Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych. Computer AIDED system for verification of belt conveyors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych. Computer AIDED system for verification of belt conveyors"

Transkrypt

1 GÁBOR LADÁNYI PhD associate professor, University of Miskolc ERVIN NAGY head of department, Mátra Power Plant PC Skomputeryzowany system weryfikacji pracy przenośników taśmowych Computer AIDED system for verification of belt conveyors Przenośniki są ważnymi elementami systemów przenoszenia materiałów w wielu działach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym. Energia elektryczna używana do napędzania przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych jest istotnym elementem kosztów zakładu górniczego. Dlatego też każdy rodzaj oszczędności uzyskany w tym zakresie skutkuje znaczną i zauważalną obniżką stałych kosztów przedsiębiorstwa [2, 3, 4]. Aby oszczędzać energię elektryczną, należy najpierw przeanalizować system napędowy, a następnie zidentyfikować punkty, w których możliwa jest oszczędność energii. Artykuł przedstawia model wspomaganego komputerowo systemu przenośnika taśmowego. Model pracuje z programem EXCEL. Wyniki uzyskane z analizy pracy programu mogą zostać użyte do wspomagania decyzji użytkowników przenośnika taśmowego. Model może być też wykorzystany do celów edukacyjnych. In many industries, conveyors are an important part of a material handling system especially in mining industries. Electric power that is used for driving belt conveyors of surface mines is a significant item among the costs of a mining plant [2, 3, 4]. Hence, every saving achieved in this area results in a major and remarkable reduction of the fixed costs for the company. To save electric power the best way is to first examine a driving system and identify the right point of energy saving. The paper deals with the presentation of features of a computer aided model of conveyor belt. The model was developed to run with EXCEL. The results obtained from program running can be used to help making a good decision for the users of conveyor belt. On the other hand it can be used in the education too. 1. WPROWADZENIE 1. INTRODUCTION Parametry transportu i warunki eksploatacji przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym są bardzo zróżnicowane. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że miejsca załadunku, jak również wyładunku materiału z przenośników zmieniają się w stosunkowo krótkich odcinkach czasu. Dodatkowo zmiany te mają charakter cykliczny. Zasadnicza i relatywnie szybko następująca zmiana w warunkach pracy najczęściej powodowana jest przez czynniki pogodowe. Przykładowo na warunki Transport parameters and operational conditions of belt conveyors operating in opencast mines vary in a wide range. One of the main reasons comes from the special feature of the mining transport that the loading position of the conveyors and even the material discharge are varying, within a relatively narrow time interval. In addition, the change is often of a cyclic nature. The essential and relatively shortterm change in the operational conditions is most often caused by the change in the weather conditions.

2 38 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA eksploatacji przenośnika taśmowego znaczący wpływ może mieć ocieplenie spowodowane promieniami słonecznymi, ale też zamoknięcie spowodowane deszczem lub mgłą. Istotne zmiany zachodzące w dłuższej perspektywie czasowej wynikają z zużycia elementów mechanizmu przenośnika. Odpowiednio dobrany system napędowy powinien dostarczać mocy wystarczającej do przesuwu materiału transportowanego oraz wymaganej siły ciągu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. W artykule opisano jedynie dwa ekstremalne przypadki, dobrze znane specjalistom od przenośników: uruchomienie przenośnika naładowanego na całej swojej długości, eksploatacja przy współczynniku tarcia większym niż średni, np. w warunkach zimowych. Przy obniżonych wymaganiach transportu lub udoskonalonych warunkach ruchu zainstalowanie napędu o mocy wystarczającej do zasilania przenośnika w warunkach ekstremalnych byłoby nadmierną inwestycją. Poprzez częściowe wyłączenie mocy napędu (napędów) można oszczędzać energię w systemie napędowym, a nadwyżka energii może być użyta w odpowiednim czasie zawsze, kiedy wymagają tego okoliczności. Jednakże decyzja o wyłączeniu i ponownym użyciu energii powinna być poprzedzona oceną. Jeżeli weźmie się pod uwagę wyniki oceny, można uniknąć błędnych decyzji. Ocena jest efektywna tylko wówczas, gdy jej wymagania czasowe są w stanie nadążyć za zmianami w warunkach eksploatacji. Skomputeryzowany system, który opisano poniżej, pracuje w środowisku EXCEL i, zgodnie z jego możliwościami obliczeniowymi, jest w stanie wyznaczyć, jak też zwizualizować, siły w taśmie przenośnika zaadaptowane do zmodyfikowanych warunków w krótkim przedziale czasowym. Ponadto po zakończeniu obliczeń program dostarcza użytkownikowi dodatkowych informacji, które pomagają w zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności pracy podczas eksploatacji przenośnika taśmowego. Z uwagi na swoje zalety program może być wykorzystywany także podczas różnego rodzaju szkoleń. Jego użycie pomaga zwiększyć efektywność tego typu zajęć zarówno w fazie demonstracyjnej, jak i kontrolnej, a tym samym podnosi ich atrakcyjność. Zależności zastosowane do obliczeń wynikają z węgierskiej normy MI [5]. 2. OPIS ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO For example, warming due to sunshine or wetting due to rain or mist can have significant influence on the operating conditions of a belt conveyor. Significant changes occurring in a longer period are generally caused by wear-out of the units in the conveyor machinery. Sizing of the drive system should provide for a power necessary to the material flow demand and input the required hauling force even under extreme conditions. We describe only two of the extreme cases, both are well-known among the conveyor experts: starting the track loaded along its full length, operation at greater-than-average effective coeficient of friction:, e.g. in winter cold. At reduced transport demands or under improved conditions of motion, installation of a driving power which is able to operate a conveyor also in extreme conditions is superfluous. By partial switch-off drive unit(s) energy saving can be achieved and the drive unit(s) can be switched back in due time, whenever the circumstances make it necessary. The decision of switch-off and return should, however, be preceded by a preliminary assessment. With considering the results of this assessment incorrect decisions may be avoided. The assessment is effective only if its time requirement is able to follow changes in the operational conditions. The computerized system to be demonstrated in the following paragraphs runs in an EXCEL environment and with its computing capacity is able to determine, as well as visually represent the forces along the conveyor track. It creates the results adapted to the modified conditions in a short time frame. In addition, as a result of the completed calculations, the program provides supplemental information for the user that helps operate the belt conveyor with a greater safety and better efficiency. Apart from the above items, the program can be well utilized in training. It can help improve efficiencies of both the demonstrating and the inspection stage of training, thus improving degree of utilization of the available training time. Relationships applied for the calculation came from Hungarian Standard MI [5]. 2. DESCRIPTION OF THE OPERATOR ENVIRONMENT Program komunikuje się z operatorem za pomocą ośmiu arkuszy EXCEL. Pierwszy z nich służy do wyświetlenia danych wejściowych (rys. 1). The program communicates with the operator with the use of eight EXCEL sheets. The first sheet is for displaying the input data (Fig. 1).

3 Nr 11(501) LISTOPAD Rys. 1. Wizualizacja danych wejściowych przenośnika [1] Fig. 1. Visualization of belt conveyor input data [1] Szkic objaśniający, usytuowany poniżej pól tekstowych, pomaga w zrozumieniu wymiarów geometrycznych przenośnika taśmowego. Pokazane jest to na rysunku 2., na którym widać, iż program jest w stanie obsługiwać trzy punkty załadunku Q1, Q2, Q3 materiału transportowanego. Jest to wystarczająca liczba dla większości systemów transportowych eksploatowanych w kopalniach. Pierwszy punkt załadunku sprzężony jest z przednią częścią pola przenośnikowego. Usytuowanie dwóch pozostałych punktów można ustalić według potrzeb użytkownika, z zachowaniem rozsądnych limitów odległości. Explanatory diagram, below the text fields, helps in unterstanding the geometrical dimensions of the belt conveyor track. This is shown in Figure 2, demonstrating that the program can handle three receiving points. This is sufficient for most transport systems operating in the mining practice. The first receiving point is coupled with the front part of the track. The positions of the other two loading points can be custom defined within reasonable distance limits. Rys. 2. Szkic objaśniający parametry przenośnika [1] Fig. 2. Belt conveyor parameters [1] W praktyce nie modeluje się danych wejściowych przenośnika poprzez ich bezpośrednie wprowadzenie do komórek arkusza. Służy do tego specjalny panel systemu Windows, wywoływany przez makro programu EXCEL [1]. Po uruchomieniu makra ukazuje się okno Basic data (Dane podstawowe), jak to pokazano na rysunku 3. Oprócz parametrów arkusza wejściowego okno zawiera też wyżej wspomniany wykres objaśniający oraz rysunek pokazujący rozmieszczenie It is not practical, however, to input data of the conveyor track to be under verification by directly entering cell data on the input sheet. A special Windows panel serves for this purpose, to be called by running an EXCEL macro [1]. After starting the macro, the Basic data window appears, as shown in Figure 3. In addition to the parameters of the input sheet, the window also contains the already mentioned explanation scheme and the drawing demon-

4 40 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA elementów napędu [2]. Wykres zawsze pokazuje obraz odnoszący się do aktualnie wybranego rozmieszczenia elementów napędu przenośnika taśmowego. Rozkład siły ciągu wzdłuż trasy jest zasadniczo (ale nie wyłącznie) wyznaczany przez rozmieszczenie elementów napędu przenośnika taśmowego. Miejsce i sposób podłączenia siły ciągu lub współczynnik rozmieszczenia miejsc (o ile jest ich więcej niż jedno) mają znaczny wpływ na takie parametry, jak maksymalna siła generowana na taśmie, średnia siła czy wymagana siła napięcia. Dodatkowo czynniki te wpływają na zdolność systemu do tolerancji zmian parametrów spowodowanych np. zmianami pogody. Dlatego właśnie program jest w stanie obsługiwać rozwiązania rozmieszczenia zastosowane w systemach przenośnikowych na końcu trasy przenośnika. Można wybrać następujące rozmieszczenia: 0, 1, 2 lub 3 elementy napędowe z przodu oraz 0 lub 1 element napędowy z tyłu. Program nie uwzględnia napędu pośredniego. Wprowadzone wielkości (Q1, Q2, Q3) muszą być podane w oknie Input basic data (Podstawowe dane wejściowe) jako wydajność przenośnika (ilość przesuwanej masy towaru). Wpisywane wydajności mogą mieć oczywiście wartość zerową, co odnosi się do stanu ruchu jałowego. Wszystkie materiały załadowane na taśmę przenośnika opuszczają ją przy końcowym bębnie. strating layout of the drive units [2]. The latter always shows the picture corresponding to the actual selected drive layout. Hauling force distribution along the track is essentially (but not exclusively) determined by the layout of the belt conveyor drive units. The position and method of hauling force input, or if there are more than one input positions their distribution ratio, etc., have significant effects on parameters, such as, including maximum force generated in the belt, average force, the required tensioning force. But it has effect also on the ability of the system to tolerate parameter changes influenced e.g. by the weather. This is why the program manages the drive arrangement solutions usually applied in belt conveyor systems driven at the track end. Selectable layouts: 0, 1, 2, 3 drive units in front and 0, 1 drive unit at the back. The program does not support the intermediate drive. Loaded quantities (Q1, Q2, Q3) have to be given in the Input basic data window as mass flows. Loaded mass flows can have, of course, also a zero value, which corresponds to the idle operating state. All the material loaded onto the conveyor leaves the belt at the discharge drum. Rys. 3. Wizualizacja okna Basic data [2] Fig. 3. Basic data window [2]

5 Nr 11(501) LISTOPAD Użytkownik może się swobodnie poruszać pomiędzy polami, do których wprowadzane są parametry np. pole danych do wprowadzania można wybrać za pomocą kursora. Przy wyjściu z pola może pojawić się komunikat o błędzie. Dzieje się tak dlatego, że program sprawdza, czy wartość wprowadzanych danych mieści się w zakresie akceptowalnym dla przenośnika taśmowego. Po wyjściu z pola, jeżeli użytkownik musi potwierdzić liczbę poza zakresem, zostanie o tym poinformowany przez wyskakujące okienko. Jednocześnie okienko podaje właściwy zakres liczbowy danego parametru. Weryfikacja ta stanowi główną funkcję wprowadzania danych poprzez okno Input basic data i zarazem największą tego rozwiązania zaletę, choć oczywiście wprowadzanie danych w sposób niewymagający potwierdzania byłoby dla użytkownika zdecydowanie mniej denerwujące. Zaznaczyć jednak trzeba w tym miejscu, że program nie weryfikuje zgodności wszystkich wprowadzanych parametrów, cedując to zadanie częściowo na użytkownika. Przykładowo szerokość taśmy do pewnego stopnia ogranicza masę zestawu krążników, jednak program nie weryfikuje zgodności tych dwóch parametrów. Z drugiej strony program obsługuje efekt dynamicznego zjawiska rozruchu występującego przy uruchamianiu taśmy i bierze pod uwagę nie tylko siły statyczne, lecz również wymagania mocy systemu rozruchu. W tym celu do okna Input basic data może zostać wprowadzona długość okresu uruchamiania jako zaakceptowany zakres w polu Acceleration time (Czas rozruchu): 20 sec < t acc < 1000 sec. Wprowadzając najwyższą wartość, która jest zarazem wartością domyślną, użytkownik może wybrać tryb stałej prędkości (constant-speed-run). Należy zauważyć, że program nie obsługuje zjawiska przebiegów przejściowych występującego wzdłuż przenośnika i spowodowanego zdolnością do magazynowania energii dzięki elastyczności taśmy i innym cechom systemu. Tak więc obliczone wartości siły i mocy są wartościami uzyskanymi po ustaniu przebiegów przejściowych, które pojawiają się podczas uruchamiania urządzenia. Potwierdzenie wprowadzonych danych następuje po naciśnięciu przycisku Apply (Zastosuj) w oknie Input basic data. Wtedy program dokonuje niezbędnych sprawdzeń krzyżowych należy się tu spodziewać okna z komunikatem ostrzegawczym a następnie wszystkie dane z okna przeniesione są do arkusza wejściowego pokazanego na rysunku 1. Jednakże okno Input basic data nie zamyka się. Można je opuścić poprzez kliknięcie na przycisk Close (Zamknij). Po dokonaniu niezbędnych sprawdzeń krzyżowych wszystkie dane okna przeniesione są do arkusza wejściowego i jednocześnie okno zostaje zamknięte. W tym momencie system rozpoczyna niezbędne obliczenia. The user can move freely amongst the fields for parameter entry, e.g. the data field to be actually entered can be selected with the cursor. Leaving a particular field one can obtain an error message. This is because the program checks, whether the value of the data to be entered is within the range acceptable for a belt conveyor. After leaving the field a pop-up window will notify in case the user is about to validate an out-of-the-range figure, at the same time giving the valid range of the particular parameter. Exactly this is the main function of data entry via the Input basic data window. If data entry takes place in a validated manner, we can avoid lots of annoyance. The program, however, does not verify compatibilities of all parameters to be entered. The user of the program must provide for this. For example, the width of the belt to some extent limits the mass of the roller set to be used with. But compatibility of the two data in this example is not validated by the program. On the other hand, it is able to handle dynamic effect of the acceleration phenomenon occurring at starting the belt and it considers not only the static forces but also the power requirement of the system acceleration. To do this, the time period of the starting process can be entered in the Input basic data window. Accepted range in the Acceleration time field: 20 sec < t acc < 1000 sec. By entering the highest value this is also the default value the user can select the constant-speed-run case. Note that the program does not manage the transient phenomena taking place along the track and originating from the energy storing capability due to the flexibility of the belt and other features of the system. Thus, calculated forces and powers are values produced after cease of transients that occur at starting. For the validation of already entered data, there is the Apply button in the Input basic data window. Clicking on it, the program performs some crosschecks of the entered parameters that is why the appearance of a warning window can also be expected then all data of the window are written to the input sheet shown in Figure 1, however, the Input basic data window is not left. Clicking on the Close button, one can leave this window, and after the necessary cross-checks all data of the window are rewritten to the input sheet and the window closes at the same time. After closing, our program system immediately performs the necessary calculations.

6 42 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 3. WYŚWIETLANIE WYNIKÓW 3. DISPLAYING THE RESULTS Pozostałe siedem arkuszy służy do wyświetlania uzyskanych wyników. Arkusze te pokazują tendencje w rozkładzie siły ciągu wzdłuż przenośnika. Każdy arkusz zawiera wykresy możliwego rozkładu siły ciągu w odniesieniu do możliwych rozmieszczeń napędu. Po kliknięciu na arkusz ukazuje się wykres, którego identyfikator oraz usytuowany poniżej schemat służą do identyfikacji odpowiedniego rozmieszczenia napędu. Dla ułatwienia odczytania arkusza siły powstające w charakterystycznych punktach przenośnika pokazane są na wykresie razem z ich wartościami. Pole w dolnym prawym rogu zawiera najważniejsze parametry przenośnika oraz wyniki obliczeń, tzn.: zapotrzebowanie napędu na energię z podziałem na elementy napędu, czynnik niezawodności napędu dla każdego elementu napędu, siłę ciągu, która ma być zastosowana w miejscu podłączenia napędu, wydajność przenośnika (ilość transportowanego towaru), długość przenośnika, średnią siłę obliczoną z sił działających wzdłuż pola przenośnikowego, nachylenie przenośnika. To samo pole zawiera również czas rozruchu podczas uruchomiania urządzenia. Dane te pokazują w przejrzysty sposób stan działania, do którego należy dany diagram. Rysunki 4., 5. i 6. pokazują trzy z siedmiu arkuszy wynikowych, będących podstawowymi danymi uzyskanymi na podstawie danych przedstawionych na rys. 3. Sposób rozmieszczenia napędów można odczytać z ww. rysunków. The remaining seven sheets of the workbook feature displaying the calculated results. These sheets show the trends of the hauling force distribution along the track. Each sheet contains diagrams of the possible hauling force distributions belonging to the possible drive layouts. By clicking on the sheet tab the diagram appears, the address of which and the scheme below it uniquely identify the respective drive layout. For easy reading, the forces arising in characteristic points of the track are also displayed with their value numbers on the diagram. The field in the bottom right corner contains the most important quantities of the track and results of the calculations. These are the following: power demand of the drive by drive units, drive reliability factor valid for each drive unit, tensioning force to be applied at the tension site, the transported mass flow, track length, average force calculated from the forces along the track, elevation of the track. The same field also contains the acceleration time applied at starting. These data clearly show the operating state that particular diagram belongs to, even at the later study of the diagram. Figures 4, 5 and 6 show three out of the seven result sheets belonging to the basic data obtained from Figure 3. The layout modes can be read from the Figures themselves. Rys. 4. Rozkład sił dla dwóch identycznych bębnów napędowych w miejscu wyładunku urobku [1] Fig. 4. Force distribution for two identical pulleys at discharge end [1]

7 Nr 11(501) LISTOPAD Rys. 5. Rozkład sił dla dwóch identycznych bębnów napędowych w miejscu wyładunku i załadunku urobku [1] Fig. 5. Force distribution for two identical pulleys at discharge and receiving end [1] Rys. 6. Rozkład sił dla jednego bębna napędowego w miejscu załadunku urobku [1] Fig. 6. Force distribution for one pulley at receiving end [1] Należy zwrócić uwagę, że znak minus przed wartością mocy oznacza, iż przenośnik nie powinien się poruszać, a wręcz że powinno się zastosować hamowanie, poprzez wartość mocy odpowiadającą konkretnemu rysunkowi. Hamowanie może być oczywiście przeprowadzone również przez silniki elektryczne. Dla parametru H1, który podaje nachylenie pola przenośnikowego, znak minus jest interpretowany w ten sam sposób. Oznacza to różnicę poziomów pomiędzy początkowym i końcowym punktem taśmy przenośnikowej w przypadku transportu w dół. W tym przypadku arkusz wejściowy, pokazany na rysunku 1., nie zostaje zablokowany dla użytkownika można go edytować. Zaletą takiego rozwiązania Please note that the negative sign before the power values indicates that the conveyor is not required to drive in the given condition but rather even braking has to be applied, by a power corresponding to the respective figure. The breaking, of course, can be performed by the electric motors too. The parameter H1 means the ascent of the track, the negative sign is interpreted similarly as before. This represents the level difference between the starting and ending points of the track in the case of a downward transport. The input sheet shown in Figure 1 is not locked from the user, it is editable. The advantage of this feature is that in case of changing only one input pa-

8 44 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA jest to, że w przypadku zmiany pojedynczego parametru wejściowego, np. czasu rozruchu, nie trzeba powtórnie wprowadzać danych do wszystkich pól okna Input basic data. Jednakże, po modyfikacji arkusza wejściowego, program nie weryfikuje zmian w danych. Dla potrzeb dokumentacji procesu można używać zintegrowanej funkcji drukowania arkusza EXCEL z wszystkimi jej opcjami. Dostępne są również pozostałe funkcje programu EXCEL, z wyjątkiem tych chronionych hasłem. Każdy etap obliczeń może być zapisany, a następnie powtórnie załadowany. rameter e.g. the acceleration time re-entering all data fields of the Input basic data window is not necessary. However, after any modification of the input sheet the program does not perform the verification on data. For documentation purposes the integrated print function of EXCEL can be used, with all options offered thereby. All other EXCEL functions are, of course, available for the user, except for those protected by a password. Thus, any stage of the computation can be saved and then reloaded. 4. PODSUMOWANIE 4. SUMMARY Oszczędność energii podczas pracy przenośnika taśmowego można uzyskać poprzez częściowe wyłączenie mocy napędu. Weryfikacja pracy przenośników taśmowych może być skutecznie wspomagana programem komputerowym, służącym do monitorowania i modelowania optymalnych rozwiązań. Wyniki modelowania i wyciągnięte wnioski nie wspomogą użytkownika w podejmowaniu właściwych decyzji, jeżeli wprowadzone dane będą niezgodne ze stanem rzeczywistym. Dlatego tak ważne jest, aby dane wprowadzane do pól arkusza odpowiadały warunkom do analizy. W innym przypadku otrzymane wnioski mogą spowodować reakcję nieadekwatną do sytuacji, dla której usprawiedliwieniem bynajmniej nie będzie działanie programu zgodnie ze starym (węgierskim) przysłowiem: Nie zwalaj winy na lustro za zniekształcone odbicie. Artykuł powstał jako część projektu TÁMOP B-10/2/KONV w ramach New Hungarian Development Plan. Realizacja projektu wspomagana jest przez Unię Europejską i współfinansowana przez Europejski Fundusz Socjalny. During the exploitation of a belt conveyor it is possible to save energy by partial switch-off of the drive units. The verification of belt conveyors operations can be efficiently supported by a computer program for monitoring and modelling optimal solutions. Finally, we would like to call the attention of every professional ever faced with some modeling. Please let us highlight again for obvious reasons. The results of a modeling process and the conclusions drawn do not support the user in making the right decision if the user enters invalid and unrealistic information. This is why it is so essential that the basic data entered through the input fields correspond to the condition to be examined. Otherwise, it is possible that conclusions drawn from the results steer the user away from the right decision, but generally not because of applying a modeling process. That is, to recall an old saying: Don t blame the mirror if the reflection is distorted. This work was carried out as part of the TÁMOP B-10/2/KONV project in the framework of the New Hungarian Development Plan. The performance of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund. Literatura 1. Kovalcsik G.: Az EXCEL programozása, Computer Books, Kovácsné C. J., Ozsváth M.: Az EXCEL függvényei, Computer Books, Krizsák L.: Az EXCEL 7.0 programozása, Computer Books, Hargitai P., Kaszanyiczky L.: A VISUAL BASIC 4.0 programozási nyelv, LSI Oktatóközpont, Hungarian Standards MI References 1. Kovalcsik Géza, Az EXCEL programozása, ComputerBooks, Dr. Kovácsné Cohner Judit, Ozsváth Miklós, Az EXCEL függvényei, ComputerBooks, Krizsák László, Az EXCEL 7.0 programozása, ComputerBooks, Hargitai Péter, Kaszanyiczky László, A VISUAL BASIC 4.0 programozási nyelv, LSI Oktatóközpont, Hungarian Standards MI Artykuł został zrecenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. The article was reviewed by two independent reviewers.

9 Nr 11(501) LISTOPAD КОМПЬЮТЕРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ Конвейеры являются важными элементами систем транспортировки материалов во многих отраслях промышленности, особенно в добывающей промышленности. Электроэнергия, используемая для питания ленточных конвейеров в карьерах, является важным элементом затрат шахты. Поэтому любые сбережения, достигнутые в этой области, приводят к значительному и заметному сокращению постоянных затрат предприятия. Для экономии электроэнергии сначала следует проанализировать приводную систему, а затем определить пункты, в которых можно сэкономить энергию. В статье представлена модель компьютерной поддержки системы ленточных конвейеров. Модель работает с программой EXCEL. Результаты, полученные из анализа работы программы, могут использоваться для поддержки принятия решений пользователями ленточного конвейера. Модель также может использоваться в образовательных целях.

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę)

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę) - Program do tworzenia krzyżówek. - Krzyżówki mogą być przygotowywane w formie drukowanej lub elektronicznej. - Program jest bezpłatny, jeśli ćwiczenia przygotowywane za jego pomocą są udostępniane odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta  1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Zaimportuj dane pima-indians-diabetes.csv. (Baza danych poświęcona

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika Szkolenie Microsoft Lync 2010 Korzystanie z roli pełnomocnika Cele To szkolenie opisuje poniższe zagadnienia związane z rolą pełnomocnika w zakresie pracy ze spotkaniami online: Ustanawianie pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

BARI SLF300 CDA/SLF300. System składano - przesuwny SLF300 Slide & stack system SLF300

BARI SLF300 CDA/SLF300. System składano - przesuwny SLF300 Slide & stack system SLF300 CDA/SLF00 System składano - przesuwny SLF00 Slide & stack system SLF00 SLF00-B8 Wózek SLF00-B8 Rollers SLF00 Łącznik SLF00 Junction SLF-TP Trzpień górny SLF-TP Top pivot E2474 Main top track SLF00-ELBOW

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

RAMA STALOWA 3D MODELOWANIE, ANALIZA ORAZ WYMIAROWANIE W FEM-DESIGN 11.0

RAMA STALOWA 3D MODELOWANIE, ANALIZA ORAZ WYMIAROWANIE W FEM-DESIGN 11.0 Structural Design Software in Europe AB Strona: http://www.strusoft.com Blog: http://www.fem-design-pl.blogspot.com Goldenline: http://www.goldenline.pl/forum/fem-design Facebook: http://www.facebook.com/femdesignpolska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Solutions. Rozwiązania

Solutions. Rozwiązania Solutions Rozwiązania Index Colours do not come out/ Nie widać kolorów... 2 Impression with stripes/ Na wydruku są paski... 3 Message of non-recognised cartridges / Komunikat o nie wykrywaniu kardridża...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Grupy Odpowiedzi

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Grupy Odpowiedzi Szkolenie Microsoft Lync 2010 Grupy Odpowiedzi Cele To szkolenie obejmuje następujące tematy: Grupy Odpowiedzi Wprowadzenie Grupy formalne i nieformalne Anonimowość agentów Odbieranie połączeń W trakcie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo