowy karton-gips, p ytki - azienki, elewacje budynków - tynki. Fachowo, solidnie. Tel. (0-62) , 0-504/ (20B07) US UGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, wszystkie pokrycia dachowe. Tel / (4282P08) BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH i innych obiektów, docieplanie, tynki, wszelkie prace remontowo-budowlane. Tel / , 0-669/ (1B09) US UGI KOPARKO- ADOWARK JCB, BRUKARSTWO. Tanio, solidnie. Podwykonawstwo, faktury VAT. Tel / (470K09) TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE, krótkie terminy. Tel / , 0-501/ (1065J09) POSADZKI BETONOWE - maszynowo wykonywane w domach, blokach, biurach itp. Tel / (1241J09) US UGI OGÓLNOBUDOWLANE. Budowa domów, tynki, posadzki, klinkier. Tel / (1242J09) US UGI OGÓLNO-BUDOWLANE. Murowanie, tynkowanie, wyko czenia, instalacje elektryczne-alarmowe, hydraulika. Tel / (1334J09) POSADZKI MASZYNOWE I TYNKI GIP- SOWE. Zapewniamy dobr jako wykonania. Tel.0-501/ (720K09) Uk adanie granitu, kostki brukowej i trylinki. Tel / (1532J09) US UGI REMONTOWO-BUDOWLANE Marcin Miko ajczak: malowanie, tapetowanie, karton-gips. Tel / (5009B09) REMONTY, PRACE WYKO CZENIOWE. Konkurencyjne ceny!! Firma REM-FAZ. Tel / (5023B09) Tynki maszynowe wapienno-cementowe i gipsowe oraz kompleksowe wyko czenia wn trz. Tel / (2099G09) DACH-DECKER INSTAL kompleksowe wykonawstwo dachów, oferuje us ugi w zakrasie: ciesielstwa, dekarstwo-monta wszystkich pokry dachowych. Tel / (3733P09) TYNKI GIPSOWE agregatem i TYNKI cementowo-wapienne solidnie, szybko, tanio. Tel / (829K09) UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, KA- MIENIA GRANITOWEGO, polnego, wszystkie rodzaje, tarasy, schody z kostki brukowej / (5271B09) Zak ad Remontowo-Budowlany oferuje: budow domków jednorodzinnych, tynkowanie, gipsowanie, uk adanie glazury. Tel / (3885P09) UK ADANIE KAMIENIA GRANITOWEGO w cenie POZBRUKU; wykonywanie us ug brukarskich wszelkiego rodzaju, prac ogólnobudowlanych, rozbiórkowoporz dkowych, us ugi adowarkami - ma a, du a. Tel / , 0-602/ (5489B09) DREWNO budowlane, WI ZKI dachów, KRYCIE DACHÓW dachówk, blach i pap termozgrzewaln. Tel / (906K09) UK ADANIE P YTEK, OGRODZENIA I P O- TY Z KLINKIERU, karton-gips, szpachlowanie i malowanie. Tel / (5554B09) CYKLINOWANIE 230V bezpy owe parkietów, pod óg, schodów. Uk adanie paneli. Tel / (5577B09) KOMPLEKSOWE WYKO CZENIA WN TRZ, wyko czenia na zewn trz budynków. Tel / (5654B09) Z OTA R CZKA- zadzwo, a si nie zawiedziesz. Naprawia, remontuje, maluje, tapetuje. Tel / (4063P09) US UGI WYKO CZENIOWO-REMONTO- WE, kompleksowe wyko czenia wn trz - konkurencyjne ceny. Tel / , (0-62) (5720B09) MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, P YT- KI, MONTA PANELI, DRZWI, P YTA K-G. Tel / (4067P09) KOSTKA POZBRUKOWA i GRANITOWA: uk adanie i sprzeda. ROBOTY OGÓLNOBU- DOWLANE: cianki dzia owe, sufity podwieszane, p ytki, inst. elektryczne, klinkier. Tel / , 0-601/ (5746B09) KRYCIE DACHÓW BLACH, MATERIA- Y W CENACH PRODUCENTA. Tel / (4091P09) ODNAWIANIE ELEWACJI, OCIEPLENIA, TYNKI wewn trzne i zewn trzne. Tel / (4092P09) KOMPLEKSOWE WYKA CZANIE WN TRZ - azienki. Solidnie. Tapety natryskowe. Tel / (5748B09) Malowanie 3 z /m 2, szpachlowanie 8 z /m 2, p yty GK, nawi wspó prac z firm budowlan. tel / (1372R09) INSTALACJE ELEKTRYCZNE - pomiary elektryczne oraz nat enia o wietlenia. Tel / (5774B09) REMONTY, OCIEPLANIE, TYNKOWANIE, POSADZKI, GIPSOWANIE. Konkurencyjne ceny. Tel / (4111P09) CYKLINOWANIE 230 V PARKIETÓW, pod óg. Renowacja schodów. Tel / (5788B09) Us ugi ogólnobudowlane, budowa domu od podstaw po wyko czenie. Tynk tradycyjny, murowanie klinkieru. Tel / (1780J09) us³ugi finansowe LOMBARD - natychmiastowe PO YCZ- KI POD ZASTAW (z oto, telefony, komputery, RTV, samochody). Jarocin, ul. Kili skiego 2, tel. (0-62) (207B09) PO YCZKA natychmiast 500 z, tel. (0-61) (209B09) Lukas Bank KREDYT GOTÓWKOWY, Jarocin, ul. Go bia 1 czynne od pon.-pt , sob Tel / , (0-62) (210B09) KREDYTY - gotówkowe, na dowód lub na za wiadczenie, du e kwoty do 80 tys, hipoteczne, samochodowe, piecz tki, reklamy, t umaczenia w 60 j zykach. Tel.0-509/ , (0-65) (212B09) 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU! Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne i inne! Równie z BIK-iem i komornikiem! Jarocin, ul. Pozna ska 2, tel. (0-62) , (214B09) KREDYTY gotówkowe - na dowód do z, na za wiadczenie do z ; konsolidacyjne; hipoteczne, oferta ró nych banków. Wyrób piecz tek i reklam, t umaczenia w 60 j zykach. Tel. (0-62) , 0-695/ (428J09) Hipoteka + konsolidacja NA O WIADCZE- NIE. Zadzwo 0-782/ (3674B09) KREDYTY BANKOWE, GOTÓWKOWE, hipoteczne, na zakup, budow. Jarocin, ul. ródmiejska 14. Tel./fax (0-62) , 0-662/ , 0-509/ (5021B09) Dynamicznie rozwijaj ca si rma handlowa poszukuje osoby na stanowisko: G ówny Ksi gowy/a Opis stanowiska: Prowadzenie pe nej ksi gowo ci zgodnie z ustaw o rachunkowo ci oraz przepisami prawa podatkowego, Sporz dzanie sprawozda nansowych zgodnie z Ustaw o rachunkowo ci oraz Mi dzynarodowymi Standardami Sporz dzanie sprawozda statystycznych dla potrzeb GUS, deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT itp. Reprezentowanie rmy przed urz dem skarbowym i ZUS Wspó praca z urz dami, bankami i audytorami. Prowadzenie kadr i p ac Wymagania: Wykszta cenie preferowane wy sze ekonomiczne Bardzo dobra znajomo prawa ksi gowego i podatkowego Minimum 5-letnie do wiadczenie na stanowisku g ównego ksi gowego w spó kach prawa handlowego Znajomo rozlicze transakcji wewn trzunijnych oraz eksportu i importu towarów i us ug Znajomo prawa pracy Obs uga programów ksi gowych - preferowany Optima Komunikatywna znajomo j zyka angielskiego Umiej tno zarz dzania zespo em CV wraz z listem motywacyjnym prosz przes a na adres: Emmerson Sp.J., Ul. Zaciszna 6, Jarocin lub Z dopiskiem G ÓWNY KSI GOWY do 31 sierpnia 2009 Gopol Sp. z o.o. czo owy producent narz dzi do mechanicznej obróbki drewna i materia ów drewnopochodnych zatrudni do pracy w Jarocinie PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO Wymagania: - do wiadczenie w sprzeda y - wykszta cenie minimum rednie - prawo jazdy kat. B - dyspozycyjno zwi zana z wyjazdami - znajomo obs ugi komputera - znajomo bran y b dzie dodatkowym atutem - mile widziana znajomo j.niemieckiego lub angielskiego Oferty zawieraj ce list motywacyjny oraz CV prosimy przesy a na adres Gopol Sp. z o.o. Al. Niepodleg o ci Jarocin z dopiskiem Dzia Kadr Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty Centrum Kredytowe: Kredyt hipoteczny bankowy na sp at wszystkich zobowi za do 30 lat, wystarczy o wiadczenie o dochodach. Tel. (0-65) , (0-65) , 0-609/ (2097G09) Kredyty Konsolidacyjno - gotówkowe, 1 kredyt z ni sz rat do z. Kredyt gotówkowy do z na dowód. CENTRUM KREDYTOWE. Tel. (0-65) ; (0-65) ; 0-609/ (2098G09) Kredyty, karty kredytowe, kredyty na dzia- alno (minimum formalno ci) z dojazdem do domu. Tel / (1279R09) KREDYTY - hipoteczne, rolnicze, gotówkowe. Tanio i atwo. Za atwiamy formalno ci. Tel. (0-62) , 0-691/ (3826P09) EURO - KREDYT Sp. z o.o. oferuje po yczki gotówkowe w 24 godziny od z. Zadzwo. Tel / ,0-511/ Zatrudnimy PRZEDSTAWICIELA na teren Pleszewa. (5538B09) KREDYT GOTÓWKOWY W 10 MIN na o wiadczenie o zatrudnieniu z mo liwo ci dojazdu do klienta. Dzwo 0-507/ , 0-501/ , 0-667/ (1754J09) JAK NIE U NAS - TO NIGDZIE. MASZ Z HISTORI KREDYTOW? - po yczki, bez BIK. Na renty socjalne. Chwilówki PRZYZNAWALNO 100%. KONSOLIDACYJNE. ODD U ENIOWE, GOTÓWKOWE, NA START DLA FIRM.Ubezpieczenia MTU. TANIE OC! Kredyt Partner, Jarocin ul. Wroc awska 50a. Tel / , 0-798/ , (0-62) (5741B09) POTRZEBUJESZ GOTÓWKI A MASZ SAMOCHÓD? Zadzwo. Tel / , 0-600/ (5797B09) Pracownia cukiernicza poszukuje pracownika na stanowisko : SPRZEDAWCA Miejsce pracy: Jarocin Wymagania: wykszta cenie rednie prawo jazdy kat. B wysoki poziom zdolno ci interpersonalnych, samodzielno, dobra organizacja pracy, odpowiedzialno i wytrwa o ; komunikatywno, atwo w nawi zywaniu kontaktów uczciwo, lojalno Zadania: reprezentowanie i rozwój rmy rozwijanie sprzeda y i umacnianie pozycji rmy na rynku budowanie sta ych relacji z klientami Oferujemy: umow o prac wszelkie narz dzia potrzebne do pracy stabilne warunki zatrudnienia atrakcyjne sta e wynagrodzenie oraz premie uzale nione od osi ganych wyników Wszystkich zainteresowanych prosimy o przes anie swojego CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zdj ciem,na adres: W ofercie prosimy zamie ci klauzul Zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dn wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

20 20 O G OSZENIA Gazeta Jaroci ska Stowarzyszenie Edukacyjne Wiejska Szko a w Lubini Ma ej zatrudni nauczyciela wychowania fizycznego tel. (0-62) / KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, ODD U ENIOWE dla osób zatrudnionych, emerytów, rencistów, rolników i firm. PO YCZ- KI EKSPRESOWE - szybka wyp ata! Oferty równie dla OSÓB z BIKem i KOMORNIKIEM!! Jarocin, ul. W ska 7, Tel / (5823B09) ró ne TANIE P OTY I OGRODZENIA,GARA E BLASZANE od 1550 z, BLACHY TRAPEZOWE. Raty. Tel. (0-62) , 0-607/ (193B09) ZESPÓ MUZYCZNY na wesela, wieczorki i inne imprezy okoliczno ciowe. Atrakcyjne ceny, w asny transport. Tel / (615K09) PRZYJM CZARN ZIEMI z wszelkich wykopów budowlanych - sk adowanie Kotlin. Tel / (4357B09) PRYWATNE LEKCJE MUZYKI - fortepian, keyboard, akordeon, gitara, saksofon, klarnet:mgr sztuki Bogdan Biadaszkiewicz, Jarocin, ul. Targowa 18, tel. (0-62) , 0-502/ (5332B09) DUET INSTRUMENTALNO-WOKALNY, wesela wieczorki i inne imprezy okoliczno ciowe. Atrakcyjne ceny. Tel / (5541B09) Cz owiek ORKIESTRA! Oprawa muzycznowokalna. Wesela, jubileusze, biesiady, wieczorki. Tel / (5754B09) praca Przyjm MURARZY oraz PRACOWNIKÓW budowlanych z du ym do wiadczeniem. Tel / , 0-669/ (3164B09) Ogólnopolska sie szkó poszukuje LEK- TORÓW J ZYKA ANGIELSKIEGO, HISZPA - SKIEGO, W OSKIEGO. CV, zdj cie oraz list motywacyjny prosimy przesy a na adres leaderschool.com.pl (1217J09) Szko a J. Obcych THE GOLD BELL i Centrum Korepetycji zatrudni LEKTORÓW J. AN- GIELSKIEGO i NAUCZYCIELI J. POLSKIEGO, MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII I INNYCH. Praca po po udniu. Podania prosimy sk ada w siedzibie szko y od 11 sierpnia br.tel / (1529J09) MAGISTER FILOLOGII POLSKIEJ podejmie prac. Niekoniecznie w zawodzie. Tel. 0/ (3713P09) Club o wysokim standardzie dla ludzi biznesu, zatrudni tancerki Go-Go i masa ystki. Praca od poniedziaku do czwartku lub od rody do niedzieli, praca woj. ód kie, zapewniamy dojazd, mi atmosfer, nie dotyczy osób, które pracowa y w agencjach. Tel / (3716P09) Zatrudni BRYGADZIST i MURARZY. Tel / (1627J09) ZOSTA KONSULTANTK AVON - dodatkowy zarobek, szkolenia kosmetyczne, atrakcyjne prezenty! Biuro AVON, ul. W ska 2. Tel. (0-62) , 0-503/ Teraz wy sze zarobki!! (5249B09) Zatrudnimy GRAFIKA z do wiadczeniem w bran y poligraficznej. DRUKARNIA PROJEKT Jarocin, ul. Kusoci skiego 12, (1648J09) Przyjm KUCHARK do pracy Pizzeria De Facto. Tel. (0-62) , ul. Wroc awska 106 (1667J09) Szko a J zyków Obcych poszukuje LEKTO- RÓW J ZYKA ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIE- GO. CV i LM na: (1674J09) Betterware - angielska firma - praca w Polsce. Tel / (897K09) AVON! DODATKOWY ZAROBEK. ATRAK- CYJNE PREZENTY. MO LIWO ROZWOJU. Tel / Wpisowe 0 z.. (5510B09) P.P.U.H. MAT-TAR zatrudni stolarzy i pracowników do przyuczenia. Tel. (0-62) , (0-62) (3950P09) Firma ogólnobudowlana przyjmie MURA- RZY, TYNKARZY, ZBROJARZY, CIE LI. Tel / (1725J09) Firma Edukacyjna zatrudni osoby do prowadzenia zaj tanecznych z dzie mi. Zg oszenia: lub C.E.ATUT, S owackiego 28A/5, Wrze nia - opisa dyspozycyjno i mo liwo korzystania z samochodu. (1726J09) Kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Jaraczewie og asza otwarty nabór na stanowisko urz dnicze G ówny ksi gowy GOPS w wymiarze czasu pracy: pe en etat Termin sk adania dokumentów up ywa dnia 04 wrze nia 2009 r. o godz Pe n tre og oszenia zamieszczono na stronie oraz na tablicy og osze GOPS Jaraczewo. Zajazd Morena Nowe Miasto n/ Wart poszukuje ambitnych i kreatywnych osób na stanowisko KELNERKI. Wymagana: dyspozycyjno, uczciwo, entuzjazm do pracy i ludzi, odpowiedzialno, prezencja, komunikatywno. Do wiadczenie mile widziane. Kontakt osobisty. Tel / (1727J09) Zatrudni w BRAN Y FINANSOWO-UBEZ- PIECZENIOWEJ. Tel / (5586B09) Zatrudni KRAWCOWE, szycie na maszynach stebnowych. Tel / (5597B09) Apteki - Anna Kalisoras Sp. z o.o. Gosty ul. Witosa 13, zatrudni TECHIKÓW I MAGISTRÓW FARMACJI na atrakcyjnych warunkach. Mo liwo pracy w weekendy. Tel / (5657B09) Zatrudni KIEROWC w transporcie krajowym na Volvo FH + firanka, Jarocin. Tel / lub 0-791/ (1748J09) Poszukuj ambitne osoby do pracy. Mile widziane w asne auto lub prawo jazdy, wysokie zarobki. Tel / (5659B09) Firma z Rawicza zatrudni elektromonterów z uprawnieniami. Tel. (0-65) (1351R09) Przyjme do pracy MURARZA, praca w powiecie jaroci skim. Tel / (5678B09) Zatrudni osob do prac PROJEKTO- WYCH ze znajomo ci programu AutoCad. Tel / (5679B09) Zatrudni KOSMETYCZK. Tel / (5680B09) Poszukuj OSOBY DO PROWADZENIA DOMU i OPIEKI nad ma ym dzieckiem. Tel / (5681B09) Firma Targowa poszukuje STOLARZA-MON- TA YSTY. Tel / (5693B09) Zatrudni dobrego GIPSIARZA, MALARZA, praca w delegacji. Tel / (5722B09) Zatrudni murarza, szpachlarza. Tel / (4068P09) Konsultantki Betterware (2376G09) Zatrudni KIEROWC kat. C + E, udokumentowana praktyka zawodowa. Tel / (5743B09) Zatrudni MECHANIKA NA SAMOCHODY CI AROWE. Tel / (5744B09) Dorywcza praca dla pa PRZY ZBIORZE PIECZAREK. Tel / (5745B09) Przyjm DO PRACY W BARZE. Tel / (1771J09) Poszukuj KOSMETYCZKI do wspó pracy. Tel / (1773J09) Praca dla Ciebie. Je li umiesz toczy i spawa elektrycznie, zadzwo 0-661/ Uprawnienia nieistotne. Mile widziany rencista lub emeryt. (5765B09) Firma POSZUKUJE OSÓB AMATORSKO WYKONUJ CYCH WYROBY KORONKOWE, ROBI CE ODZIE NA DRUTACH LUB SZY- J CYCH WG W ASNYCH PROJEKTÓW, które oprócz satysfakcji chcia yby zarobi na swoim hobby. Zg oszenia pod tel / lub (5796B09) Firma budowlana zatrudni MALARZY. Tel / (5806B09) POSZUKUJ PRACY W APTECE lub hurtowni farmaceutycznej jako pomoc. Tel / (5824B09) lekarskie SPECJALISTA CHIRURG Krzysztof Gruszczy ski, SKLEROTERAPIA-leczenie ylaków. Przyj cia czwartek godz Jarocin, ul. Hallera 9 p.2 - rejestracja telefoniczna 0-691/ (160J07) PORADNIA STOMATOLOGICZNA M-DENT Jarocin, ul. Hallera 9, tel. (0-62) I ptr. czynna Us ugi w ramach NFZ. Stomatologia zachowawcza z protetyk, chirurgia stomatologiczna. Przyj cia prywatne po uzgodnieniu z lekarzem. Protezy w 48 godzin. (148J08) BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA UBIE- GAJ CYCH SI O BRO i posiadaj cych bro. Tel / (1417J08) GABINET OKULISTYCZNY, lek. med. Hanna Marczuk-Zieli ska. KOMPUTEROWE badanie wzroku, dobieranie soczewek kontaktowych. Przyj cia: poniedzia ki, czwartki , pi tki ; Jarocin, ul. S oneczna 8, tel. (0-62) , 0-660/ (217B09) CHIRURG, lek. med. Anatol Zieli ski. Przyj cia: wtorki , czwartki ; Jarocin, ul. S oneczna 8, tel. (0-62) , 0-660/ (218B09) PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY, PRACOWNIA EEG - lek. med. B. ysiak-ma ecka, SPECJALISTA NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECI CEJ. Przyj cia poniedzia ki , rody , pi tki Rejestracja telefoniczna (0-62) Jarocin, ul. Hallera 9, pok. 31. (219B09) PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY, PRACOWNIA USG, KTG, KOLPOSKOPIA, leczenie nad erek LEEP - LOOP - lek. med. K. Ma ecki - specjalista ginekologpo o nik. Przyj cia: wtorek, czwartek, rejestracja telefoniczna (0-62) , po (220B09) GABINET OKULISTYCZNY - lek. okulista Alina Budzy ska, komputerowe badanie wzroku; Jarocin, ul. D uga 29. Przyj cia: wtorki i czwartki od Pilne przypadki codziennie, tel. (0-62) (221B09) GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. W odzimierz Budzy ski, specjalista ginekolog i po o nik; LASER - leczenie nad erek, KTG, USG. Badania okresowe i wst pne. Jarocin, ul. Hallera 7, tel. (0-62) Przyj cia: poniedzia ki i rody od (222B09) GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki, specjalista urolog. USG w trakcie wizyty. Jarocin, ul. Wroc awska 38, przychodnia MEDAN. Rejestracja tel. (0-62) , od godz do (223B09) Dr med. Dorota Fundowicz SPECJALI- STA ONKOLOG przej cia poniedzia ki, Jarocin ul. Wroc awska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja tel. (0-62) , od 8.00 do (224B09) GABINET PSYCHIATRYCZNY lek. med. Pawe Jerzycki. Jarocin, rejestracja tel. (0-62) (225B09) GABINET REHABILITACYJNY mgr Agnieszka Lison-Musielak, tel / ; Dorota Cybok, tel / Rehabilitacja ruchowa, masa leczniczy, fizykoterapia, ta my kinesio-taping, laser, ultrad wi ki. Jarocin, ul. o. S. Niedba y 20. (226B09) SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLO- GICZNY lek. med. Katarzyna Zio o - specjalista ginekolog-po o nik. USG, KTG, KRIOTERAPIA nad erek. Przyj cia prywatne: poniedzia ki, rody od 17.00, inne terminy po uzgodnieniu, Jarocin, ul. o. Serafina Niedba y 18. Rejestracja tel. (0-62) (227B09) GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Edyta B och; diagnoza i porady psychologiczne, psychoterapia. Jarocin, rejestracja tel / Jarocin, ul. ródmiejska 32. (228B09) ONKOLOGIA - URBA SKI GRZEGORZ - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jarocin, od 16.00: 2 i 4 poniedzia ek, ul. Wroc awska 92 B, tel / (229B09) GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog IZABELA SIPURZY SKA. Porady psychologiczne, psychoterapia, uzale nienia. Jarocin, ul. Estkowskiego 27, rejestracja tel. (0-62) , 0-506/ Mo liwo wizyt domowych. (230B09) ENDOKRYNOLOG (bezp atnie NFZ) Specjalista ANDRZEJ PAJDOWSKI. TARCZYCA i inne. JAROCIN tel. (0-62) (328B09) ENDOKRYNOLOGIA OSTEOPOROZA (bezp atnie NFZ) badania i leczenie. Specjalista ANDRZEJ PAJDOWSKI. Jarocin tel. (0-62) (329B09) GABINET STOMATOLOGICZNY stomatologia zachowawcza protetyka chirurgia choroby przyz bia wybielanie z bów Czynne: od poniedzia ku do czwartku pi tek Jarocin, ul. Ko ciuszki 12A tel. (0-62) Rejestracja w godzinach przyj. GABINET DERMATOLOGICZNY ARKADIUSZ WALCZY SKI Przyj cia: wtorki i czwartki po uzgodnieniu telefonicznym Rejestracja codziennie po godz Tel / Jarocin, ul. Hallera 9 (wej cie od strony parku) USG PIERSI (gabinet prywatny) Specjalista enokrynolog i ginekolog ANDRZEJ PAJDOWSKI Jarocin tel. (0-62) (330B09) Endokrynologia OTY O -LECZENIE (gabinet prywatny). Specjalista ANDRZEJ PAJDOW- SKI. Jarocin, tel. (0-62) (331B09) GINEKOLOGIA z ENDOKRYNOLOGI (gabinet prywatny) Specjalista endokrynolog i ginekolog ANDRZEJ PAJDOWSKI. Zaburzenia hormonalne i przekwitanie, niep odno, nadmierne ow osienie, choroby tarczycy w ci y, inne, równie cytologia, USG przezpochwowe, USG piersi, USG jamy brzusznej, biopsje. JAROCIN ul. Wroc awska 46, tel. (0-62) , PILNE 0-502/ (332B09) ENDOKRYNOLOGIA (gabinet prywatny) Specjalista ANDRZEJ PAJDOWSKI Andropauza-przekwitanie u m czyzn, zaburzenia potencji, osteoporoza, USG j der, USG prostaty. JAROCIN tel. (0-62) , PILNE 0-502/ (333B09) Lek. stomatolog Sylwia Waloszczyk - Boche ska ul. o. Serafina Niedba y 18. Tel. (0-62) , 0-602/ (312J09) CHIRURG STOMATOLOGICZNY IMPLAN- TOLOG MACIEJ KULESZA, Pleszew, Pl. Powsta ców Wlkp. 12, - bardzo wysoki poziom i pe en zakres us ug stomatologicznych. Rejestracja i nag e przypadki Tel / (1041P09) FIZJOTERAPEUTKA - R. KU WIK. Kompleksowa fizjoterapia w bólach kr gos upa, urazach, wadach postawy. Masa leczniczy, ter. manualna + laser, elektroterapia + w. lecznicze. Jarocin, ul. Le na 7 A, tel / (1528J09) Lek. med. ANDRZEJ CIAPA A LARYNGO- LOG - ALERGOLOG gabinet prywatny. Przyj cia codziennie po rejestracji telefonicznej 0-607/ dzwoni po godz (5153B09) Lek. med. KRZYSZTOF OCHMAN - SPE- CJALISTA CHORÓB WEWN TRZNYCH PRZYJ- MUJE: wt. i pt. od godz NZOZ MEDAN, ul. Wroc awska 38, rejestracja (0-62) , po (0-62) w. 39 (5265B09) SPECJALISTA CHORÓB DZIECI CYCH - lek. med. Teresa Florkowska-Sosi ska. Jarocin, os. Tysi clecia 3/32, tel. (0-62) , kom / Przyj cia codziennie od (5371B09) GABINET GINEKOLOGICZNY - USG. lek. med. Miros awa Sosi ska-walczak, specjalista ginekolog-po o nik.przyj cia prywatne: poniedzia- ek, czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Ko ciuszki 2. Rejestracja (0-62) (5490B09) FIZJOTERAPIA - MGR ROBERT KOWAL- SKI: krioterapia, laser, ultrad wi ki, magnetronik, wirówki, wyci gi, masa. NFZ i odp atnie. NZOZ IMPULS Jarocin, ul. Ceglana 1. Tel / (5511B09) SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK, specjalista chirurg. Jarocin, ul. Wroc awska 38, wt. od 16.00; pt. od GASTROSKOPIA - czwartek od 16.00; czwartek i pi tek obowi zuje rejestracja (0-62) , 0-601/ (5825B09) matrymonialne 25-latka pozna Pana - nie odpisuj na smsy. Tel / (5013B09) zwierzêta Sznaucery miniatura, z metryk. Tel. (0-65) lub 0-600/ (2337G09) Sprzedam owczarki niemieckie, cena 300 z. Tel / (1354R09) JACK RUSSELL TERRIER - szczeni ta rodowodowe sprzedam. Tel / (1758J09) Sprzedam labradory biszkoptowe, 6 tygodniowe. Tel. (0-65) , 0-691/ (2371G09) Sprzedam JAMNIKI MINIATURKI, krótkow ose. Tel. (0-61) (1761J09) Sprzedam jamniki szczeni ta - ksi eczka zdrowia. Tel / (2375G09) Sprzedam SZCZENI TA MIESZA CE, cena 20 z. Tel / (5740B09) Sprzedam SUK OWCZARKA NIEMIECKIE- GO, d ugow osy. Tel / (5805B09) Yorkshire terier szczeniaki, pieski trzymane w domu, Krobia. Tel / (2401G09) Sprzedam PIESKA SHIH-TZU. Tel / (5813B09) nauka Studium J zyka Niemieckiego GERMA- NISTA - jedyne takie kursy w Jarocinie - www. studium-germanista.pl. Tel / (5252B09) J ZYK ANGIELSKI - korepetycje, t umaczenia. Tanio. Tel. (0-62) (5509B09) Tanie KOREPETYCJE z jezyka angielskiego i greckiego. Tel / (5727B09)

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo