paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de"

Transkrypt

1 3/11 moda wrzesieƒ m ska paêdziernik listopad ISSN X M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8 % VAT Trendy wiosna-lato 2012

2 CZĘSTOCHOWA GALERIA AUCHAN GDAŃSK FASHION HOUSE OUTLET CENTER KRAKÓW FACTORY LUBLIN GALERIA OLIMP ŁÓDŹ MANUFAKTURA OPOLE C.H. KAROLINKA PIASECZNO FASHION HOUSE OUTLET CENTER RYBNIK C.H. FOKUS RZESZÓW C.H. PLAZA SOSNOWIEC FASHION HOUSE OUTLET CENTER WARSZAWA C.H. TARGÓWEK KLAJPEDA, LITWA C.H. AKROPOLIS WILNO, LITWA C.H. AKROPOLIS WILNO, LITWA OUTLET EUROPOJE PARKAS BUKARESZT, RUMUNIA AFI PALACE COTROCENI BUKARESZT, RUMUNIA FASHION HOUSE OUTLET CENTER

3

4 MM promocja Czas odkrywców M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato 2012, poszuka a inspiracji wêród odkrywców po udniowo-wschodniej Azji, zg bi a ich marzenia o odkryciu kompletnie nowego Êwiata. Kolekcja camel active oscyluje wokó eglarskiego wizerunku w stylu vintage. To swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. Zwarte tkaniny bawe niane w wydaniu drelichu, gabardyny i p ótna w stylu militarnym wyst pujà z matowym wykoƒczeniem. Nacisk zosta po o ony na podkreêlenie aspektów wear and tear (noê i zu ywaj). Tote materia y charakteryzujà efekty zapylenia, zapiaszczenia, zabrudzenia i zaplamienia. Len i jego mieszanki majà lekki, letni chwyt i zapewniajà u ytkownikowi ubrania wygod, a lekkie bawe niane materia y oraz te powsta- e na bazie mieszanki bawe ny i nylonu zapewniajà funkcjonalnoêç i ochron odzie y wierzchniej. W kolorze morza W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W ka dym z segmentów produktowych zaznaczajà si motywy morskie i tonalne kompozycje kolorystyczne. Znaki szczególne Motyw przewodni ca ej kolekcji stanowià jasne, wyp owia e kolory, naturalne tonacje kontrastowych szwów, st bnowaƒ, sznurowaƒ oraz skórzane plakietki i skórzane suwaki przy zamkach b yskawicznych. Atrakcyjnymi wyró nikami sà guziki typu corozzo, wyst pujàce w odcieniu koniaku, które dodajà ekstra smaczku odzie y z segmentu kurtek. Bez kurtki ani rusz Oferta linii przewidzianej na sezon wiosna lato 2012 jest szeroka. Efektem innowacyjnej, wielce zró nicowanej stylistyki oscylujàcej pomi dzy kurtkami i p aszczami sà nowe rodzaje parki. W czym tkwi ich wyjàtkowoêç? W bawe nianym wierzchu oraz spodzie z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego. Nowoczesne kurtki typu bomber jacket b yszczà za sprawà zastosowania efektu natrysku. Kurtki polowe 4 moda m ska 3/2011

5 promocja MM w tym sezonie jawià si w krótszej ods onie i prezentujà czystszy styl. Okrycia skórzane sà równie zró nicowane i niezwykle zyska y na powrocie do mody weluru. Modele zarówno z weluru, jak i nubuku zosta y wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania, co nadaje im autentyczny wyglàd w stylu vintage. Pustynne kurtki oraz welurowe blezery to kluczowe elementy wizerunku m czyzny przewidziane na 2012 rok. Portret m czyzny w swetrze Lekkie letnie dzianiny w wersji morskiej i podwodnej oraz szalowe ko nierze odzwierciedlajà wiodàcy temat odkrywców. Dope nieniem linii sà wyroby wyst pujàce w wersji z wi kszym i szerszym wykrojem linii dekoltu. Dzianiny charakteryzujà wysoka jakoêç i szeroka ró norodnoêç struktur. Bluza dla wilka morskiego Bluzy sportowe i d ersejowe ca kowicie wpisujà si w tematyk morskà. WÊród nich znajduje si model wykonany z palonej prz dzy o efekcie vintage. Kurtki przypominajàce bluzy opatrzono guzikami wyst pujàcymi w szerokim wyborze, àcznie z typem corozzo. Pojawiajà si te aplikowane kieszenie i st bnowane r kawy. Najbli sza cia u... koszula Klasyczne wzornictwo typu g ówka od szpilki, batyst (znany te jako chambray) czy oksford zdecydowanie przodujà. Jednak must have sezonu pozostajà wzory kraciaste. Styl? Militarny i eglarski. Koszule d insowe nawiàzujà do wizerunku w typie chambray i oksford. Morskie impresje Prosty, stylowy wizerunek frachtowy i roboczy to dwa najwa niejsze tematy determinujàce segment spodni. Nowy fason modelu 5-kieszeniowego zosta wzbogacony o nowoczesny, zrelaksowany look przez wprowadzenie w szej linii bioder i nogawek, jak równie przesuni cie kieszeni do przodu. Morskie impresje sà obecne w kolekcji dzi ki paskom oraz ma ym skórzanym atom. Fasony z mankietami do podwijania oraz spodnie typu chinos zosta y wzbogacone o zak adki, a wyst pujà w klasycznych naturalnych tonacjach, jak np. be. Jawià si w wersji casual, ale nieco surowszej. Spodnie typu chinos przyciàgajà wzrok dzi ki charakterystycznym detalom typu zak adki czy wewn trzne wykoƒczenie linii pasa, które przywodzà na myêl kunszt krawiecki z dawnych lat. W kolekcji znalaz y si równie wàskie szorty chinos. Te z kolei koƒczà si nad kolanem i nadajà si do podwini cia. Wiecznie zielony d ins pojawia si jako reminiscencja tematu zu ycia i efektu vintage. Efekty zaplamienia i sprania nadajà spodniom autentyczny wyglàd. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o., Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , moda m ska 3/2011 5

6 MM promocja Kalifornijski sen Los Angeles, Malibu i Santa Monica to styl ycia mieszkaƒców tych pe nych s oƒca miast znalaz odzwierciedlenie w najnowszych propozycjach marki Calamar. Nic wi c dziwnego, e barwà wiodàcà kolekcji sta si ó ty, który jako kolor akcentujàcy przewija si przez wszystkie asortymenty w postaci kontrastujàcych pikowaƒ, haftów, nadruków, lamówek i tasiemek. W palecie wiosna lato 2012 odnajdziemy tak e m.in. b kit oceanu i koralowà czerwieƒ po àczone ze srebrnym, niebieskim i bielà, wszelkie odcienie wody, a tak e mocnà czerwieƒ, granat, zieleƒ i kanarkowy ó ty po àczone z bielà, be em i ró nymi odcieniami niebieskiego. Miejska sportowa elegancja W linii kurtek Calamar warto zwróciç uwag przede wszystkim na supermodne kurtki cyklistówki, modele sportowe i w stylu safari oraz kurtki polowe z w oskiej gabardyny. Multikolorowe tkaniny, materia y z pami cià kszta tów i niezwykle lekka bawe na techniczna z dodatkiem nylonu to niewàtpliwe zalety oferty okryç na wiosn lato Szczególnie ciekawie prezentujà si p aszcze z lekkiej tkaniny bawe niano-nylonowej z nieznacznà domieszkà metalu (2 proc.). Na ciep e dni Calamar proponuje przewiewne casualowe marynarki z bawe ny i mieszanek bawe ny z lnem, àczàce miejski styl ze sportowym charakterem. Pojawiajà si tu delikatne efekty sprania, dominujà kolory ziemi, imbirowy, cynamonowy, cementowy i écru. WÊród fasonów znalaz y si ulubione przez m czyzn marynarki z naszywanymi kieszeniami. Smaczku dodajà kontrastowe spody ko nierzy i podszewki w jaskrawych kolorach lub w kratk madras czy pasy. Lato w kratk Do marynarek mo emy dobraç spodnie chino z gabardyny, dwukolorowej bawe ny o fakturze denimu czy w delikatnà krat, a tak e d insy dost pne zarówno w wersji rozjaênionej oraz spranej, jak i w czystych kolorach niebieskim lub czarnym. W czasie wolnym mi oênicy marki Calamar mogà si gnàç po luêne bermudy w kraty vichy i madras lub ich bardziej eleganckie jednolite warianty. Jaskrawe kraty to tak e hity w linii koszul casualowych, po- Do stworzenia kolekcji wiosna lato 2012 zainspirowa o projektantów marki Calamar t tniàce yciem zachodnie wybrze e amerykaƒskiego Z otego Stanu, jak nazywa sie Kaliforni. dobnie jak modele z denimu i w pasy. Te ostatnie wzory przewijajà si tak e w segmencie dzianin obok równie modnych przetarç. Na ch odniejsze dni Calamar poleca ciep e kardigany i dzianinowe kurtki z suwakiem, wykonane z mieszanek bawe ny z lnem mouliné. Styl tkwi w szczegó ach Ca oêç kolekcji wiosna lato 2012 marki Calamar uzupe nia linia dodatków: szaliki, czapki i skórzane paski. Szczególnie stylowo prezentujà si szale z wysokiej jakoêci mieszanki bawe ny z lnem lub z wiskozy, w krat, subtelne pasy lub o g adkiej powierzchni. Mi o- Ênikom modnej stylizacji przypadnie z pewnoêcià do gustu s omkowy kapelusz, b dàcy asem letniej m skiej garderoby. Franczyza z Calamarem ju dost pna! Dzi ki wysokiej jakoêci produktów, modnemu wzornictwu opartemu na najnowszych trendach oraz kompleksowej ofercie marka Calamar jest ceniona na ca ym Êwiecie zarówno przez konsumentów, jak i klientów biznesowych w aêcicieli niezale nych salonów multibrandowych i sieci handlowe, a tak e franczyzobiorców. Od niedawna oferta franczyzowa salonów Calamar jest równie dost pna w Polsce. Firma wymaga od potencjalnego partnera doêwiadczenia w bran y i znajomoêci trendów mody m skiej. Powinien on dysponowaç lokalem o powierzchni mkw. W aêciciel marki zatwierdza lokalizacj, przygotowuje plany sklepu i pokrywa po ow kosztów zakupu mebli. Otwierajàc salon musimy si liczyç z kosztem oko o 550 euro za mkw. Firma zaprasza tak e do wspó pracy na zasadzie shop-in-shop. Partnerzy otrzymujà wsparcie marketingowe w postaci promocji marki Calamar przez reklam w mediach i dzia ania public relations. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , 6 moda m ska 3/2011

7 promocja MM w rytmie m skiej natury Mi kkie tkaniny o przyjemnym chwycie, w ókna naturalne oraz bogaty wybór kolorystyki i krojów to cechy kolekcji na sezon wiosna lato 2012 marki Hattric. W nadchodzàcym sezonie Hattric stawia przede wszystkim na modele spodni z przewiewnej i mi kkiej spranej bawe ny w modnych stylizacjach. WÊród tkanin pojawià si m.in. pi kne gabardyny. Klasyczne struktury materia ów uzyskajà nowy image, dzi ki modnym kolorom i spraniom. Dodatkowego smaczku dodadzà zreinterpretowane detale, nadajàce kolekcji lekki styl, oraz faktury tkanin: skosy, eberka i paski. O sportowy charakter wiosenno-letnich propozycji zadba oferta d insów z efektami sprania oraz modele z batystowego denimu. Zgodnie z trendami nadchodzàcego sezonu, w palecie kolekcji Hattric znajdziemy szeroki wybór pasteli, kolory: ó ty, czerwony, koralowy, niebieski i zielony. Dla mi oêników neutralnych barw przygotowano modele w odcieniach ceg y, be u, khaki i navy. Kolory natury, takie jak piaskowy, trzcinowy i bràzowy, pojawiajà si tak e w segmencie d insów. Hitami kolekcji pozostanà, cieszàce si wcià nies abnàcym powodzeniem, spodnie typu chino o wàskim kroju, dost pne w szerokim wyborze koloru i cz sto wzbogacone o ozdobnà podszewk. M czyznom ceniàcym nonszalancki m ody wyglàd na pewno przypadnà do gustu bermudy z naszywanymi kieszeniami cargo. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A tel , moda m ska 3/2011 7

8 MM od redakcji Witajcie! Zapraszam Paƒstwa do podró y w czasie, dzi ki której egnajàc tegoroczne lato powitamy wiosn i lato 2012 roku. Czy to mo liwe? Prosz si o tym osobiêcie przekonaç, zanurzajàc si w lekturze trendów na przysz oroczny ciep y sezon, od których zaczynamy w drówk po najnowszym wydaniu Mody M skiej. W dalszej drodze czeka Paƒstwa kilka ciekawych przystanków. Z pewnoêcià warto poznaç relacje z najwa niejszych mi dzynarodowych wydarzeƒ targowych, jak te dowiedzieç si, co wydarzy si na Targach Mody w Poznaniu. Producentom polecamy zapoznanie si z nowoêciami technologicznymi zaprezentowanymi na targach Texprocess we Frankfurcie, a handlowcom artyku o w aêciwie zaprojektowanym sklepie z modà m skà i porady prawne dotyczàce reklamacji. Wszystkich powinien zainteresowaç serwis skrót najbardziej interesujàcych wydarzeƒ w bran y, a tak e wyniki najnowszych badaƒ zachowaƒ zakupowych konsumentów. Zapraszam Paƒstwa do poszerzania przydatnej zawodowo wiedzy dzi ki lekturze czasopism bran owych oraz przez uczestnictwo w bran owych konferencjach. Ju 29.8, pierwszego dnia Targów Mody Poznaƒ, organizujemy dla Paƒstwa cykl seminariów w ramach III Fashion Retail Forum. Tego samego dnia wr czymy nagrody laureatom konkursu Fashion Website Awards na najlepszy sklep internetowy w bran y mody. We wrzeêniu (14.9) zapraszamy Paƒstwa do Business Centre Club w Warszawie na IV Retail Marketing Forum, a w paêdzierniku (18.10) do Instytutu Europejskiego w odzi na III Kongres Mody. Tam poznacie Paƒstwo najlepsze sklepy w bran y mody w Polsce laureatów konkursu Retail Marketing Awards. Zainteresowani udzia em w konkursie mogà jeszcze sk adaç wnioski do Zapraszam do udzia u! Informacje o wszystkich konferencjach i konkursach znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie: Najbli sze miesiàce zapowiadajà si interesujàco. ycz Paƒstwu, by by y one dla Paƒstwa êród em inspiracji i powodem do zawodowej satysfakcji. Jerzy Osika prezes wydawnictwa

9

10 wrzesieƒ paêdziernik listopad ISSN X cena 12,50 z w tym 8 % VAT Hattric Spis treêci Od redakcji Witajcie 8 Trendy Modny wiatr od morza 14 Targi Co nas czeka w Poznaniu 24 Specjalizacja górà 26 Z ycia bran y Serwis 28 Obuwie i galanteria Sezon dla odwa nych 32 W osi prowadzà 34 Handel Projektujàc sklep m ski 36 Rynek Jak kupujà Polacy 38 Prawo w biznesie Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieni dzy 39 Digel Technologie W trójk raêniej 40 Calamar Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , prezes wydawnictwa redaktor naczelny: Jerzy Osika redaktor prowadzàcy: Ewa Fija kowska, redaktor dzia u Moda: Monika Onoszko product manager, reklama: Ewa Filochowska korespondenci zagraniczni: Kinga Rybiƒska, Katarzyna Maciejewska-Serra marketing: El bieta Cudnoch, korekta: Barbara Lang prenumerata: Izabela Brzeziƒska, dystrybucja: Adam aƒcow opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design druk: Drukpol A.H., Warszawa nak ad: 4000 Cz onek Izby Wydawców Prasy, Cz onek Polskiej Rady Centrów Handlowych, Oficjalny Partner Programu Teraz Polska Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie, w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. 3/11 moda m ska M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w Trendy wiosna-lato Na ok adce: camel active Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa ul. Post pu 21 bud. A tel moda m ska 3/2011

11 Bags, leather accessories and more. The I.L.M Offenbach presents season novelties Spring Summer Central topics: International lifestyle and fashion brands, young culture and sport labels, first-class offers for travel and business Messe Offenbach GmbH Kaiserstr D Offenbach am Main Fon Fax Here are the trends. Here is the marketplace.

12 MM promocja Lekka elegancja Sezon wiosna lato 2012 oscyluje wokó lekkoêci i Êwie oêci. Zadaniem mody proponowanej w tym sezonie jest podsycanie letniej atmosfery, wprowadzanie w wakacyjny nastrój. Charakterystyczna lekkoêç w kolekcji marki Digel zosta a osiàgni ta przez wykorzystanie ró nych tkanin, typowych dla ciep ych pór roku, oraz wprowadzenie innowacyjnych technologii. Z kolei Êwie oêç to zas uga szerokiej gamy kolorów i ich odcieni. Warte uwagi sà wyrafinowane elementy dekoracyjne oraz detale. W tej imponujàcej kolekcji Êwietnie prezentujà si zarówno pojedyncze wyroby, jak i kompletne zestawy odzie y. Stylowy m czyzna na pewno jej si nie oprze. Letnia paleta Na przysz y sezon styliêci proponujà trzy tematy kolorystyczne. Newport Travel to paleta odcieni szaroêci i wariacje na temat szarego i be u, po àczonych z mi tà i cytrusami. Ch odne letnie pastele zyska y zakurzonà powierzchni. Kolejny temat kolorystyczny L. A. Holiday obejmuje gam b kitów, granatów i bieli. WÊród kombinacji kolorystycznych wyst pujà: lazur/jasny niebieski, trawa/jasny zielony oraz turkus/szmaragd. Klasyczne elementy zosta y zinterpretowane przez dodanie TEMATY KOLORYSTYCZNE NEWPORT TRAVEL odcienie szaroêci i wariacje na temat szarego i be u, po àczonych z mi tà i cytrusami. L. A. HOLIDAY gama b kitów, granatów i bieli. WÊród kombinacji kolorystycznych wyst pujà: lazur/jasny niebieski, trawa/jasny zielony oraz turkus/szmaragd. NATURAL RESORT gama naturalnych kolorów i tonów typu be, piasek, tytoƒ, oliwka, palma wyst pujàcych w po àczeniu z czerwienià lawy, ciemnà czerwienià i ró em. sportowych akcentów. Efekt? Zrelaksowana, rekreacyjna elegancja doprawiona szczyptà stylu casual. Natural Resort to z kolei gama naturalnych kolorów i tonów typu be, piasek, tytoƒ, oliwka, palma wyst pujàcych w po àczeniu z czerwienià lawy, ciemnà czerwienià i ró em. Ten temat kolorystyczny uznany zosta za najbardziej letni i niezobowiàzujàcy. Dominuje tu miejski styl safari w po àczeniu z elementami stylu sportowego i casual. Garnitur w nowym wydaniu Sezon wiosna lato 2012 up ynie pod znakiem nowych, bardzo mi kkich fasonów garniturów. Forma? Mocno zaokràglone i naturalne ramiona i wszyte r kawy. Te ostatnie zdobià klasyczne st bnowania. Trzy fasony pozostajà niezmienne: Comfort Fit, Modern Fit i Slim Fit. D ugoêç ty u we wszystkich modelach zosta a nieco skrócona, co kreuje wizerunek bardziej na czasie. W czo ówce plasujà si d ugoêci od 76 cm do 77 cm, pozosta e preferowane to 74 cm do 78 cm. W kolekcji znajdziemy wiele dekoracyjnych detali, takich jak drukowany spód ko nierza z wzorem tureckim lub prà kami, st bnowanie w kontrastujàcym kolorze, np. z przodu marynarki lub na klapkach kieszeni. Wykoƒczenie dziurek guzików i/lub podszewka mogà wyst powaç w dyskretnie kontrastujàcym kolorze. Garnitury odznaczajà si lekkoêcià. WÊród tkanin króluje czysta we na i mieszanki we ny z lnem, bawe ny z lnem lub bawe ny z we nà. Kluczowa rola przypad a te bawe nie. Na tkaninach pojawià si wzory jednobarwne oraz szeroki wybór pasków i kratek. Marynarka dobra na wszystko Ty marynarek zosta nieco skrócony dla unowoczeênienia wizerunku. Dost pne d ugoêci to: cm lub cm. WÊród elementów dekoracyjnych nie sposób nie zauwa yç subtelnie kontrastujàcych podszewek i lamówek, dziurek i guzików. Jednà z gwiazd sezonu jest marynarka z czterema ró nymi guzikami na r kawie, wyst pujàcymi w gradacji koloru od jasnego do ciemnego niebieskiego. Spód ko nierza zwraca uwag kolorem, st bnówkà, materia em i wzorem. Charakterystyczne 12 moda m ska 3/2011

13 promocja MM sà te aty zdobiàce okcie. Kontrastujàce st bnowanie widoczne jest na klapach, wy ogach bàdê brzegach marynarki. Oprócz czystej we ny i mieszanek we ny z jedwabiem, bawe ny z lnem, najistotniejsza wêród tkanin marynarek jest czysta bawe na. Poniewa lekkoêç jest zawsze w cenie, w materia ach z czystej bawe ny wykorzystywane sà wysokoskr tne prz dze. Triumfy Êwi cà lekkie tkaniny z mi kkim chwytem, czego przyk adem jest kora. Spodnie ceramiczne Nogawki spodni uleg y zw eniu. Obowiàzujàca szerokoêç: 44 cm. WÊród d insów wyró niajà si modele z efektem sprania i bia e. Na spodniach z bawe ny pojawiajà si miniaturowe wzory, kratki, dyskretne prà ki. Spodnie typu chinos nadal nie wychodzà z mody. Wa ny materia stanowi ceramika. Oddychajàcy, niegniotàcy si, àczàcy komfort z u ytkowaniem. W POS kluczowy pozostaje d ins, wyst pujàcy wiosnà i latem w lekkich gramaturach, czasem z efektem lnu oraz w wersji 5 kieszeni. Na ch odniejsze dni Kolekcja kurtek i p aszczy to 20 fasonów podzielonych na cztery segmenty: Function, Pure Cotton, Garment Washed, Nylon i Skóra. W linii Function znajdziemy funkcjonalne kurtki i krótkie p aszcze Protect 3. W nowej linii Pure Cotton, Garment Washed postawiono na styl casual. Kurtki powsta y z czystej bawe ny w szerokim wyborze fasonów. W detalach widoczny jest efekt zu ycia. W segmencie Nylon dominujà sportowe kontrasty. PoÊród tkanin na plan pierwszy wysuwajà si techniczne, z pami cià kszta tu shape memory. Kolekcja pod nazwà Skóra obejmuje szeroki wybór kurtek skórzanych i zamszowych, w wersji z wysokiej jakoêci skóry koziej i jagni cej nappy, ozdobionych dekoracyjnymi detalami. Kropka nad i Kolekcja krawatów perfekcyjnie dope nia ofert koszul oraz ka dy z tematów kolorystycznych. Dost pne sà 3 typy krawatów: krawat trendy szerokoêci 6,5 cm, biznesowy 7,5 cm, modny 4,5 cm. Sà uszyte z czystego jedwabiu, odporne na zabrudzenia (Protect3). We wzornictwie dominujà miniwzory, paski oraz wiele rodzajów kratek. W krawatach Move wyst pujà kropki, linie, kurza stopka, kwiatowe wzory. W linii Preference znalaz y si modele uszyte z tkanin z efektem po ysku. WÊród wzorów mi kko narysowane kratki w gradacji kolorów, kropki nieregularnej wielkoêci, prà ki, wzory strukturalne. Uzupe nienie stroju stanowià chusteczki z jedwabiu w paski, grochy i inne wzory oraz skórzane paski. Szaliki w wersji z lnu, mieszanek lnu, z bia ymi akcentami kolorystycznymi kreujà letni, powiewny nastrój. Projektanci si gn li po szeroki wybór wzorów desenie tureckie, paski i prà ki w gradacji kolorów. Nowe, mniejsze formy szalików zosta y stworzone do noszenia wewnàtrz koszuli jako bardzo modny element garderoby. Digel sposób na sukces Znana marka, dopracowane kolekcje zgodne z najnowszymi trendami oraz wysokie standardy wspó pracy biznesowej to niewàtpliwe atuty firmy Digel. Dzi ki tym zaletom przedsi biorstwo cieszy si zaufaniem klientów na ca ym Êwiecie. Ca y czas jednak poszerza swà dystrybucj i jest otwarte na wspó prac z nowymi odbiorcami. Oferuje zarówno systemy shop-in-shop, które pozwalajà na profesjonalnà ekspozycj komplementarnej oferty marki Digel, jak i wspó prac franczyzowà. Salon mo e liczyç na atrakcyjne warunki oparte na zasadach wzajemnych korzyêci, wsparcie marketingowe i know-how mi dzynarodowego brandu z ponad 70-letnià tradycjà. Zmodernizowana koszula Ofert koszul podzielono na trzy segmenty klasyczne biznesowe, casualowo-sportowe oraz o w szej linii Move. Pierwsza grupa to koszule non-iron, z ozdobnymi detalami, np. st bnowaniem. WÊród ko nierzyków znalaz y si m.in. szeroki odcinany oraz typu shark. Linia Preference obejmuje eleganckie koszule klasyczne. Natomiast kolekcja casual to koszule w stylu sportowym, ozdobione wzorami tureckim, kraciastym, floralnym. Sà te modele d insowe. Koszule z linii Move zosta- y zmodernizowane pod wzgl dem kszta tów ko nierzyka, detali i sposobu wykoƒczenia. Dziane przeboje Swetry z dekoltem w serek oraz kardigany to przeboje kolekcji. WÊród klasycznych fasonów warto zwróciç uwag na modele z bawe ny pima, a w linii Preference na wyroby z wysokiej jakoêci 100-proc. we ny merino. W dzianinach Move królujà wyroby ze 100-proc. bawe ny lub mieszanki bawe ny i wiskozy. Polo kolorowo Tu kluczowà rol odgrywa kolor. Standardowe polo w wersji z jednokolorowej piki wyst puje w 10 letnich kolorach. Dodatkowo oferowana jest wersja z merceryzowanej bawe ny z pojedynczego d erseju lub piki w ró nych kolorach, g adkie lub wzorzyste. W linii Move absolutnym hitem jest koszulka z bawe ny pima, wyst pujàca w 5 kolorach, z oleistym wykoƒczeniem. DIGEL POLSKA sp. z o.o. ul. Zbiorowa Warszawa tel fax moda m ska 3/

14 MM trendy Modny wiatr od morza Energie Stylizacja W sezonie wiosna lato 2012 m czyzna mo e wybieraç w palecie przeró nych stylizacji: globetrottera, rockersa, dandysa, sportowca, rowerzysty, motocyklisty, marynarza czy o nierza Legii Cudzoziemskiej. Barbour Mode Monte Carlo Niekwestionowanym bohaterem przysz orocznych m skich kolekcji b dzie morze, ale poniewa marynarskie paski, granaty, biele i czerwienie przesta y nas ju zaskakiwaç, dlatego oprócz nich styl ten stawia na wizerunek doêwiadczonych eglarzy, którzy w swych brudnych i znoszonych ubraniach zmagajà si z ywio em. Aby uzyskaç ten wyszukany image, projektanci u yli sprejów i wybarwieƒ imitujàcych zabrudzenia. Niektóre firmy posz y o krok dalej, wplatajàc aspekt ekologiczny do eglarstwa, stàd na koszulkach zobaczymy takie has a, jak Sea Friend czy Responsible Sailing. Inny dobrze znany temat, czyli safari, te ma dla nas niespodziank. Do tak oczywistych w tym stylu tkanin naturalnych do o ono bowiem szalenie modny nylon. Konserwatystom zazgrzyta te kolorystyka, bowiem do typowych barw piasku i ziemi dodany zosta niebieski, a czasem nawet ró z czerwienià, w dodatku w wersji zabrudzonej i zniszczonej. W efektach zniszczenia i znoszenia jednak przodowaç b dà robocze stylizacje. camel active Pierre Cardin 14 moda m ska 3/2011

15 Tkaniny trendy MM Nadchodzàcej wiosny prawdziwym hitem b dzie nylon, a tak e lekkie mikrofibry, które sprawià, e p aszcze i kurtki b dà oddychaç, natomiast nie b dà si gnieêç ani przepuszczaç wody, a ponadto b dà lekkie i nie przysporzà problemów w konserwacji. Te bardziej zaawansowane mogà mieç nawet takie funkcje jak ochrona przed promieniowaniem telefonów komórkowych lub zmieniaç kolor w zale noêci od temperatury. W modzie formalnej lekkoêç jest najwa niejszym z aspektów, dlatego w wyrobach z czystej we ny u ywa si prz dz wysokoskr tnych. Oprócz we en oraz mieszanek we ny z jedwabiem, bawe nà czy lnem bardzo po àdana b dzie czysta bawe na. Innym wa nym tematem b dà tkaniny techniczne, w tym równie tkaniny z pami cià w matowo-b yszczàcych wykoƒczeniach. Tematom marynarskim zawdzi czamy pojawienie si niezwykle odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny titanium. WÊród eglarskich kolekcji równie popularne b dà materia y z bia à pow okà, nadajàcà im mleczno-pudrowy wyglàd, oraz surowe tkaniny na spodnie, takie jak autentyczne p ótno, gabardyna czy d ins, w którym szczególnie popularne b dà efekty zu ycia oraz 3D. Nadal bardzo popularne b dà skóry, szczególnie kozi zamsz i barania nappa. camel active Pierre Cardin Calamar Sieger Cinque Uomo Carl Gross Kolory Digel Carl Gross Hattric Czerƒ pozostaje kluczowym kolorem kolekcji biznesowych, ale równie b dzie obecna w stylach bardziej ekstrawaganckich, o inspiracjach rockowych. Ciemny granat te b dzie mia podwójne zadanie: z jednej strony to mocny kolor mody formalnej, z drugiej reprezentant tematów marynistycznych. W segmencie sportowym dominujàcymi kolorami b dà biel, czerwieƒ, indygo i po raz kolejny czerƒ. JeÊli chodzi o barwy bardziej wyraziste, to niebieski b dzie numerem jeden pod wzgl dem popularnoêci, zaê najnowszy kolor w kolekcjach to cyrankowa zieleƒ. Na brak ywych kolorów nie b dziemy narzekaç. Ich du a ró norodnoêç pojawi si w spodniach, a tak e w kraciastych koszulach. Zobaczymy te szeroki zakres be ów i szaroêci, na tle których dobrze prezentujà si zarówno intensywne, jak i pastelowe kolory. Popularnym zestawieniem b dà odcienie be owo-szare, uzupe nione mentolem, intensywnà mi tà i cytrynà. Nowà kolorystycznà odmianà dla tematów safari, które teraz àczone b dà z elementami sportowymi, mogà byç naturalne odcienie, takie jak be, piasek, tobacco, oliwka i myêliwska zieleƒ, zestawione z czerwienià lawy i ró em. moda m ska 3/

16 Marka Wilvorst obecna jest w Polsce od 11 lat. W tym czasie zyskaliêmy pozycj lidera w sprzeda y m skiej odzie y Êlubnej i ceremonialnej na polskim rynku. Holtine, After Six, Classic, Prestige to linie, które dzi ki swojej niepowtarzalnoêci oferujà ponad 50 ró nych modeli garniturów z ponad 100 tkanin. No mainstream please to motto TZIACCO. Ta marka nowoczesnej odzie y m skiej na wieczór po prostu jest inna. Jest ekstrawagancka ale w dyskretny sposób. Poprzez innowacyjny styl i modne tkaniny przemawia do m czyzn, którzy interesujà si modà i chcà podkreêliç swà indywidualnoêç. Wilvorst Polska Showroom Al. Wiśniowa 43A Wrocław tel fax:

17 Atelier Torino reprezenuje najêwie sze trendy mody uj te w ramy w oskiej stylistyki i zaprezentowane w tematach dopasowanych do grup docelowych. Odzie najwy szej jakoêci, Êwietnie zaprojektowana, z perfekcyjnym wykoƒczeniem doskonale definiuje wyrafinowany charakter marki. Corpus Line to po àczenie komfortu ze stylem dandysa oraz reinterpretacja tradycji. Cechy wyró niajàce mark to: indywidualny sznyt, perfekcyjnie le àce garnitury i marynarki oraz dopracowane detale. Corpus Line oferuje made to measure szycie na miar z najlepszych tkanin europejskich: Loro Piana, Corpus Line by Odermark, Ermenegildo Zegna, Dormeuil, Holland and Sherry.

18 MM trendy fot. MBFW/Dan&Corina Lecca Garnitury Mariusz Przybylski Carl Gross Digel CG Detale w przysz orocznych kolekcjach garniturów b dà subtelne, np. drukowany filc pod górnà cz Êcià ko nierza, czasem przeszywany równie kontrastowà nitkà, a tak e dziurki na guziki oraz podszewki prezentujàce dyskretne, ale kontrastujàce kolory. LekkoÊç oraz naturalna linia ramion to jednak najwi ksze wyzwania nadchodzàcego sezonu. Garnitur powinien podà aç za naturalnym kszta tem sylwetki, a mi kkoêç i nieznaczna elastycznoêç tkanin sprawiajà, e ten wspó czesny ubiór formalny w adnym wypadku nie mo e byç uznany za niewygodny lub kr pujàcy ruchy, a co za tym idzie, mo emy nosiç go na wi cej okazji ni dotychczas. Pozwala na to równie jego nowoczesna forma i detale. Dwurz dowe zapi cia i dominujàce paski na letnio kolorowanych t ach to nowy impuls nadchodzàcego sezonu. Materia y sà nieco powêciàgliwe w pokazywaniu b ysku, je- Êli jednak nieco b yszczà, to tylko dzi ki naturalnym w aêciwo- Êciom w ókien (np. jeêli sà to mieszanki z jedwabiem). Marynarki zosta y unowoczeênione przez nieznaczne skrócenie. Marynarki Carl Gross Digel Najnowszym tematem przysz ego sezonu b dzie denim, a w aêciwie tkaniny d insopodobne, z których wykonane b dà zarówno marynarki, jak i kamizelki. Te nowe tkaniny nie muszà byç nawet na bazie bawe ny, ale z ró nych mieszanek bawe ny i lnu, bawe ny i we ny, we ny i lnu, czy nawet z czystej we ny. Mnóstwo uwagi zosta o poêwi conej detalom: drukowanym podszewkom, kolorom nici, filcu pod ko nierzem, guzikom, wypustkom oraz dziurkom na guziki. Niezb dnym elementem przysz ego sezonu b dà równie aty na okciach. Sylwetka jest scharakteryzowana zaokràglonymi, naturalnymi ramionami. Taka marynarka pozwala noszàcemu jà m czyênie na wybór pomi dzy ró nymi stylizacjami; klasycznà z dopasowanymi spodniami garniturowymi, a tak e bardziej zrelaksowanà w zestawieniu z d insami lub lekkimi chinos. Z kolei z wàskimi spodniami doskonale komponowaç si b dà blezery zapinane na jeden guzik. Digel Calamar CG 18 moda m ska 3/2011

19 three-2-one.com PANTS WE LOVE Meet us at fairs: Modefabriek Amsterdam CIFF Kopenhagen New York MRket Dallas Market Chicago Collective West Coast Trend Show Los Angeles Charlotte, Southern Men s Market Las Vegas Market CPM Moskau Hot 1 Salzburg Hot 2 Salzburg Fashion Salzburg ÖSFA Salzburg Next Season Poznan Showroom: P&A Moda Sp. z o.o. Sp. k. Arkadiusz Krzyzak Ul. Koscielna 52 PL Poznan

20 MM trendy Pierre Cardin Koszule Digel Klasyczne biznesowe koszule z wykoƒczeniem non-iron sà idealnym uzupe nieniem garniturów. JeÊli chodzi o kszta ty ko nierzy, to najpopularniejsze b dà cutaway i shark, a w koszulach slim fit pojawi si cutaway zapinany na dwa guziki. W modelach casualowych b dà to równie button-down, jednak lekko skrócone w stosunku do tych z poprzedniego sezonu. W koszulach sportowych b dzie kontynuowany trend w kierunku obszywania grubszymi nitkami, zygzakiem oraz ozdabiania taêmami wn trza ko nierza oraz mankietów. Dekoracyjne elementy to równie wykoƒczenia brzegów wyglàdajàce na wykonane r czne (tzw. AMF stitching). Wzory na tkaninach to paski akardowe, paski biznesowe, mikrokratki na bia ych t ach, a w liniach casualowych wzór paisley z nadrukowanymi na nim paskami (tzw. overprint), rozmyte i rozmazane kwiaty lub liêcie równie z efektem overprint, nadruki ptaków, ryb i innych nietypowych motywów. Lekkie lniane koszule w paski w ywych kolorach, bawe niane w kratk oraz koszule z d insu i tkanin melan owych to kolejne must have nadchodzàcego sezonu letniego. W stylach swobodnych bardzo popularne b dà równie wp ywy militarne i inspirowane eglarstwem. Mode Monte Carlo Mode Monte Carlo OLYMP Dzianiny Cinque Uomo camel active Mode Monte Carlo Barbour Burlington Nic tak jak kolor nie b dzie przyciàgaç oka w przysz orocznych wyrobach dzianinowych. Pojawia si te wiele zestawieƒ bia- o-granatowych jako element inspiracji marynarskich. Paski sà zazwyczaj g adkie, ale bywajà te w wersjach spranych. Wokó tematów morskich oscylujà te lekkie letnie dzianiny o szalowych ko nierzach, T-shirty z wi kszymi ni dotychczas dekoltami i koszulki bez r kawów. Nawet koszulki polo rezygnujà ze swojego superg adkiego sportowego wyglàdu na rzecz spraƒ, bardziej pasujàcych do tematów prawdziwych odkrywców. Swetry w serek i kardigany nadal b dà najpopularniejszymi ubiorami bazowymi. W bluzach oprócz zapi ç na zamki pojawia si ró norodnoêç zapi ç na guziki, przeszyç i aplikacji na kieszeniach oraz kontrastów na àczeniach szwów. T-shirty pojawià si w mieszankach tencla i bawe ny. B dà te dzianiny optyczne, sprawiajàce wra- enie przenikania si dwóch kolorów, oraz lekkie w ókna lniane. 20 moda m ska 3/2011

21 Spodnie Brax camel active Graso Moda sp. z o.o. ul. Kopanina 54/56 bud. C, Poznaƒ, tel./fax , Hattric Burlington Wàskie chinos i cargo stanà na czele najmodniejszych fasonów przysz ego lata. Niektóre z nich b dà cienkie i g adkie, dzi ki nowej tkaninie o lekko satynowej powierzchni, inne zaê poka à miniaturowe wzory, kratki i dyskretne paski. Chinos, które wydajà si ju na tyle ukszta towanym fasonem, e trudno o jakiekolwiek zmiany, b dà wyst powaç w wielu wariantach. Oprócz modnej w zesz ym sezonie prostej formy, b dà te z zak adkami i zw anymi nogawkami. Inspiracja tematami lotniczymi z lat 50. wprowadzi do mody chinos na szelkach, a dopasowane szorty chinos o d ugoêci nad kolana b dà noszone zrolowane. OczywiÊcie cargo te nie mogà pozostaç w swej dotychczasowej formie. Te nowe sà szczuplejsze, a stylu nadajà im akcenty militarne. Tkaniny sà raczej surowe i zwarte. Wydaje si, jakby by y noszone latami, jakby ka da para spodni mia a do opowiedzenia jakàê niesamowità, pe nà przygód histori. Podobne cechy majà spodnie wywodzàce si ze stylów roboczych. Prezentujà si wyjàtkowo dzi ki umiej tnemu po àczeniu materia ów oraz typowo roboczych detali. Jedynie w klasycznych spodniach bawe nianych, oprócz wyszczuplenia nogawek, zmienià si kolory, których wariantów b dzie tyle, e zadowolà najwybredniejszych. Na najcieplejsze dni moda zaproponuje sportowe bermudy w paski, jode kowe struktury i bia e powlekania. moda m ska 3/2011

22 MM trendy W sezonie, w którym tak wiele inspiracji kr ciç si b dzie wokó tematów marynarskich, nie mo e zabraknàç d insów, w koƒcu mod t równie zapoczàtkowali marynarze i nawet dzisiejsze efekty na d insach to pozosta oêci ich metod prania w sieciach ciàgni tych za statkiem. Denimowe kolekcje na sezon wiosna lato 2012 oprócz zawsze obecnego indygo zosta y zaproponowane w nowych kolorach, takich jak nawiàzujàca do eglarstwa czerwieƒ, szaroêç oraz nowy kolor avio, czyli zszarza y b kit. Zobaczymy te wiele nowych efektów 3D, uzyskiwanych za pomocà odlewów silikonowych, nast pnie utrwalanych ywicà i podgrzewanych pod lampami bàdê w piecach. Szczególnie du o dzieje si na tylnych kieszeniach, gdzie zobaczymy dekoracje patchworkowe, z nitów i çwieków, z zamkami b yskawicznymi, z kontrastowej tkaniny, Êlady po odprutych kieszeniach itp. Oprócz efektów na prawej stronie d insów, uwaga poêwi cona zosta- a równie lewej stronie i nie chodzi ju tylko o kolorowe wypustki, dekoracyjnoêç worków kieszeniowych czy wewn trznej strony paska, ale o mi kki chwyt, jaki zyska a lewa strona spodni, sprawiajàc, e ich noszenie stanie si teraz naprawd przyjemne. NowoÊcià b dà te sartorial d insy, czyli spodnie z denimu lecz w formie spodni garniturowych oraz chinos z lekkiego d insu, które obok bia ych pi ciokieszeniowych modeli sà absolutnym must have przysz ego sezonu. Dz insy Hattric Pierre Cardin camel active MAC Energie Calamar Cinque Uomo Okrycia wierzchnie Energie Barbour Pierre Cardin camel active Raczej nie zanosi si na to, eby projektanci mody m skiej mieli zamiar zrezygnowaç z klasycznych fasonów. Parki, budrysówki, trencze, wiatrówki, bomber, biker i field jackets, kurtki z militarnymi i marynarskimi detalami od lat sà nieustajàco powielane i przerabiane na wiele sposobów. Ten sezon równie b dzie obfitowa w ich modyfikacje. Klasyczne style kurtek pojawiajà si w wariantach z tak modnego w przysz ym sezonie nylonu, we wzorach kamufla owych, w kontrastowych kolorach i kolorystycznych gradacjach. Kolekcje eksplorujà te tematy motocyklowe, pozostawiajàc inspiracje ci ciami i detalami, rezygnujàc jednak z ci kich skór i cordury na rzecz lekkiego nylonu. Ze skóry welurowej i nubukowej sà natomiast popularne bomber jackets, a z licowej krótkie kurtki rockowe. Nowe formy wiatrówek wywodzà si od tych noszonych przez eglarzy w latach 60. Pojawià si te inspiracje tematami lotniczymi z lat 50. Sportowego wydêwi ku przysz ego lata nabierze tak e p aszcz, szczególnie lekkie letnie trencze, budrysówki oraz klasyczne p aszcze jednorz dowe. 22 moda m ska 3/2011

23 Sieger Carl Gross Digel Baldessarini CG Akcesoria Kolekcje krawatów kolorystycznie komponowaç si b dà z tym, co zaproponowano w dziedzinie koszul. Zobaczymy trzy wiodàce szerokoêci: dla odwa niejszych i m odszych m czyzn 6,5 cm oraz 4,5 cm, a do stylizacji biznesowych 7,5 cm. Zakres wzorów obejmie tonalne paski, paski biznesowe na jasnych t ach, bloki pasków, maleƒkie kropki i inne ma e elementy graficzne, efekty opalizujàce, ca y zakres kratek, równie takich r cznie szkicowanych i naiwnych wzorów kwiatowych oraz nieregularnych kropek. Paski do spodni w stylach casualowych wykonane b dà z elastycznych taêm, natomiast skórzane paski biznesowe to zazwyczaj propozycje dwustronne, g adkie lub z wyt aczanymi wzorami. Jednak najbardziej niezastàpionymi elementami modnych letnich zestawów b dà chusty z lnu lub mieszanek z lnem. Z bia ymi akcentami, z wzorami paisley czy w paski sà idealnym dodatkiem do ka dego ze stylów. Najnowszà propozycjà b dà mniejsze chusty z d erseju noszone pod koszulà. Monika Onoszko moda m ska 3/2011 Moda Marketing Cooperation Andrzej Firlag ul.strusia 39a, Warszawa Tel./Fax. 022/ tel.kom

24 MM targi Co nas czeka w Poznaniu W ostatnich dniach sierpnia bran a odzie owa i bran a obuwnicza spotkajà si na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Handlowcy b dà mogli zaopatrzyç magazyny oraz zdobyç wiedz, jak skutecznie sprzedawaç. Ponad 450 marek zapowiedzia o swojà obecnoêç na Targach Mody Poznaƒ, które odb dà si w dniach sierpnia. W pawilonie nr 5 w ramach Salonu Odzie y, Bielizny i Dodatków Next Season handlowcy odnajdà szerokà ofert odzie y damskiej, m skiej, dzieci cej i m odzie owej, bielizny oraz dodatków na wiosn lato W tym samym budynku zlokalizowano Salon Mody Fast Fashion z propozycjami na sezon jesieƒ zima 2011/2012. Producentów obuwia i dodatków ze skóry b dzie mo na spotkaç w nowoczesnym pawilonie nr 6A, w Salonie Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS. Podczas sierpniowych targów kontynuowana b dzie akcja promocji franchisingu w bran y mody, zapoczàtkowana podczas edycji wiosennej Targów Mody Poznaƒ. Dla u atwienia tego zadania, stoiska firm oferujàcych wspó prac na zasadzie franczyzy zostanà specjalnie oznaczone. Wygodniejsze zwiedzanie Dla profesjonalistów przygotowano pakiet dla zwiedzajàcych, obejmujàcy bezp atny wst p i wjazd na teren targowy, parking, bezp atny katalog wystawców, nieodp atne konferencje i pokazy mody. Aby skorzystaç z tych udogodnieƒ, wystarczy zarejestrowaç si na stronie Nowo- Êcià jest mo liwoêç samodzielnego wydrukowania wejêciówki, dzi ki czemu wizyta przy okienku kasowym przy wejêciu na targi nie b dzie ju potrzebna. Know-how w modzie Targi Mody Poznaƒ mobilizujà handlowców do poszerzania wiedzy. Po raz kolejny i po raz pierwszy latem na terenie targów odb dzie si organizowane we wspó pracy z wydawnictwem Promedia Fashion Retail Forum, czyli forum handlu detalicznego w bran y mody. B dà te seminaria dotyczàce trendów, technologii i marketingu internetowego. Nie zabraknie równie wyk adów na temat technik sprzeda y i zagadnieƒ prawnych zwiàzanych z handlem detalicznym. Nagrody dla najlepszych Pierwszego dnia Targów Mody Poznaƒ, 29 sierpnia, o godz odb dzie si uroczysta Gala Nagród. Wyró niajàcym si produktom zostanà przyznane Z ote Medale MTP. Zg oszone przez wystawców produkty zostanà poddane ocenie pod wzgl dem jakoêci, innowacyjnoêci i designu. Fashion Website Awards Przeniesienie sporej cz Êci modowego biznesu do wirtualnego Êwiata internetu nie pozosta o bez echa na targach, gdzie od kilku lat nagradza si tak e modowe strony internetowe. Najlepszym sklepom internetowym w polskiej bran y mody zostanà przyznane statuetki Fashion Website Awards. Pomys odawcà i organizatorem konkursu jest wydawnictwo Promedia Jerzy Osika, partnerem sà Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Serwis prasowy MTP PRZYK ADY OFERTY WYSTAWCÓW TARGÓW MODY POZNA : DIGEL Firma Digel zaprezentuje kolekcj na wiosn lato Znajdziemy w niej du o Êwie ych pastelowych kolorów po àczonych z be ami i szaroêciami, ró nych odcieni b kitu, niebieskiego i turkusu oraz naturalnych barw piasku, oliwki i tytoniu zestawionych z czerwienià i ró em. Producent si gnà po przewiewne i naturalne tkaniny: bawe ny, lny i lekkie we ny. W kolekcji znajdziemy wiele dekoracyjnych detali, takich jak spód ko nierza ozdobiony wzorem tureckim lub prà kami, st bnowania w kontrastujàcym kolorze, wykoƒczenie dziurek guzików i podszewki w kontrastujàcym kolorze. Oferta marki Digel skierowana jest do m odych duchem m czyzn, którzy chcà byç fashion i podà ajà za najnowszymi trendami mody. SEMPRE Na stoisku marki Sempre b dzie mo na zapoznaç si z kolekcjà spodni na sezon jesieƒ zima Producent kieruje swojà ofert do m czyzn dbajàcych o swój wizerunek, a jednoczeênie ceniàcych komfort i swobod, dlatego postawi nie tylko na modne fasony i kolorystyk, ale równie na bogaty wybór tkanin z bawe ny i jej mieszanek z elastanem. W palecie kolorystycznej dominujà barwy jesieni, czernie i szaroêci, chocia nie zabrak o w niej te odwa nych odcieni. Warto zwróciç uwag na model Stefano spodnie typu chinos o niezwykle starannym wykoƒczeniu. 24 moda m ska 3/2011

25 TEER Teer poka e na Targach Mody Poznaƒ limitowanà kolekcj krawatów, która zosta a specjalnie przygotowana na Mistrzostwa Europy w Pi ce No nej Polska Ukraina Sprzeda tej linii obejmuje okres od grudnia 2011 do czerwca Cz Êç kolekcji przeznaczona jest do codziennego u ytkowania. Krawaty ozdabia monochromatyczne logo UEFA, logo turnieju lub znak s owno-graficzny UEFA EURO Firma stworzy a te modele o charakterze wybitnie okazjonalnym lub nawet kolekcjonerskim. Nale à do nich krawaty z kolorowym logo turnieju, wizerunkami maskotek (Slavek i Slavko) oraz wersje z flagami narodowymi reprezentacji. Teer liczy, e oferta zainteresuje szerokie grono odbiorców krajowych i kibiców z ca ej Europy. REY JAY Marka Rey Jay zadebiutuje na targach z kolekcjà wiosna lato W linii casual firma zaproponuje ubrania z najlepszej jakoêci bawe ny i lnu, kolorystyk inspirowanà morzem: turkus, seledyn, b kity, lazur, biel skontrastowane granatem. W segmencie semi classic o bardziej klasycznym charakterze, ale w najmodniejszych kolorach i deseniach, znajdziemy kompleksowà ofert spodni, koszul, swetrów, marynarek, garniturów i kurtek oraz polówki z podwójnie merceryzowanej najlepszej jakoêci bawe ny. W linii denimowej dominujà wypalone czerwienie, ó cie, ochry, sprania, efekty znoszenia i vintage. Kolekcja jest skierowana do m czyzn energicznych i poszukujàcych indywidualnego stylu. Na pozór klasyczne formy przetworzone zosta y na unikalny total look. fall winter 2011/12 moda m ska 3/2011 Tigrex Poland Importer szalików ul. Puławska 34, Piaseczno tel , fax

26 MM targi Specjalizacja górà Organizatorzy targów podsumowujà w aênie letnie edycje swoich imprez. Wi kszoêci uda o si utrzymaç poziom z ostatnich lat, ale spektakularnych wzrostów nie zanotowano. fot. breadandbutter.com Okazuje si, e w niepewnej sytuacji gospodarczej wàsko wyspecjalizowane projekty wystawiennicze, które potrafià w wyrazisty sposób odró niç si od innych imprez bran owych, radzà sobie najlepiej. Udowadniajà to takie targi, jak Pitti Uomo czy Bread & Butter, cieszàce si ogromnà popularnoêcià i zainteresowaniem handlowców z ca ego Êwiata. Pitti Uomo tylko dla m czyzn Ponad tysiàc marek w 13 sektorach to wynik tegorocznych letnich targów Pitti Uomo. Jest on równie potwierdzeniem, e tak e 2011 rok organizatorzy imprezy mogà zaliczyç do udanych. Ta najwa niejsza europejska wystawa mody m skiej odby a si w dniach czerwca we Florencji w pawilonach Fortezza da Basso. Wystawcy przedstawili kolekcje na sezon wiosna lato Okràg ej, 80. edycji towarzyszy y liczne imprezy, pokazy i projekty specjalne. Ekspozycj obejrza o oko o 32 tys. goêci z ca ego Êwiata. WÊród nich oczywiêcie nie zabrak o nale àcych do Pitti Club handlowców, reprezentujàcych 150 w oskich i 550 zagranicznych sklepów mulitbrandowych i sieci handlowych. GoÊciem specjalnym tegorocznej edycji by Scott Sternberg, dyrektor kreatywny Band of Outsiders, marki, która w ostatnim czasie troch zamiesza a w modzie m skiej swojà reinterpretacjà klasycznej odzie y sportowej. Prezentacja kolekcji Band of Outsiders, pokazywanej we W oszech po raz pierwszy, odby a si w ramach projektu realizowanego w ramach Pitti Uomo ju od kilku sezonów. Jego celem jest wsparcie promocyjne najbardziej kreatywnych i nowoczesnych marek, które wybierajà te w aênie targi, aby zaprezentowaç si kupcom i przedstawicielom mediów z ca ego Êwiata. Nale y dodaç, e nie jest to jedyny tego typu projekt organizatorów targów. Sà bowiem jeszcze dwa podobne. W Vestirsi Da Uomo (Dress Like a Man) skupiono si na propagowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ w modzie klasycznej, a w Who Is On Next? na wyszukiwaniu utalentowanych m odych projektantów. Targowe lato w Berlinie W pierwszym tygodniu lipca Berlin opanowali przedstawiciele bran y modowej, którzy zjechali do tego miasta, by wziàç udzia w ró nych projektach bran owych seminariach, wystawach, targach, pokazach itp. Na jednej z imprez targach Premium, zarejestrowano ponad 60 tys. goêci, o 5 proc. wi cej ni w zimowej edycji. Ekspozycje Premium z kolekcjami na sezon wiosna lato 2012 zosta y zlokalizowane tradycyjnie w pawilonach Station Berlin. Drugie pi tro pawilonu 5 ponownie obj y we w adanie firmy prezentujàce mod m skà. Tegoroczny projekt Premium Men zgromadzi, podobnie jak poprzednio, oko o 100 wystawców. W ich ofercie znalaz a si zarówno klasyka, w àcznie z wyrobami najwy szej jakoêci, jak i odzie sportowa, nieformalna, a tak e propozycje awangardowe. WÊród wystawców pojawili si przedstawiciele takich znanych marek, jak Baldessarini, Cerruti 1881, CK Calvin Klein, DKNY Men czy Pelo. Targom jak zawsze towarzyszy y pokazy mody, wyk ady, wystawy oraz konkurs Premium Young Designers Award. Bread & Butter Supershow! Ka dy, w kim odwiedzenie wystawy Premium Men pozostawi o niedosyt, móg udaç si na Berlin-Tempelhof i obejrzeç najnowsze kolekcje mody miejskiej, ulicznej, sportowej, weekendowej i dodatkowo porzàdnie si zabawiç. Na 10. urodziny odbywajàcych si tam targów Bread & Butter przygotowano wiele atrakcji, koncertów i pokazów. Z tej okazji odwiedzajàcy po raz pierwszy mogli uczestniczyç w tradycyjnej wieczornej imprezie i Êwi towaç razem z organizatorami i wystawcami. Chocia wielkà atrakcjà jest ju sama ekspozycja i imponujàce stoiska, które mogà dostarczyç porzàdnego zastrzyku wiedzy z zakresu marketingu wystawienniczego. W jubileuszowej edycji wzi o udzia 580 firm, które zaprezentowa y kolekcje na przysz oroczny sezon wiosenno-letni. 26 moda m ska 3/2011

27 Stoiska odwiedzi o oko o 90 tys. goêci, wêród których 60 proc. stanowili zwiedzajàcy zagraniczni z ponad 100 krajów. Najwi cej zagranicznych specjalistów i handlowców przyjecha o z krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii. Nie zabrak o te handlowców z Europy Wschodniej i Ameryki Pó nocnej, których liczba roênie z edycji na edycj. Has o tegorocznych Bread & Butter to Supershow. Ale to nie tylko has o, to jest prawdziwy supershow. Jestem bardzo zadowolony z tej imprezy, zarówno zwiedzajàcy, jak i wystawcy mówià tu o doskona ych efektach mówi Karl-Heinz Müller, dyrektor targów. Podsumowujàc wszystko oczekiwania, organizacj imprezy i rezultaty Bread & Butter oznacza najlepsze marki, najlepszych kupców, najlepszy biznes dodaje. CIFF: Lider pó nocnej Europy Poczàtek sierpnia to z kolei targi mody CIFF w Kopenhadze. Impreza wraz z odbywajàcymi si w tym samym terminie salonami: Gallery, CPH Vision i Terminal-2 tworzy wiodàce wydarzenie modowe w tamtym regionie. Wystawcy targów CIFF zaprezentowali kolekcje g ównie na lato przysz ego roku. W pawilonach Bella Center pokazano ofert blisko 1600 marek. Targi odwiedzi o oko o 25 tys. goêci, g ównie handlowców z krajów skandynawskich oraz Niemiec, Wielkiej Brytanii, W och, a tak e Europy Wschodniej. Nale y dodaç, e od zesz ego roku liczba odwiedzajàcych targi CIFF kupców sukcesywnie si powi ksza o kilka procent, co znajduje odzwierciedlenie tak e w danych dotyczàcych duƒskiego eksportu w bran y odzie owej, który w ostatnim roku wzrós o kilkanaêcie procent. Jednym z g ównych punktów programu tegorocznych targów CIFF by a urodzinowa impreza firmy DK Company, która 10 lat temu po raz pierwszy wzi a udzia w tych targach i zosta a ju sta ym wystawcà. Firma ta jest du ym dystrybutorem kilkunastu marek odzie owych, w tym marki Blue Willi s, oferujàcej casualowe linie m skie. Z tej okazji wystawca i organizatorzy targów przygotowali wiele atrakcji dla klientów i zwiedzajàcych. Kolekcje m skie po raz kolejny zgromadzono w pawilonach B2 i B3. Oko o 30 marek pokaza o propozycje tylko dla m czyzn obejmujàce przekrój od klasyki, poprzez ubrania w du ych rozmiarach, odzie sportowà i akcesoria. Odzie m ska pojawi a si oczywiêcie tak e w ofercie innych wystawców, ale tylko jako jej cz Êç sk adowa, obok kolekcji damskich i dzieci cych. Numer 1 w UK Targi Moda UK to najwi ksze wydarzenie handlowe w bran y mody w Wielkiej Brytanii. Impreza odbywa si w centrum wystawienniczym NEC w Birmingham i sk ada z kilku projektów, z których ka dy jest poêwi cony innej grupie produktów Moda Woman to prezentacja mody damskiej, Moda Accessories modnych dodatków, wyrobów skórzanych i galanterii, Moda Lingerie & Swimwear przedstawia bielizn i mod pla owà, Moda Footwear obuwie, a Moda Menswear mod m skà. W ostatniej edycji, która odby a si w od 14 do 16 sierpnia, wystawcy przedstawili 1400 kolekcji. Ekspozycj obejrza o oko o 10 tys. goêci. Projekt Moda Menswear jest na rynku brytyjskim zdecydowanym liderem, jeêli chodzi o handel ofertà mody dla m czyzn. W tym roku pokazano na nim ponad 170 marek. WÊród prezentowanych produktów znalaz a si nie tylko odzie, ale tak e obuwie, akcesoria, modne dodatki i bielizna. W sierpniu tego roku do projektu do àczy nowy sektor Select zone poêwi cony nowoczesnym kolekcjom mody miejskiej obejmujàcy odzie i obuwie. Magdalena Wróbel moda m ska 3/2011

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja wiosna lato 2012 kolekcja M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Gentleman. Mam zasady

Gentleman. Mam zasady Gentleman A D A M G R A N V I L L E Mam zasady TEKST Adam Granville PROJEKT GRAFICZNY Andrzej Barecki FOTOGRAFIE NA OK ADCE Leszek Wdowiƒski/photoo.pl (przód) Narodowe Archiwum Cyfrowe (ty ) FOTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Na ok adce: Na uroczystej gali dyr. A. Hillar (pierwszy z prawej) odebra dyplom dla najbardziej innowacyjnej firmy 2006 roku (zdj. Rafa Guz, Fotorzepa) Warszawa, 30.10.2007 Drodzy Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY WST P

DRODZY CZYTELNICY WST P WST P str. 34-36 DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo