paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de"

Transkrypt

1 3/11 moda wrzesieƒ m ska paêdziernik listopad ISSN X M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8 % VAT Trendy wiosna-lato

2 CZĘSTOCHOWA GALERIA AUCHAN GDAŃSK FASHION HOUSE OUTLET CENTER KRAKÓW FACTORY LUBLIN GALERIA OLIMP ŁÓDŹ MANUFAKTURA OPOLE C.H. KAROLINKA PIASECZNO FASHION HOUSE OUTLET CENTER RYBNIK C.H. FOKUS RZESZÓW C.H. PLAZA SOSNOWIEC FASHION HOUSE OUTLET CENTER WARSZAWA C.H. TARGÓWEK KLAJPEDA, LITWA C.H. AKROPOLIS WILNO, LITWA C.H. AKROPOLIS WILNO, LITWA OUTLET EUROPOJE PARKAS BUKARESZT, RUMUNIA AFI PALACE COTROCENI BUKARESZT, RUMUNIA FASHION HOUSE OUTLET CENTER

3

4 MM promocja Czas odkrywców M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato 2012, poszuka a inspiracji wêród odkrywców po udniowo-wschodniej Azji, zg bi a ich marzenia o odkryciu kompletnie nowego Êwiata. Kolekcja camel active oscyluje wokó eglarskiego wizerunku w stylu vintage. To swoisty ekwipunek odkrywcy nowej generacji. Zwarte tkaniny bawe niane w wydaniu drelichu, gabardyny i p ótna w stylu militarnym wyst pujà z matowym wykoƒczeniem. Nacisk zosta po o ony na podkreêlenie aspektów wear and tear (noê i zu ywaj). Tote materia y charakteryzujà efekty zapylenia, zapiaszczenia, zabrudzenia i zaplamienia. Len i jego mieszanki majà lekki, letni chwyt i zapewniajà u ytkownikowi ubrania wygod, a lekkie bawe niane materia y oraz te powsta- e na bazie mieszanki bawe ny i nylonu zapewniajà funkcjonalnoêç i ochron odzie y wierzchniej. W kolorze morza W parze z wizerunkiem vintage idzie kolorystyka królewski niebieski, indygo, odcieƒ tuszu, khaki, militarne zielenie i oliwki wyglàdajà jakby zosta y wyp ukane przez morskà wod i wypalone przez goràce s oƒce. Wszystkie u yte tonacje zosta y wymieszane z jasnymi neutralnymi kolorami oraz bielà. W ka dym z segmentów produktowych zaznaczajà si motywy morskie i tonalne kompozycje kolorystyczne. Znaki szczególne Motyw przewodni ca ej kolekcji stanowià jasne, wyp owia e kolory, naturalne tonacje kontrastowych szwów, st bnowaƒ, sznurowaƒ oraz skórzane plakietki i skórzane suwaki przy zamkach b yskawicznych. Atrakcyjnymi wyró nikami sà guziki typu corozzo, wyst pujàce w odcieniu koniaku, które dodajà ekstra smaczku odzie y z segmentu kurtek. Bez kurtki ani rusz Oferta linii przewidzianej na sezon wiosna lato 2012 jest szeroka. Efektem innowacyjnej, wielce zró nicowanej stylistyki oscylujàcej pomi dzy kurtkami i p aszczami sà nowe rodzaje parki. W czym tkwi ich wyjàtkowoêç? W bawe nianym wierzchu oraz spodzie z wypranego jedwabiu spadochroniarskiego. Nowoczesne kurtki typu bomber jacket b yszczà za sprawà zastosowania efektu natrysku. Kurtki polowe 4 moda m ska 3/2011

5 promocja MM w tym sezonie jawià si w krótszej ods onie i prezentujà czystszy styl. Okrycia skórzane sà równie zró nicowane i niezwykle zyska y na powrocie do mody weluru. Modele zarówno z weluru, jak i nubuku zosta y wzbogacone o efekty czesania i natrysku oraz malowania, co nadaje im autentyczny wyglàd w stylu vintage. Pustynne kurtki oraz welurowe blezery to kluczowe elementy wizerunku m czyzny przewidziane na 2012 rok. Portret m czyzny w swetrze Lekkie letnie dzianiny w wersji morskiej i podwodnej oraz szalowe ko nierze odzwierciedlajà wiodàcy temat odkrywców. Dope nieniem linii sà wyroby wyst pujàce w wersji z wi kszym i szerszym wykrojem linii dekoltu. Dzianiny charakteryzujà wysoka jakoêç i szeroka ró norodnoêç struktur. Bluza dla wilka morskiego Bluzy sportowe i d ersejowe ca kowicie wpisujà si w tematyk morskà. WÊród nich znajduje si model wykonany z palonej prz dzy o efekcie vintage. Kurtki przypominajàce bluzy opatrzono guzikami wyst pujàcymi w szerokim wyborze, àcznie z typem corozzo. Pojawiajà si te aplikowane kieszenie i st bnowane r kawy. Najbli sza cia u... koszula Klasyczne wzornictwo typu g ówka od szpilki, batyst (znany te jako chambray) czy oksford zdecydowanie przodujà. Jednak must have sezonu pozostajà wzory kraciaste. Styl? Militarny i eglarski. Koszule d insowe nawiàzujà do wizerunku w typie chambray i oksford. Morskie impresje Prosty, stylowy wizerunek frachtowy i roboczy to dwa najwa niejsze tematy determinujàce segment spodni. Nowy fason modelu 5-kieszeniowego zosta wzbogacony o nowoczesny, zrelaksowany look przez wprowadzenie w szej linii bioder i nogawek, jak równie przesuni cie kieszeni do przodu. Morskie impresje sà obecne w kolekcji dzi ki paskom oraz ma ym skórzanym atom. Fasony z mankietami do podwijania oraz spodnie typu chinos zosta y wzbogacone o zak adki, a wyst pujà w klasycznych naturalnych tonacjach, jak np. be. Jawià si w wersji casual, ale nieco surowszej. Spodnie typu chinos przyciàgajà wzrok dzi ki charakterystycznym detalom typu zak adki czy wewn trzne wykoƒczenie linii pasa, które przywodzà na myêl kunszt krawiecki z dawnych lat. W kolekcji znalaz y si równie wàskie szorty chinos. Te z kolei koƒczà si nad kolanem i nadajà si do podwini cia. Wiecznie zielony d ins pojawia si jako reminiscencja tematu zu ycia i efektu vintage. Efekty zaplamienia i sprania nadajà spodniom autentyczny wyglàd. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o., Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , moda m ska 3/2011 5

6 MM promocja Kalifornijski sen Los Angeles, Malibu i Santa Monica to styl ycia mieszkaƒców tych pe nych s oƒca miast znalaz odzwierciedlenie w najnowszych propozycjach marki Calamar. Nic wi c dziwnego, e barwà wiodàcà kolekcji sta si ó ty, który jako kolor akcentujàcy przewija si przez wszystkie asortymenty w postaci kontrastujàcych pikowaƒ, haftów, nadruków, lamówek i tasiemek. W palecie wiosna lato 2012 odnajdziemy tak e m.in. b kit oceanu i koralowà czerwieƒ po àczone ze srebrnym, niebieskim i bielà, wszelkie odcienie wody, a tak e mocnà czerwieƒ, granat, zieleƒ i kanarkowy ó ty po àczone z bielà, be em i ró nymi odcieniami niebieskiego. Miejska sportowa elegancja W linii kurtek Calamar warto zwróciç uwag przede wszystkim na supermodne kurtki cyklistówki, modele sportowe i w stylu safari oraz kurtki polowe z w oskiej gabardyny. Multikolorowe tkaniny, materia y z pami cià kszta tów i niezwykle lekka bawe na techniczna z dodatkiem nylonu to niewàtpliwe zalety oferty okryç na wiosn lato Szczególnie ciekawie prezentujà si p aszcze z lekkiej tkaniny bawe niano-nylonowej z nieznacznà domieszkà metalu (2 proc.). Na ciep e dni Calamar proponuje przewiewne casualowe marynarki z bawe ny i mieszanek bawe ny z lnem, àczàce miejski styl ze sportowym charakterem. Pojawiajà si tu delikatne efekty sprania, dominujà kolory ziemi, imbirowy, cynamonowy, cementowy i écru. WÊród fasonów znalaz y si ulubione przez m czyzn marynarki z naszywanymi kieszeniami. Smaczku dodajà kontrastowe spody ko nierzy i podszewki w jaskrawych kolorach lub w kratk madras czy pasy. Lato w kratk Do marynarek mo emy dobraç spodnie chino z gabardyny, dwukolorowej bawe ny o fakturze denimu czy w delikatnà krat, a tak e d insy dost pne zarówno w wersji rozjaênionej oraz spranej, jak i w czystych kolorach niebieskim lub czarnym. W czasie wolnym mi oênicy marki Calamar mogà si gnàç po luêne bermudy w kraty vichy i madras lub ich bardziej eleganckie jednolite warianty. Jaskrawe kraty to tak e hity w linii koszul casualowych, po- Do stworzenia kolekcji wiosna lato 2012 zainspirowa o projektantów marki Calamar t tniàce yciem zachodnie wybrze e amerykaƒskiego Z otego Stanu, jak nazywa sie Kaliforni. dobnie jak modele z denimu i w pasy. Te ostatnie wzory przewijajà si tak e w segmencie dzianin obok równie modnych przetarç. Na ch odniejsze dni Calamar poleca ciep e kardigany i dzianinowe kurtki z suwakiem, wykonane z mieszanek bawe ny z lnem mouliné. Styl tkwi w szczegó ach Ca oêç kolekcji wiosna lato 2012 marki Calamar uzupe nia linia dodatków: szaliki, czapki i skórzane paski. Szczególnie stylowo prezentujà si szale z wysokiej jakoêci mieszanki bawe ny z lnem lub z wiskozy, w krat, subtelne pasy lub o g adkiej powierzchni. Mi o- Ênikom modnej stylizacji przypadnie z pewnoêcià do gustu s omkowy kapelusz, b dàcy asem letniej m skiej garderoby. Franczyza z Calamarem ju dost pna! Dzi ki wysokiej jakoêci produktów, modnemu wzornictwu opartemu na najnowszych trendach oraz kompleksowej ofercie marka Calamar jest ceniona na ca ym Êwiecie zarówno przez konsumentów, jak i klientów biznesowych w aêcicieli niezale nych salonów multibrandowych i sieci handlowe, a tak e franczyzobiorców. Od niedawna oferta franczyzowa salonów Calamar jest równie dost pna w Polsce. Firma wymaga od potencjalnego partnera doêwiadczenia w bran y i znajomoêci trendów mody m skiej. Powinien on dysponowaç lokalem o powierzchni mkw. W aêciciel marki zatwierdza lokalizacj, przygotowuje plany sklepu i pokrywa po ow kosztów zakupu mebli. Otwierajàc salon musimy si liczyç z kosztem oko o 550 euro za mkw. Firma zaprasza tak e do wspó pracy na zasadzie shop-in-shop. Partnerzy otrzymujà wsparcie marketingowe w postaci promocji marki Calamar przez reklam w mediach i dzia ania public relations. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , 6 moda m ska 3/2011

7 promocja MM w rytmie m skiej natury Mi kkie tkaniny o przyjemnym chwycie, w ókna naturalne oraz bogaty wybór kolorystyki i krojów to cechy kolekcji na sezon wiosna lato 2012 marki Hattric. W nadchodzàcym sezonie Hattric stawia przede wszystkim na modele spodni z przewiewnej i mi kkiej spranej bawe ny w modnych stylizacjach. WÊród tkanin pojawià si m.in. pi kne gabardyny. Klasyczne struktury materia ów uzyskajà nowy image, dzi ki modnym kolorom i spraniom. Dodatkowego smaczku dodadzà zreinterpretowane detale, nadajàce kolekcji lekki styl, oraz faktury tkanin: skosy, eberka i paski. O sportowy charakter wiosenno-letnich propozycji zadba oferta d insów z efektami sprania oraz modele z batystowego denimu. Zgodnie z trendami nadchodzàcego sezonu, w palecie kolekcji Hattric znajdziemy szeroki wybór pasteli, kolory: ó ty, czerwony, koralowy, niebieski i zielony. Dla mi oêników neutralnych barw przygotowano modele w odcieniach ceg y, be u, khaki i navy. Kolory natury, takie jak piaskowy, trzcinowy i bràzowy, pojawiajà si tak e w segmencie d insów. Hitami kolekcji pozostanà, cieszàce si wcià nies abnàcym powodzeniem, spodnie typu chino o wàskim kroju, dost pne w szerokim wyborze koloru i cz sto wzbogacone o ozdobnà podszewk. M czyznom ceniàcym nonszalancki m ody wyglàd na pewno przypadnà do gustu bermudy z naszywanymi kieszeniami cargo. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A tel , moda m ska 3/2011 7

8 MM od redakcji Witajcie! Zapraszam Paƒstwa do podró y w czasie, dzi ki której egnajàc tegoroczne lato powitamy wiosn i lato 2012 roku. Czy to mo liwe? Prosz si o tym osobiêcie przekonaç, zanurzajàc si w lekturze trendów na przysz oroczny ciep y sezon, od których zaczynamy w drówk po najnowszym wydaniu Mody M skiej. W dalszej drodze czeka Paƒstwa kilka ciekawych przystanków. Z pewnoêcià warto poznaç relacje z najwa niejszych mi dzynarodowych wydarzeƒ targowych, jak te dowiedzieç si, co wydarzy si na Targach Mody w Poznaniu. Producentom polecamy zapoznanie si z nowoêciami technologicznymi zaprezentowanymi na targach Texprocess we Frankfurcie, a handlowcom artyku o w aêciwie zaprojektowanym sklepie z modà m skà i porady prawne dotyczàce reklamacji. Wszystkich powinien zainteresowaç serwis skrót najbardziej interesujàcych wydarzeƒ w bran y, a tak e wyniki najnowszych badaƒ zachowaƒ zakupowych konsumentów. Zapraszam Paƒstwa do poszerzania przydatnej zawodowo wiedzy dzi ki lekturze czasopism bran owych oraz przez uczestnictwo w bran owych konferencjach. Ju 29.8, pierwszego dnia Targów Mody Poznaƒ, organizujemy dla Paƒstwa cykl seminariów w ramach III Fashion Retail Forum. Tego samego dnia wr czymy nagrody laureatom konkursu Fashion Website Awards na najlepszy sklep internetowy w bran y mody. We wrzeêniu (14.9) zapraszamy Paƒstwa do Business Centre Club w Warszawie na IV Retail Marketing Forum, a w paêdzierniku (18.10) do Instytutu Europejskiego w odzi na III Kongres Mody. Tam poznacie Paƒstwo najlepsze sklepy w bran y mody w Polsce laureatów konkursu Retail Marketing Awards. Zainteresowani udzia em w konkursie mogà jeszcze sk adaç wnioski do Zapraszam do udzia u! Informacje o wszystkich konferencjach i konkursach znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie: Najbli sze miesiàce zapowiadajà si interesujàco. ycz Paƒstwu, by by y one dla Paƒstwa êród em inspiracji i powodem do zawodowej satysfakcji. Jerzy Osika prezes wydawnictwa

9

10 wrzesieƒ paêdziernik listopad ISSN X cena 12,50 z w tym 8 % VAT Hattric Spis treêci Od redakcji Witajcie 8 Trendy Modny wiatr od morza 14 Targi Co nas czeka w Poznaniu 24 Specjalizacja górà 26 Z ycia bran y Serwis 28 Obuwie i galanteria Sezon dla odwa nych 32 W osi prowadzà 34 Handel Projektujàc sklep m ski 36 Rynek Jak kupujà Polacy 38 Prawo w biznesie Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieni dzy 39 Digel Technologie W trójk raêniej 40 Calamar Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , prezes wydawnictwa redaktor naczelny: Jerzy Osika redaktor prowadzàcy: Ewa Fija kowska, redaktor dzia u Moda: Monika Onoszko product manager, reklama: Ewa Filochowska korespondenci zagraniczni: Kinga Rybiƒska, Katarzyna Maciejewska-Serra marketing: El bieta Cudnoch, korekta: Barbara Lang prenumerata: Izabela Brzeziƒska, dystrybucja: Adam aƒcow opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design druk: Drukpol A.H., Warszawa nak ad: 4000 Cz onek Izby Wydawców Prasy, Cz onek Polskiej Rady Centrów Handlowych, Oficjalny Partner Programu Teraz Polska Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie, w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. 3/11 moda m ska M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w Trendy wiosna-lato Na ok adce: camel active Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa ul. Post pu 21 bud. A tel moda m ska 3/2011

11 Bags, leather accessories and more. The I.L.M Offenbach presents season novelties Spring Summer Central topics: International lifestyle and fashion brands, young culture and sport labels, first-class offers for travel and business Messe Offenbach GmbH Kaiserstr D Offenbach am Main Fon Fax Here are the trends. Here is the marketplace.

12 MM promocja Lekka elegancja Sezon wiosna lato 2012 oscyluje wokó lekkoêci i Êwie oêci. Zadaniem mody proponowanej w tym sezonie jest podsycanie letniej atmosfery, wprowadzanie w wakacyjny nastrój. Charakterystyczna lekkoêç w kolekcji marki Digel zosta a osiàgni ta przez wykorzystanie ró nych tkanin, typowych dla ciep ych pór roku, oraz wprowadzenie innowacyjnych technologii. Z kolei Êwie oêç to zas uga szerokiej gamy kolorów i ich odcieni. Warte uwagi sà wyrafinowane elementy dekoracyjne oraz detale. W tej imponujàcej kolekcji Êwietnie prezentujà si zarówno pojedyncze wyroby, jak i kompletne zestawy odzie y. Stylowy m czyzna na pewno jej si nie oprze. Letnia paleta Na przysz y sezon styliêci proponujà trzy tematy kolorystyczne. Newport Travel to paleta odcieni szaroêci i wariacje na temat szarego i be u, po àczonych z mi tà i cytrusami. Ch odne letnie pastele zyska y zakurzonà powierzchni. Kolejny temat kolorystyczny L. A. Holiday obejmuje gam b kitów, granatów i bieli. WÊród kombinacji kolorystycznych wyst pujà: lazur/jasny niebieski, trawa/jasny zielony oraz turkus/szmaragd. Klasyczne elementy zosta y zinterpretowane przez dodanie TEMATY KOLORYSTYCZNE NEWPORT TRAVEL odcienie szaroêci i wariacje na temat szarego i be u, po àczonych z mi tà i cytrusami. L. A. HOLIDAY gama b kitów, granatów i bieli. WÊród kombinacji kolorystycznych wyst pujà: lazur/jasny niebieski, trawa/jasny zielony oraz turkus/szmaragd. NATURAL RESORT gama naturalnych kolorów i tonów typu be, piasek, tytoƒ, oliwka, palma wyst pujàcych w po àczeniu z czerwienià lawy, ciemnà czerwienià i ró em. sportowych akcentów. Efekt? Zrelaksowana, rekreacyjna elegancja doprawiona szczyptà stylu casual. Natural Resort to z kolei gama naturalnych kolorów i tonów typu be, piasek, tytoƒ, oliwka, palma wyst pujàcych w po àczeniu z czerwienià lawy, ciemnà czerwienià i ró em. Ten temat kolorystyczny uznany zosta za najbardziej letni i niezobowiàzujàcy. Dominuje tu miejski styl safari w po àczeniu z elementami stylu sportowego i casual. Garnitur w nowym wydaniu Sezon wiosna lato 2012 up ynie pod znakiem nowych, bardzo mi kkich fasonów garniturów. Forma? Mocno zaokràglone i naturalne ramiona i wszyte r kawy. Te ostatnie zdobià klasyczne st bnowania. Trzy fasony pozostajà niezmienne: Comfort Fit, Modern Fit i Slim Fit. D ugoêç ty u we wszystkich modelach zosta a nieco skrócona, co kreuje wizerunek bardziej na czasie. W czo ówce plasujà si d ugoêci od 76 cm do 77 cm, pozosta e preferowane to 74 cm do 78 cm. W kolekcji znajdziemy wiele dekoracyjnych detali, takich jak drukowany spód ko nierza z wzorem tureckim lub prà kami, st bnowanie w kontrastujàcym kolorze, np. z przodu marynarki lub na klapkach kieszeni. Wykoƒczenie dziurek guzików i/lub podszewka mogà wyst powaç w dyskretnie kontrastujàcym kolorze. Garnitury odznaczajà si lekkoêcià. WÊród tkanin króluje czysta we na i mieszanki we ny z lnem, bawe ny z lnem lub bawe ny z we nà. Kluczowa rola przypad a te bawe nie. Na tkaninach pojawià si wzory jednobarwne oraz szeroki wybór pasków i kratek. Marynarka dobra na wszystko Ty marynarek zosta nieco skrócony dla unowoczeênienia wizerunku. Dost pne d ugoêci to: cm lub cm. WÊród elementów dekoracyjnych nie sposób nie zauwa yç subtelnie kontrastujàcych podszewek i lamówek, dziurek i guzików. Jednà z gwiazd sezonu jest marynarka z czterema ró nymi guzikami na r kawie, wyst pujàcymi w gradacji koloru od jasnego do ciemnego niebieskiego. Spód ko nierza zwraca uwag kolorem, st bnówkà, materia em i wzorem. Charakterystyczne 12 moda m ska 3/2011

13 promocja MM sà te aty zdobiàce okcie. Kontrastujàce st bnowanie widoczne jest na klapach, wy ogach bàdê brzegach marynarki. Oprócz czystej we ny i mieszanek we ny z jedwabiem, bawe ny z lnem, najistotniejsza wêród tkanin marynarek jest czysta bawe na. Poniewa lekkoêç jest zawsze w cenie, w materia ach z czystej bawe ny wykorzystywane sà wysokoskr tne prz dze. Triumfy Êwi cà lekkie tkaniny z mi kkim chwytem, czego przyk adem jest kora. Spodnie ceramiczne Nogawki spodni uleg y zw eniu. Obowiàzujàca szerokoêç: 44 cm. WÊród d insów wyró niajà si modele z efektem sprania i bia e. Na spodniach z bawe ny pojawiajà si miniaturowe wzory, kratki, dyskretne prà ki. Spodnie typu chinos nadal nie wychodzà z mody. Wa ny materia stanowi ceramika. Oddychajàcy, niegniotàcy si, àczàcy komfort z u ytkowaniem. W POS kluczowy pozostaje d ins, wyst pujàcy wiosnà i latem w lekkich gramaturach, czasem z efektem lnu oraz w wersji 5 kieszeni. Na ch odniejsze dni Kolekcja kurtek i p aszczy to 20 fasonów podzielonych na cztery segmenty: Function, Pure Cotton, Garment Washed, Nylon i Skóra. W linii Function znajdziemy funkcjonalne kurtki i krótkie p aszcze Protect 3. W nowej linii Pure Cotton, Garment Washed postawiono na styl casual. Kurtki powsta y z czystej bawe ny w szerokim wyborze fasonów. W detalach widoczny jest efekt zu ycia. W segmencie Nylon dominujà sportowe kontrasty. PoÊród tkanin na plan pierwszy wysuwajà si techniczne, z pami cià kszta tu shape memory. Kolekcja pod nazwà Skóra obejmuje szeroki wybór kurtek skórzanych i zamszowych, w wersji z wysokiej jakoêci skóry koziej i jagni cej nappy, ozdobionych dekoracyjnymi detalami. Kropka nad i Kolekcja krawatów perfekcyjnie dope nia ofert koszul oraz ka dy z tematów kolorystycznych. Dost pne sà 3 typy krawatów: krawat trendy szerokoêci 6,5 cm, biznesowy 7,5 cm, modny 4,5 cm. Sà uszyte z czystego jedwabiu, odporne na zabrudzenia (Protect3). We wzornictwie dominujà miniwzory, paski oraz wiele rodzajów kratek. W krawatach Move wyst pujà kropki, linie, kurza stopka, kwiatowe wzory. W linii Preference znalaz y si modele uszyte z tkanin z efektem po ysku. WÊród wzorów mi kko narysowane kratki w gradacji kolorów, kropki nieregularnej wielkoêci, prà ki, wzory strukturalne. Uzupe nienie stroju stanowià chusteczki z jedwabiu w paski, grochy i inne wzory oraz skórzane paski. Szaliki w wersji z lnu, mieszanek lnu, z bia ymi akcentami kolorystycznymi kreujà letni, powiewny nastrój. Projektanci si gn li po szeroki wybór wzorów desenie tureckie, paski i prà ki w gradacji kolorów. Nowe, mniejsze formy szalików zosta y stworzone do noszenia wewnàtrz koszuli jako bardzo modny element garderoby. Digel sposób na sukces Znana marka, dopracowane kolekcje zgodne z najnowszymi trendami oraz wysokie standardy wspó pracy biznesowej to niewàtpliwe atuty firmy Digel. Dzi ki tym zaletom przedsi biorstwo cieszy si zaufaniem klientów na ca ym Êwiecie. Ca y czas jednak poszerza swà dystrybucj i jest otwarte na wspó prac z nowymi odbiorcami. Oferuje zarówno systemy shop-in-shop, które pozwalajà na profesjonalnà ekspozycj komplementarnej oferty marki Digel, jak i wspó prac franczyzowà. Salon mo e liczyç na atrakcyjne warunki oparte na zasadach wzajemnych korzyêci, wsparcie marketingowe i know-how mi dzynarodowego brandu z ponad 70-letnià tradycjà. Zmodernizowana koszula Ofert koszul podzielono na trzy segmenty klasyczne biznesowe, casualowo-sportowe oraz o w szej linii Move. Pierwsza grupa to koszule non-iron, z ozdobnymi detalami, np. st bnowaniem. WÊród ko nierzyków znalaz y si m.in. szeroki odcinany oraz typu shark. Linia Preference obejmuje eleganckie koszule klasyczne. Natomiast kolekcja casual to koszule w stylu sportowym, ozdobione wzorami tureckim, kraciastym, floralnym. Sà te modele d insowe. Koszule z linii Move zosta- y zmodernizowane pod wzgl dem kszta tów ko nierzyka, detali i sposobu wykoƒczenia. Dziane przeboje Swetry z dekoltem w serek oraz kardigany to przeboje kolekcji. WÊród klasycznych fasonów warto zwróciç uwag na modele z bawe ny pima, a w linii Preference na wyroby z wysokiej jakoêci 100-proc. we ny merino. W dzianinach Move królujà wyroby ze 100-proc. bawe ny lub mieszanki bawe ny i wiskozy. Polo kolorowo Tu kluczowà rol odgrywa kolor. Standardowe polo w wersji z jednokolorowej piki wyst puje w 10 letnich kolorach. Dodatkowo oferowana jest wersja z merceryzowanej bawe ny z pojedynczego d erseju lub piki w ró nych kolorach, g adkie lub wzorzyste. W linii Move absolutnym hitem jest koszulka z bawe ny pima, wyst pujàca w 5 kolorach, z oleistym wykoƒczeniem. DIGEL POLSKA sp. z o.o. ul. Zbiorowa Warszawa tel fax moda m ska 3/

14 MM trendy Modny wiatr od morza Energie Stylizacja W sezonie wiosna lato 2012 m czyzna mo e wybieraç w palecie przeró nych stylizacji: globetrottera, rockersa, dandysa, sportowca, rowerzysty, motocyklisty, marynarza czy o nierza Legii Cudzoziemskiej. Barbour Mode Monte Carlo Niekwestionowanym bohaterem przysz orocznych m skich kolekcji b dzie morze, ale poniewa marynarskie paski, granaty, biele i czerwienie przesta y nas ju zaskakiwaç, dlatego oprócz nich styl ten stawia na wizerunek doêwiadczonych eglarzy, którzy w swych brudnych i znoszonych ubraniach zmagajà si z ywio em. Aby uzyskaç ten wyszukany image, projektanci u yli sprejów i wybarwieƒ imitujàcych zabrudzenia. Niektóre firmy posz y o krok dalej, wplatajàc aspekt ekologiczny do eglarstwa, stàd na koszulkach zobaczymy takie has a, jak Sea Friend czy Responsible Sailing. Inny dobrze znany temat, czyli safari, te ma dla nas niespodziank. Do tak oczywistych w tym stylu tkanin naturalnych do o ono bowiem szalenie modny nylon. Konserwatystom zazgrzyta te kolorystyka, bowiem do typowych barw piasku i ziemi dodany zosta niebieski, a czasem nawet ró z czerwienià, w dodatku w wersji zabrudzonej i zniszczonej. W efektach zniszczenia i znoszenia jednak przodowaç b dà robocze stylizacje. camel active Pierre Cardin 14 moda m ska 3/2011

15 Tkaniny trendy MM Nadchodzàcej wiosny prawdziwym hitem b dzie nylon, a tak e lekkie mikrofibry, które sprawià, e p aszcze i kurtki b dà oddychaç, natomiast nie b dà si gnieêç ani przepuszczaç wody, a ponadto b dà lekkie i nie przysporzà problemów w konserwacji. Te bardziej zaawansowane mogà mieç nawet takie funkcje jak ochrona przed promieniowaniem telefonów komórkowych lub zmieniaç kolor w zale noêci od temperatury. W modzie formalnej lekkoêç jest najwa niejszym z aspektów, dlatego w wyrobach z czystej we ny u ywa si prz dz wysokoskr tnych. Oprócz we en oraz mieszanek we ny z jedwabiem, bawe nà czy lnem bardzo po àdana b dzie czysta bawe na. Innym wa nym tematem b dà tkaniny techniczne, w tym równie tkaniny z pami cià w matowo-b yszczàcych wykoƒczeniach. Tematom marynarskim zawdzi czamy pojawienie si niezwykle odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny titanium. WÊród eglarskich kolekcji równie popularne b dà materia y z bia à pow okà, nadajàcà im mleczno-pudrowy wyglàd, oraz surowe tkaniny na spodnie, takie jak autentyczne p ótno, gabardyna czy d ins, w którym szczególnie popularne b dà efekty zu ycia oraz 3D. Nadal bardzo popularne b dà skóry, szczególnie kozi zamsz i barania nappa. camel active Pierre Cardin Calamar Sieger Cinque Uomo Carl Gross Kolory Digel Carl Gross Hattric Czerƒ pozostaje kluczowym kolorem kolekcji biznesowych, ale równie b dzie obecna w stylach bardziej ekstrawaganckich, o inspiracjach rockowych. Ciemny granat te b dzie mia podwójne zadanie: z jednej strony to mocny kolor mody formalnej, z drugiej reprezentant tematów marynistycznych. W segmencie sportowym dominujàcymi kolorami b dà biel, czerwieƒ, indygo i po raz kolejny czerƒ. JeÊli chodzi o barwy bardziej wyraziste, to niebieski b dzie numerem jeden pod wzgl dem popularnoêci, zaê najnowszy kolor w kolekcjach to cyrankowa zieleƒ. Na brak ywych kolorów nie b dziemy narzekaç. Ich du a ró norodnoêç pojawi si w spodniach, a tak e w kraciastych koszulach. Zobaczymy te szeroki zakres be ów i szaroêci, na tle których dobrze prezentujà si zarówno intensywne, jak i pastelowe kolory. Popularnym zestawieniem b dà odcienie be owo-szare, uzupe nione mentolem, intensywnà mi tà i cytrynà. Nowà kolorystycznà odmianà dla tematów safari, które teraz àczone b dà z elementami sportowymi, mogà byç naturalne odcienie, takie jak be, piasek, tobacco, oliwka i myêliwska zieleƒ, zestawione z czerwienià lawy i ró em. moda m ska 3/

16 Marka Wilvorst obecna jest w Polsce od 11 lat. W tym czasie zyskaliêmy pozycj lidera w sprzeda y m skiej odzie y Êlubnej i ceremonialnej na polskim rynku. Holtine, After Six, Classic, Prestige to linie, które dzi ki swojej niepowtarzalnoêci oferujà ponad 50 ró nych modeli garniturów z ponad 100 tkanin. No mainstream please to motto TZIACCO. Ta marka nowoczesnej odzie y m skiej na wieczór po prostu jest inna. Jest ekstrawagancka ale w dyskretny sposób. Poprzez innowacyjny styl i modne tkaniny przemawia do m czyzn, którzy interesujà si modà i chcà podkreêliç swà indywidualnoêç. Wilvorst Polska Showroom Al. Wiśniowa 43A Wrocław tel fax:

17 Atelier Torino reprezenuje najêwie sze trendy mody uj te w ramy w oskiej stylistyki i zaprezentowane w tematach dopasowanych do grup docelowych. Odzie najwy szej jakoêci, Êwietnie zaprojektowana, z perfekcyjnym wykoƒczeniem doskonale definiuje wyrafinowany charakter marki. Corpus Line to po àczenie komfortu ze stylem dandysa oraz reinterpretacja tradycji. Cechy wyró niajàce mark to: indywidualny sznyt, perfekcyjnie le àce garnitury i marynarki oraz dopracowane detale. Corpus Line oferuje made to measure szycie na miar z najlepszych tkanin europejskich: Loro Piana, Corpus Line by Odermark, Ermenegildo Zegna, Dormeuil, Holland and Sherry

18 MM trendy fot. MBFW/Dan&Corina Lecca Garnitury Mariusz Przybylski Carl Gross Digel CG Detale w przysz orocznych kolekcjach garniturów b dà subtelne, np. drukowany filc pod górnà cz Êcià ko nierza, czasem przeszywany równie kontrastowà nitkà, a tak e dziurki na guziki oraz podszewki prezentujàce dyskretne, ale kontrastujàce kolory. LekkoÊç oraz naturalna linia ramion to jednak najwi ksze wyzwania nadchodzàcego sezonu. Garnitur powinien podà aç za naturalnym kszta tem sylwetki, a mi kkoêç i nieznaczna elastycznoêç tkanin sprawiajà, e ten wspó czesny ubiór formalny w adnym wypadku nie mo e byç uznany za niewygodny lub kr pujàcy ruchy, a co za tym idzie, mo emy nosiç go na wi cej okazji ni dotychczas. Pozwala na to równie jego nowoczesna forma i detale. Dwurz dowe zapi cia i dominujàce paski na letnio kolorowanych t ach to nowy impuls nadchodzàcego sezonu. Materia y sà nieco powêciàgliwe w pokazywaniu b ysku, je- Êli jednak nieco b yszczà, to tylko dzi ki naturalnym w aêciwo- Êciom w ókien (np. jeêli sà to mieszanki z jedwabiem). Marynarki zosta y unowoczeênione przez nieznaczne skrócenie. Marynarki Carl Gross Digel Najnowszym tematem przysz ego sezonu b dzie denim, a w aêciwie tkaniny d insopodobne, z których wykonane b dà zarówno marynarki, jak i kamizelki. Te nowe tkaniny nie muszà byç nawet na bazie bawe ny, ale z ró nych mieszanek bawe ny i lnu, bawe ny i we ny, we ny i lnu, czy nawet z czystej we ny. Mnóstwo uwagi zosta o poêwi conej detalom: drukowanym podszewkom, kolorom nici, filcu pod ko nierzem, guzikom, wypustkom oraz dziurkom na guziki. Niezb dnym elementem przysz ego sezonu b dà równie aty na okciach. Sylwetka jest scharakteryzowana zaokràglonymi, naturalnymi ramionami. Taka marynarka pozwala noszàcemu jà m czyênie na wybór pomi dzy ró nymi stylizacjami; klasycznà z dopasowanymi spodniami garniturowymi, a tak e bardziej zrelaksowanà w zestawieniu z d insami lub lekkimi chinos. Z kolei z wàskimi spodniami doskonale komponowaç si b dà blezery zapinane na jeden guzik. Digel Calamar CG 18 moda m ska 3/2011

19 three-2-one.com PANTS WE LOVE Meet us at fairs: Modefabriek Amsterdam CIFF Kopenhagen New York MRket Dallas Market Chicago Collective West Coast Trend Show Los Angeles Charlotte, Southern Men s Market Las Vegas Market CPM Moskau Hot 1 Salzburg Hot 2 Salzburg Fashion Salzburg ÖSFA Salzburg Next Season Poznan Showroom: P&A Moda Sp. z o.o. Sp. k. Arkadiusz Krzyzak Ul. Koscielna 52 PL Poznan

20 MM trendy Pierre Cardin Koszule Digel Klasyczne biznesowe koszule z wykoƒczeniem non-iron sà idealnym uzupe nieniem garniturów. JeÊli chodzi o kszta ty ko nierzy, to najpopularniejsze b dà cutaway i shark, a w koszulach slim fit pojawi si cutaway zapinany na dwa guziki. W modelach casualowych b dà to równie button-down, jednak lekko skrócone w stosunku do tych z poprzedniego sezonu. W koszulach sportowych b dzie kontynuowany trend w kierunku obszywania grubszymi nitkami, zygzakiem oraz ozdabiania taêmami wn trza ko nierza oraz mankietów. Dekoracyjne elementy to równie wykoƒczenia brzegów wyglàdajàce na wykonane r czne (tzw. AMF stitching). Wzory na tkaninach to paski akardowe, paski biznesowe, mikrokratki na bia ych t ach, a w liniach casualowych wzór paisley z nadrukowanymi na nim paskami (tzw. overprint), rozmyte i rozmazane kwiaty lub liêcie równie z efektem overprint, nadruki ptaków, ryb i innych nietypowych motywów. Lekkie lniane koszule w paski w ywych kolorach, bawe niane w kratk oraz koszule z d insu i tkanin melan owych to kolejne must have nadchodzàcego sezonu letniego. W stylach swobodnych bardzo popularne b dà równie wp ywy militarne i inspirowane eglarstwem. Mode Monte Carlo Mode Monte Carlo OLYMP Dzianiny Cinque Uomo camel active Mode Monte Carlo Barbour Burlington Nic tak jak kolor nie b dzie przyciàgaç oka w przysz orocznych wyrobach dzianinowych. Pojawia si te wiele zestawieƒ bia- o-granatowych jako element inspiracji marynarskich. Paski sà zazwyczaj g adkie, ale bywajà te w wersjach spranych. Wokó tematów morskich oscylujà te lekkie letnie dzianiny o szalowych ko nierzach, T-shirty z wi kszymi ni dotychczas dekoltami i koszulki bez r kawów. Nawet koszulki polo rezygnujà ze swojego superg adkiego sportowego wyglàdu na rzecz spraƒ, bardziej pasujàcych do tematów prawdziwych odkrywców. Swetry w serek i kardigany nadal b dà najpopularniejszymi ubiorami bazowymi. W bluzach oprócz zapi ç na zamki pojawia si ró norodnoêç zapi ç na guziki, przeszyç i aplikacji na kieszeniach oraz kontrastów na àczeniach szwów. T-shirty pojawià si w mieszankach tencla i bawe ny. B dà te dzianiny optyczne, sprawiajàce wra- enie przenikania si dwóch kolorów, oraz lekkie w ókna lniane. 20 moda m ska 3/2011

21 Spodnie Brax camel active Graso Moda sp. z o.o. ul. Kopanina 54/56 bud. C, Poznaƒ, tel./fax , Hattric Burlington Wàskie chinos i cargo stanà na czele najmodniejszych fasonów przysz ego lata. Niektóre z nich b dà cienkie i g adkie, dzi ki nowej tkaninie o lekko satynowej powierzchni, inne zaê poka à miniaturowe wzory, kratki i dyskretne paski. Chinos, które wydajà si ju na tyle ukszta towanym fasonem, e trudno o jakiekolwiek zmiany, b dà wyst powaç w wielu wariantach. Oprócz modnej w zesz ym sezonie prostej formy, b dà te z zak adkami i zw anymi nogawkami. Inspiracja tematami lotniczymi z lat 50. wprowadzi do mody chinos na szelkach, a dopasowane szorty chinos o d ugoêci nad kolana b dà noszone zrolowane. OczywiÊcie cargo te nie mogà pozostaç w swej dotychczasowej formie. Te nowe sà szczuplejsze, a stylu nadajà im akcenty militarne. Tkaniny sà raczej surowe i zwarte. Wydaje si, jakby by y noszone latami, jakby ka da para spodni mia a do opowiedzenia jakàê niesamowità, pe nà przygód histori. Podobne cechy majà spodnie wywodzàce si ze stylów roboczych. Prezentujà si wyjàtkowo dzi ki umiej tnemu po àczeniu materia ów oraz typowo roboczych detali. Jedynie w klasycznych spodniach bawe nianych, oprócz wyszczuplenia nogawek, zmienià si kolory, których wariantów b dzie tyle, e zadowolà najwybredniejszych. Na najcieplejsze dni moda zaproponuje sportowe bermudy w paski, jode kowe struktury i bia e powlekania. moda m ska 3/2011

22 MM trendy W sezonie, w którym tak wiele inspiracji kr ciç si b dzie wokó tematów marynarskich, nie mo e zabraknàç d insów, w koƒcu mod t równie zapoczàtkowali marynarze i nawet dzisiejsze efekty na d insach to pozosta oêci ich metod prania w sieciach ciàgni tych za statkiem. Denimowe kolekcje na sezon wiosna lato 2012 oprócz zawsze obecnego indygo zosta y zaproponowane w nowych kolorach, takich jak nawiàzujàca do eglarstwa czerwieƒ, szaroêç oraz nowy kolor avio, czyli zszarza y b kit. Zobaczymy te wiele nowych efektów 3D, uzyskiwanych za pomocà odlewów silikonowych, nast pnie utrwalanych ywicà i podgrzewanych pod lampami bàdê w piecach. Szczególnie du o dzieje si na tylnych kieszeniach, gdzie zobaczymy dekoracje patchworkowe, z nitów i çwieków, z zamkami b yskawicznymi, z kontrastowej tkaniny, Êlady po odprutych kieszeniach itp. Oprócz efektów na prawej stronie d insów, uwaga poêwi cona zosta- a równie lewej stronie i nie chodzi ju tylko o kolorowe wypustki, dekoracyjnoêç worków kieszeniowych czy wewn trznej strony paska, ale o mi kki chwyt, jaki zyska a lewa strona spodni, sprawiajàc, e ich noszenie stanie si teraz naprawd przyjemne. NowoÊcià b dà te sartorial d insy, czyli spodnie z denimu lecz w formie spodni garniturowych oraz chinos z lekkiego d insu, które obok bia ych pi ciokieszeniowych modeli sà absolutnym must have przysz ego sezonu. Dz insy Hattric Pierre Cardin camel active MAC Energie Calamar Cinque Uomo Okrycia wierzchnie Energie Barbour Pierre Cardin camel active Raczej nie zanosi si na to, eby projektanci mody m skiej mieli zamiar zrezygnowaç z klasycznych fasonów. Parki, budrysówki, trencze, wiatrówki, bomber, biker i field jackets, kurtki z militarnymi i marynarskimi detalami od lat sà nieustajàco powielane i przerabiane na wiele sposobów. Ten sezon równie b dzie obfitowa w ich modyfikacje. Klasyczne style kurtek pojawiajà si w wariantach z tak modnego w przysz ym sezonie nylonu, we wzorach kamufla owych, w kontrastowych kolorach i kolorystycznych gradacjach. Kolekcje eksplorujà te tematy motocyklowe, pozostawiajàc inspiracje ci ciami i detalami, rezygnujàc jednak z ci kich skór i cordury na rzecz lekkiego nylonu. Ze skóry welurowej i nubukowej sà natomiast popularne bomber jackets, a z licowej krótkie kurtki rockowe. Nowe formy wiatrówek wywodzà si od tych noszonych przez eglarzy w latach 60. Pojawià si te inspiracje tematami lotniczymi z lat 50. Sportowego wydêwi ku przysz ego lata nabierze tak e p aszcz, szczególnie lekkie letnie trencze, budrysówki oraz klasyczne p aszcze jednorz dowe. 22 moda m ska 3/2011

23 Sieger Carl Gross Digel Baldessarini CG Akcesoria Kolekcje krawatów kolorystycznie komponowaç si b dà z tym, co zaproponowano w dziedzinie koszul. Zobaczymy trzy wiodàce szerokoêci: dla odwa niejszych i m odszych m czyzn 6,5 cm oraz 4,5 cm, a do stylizacji biznesowych 7,5 cm. Zakres wzorów obejmie tonalne paski, paski biznesowe na jasnych t ach, bloki pasków, maleƒkie kropki i inne ma e elementy graficzne, efekty opalizujàce, ca y zakres kratek, równie takich r cznie szkicowanych i naiwnych wzorów kwiatowych oraz nieregularnych kropek. Paski do spodni w stylach casualowych wykonane b dà z elastycznych taêm, natomiast skórzane paski biznesowe to zazwyczaj propozycje dwustronne, g adkie lub z wyt aczanymi wzorami. Jednak najbardziej niezastàpionymi elementami modnych letnich zestawów b dà chusty z lnu lub mieszanek z lnem. Z bia ymi akcentami, z wzorami paisley czy w paski sà idealnym dodatkiem do ka dego ze stylów. Najnowszà propozycjà b dà mniejsze chusty z d erseju noszone pod koszulà. Monika Onoszko moda m ska 3/2011 Moda Marketing Cooperation Andrzej Firlag ul.strusia 39a, Warszawa Tel./Fax. 022/ tel.kom

24 MM targi Co nas czeka w Poznaniu W ostatnich dniach sierpnia bran a odzie owa i bran a obuwnicza spotkajà si na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Handlowcy b dà mogli zaopatrzyç magazyny oraz zdobyç wiedz, jak skutecznie sprzedawaç. Ponad 450 marek zapowiedzia o swojà obecnoêç na Targach Mody Poznaƒ, które odb dà si w dniach sierpnia. W pawilonie nr 5 w ramach Salonu Odzie y, Bielizny i Dodatków Next Season handlowcy odnajdà szerokà ofert odzie y damskiej, m skiej, dzieci cej i m odzie owej, bielizny oraz dodatków na wiosn lato W tym samym budynku zlokalizowano Salon Mody Fast Fashion z propozycjami na sezon jesieƒ zima 2011/2012. Producentów obuwia i dodatków ze skóry b dzie mo na spotkaç w nowoczesnym pawilonie nr 6A, w Salonie Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS. Podczas sierpniowych targów kontynuowana b dzie akcja promocji franchisingu w bran y mody, zapoczàtkowana podczas edycji wiosennej Targów Mody Poznaƒ. Dla u atwienia tego zadania, stoiska firm oferujàcych wspó prac na zasadzie franczyzy zostanà specjalnie oznaczone. Wygodniejsze zwiedzanie Dla profesjonalistów przygotowano pakiet dla zwiedzajàcych, obejmujàcy bezp atny wst p i wjazd na teren targowy, parking, bezp atny katalog wystawców, nieodp atne konferencje i pokazy mody. Aby skorzystaç z tych udogodnieƒ, wystarczy zarejestrowaç si na stronie Nowo- Êcià jest mo liwoêç samodzielnego wydrukowania wejêciówki, dzi ki czemu wizyta przy okienku kasowym przy wejêciu na targi nie b dzie ju potrzebna. Know-how w modzie Targi Mody Poznaƒ mobilizujà handlowców do poszerzania wiedzy. Po raz kolejny i po raz pierwszy latem na terenie targów odb dzie si organizowane we wspó pracy z wydawnictwem Promedia Fashion Retail Forum, czyli forum handlu detalicznego w bran y mody. B dà te seminaria dotyczàce trendów, technologii i marketingu internetowego. Nie zabraknie równie wyk adów na temat technik sprzeda y i zagadnieƒ prawnych zwiàzanych z handlem detalicznym. Nagrody dla najlepszych Pierwszego dnia Targów Mody Poznaƒ, 29 sierpnia, o godz odb dzie si uroczysta Gala Nagród. Wyró niajàcym si produktom zostanà przyznane Z ote Medale MTP. Zg oszone przez wystawców produkty zostanà poddane ocenie pod wzgl dem jakoêci, innowacyjnoêci i designu. Fashion Website Awards Przeniesienie sporej cz Êci modowego biznesu do wirtualnego Êwiata internetu nie pozosta o bez echa na targach, gdzie od kilku lat nagradza si tak e modowe strony internetowe. Najlepszym sklepom internetowym w polskiej bran y mody zostanà przyznane statuetki Fashion Website Awards. Pomys odawcà i organizatorem konkursu jest wydawnictwo Promedia Jerzy Osika, partnerem sà Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Serwis prasowy MTP PRZYK ADY OFERTY WYSTAWCÓW TARGÓW MODY POZNA : DIGEL Firma Digel zaprezentuje kolekcj na wiosn lato Znajdziemy w niej du o Êwie ych pastelowych kolorów po àczonych z be ami i szaroêciami, ró nych odcieni b kitu, niebieskiego i turkusu oraz naturalnych barw piasku, oliwki i tytoniu zestawionych z czerwienià i ró em. Producent si gnà po przewiewne i naturalne tkaniny: bawe ny, lny i lekkie we ny. W kolekcji znajdziemy wiele dekoracyjnych detali, takich jak spód ko nierza ozdobiony wzorem tureckim lub prà kami, st bnowania w kontrastujàcym kolorze, wykoƒczenie dziurek guzików i podszewki w kontrastujàcym kolorze. Oferta marki Digel skierowana jest do m odych duchem m czyzn, którzy chcà byç fashion i podà ajà za najnowszymi trendami mody. SEMPRE Na stoisku marki Sempre b dzie mo na zapoznaç si z kolekcjà spodni na sezon jesieƒ zima Producent kieruje swojà ofert do m czyzn dbajàcych o swój wizerunek, a jednoczeênie ceniàcych komfort i swobod, dlatego postawi nie tylko na modne fasony i kolorystyk, ale równie na bogaty wybór tkanin z bawe ny i jej mieszanek z elastanem. W palecie kolorystycznej dominujà barwy jesieni, czernie i szaroêci, chocia nie zabrak o w niej te odwa nych odcieni. Warto zwróciç uwag na model Stefano spodnie typu chinos o niezwykle starannym wykoƒczeniu. 24 moda m ska 3/2011

25 TEER Teer poka e na Targach Mody Poznaƒ limitowanà kolekcj krawatów, która zosta a specjalnie przygotowana na Mistrzostwa Europy w Pi ce No nej Polska Ukraina Sprzeda tej linii obejmuje okres od grudnia 2011 do czerwca Cz Êç kolekcji przeznaczona jest do codziennego u ytkowania. Krawaty ozdabia monochromatyczne logo UEFA, logo turnieju lub znak s owno-graficzny UEFA EURO Firma stworzy a te modele o charakterze wybitnie okazjonalnym lub nawet kolekcjonerskim. Nale à do nich krawaty z kolorowym logo turnieju, wizerunkami maskotek (Slavek i Slavko) oraz wersje z flagami narodowymi reprezentacji. Teer liczy, e oferta zainteresuje szerokie grono odbiorców krajowych i kibiców z ca ej Europy. REY JAY Marka Rey Jay zadebiutuje na targach z kolekcjà wiosna lato W linii casual firma zaproponuje ubrania z najlepszej jakoêci bawe ny i lnu, kolorystyk inspirowanà morzem: turkus, seledyn, b kity, lazur, biel skontrastowane granatem. W segmencie semi classic o bardziej klasycznym charakterze, ale w najmodniejszych kolorach i deseniach, znajdziemy kompleksowà ofert spodni, koszul, swetrów, marynarek, garniturów i kurtek oraz polówki z podwójnie merceryzowanej najlepszej jakoêci bawe ny. W linii denimowej dominujà wypalone czerwienie, ó cie, ochry, sprania, efekty znoszenia i vintage. Kolekcja jest skierowana do m czyzn energicznych i poszukujàcych indywidualnego stylu. Na pozór klasyczne formy przetworzone zosta y na unikalny total look. fall winter 2011/12 moda m ska 3/2011 Tigrex Poland Importer szalików ul. Puławska 34, Piaseczno tel , fax

26 MM targi Specjalizacja górà Organizatorzy targów podsumowujà w aênie letnie edycje swoich imprez. Wi kszoêci uda o si utrzymaç poziom z ostatnich lat, ale spektakularnych wzrostów nie zanotowano. fot. breadandbutter.com Okazuje si, e w niepewnej sytuacji gospodarczej wàsko wyspecjalizowane projekty wystawiennicze, które potrafià w wyrazisty sposób odró niç si od innych imprez bran owych, radzà sobie najlepiej. Udowadniajà to takie targi, jak Pitti Uomo czy Bread & Butter, cieszàce si ogromnà popularnoêcià i zainteresowaniem handlowców z ca ego Êwiata. Pitti Uomo tylko dla m czyzn Ponad tysiàc marek w 13 sektorach to wynik tegorocznych letnich targów Pitti Uomo. Jest on równie potwierdzeniem, e tak e 2011 rok organizatorzy imprezy mogà zaliczyç do udanych. Ta najwa niejsza europejska wystawa mody m skiej odby a si w dniach czerwca we Florencji w pawilonach Fortezza da Basso. Wystawcy przedstawili kolekcje na sezon wiosna lato Okràg ej, 80. edycji towarzyszy y liczne imprezy, pokazy i projekty specjalne. Ekspozycj obejrza o oko o 32 tys. goêci z ca ego Êwiata. WÊród nich oczywiêcie nie zabrak o nale àcych do Pitti Club handlowców, reprezentujàcych 150 w oskich i 550 zagranicznych sklepów mulitbrandowych i sieci handlowych. GoÊciem specjalnym tegorocznej edycji by Scott Sternberg, dyrektor kreatywny Band of Outsiders, marki, która w ostatnim czasie troch zamiesza a w modzie m skiej swojà reinterpretacjà klasycznej odzie y sportowej. Prezentacja kolekcji Band of Outsiders, pokazywanej we W oszech po raz pierwszy, odby a si w ramach projektu realizowanego w ramach Pitti Uomo ju od kilku sezonów. Jego celem jest wsparcie promocyjne najbardziej kreatywnych i nowoczesnych marek, które wybierajà te w aênie targi, aby zaprezentowaç si kupcom i przedstawicielom mediów z ca ego Êwiata. Nale y dodaç, e nie jest to jedyny tego typu projekt organizatorów targów. Sà bowiem jeszcze dwa podobne. W Vestirsi Da Uomo (Dress Like a Man) skupiono si na propagowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ w modzie klasycznej, a w Who Is On Next? na wyszukiwaniu utalentowanych m odych projektantów. Targowe lato w Berlinie W pierwszym tygodniu lipca Berlin opanowali przedstawiciele bran y modowej, którzy zjechali do tego miasta, by wziàç udzia w ró nych projektach bran owych seminariach, wystawach, targach, pokazach itp. Na jednej z imprez targach Premium, zarejestrowano ponad 60 tys. goêci, o 5 proc. wi cej ni w zimowej edycji. Ekspozycje Premium z kolekcjami na sezon wiosna lato 2012 zosta y zlokalizowane tradycyjnie w pawilonach Station Berlin. Drugie pi tro pawilonu 5 ponownie obj y we w adanie firmy prezentujàce mod m skà. Tegoroczny projekt Premium Men zgromadzi, podobnie jak poprzednio, oko o 100 wystawców. W ich ofercie znalaz a si zarówno klasyka, w àcznie z wyrobami najwy szej jakoêci, jak i odzie sportowa, nieformalna, a tak e propozycje awangardowe. WÊród wystawców pojawili si przedstawiciele takich znanych marek, jak Baldessarini, Cerruti 1881, CK Calvin Klein, DKNY Men czy Pelo. Targom jak zawsze towarzyszy y pokazy mody, wyk ady, wystawy oraz konkurs Premium Young Designers Award. Bread & Butter Supershow! Ka dy, w kim odwiedzenie wystawy Premium Men pozostawi o niedosyt, móg udaç si na Berlin-Tempelhof i obejrzeç najnowsze kolekcje mody miejskiej, ulicznej, sportowej, weekendowej i dodatkowo porzàdnie si zabawiç. Na 10. urodziny odbywajàcych si tam targów Bread & Butter przygotowano wiele atrakcji, koncertów i pokazów. Z tej okazji odwiedzajàcy po raz pierwszy mogli uczestniczyç w tradycyjnej wieczornej imprezie i Êwi towaç razem z organizatorami i wystawcami. Chocia wielkà atrakcjà jest ju sama ekspozycja i imponujàce stoiska, które mogà dostarczyç porzàdnego zastrzyku wiedzy z zakresu marketingu wystawienniczego. W jubileuszowej edycji wzi o udzia 580 firm, które zaprezentowa y kolekcje na przysz oroczny sezon wiosenno-letni. 26 moda m ska 3/2011

27 Stoiska odwiedzi o oko o 90 tys. goêci, wêród których 60 proc. stanowili zwiedzajàcy zagraniczni z ponad 100 krajów. Najwi cej zagranicznych specjalistów i handlowców przyjecha o z krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii. Nie zabrak o te handlowców z Europy Wschodniej i Ameryki Pó nocnej, których liczba roênie z edycji na edycj. Has o tegorocznych Bread & Butter to Supershow. Ale to nie tylko has o, to jest prawdziwy supershow. Jestem bardzo zadowolony z tej imprezy, zarówno zwiedzajàcy, jak i wystawcy mówià tu o doskona ych efektach mówi Karl-Heinz Müller, dyrektor targów. Podsumowujàc wszystko oczekiwania, organizacj imprezy i rezultaty Bread & Butter oznacza najlepsze marki, najlepszych kupców, najlepszy biznes dodaje. CIFF: Lider pó nocnej Europy Poczàtek sierpnia to z kolei targi mody CIFF w Kopenhadze. Impreza wraz z odbywajàcymi si w tym samym terminie salonami: Gallery, CPH Vision i Terminal-2 tworzy wiodàce wydarzenie modowe w tamtym regionie. Wystawcy targów CIFF zaprezentowali kolekcje g ównie na lato przysz ego roku. W pawilonach Bella Center pokazano ofert blisko 1600 marek. Targi odwiedzi o oko o 25 tys. goêci, g ównie handlowców z krajów skandynawskich oraz Niemiec, Wielkiej Brytanii, W och, a tak e Europy Wschodniej. Nale y dodaç, e od zesz ego roku liczba odwiedzajàcych targi CIFF kupców sukcesywnie si powi ksza o kilka procent, co znajduje odzwierciedlenie tak e w danych dotyczàcych duƒskiego eksportu w bran y odzie owej, który w ostatnim roku wzrós o kilkanaêcie procent. Jednym z g ównych punktów programu tegorocznych targów CIFF by a urodzinowa impreza firmy DK Company, która 10 lat temu po raz pierwszy wzi a udzia w tych targach i zosta a ju sta ym wystawcà. Firma ta jest du ym dystrybutorem kilkunastu marek odzie owych, w tym marki Blue Willi s, oferujàcej casualowe linie m skie. Z tej okazji wystawca i organizatorzy targów przygotowali wiele atrakcji dla klientów i zwiedzajàcych. Kolekcje m skie po raz kolejny zgromadzono w pawilonach B2 i B3. Oko o 30 marek pokaza o propozycje tylko dla m czyzn obejmujàce przekrój od klasyki, poprzez ubrania w du ych rozmiarach, odzie sportowà i akcesoria. Odzie m ska pojawi a si oczywiêcie tak e w ofercie innych wystawców, ale tylko jako jej cz Êç sk adowa, obok kolekcji damskich i dzieci cych. Numer 1 w UK Targi Moda UK to najwi ksze wydarzenie handlowe w bran y mody w Wielkiej Brytanii. Impreza odbywa si w centrum wystawienniczym NEC w Birmingham i sk ada z kilku projektów, z których ka dy jest poêwi cony innej grupie produktów Moda Woman to prezentacja mody damskiej, Moda Accessories modnych dodatków, wyrobów skórzanych i galanterii, Moda Lingerie & Swimwear przedstawia bielizn i mod pla owà, Moda Footwear obuwie, a Moda Menswear mod m skà. W ostatniej edycji, która odby a si w od 14 do 16 sierpnia, wystawcy przedstawili 1400 kolekcji. Ekspozycj obejrza o oko o 10 tys. goêci. Projekt Moda Menswear jest na rynku brytyjskim zdecydowanym liderem, jeêli chodzi o handel ofertà mody dla m czyzn. W tym roku pokazano na nim ponad 170 marek. WÊród prezentowanych produktów znalaz a si nie tylko odzie, ale tak e obuwie, akcesoria, modne dodatki i bielizna. W sierpniu tego roku do projektu do àczy nowy sektor Select zone poêwi cony nowoczesnym kolekcjom mody miejskiej obejmujàcy odzie i obuwie. Magdalena Wróbel moda m ska 3/2011

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja wiosna lato 2012 kolekcja M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej Na podstawie art. 95 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Nr części. Przykładowe wzory. Nazwa części. Dyżurny operacyjny

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Nr części. Przykładowe wzory. Nazwa części. Dyżurny operacyjny Nr części Nazwa części Przykładowe wzory Dyżurny operacyjny Opis 1 Marynarka garniturowa jednorzędowa-10 szt. Marynarka garniturowa jednorzędowa - marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno granatowej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i

Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i Ze względu na duże zainteresowanie wyjątkową kolekcją personelu siłowni i klubów fitness, drużyn szkolnych i odzieży sportowej Active firma Fruit of the Loom ma akademickich, a także jako strój promocyjny

Bardziej szczegółowo

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 Informacja prasowa Paryż 2016 GIVENCHY przedstawia nową kolekcję okularów na sezon wiosna-lato 2016, produkowaną i dystrybuowaną

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

CAMAIEU - NOWE TRENDY

CAMAIEU - NOWE TRENDY silh24_img48006.jpg [1] Fot. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Strona 5 z 8 Strona 6 z 8 20 sierpnia 2014 Kolekcja Camaïeu na jesień-zimę 2014-2015 jest zadziorna, kobieca i nowoczesna.

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Gorące okazje na lato

Gorące okazje na lato Gorące okazje na lato Szorty dziewczęce z nadrukiem w neonowe palmy i lamówką Szorty chłopięce z nadrukiem kaktusów, dostępne czerwonym lub granatowym, w kontrastowym kolorze, 98-164 cm Szorty chłopięce

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Marynarka - must have każdego mężczyzny

Marynarka - must have każdego mężczyzny image004.jpg [1] Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 14 listopad 2014 W żadnej męskiej szafie nie może zabraknąć garnituru. Jest to bowiem podstawowy ubiór na uroczyste okazje. Jednak nie zawsze wymaga się od mężczyzny,

Bardziej szczegółowo

Praca konkursowa Agnieszki Kaszuby.

Praca konkursowa Agnieszki Kaszuby. Suknia inspirowana strojami Madame de Pompadour Praca konkursowa Agnieszki Kaszuby. POCZĄTEK Moja praca z suknią inspirowaną strojami Madame de Pompadour rozpoczęła się od tworzenia bielizny, ponieważ

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO Rzeszów, 2013 Firma RENA jest producentem dziecięcego obuwia profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci wraz ze wzrostem stają się bardziej aktywne,

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach ZAWSZE KROK DO PRZODU. Mocne kolory na zimne dni JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach Spódnica jakà wybraç? Ekspert mody - Susanne Eickhoff w rozmowie ze STYLE Idealny brzuch i poêladki Nowe modelujàce

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYMIARY. Kimona

INSTRUKCJA WYMIARY. Kimona INSTRUKCJA WYMIARY Kimona 1. Kontrola Zawodnicy i ich kimona będą sprawdzane przed każdą walką pod kątem zgodności z Zasadami Sędziowania IJF i wymaganiami SOR, (Artykuł 3 Strój Judo i Artykuł 4 Higiena).

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA!

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA! Oferujemy Państwu około 50 różnych asortymentów, pakowanych w worki od 7 do 20 kg. Asortyment przygotowywany jest sezonowo. Przed zakupem cały towar, można sprawdzić. Istnieje możliwość skomponowania własnego

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU:

CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU: CENNIK KOSZULKI T-SHIRT W TEJ KATEGORII: T-SHIRTY, KOSZULKI, TANK TOPY DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DEKOLTU: ŚCIĄGACZ LAMOWANY (0,7-2,5CM SZEROKOŚCI) ŚCIĄGACZ WSZYWANY (0,7-2,5CM SZEROKOŚCI) WYKOŃCZENIE

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9306 Poz. 1274 1274 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Krajobrazowych oraz oznak s u bowych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Wst p Mam przyjemnoêç przekazaç Paƒstwu specjalne wydanie zeszytu z serii Materia y. Dokumentacje. Projekty. Dotychczasowe publikacje ukazywa y si przy okazji tematycznych konferencji popularnonaukowych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

SU S M U M M ER M flair a

SU S M U M M ER M flair a SUMMER flair #ORSAYsummerflair SUMMER FLAIR - kolekcja ORSAY lato 2016 zauroczy Cię nowoczesnymi i zmysłowymi stylizacjami! Bluzki Carmen, długie, zwiewne sukienki oraz kombinezony z miękkich tkanin, podkreślą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Odzież medyczna. Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne

Odzież medyczna. Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne Odzież medyczna Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne Polska marka i najwyższa jakość wykonania odzieży medycznej Odzież medyczna myscrubs.eu jest projektowana oraz produkowana w Polsce. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą rozmiary: zamknięta 132x132mm, otwarta 132x264mm, środek 124x260mm, koperta 145x145mm okładka: papier gładki, opalizujący w kolorze soczystej zieleni, 300g. Elementem

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych. Dziennik Ustaw Nr 119 9317 Poz. 1275 1275 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 28 wrzeênia 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników S u by Parków Narodowych oraz oznak s u bowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA wiosna/lato 2017 PRIORYTETY!

KOLEKCJA wiosna/lato 2017 PRIORYTETY! www.ojtyty.pl www.instagram.com/ojtyty.pl Nasze autorskie naszywki, które rozgościły się w tegorocznej kolekcji, symbolizują to, co dla nas w życiu najważniejsze: miłości i rodzina, radość i szczęście,

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

MediaInfo FASHION BUSINESS NEWS CONSULTING

MediaInfo FASHION BUSINESS NEWS CONSULTING MediaInfo 2012 Moda Forum magazyn dla wszystkich zwiàzanych z bran à modowà w Polsce. Moda Forum prezentuje trendy na nadchodzàce sezony kontraktacyjne, aktualnoêci ze Êwiata mody, informacje biznesowe,

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn: Dostawa bielizny dziecięcej, pościelowej, odzieży szpitalnej oraz serwet operacyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 121168-2012; data zamieszczenia: 17.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966

Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 Dziennik Ustaw Nr 115 7257 Poz. 965 i 966 3. O wysokoêci kwoty pobranego stypendium podlegajàcej zwrotowi rozstrzyga organ przyznajàcy stypendium. 8. 1. Osoby, które otrzyma y stypendium na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo