PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70 Punkt kontaktowy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa Osoba do kontaktów: Izabella Helbing Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd krajowy lub federalny Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Agencja wykonawcza Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne 1/18

2 2/18 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: na terenie Polski. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem: 1) w części nr I - ośrodka położonego w centrum Polski poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy, nie dalej jednak niż w promieniu 60 km od biura Centrali ARiMR w Warszawie, ul. Poleczki 33, oraz co najmniej dwóch ośrodków dodatkowych, położonych w dwóch różnych województwach poza granicami województwa mazowieckiego; 2) w części nr II - ośrodka szkoleniowego położonego na południu Polski poza granicami administracyjnymi Kielc, w woj. świętokrzyskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Kielc; 3) w części nr III - ośrodka szkoleniowego położonego na zachodzie Polski poza granicami administracyjnymi Poznania, w woj. wielkopolskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Poznania. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie (odpowiednio dla każdej części zamówienia) nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodkach będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodkach będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Bez VAT: ,00 PLN. Informacje o opcjach 2/18

3 3/18 II.2.3) II.3) Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Część nr I centrum Polski 1) Krótki opis I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka położonego w centrum Polski poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy, nie dalej jednak niż w promieniu 60 km od biura Centrali ARiMR w Warszawie, ul. Poleczki 33, oraz co najmniej dwóch ośrodków dodatkowych, położonych w dwóch różnych województwach poza granicami województwa mazowieckiego. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodkach będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodkach będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku położonym w centrum Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 5 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 3/18

4 4/18 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka położonego w centrum Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 5 sal konferencyjnych z wyposażeniem, w tym: jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 3 sale mogące pomieścić po 40 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania. W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 5 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 5 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 3) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 4) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 5) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 6) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku położonym w centrum Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku położonym w centrum Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku położonym w centrum Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. 4/18

5 5/18 Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Dodatkowe wymagania: Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zapewni możliwość wykorzystania nie mniej niż dwóch ośrodków dodatkowych, w których będzie możliwość zorganizowania szkoleń dla grup liczących do 80 osób. Ośrodki dodatkowe muszą być położone poza granicami województwa mazowieckiego. Każdy ośrodek powinien dysponować: 1) salą konferencyjną o powierzchni powyżej 100 m2 z możliwością pomieszczenia 80 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania. W/w sala powinna być klimatyzowana z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do internetu, nagłośnieniem, wyposażona w ekran do prezentacji, tablicę flipchart, rzutnik multimedialny oraz komputer do prowadzenia prezentacji; 2) pokojami 1-osobowymi o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2 i pokojami 2-osobowymi o powierzchni nie mniejszej niż 14 m2 dla grupy liczącej 80 uczestników zgodnymi z opisem jak w punkcie 3. Zakwaterowanie w ośrodku położonym w centrum Polski. Przewiduje się wykorzystanie max. 30 pokoi jednoosobowych / dzień; 3) możliwościami wyżywienia grupy liczącej 80 uczestników zgodnie z następującymi warunkami: a) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, b) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), c) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, d) serwis kawowy 2 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana). Zamawiający wymaga, aby w ośrodkach dodatkowych Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. Ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. W przypadku wykorzystania ośrodka dodatkowego oraz świadczenia usług transportowych do i z ośrodka dodatkowego, Wykonawca będzie stosował ceny nie wyższe niż podane w ofercie. 7. Pozostałe wymagania dla ośrodka położonego w centrum Polski i ośrodków dodatkowych: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5/18

6 6/18 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Część nr II południe Polski 1) Krótki opis Część nr II południe Polski. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka szkoleniowego położonego na południu Polski poza granicami administracyjnymi Kielc, w woj. świętokrzyskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Kielc. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodku będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodku będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku na południu Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 2 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6/18

7 7/18 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka na południu Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 2 sale konferencyjne z wyposażeniem, w tym: 3) jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 4) jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 5) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 6) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 7) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 8) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku na południu Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min.20ºc (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku na południu Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku na południu Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. 7/18

8 8/18 Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Pozostałe wymagania dotyczące ośrodka na południu Polski: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Część nr III zachód Polski 1) Krótki opis I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad, spotkań i szkoleń zwanych dalej szkoleniami oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym, realizowany poprzez sukcesywny wynajem ośrodka szkoleniowego położonego na zachodzie Polski poza granicami administracyjnymi Poznania, w woj. wielkopolskim w odległości nie większej niż 50 km od granic administracyjnych Poznania. Na obsługę szkoleń składać się będą w szczególności następujące rodzaje świadczeń: 1) zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem uczestnikom szkoleń, 2) techniczna obsługa szkoleń, w tym zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem, serwisu kawowego, 3) transport dla uczestników szkoleń. Zamówienia mogą być realizowane do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż od dnia zawarcia umowy do r. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowaną przez Wykonawcę usługę, bezpośrednio związaną z organizacją szkolenia. W ośrodku będą odbywać się 1-3 dniowe szkolenia. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia, natomiast 8/18

9 9/18 ostateczna liczba uczestników potwierdzona będzie nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia, w formie pisemnej z dokładnością do 10 % uczestników szkolenia. W ośrodku będą organizowane szkolenia dla nie więcej niż 100 osób jednorazowo. Wszystkie pokoje, sale konferencyjne, stołówka muszą mieścić się, w co najwyżej 3 budynkach. Odległość pomiędzy wszystkimi budynkami nie może być większa niż 300 m. 1. Wykonawca w ośrodku na zachodzie Polski zobowiązany jest zapewnić: 1) zakwaterowanie dla maks. 100 osób / dzień, 2) wyżywienie z serwisem kawowym dla maks. 100 osób / dzień, 3) wynajem od 1 do 2 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem / dzień, 4) zapewnienie autokarów dla maks. 100 osób z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca szkolenia, po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 5) usługa hotelarska zorganizowana zostanie w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym lub obiekcie hotelarskim, ośrodku szkoleniowym spełniającym standardy hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169), 6) personel ośrodka zatrudniony do obsługi szkoleń organizowanych dla Zamawiającego powinien posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczonych usług, zaś liczba personelu powinna zapewnić sprawną obsługę grupy. 2. Minimalne wymagania dotyczące ośrodka na zachodzie Polski: 1) pokoje 1 i 2 osobowe 2) co najmniej 2 sale konferencyjne z wyposażeniem, w tym: 3) jedna sala o powierzchni powyżej 120 m2 z możliwością pomieszczenia 100 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 4) jedna sala o powierzchni powyżej 60 m2 z możliwością pomieszczenia 50 osób w ustawieniu zapewniającym możliwość zajęcia przez uczestników miejsc za stołem lub biurkiem z możliwością notowania, 5) W/w sale powinny być klimatyzowane z możliwością utrzymania stałej temperatury w przedziale 20-23ºC, z dostępem do Internetu, nagłośnieniem (mikrofony bezprzewodowe), wyposażone w ekran do prezentacji, tablice flipchart, rzutniki multimedialne (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), komputery do prowadzenia prezentacji (co najmniej 2 - po jednym w każdej sali), rolety lub zasłony do zaciemniania pomieszczenia. Przy każdej sali powinna znajdować się toaleta oraz miejsce na podanie serwisu kawowego. 6) zapewnienie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka), 7) ośrodek z bezpłatnym, strzeżonym, dozorowanym lub ogrodzonym, zamkniętym parkingiem. 8) dźwigi powyżej 3 kondygnacji 9) hall recepcyjny o powierzchni minimum 30 m2 3. Zakwaterowanie w ośrodku na zachodzie Polski: 1) Noclegi w pokojach 1-osobowych ogrzanych do temperatury min.20ºc (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną, stołem oraz krzesłem, wykładziną dywanową na podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. Przewiduje się wynajem maks. 30 pokoi /dzień. 2) Noclegi w pokojach 2-osobowych ogrzanych do temperatury min. 20ºC z dwoma pojedynczymi łóżkami (z łazienką, wc, kabiną prysznicową lub wanną, lustrem, ciepłą i zimną wodą przez całą dobę, odbiornikiem TV, koszem na śmieci, szafką nocną przy każdym łóżku, stołem oraz krzesłami, wykładziną dywanową na 9/18

10 10/18 podłodze). W pokojach powinna być zapewniona woda mineralna do picia w ilości 0,5 litra na uczestnika na dzień oraz szklanka. 4. Sala restauracyjna w ośrodku na zachodzie Polski: Sala restauracyjna, w której będą podawane obiady oraz śniadania i kolacje powinna być wyposażona w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia i zapewniać możliwość spożycia posiłku grupy liczącej 100 osób w ciągu 60 minut. 5. Wyżywienie w ośrodku na zachodzie Polski: 1) śniadanie z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem oraz kawą i herbatą, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, 2) obiad dwudaniowy z deserem i napojami (kompot, woda mineralna lub soki), 3) kolacja z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem i napojami, w tym herbata, kawa, 4) serwis kawowy do 3 x dziennie (kawa, herbata, woda, ciastka, w tym śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana), 5) woda mineralna na sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia sztućców oraz naczyń jednorazowego użytku. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Posiłki powinny zostać wydane w czasie umożliwiającym ich spożycie przez wszystkich uczestników w wyznaczonych godzinach. Możliwość zamówienia w czasie trwania szkolenia posiłków wegetariańskich dla nie więcej niż 10 % uczestników szkolenia. 6. Pozostałe wymagania dotyczące ośrodka na zachodzie Polski: Wykonawca musi zapewnić: miejsce na przechowanie bagażu dla uczestników w przypadku, gdy doba hotelowa będzie się kończyć wcześniej niż szkolenie, miejsce na przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, możliwość wykorzystania urządzeń typu: drukarka, kserokopiarka w czasie trwania szkolenia. Zamawiający przewiduje wydruk nie więcej niż 100 stron formatu A4 (wydruk czarno-biały) podczas jednego szkolenia, zapewnienie co najwyżej pięcioletniego autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do ośrodka szkoleniowego, a po zakończeniu szkolenia z ośrodka szkoleniowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania usługi przewozu autokarem uczestników szkolenia również w trakcie jego trwania. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Bez VAT: ,00 PLN. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10/18

11 11/18 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany jest przed jej złożeniem wnieść wadium odpowiednio: 1) część nr I - w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 2) część nr II - w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 3) część nr III - w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę usługi. 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia wg cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, po przeprowadzeniu każdej z narad, spotkania lub szkolenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację danego zamówienia stanowił będzie sporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół, stwierdzający prawidłową realizację zamówienia. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku: a) przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało dołączone do wniosku lub oferty; b) wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawne zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. dalej ustawa ), ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie w pełnomocnictwie; d) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w tym złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 2b do Formularza Wniosku, stanowiącego materiał pomocniczy dostępny na stronie internetowej Zamawiającego Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2a do Formularza Wniosku, stanowiącego materiał pomocniczy dostępny na stronie internetowej Zamawiającego winno być podpisane przez pełnomocnika konsorcjum. 2. Każdy z członków konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt II ppkt 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ogłoszenia. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: 11/18

12 12/18 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi, każda polegająca na świadczeniu usług hotelarskorestauracyjnych wraz z obsługą techniczną min. 2-dniowych szkoleń dla co najmniej 70 osób. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy. II. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony Wniosek (przykładowy wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 7. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 2a do Formularza Wniosku; 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (przykładowy wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 2b do Formularza Wniosku); 9. Wykazy zamówień: a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3a do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) Wykaz wykonanych zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt I.1.1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (za które można będzie 12/18

13 13/18 uzyskać dodatkowe punkty) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przykładowy wzór wykazu zamówień ponad wymaganie minimalne określone w sek. III. 2. 1). pkt. I.1.1)- stanowi Załącznik nr 3b do Formularza Wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Uwaga: Zamówienia wykazane w wykazach w wykazach usług, o których mowa w sek.iii.2.1) pkt II. ppkt 9. lit. a) i b) nie mogą się powtarzać. 10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. Sekcji III. 2. 1) pkt II., ppkt 2, 4, 5, 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków); 2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków); 3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). 2. Sekcji III.2.1) pkt II., ppkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). IV. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt III. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. V. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. VI. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w niniejszej sekcji ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Uwagi: 13/18

14 14/18 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie pisemnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem). Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5: I - w pierwszej kolejności - Zamawiający zaprosi do złożenia ofert Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą końcową ocenę punktową wniosku obliczoną według poniższych zasad: 1) ocena punktowa wniosku zostanie dokonana w oparciu o własne: wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z obsługą techniczną min. 2-dniowych szkoleń dla co najmniej 70 osób wykazane przez Wykonawcę składającego wniosek; 2) za każde wykonane przez Wykonawcę zamówienie, ponad wymagania minimalne określone w sekcji III.2.1) pkt I. ppkt 1.1), polegające na świadczeniu usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z obsługą techniczną min. 2- dniowych szkoleń dla co najmniej 70 osób, wskazane w wykazie zamówień o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt II. ppkt 9 lit. b) - Wykonawca otrzyma 1 pkt, ale nie więcej niż 10 pkt; 3) jeżeli taką samą, najniższą łączną liczbę punktów, która zapewnia kwalifikację otrzyma więcej niż jeden Wykonawca, do składania ofert zostanie zaproszony ten Wykonawca, którego łączna wartość brutto (jedynie punktowanych) własnych zamówień, z których każde spełnia wymaganie polegające na świadczeniu usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z obsługą techniczną min. 2-dniowych szkoleń dla co najmniej 70 osób, jest większa, z uwzględnieniem kolejności ich przedstawienia w wykazie o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt II. ppkt 9 lit. b). II - w drugiej kolejności, w przypadku gdy żaden z Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu nie przedstawi w wykazie o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt II. ppkt 9 lit. b) przynajmniej jednego własnego zamówienia spełniającego wymaganie polegające na świadczeniu usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z obsługą techniczną min. 2-dniowych szkoleń dla co najmniej 70 osób - Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pięciu Wykonawców, których łączna wartość brutto trzech zamówień przedstawionych w wykazie o których 14/18

15 15/18 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) mowa w sekcji III.2.1) pkt I. ppkt 9 lit. a) - jest największa. Uwagi: Wykonawca w wykazach, o który mowa w sek.iii.2.1) pkt II. ppkt 9 lit. a) i b) podaje także wartość brutto każdego zrealizowanego zamówienia. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. cena (dalsze wyjaśnienia w sekcji VI). Waga wyposażenie dodatkowe (dalsze wyjaśnienia w sekcji VI). Waga 40 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP /2012 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie będzie refundowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach 5.1 Pomoc techniczna Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ". Informacje dodatkowe Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zewnętrznej zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa Parter Kancelaria Główna. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na zakup usług hotelarsko restauracyjnych wraz z obsługą narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym oraz Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:00.". Czas trwania zamówienia (od r. do r.) podany w sek.ii.3) może ulec zmianie, gdyż umowa (oddzielna dla każdej części zamówienia) będzie obowiązywać najwcześniej od roku do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie, nie dłużej jednak niż do roku. 15/18

16 16/18 Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert (cena i wyposażenie dodatkowe), o których mowa w sekcji IV.2.1) niniejszego ogłoszenia. Cześć nr I. Kryterium 1: W ocenie oferty Wykonawcy w kryterium cena (waga 60 %), Zamawiający do porównania i oceny ofert weźmie łączną cenę brutto oferty wynikającą ze zsumowania następujących kosztorysów ofertowych: A suma cen w przeliczeniu na 100 osób za 1 dobę wyżywienie, 20 pokoi 1- osobowych, 40 pokoi 2- osobowych, B suma cen za 1 dzień wynajmu pięciu sal szkoleniowych, C cena przewozu 100 osób na odległość 120 km. Wykonawcy podadzą w ofercie także ceny jednostkowe i sporządzą w/w kosztorysy (A, B i C), zgodnie z formularzem ofertowym Zamawiającego. Kryterium 2: Ocena oferty Wykonawcy w kryterium - wyposażenie dodatkowe wskazane w ofercie (waga 40 %), będzie dokonana po przeprowadzeniu wizyty referencyjnej w ośrodku położonym w centrum Polski. Ocena wyposażenia dodatkowego będzie sumą cząstkowych punktów przyznanych za wyszczególnione poniżej elementy składowe tego kryterium. Zamawiający dokona oceny każdego elementu składowego wyposażenia dodatkowego w następujący sposób: nie 0 pkt; tak liczba pkt cząstkowych określona dla danego elementu składowego. Poniżej przedstawiono elementy składowe wyposażenia dodatkowego wraz z punktacją: 1. sale szkoleniowe wyposażenie: a) krzesła z miękkim siedziskiem 5 pkt; b) zautomatyzowane, elektrycznie rozwijane ekrany w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób 2 pkt; c) rzutniki multimedialne zawieszone pod sufitem w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób 5 pkt; d) dodatkowe punkty zasilania - w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób, umożliwiające podłączenie w każdej sali, co najmniej 10 szt. urządzeń elektrycznych typu: laptop, zasilacz, w taki sposób aby uczestnicy mogli z nich korzystać w trakcie szkolenia 3 pkt; 2. sale szkoleniowe - możliwości aranżacyjne: a) możliwość zmiany ustawienia wyposażenia sali ze szkolnego w konferencyjne lub kinowe (dotyczy co najmniej trzech sal) 5 pkt; 3. sale szkoleniowe dla 50 oraz 100 osób - toalety znajdują się w odległości do 20 m od wejścia na salę 5 pkt; 4. wyposażenie rekreacyjno-sportowe ośrodka dostępne dla uczestników szkolenia w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych (co najmniej trzy rodzaje działalności) 2 pkt; 5. dostęp do Internetu w pokojach lub wydzielonym miejscu na terenie ośrodka 5 pkt; 6. udostępnienie wydzielonej sali z miejscami do siedzenia za stołem lub stołami dla co najmniej 50 uczestników w celu prowadzenia zajęć dodatkowych poza godzinami szkoleń 10 pkt; 7. pokoje, sale szkoleniowe i sala restauracyjna znajdują się w jednym budynku 10 pkt; 8. wyżywienie: a) obiad będzie się składał z co najmniej 2 zup i 3 dań głównych - do wyboru; wszystkie posiłki będą podawane w formie szwedzkiego stołu (szwedzkiego bufetu) 25 pkt; 9. zaoferowane ośrodki dodatkowe - ponad dwa ośrodki dodatkowe będące minimalnym wymaganiem Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr I Wykonawca otrzyma 5 pkt za każdy kolejny ośrodek dodatkowy spełniający wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 20 pkt. 16/18

17 17/18 VI.4) VI.4.1) Cześć nr II i III. Kryterium 1: W ocenie oferty Wykonawcy w kryterium cena (waga 60 %), Zamawiający do porównania i oceny ofert weźmie łączną cenę brutto oferty wynikającą ze zsumowania następujących kosztorysów ofertowych: A suma cen w przeliczeniu na 100 osób za 1 dobę wyżywienie, 20 pokoi 1- osobowych, 40 pokoi 2- osobowych, B suma cen za 1 dzień wynajmu dwóch sal szkoleniowych, C cena przewozu 100 osób na odległość 500 km. Wykonawcy podadzą w ofercie także ceny jednostkowe i sporządzą w/w kosztorysy (A, B i C), zgodnie z formularzem ofertowym Zamawiającego. Kryterium 2: Ocena oferty Wykonawcy w kryterium - wyposażenie dodatkowe wskazane w ofercie (waga 40 %), będzie dokonana po przeprowadzeniu wizyty referencyjnej odpowiednio: dla części nr II - w ośrodku położonym na południu Polski, dla części nr III - w ośrodku położonym na zachodzie Polski. Ocena wyposażenia dodatkowego będzie sumą cząstkowych punktów przyznanych za wyszczególnione poniżej elementy składowe tego kryterium. Zamawiający dokona oceny każdego elementu składowego wyposażenia dodatkowego w następujący sposób: nie 0 pkt; tak liczba pkt cząstkowych określona dla danego elementu składowego. Poniżej przedstawiono elementy składowe wyposażenia dodatkowego wraz z punktacją: 1. sale szkoleniowe wyposażenie: a) krzesła z miękkim siedziskiem 5 pkt; b) zautomatyzowane, elektrycznie rozwijane ekrany w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób 2 pkt; c) rzutniki multimedialne zawieszone pod sufitem w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób 5 pkt; d) dodatkowe punkty zasilania - w salach szkoleniowych dla 50 oraz 100 osób, umożliwiające podłączenie w każdej sali, co najmniej 10 szt. urządzeń elektrycznych typu: laptop, zasilacz, w taki sposób aby uczestnicy mogli z nich korzystać w trakcie szkolenia 3 pkt; 2. sale szkoleniowe - możliwości aranżacyjne: a) możliwość zmiany ustawienia wyposażenia sali ze szkolnego w konferencyjne lub kinowe) 5 pkt; 3. sale szkoleniowe dla 50 oraz 100 osób - toalety znajdują się w odległości do 20 m od wejścia na salę 5 pkt; 4. wyposażenie rekreacyjno-sportowe ośrodka dostępne dla uczestników szkolenia w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych (co najmniej trzy rodzaje działalności) 2 pkt; 5. dostęp do Internetu w pokojach lub wydzielonym miejscu na terenie ośrodka 5 pkt; 6. udostępnienie wydzielonej sali z miejscami do siedzenia za stołem lub stołami dla co najmniej 50 uczestników w celu prowadzenia zajęć dodatkowych poza godzinami szkoleń 10 pkt; 7. pokoje, sale szkoleniowe i sala restauracyjna znajdują się w jednym budynku 10 pkt; 8. wyżywienie: a) obiad będzie się składał z co najmniej 2 zup i 3 dań głównych - do wyboru; wszystkie posiłki będą podawane w formie szwedzkiego stołu (szwedzkiego bufetu) 25 pkt. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa 17/18

18 18/18 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (czynności inne niż określone powyżej). 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /18

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219267-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2014/S 123-219267 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272949-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania budynków 2011/S 165-272949 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Talony 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Talony 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365918-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Talony 2015/S 202-365918 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133276-2015:text:pl:html Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S 076-133276 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253392-2013:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S 146-253392 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17512-2013:text:pl:html PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195113-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2011/S 118-195113 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252934-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381912-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S 216-381912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255856-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262404-2012:text:pl:html PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S 157-262404 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336076-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329012-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330768-2011:text:pl:html PL-Kraków: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 203-330768 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131519-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi drukowania i dostawy 2012/S 124-205512. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi drukowania i dostawy 2012/S 124-205512. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205512-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i dostawy 2012/S 124-205512 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254308-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi pocztowe 2015/S 138-254308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410940-2012:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo