CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja"

Transkrypt

1 wiosna lato 2012

2 kolekcja M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato 2012, poszuka a inspiracji wêród odkrywców po udniowo-wschodniej Azji, zg bi a ich marzenia o odkryciu kompletnie nowego Êwiata. CZAS ODKRYWCÓW Kolekcja camel active oscyluje wokó eglarskiego wizerunku w stylu vintage. To swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. Zwarte tkaniny bawe niane w wydaniu drelichu, gabardyny i p ótna w stylu militarnym wyst pujà z matowym wykoƒczeniem. Nacisk zosta po o ony na podkreêlenie aspektów wear and tear (noê i zu ywaj). Tote materia y charakteryzujà efekty zapylenia, zapiaszczenia, zabrudzenia i zaplamienia. Len i jego mieszanki majà lekki, letni chwyt i zapewniajà u ytkownikowi ubrania wygod, a lekkie bawe niane materia y oraz te powsta e na bazie mieszanki bawe ny i nylonu zapewniajà funkcjonalnoêç i ochron odzie y wierzchniej. W kolorze morza W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W ka dym z segmentów produktowych zaznaczajà si motywy morskie i tonalne kompozycje kolorystyczne. Znaki szczególne Motyw przewodni ca ej kolekcji stanowià jasne, wyp owia e kolory, naturalne tonacje kontrastowych szwów, st bnowaƒ, sznurowaƒ oraz skórzane plakietki i skórzane suwaki przy zamkach b yskawicznych. Atrakcyjnymi wyró nikami sà guziki typu corozzo, wyst pujàce w odcieniu koniaku, które dodajà ekstra smaczku odzie y z segmentu kurtek. Bez kurtki ani rusz Oferta linii przewidzianej na sezon wiosna lato 2012 jest szeroka. Efektem innowacyjnej, wielce zró nicowanej styli- 2

3 kolekcja styki oscylujàcej pomi dzy kurtkami i p aszczami sà nowe rodzaje parki. W czym tkwi ich wyjàtkowoêç? W bawe nianym wierzchu oraz spodzie z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego. Nowoczesne kurtki typu bomber jacket b yszczà za sprawà zastosowania efektu natrysku. Kurtki polowe w tym sezonie jawià si w krótszej ods onie i prezentujà czystszy styl. Okrycia skórzane sà równie zró nicowane i niezwykle zyska y na powrocie do mody weluru. Modele zarówno z weluru, jak i nubuku zosta y wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania, co nadaje im autentyczny wyglàd w stylu vintage. Pustynne kurtki oraz welurowe blezery to kluczowe elementy wizerunku m czyzny przewidziane na 2012 rok. Portret m czyzny w swetrze Lekkie letnie dzianiny w wersji morskiej i podwodnej oraz szalowe ko nierze odzwierciedlajà wiodàcy temat odkrywców. Dope nieniem linii sà wyroby wyst pujàce w wersji z wi kszym i szerszym wykrojem linii dekoltu. Dzianiny charakteryzujà wysoka jakoêç i szeroka ró norodnoêç struktur. Bluza dla wilka morskiego Bluzy sportowe i d ersejowe ca kowicie wpisujà si w tematyk morskà. WÊród nich znajduje si model wykonany z palonej prz dzy o efekcie vintage. Kurtki przypominajàce bluzy opatrzono guzikami wyst pujàcymi w szerokim wyborze, àcznie z typem corozzo. Pojawiajà si te aplikowane kieszenie i st bnowane r kawy. Najbli sza cia u... koszula Klasyczne wzornictwo typu g ówka od szpilki, batyst (znany te jako chambray) czy oksford zdecydowanie przodujà. Jednak must have sezonu pozostajà wzory kraciaste. Styl? Militarny i eglarski. Koszule d insowe nawiàzujà do wizerunku w typie chambray i oksford. Morskie impresje Prosty, stylowy wizerunek frachtowy i roboczy to dwa najwa niejsze tematy determinujàce segment spodni. Nowy fason mo- delu 5-kieszeniowego zosta wzbogacony o nowoczesny, zrelaksowany look przez wprowadzenie w szej linii bioder i nogawek, jak równie przesuni cie kieszeni do przodu. Morskie impresje sà obecne w kolekcji dzi ki paskom oraz ma ym skórzanym atom. Fasony z mankietami do podwijania oraz spodnie typu chinos zosta y wzbogacone o zak adki, a wyst pujà w klasycznych naturalnych tonacjach, jak np. be. Jawià si w wersji casual, ale nieco surowszej. Spodnie typu chinos przyciàgajà wzrok dzi ki charakterystycznym detalom typu zak adki czy wewn trzne wykoƒczenie linii pasa, które przywodzà na myêl kunszt krawiecki z dawnych lat. W kolekcji znalaz y si równie wàskie szorty chinos. Te z kolei koƒczà si nad kolanem i nadajà si do podwini cia. Wiecznie zielony d ins pojawia si jako reminiscencja tematu zu ycia i efektu vintage. Efekty zaplamienia i sprania nadajà spodniom autentyczny wyglàd. 3

4 witajcie Witam Paƒstwa, Przekazuj na Paƒstwa r ce nowy numer Le Mac Magazine, którym chcemy Paƒstwa wprowadziç w nastrój wakacji, wypoczynku i podró y. Dzi ki marce camel active odkryjecie Paƒstwo tajniki egzotycznej Indonezji. Projektanci inspirowali si w a- Ênie tym regionem Azji, projektujàc wiosenno-letnià kolekcj, dlatego ubrania camel active na najbli szy sezon doskonale nadajà si na tropikalne w drówki. Marka Calamar zabierze Paƒstwa z kolei do s onecznej Kalifornii, gdzie elegancja àczy si z komfortem i swobodnym stylem smart casual. Natomiast w Êwiat luksusowej, s onecznej mariny zaprasza Paƒstwa marka Hattric, proponujàc kolekcj spodni, która inspirowana jest klimatem swobodnej elegancji nadmorskiego kurortu. Panom o nietypowej sylwetce podpowiemy, jak dobraç odpowiednià garderob, aby zatuszowaç niedoskona oêci figury. W tym numerze prezentujemy równie relacj ze spotkania zorganizowanego przez mark camel active dla celebrytów, stylistów i dziennikarzy Zapraszam goràco do lektury! Anna Dzie ak prezes zarzàdu SPIS TREÂCI.02 CAMEL ACTIVE CZAS ODKRYWCÓW.04 WITAJCIE.05 HATTRIC W RYTMIE M SKIEJ NATURY.06 CALAMAR KALIFORNIJSKI SEN.08 NIEPRZECI TNI.10 AKTUALNOÂCI.11 JESTEÂMY W MEDIACH 4

5 kolekcja w rytmie m skiej natury Mi kkie tkaniny o przyjemnym chwycie, w ókna naturalne oraz bogaty wybór kolorystyki i krojów to cechy kolekcji na sezon wiosna lato 2012 marki Hattric. W nadchodzàcym sezonie Hattric stawia przede wszystkim na modele spodni z przewiewnej i mi kkiej spranej bawe ny w modnych stylizacjach. WÊród tkanin pojawià si m.in. pi kne gabardyny. Klasyczne struktury materia ów uzyskajà nowy image, dzi ki modnym kolorom i spraniom. Dodatkowego smaczku dodadzà zreinterpretowane detale, nadajàce kolekcji lekki styl, oraz faktury tkanin: skosy, eberka i paski. O sportowy charakter wiosenno-letnich propozycji zadba oferta d insów z efektami sprania oraz modele z batystowego denimu. Zgodnie z trendami nadchodzàcego sezonu, w palecie kolekcji Hattric znajdziemy szeroki wybór pasteli, kolory: ó ty, czerwony, koralowy, niebieski i zielony. Dla mi oêników neutralnych barw przygotowano modele w odcieniach ceg y, be u, khaki i navy. Kolory natury, takie jak piaskowy, trzcinowy i bràzowy, pojawiajà si tak e w segmencie d insów. Hitami kolekcji pozostanà, cieszàce si wcià nies abnàcym powodzeniem, spodnie typu chino o wàskim kroju, dost pne w szerokim wyborze koloru i cz sto wzbogacone o ozdobnà podszewk. M czyznom ceniàcym nonszalancki m ody wyglàd na pewno przypadnà do gustu bermudy z naszywanymi kieszeniami cargo. 5

6 kolekcja Do stworzenia kolekcji wiosna lato 2012 zainspirowa o projektantów marki Calamar t tniàce yciem zachodnie wybrze e amerykaƒskiego Z otego Stanu, jak nazywa si Kaliforni. Los Angeles, Malibu i Santa Monica to styl ycia mieszkaƒców tych pe nych s oƒca miast znalaz odzwierciedlenie w najnowszych propozycjach marki Calamar. Nic wi c dziwnego, e barwà wiodàcà kolekcji sta si ó ty, który jako kolor akcentujàcy przewija si przez wszystkie asortymenty w postaci kontrastujàcych pikowaƒ, haftów, nadruków, lamówek i tasiemek. W palecie wiosna lato 2012 odnajdziemy tak e m.in. b kit oceanu i koralowà czerwieƒ po àczone ze srebrnym, niebieskim i bielà, wszelkie odcienie wody, a tak e mocnà czerwieƒ, granat, zieleƒ i kanarkowy ó ty po àczone z bielà, be em i ró nymi odcieniami niebieskiego. Miejska sportowa elegancja W linii kurtek Calamar warto zwróciç uwag przede wszystkim na supermodne kurtki cyklistówki, modele sportowe i w stylu safari oraz kurtki polowe z w oskiej gabardyny. Multikolorowe tkaniny, materia y z pami cià kszta tów i niezwykle lekka bawe na techniczna z dodatkiem nylonu to niewàtpliwe zalety oferty okryç na wiosn lato Szczególnie ciekawie prezentujà si p aszcze z lekkiej tkaniny bawe niano-nylonowej z nieznacznà domieszkà metalu (2 proc.). Na ciep e dni Calamar proponuje przewiewne casualowe marynarki z bawe ny i mieszanek bawe ny z lnem, àczàce miejski styl ze sportowym charakterem. Pojawiajà si tu delikatne efekty sprania, dominujà kolory ziemi, imbirowy, cynamonowy, cementowy i écru. WÊród fasonów znalaz y si ulubione przez m czyzn marynarki z naszywanymi kieszeniami. Smaczku dodajà kontrastowe spody ko nierzy i podszewki w jaskrawych kolorach lub w kratk madras czy pasy. Lato w kratk Do marynarek mo emy dobraç spodnie chino z gabardyny, dwukolorowej bawe ny o fakturze denimu czy w delikatnà krat, a tak e d insy dost pne zarówno w wersji rozjaênionej oraz spranej, jak i w czystych kolorach niebieskim lub czarnym. W czasie wolnym mi oênicy marki Calamar mogà si gnàç po luêne bermudy w kraty vichy i madras lub ich bardziej eleganckie jednolite warianty. Jaskrawe kraty to tak e hity w linii koszul casualowych, podobnie jak modele z denimu i w pasy. Te ostatnie wzory przewijajà si tak e w segmencie dzianin obok równie modnych przetarç. Na ch odniejsze dni Calamar poleca ciep e kardigany i dzianinowe kurtki z suwakiem, wykonane z mieszanek bawe ny z lnem mouliné. Styl tkwi w szczegó ach Ca oêç kolekcji wiosna lato 2012 marki Calamar uzupe nia linia dodatków: szaliki, czapki i skórzane paski. Szczególnie stylowo prezentujà si szale z wysokiej jakoêci mieszanki bawe ny z lnem lub z wiskozy, w krat, subtelne pasy lub o g adkiej powierzchni. Mi oênikom modnej stylizacji przypadnie z pewnoêcià do gustu s omkowy kapelusz, b dàcy asem letniej m skiej garderoby. 6

7 kolekcja 7

8 porady fot: Euroshop / Messe Düsseldorf Nie tylko kobiety, ale równie m czyêni miewajà powa ne k opoty z doborem garderoby. Zw aszcza jeêli ich sylwetka odbiega od standardu. Nieprzeci tni Przy doborze stroju, bez wzgl du na to, czy m czyzna jest przeci tnej, czy niewymiarowej budowy, niebagatelne znaczenie ma kszta t sylwetki, proporcje cia a i wzrost. SYLWETKA OKRÑG A Jej wyznaczniki to zaokràglenia wyst pujàce w okolicach ramion, klatki piersio- wej, pleców i brzucha. Okràg ym m czyznom poleca si ubrania z g adkich lub dyskretnie deseniowanych materia ów. Z ym wyborem sà tkaniny ci kie i sztywne, dajàce wra enie zwalistej bry y. W przypadku sylwetki oty ej zakazane sà marynarki dwurz dowe. Warto wybieraç modele dajàce poczucie luzu pod pachami, z prostymi klapami i dwoma rozci ciami z ty u. Ramiona nie mogà byç poszerzone. Lepiej zrezygnowaç z marynarki, która ma kieszenie nak adane i wykoƒczone klapkà, umieszczone w rejonie bioder. W tym przypadku sprawdzajà si kieszenie jedynie z zaznaczonym rozci ciem. Za to niezawodnym elementem tuszujàcym nadwag jest kamizelka, najlepiej wyst pujàca w komplecie z garniturem, tzw. trzycz Êciowym. StyliÊci twierdzà, e nie tylko wp ywa ona korzystnie na sylwetk, modelujàc niepo àdane zaokràglenia, ale te zapewnia komfort m czyênie, który Êmia o mo e zdjàç marynark siedzàc w biurze przy biurku. T giemu m czyênie komfort u ytkowania powinny zapewniç równie spodnie. Powinny byç szersze w rejonie bioder i poêladków, z przodu mieç zaszewki. Trzeba zwróciç uwag na kieszenie, które powinny byç p askie i dyskretne. Warto rozwa yç opcj szelki. Lepiej zrezygnowaç z modelu z mankietami. Koszula m czyzny o sylwetce okràg ej powinna byç g adka albo pokryta bardzo dyskretnym deseniem, np. melan owym, uszyta z tkaniny luêno tkanej. W adnym wypadku materia nie mo e byç sztywny, dodajàcy kilogramów i obni ajàcy komfort u ytkowania. Ko nierzyk powinien byç mi kki, wàski, na koƒcach wykoƒczony guziczkami. Z kolei krawat nie 8

9 porady pem garderoby. Dobrym wyborem dla wysokiego m czyzny, wed ug stylistów, jest garnitur dwurz dowy, z prostymi klapami, zapinany na 4 lub 6 guzików, które powinny koƒczyç si na tyle nisko, aby nie wyd u a y dodatkowo nóg. Marynarka powinna byç zdecydowanie luêna. Wykluczone sà spodnie o prostych i wàskich nogawkach. Wskazane sà kieszenie umieszczone na linii bioder. Na optyczne skrócenie nóg zaê wp ynie wykoƒczenie mankietami. powinien byç zbyt wàski ani krzykliwy, tak pod wzgl dem koloru, jak i wzoru. Powód? Po co przyciàgaç uwag do problematycznego pasa? SYLWETKA BARDZO SZCZUP A Szczup a sylwetka zawsze jest w cenie, tote idealne dla niej sà obecnie szalenie modne garnitury dopasowane do linii cia a, tzw. slim fit. Je eli chcemy jednak dodaç sylwetce m skoêci, si gnijmy po dwurz dowà marynark, najlepiej z poszerzonà linià ramion. W kwestii deseni mo na pozwoliç sobie na nieco wyraêniejsze wzory, byle nie geometryczne, które tylko pot gujà kanciastoêç figury. Spodnie powinny byç proste, nieco luêniejsze, nie za wàskie, z wi kszà iloêcià zak adek. Koszule? Najlepiej sztywne, z szerokim ko nierzykiem. Krawaty? Raczej szersze ni w sze, ze sztywnej tkaniny, lêniàce, np. pokryte wyraêniejszym motywem floralnym, skalà dopasowane do proporcji cia a. SYLWETKA BARDZO WYSOKA Rzadko kiedy m czyzna narzeka, e jest za wysoki. K opot zaczyna si dopiero wtedy, gdy pojawiajà si trudnoêci z zaku- Dla wysokiego m czyzny wprost stworzone sà koszule wyraêniej deseniowane, opatrzone podwójnym mankietem. Dodatki do stroju, w tym krawaty, powinny byç wyrazistsze i nieco masywniejsze ni w przypadku innych typów sylwetek. SYLWETKA NISKA Klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka twierdzà zgodnie styliêci opisujàc strój dla pana o niskim wzroêcie. Jednorz dowa marynarka z wysoko koƒczàcymi si guzikami to przepis na sukces w wizerunku m czyzny niskiego. Marynarka koniecznie powinna byç krótka (si gaç linii po- Êladków). Kieszenie? Tylko zaznaczone p kni ciami. Zakazane sà spodnie opatrzone mankietami, które w wyraêny sposób skracajà nogi. Koszule? Klasyczne, dyskretnie deseniowane, z pojedynczymi mankietami. W kwestii wzorów nale y trzymaç si deseni (najlepiej pionowych) Êredniej wielkoêci, które nie przyt oczà, a podkreêlà indywidualnoêç niewysokiego m czyzny. Odzie dla panów o nietypowej sylwetce znajdà paƒstwo w kolekcji marek: camel active, Hattric i Calamar. POLECANA GARDEROBA DLA OKRÑG YCH: g adkie tkaniny, jednorz dowe marynarki, kamizelki, spodnie z zaszewkami w pasie. DLA BARDZO SZCZUP YCH: dwurz dowe marynarki, luêne spodnie bez kantów, szerokie krawaty, wyraziste kolory i wzory. DLA WYSOKICH: luêne marynarki, dwurz dówki, spodnie z mankietami, wyraziste dodatki. DLA NISKICH: krótkie marynarki, pionowe drobne wzory, spodnie bez mankietów, fasony blisko cia a. 9

10 aktualnoêci Marka camel active powita a wiosn Za sprawà marki camel active dziennikarze, styliêci i celebryci mogli ju w grudniu poczuç klimat wiosny i lata. 15 grudnia w jednym z warszawskich showroomów marka kultowej m skiej odzie y camel active przedstawi a kolekcj na wiosn lato Przybyli licznie przedstawiciele mediów, styliêci i celebryci (m.in. Sambor Czarnota, Antoni Pawlicki, Jaros aw Szado, Agnieszka Wi d ocha) mieli okazj obejrzenia i dotkni cia propozycji marki na Barbecue z camel active Salony z modà m skà camel active i Le Mac otworzy y sezon grillowy. 22 marca w sklepach Le Mac CH Blue City oraz camel active CH Silesia ruszy a promocja, w ramach której ka dy klient, który dokona zakupu za minimum 1000 z, otrzyma w prezencie set grillowy camel active: m ski fartuch kucharski i r kawic aroodpornà. Akcesoria w zestawie to produkty o bardzo wysokiej jakoêci i stylowym designie, ich wartoêç rynkowa wynosi 25 euro. Kampania w Polsce jest cz Êcià Êwiatowej akcji, która wystartowa a w tym samym czasie w innych krajach, gdzie obecna jest marka camel active. Promocja b dzie trwa a do wyczerpania zapasów setów do barbecue. nadchodzàcy sezon. WÊród prezentowanego asortymentu obok pe nej oferty odzie y: spodni, kurtek, koszul, bluz i T-shirtów czy polo znalaz y si równie dodatki: szale, chusty, czapki, skarpetki, torby, portfele, paski i obuwie. GoÊcie byli pod du ym wra eniem kolekcji. Odzie marki camel active na sezon wiosna lato 2012 inspirowana jest stylem dawnych podró ników i eglarzy, odkrywców po udniowo-wschodniej Azji. Ubrania utrzymane sà w stylistyce vintage, nadano im delikatne efekty zu ycia, zapiaszczenia i sprania. Zastosowano lekkie bawe ny, lny, gabardyny i p ótna, w odzie y wierzchniej postawiono na funkcjonalne i dajàce poczucie komfortu mieszanki bawe ny z nylonem. W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W kolekcji znajdziemy takie smaczki, jak parki z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego, bomber jacket wykoƒczone technikà natrysku, skórzane nubukowe kurtki wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania. WÊród propozycji królujà pustynne kurtki i welurowe blezery oraz casualowe spodnie chinos i d insy. Wygoda, funkcjonalnoêç i design inspirowany podró ami sprawiajà, e ubrania camel active stanowià swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. camel active to kultowa mi dzynarodowa, lifestylowa marka, majàcà swych fanów na ca ym Êwiecie. Brand skierowany jest do m czyzn lubiàcych przygody i podró e, ceniàcych niezobowiàzujàcy casualowy styl na co dzieƒ. Dostosowujàcych si do nowych wyzwaƒ ycia w mieêcie, jak i poza nim. Chcàcych poczuç klimat podró y i odkrywaç natur tak e w miejskiej d ungli. Odzie, dodatki i akcesoria oraz obuwie marki camel active mo na kupiç w sieci salonów camel active i Le Mac w ca ej Polsce. 10

11 napisali o nas JESTEÂMY W MEDIACH JESTEÂMY W MEDIACH MAGAZYN FUTBOL «PRASA K MAG GENTLEMAN GENTLEMEN «INTERNET Zapraszamy do naszych salonów: Salony Le Mac: GDA SK: CH GALERIA BA TYCKA, al. Grunwaldzka 141, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz. 10:00 20:00, FASHION HOUSE OUTLET CENTRE, ul. Przywidzka 8, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 21:00, niedz. 10:00 20:00 KIELCE: GALERIA ECHO, ul. Âwi tokrzyska 20 lok. A.L. 0626, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz KRAKÓW: GALERIA KRAKOWSKA, ul. Pawia 5, lok. 050, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 22:00, niedz. 10:00 21:00 ÓDè: CH MANUFAKTURA, ul. Karskiego 5, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 22:00, niedz. 10:00 21:00 P OCK: GALERIA MAZOVIA, ul. Wyszogrodzka 127 lok. 025, godziny otwarcia: pon. pt. 9:00 21:00, sob. 9:00 22:00, niedz. 10:00 20:00 SZCZECIN: LE MAC, ul. Wojska Polskiego 22, godz. otwarcia: pon. pt. 10:00 19:00, sob. 10:00 16:00 WARSZAWA: BLUE CITY, Al. Jerozolimskie 179, lok. +1/07, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 22:00, niedz. 10:00 20:00 WROC AW: PASA GRUNWALDZKI, pl. Grunwaldzki 22, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz. 10:00 20:00 Salon camel active: KATOWICE: SILESIA CITY CENTER, ul. Chorzowska 107, godz. otwarcia: pon. niedz. 10:00 21:00 W zakresie public relations i custom publishing Le Mac wspó pracuje z agencjà: Promedia Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , 11

12 Adres najbli szego salonu Le Mac: Na zdj ciu: Hattric

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Garant ostatecznie uzdrowiony

Garant ostatecznie uzdrowiony CO NOWEGO? Garant Schuh + Mode AG Garant Schuh + Mode AG wiodàce europejskie zrzeszenie niezale nych kupców detalicznych w bran y obuwniczej, sportowej i skórzanej od 1 stycznia 2008 roku nie znajduje

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo