CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja"

Transkrypt

1 wiosna lato 2012

2 kolekcja M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato 2012, poszuka a inspiracji wêród odkrywców po udniowo-wschodniej Azji, zg bi a ich marzenia o odkryciu kompletnie nowego Êwiata. CZAS ODKRYWCÓW Kolekcja camel active oscyluje wokó eglarskiego wizerunku w stylu vintage. To swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. Zwarte tkaniny bawe niane w wydaniu drelichu, gabardyny i p ótna w stylu militarnym wyst pujà z matowym wykoƒczeniem. Nacisk zosta po o ony na podkreêlenie aspektów wear and tear (noê i zu ywaj). Tote materia y charakteryzujà efekty zapylenia, zapiaszczenia, zabrudzenia i zaplamienia. Len i jego mieszanki majà lekki, letni chwyt i zapewniajà u ytkownikowi ubrania wygod, a lekkie bawe niane materia y oraz te powsta e na bazie mieszanki bawe ny i nylonu zapewniajà funkcjonalnoêç i ochron odzie y wierzchniej. W kolorze morza W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W ka dym z segmentów produktowych zaznaczajà si motywy morskie i tonalne kompozycje kolorystyczne. Znaki szczególne Motyw przewodni ca ej kolekcji stanowià jasne, wyp owia e kolory, naturalne tonacje kontrastowych szwów, st bnowaƒ, sznurowaƒ oraz skórzane plakietki i skórzane suwaki przy zamkach b yskawicznych. Atrakcyjnymi wyró nikami sà guziki typu corozzo, wyst pujàce w odcieniu koniaku, które dodajà ekstra smaczku odzie y z segmentu kurtek. Bez kurtki ani rusz Oferta linii przewidzianej na sezon wiosna lato 2012 jest szeroka. Efektem innowacyjnej, wielce zró nicowanej styli- 2

3 kolekcja styki oscylujàcej pomi dzy kurtkami i p aszczami sà nowe rodzaje parki. W czym tkwi ich wyjàtkowoêç? W bawe nianym wierzchu oraz spodzie z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego. Nowoczesne kurtki typu bomber jacket b yszczà za sprawà zastosowania efektu natrysku. Kurtki polowe w tym sezonie jawià si w krótszej ods onie i prezentujà czystszy styl. Okrycia skórzane sà równie zró nicowane i niezwykle zyska y na powrocie do mody weluru. Modele zarówno z weluru, jak i nubuku zosta y wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania, co nadaje im autentyczny wyglàd w stylu vintage. Pustynne kurtki oraz welurowe blezery to kluczowe elementy wizerunku m czyzny przewidziane na 2012 rok. Portret m czyzny w swetrze Lekkie letnie dzianiny w wersji morskiej i podwodnej oraz szalowe ko nierze odzwierciedlajà wiodàcy temat odkrywców. Dope nieniem linii sà wyroby wyst pujàce w wersji z wi kszym i szerszym wykrojem linii dekoltu. Dzianiny charakteryzujà wysoka jakoêç i szeroka ró norodnoêç struktur. Bluza dla wilka morskiego Bluzy sportowe i d ersejowe ca kowicie wpisujà si w tematyk morskà. WÊród nich znajduje si model wykonany z palonej prz dzy o efekcie vintage. Kurtki przypominajàce bluzy opatrzono guzikami wyst pujàcymi w szerokim wyborze, àcznie z typem corozzo. Pojawiajà si te aplikowane kieszenie i st bnowane r kawy. Najbli sza cia u... koszula Klasyczne wzornictwo typu g ówka od szpilki, batyst (znany te jako chambray) czy oksford zdecydowanie przodujà. Jednak must have sezonu pozostajà wzory kraciaste. Styl? Militarny i eglarski. Koszule d insowe nawiàzujà do wizerunku w typie chambray i oksford. Morskie impresje Prosty, stylowy wizerunek frachtowy i roboczy to dwa najwa niejsze tematy determinujàce segment spodni. Nowy fason mo- delu 5-kieszeniowego zosta wzbogacony o nowoczesny, zrelaksowany look przez wprowadzenie w szej linii bioder i nogawek, jak równie przesuni cie kieszeni do przodu. Morskie impresje sà obecne w kolekcji dzi ki paskom oraz ma ym skórzanym atom. Fasony z mankietami do podwijania oraz spodnie typu chinos zosta y wzbogacone o zak adki, a wyst pujà w klasycznych naturalnych tonacjach, jak np. be. Jawià si w wersji casual, ale nieco surowszej. Spodnie typu chinos przyciàgajà wzrok dzi ki charakterystycznym detalom typu zak adki czy wewn trzne wykoƒczenie linii pasa, które przywodzà na myêl kunszt krawiecki z dawnych lat. W kolekcji znalaz y si równie wàskie szorty chinos. Te z kolei koƒczà si nad kolanem i nadajà si do podwini cia. Wiecznie zielony d ins pojawia si jako reminiscencja tematu zu ycia i efektu vintage. Efekty zaplamienia i sprania nadajà spodniom autentyczny wyglàd. 3

4 witajcie Witam Paƒstwa, Przekazuj na Paƒstwa r ce nowy numer Le Mac Magazine, którym chcemy Paƒstwa wprowadziç w nastrój wakacji, wypoczynku i podró y. Dzi ki marce camel active odkryjecie Paƒstwo tajniki egzotycznej Indonezji. Projektanci inspirowali si w a- Ênie tym regionem Azji, projektujàc wiosenno-letnià kolekcj, dlatego ubrania camel active na najbli szy sezon doskonale nadajà si na tropikalne w drówki. Marka Calamar zabierze Paƒstwa z kolei do s onecznej Kalifornii, gdzie elegancja àczy si z komfortem i swobodnym stylem smart casual. Natomiast w Êwiat luksusowej, s onecznej mariny zaprasza Paƒstwa marka Hattric, proponujàc kolekcj spodni, która inspirowana jest klimatem swobodnej elegancji nadmorskiego kurortu. Panom o nietypowej sylwetce podpowiemy, jak dobraç odpowiednià garderob, aby zatuszowaç niedoskona oêci figury. W tym numerze prezentujemy równie relacj ze spotkania zorganizowanego przez mark camel active dla celebrytów, stylistów i dziennikarzy Zapraszam goràco do lektury! Anna Dzie ak prezes zarzàdu SPIS TREÂCI.02 CAMEL ACTIVE CZAS ODKRYWCÓW.04 WITAJCIE.05 HATTRIC W RYTMIE M SKIEJ NATURY.06 CALAMAR KALIFORNIJSKI SEN.08 NIEPRZECI TNI.10 AKTUALNOÂCI.11 JESTEÂMY W MEDIACH 4

5 kolekcja w rytmie m skiej natury Mi kkie tkaniny o przyjemnym chwycie, w ókna naturalne oraz bogaty wybór kolorystyki i krojów to cechy kolekcji na sezon wiosna lato 2012 marki Hattric. W nadchodzàcym sezonie Hattric stawia przede wszystkim na modele spodni z przewiewnej i mi kkiej spranej bawe ny w modnych stylizacjach. WÊród tkanin pojawià si m.in. pi kne gabardyny. Klasyczne struktury materia ów uzyskajà nowy image, dzi ki modnym kolorom i spraniom. Dodatkowego smaczku dodadzà zreinterpretowane detale, nadajàce kolekcji lekki styl, oraz faktury tkanin: skosy, eberka i paski. O sportowy charakter wiosenno-letnich propozycji zadba oferta d insów z efektami sprania oraz modele z batystowego denimu. Zgodnie z trendami nadchodzàcego sezonu, w palecie kolekcji Hattric znajdziemy szeroki wybór pasteli, kolory: ó ty, czerwony, koralowy, niebieski i zielony. Dla mi oêników neutralnych barw przygotowano modele w odcieniach ceg y, be u, khaki i navy. Kolory natury, takie jak piaskowy, trzcinowy i bràzowy, pojawiajà si tak e w segmencie d insów. Hitami kolekcji pozostanà, cieszàce si wcià nies abnàcym powodzeniem, spodnie typu chino o wàskim kroju, dost pne w szerokim wyborze koloru i cz sto wzbogacone o ozdobnà podszewk. M czyznom ceniàcym nonszalancki m ody wyglàd na pewno przypadnà do gustu bermudy z naszywanymi kieszeniami cargo. 5

6 kolekcja Do stworzenia kolekcji wiosna lato 2012 zainspirowa o projektantów marki Calamar t tniàce yciem zachodnie wybrze e amerykaƒskiego Z otego Stanu, jak nazywa si Kaliforni. Los Angeles, Malibu i Santa Monica to styl ycia mieszkaƒców tych pe nych s oƒca miast znalaz odzwierciedlenie w najnowszych propozycjach marki Calamar. Nic wi c dziwnego, e barwà wiodàcà kolekcji sta si ó ty, który jako kolor akcentujàcy przewija si przez wszystkie asortymenty w postaci kontrastujàcych pikowaƒ, haftów, nadruków, lamówek i tasiemek. W palecie wiosna lato 2012 odnajdziemy tak e m.in. b kit oceanu i koralowà czerwieƒ po àczone ze srebrnym, niebieskim i bielà, wszelkie odcienie wody, a tak e mocnà czerwieƒ, granat, zieleƒ i kanarkowy ó ty po àczone z bielà, be em i ró nymi odcieniami niebieskiego. Miejska sportowa elegancja W linii kurtek Calamar warto zwróciç uwag przede wszystkim na supermodne kurtki cyklistówki, modele sportowe i w stylu safari oraz kurtki polowe z w oskiej gabardyny. Multikolorowe tkaniny, materia y z pami cià kszta tów i niezwykle lekka bawe na techniczna z dodatkiem nylonu to niewàtpliwe zalety oferty okryç na wiosn lato Szczególnie ciekawie prezentujà si p aszcze z lekkiej tkaniny bawe niano-nylonowej z nieznacznà domieszkà metalu (2 proc.). Na ciep e dni Calamar proponuje przewiewne casualowe marynarki z bawe ny i mieszanek bawe ny z lnem, àczàce miejski styl ze sportowym charakterem. Pojawiajà si tu delikatne efekty sprania, dominujà kolory ziemi, imbirowy, cynamonowy, cementowy i écru. WÊród fasonów znalaz y si ulubione przez m czyzn marynarki z naszywanymi kieszeniami. Smaczku dodajà kontrastowe spody ko nierzy i podszewki w jaskrawych kolorach lub w kratk madras czy pasy. Lato w kratk Do marynarek mo emy dobraç spodnie chino z gabardyny, dwukolorowej bawe ny o fakturze denimu czy w delikatnà krat, a tak e d insy dost pne zarówno w wersji rozjaênionej oraz spranej, jak i w czystych kolorach niebieskim lub czarnym. W czasie wolnym mi oênicy marki Calamar mogà si gnàç po luêne bermudy w kraty vichy i madras lub ich bardziej eleganckie jednolite warianty. Jaskrawe kraty to tak e hity w linii koszul casualowych, podobnie jak modele z denimu i w pasy. Te ostatnie wzory przewijajà si tak e w segmencie dzianin obok równie modnych przetarç. Na ch odniejsze dni Calamar poleca ciep e kardigany i dzianinowe kurtki z suwakiem, wykonane z mieszanek bawe ny z lnem mouliné. Styl tkwi w szczegó ach Ca oêç kolekcji wiosna lato 2012 marki Calamar uzupe nia linia dodatków: szaliki, czapki i skórzane paski. Szczególnie stylowo prezentujà si szale z wysokiej jakoêci mieszanki bawe ny z lnem lub z wiskozy, w krat, subtelne pasy lub o g adkiej powierzchni. Mi oênikom modnej stylizacji przypadnie z pewnoêcià do gustu s omkowy kapelusz, b dàcy asem letniej m skiej garderoby. 6

7 kolekcja 7

8 porady fot: Euroshop / Messe Düsseldorf Nie tylko kobiety, ale równie m czyêni miewajà powa ne k opoty z doborem garderoby. Zw aszcza jeêli ich sylwetka odbiega od standardu. Nieprzeci tni Przy doborze stroju, bez wzgl du na to, czy m czyzna jest przeci tnej, czy niewymiarowej budowy, niebagatelne znaczenie ma kszta t sylwetki, proporcje cia a i wzrost. SYLWETKA OKRÑG A Jej wyznaczniki to zaokràglenia wyst pujàce w okolicach ramion, klatki piersio- wej, pleców i brzucha. Okràg ym m czyznom poleca si ubrania z g adkich lub dyskretnie deseniowanych materia ów. Z ym wyborem sà tkaniny ci kie i sztywne, dajàce wra enie zwalistej bry y. W przypadku sylwetki oty ej zakazane sà marynarki dwurz dowe. Warto wybieraç modele dajàce poczucie luzu pod pachami, z prostymi klapami i dwoma rozci ciami z ty u. Ramiona nie mogà byç poszerzone. Lepiej zrezygnowaç z marynarki, która ma kieszenie nak adane i wykoƒczone klapkà, umieszczone w rejonie bioder. W tym przypadku sprawdzajà si kieszenie jedynie z zaznaczonym rozci ciem. Za to niezawodnym elementem tuszujàcym nadwag jest kamizelka, najlepiej wyst pujàca w komplecie z garniturem, tzw. trzycz Êciowym. StyliÊci twierdzà, e nie tylko wp ywa ona korzystnie na sylwetk, modelujàc niepo àdane zaokràglenia, ale te zapewnia komfort m czyênie, który Êmia o mo e zdjàç marynark siedzàc w biurze przy biurku. T giemu m czyênie komfort u ytkowania powinny zapewniç równie spodnie. Powinny byç szersze w rejonie bioder i poêladków, z przodu mieç zaszewki. Trzeba zwróciç uwag na kieszenie, które powinny byç p askie i dyskretne. Warto rozwa yç opcj szelki. Lepiej zrezygnowaç z modelu z mankietami. Koszula m czyzny o sylwetce okràg ej powinna byç g adka albo pokryta bardzo dyskretnym deseniem, np. melan owym, uszyta z tkaniny luêno tkanej. W adnym wypadku materia nie mo e byç sztywny, dodajàcy kilogramów i obni ajàcy komfort u ytkowania. Ko nierzyk powinien byç mi kki, wàski, na koƒcach wykoƒczony guziczkami. Z kolei krawat nie 8

9 porady pem garderoby. Dobrym wyborem dla wysokiego m czyzny, wed ug stylistów, jest garnitur dwurz dowy, z prostymi klapami, zapinany na 4 lub 6 guzików, które powinny koƒczyç si na tyle nisko, aby nie wyd u a y dodatkowo nóg. Marynarka powinna byç zdecydowanie luêna. Wykluczone sà spodnie o prostych i wàskich nogawkach. Wskazane sà kieszenie umieszczone na linii bioder. Na optyczne skrócenie nóg zaê wp ynie wykoƒczenie mankietami. powinien byç zbyt wàski ani krzykliwy, tak pod wzgl dem koloru, jak i wzoru. Powód? Po co przyciàgaç uwag do problematycznego pasa? SYLWETKA BARDZO SZCZUP A Szczup a sylwetka zawsze jest w cenie, tote idealne dla niej sà obecnie szalenie modne garnitury dopasowane do linii cia a, tzw. slim fit. Je eli chcemy jednak dodaç sylwetce m skoêci, si gnijmy po dwurz dowà marynark, najlepiej z poszerzonà linià ramion. W kwestii deseni mo na pozwoliç sobie na nieco wyraêniejsze wzory, byle nie geometryczne, które tylko pot gujà kanciastoêç figury. Spodnie powinny byç proste, nieco luêniejsze, nie za wàskie, z wi kszà iloêcià zak adek. Koszule? Najlepiej sztywne, z szerokim ko nierzykiem. Krawaty? Raczej szersze ni w sze, ze sztywnej tkaniny, lêniàce, np. pokryte wyraêniejszym motywem floralnym, skalà dopasowane do proporcji cia a. SYLWETKA BARDZO WYSOKA Rzadko kiedy m czyzna narzeka, e jest za wysoki. K opot zaczyna si dopiero wtedy, gdy pojawiajà si trudnoêci z zaku- Dla wysokiego m czyzny wprost stworzone sà koszule wyraêniej deseniowane, opatrzone podwójnym mankietem. Dodatki do stroju, w tym krawaty, powinny byç wyrazistsze i nieco masywniejsze ni w przypadku innych typów sylwetek. SYLWETKA NISKA Klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka twierdzà zgodnie styliêci opisujàc strój dla pana o niskim wzroêcie. Jednorz dowa marynarka z wysoko koƒczàcymi si guzikami to przepis na sukces w wizerunku m czyzny niskiego. Marynarka koniecznie powinna byç krótka (si gaç linii po- Êladków). Kieszenie? Tylko zaznaczone p kni ciami. Zakazane sà spodnie opatrzone mankietami, które w wyraêny sposób skracajà nogi. Koszule? Klasyczne, dyskretnie deseniowane, z pojedynczymi mankietami. W kwestii wzorów nale y trzymaç si deseni (najlepiej pionowych) Êredniej wielkoêci, które nie przyt oczà, a podkreêlà indywidualnoêç niewysokiego m czyzny. Odzie dla panów o nietypowej sylwetce znajdà paƒstwo w kolekcji marek: camel active, Hattric i Calamar. POLECANA GARDEROBA DLA OKRÑG YCH: g adkie tkaniny, jednorz dowe marynarki, kamizelki, spodnie z zaszewkami w pasie. DLA BARDZO SZCZUP YCH: dwurz dowe marynarki, luêne spodnie bez kantów, szerokie krawaty, wyraziste kolory i wzory. DLA WYSOKICH: luêne marynarki, dwurz dówki, spodnie z mankietami, wyraziste dodatki. DLA NISKICH: krótkie marynarki, pionowe drobne wzory, spodnie bez mankietów, fasony blisko cia a. 9

10 aktualnoêci Marka camel active powita a wiosn Za sprawà marki camel active dziennikarze, styliêci i celebryci mogli ju w grudniu poczuç klimat wiosny i lata. 15 grudnia w jednym z warszawskich showroomów marka kultowej m skiej odzie y camel active przedstawi a kolekcj na wiosn lato Przybyli licznie przedstawiciele mediów, styliêci i celebryci (m.in. Sambor Czarnota, Antoni Pawlicki, Jaros aw Szado, Agnieszka Wi d ocha) mieli okazj obejrzenia i dotkni cia propozycji marki na Barbecue z camel active Salony z modà m skà camel active i Le Mac otworzy y sezon grillowy. 22 marca w sklepach Le Mac CH Blue City oraz camel active CH Silesia ruszy a promocja, w ramach której ka dy klient, który dokona zakupu za minimum 1000 z, otrzyma w prezencie set grillowy camel active: m ski fartuch kucharski i r kawic aroodpornà. Akcesoria w zestawie to produkty o bardzo wysokiej jakoêci i stylowym designie, ich wartoêç rynkowa wynosi 25 euro. Kampania w Polsce jest cz Êcià Êwiatowej akcji, która wystartowa a w tym samym czasie w innych krajach, gdzie obecna jest marka camel active. Promocja b dzie trwa a do wyczerpania zapasów setów do barbecue. nadchodzàcy sezon. WÊród prezentowanego asortymentu obok pe nej oferty odzie y: spodni, kurtek, koszul, bluz i T-shirtów czy polo znalaz y si równie dodatki: szale, chusty, czapki, skarpetki, torby, portfele, paski i obuwie. GoÊcie byli pod du ym wra eniem kolekcji. Odzie marki camel active na sezon wiosna lato 2012 inspirowana jest stylem dawnych podró ników i eglarzy, odkrywców po udniowo-wschodniej Azji. Ubrania utrzymane sà w stylistyce vintage, nadano im delikatne efekty zu ycia, zapiaszczenia i sprania. Zastosowano lekkie bawe ny, lny, gabardyny i p ótna, w odzie y wierzchniej postawiono na funkcjonalne i dajàce poczucie komfortu mieszanki bawe ny z nylonem. W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W kolekcji znajdziemy takie smaczki, jak parki z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego, bomber jacket wykoƒczone technikà natrysku, skórzane nubukowe kurtki wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania. WÊród propozycji królujà pustynne kurtki i welurowe blezery oraz casualowe spodnie chinos i d insy. Wygoda, funkcjonalnoêç i design inspirowany podró ami sprawiajà, e ubrania camel active stanowià swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. camel active to kultowa mi dzynarodowa, lifestylowa marka, majàcà swych fanów na ca ym Êwiecie. Brand skierowany jest do m czyzn lubiàcych przygody i podró e, ceniàcych niezobowiàzujàcy casualowy styl na co dzieƒ. Dostosowujàcych si do nowych wyzwaƒ ycia w mieêcie, jak i poza nim. Chcàcych poczuç klimat podró y i odkrywaç natur tak e w miejskiej d ungli. Odzie, dodatki i akcesoria oraz obuwie marki camel active mo na kupiç w sieci salonów camel active i Le Mac w ca ej Polsce. 10

11 napisali o nas JESTEÂMY W MEDIACH JESTEÂMY W MEDIACH MAGAZYN FUTBOL «PRASA K MAG GENTLEMAN GENTLEMEN «INTERNET Zapraszamy do naszych salonów: Salony Le Mac: GDA SK: CH GALERIA BA TYCKA, al. Grunwaldzka 141, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz. 10:00 20:00, FASHION HOUSE OUTLET CENTRE, ul. Przywidzka 8, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 21:00, niedz. 10:00 20:00 KIELCE: GALERIA ECHO, ul. Âwi tokrzyska 20 lok. A.L. 0626, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz KRAKÓW: GALERIA KRAKOWSKA, ul. Pawia 5, lok. 050, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 22:00, niedz. 10:00 21:00 ÓDè: CH MANUFAKTURA, ul. Karskiego 5, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 22:00, niedz. 10:00 21:00 P OCK: GALERIA MAZOVIA, ul. Wyszogrodzka 127 lok. 025, godziny otwarcia: pon. pt. 9:00 21:00, sob. 9:00 22:00, niedz. 10:00 20:00 SZCZECIN: LE MAC, ul. Wojska Polskiego 22, godz. otwarcia: pon. pt. 10:00 19:00, sob. 10:00 16:00 WARSZAWA: BLUE CITY, Al. Jerozolimskie 179, lok. +1/07, godz. otwarcia: pon. sob. 10:00 22:00, niedz. 10:00 20:00 WROC AW: PASA GRUNWALDZKI, pl. Grunwaldzki 22, godz. otwarcia: pon. sob. 9:00 21:00, niedz. 10:00 20:00 Salon camel active: KATOWICE: SILESIA CITY CENTER, ul. Chorzowska 107, godz. otwarcia: pon. niedz. 10:00 21:00 W zakresie public relations i custom publishing Le Mac wspó pracuje z agencjà: Promedia Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , 11

12 Adres najbli szego salonu Le Mac: Na zdj ciu: Hattric

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Nr części. Przykładowe wzory. Nazwa części. Dyżurny operacyjny

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Nr części. Przykładowe wzory. Nazwa części. Dyżurny operacyjny Nr części Nazwa części Przykładowe wzory Dyżurny operacyjny Opis 1 Marynarka garniturowa jednorzędowa-10 szt. Marynarka garniturowa jednorzędowa - marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno granatowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej Na podstawie art. 95 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i odzieży sportowej Active firma Fruit of the Loom ma akademickich, a także jako strój promocyjny

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach ZAWSZE KROK DO PRZODU. Mocne kolory na zimne dni JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach Spódnica jakà wybraç? Ekspert mody - Susanne Eickhoff w rozmowie ze STYLE Idealny brzuch i poêladki Nowe modelujàce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia wzór Opis marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemnej, matowej tkaniny o składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, o klasycznym kroju, dopasowana do sylwetki, zapinana na 3 guziki płaskie kolorem dopasowane

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 Informacja prasowa Paryż 2016 GIVENCHY przedstawia nową kolekcję okularów na sezon wiosna-lato 2016, produkowaną i dystrybuowaną

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

www.odziez-medyczna.pl

www.odziez-medyczna.pl www.odziez-medyczna.pl 2015 fartuchy reklamowe _ odzie marketingowa kolekcja fartuchów, odzie y i tekstyliów z przeznaczeniem do dzia³añ marketingowych w bran y medycznej, farmaceutycznej, stomatologicznej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty Kościan dnia 17.12.2015 r. Znak sprawy - 6/ZO/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 3. O wysokoêci kwoty pobranego stypendium podlegajàcej zwrotowi rozstrzyga organ przyznajàcy stypendium. 8. 1. Osoby, które otrzyma y stypendium na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SU S M U M M ER M flair a

SU S M U M M ER M flair a SUMMER flair #ORSAYsummerflair SUMMER FLAIR - kolekcja ORSAY lato 2016 zauroczy Cię nowoczesnymi i zmysłowymi stylizacjami! Bluzki Carmen, długie, zwiewne sukienki oraz kombinezony z miękkich tkanin, podkreślą

Bardziej szczegółowo

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de 3/11 moda wrzesieƒ m ska paêdziernik listopad ISSN 1731-9153 1506-302X M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8 % VAT Trendy wiosna-lato 2012 www.camelactive.de www.rayjay.it

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO Rzeszów, 2013 Firma RENA jest producentem dziecięcego obuwia profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci wraz ze wzrostem stają się bardziej aktywne,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE STROJU NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ DLA MĘŻCZYZN

PROPOZYCJE STROJU NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ DLA MĘŻCZYZN PROFESJONALNY WYGLĄD PROPOZYCJE STROJU NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ DLA MĘŻCZYZN Kilka zasad ogólnych: Dobieramy strój stosownie do okoliczności im bardziej formalna instytucja, tym strój powinien być bardziej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str.

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str. Spis treści Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog z odzieżą medyczna firmy APOLONIA. Nowa kolekcja jest wynikiem naszych dążeń, aby odzież APOLONIA była synonimem nowoczesności i komfortu.

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU:

CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU: CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU: ŚCIĄGACZ LAMOWANY (0,7-2,5CM SZEROKOŚCI) ŚCIĄGACZ WSZYWANY (0,7-2,5CM SZEROKOŚCI) WYKOŃCZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wymiar Elegancji

Nowy Wymiar Elegancji Nowy Wymiar Elegancji Vistula Made to Measure to ekskluzywny program szycia na miarę garniturów i koszul dedykowany wymagającej grupie mężczyzn. Ideą programu jest dopasowanie rozwiązań do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYMIARY. Kimona

INSTRUKCJA WYMIARY. Kimona INSTRUKCJA WYMIARY Kimona 1. Kontrola Zawodnicy i ich kimona będą sprawdzane przed każdą walką pod kątem zgodności z Zasadami Sędziowania IJF i wymaganiami SOR, (Artykuł 3 Strój Judo i Artykuł 4 Higiena).

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Radomska M³odzie owa Orkiestra Dêta GRANDIOSO

Radomska M³odzie owa Orkiestra Dêta GRANDIOSO Radomska M³odzie owa Orkiestra Dêta GRANDIOSO Specyfikacja plastyczna wzoru SURDO Autor: mgr.in. Ewelina Torbiñska Spips treœci: I. Strój mêski...1 1. Rysunek urnalowy...1 2. Rysunek modelowy...3 II. Strój

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Gorące okazje na lato

Gorące okazje na lato Gorące okazje na lato Szorty dziewczęce z nadrukiem w neonowe palmy i lamówką Szorty chłopięce z nadrukiem kaktusów, dostępne czerwonym lub granatowym, w kontrastowym kolorze, 98-164 cm Szorty chłopięce

Bardziej szczegółowo

POWITAJ LATO. Inspirujący wybór wielu wzorów i kolorów. oferta handlowa ważna od 11.05 do 23.05.2016

POWITAJ LATO. Inspirujący wybór wielu wzorów i kolorów. oferta handlowa ważna od 11.05 do 23.05.2016 STYLOWO POWITAJ LATO oferta handlowa ważna od 11.05 do.05.016 Inspirujący wybór wielu wzorów i kolorów T-shirt damski, męski z nadrukiem,, 9 14 WIELKI WYBÓR ZAPEWNIAM! Napoleońskie porady i inne historie

Bardziej szczegółowo

Moda sportowa ADRESY SKLEPÓW. Sportowa kamizelka 119. Zapinana bluza z rękawem 1/2 99.90 59 90

Moda sportowa ADRESY SKLEPÓW. Sportowa kamizelka 119. Zapinana bluza z rękawem 1/2 99.90 59 90 Sportowa kamizelka z praktycznymi kieszeniami, Koszula w kratę, łatwa w pielęgnacji mieszanka bawełny Sportowa kamizelka 119. 79 90 Oferta promocyjna obowiązuje od 25.03.-31.03.2013 CVP MA 03 / 13 13 Charles

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9306 Poz. 1274 1274 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Krajobrazowych oraz oznak s u bowych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

VICES.EU. summer. collection 16 by

VICES.EU. summer. collection 16 by VICES.EU summer collection 16 by 1 2 VICES.EU shop at vices.eu VICES.EU 3 Ciepłe południowe słońce, egzotyczna roślinność i błękit morza to spełnienie letnich marzeń... Prosto z słonecznej Malty VICES

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW. Koszulka męska z nadrukiem, czysta bawełna zamiast Bermudy męskie, czysta bawełna zamiast

ADRESY SKLEPÓW. Koszulka męska z nadrukiem, czysta bawełna zamiast Bermudy męskie, czysta bawełna zamiast Koszulka męska z nadrukiem, zamiast 29 90 Oferta promocyjna ważna od 13.05. do 19.05.2013 CVP MA 08 / 13 20 Charles Vögele nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Ze względów technicznych kolory

Bardziej szczegółowo

Doskonałej jakości odzież damska

Doskonałej jakości odzież damska Doskonałej jakości odzież damska 2014 1 Damskie spodnie robocze Zapięcie na haftkę Elastyczny pas Zapięcie na haftkę Elastyczny pas Obszerne kieszenie Kieszeń szczelinowa Kieszeń szczelinowa Obszerne kieszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych. Dziennik Ustaw Nr 119 9317 Poz. 1275 1275 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Płaszcz 912. Tunika 13102

Płaszcz 912. Tunika 13102 Tunika 13102 Wykonana ze szlachetnej tkaniny, łączona jest z jedwabiem. Tkanina jedwabna jest przetykana metalową nitką i dodatkowo łączona z bawełną - 100%. Zastosowano kolor beżowy połączony z białym.

Bardziej szczegółowo

159. Wiosenne trendy «Vive la France!»

159. Wiosenne trendy «Vive la France!» Modna kurtka stylizowana na wojskową z tłoczonymi guzikami i kontrastującymi przeszyciami, z kapturem chowanym wewnątrz kołnierza, regulowany obwód pasa, starannie wykończona, wyposażona w siatkowe kieszeniet

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

OFERTA ODZIEŻY ANTYELEKTROSTATYCZNEJ

OFERTA ODZIEŻY ANTYELEKTROSTATYCZNEJ OFERTA ODZIEŻY ANTYELEKTROSTATYCZNEJ 1. Ubranie ANTYELEKTROSTATYCZNE ANSTAT 10 Występują dwie wersje: bluza + spodnie ogrodniczki. Zgodnie z certyfikatem. bluza + spodnie w pasek. Zgodnie z certyfikatem.

Bardziej szczegółowo

BLUZKI I KOSZULE SENSACYJNY TYDZIEŃ BLUZEK 50% * ADRESY SKLEPÓW. Bluzka, czysta wiskoza

BLUZKI I KOSZULE SENSACYJNY TYDZIEŃ BLUZEK 50% * ADRESY SKLEPÓW. Bluzka, czysta wiskoza Koszula, 59 90 zamiast 59 90 Oferta promocyjna ważna od 06.05. do 12.05.2013 Oferta promocyjna ważna od 06.05. do 12.05.2013 CVP MA 07 / 13 19 Charles Vögele nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Bardziej szczegółowo

Wiosna nadchodzi ADRESY SKLEPÓW. Sukienka typu etui bez rękawów zamiast Bolerko, dostępne również w kolorze czarnym, bawełna/elastan 139.

Wiosna nadchodzi ADRESY SKLEPÓW. Sukienka typu etui bez rękawów zamiast Bolerko, dostępne również w kolorze czarnym, bawełna/elastan 139. Marynarka 249. Spodnie Garnitur zamiast 368. 249. Więcej garniturów znajdą Państwo w sklepach Charles Vögele ADRESY SKLEPÓW 2 sklepy w Bielsku-Białej CH Auchan, Al. Bohaterów Monte Cassino 421; Galeria

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - POMARAŃCZOWE

FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE Fotojaponki - niezawodne obuwie na lato - doskonałe na wakacje - lekkie, wygodne i zawsze modne. Rozmiar S - ok. 175 x 75 mm Rozmiar M - ok. 190 x 80 mm Rozmiar L - ok.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/M/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/M/2014 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 7729009 Sokołów Młp., 16.09.2014r. I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 77

Bardziej szczegółowo

Malutkie ceny dla maluchów

Malutkie ceny dla maluchów Malutkie ceny dla maluchów Bawełniana sukienka niemowlęca bez rękawków, z nadrukiem, dostępna w kolorach białym lub turkusowym, 74-92 cm 1 Bawełniany komplet niemowlęcy chłopięcy, dostępny w kolorach szaro-zielonym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

19, 99 szt. w dobrym stylu. Weekend. Oferta ważna: 16.09 29.09.2010. Bluza damska. polar. Bluza męska. polar. szt. Bluza dziecięca.

19, 99 szt. w dobrym stylu. Weekend. Oferta ważna: 16.09 29.09.2010. Bluza damska. polar. Bluza męska. polar. szt. Bluza dziecięca. Oferta ważna:.0.0.00 Weekend w dobrym stylu Bluza damska polar rozm. S XL Bluza męska polar rozm. M XXL, nr art. lokalizacja foto: WZÓR, krótki lub długi suwak Bluza dziecięca polar rozm. cm, Punkty są

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

Współczesne badania dotyczące komunikacji międzyludzkiej dowodzą, że wygląd jest bodźcem wzrokowym, który najszybciej działa na odbiorcę, często

Współczesne badania dotyczące komunikacji międzyludzkiej dowodzą, że wygląd jest bodźcem wzrokowym, który najszybciej działa na odbiorcę, często Współczesne badania dotyczące komunikacji międzyludzkiej dowodzą, że wygląd jest bodźcem wzrokowym, który najszybciej działa na odbiorcę, często decydującym o dalszym przebiegu interakcji. Badania wykazały,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Markowe tekstylia reklamowe MALFINI

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Markowe tekstylia reklamowe MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG 26 Markowe tekstylia reklamowe MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER KOSZULKA POLO MĘSKA 258 LUKSUSOWA KOLEKCJA MALFINI Wysokiej jakości materiały, dbałość o szczegóły i

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

dostępne rozmiary: 46-62 kolory:

dostępne rozmiary: 46-62 kolory: www.kegel.com.pl Art. 3255 Bluza kucharska Szef zapinana na kucharskie guziki podkrój szyi wykończony stójką cięcia modelujące z boku, oraz środkiem tyłu jedna kieszeń piersiowa rękawy długie, wykończone

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ITO_03 ITO_01 ITO_02 GÓRY OPIS: luźna bluza z rozciętym przodem. dostepna w różnych wariantach kolorystycznych MATERIAŁ:

ITO_03 ITO_01 ITO_02 GÓRY OPIS: luźna bluza z rozciętym przodem. dostepna w różnych wariantach kolorystycznych MATERIAŁ: {empty set} ss 2012 ITO_03 luźna bluza z rozciętym przodem dostepna w różnych wariantach kolorystycznych ITO_01 długa bluza z doszywanym szalem typu tuba dostepna w różnych wariantach kolorystycznych ITO_02

Bardziej szczegółowo

www.nauczycielka.com ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU

www.nauczycielka.com ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU ARKTYKA GRENLANDIA Arktyka to obszar wokół bieguna północnego obejmujący Morze Arktyczne, Grenlandię, część Kanady i Syberię. Mieszkają tu Eskimosi i Lapończycy.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą rozmiary: zamknięta 132x132mm, otwarta 132x264mm, środek 124x260mm, koperta 145x145mm okładka: papier gładki, opalizujący w kolorze soczystej zieleni, 300g. Elementem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

DREWBET PALERMO. cena netto: 55,60 zł/m 2 cena brutto: 68,39 zł/m 2

DREWBET PALERMO. cena netto: 55,60 zł/m 2 cena brutto: 68,39 zł/m 2 NOWOŚCI 2014 Kostka brukowa DREWBET PALERMO wyst puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboêci. Z FAZĄ POWIERZCHNIA NIEREGULARNA 478 638 478 318 158 318 PALERMO melanże gr.60[mm] cena netto: 55,60 zł/m

Bardziej szczegółowo

Najlepsze z najlepszych!

Najlepsze z najlepszych! Najlepsze z najlepszych! - odzież dla kucharzy - odzież dla personelu hotelowego (ubiór kelnera, służby hotelowej, pięter, obsługi) - fartuchy i zapaski - fartuchy dla punktów handlowych - fartuchy medyczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe Kurtka i spodnie muszą

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarski e g o O g ó lnopol s ka Izba Gospodarcza Producentów Mebli Lipiec 2014 Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce. Raport wykonany został w dniach 10-18 lipiec

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA!

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA! Oferujemy Państwu około 50 różnych asortymentów, pakowanych w worki od 7 do 20 kg. Asortyment przygotowywany jest sezonowo. Przed zakupem cały towar, można sprawdzić. Istnieje możliwość skomponowania własnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo