PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70 Punkt kontaktowy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa Osoba do kontaktów: Izabella Helbing Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd krajowy lub federalny Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Agencja wykonawcza Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne 1/18

2 2/18 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: na terenie Polski. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem: 1) w części nr I - ośrodka położonego w centrum Polski poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy, nie dalej jednak niż w promieniu 60 km od biura Centrali ARiMR w Warszawie, ul. Poleczki 33, oraz co najmniej dwóch ośrodków dodatkowych, położonych w dwóch różnych województwach poza granicami województwa mazowieckiego; 2) w części nr II - ośrodka szkoleniowego położonego na południu Polski poza granicami administracyjnymi Kielc, w woj. świętokrzyskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Kielc; 3) w części nr III - ośrodka szkoleniowego położonego na zachodzie Polski poza granicami administracyjnymi Poznania, w woj. wielkopolskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Poznania. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie (odpowiednio dla każdej części zamówienia) nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodkach będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodkach będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Bez VAT: ,00 PLN. Informacje o opcjach 2/18

3 3/18 II.2.3) II.3) Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Część nr I centrum Polski 1) Krótki opis I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka położonego w centrum Polski poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy, nie dalej jednak niż w promieniu 60 km od biura Centrali ARiMR w Warszawie, ul. Poleczki 33, oraz co najmniej dwóch ośrodków dodatkowych, położonych w dwóch różnych województwach poza granicami województwa mazowieckiego. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodkach będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodkach będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku położonym w centrum Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 5 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 3/18

4 4/18 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka położonego w centrum Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 5 sal konferencyjnych z wyposażeniem, w tym: jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 3 sale mogące pomieścić po 40 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania. W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 5 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 5 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 3) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 4) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 5) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 6) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku położonym w centrum Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku położonym w centrum Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku położonym w centrum Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. 4/18

5 5/18 Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Dodatkowe wymagania: Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zapewni możliwość wykorzystania nie mniej niż dwóch ośrodków dodatkowych, w których będzie możliwość zorganizowania szkoleń dla grup liczących do 80 osób. Ośrodki dodatkowe muszą być położone poza granicami województwa mazowieckiego. Każdy ośrodek powinien dysponować: 1) salą konferencyjną o powierzchni powyżej 100 m2 z możliwością pomieszczenia 80 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania. W/w sala powinna być klimatyzowana z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do internetu, nagłośnieniem, wyposażona w ekran do prezentacji, tablicę flipchart, rzutnik multimedialny oraz komputer do prowadzenia prezentacji; 2) pokojami 1-osobowymi o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2 i pokojami 2-osobowymi o powierzchni nie mniejszej niż 14 m2 dla grupy liczącej 80 uczestników zgodnymi z opisem jak w punkcie 3. Zakwaterowanie w ośrodku położonym w centrum Polski. Przewiduje się wykorzystanie max. 30 pokoi jednoosobowych / dzień; 3) możliwościami wyżywienia grupy liczącej 80 uczestników zgodnie z następującymi warunkami: a) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, b) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), c) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, d) serwis kawowy 2 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana). Zamawiający wymaga, aby w ośrodkach dodatkowych Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. Ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. W przypadku wykorzystania ośrodka dodatkowego oraz świadczenia usług transportowych do i z ośrodka dodatkowego, Wykonawca będzie stosował ceny nie wyższe niż podane w ofercie. 7. Pozostałe wymagania dla ośrodka położonego w centrum Polski i ośrodków dodatkowych: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5/18

6 6/18 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Część nr II południe Polski 1) Krótki opis Część nr II południe Polski. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka szkoleniowego położonego na południu Polski poza granicami administracyjnymi Kielc, w woj. świętokrzyskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Kielc. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodku będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodku będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku na południu Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 2 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6/18

7 7/18 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka na południu Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 2 sale konferencyjne z wyposażeniem, w tym: 3) jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 4) jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 5) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 6) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 7) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 8) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku na południu Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min.20ºc (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku na południu Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku na południu Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. 7/18

8 8/18 Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Pozostałe wymagania dotyczące ośrodka na południu Polski: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Część nr III zachód Polski 1) Krótki opis I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka szkoleniowego położonego na zachodzie Polski poza granicami administracyjnymi Poznania, w woj. wielkopolskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Poznania. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodku będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast 8/18

9 9/18 ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodku będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku na zachodzie Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 2 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka na zachodzie Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 2 sale konferencyjne z wyposażeniem, w tym: 3) jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 4) jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 5) W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 6) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 7) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 8) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 9) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku na zachodzie Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min.20ºc (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na 9/18

10 10/18 podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku na zachodzie Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku na zachodzie Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Pozostałe wymagania dotyczące ośrodka na zachodzie Polski: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10/18

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176591-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2010/S 117-176591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo