Biuletyn Prawny PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW KANCELARII RADCY PRAWNEGO ART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Prawny PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW KANCELARII RADCY PRAWNEGO ART"

Transkrypt

1 Biuletyn Prawny PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW KANCELARII RADCY PRAWNEGO ART Nr 1 / Listopad 2012 RÓŻNICE PODOBIEŃSTWA Wśród osób zajmujących się zawodowo windykacją wierzytelności można zaobserwować zamienne stosowanie terminów faktoring i forfaiting. Pojęcia te oznaczą w pewnym zakresie podobne, lecz jednak odmienne instytucje więcej na stronie 8 W numerze: PRAWO PRACY Wiadomości s. 2 Forma wypowiedzenia umowy o pracę s. 2 Ile tygodni urlopu ojcowskiego, gdy urodzą się bliźnięta? s. 2 Gdy nauczyciel nie może pełnić dyżurów s. 4 Podstawowe pojęcia prawa pracy: pracownik, pracodawca s. 5 WINDYKACJA Faktoring a forfaiting s. 8 PODSTAWOWE ZASADY POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO Nie ma przestępstwa bez ustawy s. 9 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Cenę należy ustalić na podstawie całej dokumentacji s. 6 Brak samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę nie może powodować jego wyklucza s. 7 Sąd siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiającego jest wyłącznie właściwy dla wniesienia skargi s. 7

2 PRAWO PRACY Forma wypowiedzenia umowy o pracę Stosownie do treści art Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron (a więc pracodawcy i pracownika) o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Czynność prawną uważa się za dokonaną w formie pisemnej, jeżeli oświadczenie woli opatrzono własnoręcznym podpisem (art Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy). Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach prezentuje dość konsekwentnie stanowisko, iż wypowiedzenie umowy o pracę w innej formie niż pisemna jest skuteczne. Sąd Najwyższy przyjmuje, iż forma pisemna, o której mowa w art Kodeksu pracy nie jest zastrzeżona ani pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), ani też dla celów dowodowych (ad probationem). W wyroku z dnia 24 marca 1999 r. (sygn. akt: I PKN 631/98) Sąd Najwyższy wskazał, iż ustne złożenie oświadczenia woli przez bezpośredniego przełożonego jest wprawdzie skuteczne, choć prawnie wadliwie (albowiem narusza art Kodeksu pracy). W innym judykacie Sąd Najwyższy stwierdził, że doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i jako takie powoduje rozpoczęcie biegu terminu dla wniesienia odwołania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt: III PZP 17/02). W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego pracownik, który dokona wypowiedzenia umowy o pracę w innej formie aniżeli pisemna nie naraża więc na żadne negatywne konsekwencje prawne. Natomiast pracodawca, który wypowie umowę o pracę bez zachowania formy pisemnej wprawdzie dokona ważnego wypowiedzenia, jednak jego działanie będzie kwalifikowane jako naruszenie przepisów o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem w rozumieniu art. 45 Kodeksu pracy. Ze wskazanymi wyżej poglądami Sądu Najwyższego nie zgadza się wielu praktyków prawa oraz przedstawicieli doktryny, którzy zaznaczają, iż omawiane stanowiska uznać trzeba za kontrowersyjne. Podkreślają oni, iż doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę nie spełnia wymogu formy pisemnej. Pismo wydrukowane przez faks pracownika zawiera jedynie kopię podpisu osoby składającej oświadczenie woli w kwestii wypowiedzenia, a nie własnoręczny podpis podmiotu zatrudniającego, mimo iż ten znajduje się na oryginale pisma wypowiadającego. Doręczenia Wiadomości Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. wynagrodzenie to wynosić będzie zł. Zmiana czasu na zimowy wynagrodzenie + dodatek Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 styczna 2012 r., w nocy z dnia 27 na 28 października 2012 r. nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. Osobom pracującym w tym czasie, czas pracy uległ przedłużeniu o jedną godzinę. Za dodatkowy czas pracy pracownikom należy się wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych (w stawce 50% albo 100%). Opracował AJ Ile tygodni urlopu ojcowskiego, gdy urodzą się bliźnięta? Przy stosowaniu przepisów dotyczących urlopu ojcowskiego wyłonił się problem udzielania urlopu ojcu, któremu urodziło się dwoje i więcej dzieci. W stosunku do urlopu ojcowskiego ustawodawca nie wprowadził bowiem analogicznego do urlopu macierzyńskiego rozwiązania, iż w przypadku urodzenia się dwójki i więcej dzieci, urlop przysługuje w zwiększonym wymiarze. Istota urlopu ojcowskiego Stosownie do treści art Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, wymiar urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art Kodeksu pracy, w 2010 r. i w 2011 r. wynosił tylko 1 tydzień, zamiast wskazanych wyżej 2 tygodni. Dwutygodniowy wymiar urlopu ojcowskiego zaczął obowiązywać dopiero od 2012 roku. Wniosek o urlop ojcowski Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca. Wniosek należy złożyć w terminie niekrótszym niż 7 dni przed - 2 -

3 pisma wypowiadającego w taki sposób nie można więc uznać za skuteczny sposób złożenia oświadczenia woli. Podobnie nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż złożenie w formie ustnej oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę stanowi podstawę uruchomienia terminu do wystąpienia przez pracownika ze stosownymi roszczenia (T. Liszcz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt: III PZP 17/02, OSP 2004, z. 9). Przy zagadnieniu formy wypowiedzenia umowy o pracę wielokrotnie pojawia się również problem wysłania przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu jednocześnie na dwa sposoby: za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą poczty tradycyjnej. W tej mierze należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, według którego sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt: II PK 178/06). Skuteczne będzie jednak w takim wypadku jedynie wypowiedzenie dokonane za pomocą tradycyjnej poczty. Podsumowując, Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w formie ustnej lub faksem jest skuteczne, choć prawnie wadliwie. W naszej jednak ocenie wskazane byłoby przyjęcie, iż skutecznym jest jedynie wypowiedzenie zawierające oryginalny podpis pracodawcy. Pogląd taki nie jest jednak zgodny z aktualną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego. Odnośnie zaś przypadku przesłania oświadczenia jednocześnie pocztą elektroniczną i tradycyjną, trzeba przyjąć skuteczność wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej. rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Charakter prawny urlopu ojcowskiego Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy o urlopie macierzyńskim, tj. art. 45 3, art. 47, art. 50 5, art. 57 2, art , art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art orz art Kodeksu pracy. Za okres przebywania na urlopie ojcowskim ojciec dziecka otrzymuje zasiłek ojcowski (odpowiednik zasiłku macierzyńskiego) w wysokości 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Z urlopu ojcowskiego można korzystać w tym samym czasie kiedy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego. Z pozostałych urlopów (np. urlopu wychowawczego) rodzice nie mogą korzystać w tym samym czasie (Kodeks pracy zobowiązuje rodziców do sporządzenia oświadczeń, że nie będą z tych urlopów korzystali jednocześnie). Gdy urodzą się bliźnięta W naszej ocenie przepisy są jednoznaczne lege non distinguente nec nostrum est distinguere (ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest więc rozróżniać). Skoro względem urlopu ojcowskiego nie wprowadzono uregulowania przewidującego zwiększenie wymiaru urlopu w zależności od liczby urodzonych dzieci, to urlop ten przyznaje się w wysokości określonej Kodeksu pracy. Interpretację taką potwierdza stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nowych przepisów rodzicielskich (nr GPP /10/PE/RP). Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego. Jeżeli zatem pracownikowi-ojcu urodziły się bliźnięta, w 2012 r. przysługuje mu prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Autorzy: Opublikowano w Portalu Prawnym LexAgit.pl Autorzy: Opublikowano w Portalu Prawnym LexAgit.pl - 3 -

4 Gdy nauczyciel nie może pełnić dyżurów W związku z orzeczeniami wydawanymi przez lekarzy medycyny pracy pojawiają się wątpliwości, jak powinien zareagować pracodawca, gdy lekarz wydał decyzję o zdolności danego pracownika do podjęcia zatrudnienia z jednoczesnym określeniem przeciwwskazań do wykonywania obowiązku należącego do zakresu czynności świadczonych na danym stanowisku. Sytuacja taka powstaje na przykład wówczas, gdy lekarz orzekł o zdolności nauczyciela do podjęcia zatrudnienia z przeciwwskazaniem do pełnienia dyżurów. Kontrolne badania lekarskie Zgodnie z art Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Odmowa dopuszczenia do pracy Na zasadzie art Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W orzecznictwie przyjmuje się, iż przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na danym stanowisku uzasadnia odmowę dopuszczenia do pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 469/99). W związku z powyższym, w każdej tego typu sytuacji niezbędne jest przeanalizowanie kwestii, czy dany obowiązek należy do zakresu czynności świadczonych na danym stanowisku. Odnosząc się do przytoczonego powyżej przykładu, analiza powinna dotyczyć kwestii, czy pełnienie dyżurów mieści się w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku nauczyciela. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku nauczyciela Wedle art. 6 ust. 1 Karty nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty nauczyciela, w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w ramach określonego wymiaru czasu pracy. Szczegółowe postanowienia, dotyczące pełnienia dyżurów przez nauczycieli, powinny być zamieszczone w statucie szkoły oraz regulaminie i harmonogramie dyżurów. Podstawę dla takich regulacji stanowi 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, według którego przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Przedstawioną wykładnię potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (sygn. akt: II CR 643/73), z którego wynika, że obowiązkiem nauczycieli jest opieka i nadzór zapewniający bezpieczeństwo uczniów. Obowiązek taki występuje, gdy uczniowie pozostają pod kierunkiem nauczycieli w czasie lekcji, przerw między zajęciami oraz w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę. Mając powyższe na uwadze, należy zatem stwierdzić, iż pełnienie dyżurów należy do zakresu czynności wykonywanych na stanowisku nauczyciela. Zaproponowanie pracy na innym stanowisku Obowiązek zaproponowania pracownikowi pracy na innym stanowisku występuje jedynie wówczas, gdy przyczyną niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (art. 231 Kodeksu pracy). W innych przypadkach, na pracodawcy nie ciąży taki obowiązek, choć oczywiście może on zaproponować pracownikowi pracę na stanowisku, które nie wymaga wykonywania określonych czynności. Rozwiązanie stosunku pracy Jeżeli względem pracownika występuje przeciwwskazanie do pracy na danym stanowisku, a pracodawca nie zaproponował mu innego stanowiska, wobec niemożności dopuszczenia pracownika do pracy, zachodzi konieczność rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić bądź w drodze umowy rozwiązującej (tzw. rozwiązanie umowy za - 4 -

5 porozumieniem stron), bądź w drodze wypowiedzenia umowy o pracę. Niezdolność pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku stanowi w tym ostatnim przypadku przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu art Kodeksu pracy. W sytuacji więc, gdy pracodawca nie zaproponuje pracy na innym stanowisku, powinien on rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę. Autor: Opublikowano w Portalu Prawnym LexAgit.pl PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA PRACY PRACOWNIK Art. 2 Kodeksu pracy Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. PRACODAWCA Art. 3 Kodeksu pracy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 2 KP wprowadza definicję legalną pracownika. Zgodnie z tym przepisem, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Definicja ta wyróżnia zatem podstawy nawiązania stosunku pracy, nie określając przy tym szczegółowych wymogów, jakie musi spełnić dana osoba, aby uzyskać status pracownika. Według art KP, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, a na warunkach określonych w dziale dziewiątym Kodeksu pracy pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. W tym ostatnim przypadku mowa o pracownikach młodocianych. Pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy nie są osoby świadczące pracę w ramach umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, zlecenia, umowy o świadczenie usług), ani też osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Kodeks pracy odnosi się do takich osób w art KP, gdzie na pracodawcę nałożono obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom prowadzącym w zakładzie pracy na własny rachunek działalność gospodarczą. W praktyce wiele trudności powstaje na gruncie konkretnych okoliczności przy dokonywaniu analizy, czy dana osoba może nawiązać stosunek pracy z poszczególnym podmiotem, a wobec tego czy może stać się wobec takiego podmiotu pracownikiem. Dla przykładu, wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1993 r., sygn. akt: II UZP 21/92). Podobnie wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący jednocześnie jej prezesem, nie może zawrzeć z tą spółką umowy o pracę (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 1995 r., sygn. akt: I PZP 7/95). Warto odnotować, iż Kodeks postępowania cywilnego przy regulacji postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w art KPC zawiera szerszą definicję pracownika, aniżeli definicja użyta w Kodeksie pracy. Wedle art. 3 KP, pracodawcą jest jednostka organizacyjna (nawet wówczas, gdy nie jest osobą prawną) oraz osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę traktuje się jednostkę organizacyjną, o ile jest ona wyodrębniona prawnie, organizacyjne, finansowo i majątkowo. Jeżeli więc spółka kapitałowa prawa handlowego (np. spółka akcyjna) posiada wyodrębnione oddziały, którym zarządza osobne kierownictwo i oddziały te mogą samodzielnie wykonywać prawa i obowiązki pracodawcy, wówczas to takie oddziały, a nie spółka pozostają pracodawcą względem pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach. Podobnie, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zasadniczo pozostaje ona pracodawcą wobec zatrudnionych pracowników. W sytuacji jednak, gdy taki przedsiębiorca wyodrębni jednostkę organizacyjną (niezależność prawna, organizacyjna, finansowa i majątkowa), wówczas to jednostka organizacyjna będzie pracodawcą wobec pracowników uprzednio zatrudnionych u danego przedsiębiorcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2003 r., sygn. akt: I PK 284/02). Nie budzi wątpliwości, że pracodawcą, o którym mowa w art. 3 KP, jest spółka jawna, nie zaś wspólnicy takiej spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. akt: I PK 25/04). Pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP jest także spółka cywilna (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r., sygn. akt: PRN 84/95; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. akt: II UKN 525/97). Jednakże występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną, pracownik powinien w pozwie oznaczyć jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1996 r., sygn. akt: I PRN 63/95). Opracował AJ - 5 -

6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Cenę należy ustalić na podstawie całej dokumentacji W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości, czy podstawą wykluczenia wykonawcy może być brak wypełnienia rubryki formularza ofertowego dotyczącej ceny zamówienia. Niezbędne elementy oferty Stosownie do treści wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1626/06) oferta wykonawcy, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, powinna zawierać przedmiotowo istotne postanowienia przyszłej umowy, do których należy przede wszystkim określenie przedmiotu zamówienia, ceny oraz terminu wykonania zamówienia. Istotne postanowienia umowy (przedmiot zamówienia, cena oraz termin wykonania) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może zawrzeć w jednym dokumencie, np. formularzu ofertowym, bądź też w kilku dokumentach składających się na treść oferty i obejmujących istotne postanowienia przyszłej umowy z zamawiającym. Prawidłowa wykładnia oferty Oferta wraz z pozostałymi złożonymi dokumentami podlega interpretacji wedle reguł określonych w art Kodeksu cywilnego (S. Babiarz [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 297). Interpretacji podlega zatem nie tylko sama oferta, ale cały komplet złożonych dokumentów. Oświadczenie woli wykonawcy powinno być interpretowane na podstawie całej dokumentacji, złożonej przez wykonawcę, nie zaś jedynie na podstawie formularza ofertowego (wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-1158/07). Podsumowanie Postępowanie zamawiającego, polegające na ustaleniu zaoferowanej ceny np. na podstawie przedstawionego kosztorysu, przy braku wypełnienia stosownej rubryki formularza ofertowego, należy uznać za prawidłowe. Istotne postanowienia przyszłej umowy, w tym cena, mogą bowiem wynikać nie tylko z formularza ofertowego, ale z całej złożonej dokumentacji. Brak wypełnienia rubryki formularza ofertowego, dotyczącej ceny, nie stanowi więc w żadnej mierze podstawy do kwestionowania prawidłowości złożonej oferty. Autor: Opublikowano w Portalu Zamówienia Publiczne - 6 -

7 Brak samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę nie może powodować jego wykluczenia Termin związania ofertą może być przedłużony bądź na wniosek zamawiającego za zgodą wykonawcy, bądź przez oświadczenie wykonawcy. Co istotne, niezłożenie przez wykonawcę takiego oświadczenia nie może stanowić przyczyny jego wykluczenia. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż w ciągu okresów wskazanych w art. 85 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (30, 60 lub 90 dni). Zamawiający ma zatem obowiązek wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu związania ofertą, przy uwzględnieniu okresów maksymalnych określonych art. 85 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Przedłużenie terminu na wniosek zamawiającego Zamawiający może wystosować do wykonawcy wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający może taki wniosek złożyć tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Obowiązek zachowania trzydniowego terminu podyktowany jest ochroną interesów wykonawców, którzy muszą mieć odpowiedni czas na przedłużenie wadium (wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-951/06). Zamawiający wskazuje we wniosku, o jaki okres ma nastąpić przedłużenie (okres ten nie może być dłuższy niż 60 dni). Wykonawca uwzględnia wniosek, bądź też odmawia wyrażenia zgody na przedłużenie terminu. Wykonawca nie musi wskazywać przyczyn, z uwagi na które odmówił wyrażenia zgody. Jeżeli wykonawca odmówi wyrażenia zgody nastąpi zwrot wadium oraz wykluczenie wykonawcy na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 2 in fine Prawa zamówień publicznych. Przedłużenie terminu przez oświadczenie wykonawcy Wykonawca może także samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Do samodzielnego przedłużenia terminu przez wykonawcę nie jest w żadnej mierze wymagana zgoda zamawiającego (S. Babiarz [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 405). Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą według własnego uznania, np. o 10, 30 lub 60 dni. Jako podmiot oferujący określone czynności w ramach złożonej oferty, może być nią bowiem związany tak długo, jak uzna to za konieczne w danym stanie faktycznym (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 20 października 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP-1070/08). Jednocześnie z oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą, wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przedłużeniu okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, powinien wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania oferta. Brak oświadczenia wykonawcy nie może powodować jego wykluczenia Co istotne, niezłożenie przez wykonawcę wskazanego wyżej oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą nie skutkuje jego wykluczeniem. Na wykonawcy nie ciąży bowiem obowiązek złożenia omawianego oświadczenia, lecz jedynie uprawnienie do jego złożenia, co wprost wynika z wykładni językowej art. 85 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ( wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ). Stanowisko takie podziela Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych, która w wyroku z dnia 12 maja 2009 r. jasno stwierdziła, że podstawą wykluczenia wykonawcy nie może być fakt niezłożenia przez niego tzw. samodzielnego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP-543/09). Sąd siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiającego jest wyłącznie właściwy dla wniesienia skargi Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje stosowna skarga do sądu. Wyłącznie właściwym do rozpatrzenia tej skargi jest sąd okręgowy siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stosownie do treści art. 198a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje odpowiednia skarga do sądu. Jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące skargi nie stanowią inaczej, w postępowaniu skargowym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, a więc art Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd właściwy dla wniesienia skargi Zgodnie z art. 198b ust. 1 Prawa zamówień publicznych, skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. W przypadku zatem zamawiającego będącego osobą prawną lub tzw. niepełną osobą prawną, skargę wnosi się do sądu właściwego dla jej siedziby. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowią inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której mieści się jej organ zarządzający, czyli zarząd (art. 41 Kodeksu cywilnego). W sytuacji, gdy zamawiający jest osobą fizyczną, skargę składa się do sądu właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia trzy rodzaje właściwości miejscowej sądu: właściwość ogólną, właściwość przemienną oraz właściwość wyłączną. Opisaną wyżej właściwość miejscową sądu dla wniesienia skargi od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej należy zakwalifikować jako właściwość wyłączną (J. Pokrzywniak, T. Kwieciński, J. Baehr, Środki ochrony prawnej w procedurach zamówień publicznych, Warszawa-Katowice 2006, s ). Według art. 46 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego, strony nie mogą zmieniać właściwości wyłącznej. Strony nie mogą więc umówić się, iż właściwy dla rozpoznania skargi będzie inny, wybrany przez nie sąd, np. właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy. Opublikowano w Portalu Zamówienia Publiczne - 7 -

8 Faktoring a forfaiting WINDYKACJA Wśród osób zajmujących się zawodowo windykacją wierzytelności można zaobserwować zamienne stosowanie terminów faktoring i forfaiting. Pojęcia te oznaczą w pewnym zakresie podobne, lecz jednak odmienne instytucje. Forfaiting przy długoterminowych wierzytelnościach Faktoring dotyczy zakupu wierzytelności o stosunkowo krótkich terminach płatności. Natomiast przedmiotem forfaitingu jest zakup wierzytelności o średnich i długich terminach wymagalności. Forfaiting bez regresu O factoringu mówimy, że występuje w odmianie pełnej (właściwej, bezregresowej) lub niepełnej (niewłaściwej, regresowej). Odmiana pełna polega na tym, iż w przypadku niemożliwości ściągnięcia wierzytelności, nabywca nie ma roszczenia zwrotnego do zbywcy. Nabywca wierzytelności przejmuje więc wówczas odpowiedzialność del credere. W odmianie zaś niepełnej, na warunkach określonych w umowie faktoringowej nabywcy przysługuje regres względem zbywcy wierzytelności. Tymczasem forfaiting zawsze występuje bez regresu. Wpływa to oczywiście na wysokość prowizji dla nabywcy wierzytelności. Forfaiting również z weksli i akredytyw W faktoringu dochodzi do zakupu wierzytelności wynikających przede wszystkim z umów sprzedaży lub dostawy oraz umów o świadczenie usług. Forfaiting zaś może dotyczyć również wierzytelności powstałych z weksli i akredytywy oraz tzw. wierzytelności księgowych. Forfating tylko w handlu zagranicznym Przyjmuje się, iż faktoring jest środkiem finansowania zarówno dostawców na rynek krajowy, jak i eksporterów. Tymczasem forfaiting jest metodą finansowania handlu zagranicznego. Dotyczy więc on jedynie wierzytelności terminowych powstałych na skutek realizacji umowy eksportowej. Trzeba jednak podkreślić, iż wśród prawników nie ma zgody, co do tego, że o forfaitingu możemy mówić jedynie w odniesieniu do kontraktów zagranicznych. Niektórzy bowiem uważają, że forfaiting może również wystąpić na rynku krajowym. Podsumowanie Wyżej wskazane różnice pomiędzy factoringiem a forfaitingiem pozwalają przyjąć, iż w Polsce obecnie mamy do czynienia przede wszystkim z tym pierwszym. Typowy forfaiting występuje jedynie w krajach odznaczających się dużą koncentracją kapitału, jak na przykład Wielka Brytania czy Niemcy. Autor: Opublikowano w Portalu Prawnym LexAgit.pl - 8 -

9 PODSTAWOWE ZASADY POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO Nie ma przestępstwa bez ustawy Nie ma przestępstwa bez ustawy nullum crimen sine lege. Wielu prawników precyzuje tę zasadę: nie ma przestępstwa bez ustawy karnej (nullum crimen sine lege poenali), nie ma przestępstwa bez ustawy spisanej (nullum crimen sine lege scripta), czy też nie ma przestępstwa bez ustawy ściśle określającej zakaz karny (nullum crimen sine lege certa). Niektórzy zaś autorzy ujmą tę zasadę w bardziej ogólną paremię nie ma czynu zabronionego bez ustawy (nullum delictum sine lege). Oświeceniowe początki Omawiana zasada została sformułowana na kanwie postulatów wielkich myślicieli okresu Oświecenia, przede wszystkim angielskiego filozofa Thomasa Hobbesa, francuskiego filozofa i prawnika Charlesa Louisa de Montesquieu (popularnego Monteskiusza) oraz wybitnego prawnika Italii Cesarea Beccaria, autora dzieła O przestępstwach i karach. Wobec absolutnej władzy monarszej oraz niejasności prawa (częściowo tylko spisanego), humaniści ci nawoływali do ujęcia prawa karnego w ścisłe ramy ustawowe, ażeby obywatel (wcześniej poddany) wiedział za co i jak będzie karany. Na wprowadzenie zasady nie ma przestępstwa bez ustawy do porządku prawnego zdecydował się jako pierwszy cesarz z monarchii habsubrskiej Józef II. O znaczeniu tej zasady już w tamtych czasach świadczy fakt, iż znalazła ona swój wyraz na samym początku kodyfikacji, a mianowicie w 1 Powszechnego Kodeksu Karnego o Zbrodniach i Karach z 1787 r. (ustawa ta częściej nazywana jest po prostu Józefiną, od imienia monarchy). Rewolucjoniści francuscy umieścili omawianą zasadę w art. 8 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Zasada ta znakomicie bowiem komponowała się z hasłami oporu wobec wszelkich form ucisku oraz równości wobec prawa i sądu. Zdaje się, że jako pierwszy w formie łacińskiej premii nullum crimen sine lege zasadę tę ujął niemiecki uczony Anselm Feuerbach. Nie tylko w Kodeksie, ale i w Konstytucji Polski ustrojodawca również podkreśla znaczenie zasady nie ma przestępstwa bez ustawy, poprzez unormowanie zawarte w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zapis ten powtórzony jest w art. 1 1 Kodeksu karnego (jedyna różnica polega na zamianie wyrażenia dopuścił się na wyraz popełnia ). Nadanie przedmiotowej zasadzie rangi konstytucyjnej oznacza, iż ma ona nadrzędne miejsce w hierarchii zasad prawa karnego. Jest to tyle istotne, że zasada ta skierowana jest nie tylko do sędziów czy prokuratorów, ale także do ustawodawcy. Trudno bowiem przyjąć, iż zasada zawierająca m.in. dyrektywę wprowadzającą konieczność spisania znamion czynu zabronionego w ustawie karnej w sposób maksymalnie dokładny, miała za swych adresatów li tylko praktyków prawa, nie zaś posłów i senatorów wchodzących w skład niższej i wyższej izby polskiego parlamentu. Praktyczne przestrzeganie zasady nullum crimen sine lege ma zapewnić 75 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, według którego zasadniczo w przepisie karnym znamiona czynszu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do nakazów albo zakazów zawartych w pozostałych przepisach tej samej - 9 -

10 ustawy lub w przepisach innych ustaw, w tym ustaw określonych jako kodeks, albo w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie. Wyłom w zasadzie problem prawa zwyczajowego Na tle zasady nie ma przestępstwa bez ustawy, wątpliwości wielu prawników budzi regulacja art. 42 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Źródłem prawa międzynarodowego jest m.in. prawo zwyczajowe. Już prawnicy rzymscy doszli do wniosku, że z prawem zwyczajowym mamy do czynienia, gdy występuje dana praktyka (usus) oraz przekonanie o zgodności tej praktyki z prawem (opinio iuris vel necessitatis). W mojej ocenie, dla zachowania wymogu jasności i pewności prawa, nie do przyjęcia jest więc zapis, zgodnie z którym w Rzeczpospolitej Polskiej ukarać można za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. W takiej bowiem sytuacji, karać można także za przestępstwa unormowane prawem zwyczajowym, co stanowi zbyt daleki wyłom w zasadzie nullum crimen sine lege. Kazus Sprawa Mirosława i Krzysztofa S. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1995 r., sygn. akt: III KRN 158/95) Mirosława i Krzysztofa S. przyłapano 5 marca 1994 r. na posiadaniu kilkudziesięciu kartonów papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Sąd Rejonowy uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów, skazując ich na karę grzywny. Wyrok, wobec braku wniesienia apelacji, uprawomocnił się. Prokurator Generalny złożył rewizję nadzwyczajną od tegoż wyroku, wskazując, iż przepisy ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowym akcyzy miały w chwili czynu charakter blankietowy. Rozporządzenie, które uzupełniło przepisy ustawy weszło zaś w życie dopiero w dniu 1 kwietnia 1994 r., a więc niespełna miesiąc po dokonaniu przestępstwa. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 grudnia 1995 r. (sygn. akt: III KRN 158/95) uwzględnił rewizję nadzwyczajną, a wobec tego zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. Sąd Najwyższy stwierdził, iż wprawdzie omawiana ustawa weszła w życie w dniu 21 lutego 1994 r., to jednak karalność przedmiotowego przestępstwa stała się możliwa dopiero z dniem 1 kwietnia 1994 r., kiedy to minister w rozporządzeniu ustalił obowiązek oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Sąd Najwyższy dodał w uzasadnieniu, iż norma prawa karnego sformułowana jest zwykle przez pełny opis znamion zabronionego (i karalnego) zachowania. Taka budowa normy prawnej jest regułą, co łączy się z zasadą określoności (od początku) przestępstwa w ustawie karnej (nullum crimen sine lege). Wszelako prawo karne zna sytuacje, w której opis czynu zabronionego nie jest kompletny i wymaga dopełnienia (uzupełnienia) w przepisie odrębnym, zamieszczonym w innym akcie prawnym. Co ciekawe, zdaniem Sądu Najwyższego nie musi to być zawsze akt zaliczany do prawa karnego w ścisłym ujęciu. Nie musi to być nawet akt normatywny rzędu ustawy, może być to akt niższej rangi. Autor: Opublikowano w Portalu Prawnym LexAgit.pl Biuletyn Prawny stanowi wewnętrzną broszurę informacyjną Kancelarii i przeznaczony jest dla jej klientów. Żadna część, jak i całość utworu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autora lub autorów

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z urzędu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA III-4110-2/14 BSA III - 4110 2/14 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Autor:Dr.IgorStenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przy przejściu przedsiębiorstwa. Aktualny wyrok polskiego

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Liszcz, 183/2/B/2013 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Grzegorza

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11

Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11 Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11 Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.) przysługuje pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 453/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 1. Małżonek wykonujący czynności administracyjno-biurowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej współmałżonka nie jest osobą współpracującą z nim w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt II PZ 14/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 maja 2007 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa K. D., G. C. przeciwko Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej [..,.]

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 2/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lipca 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I PK 280/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 maja 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 194/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 86/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 482/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1476/14 POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Beata Pakulska Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 50/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 277/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do renty

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZP 2/11. Dnia 8 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZP 2/11. Dnia 8 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III PZP 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 czerwca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Jerzy Kwaśniewski Protokolant Halina

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UK 190/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo