ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 26 października 2010 r. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm. 2) ) zarządza się co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 211 poz. 1328) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 3) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia Wzory określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeŝeli przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia zeznania i informacje o osiągniętych przychodach dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały oŝone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia.

2 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. MINISTER FINANSÓW 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216 poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104 poz i Nr 122 poz z 2001 r. Nr 74 poz. 784 Nr 88 poz. 961 Nr 125 poz i 1369 i Nr 134 poz z 2002 r. Nr 141 poz Nr 169 poz Nr 172 poz i Nr 200 poz z 2003 r. Nr 45 poz. 391 Nr 96 poz. 874 Nr 135 poz Nr 137 poz i Nr 202 poz z 2004 r. Nr 210 poz i Nr 263 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz i Nr 169 poz z 2006 r. Nr 183 poz i Nr 217 poz z 2008 r. Nr 141 poz. 888 Nr 143 poz. 894 i Nr 209 poz z 2009 r. Nr 157 poz i Nr 201 poz oraz z 2010 r. Nr 3 poz. 13 Nr 28 poz. 146 i Nr 75 poz. 473.

3 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz....) Załącznik nr 1 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU 4. Rok OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz.930 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwana dalej iem. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Urząd o którym mowa w art.21 ust.2 ustawy według miejsca zamieszkania a zwany dalej urzędem. A. MIEJSCE SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA 7. Nazwisko 8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 10. PESEL 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM Przychody: 30% 2) 1. Z działalności prowadzonej na własne nazwisko % 2) 23. według stawki: 85% 2) % 2) % 2) % 2) 27. Ogółem przychody 2. Z działalności prowadzonej w formie spółki(ek) osób fizycznych w której(ych) jest wspólnikiem Z najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze RAZEM Suma kwot z wierszy od 1 do Określone przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy Udział procentowy kwot z poz. od 37 do 42 w sumie kwot z poz.43 i 50 (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Udział procentowy kwot z poz. od 44 do 49 w sumie kwot z poz.43 i 50 (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) % % % % % % % % % % % % 100% 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art.17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 5. 3) Wydatki na cele określone w art.11 ustawy podlegają odliczeniu od przychodu jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym. PIT-28(15) 1/4

4 PIT-28(15) 2/4 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY 3) Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz.43 i 50. Straty z lat ubiegłych 63. Strata obliczona zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym. Składki na ubezpieczenia społeczne 64. w tym składki o których mowa w art.26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w związku z art.11 ustawy 4) 65. Odliczenia od przychodów - wykazane w części B załącznika PIT/O 66. Przychód po odliczeniach Od sumy kwot z poz.43 i 50 należy odjąć sumę kwot z poz i 66. D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH Ulga odsetkowa - wykazana w części B.1. załącznika PIT/D Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz.67. Przychód po odliczeniu odsetek Od kwoty z poz.67 należy odjąć kwotę z poz.68. Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych - wykazane w części B.3. załącznika PIT/D 70. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym Jeżeli kwota z poz.70 jest mniejsza od kwoty z poz.69 należy wpisać kwotę z poz.70; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.69. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.70 należy odjąć kwotę z poz.71. D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM Odliczenia ogółem Suma kwot z poz i 71. E. OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy. 30% Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.51. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz % Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.52. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz % Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.53. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.39. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu 10% od przychodów Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.54. opodatkowanych Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.40. stawką ryczałtu: 17% Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.55. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz % Kwota z poz.73 pomnożona przez udział z poz.56. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.42. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 5 ) F. PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych otych). Od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E. 81. Kwota przychodów po odliczeniach opodatkowanych stawką ryczałtu: Łączna kwota przychodów po odliczeniach Suma kwot z poz. od 81 do % Kwota z poz.37 minus kwota z poz % Kwota z poz.38 minus kwota z poz % Kwota z poz.39 minus kwota z poz % Kwota z poz.40 minus kwota z poz % Kwota z poz.41 minus kwota z poz % Kwota z poz.42 minus kwota z poz.79. Kwota przychodów określonych przez organ podatkowy 87. na podstawie art.17 ustawy - po odliczeniach 6)

5 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU _ PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW 30% kwoty z poz.81 55% kwoty z poz.82 85% kwoty z poz.83 10% kwoty z poz.84 17% kwoty z poz.85 20% kwoty z poz Ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 7) 95. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 96. Suma kwot z poz. od 89 do 95. Doliczenia do ryczałtu 97. Podatek zapłacony za anicą zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w związku z art.12 ust.12 ustawy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Od sumy kwot z poz.96 i 97 należy odjąć kwotę z poz 98. H. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU 8) Składka na ubezpieczenie zdrowotne Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.99. w tym składka o której mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym w związku z art ustawy 9) Odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.99 pomniejszonej o kwotę z poz.100. Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych - wykazane w części C.2. załącznika PIT/D Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym Jeżeli kwota z poz.103 jest mniejsza od kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwoty z poz.100 i 102 należy wpisać kwotę z poz.103; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.99 pomniejszoną o kwoty z poz.100 i 102. Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.103 należy odjąć kwotę z poz.104. I. OBLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Kwota należnego ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych otych) Od kwoty z poz.99 należy odjąć sumę kwot z poz i % należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy 107. Rok 10) J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU O KTÓRYM MOWA W ART.21 UST.6-13 USTAWY 109. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz.4 (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. tak od całości przychodów 2. tak od części przychodów 3. nie K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH DO ZAPŁATY / NADPŁATA 11) Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I II i III kwartał roku podatkowego KWOTA DO ZAPŁATY *) Od sumy kwot z poz.106 i 108 należy odjąć kwotę z poz.110. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. NADPŁATA Od kwoty z poz.110 należy odjąć sumę kwot z poz.106 i 108. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. 4) Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie conkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. 5) W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej kolejności kwotę z poz.73 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych przychodów udziały z poz. od 57 do 62 a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować. Kwoty wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek nie mogą przekroczyć kwot przychodów z odpowiednich poz. od 44 do 49. 6) W celu obliczenia kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami - po odliczeniach należy w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do pełnych otych a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować. 7) W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyć o kwoty przysługujących odliczeń zaokrąglić je do pełnych otych i obliczyć - według właściwych stawek - ryczałt od tych przychodów a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować. 8 Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest możliwe jeśli z tych samych tytułów nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. 9) Dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie conkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem że nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art.26 ust.1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym PIT-28(15) 3/4

6 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI. L. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH OBLICZONE I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH (KWARTAŁACH) A TAKŻE OBLICZONE PRZEZ PODATNIKA O KTÓRYM MOWA W ART.15 UST.3 USTAWY (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH) 11) *) L.1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I II i III KWARTAŁ) Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych otych) Łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada (lub za I II i III kwartał) 124. Suma kwot z poz. od 113 do 123 lub z poz i 121. L.2. ZA GRUDZIEŃ (LUB ZA IV KWARTAŁ) Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych otych) M. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.127 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.106 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół N. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część M w poz.128 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.127. W poz.130 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ) Cel szczegółowy 1% 129. Wyrażam zgodę O. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH W poz. od 131 do 137 i w poz.141 należy podać liczbę dołączonych załączników. Poz.138 i 139 wypełniają podatnicy którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz.138 zaznaczono kwadrat nr 2 należy również wypełnić poz PIT/O 132. PIT/D 133. PIT-2K 134. NIP NIP PIT-28/A 137. PIT-28/B 138. Załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat): Kod formularza do którego został dołączony załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. PIT PIT PIT Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej 140. NIP nazwisko i imię małżonka oraz urząd do którego został ożony załącznik PIT/D P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Podpis a 143. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika R. ADNOTACJE URZĘDU 144. Uwagi urzędu 145. Identyfikator przyjmującego formularz 146. Podpis przyjmującego formularz 10) Należy podać rok podatkowy w którym korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy. 11) Jeżeli w poz.109 zaznaczył kwadrat nr 1 nie wypełnia części K i L. Jeżeli w poz.109 zaznaczył kwadrat nr 2 w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej dla których wybrano zwolnienie określone w art.21 ust.6-13 ustawy. *) Pouczenie W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz.111 i lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). Objaśnienia 1. Załącznik PIT-28/A wypełnia uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 2. Załącznik PIT-28/B wypełnia uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. 3. Jeżeli uzyskuje przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i w formie spółki (spółek) osób fizycznych wypełnia załączniki PIT-28/A i PIT-28/B. PIT-28(15) 4/4

7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a Załącznik nr 2 PIT-28/A INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO ORAZ Z NAJMU PODNAJMU DZIERŻAWY PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE W 2. Rok ROKU Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28. A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 6. PESEL B. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI B.1. OKREŚLENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 7. Rodzaj prowadzonej działalności (np. ślusarstwo usługi budowlane handel artykułami spożywczymi najem dzierżawa) 8. Identyfikator REGON 1) 9. Miejsce prowadzenia działalności 1) B.2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK Kwoty wynikające z części B.2 należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli wraz z zeznaniem PIT-28 składa PIT-28/A i PIT-28/B przychody wykazane w wierszu 3 załącznika PIT-28/A należy - przed przeniesieniem do części C zeznania PIT-28 - zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B. Przychody: 1. Z działalności prowadzonej na własne nazwisko % 2) % 2) % 2) według stawki: % 2) % 2) % 2) 2. Z najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze Określone przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy ) Nie dotyczy ów osiągających przychody z najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 2) Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art.17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 3. PIT-28/A(12) 1/1

8 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka Załącznik nr PIT/O Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM 3. Rok 4. Nr załącznika 1) Załącznik do zeznań: PIT-28 PIT-36 i PIT-37. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków. A. DANE IDENTYFIKACYJNE A.1. DANE PODATNIKA 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 8. PESEL A.2. DANE MAŁŻONKA 9. Nazwisko 10. Pierwsze imię 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. PESEL B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH Odliczenie z poz.28 nie może przekroczyć sumy kwot z poz.43 i 50 pomniejszonej o sumę kwot z poz.63 i 64 zeznania PIT-28 kwoty z poz.143 zeznania PIT-36 kwoty z poz.97 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz.29 nie może przekroczyć kwoty z poz.144 zeznania PIT-36 kwoty z poz.98 zeznania PIT Darowizny o których mowa w art.26 ust.1 pkt 9 ustawy 2) W przypadku wypełnienia poz.13 lub 14 należy wypełnić część D. 2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw W przypadku wypełnienia poz.15 lub 16 należy wypełnić część D. 3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek) jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika 5. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania a 6. Wydatki na nabycie nowych technologii Wiersza tego nie wypełniają podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT Inne ulgi 25. Podać rodzaj: 26. niewymienione w wierszach od 1 do Razem odliczenia od dochodu (przychodu) Suma kwot z wierszy od 1 do 7. Kwotę z poz.28 należy przenieść do poz.66 zeznania PIT-28 lub poz.145 zeznania PIT-36 lub poz.99 zeznania PIT-37. Kwotę z poz.29 należy przenieść do poz.146 zeznania PIT-36 lub poz.100 zeznania PIT ) Należy podać kolejny numer załącznika oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub C. 2) Ilekroć mowa jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.). PIT/O(17) 1/3

9 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C. ODLICZENIA OD PODATKU _ INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH W przypadku: 1) ów rozliczających się indywidualnie odliczenie z poz.42 nie może przekroczyć: - kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwotę z poz.100 zeznania PIT-28 - kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwotę z poz.176 zeznania PIT-36 - kwoty z poz.109 pomniejszonej o kwotę z poz.110 zeznania PIT Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego przyznana na podstawie decyzji 2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną 3. Ulga na dzieci 2) łącznego opodatkowania dochodów małżonków suma kwot z poz.42 i 43 nie może przekroczyć: - kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwoty z poz.176 i 177 zeznania PIT-36 - kwoty z poz.109 pomniejszonej o kwoty z poz.110 i 111 zeznania PIT Liczba dzieci W przypadku wypełnienia poz lub 36 należy wypełnić część E. Pozycji tej nie wypełniają podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT Ulga o której mowa w art.27g ustawy Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do Podać rodzaj: Razem odliczenia od podatku Suma kwot z wierszy od 1 do Kwotę z poz.42 należy przenieść do poz.102 zeznania PIT-28 lub poz.180 zeznania PIT-36 lub poz.114 zeznania PIT-37. Kwotę z poz.43 należy przenieść do poz.181 zeznania PIT-36 lub poz.115 zeznania PIT-37. D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH 3) D.1. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (1) D.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 1. Nazwa pełna 2. Kraj 3. Kod kraju 4. Miejscowość 5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy 9. Poczta D.1.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY Kwota przekazanej darowizny Należy wpisać kwotę darowizny przekazanej podmiotowi którego dane podano w części D.1.1. D.2. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (2) D.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 1. Nazwa pełna 2. Kraj 3. Kod kraju 4. Miejscowość 5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy 9. Poczta D.2.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY Kwota przekazanej darowizny Należy wpisać kwotę darowizny przekazanej podmiotowi którego dane podano w części D ) W przypadku gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O wykazując w nim(nich) jedynie Numer Identyfikacji Podatkowej (poz.1 i/lub 2) numer załącznika (poz.4) oraz brakujące dane. PIT/O(17) 2/3

10 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. E. INFORMACJA O DZIECIACH WYKAZANYCH W POZ.34 4) W odniesieniu do każdego dziecka należy podać jego numer PESEL a w przypadku braku tego numeru imię nazwisko oraz datę urodzenia dziecka E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (1) 1. PESEL 2. Pierwsze imię 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 5. cały rok albo 6. cały rok albo przysługuje odliczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI kwadraty) VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII E.2. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (2) 1. PESEL 2. Pierwsze imię 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 5. cały rok albo 6. cały rok albo przysługuje odliczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI kwadraty) VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII E.3. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (3) 1. PESEL 2. Pierwsze imię 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 5. cały rok albo 6. cały rok albo przysługuje odliczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI kwadraty) VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII E.4. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (4) 1. PESEL 2. Pierwsze imię 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 5. cały rok albo 6. cały rok albo przysługuje odliczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI kwadraty) VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII E.5. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (5) 1. PESEL 2. Pierwsze imię 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 5. cały rok albo 6. cały rok albo przysługuje odliczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI kwadraty) VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 4) W przypadku gdy część E załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich dzieciach należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O wykazując w nim(nich) w szczególności Numer Identyfikacji Podatkowej (poz.1 lub 2) numer załącznika (poz.4) oraz brakujące dane. PIT/O(17) 3/3

11 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka Załącznik nr PIT/D Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM 3. Rok Załącznik do zeznań: PIT-28 PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków w stosunku do których orzeczono separację. A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA A.1. DANE PODATNIKA 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 7. PESEL 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta A.2. DANE MAŁŻONKA 18. Nazwisko 19. Pierwsze imię 20. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 21. PESEL 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) B.1. ULGA ODSETKOWA Z TYTUŁU SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI) ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE Podatnicy którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przypadające do odliczenia w roku podatkowym 32. Kwota wydatków przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę tę należy przenieść do poz.68 zeznania PIT-28 zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.32 należy odjąć kwotę z poz.33. Kwotę tę należy przenieść do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37 zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. B.1.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36 PIT-37 LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28) Informujemy że kwotę z poz.33 lub 34 odliczamy od naszego dochodu (przychodu) w następujący sposób: Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę z poz.35 lub 36 należy przenieść do poz.68 zeznania PIT-28 zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Kwotę z poz.37 lub 38 należy przenieść do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37 zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach PIT/D(21) 1/2

12 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW _ NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI B.1.) Wydatki mieszkaniowe poniesione w roku podatkowym 39. Podać rodzaj: 40. Do wysokości przysługującego limitu. Odliczenia które nie znalay pokrycia w dochodzie (przychodzie) za lata ubiegłe 41. B.3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM Ogółem do odliczenia w roku podatkowym Suma kwot z poz.40 i 41. Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę tę należy wpisać w poz.70 zeznania PIT-28 jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków. Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.42 należy odjąć kwotę z poz.43. Kwotę tę należy wpisać w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102 zeznania PIT-37. B.3.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36 PIT-37 LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28 Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ) Informujemy że kwotę z poz.43 lub 44 odliczamy od naszego dochodu (przychodu) w następujący sposób: Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę z poz.45 lub 46 należy wpisać w poz.70 zeznania PIT-28. Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Kwotę z poz.47 lub 48 należy wpisać w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102 zeznania PIT-37. C. ODLICZENIA OD PODATKU Kwota przysługującego odliczenia z tytułu systematycznego omadzenia w roku podatkowym oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową % wydatków poniesionych w roku podatkowym nie więcej niż w ramach przysługującego limitu odliczeń na dany rok. C.1. ODLICZENIA KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGŁE Kwota odliczenia 50. C.2. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM Ogółem do odliczenia w roku podatkowym Suma kwot z poz.49 i 50. Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-28 Kwotę tę należy wpisać w poz.103 zeznania PIT-28 jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków. Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT Od kwoty z poz.51 należy odjąć kwotę z poz.52. Kwotę tę należy wpisać w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117 zeznania PIT-37. C.2.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36 PIT-37 LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28 Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ) Informujemy że kwotę z poz.52 lub 53 odliczamy od naszego podatku w następujący sposób: Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-28 Kwotę z poz.54 lub 55 należy wpisać w poz.103 zeznania PIT-28. Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37 Kwotę z poz.56 lub 57 należy wpisać w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117 zeznania PIT PIT/D(21) 2/2

13 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) zwana dalej ustawą w art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 zawiera upowaŝnienie dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia wzorów: 1. zeznania o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy 2. rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 4 i 5 ustawy wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia terminu i miejsca składania. Aktualnie wzory zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Niektóre wzory określone tym rozporządzeniem wymagają zmiany. Dotyczy to wzorów PIT-28 PIT-28/A PIT/O i PIT/D. Zmiany te wynikają z rozwiązań przewidzianych w: 1) ustawie z dnia 17 udnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 3 poz. 13). Ustawa ta w art. 3 wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmiany do ustawy polegające na rezygnacji z 20% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub umów o podobnym charakterze. W konsekwencji ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów uzyskanych z najmu ( ) aktualnie wynosi 85% przychodów. Powoduje to konieczność modyfikacji wzoru zeznania PIT-28 i wzoru informacji PIT-28/A; 2) ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 146). Na podstawie art. 11 tej ustawy zmieniony został art. 21b ustawy dotyczący zasad przekazywania zadeklarowanej przez a kwoty na rzecz organizacji poŝytku publicznego. Zmiany te wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. z tym Ŝe mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. W wyniku dokonanych modyfikacji: oaniczeniu ulega zakres danych jakie będzie zobligowany podać w zeznaniu podatkowym w sytuacji gdy zdecyduje się na oŝenie wniosku o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego. Począwszy od zeznań podatkowych za 2010 r. identyfikacja organizacji poŝytku publicznego odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego a nie jak miało to miejsce w latach ubiegłych poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS wybranej organizacji. Efektem powyŝszej zmiany jest usunięcie we wzorze zeznania PIT-28 w części zatytułowanej

14 Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP zmianie ulega podstawa prawna przesyłania organizacji poŝytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego informacji w sprawie wysokości zadeklarowanej kwoty oraz danych identyfikacyjnych ów którzy oŝyli wniosek o przekazanie 1% podatku. Według obecnego stanu prawnego podstawę udzielenia tego rodzaju informacji stanowi art. 21b ust. 5 ustawy natomiast po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw będzie to art. 21b ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Dodatkowo w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 51 poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt rozporządzenia uwzględnia ten fakt we wzorze zeznania PIT-28. Bez zmian pozostają wzory: 1) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A; 2) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-19A; 3) informacji o przychodach a z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych PIT-28/B. Zgodnie z 2 projektu rozporządzenia wzory formularzy określone w niniejszym rozporządzeniu będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. JednakŜe zasada ta nie będzie miała zastosowania do ów którzy przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia oŝyli zeznanie lub informację na formularzach dotychczasowych. Przepis 3 projektu rozporządzenia określa termin wejścia w Ŝycie projektowanych regulacji. Przy czym z uwagi na postanowienia art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którym wyŝej opisane zmiany w zakresie art. 21b ustawy wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. proponuje się aby termin 1 stycznia 2011 r. wyznaczał równieŝ datę wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. Projekt określa wzory następujących formularzy: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu wysokości dokonanych odliczeń i naleŝnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Formularz ten przeznaczony jest dla ów osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określonych w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy tj.: 1) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 2

15 2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze jeŝeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W stosunku do obowiązującego dotychczas wzoru zeznania PIT-28 wprowadzono następujące zmiany: 1) w części C Przychody a objęte ryczałtem zlikwidowane zostało pole oznaczone numerem 36 w którym wykazywany był przychód z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze objęty 20% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z faktu Ŝe na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 udnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw nadano nowe brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy w efekcie czego zlikwidowana została 20% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu ( ); 2) w przypisie oznaczonym numerem 3 uaktualniony został numer Dziennika Ustaw w którym ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity tej ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z tym Ŝe aktualnie tekst ten zawiera kilka zmian; 3) część E Obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów uzupełniono o informację następującej treści: Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy. Informacja ta ma na celu wskazanie om przepisów określających sposób dokonywania odliczeń od przychodów i w konsekwencji ułatwić wypełnienie tej części zeznania. Chodzi przede wszystkim o wskazanie Ŝe w przypadku osiągania jednocześnie przychodów z dwóch źródeł tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu i odliczania straty np. z działalności gospodarczej strata ta podlega odliczeniu wyłącznie od przychodów z działalności gospodarczej czyli od przychodów z tego źródła z którego strata powstała. Nie moŝe być odliczona od przychodów z najmu (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); 4) W części G Obliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według poszczególnych stawek procentowych łączna kwota ryczałtu po odliczeniach od przychodów: zlikwidowano pole oznaczone numerem 90 Przychody o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy osiągnięte za anicą o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na ote) zrezygnowano z przypisu oznaczonego numerem 7 zamieszczonego w opisie do pól oznaczonych numerami 93 i 96 następującej treści: Sposób obliczenia ryczałtu nie ma zastosowania do ów którzy w poz. 90 wykazali przychody o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy osiągnięte za anicą o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej. Podatnicy ci w poz. 93 i 96 wykazują ryczałt obliczony od przychodów z działalności gospodarczej natomiast ryczałt od przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a w poz

16 zlikwidowano pole oznaczone numerem 98 Ryczałt od przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy obliczony zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy i art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 12 ust. 12 ustawy.. Proponowane zmiany są konsekwencją zlikwidowania 20% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy. Metoda wyłączenia z proesją której odzwierciedleniem były wykreślone pozycje oznacza Ŝe w Polsce zwalnia się z opodatkowania przychód osiągnięty w drugim państwie jednak dla ustalenia podatku naleŝnego od przychodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego przychodu tj. łącznie z przychodem osiągniętym w drugim państwie. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje w obecnym kształcie jedną stawkę ryczałtu dla przychodów z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze w związku z czym w przypadku osiągania ww. przychodów zarówno w Polsce jak i za anicą proesja wynikająca ze wskazanej metody nie będzie miała w praktyce zastosowania; 5) w części M Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP): dotychczasowe wyrazy NaleŜy podać nazwę OPP numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokość kwoty dla OPP. zastąpiono wyrazami NaleŜy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz. zlikwidowano pole oznaczone numerem 129 przeznaczone do podania nazwy OPP Proponowane zmiany związane są z opisaną powyŝej nowelizacją art. 21b ustawy dokonaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw; 6) zmodyfikowano część N Informacje uzupełniające zmieniając opis do tej części w następujący sposób: Podatnicy którzy wypełnili część M w poz. 128 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz W poz. 130 moŝna podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z iem (telefon e- mail). Ponadto zmieniono układ tej części zeznania w ten sposób Ŝe pola dotyczące 1% zostały przeniesione przed pole w którym podatnicy mogą podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z iem np. numer telefonu. Jest to efektem uwzględnienia uwag zgłaszanych przez organy podatkowe i ma na celu wyeliminowanie błędów popełnianych przez ów przy wypełnianiu tej części zeznania.; 7) pozostałe zmiany związane są ze zmianą numeracji poszczególnych pól i zmianą numeracji w opisach do tych pól np. opisowi do części D.1. Odliczenia od przychodów na podstawie art. 11 ustawy w brzmieniu Suma odliczeń nie moŝe przekroczyć sumy przychodów z poz. 44 i 51 nadano nowe brzmienie: Suma odliczeń nie moŝe 4

17 przekroczyć sumy przychodów z poz. 43 i 50. Zmianie ulegała równieŝ numeracja przypisów dolnych co jest związane z likwidacją przypisu oznaczonego numerem 7; w konsekwencji dotychczasowe przypisy oznaczone numerami od 8 do 12 oznaczono numerami od 7 do 11. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 określa wzór informacji o przychodach a z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A). W stosunku do poprzedniego wzoru informacji o przychodach a z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze wzór formularza PIT-28/A w części B.2 Dane dotyczące przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek nie zawiera pola w którym wykazywane były przychody z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według 20% stawki. Zmiana ta związana jest z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 17 udnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw która zlikwidowała 20% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu podnajmu dzierŝawy poddzierŝawy lub innych umów o podobnym charakterze. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 określa wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. Formularz oznaczony jest symbolem PIT/O. Jest to załącznik wspólny dla zeznania (PIT-28) i dla zeznań rocznych składanych przez ów opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36 i PIT- 37). Formularz ten składają osoby dokonujące odliczeń od przychodu (np. z tytułu: darowizn wydatków na cele rehabilitacyjne zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń uŝytkowania sieci Internet) lub od podatku (np. z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej) z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. W stosunku do poprzedniego wzoru informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku wzór formularza PIT/O stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera zmiany polegające na: 1) zmianie odwołań do pozycji z formularza PIT-28; 2) zastąpieniu w treści przypisu drugiego na dole pierwszej strony wyrazów z 2000 r. Nr 14 poz. 176 wyrazami z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ; 3) oaniczeniu treści przypisu czwartego do zdania pierwszego gdyŝ wzór PIT/O stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia będzie miał zastosowanie do rozliczenia przychodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2010 r. Tym samym informacja dotycząca składania PIT/O wraz z zeznaniem za 2008 r. straciła swoją aktualność. 5

18 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 określa wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. Formularz oznaczony jest symbolem PIT/D. Podobnie jak PIT/O równieŝ PIT/D jest załącznikiem wspólnym dla zeznania (PIT-28) i dla zeznań rocznych składanych przez ów opodatkowanych na ogólnych zasadach według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37). Formularz ten składają osoby które dokonują odliczeń od przychodu lub od podatku wydatków mieszkaniowych. W stosunku do poprzedniego wzoru informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych wzór formularza PIT/D stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera zmiany w zakresie odwołań do pozycji z PIT-28. Ocena skutków regulacji rozporządzenia: 1) Podmioty na które oddziałuje akt normatywny - projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na ów obowiązanych na podstawie przepisów ustawy do sporządzania i składania określonych w tym rozporządzeniu wzorów. Podatnicy będą zmuszeni do zaopatrzenia się w nowe wzory formularzy podatkowych. Formularze podatkowe określone w niniejszym rozporządzeniu wzorem lat ubiegłych będą nie tylko dostępne w urzędach skarbowych ale równieŝ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 2) Konsultacje społeczne proponuje się nie poddawać projektu rozporządzenia konsultacjom społecznym zwaŝywszy na zakres wprowadzanych zmian które w głównej mierze sprowadzają się do odzwierciedlenia regulacji zawartych w ogłoszonych aktach normatywnych. Mowa tu w szczególności o ustawie z dnia 17 udnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Przy czym ww. ustawa z dnia 17 udnia 2009 r. była przedmiotem konsultacji społecznych natomiast podczas prac parlamentarnych nad zmianami podatkowymi wprowadzonymi w związku z nowelizacją ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie aktywny udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz oraz z 2009 r. Nr 42 poz. 337) projekt rozporządzenia z chwilą jego skierowania do uzgodnień zewnętrznych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Od tego momentu kaŝdy będzie mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Istotne uwagi zgłoszone w ww. trybie zostaną podane w uzasadnieniu. 3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego projektowane rozporządzenie nie wpływa na dochody budŝetu państwa i budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to pozostaje równieŝ bez wpływu na wydatki sektora finansów publicznych gdyŝ wprowadza jedynie zmiany w treści formularzy bez naruszenia ich objętości tj. liczby kartek oraz liczby zadrukowanych stron które mają wpływ na koszt drukowania formularzy. Mając zatem na uwadze iŝ formularze te są drukowany co 6

19 roku w czasie poprzedzającym okres rozliczeniowy przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje dodatkowych wydatków budŝetowych. 4) Wpływ regulacji na rynek pracy przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 7) Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej materia regulowana ww. rozporządzeniem znajduje się w gestii państw conkowskich i nie podlega harmonizacji. 7

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 26 października 2010 r. z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania

Wniosek o przekazanie 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego (OPP) pola Nazwa OPP, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania UZASADNIENIE Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej ustawą,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa dnia 19 listopada 2015 r. Departament Prawny PR1.022.220.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78.

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7.

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 2-9 9 9-9 9-9 8 9 9 8-4 2 2-9 9-8

Bardziej szczegółowo

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, 100,00 % PIT-28(18) WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU 4.

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, 100,00 % PIT-28(18) WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU 4. 000 000 Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status xxx-xxx-xx-xx Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.11.29 13:06:48 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2013.11.08 15:31:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 7 6 9 2 3 6 2 6 4 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Numer Identyfikacji Podatkowej POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY, WYPEŁNIAJĄC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - CIT-8 ZEZNANIE O

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3. POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 8-1 2 6-9 9-8 8 PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 udnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 ZEZNANIE

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37 POLTA POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

PIT-28 PIT-28... 114 . 1 ROK. Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Poz. 1174

PIT-28 PIT-28... 114 . 1 ROK. Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Poz. 1174 Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. (poz. 1174) Załącznik nr 1 POL T AX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 33b ust.

Bardziej szczegółowo

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu POLSKA POLSKA Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 6 7 6 2 2 9 3 0 5 0 6f1c949573317b403e10790af9e14787 CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 10 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 10 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 1070 OBWIESZCZENIE ministra rozwoju i finansów 1) z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych Na podstawie art. 108

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo