z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik Nr 5a do SIWZ Postępowanie Nr BZP KP Wzór Umowy-Pakiet 2 Umowa Nr.. Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław nr identyfikacyjny NIP który reprezentuje:.., działający na podstawie pełnomocnictwa J.M. Rektora, zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym i firmą:.. z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, o następującej treści: Tryb zawarcia Umowy: Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), nr postępowania... 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz dyskowa o efektywnej pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą, 4 stacje robocze (w tym 2 stacje graficzne) do realizacji projektu pt.: "Imago Silesiae Inferioris online." Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD), Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.4.,,Turystyka kulturowa", Nabór 35/K/6.4/2009,,Turystyka kulturowa upowszechnienie informacji o dziedzictwie przeszłości - digitalizacja i upowszechnianie zasobów.

2 2. Przedmiot Umowy jest zgodny z ofertą z dnia r., która stanowi załącznik nr 4a. 3. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu Umowy w terminie do 28 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do. Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza Umowy. 2. Zasady interpretacyjne postanowień Umowy. Pierwszeństwo i kolejność dokumentów. 1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu dostaw określonych w Umowie, w tym równieŝ zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność interpretowania dokumentów: 1) Umowa 2) SIWZ załącznik Nr 1 3) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 2 4) Protokół zdawczo-odbiorczy- załącznik Nr 3 5) Oferta Wykonawcy załącznik Nr 4 2. Dokumenty będą interpretowane z uwzględnieniem całości postanowień zawartych we wskazanych w ust. 1 niniejszego Paragrafu dokumentach oraz z uwzględnieniem celu wynikającego z Umowy. Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość dokumentach, a wpływające na postanowienia i treść dokumentów winny być uwzględnione w pozostałych dokumentach. Ewentualny brak takiego uwzględnienia w Ŝadnym wypadku nie zwalnia Ŝadnej ze Stron z naleŝytego wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych uzupełnień i modyfikacji. 3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem. 3. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następującej wysokości: a) kwota netto -.. zł b) podatek VAT -. zł c) kwota brutto zł (słownie:..pln) Wynagrodzenie określone w pkt. 1, lit. a) niniejszego paragrafu nie podlega waloryzacji ani zmianom. 2. Zamawiający nie udziela zaliczek. 3. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i termin dostawy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

3 5. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w 3 pkt. 1 bez konieczności zmiany umowy. 4 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 150 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wniósł przed podpisaniem Umowy bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na kaŝde pierwsze Ŝądanie, gwarancję bankową (odpowiednio: gwarancję ubezpieczeniową, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (wyłącznie jako zobowiązanie pienięŝne) lub w pieniądzu na kwotę...zł (słownie:...), stanowiącą równowartość 10% wartości brutto, określonej w 3 ust. 1 Umowy, tj.:...zł (słownie.... ) na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław nr Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu Umowy. 3. Część zabezpieczenia, w kwocie 70% wartości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócona lub zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym jest mowa w 7, ust Pozostała część tj. 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia przeznaczona będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, o której mowa w 6, i zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 5. Warunki realizacji Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w 1 punkt Przedmiot Umowy Wykonawca winien dostarczyć do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 3/4, Wrocław. 4. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu najpóźniej 3 dni robocze przed. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 5 dni roboczych od daty wydania. 6. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszelkie instrukcje niezbędne do wykorzystania dostarczonego przedmiotu Umowy przez uŝytkowników Zamawiającego, dostarczone będą wraz z urządzeniami: macierze i serwery język angielski lub polski, pozostałe język polski.

4 7. Wykonawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy: 1) podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód udzielenia gwarancji dla sprzętu na warunkach opisanych w niniejszej umowie; 2) dowód udzielenia licencji na system operacyjny i pozostałe oprogramowanie; 3) pocztą na adres. plik w formacie MS Excel lub csv zawierający: a) nazwę producenta urządzenia; b) model i typ urządzenia; c) nr seryjny lub serwisowy urządzenia; d) adres/y MAC kart sieciowych zainstalowanych w sprzęcie e) listę podzespołów wraz z parametrami, dotyczy tylko komputerów nie posiadających fabrycznie naniesionych numerów serwisowych lub seryjnych umoŝliwiających odszukanie oryginalnej konfiguracji komputera na stronie www producenta. 8. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na sprzęcie dwojakiego typu etykiet nie papierowych zawierających następujące informacje: 1) etykieta z informacjami o gwarancji: numer seryjny lub serwisowy wraz z kodem kreskowym, numer Umowy, datę jej zawarcia oraz okres gwarancji w następującym układzie Umowa nr. z dnia dd.mm.rrrr. Gwarancja 36 miesięcy od daty dostawy 2) etykieta z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodną z obowiązującymi w dniu awizowania dostawy (por. 5.4) zasadami sporządzania plakietek informacyjnych dla projektów wykonywanych w ramach RPO WD, Priorytet 6, Działanie Wykonawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do oferowanego sprzętu. 10. Wykonawca zapewnia, Ŝe dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim. 11. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu. 12. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, w terminie 14 dni od dnia odbioru sprzętu. 13. Wykonawca uruchomi dostarczony sprzęt i oprogramowanie. 14. Wykonawca gwarantuje, iŝ dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy. 15. Wykonawca zapewnia oznakowanie symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektronicznego (Dz. U. z 2007r. nr 155 poz. 1089). 16. Wykonawca zapewnia zgodność sprzętu z normą Energy Star 4.0 lub nowszą, dopuszczając rozwiązania równowaŝne, odpowiadające opisywanej normie. 17. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe, w nie więcej niŝ dwóch dostawach, obejmujących kompletne pozycje 2, 3, 4 (Stacja robocza; Stacja robocza graficzna - typ I; Stacja robocza graficzna - typ I) w jednej dostawie oraz kompletną pozycję 1 (Rozwiązanie NAS / SAN) w drugiej dostawie. 18. W wypadku dostawy częściowej za termin wykonania dostawy uwaŝa się termin wykonania jej ostatniej części.

5 6. Gwarancja i rękojmia. Naprawy pogwarancyjne. 1. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatnie serwis gwarancyjny dostarczonego przedmiotu Umowy. 2. Okresy gwarancji i rękojmi na sprzęt wynoszą: 1) gwarancji odpowiednio 36 miesięcy liczone od daty podpisania bez zastrzeŝeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron 2) okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji 3. Naprawy przedmiotu Umowy, dokonywane będą w dni powszednie w godzinach 8:30-15:00 w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest uŝywany, chyba Ŝe sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niŝ miejsce uŝywania przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego przedmiotu Umowy jego upowaŝnionemu przedstawicielowi do chwili odbioru przedmiotu Umowy przez upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego po dokonaniu naprawy. 4. Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności w celu usunięcia usterki) na zgłoszenie usterki wynosi 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenia usterek Zamawiający będzie dokonywał: 1) faksem na nr.. (data zgłoszenia usterki), przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie usterki. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr.. przyjęcie zgłoszenia o usterce. 2) em na adres:..wykonawca kaŝdorazowo musi potwierdzić zwrotnie drogą elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia w przeciągu maksymalnie 1h od jego otrzymania. 5. W przypadku awarii sprzętu naprawa ma zostać wykonana do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. 6. JeŜeli czas naprawy sprzętu określonego w 1 z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy będzie dłuŝszy niŝ 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować te przyczyny odpowiednimi dokumentami. 7. W związku z planowaną w okresie gwarancyjnym przeprowadzką Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej do nowej lokalizacji, Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku na własny koszt i własne ryzyko dokonać w odniesieniu do macierzy dyskowej i serwera: 1) demontaŝu przedmiotu zamówienia poprzedzonego zabezpieczeniem danych znajdujących się na poszczególnych nośnikach 2) przewiezienia przedmiotu zamówienia do nowej lokalizacji 3) ponownego montaŝu i uruchomienia urządzeń W przypadku powstania dodatkowych jakichkolwiek kosztów wynikających z czynności wymienionych w podp. 1), 2), 3) nie będą one obciąŝać Zamawiającego. 8. Okres gwarancji przedłuŝa się o czas naprawy sprzętu liczony od momentu zgłoszenia do ponownej instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. 9. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania czwartej naprawy tej samej usterki, Wykonawca wymieni sprzęt na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie 28 dni od zaistnienia konieczności dokonania czwartej naprawy tej samej usterki.

6 10. W przypadku wymiany uszkodzonego twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymontowany jest własnością Zamawiającego. 11. Zamawiający ma prawo wymontować twardy dysk i działanie to nie powoduje utraty gwarancji lub zmiany warunków gwarancji. 12. W przypadku wymiany sprzętu, na nowy, okres gwarancji dla danego egzemplarza liczony jest od daty dostarczenia nowego sprzętu. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z ustaleniami. 13. Serwis gwarancyjny prowadzi:... ul... tel.:..... faks:... w godzinach: 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, e- mail: JeŜeli z powodu wady prawnej przedmiotu Umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy. 15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezaleŝnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 16. Wykonawca zapewni w okresie 36 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji odpłatnie serwis dostarczonego przedmiotu Umowy. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w tym okresie dostęp do części zamiennych, materiałów zuŝywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego. 17. W okresie pogwarancyjnym, gwarancja na nowo zainstalowane części wynosić będzie min. 24 miesiące, licząc od dnia ich zainstalowania w sprzęcie. 18. Dla napraw pogwarancyjnych, w okresie 36 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji ustalenia 6, pkt. 3-7 oraz 6, pkt Umowy stosuje się odpowiednio. 19. W przypadku rozbieŝności pomiędzy zapisami 6 Umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo maja zapisy Umowy. 7. Warunki płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŝności za przedmiot Umowy dostarczony zgodnie z terminem określonym w 1 ust. 3., w terminie do 30 dni od daty złoŝenia w sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Karola Szajnochy 10, Wrocław, oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy podpisany przez mgra inŝ. Rafała Olszaka i mgra Adama śurka jako upowaŝnionych ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. Zmiana wymienionych osób, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu. Protokół odbioru winien być złoŝony przez Wykonawcę w sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Karola Szajnochy 10, Wrocław lub łącznie z fakturą.

7 4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia w zapłacie. 6. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy naleŝności określonej w Umowie. JeŜeli naleŝność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyŝszy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 8. Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 1) za nieterminową dostawę przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wartości brutto całego przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za nieterminową naprawę urządzenia, zespołu lub podzespołu naleŝącego do pozycji 1 (Rozwiązanie NAS / SAN) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) za nieterminową naprawę urządzenia, zespołu lub podzespołu naleŝącego do pozycji 2 lub 3 lub 4 (Stacja robocza; Stacja robocza graficzna - typ I; Stacja robocza graficzna - typ II) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego Przyczynami odstąpienia od Umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności: a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy, b) opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy przekraczające 30 dni. 5) za nieterminowe wykonanie demontaŝu lub ponownego montaŝu, o którym mowa w 6 ust.7 w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, 6) za opóźnienie w wymianie, o której jest mowa w 6 ust. 9: a) zespołu lub podzespołu naleŝącego do pozycji 2 lub 3 lub 4 (Stacja robocza; Stacja robocza graficzna - typ I; Stacja robocza graficzna - typ II) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki b) urządzenia, zespołu lub podzespołu naleŝącego do pozycji 2 lub 3 lub 4 (Stacja robocza; Stacja robocza graficzna - typ I; Stacja robocza graficzna - typ II) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w 3 ust. 1, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust.1 bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niŝsza niŝ wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest moŝliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

8 9. Postanowienia końcowe 1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej Umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie modelu oferowanego sprzętu z zastrzeŝeniem, iŝ zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem naleŝącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposaŝony, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie. 2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu akceptowanego przez obie strony, pod rygorem niewaŝności. 3. Wykonawca nie moŝe powierzyć praw lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 4. Wykonawca nie moŝe dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeŝeniem przepisów art Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej Umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 7. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego. Zamawiający: Wykonawca: Data podpisania Data podpisania

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo