Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych. Computer AIDED system for verification of belt conveyors

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych. Computer AIDED system for verification of belt conveyors"

Transkrypt

1 GÁBOR LADÁNYI PhD associate professor, University of Miskolc ERVIN NAGY head of department, Mátra Power Plant PC Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych Computer AIDED system for verification of belt conveyors Przenośniki są ważnymi elementami systemów przenoszenia materiałów w wielu działach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym. Energia elektryczna używana do napędzania przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych jest istotnym elementem kosztów zakładu górniczego. Dlatego też każdy rodzaj oszczędności uzyskany w tym zakresie skutkuje znaczną i zauważalną obniżką stałych kosztów przedsiębiorstwa [2, 3, 4]. Aby oszczędzać energię elektryczną, należy najpierw przeanalizować system napędowy, a następnie zidentyfikować punkty, w których możliwa jest oszczędność energii. Artykuł przedstawia model wspomaganego komputerowo systemu przenośnika taśmowego. Model pracuje z programem EXCEL. Wyniki uzyskane z analizy pracy programu mogą zostać użyte do wspomagania decyzji użytkowników przenośnika taśmowego. Model może być też wykorzystany do celów edukacyjnych. In many industries, conveyors are an important part of a material handling system especially in mining industries. Electric power that is used for driving belt conveyors of surface mines is a significant item among the costs of a mining plant [2, 3, 4]. Hence, every saving achieved in this area results in a major and remarkable reduction of the fixed costs for the company. To save electric power the best way is to first examine a driving system and identify the right point of energy saving. The paper deals with the presentation of features of a computer aided model of conveyor belt. The model was developed to run with EXCEL. The results obtained from program running can be used to help making a good decision for the users of conveyor belt. On the other hand it can be used in the education too. 1. WPROWADZENIE 1. INTRODUCTION Parametry transportu i warunki eksploatacji przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym są bardzo zróżnicowane. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że miejsca załadunku, jak również wyładunku materiału z przenośników zmieniają się w stosunkowo krótkich odcinkach czasu. Dodatkowo zmiany te mają charakter cykliczny. Zasadnicza i relatywnie szybko następująca zmiana w warunkach pracy najczęściej powodowana jest przez czynniki pogodowe. Przykładowo na warunki Transport parameters and operational conditions of belt conveyors operating in opencast mines vary in a wide range. One of the main reasons comes from the special feature of the mining transport that the loading position of the conveyors and even the material discharge are varying, within a relatively narrow time interval. In addition, the change is often of a cyclic nature. The essential and relatively shortterm change in the operational conditions is most often caused by the change in the weather conditions.

2 38 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA eksploatacji przenośnika taśmowego znaczący wpływ może mieć ocieplenie spowodowane promieniami słonecznymi, ale też zamoknięcie spowodowane deszczem lub mgłą. Istotne zmiany zachodzące w dłuższej perspektywie czasowej wynikają z zużycia elementów mechanizmu przenośnika. Odpowiednio dobrany system napędowy powinien dostarczać mocy wystarczającej do przesuwu materiału transportowanego oraz wymaganej siły ciągu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. W artykule opisano jedynie dwa ekstremalne przypadki, dobrze znane specjalistom od przenośników: uruchomienie przenośnika naładowanego na całej swojej długości, eksploatacja przy współczynniku tarcia większym niż średni, np. w warunkach zimowych. Przy obniżonych wymaganiach transportu lub udoskonalonych warunkach ruchu zainstalowanie napędu o mocy wystarczającej do zasilania przenośnika w warunkach ekstremalnych byłoby nadmierną inwestycją. Poprzez częściowe wyłączenie mocy napędu (napędów) można oszczędzać energię w systemie napędowym, a nadwyżka energii może być użyta w odpowiednim czasie zawsze, kiedy wymagają tego okoliczności. Jednakże decyzja o wyłączeniu i ponownym użyciu energii powinna być poprzedzona oceną. Jeżeli weźmie się pod uwagę wyniki oceny, można uniknąć błędnych decyzji. Ocena jest efektywna tylko wówczas, gdy jej wymagania czasowe są w stanie nadążyć za zmianami w warunkach eksploatacji. Skomputeryzowany system, który opisano poniżej, pracuje w środowisku EXCEL i, zgodnie z jego możliwościami obliczeniowymi, jest w stanie wyznaczyć, jak też zwizualizować, siły w taśmie przenośnika zaadaptowane do zmodyfikowanych warunków w krótkim przedziale czasowym. Ponadto po zakończeniu obliczeń program dostarcza użytkownikowi dodatkowych informacji, które pomagają w zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności pracy podczas eksploatacji przenośnika taśmowego. Z uwagi na swoje zalety program może być wykorzystywany także podczas różnego rodzaju szkoleń. Jego użycie pomaga zwiększyć efektywność tego typu zajęć zarówno w fazie demonstracyjnej, jak i kontrolnej, a tym samym podnosi ich atrakcyjność. Zależności zastosowane do obliczeń wynikają z węgierskiej normy MI [5]. 2. OPIS ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO For example, warming due to sunshine or wetting due to rain or mist can have significant influence on the operating conditions of a belt conveyor. Significant changes occurring in a longer period are generally caused by wear-out of the units in the conveyor machinery. Sizing of the drive system should provide for a power necessary to the material flow demand and input the required hauling force even under extreme conditions. We describe only two of the extreme cases, both are well-known among the conveyor experts: starting the track loaded along its full length, operation at greater-than-average effective coeficient of friction:, e.g. in winter cold. At reduced transport demands or under improved conditions of motion, installation of a driving power which is able to operate a conveyor also in extreme conditions is superfluous. By partial switch-off drive unit(s) energy saving can be achieved and the drive unit(s) can be switched back in due time, whenever the circumstances make it necessary. The decision of switch-off and return should, however, be preceded by a preliminary assessment. With considering the results of this assessment incorrect decisions may be avoided. The assessment is effective only if its time requirement is able to follow changes in the operational conditions. The computerized system to be demonstrated in the following paragraphs runs in an EXCEL environment and with its computing capacity is able to determine, as well as visually represent the forces along the conveyor track. It creates the results adapted to the modified conditions in a short time frame. In addition, as a result of the completed calculations, the program provides supplemental information for the user that helps operate the belt conveyor with a greater safety and better efficiency. Apart from the above items, the program can be well utilized in training. It can help improve efficiencies of both the demonstrating and the inspection stage of training, thus improving degree of utilization of the available training time. Relationships applied for the calculation came from Hungarian Standard MI [5]. 2. DESCRIPTION OF THE OPERATOR ENVIRONMENT Program komunikuje się z operatorem za pomocą ośmiu arkuszy EXCEL. Pierwszy z nich służy do wyświetlenia danych wejściowych (rys. 1). The program communicates with the operator with the use of eight EXCEL sheets. The first sheet is for displaying the input data (Fig. 1).

3 Nr 11(501) LISTOPAD Rys. 1. Wizualizacja danych wejściowych przenośnika [1] Fig. 1. Visualization of belt conveyor input data [1] Szkic objaśniający, usytuowany poniżej pól tekstowych, pomaga w zrozumieniu wymiarów geometrycznych przenośnika taśmowego. Pokazane jest to na rysunku 2., na którym widać, iż program jest w stanie obsługiwać trzy punkty załadunku Q1, Q2, Q3 materiału transportowanego. Jest to wystarczająca liczba dla większości systemów transportowych eksploatowanych w kopalniach. Pierwszy punkt załadunku sprzężony jest z przednią częścią pola przenośnikowego. Usytuowanie dwóch pozostałych punktów można ustalić według potrzeb użytkownika, z zachowaniem rozsądnych limitów odległości. Explanatory diagram, below the text fields, helps in unterstanding the geometrical dimensions of the belt conveyor track. This is shown in Figure 2, demonstrating that the program can handle three receiving points. This is sufficient for most transport systems operating in the mining practice. The first receiving point is coupled with the front part of the track. The positions of the other two loading points can be custom defined within reasonable distance limits. Rys. 2. Szkic objaśniający parametry przenośnika [1] Fig. 2. Belt conveyor parameters [1] W praktyce nie modeluje się danych wejściowych przenośnika poprzez ich bezpośrednie wprowadzenie do komórek arkusza. Służy do tego specjalny panel systemu Windows, wywoływany przez makro programu EXCEL [1]. Po uruchomieniu makra ukazuje się okno Basic data (Dane podstawowe), jak to pokazano na rysunku 3. Oprócz parametrów arkusza wejściowego okno zawiera też wyżej wspomniany wykres objaśniający oraz rysunek pokazujący rozmieszczenie It is not practical, however, to input data of the conveyor track to be under verification by directly entering cell data on the input sheet. A special Windows panel serves for this purpose, to be called by running an EXCEL macro [1]. After starting the macro, the Basic data window appears, as shown in Figure 3. In addition to the parameters of the input sheet, the window also contains the already mentioned explanation scheme and the drawing demon-

4 40 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA elementów napędu [2]. Wykres zawsze pokazuje obraz odnoszący się do aktualnie wybranego rozmieszczenia elementów napędu przenośnika taśmowego. Rozkład siły ciągu wzdłuż trasy jest zasadniczo (ale nie wyłącznie) wyznaczany przez rozmieszczenie elementów napędu przenośnika taśmowego. Miejsce i sposób podłączenia siły ciągu lub współczynnik rozmieszczenia miejsc (o ile jest ich więcej niż jedno) mają znaczny wpływ na takie parametry, jak maksymalna siła generowana na taśmie, średnia siła czy wymagana siła napięcia. Dodatkowo czynniki te wpływają na zdolność systemu do tolerancji zmian parametrów spowodowanych np. zmianami pogody. Dlatego właśnie program jest w stanie obsługiwać rozwiązania rozmieszczenia zastosowane w systemach przenośnikowych na końcu trasy przenośnika. Można wybrać następujące rozmieszczenia: 0, 1, 2 lub 3 elementy napędowe z przodu oraz 0 lub 1 element napędowy z tyłu. Program nie uwzględnia napędu pośredniego. Wprowadzone wielkości (Q1, Q2, Q3) muszą być podane w oknie Input basic data (Podstawowe dane wejściowe) jako wydajność przenośnika (ilość przesuwanej masy towaru). Wpisywane wydajności mogą mieć oczywiście wartość zerową, co odnosi się do stanu ruchu jałowego. Wszystkie materiały załadowane na taśmę przenośnika opuszczają ją przy końcowym bębnie. strating layout of the drive units [2]. The latter always shows the picture corresponding to the actual selected drive layout. Hauling force distribution along the track is essentially (but not exclusively) determined by the layout of the belt conveyor drive units. The position and method of hauling force input, or if there are more than one input positions their distribution ratio, etc., have significant effects on parameters, such as, including maximum force generated in the belt, average force, the required tensioning force. But it has effect also on the ability of the system to tolerate parameter changes influenced e.g. by the weather. This is why the program manages the drive arrangement solutions usually applied in belt conveyor systems driven at the track end. Selectable layouts: 0, 1, 2, 3 drive units in front and 0, 1 drive unit at the back. The program does not support the intermediate drive. Loaded quantities (Q1, Q2, Q3) have to be given in the Input basic data window as mass flows. Loaded mass flows can have, of course, also a zero value, which corresponds to the idle operating state. All the material loaded onto the conveyor leaves the belt at the discharge drum. Rys. 3. Wizualizacja okna Basic data [2] Fig. 3. Basic data window [2]

5 Nr 11(501) LISTOPAD Użytkownik może się swobodnie poruszać pomiędzy polami, do których wprowadzane są parametry np. pole danych do wprowadzania można wybrać za pomocą kursora. Przy wyjściu z pola może pojawić się komunikat o błędzie. Dzieje się tak dlatego, że program sprawdza, czy wartość wprowadzanych danych mieści się w zakresie akceptowalnym dla przenośnika taśmowego. Po wyjściu z pola, jeżeli użytkownik musi potwierdzić liczbę poza zakresem, zostanie o tym poinformowany przez wyskakujące okienko. Jednocześnie okienko podaje właściwy zakres liczbowy danego parametru. Weryfikacja ta stanowi główną funkcję wprowadzania danych poprzez okno Input basic data i zarazem największą tego rozwiązania zaletę, choć oczywiście wprowadzanie danych w sposób niewymagający potwierdzania byłoby dla użytkownika zdecydowanie mniej denerwujące. Zaznaczyć jednak trzeba w tym miejscu, że program nie weryfikuje zgodności wszystkich wprowadzanych parametrów, cedując to zadanie częściowo na użytkownika. Przykładowo szerokość taśmy do pewnego stopnia ogranicza masę zestawu krążników, jednak program nie weryfikuje zgodności tych dwóch parametrów. Z drugiej strony program obsługuje efekt dynamicznego zjawiska rozruchu występującego przy uruchamianiu taśmy i bierze pod uwagę nie tylko siły statyczne, lecz również wymagania mocy systemu rozruchu. W tym celu do okna Input basic data może zostać wprowadzona długość okresu uruchamiania jako zaakceptowany zakres w polu Acceleration time (Czas rozruchu): 20 sec < t acc < 1000 sec. Wprowadzając najwyższą wartość, która jest zarazem wartością domyślną, użytkownik może wybrać tryb stałej prędkości (constant-speed-run). Należy zauważyć, że program nie obsługuje zjawiska przebiegów przejściowych występującego wzdłuż przenośnika i spowodowanego zdolnością do magazynowania energii dzięki elastyczności taśmy i innym cechom systemu. Tak więc obliczone wartości siły i mocy są wartościami uzyskanymi po ustaniu przebiegów przejściowych, które pojawiają się podczas uruchamiania urządzenia. Potwierdzenie wprowadzonych danych następuje po naciśnięciu przycisku Apply (Zastosuj) w oknie Input basic data. Wtedy program dokonuje niezbędnych sprawdzeń krzyżowych należy się tu spodziewać okna z komunikatem ostrzegawczym a następnie wszystkie dane z okna przeniesione są do arkusza wejściowego pokazanego na rysunku 1. Jednakże okno Input basic data nie zamyka się. Można je opuścić poprzez kliknięcie na przycisk Close (Zamknij). Po dokonaniu niezbędnych sprawdzeń krzyżowych wszystkie dane okna przeniesione są do arkusza wejściowego i jednocześnie okno zostaje zamknięte. W tym momencie system rozpoczyna niezbędne obliczenia. The user can move freely amongst the fields for parameter entry, e.g. the data field to be actually entered can be selected with the cursor. Leaving a particular field one can obtain an error message. This is because the program checks, whether the value of the data to be entered is within the range acceptable for a belt conveyor. After leaving the field a pop-up window will notify in case the user is about to validate an out-of-the-range figure, at the same time giving the valid range of the particular parameter. Exactly this is the main function of data entry via the Input basic data window. If data entry takes place in a validated manner, we can avoid lots of annoyance. The program, however, does not verify compatibilities of all parameters to be entered. The user of the program must provide for this. For example, the width of the belt to some extent limits the mass of the roller set to be used with. But compatibility of the two data in this example is not validated by the program. On the other hand, it is able to handle dynamic effect of the acceleration phenomenon occurring at starting the belt and it considers not only the static forces but also the power requirement of the system acceleration. To do this, the time period of the starting process can be entered in the Input basic data window. Accepted range in the Acceleration time field: 20 sec < t acc < 1000 sec. By entering the highest value this is also the default value the user can select the constant-speed-run case. Note that the program does not manage the transient phenomena taking place along the track and originating from the energy storing capability due to the flexibility of the belt and other features of the system. Thus, calculated forces and powers are values produced after cease of transients that occur at starting. For the validation of already entered data, there is the Apply button in the Input basic data window. Clicking on it, the program performs some crosschecks of the entered parameters that is why the appearance of a warning window can also be expected then all data of the window are written to the input sheet shown in Figure 1, however, the Input basic data window is not left. Clicking on the Close button, one can leave this window, and after the necessary cross-checks all data of the window are rewritten to the input sheet and the window closes at the same time. After closing, our program system immediately performs the necessary calculations.

6 42 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 3. WYŚWIETLANIE WYNIKÓW 3. DISPLAYING THE RESULTS Pozostałe siedem arkuszy służy do wyświetlania uzyskanych wyników. Arkusze te pokazują tendencje w rozkładzie siły ciągu wzdłuż przenośnika. Każdy arkusz zawiera wykresy możliwego rozkładu siły ciągu w odniesieniu do możliwych rozmieszczeń napędu. Po kliknięciu na arkusz ukazuje się wykres, którego identyfikator oraz usytuowany poniżej schemat służą do identyfikacji odpowiedniego rozmieszczenia napędu. Dla ułatwienia odczytania arkusza siły powstające w charakterystycznych punktach przenośnika pokazane są na wykresie razem z ich wartościami. Pole w dolnym prawym rogu zawiera najważniejsze parametry przenośnika oraz wyniki obliczeń, tzn.: zapotrzebowanie napędu na energię z podziałem na elementy napędu, czynnik niezawodności napędu dla każdego elementu napędu, siłę ciągu, która ma być zastosowana w miejscu podłączenia napędu, wydajność przenośnika (ilość transportowanego towaru), długość przenośnika, średnią siłę obliczoną z sił działających wzdłuż pola przenośnikowego, nachylenie przenośnika. To samo pole zawiera również czas rozruchu podczas uruchomiania urządzenia. Dane te pokazują w przejrzysty sposób stan działania, do którego należy dany diagram. Rysunki 4., 5. i 6. pokazują trzy z siedmiu arkuszy wynikowych, będących podstawowymi danymi uzyskanymi na podstawie danych przedstawionych na rys. 3. Sposób rozmieszczenia napędów można odczytać z ww. rysunków. The remaining seven sheets of the workbook feature displaying the calculated results. These sheets show the trends of the hauling force distribution along the track. Each sheet contains diagrams of the possible hauling force distributions belonging to the possible drive layouts. By clicking on the sheet tab the diagram appears, the address of which and the scheme below it uniquely identify the respective drive layout. For easy reading, the forces arising in characteristic points of the track are also displayed with their value numbers on the diagram. The field in the bottom right corner contains the most important quantities of the track and results of the calculations. These are the following: power demand of the drive by drive units, drive reliability factor valid for each drive unit, tensioning force to be applied at the tension site, the transported mass flow, track length, average force calculated from the forces along the track, elevation of the track. The same field also contains the acceleration time applied at starting. These data clearly show the operating state that particular diagram belongs to, even at the later study of the diagram. Figures 4, 5 and 6 show three out of the seven result sheets belonging to the basic data obtained from Figure 3. The layout modes can be read from the Figures themselves. Rys. 4. Rozkład sił dla dwóch identycznych bębnów napędowych w miejscu wyładunku urobku [1] Fig. 4. Force distribution for two identical pulleys at discharge end [1]

7 Nr 11(501) LISTOPAD Rys. 5. Rozkład sił dla dwóch identycznych bębnów napędowych w miejscu wyładunku i załadunku urobku [1] Fig. 5. Force distribution for two identical pulleys at discharge and receiving end [1] Rys. 6. Rozkład sił dla jednego bębna napędowego w miejscu załadunku urobku [1] Fig. 6. Force distribution for one pulley at receiving end [1] Należy zwrócić uwagę, że znak minus przed wartością mocy oznacza, iż przenośnik nie powinien się poruszać, a wręcz że powinno się zastosować hamowanie, poprzez wartość mocy odpowiadającą konkretnemu rysunkowi. Hamowanie może być oczywiście przeprowadzone również przez silniki elektryczne. Dla parametru H1, który podaje nachylenie pola przenośnikowego, znak minus jest interpretowany w ten sam sposób. Oznacza to różnicę poziomów pomiędzy początkowym i końcowym punktem taśmy przenośnikowej w przypadku transportu w dół. W tym przypadku arkusz wejściowy, pokazany na rysunku 1., nie zostaje zablokowany dla użytkownika można go edytować. Zaletą takiego rozwiązania Please note that the negative sign before the power values indicates that the conveyor is not required to drive in the given condition but rather even braking has to be applied, by a power corresponding to the respective figure. The breaking, of course, can be performed by the electric motors too. The parameter H1 means the ascent of the track, the negative sign is interpreted similarly as before. This represents the level difference between the starting and ending points of the track in the case of a downward transport. The input sheet shown in Figure 1 is not locked from the user, it is editable. The advantage of this feature is that in case of changing only one input pa-

8 44 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA jest to, że w przypadku zmiany pojedynczego parametru wejściowego, np. czasu rozruchu, nie trzeba powtórnie wprowadzać danych do wszystkich pól okna Input basic data. Jednakże, po modyfikacji arkusza wejściowego, program nie weryfikuje zmian w danych. Dla potrzeb dokumentacji procesu można używać zintegrowanej funkcji drukowania arkusza EXCEL z wszystkimi jej opcjami. Dostępne są również pozostałe funkcje programu EXCEL, z wyjątkiem tych chronionych hasłem. Każdy etap obliczeń może być zapisany, a następnie powtórnie załadowany. rameter e.g. the acceleration time re-entering all data fields of the Input basic data window is not necessary. However, after any modification of the input sheet the program does not perform the verification on data. For documentation purposes the integrated print function of EXCEL can be used, with all options offered thereby. All other EXCEL functions are, of course, available for the user, except for those protected by a password. Thus, any stage of the computation can be saved and then reloaded. 4. PODSUMOWANIE 4. SUMMARY Oszczędność energii podczas pracy przenośnika taśmowego można uzyskać poprzez częściowe wyłączenie mocy napędu. Weryfikacja pracy przenośników taśmowych może być skutecznie wspomagana programem komputerowym, służącym do monitorowania i modelowania optymalnych rozwiązań. Wyniki modelowania i wyciągnięte wnioski nie wspomogą użytkownika w podejmowaniu właściwych decyzji, jeżeli wprowadzone dane będą niezgodne ze stanem rzeczywistym. Dlatego tak ważne jest, aby dane wprowadzane do pól arkusza odpowiadały warunkom do analizy. W innym przypadku otrzymane wnioski mogą spowodować reakcję nieadekwatną do sytuacji, dla której usprawiedliwieniem bynajmniej nie będzie działanie programu zgodnie ze starym (węgierskim) przysłowiem: Nie zwalaj winy na lustro za zniekształcone odbicie. Artykuł powstał jako część projektu TÁMOP B-10/2/KONV w ramach New Hungarian Development Plan. Realizacja projektu wspomagana jest przez Unię Europejską i współfinansowana przez Europejski Fundusz Socjalny. During the exploitation of a belt conveyor it is possible to save energy by partial switch-off of the drive units. The verification of belt conveyors operations can be efficiently supported by a computer program for monitoring and modelling optimal solutions. Finally, we would like to call the attention of every professional ever faced with some modeling. Please let us highlight again for obvious reasons. The results of a modeling process and the conclusions drawn do not support the user in making the right decision if the user enters invalid and unrealistic information. This is why it is so essential that the basic data entered through the input fields correspond to the condition to be examined. Otherwise, it is possible that conclusions drawn from the results steer the user away from the right decision, but generally not because of applying a modeling process. That is, to recall an old saying: Don t blame the mirror if the reflection is distorted. This work was carried out as part of the TÁMOP B-10/2/KONV project in the framework of the New Hungarian Development Plan. The performance of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund. Literatura 1. Kovalcsik G.: Az EXCEL programozása, Computer Books, Kovácsné C. J., Ozsváth M.: Az EXCEL függvényei, Computer Books, Krizsák L.: Az EXCEL 7.0 programozása, Computer Books, Hargitai P., Kaszanyiczky L.: A VISUAL BASIC 4.0 programozási nyelv, LSI Oktatóközpont, Hungarian Standards MI References 1. Kovalcsik Géza, Az EXCEL programozása, ComputerBooks, Dr. Kovácsné Cohner Judit, Ozsváth Miklós, Az EXCEL függvényei, ComputerBooks, Krizsák László, Az EXCEL 7.0 programozása, ComputerBooks, Hargitai Péter, Kaszanyiczky László, A VISUAL BASIC 4.0 programozási nyelv, LSI Oktatóközpont, Hungarian Standards MI Artykuł został zrecenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. The article was reviewed by two independent reviewers.

9 Nr 11(501) LISTOPAD КОМПЬЮТЕРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ Конвейеры являются важными элементами систем транспортировки материалов во многих отраслях промышленности, особенно в добывающей промышленности. Электроэнергия, используемая для питания ленточных конвейеров в карьерах, является важным элементом затрат шахты. Поэтому любые сбережения, достигнутые в этой области, приводят к значительному и заметному сокращению постоянных затрат предприятия. Для экономии электроэнергии сначала следует проанализировать приводную систему, а затем определить пункты, в которых можно сэкономить энергию. В статье представлена модель компьютерной поддержки системы ленточных конвейеров. Модель работает с программой EXCEL. Результаты, полученные из анализа работы программы, могут использоваться для поддержки принятия решений пользователями ленточного конвейера. Модель также может использоваться в образовательных целях.

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Dariusz MAZURKIEWICZ MONITOROWANIE STANU POŁĄCZEŃ KLEJONYCH TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MONITORING THE CONDITION OF ADHESIVE-SEALED BELT CONVEYORS IN OPERATION Typowe układy transportu

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji Spis treści Contents RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Czesław Kościelny Realizacja szyfru bezkluczowego" c80k395 do kryptograficznej ochrony załączników poczty elektronicznej w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON Hamilton RĘCZNY Arc System MONITOR SYSTEMU ARC Arc View Handheld Operator's Guide FW Version 26 Wydanie listopad 2012 Hamilton PN 624255/04, FW wersja 26 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Wersja 2.6 Data publikacji oryginału: 28-04-2013 Data publikacji tłumaczenia: ~31-07-2013 Wersje pojazdów: XR5 1.9 / XR1 1.11 / XR2 1.6 To oprogramowanie jest darmowe

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo