ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew, Babichy, Kalino, Kalinko, Bronisin Dworski, Grodzisko, Gospodarz, Konstantyna, Tadzin, Huta Wiskicka, Prawda, Czyżeminek.

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.1 Specyfikacja odpadów 5. Liczba ludności 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I-IV kwartał 2014 roku 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I-V kwartale 2014 roku 11. Wnioski Spis tabel: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014 Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014

3 1. Wiadomości wstępne Gmina Miejsko Wiejska Rzgów o powierzchni 66,32 km 2, położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim. Graniczy m.in. z: Gminą Tuszyn i Gminą Brójce. W skład Gminy Rzgów wchodzą: miasto Rzgów, które dzielimy na dwa sołectwa: Rzgów I i Rzgów II oraz pozostałe 12 sołectw: Grodzisko Konstantyna, Guzew Babichy, Gospodarz, Czyżeminek, Prawda, Stara Gadka, Starowa Góra, Huta Wiskicka Tadzin, Kalinko, Kalino, Bronisin Dworski, Romanów. Łącznie na terenie Gminy Rzgów znajduje się 16 miejscowości. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań, czy też obowiązków Gminy jest dokonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć cennych informacji, w celu stworzenia odpowiedniego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: a) Krajowy plan gospodarki odpadami b) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego c) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach d) Ustawa o odpadach e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych f) Rzoporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości h) Uchwała NR XXIX/267/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalmymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania i) Uchwała NR XXXI/298/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów j) Uchwała NR XXXI/300/2013 Rady Meisjkiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbioru oraz transportu odpadów komunalnych, działały następujące podmioty gospodarcze: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów

4 Lp Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lokau Miejscowość Kod Poczta Telefon NIP REGON 1 Miejskie Przedsiębiorst wo Oczyszczania Łódź Sp. z o. o. Tokarzewskiego 2 Łódź Łódź (42) Administracja Nieruchomości ami Archdiecezji Łódzkiej Ks. Ignacego Skorupki 7 Łódź Łódź Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Kosmowskiej 6 94 Częstocho wa Częstocho wa (34) VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A. O. w Tomaszowie Mazowieckim Majowa 87/89 Tomaszów Mazowieck i Tomaszów Mazowiec ki (44) Remondis Sp. z o. o. O. w Łodzi Zbąszyńska 6 Łódź Łódź (42) Juko Sp. z o. o. Topolowa 1 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunals ki (44) ALBA EkoPlus Sp. z o. o. Starocmentarna 2 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza (32) Jarosław Fiałkowski "JANTAR" Krótka 2 Rzgów Rzgów (42) , Trans Tom T. Pietysz Podchorążych Gdańsk Gdańsk (42) Przedsiębiorst wo Usług Komunalnych "BIZMEX" Z. Białowąs Żeromińska 17 A Kruszów Tuszyn (42) A. S. A. Eko Polska Sp. z o. o. Lecha 10 Zabrze Zabrze (32) KOMA Marcin Pechcin Pedagogów 19 Dębe Wielkie Dębe Wielkie SITA Polska Sp. z o. o. Zawodzie 5 Warszawa Warszawa (22) Zakład Usług Komunalnych "HAK" Próchnika 25 Piotrków Piotrków Trybunalski Trybunals ki (44)

5 Stanisław Burczyński 15 P.H.U. "MARCIN" Dariusz Białkowski Huta Wiskicka 29 Rzgów Rzgów (42) Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku, to na lokalnych samorządach spoczywa obowiązek organizacji i sukcesywnego wprowadzenia na swoich terenach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Rzgów w 2014r. w wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego nieograniczonego przetargu na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę JUKO Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Topolowa 1. Firma Juko Sp. z o. o. zadanie z w/w zakresu realizuje samodzielnie, tj. bez podwykonawców. Odpady komunalne z terenu Gminy Rzgów odbierane były w postaci zarówno zmieszanej jaki i selektywnej, przy czym zbiórka selektywna obejmowała takie frakcje odpadów, jak: papier i tekturę; tworzywa sztuczne; szkło; odpady zielone biodegradowalne; odpady wielkogabarytowe, w tym: zużyte baterie i akumulatory, opony od samochodów osobowych, zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, gruz. 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Wymuszony nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wiązał się z wprowadzeniem ewentualnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od osoby lub też od ilości zużytej wody, tj. miesięcznej opłaty uiszczanej na rzecz Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIX/267/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów wynoszą niezmiennie od 1 lipca 2013 roku 7 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów selektywnie gromadzonych, natomiast 14 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów zmieszanych, w zamian za regularną opłatę Gmina Rzgów za pośrednictwem firmy Juko Sp. z o. o. odbierała wystawioną ilość wytworzonych odpadów. 4.1 Specyfikacja odpadów a) Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne: Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne na terenie Gminy Rzgów gromadzone były w pojemnikach 1100 l, 240 l oraz 120 l. Pojemniki, każdemu z właścicieli nieruchomości zapewniła firma Juko Sp. z o. o., przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. odpadów co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd harmonogramem. b) Segregowane odpady:

6 Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie workowym: worek żółty z napisem Tworzywa Sztuczne, (120l) przeznaczony na tworzywa sztuczne; zielony worek z napisem Szkło (120l) przeznaczony na szkło ( bez podziału na bezbarwne i kolorowe ); worek niebieski z napisem Papier i Tektura (120l) przeznaczony na papier i tekturę. Przy czym worki wykonane są z tworzywa LDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji. Częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co cztery tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, gdzie odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów segregowanych pozostawiał przy wejściu na nieruchomość nowe puste worki w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, nie mniej jednak niż po 1 worku dla każdej frakcji odpadów. c) Odpady "BIO": Zbiórka odpadów "zielonych" odbywa się również w systemie workowym: worek brązowy z napisem Odpady Zielone (120l) przeznaczony na odpady bio. Przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, przy czym odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów "zielonych" pozostawia przy wejściu na nieruchomość nowe, puste worki w ilości odpowiadającej odebranej liczbie worków, nie mniej jednak niż po 1 worku. W przypadku odpadów "zielonych" na terenie Gminy Rzgów dopuszczalne jest składowanie w/w odpadów, pod warunkiem posiadania własnego kompostownika, na terenie nieruchomości. Szacunkowa liczba worków / miesięcznie, które dostarczała firma Juko Sp. z o. o. mieszkańcom, w przypadku odpadów segregowanych: z napisem Tworzywa sztuczne 4600 /m-c, z napisem Makulatura /m-c, z napisem Szkło /m-c, z napisem Odpady Zielone - według zapotrzebowania. W okresie letnim można było zauważyć na terenie Gminy Rzgów wzrost zapotrzebowania na worki przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, ten wzrost wynikał prawdopodobnie ze zwiększonym zapotrzebywaniem wśród konsumentów na zimne napoje pakowane w plastikowe butelki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane były w przeznaczonych do tego miejscach i do przeznaczonych do tego pojemników, gdzie częstotliwość wywozu i załadunku przez wykonawcę odpadów zmieszanych co tydzień, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.. d) Odpady budowlane: Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane były w ilości 500 kg / rocznie (2 pojemniki o pojemności 240l) na indywidualnie złożone zamówienie przez właściciela nieruchomości do firmy Juko Sp z o. o. lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

7 e) Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony od samochodów osobowych oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz zużytych opon od samochodów osobowych odbywała się dwa razy w roku przy uzgodnieniu tych terminów z Urzędem zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych, poprzez wystawienie w/w odpadów przed posesje lub ewentualnie przez przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Gminy Rzgów *. * Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa od 1 ego lipca 2013 r., znajduje się w Rzgowie, przy ul. Ogrodowej 115 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 15:00. Do PSZOK mieszkańcy Gminy Rzgów, mogą bez dodatkowej opłaty w ramach złożonej deklaracji oddawać następujące odpady: 1. opakowania z papieru i tektury; 2. opakowania z tworzyw sztucznych; 3. opakowania z drewna; 4. opakowania z metalu; 5. opakowania ze szkła; 6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie); 7. zużyte opony; 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 9. tworzywa sztuczne, papier i metale; 10. żarówki / świetlówki 11. zużyte baterie i akumulatory; 12. farby, kleje, środki ochrony roślin; 13. odpady wielkogabarytowe; 14. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**. ** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Przy czym transport w/w odpadów do PSZOK u odbywał się we własnym zakresie i na własny koszt mieszkańca Gminy Rzgów. f) Przeterminowane leki Zbędne bądź przeterminowane leki mieszkańcy mogą nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie gminy. Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ nie zabezpieczone mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego. Pojemniki na bieżąco będą opróżniane przez wyspacjalizowaną firmę. 5. Liczba ludności

8 Gmina Rzgów liczy obecnie 9635 zameldowanych mieszkańców ( stan na koniec 2014 r. ), według danych z ewidencji ludności. Wraz z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały złożone do tut. Urzędu szacuje się, iż ok mieszkańców co stanowi około 77 % łącznej liczby mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, natomiast 2113 osób nie będzie segregować odpadów. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców Gminy Rzgów w roku 2014 a liczbą osób ujętych według deklaracji, wynika z faktu iż osoby aktywne zawodowo, ze względu m. in. na wykonywaną pracę przebywają poza obszarem Gminy Rzgów. Podobna sytuacja jest w przypadku studentów oraz osób uczących się, którzy bardzo często kontynuują naukę poza miejscem zamieszkania. Na bieżąco i w miarę możliwości prowadzone są czynności administracyjne w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach a rzeczywistym stanem faktycznym. W przypadku zaledwie 20 nieruchomości prowadzone jest postępowania administracyjne. W toku postępowania Burmistrz Rzgowa wydał decyzje administracyjne, określające wysokość zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym określona wysokość zobowiązania wynikała z iloczynu stawki za odpady zmieszane i liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości. Warto wspomnieć, iż na terenie Gminy Rzgów poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się nieruchomości niezamieszkałe oraz wszelkie budynki związane z działalnością gospodarczą. W 2014r. w stosunku do ok. 130 działalności gospodarczych, działających na terenie Gminy Rzgów, czy też posiadających swoje siedziby na Naszym terenie i co do których istniało podejrzenie braku umowy na wywóz odpadów, generowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Urząd Miejski w Rzgowie przeprowadził kontrole, czy w/w działalności zawarły umowy cywilno prawne w zakresie odbioru i transportu wytworzonych odpadów. 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania, odebrane z terenu Gminy Rzgów kierowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regionem, do którego przynależy Gmina Rzgów, tj. Region III zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego" aktualnym na dzień wykonania analizy. Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów nie prowadzono zadań inwestycyjnych związanych z nowym systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Rzgów w roku 2014 W poniższej tabeli zawarto masy poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014

9 Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] 74, * Urządzenia zawierające freony 0, Odpady wielkogabarytowe 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 161, Opakowania ze szkła 229, odpad powstały po selekcji frakcji materiałowej Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Szkło 107, Tworzywa sztuczne 77, Odpady wielkogabarytowe 37, Odpady wielkogabarytowe 42, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 858, Zużyte opony 5,3 Sposób zagospodarowania 6) odebranych odpadów komunalnych R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) * Inne odpady nieulegające biodegradacji Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 319,0 0,1 335,9 2128,3 D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) D5 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanyc h do składowania na składowiska odpadów 5) [Mg] Opakowania z papieru i tektury 78, Papier i tektura 53, Odpady ulegające biodegradacji 38,4 Sposób zagospodarowania 8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych z pozycji R1- R11 (****) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)

10 Odpady ulegające biodegradacji 57, Odpady ulegające biodegradacji 23,5 R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) Odpady ulegające biodegradacji 8,5 Zagospodarowane przez osoby fizyczne W roku 2014 z terenu Gminy Rzgów odebrano łącznie: Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów miejskich- 2063,2 [Mg] Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów wiejskich- 924,0 [Mg] Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]- 259,7 Łączna ilość odpadów wytworzona w 2014 roku 4747,7 Mg, w stosunku do roku ,8 Mg. Wzrost masy odebranych odpadów komunalnych wynika prawdopodobnie z faktu, iż zwiększyła się liczba osób, która dodatkowo została objęta systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 8. Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania Na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, wyznaczono osiągnięte w 2014 roku, przez Gminę Rzgów odpowiednie poziomy: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 33,36 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu Gminy Rzgów 79,42%. Warto zauważyć, iż zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów z podziałem na poszczególne lata, wynoszą: Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Rok Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

11 Rok Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r [%] Zatem wobec powyższego wszystkie wymagane poziomy rozporządzeniem zostały przez Gminę Rzgów osiągnięte! zgodnie z odpowiednim 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014 Rodzaj: Należności Przypisy Wpłaty Odpisy Tytuły wykonawcze 0 Umorzenia Zaległości na dzień r. ( ) Zwroty Łącznie: ,00 zł ,00 zł ,68 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł 308,00 zł 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku W 2014 roku wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem lub też ewentualnym unieszkodliwieniem odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie w pojemniki i worki każdą z nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy oraz wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki ponoszone były przez przedsiębiorce, wyłonionego w trybie postępowania przetargowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Inne koszty wiązały się jedynie z obsługą administracyjną systemu, w tym: wysyłanie informacji o wysokości i terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłanie upomnień, obsługa programów informatycznych do obsługi systemu. 11. Wnioski Opracowana "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów za rok 2014" prowadzi do następujących wniosków, m. in.: na terenie Gminy Rzgów w 2014r zebrano łącznie ok.4747,7 Mg odpadów, Gmina Rzgów w odpowiedni sposób i w miarę sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie systemem tym objęci zostali niemalże wszyscy

12 mieszkańcy Gminy Rzgów, w 2014 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Rzgów wyniósł 79,42% wymagany poziom został osiągnięty, w 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów wyniósł 33,36%- wymagany poziom został osiągnięty, w porównaniu do 2013 roku w 2014 na terenie Gminy Rzgów zdecydowanie wzrósł poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów tj. papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne z 30% na 79,42%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów znacznie się obniżył bo z 71,55% na 33,36%. problem z zaległościami w opłacie z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy zaledwie 5% mieszkańców, są to głównie osoby podlegające pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przyszłości na terenie Gminy Rzgów powinien być położony w dalszym ciągu nacisk głównie na rozwój selektywnej zbiórki odpadów, oraz na kontrolę podmiotów świadczących usługę na terenie Gminy co faktycznie robią z odebranymi odpadami i gdzie one trafiają docelowo, pozwoli to wówczas spełniać (w kolejnych latach) wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz racjonalnego i umiejętnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonego przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz propagowanie wsród mieszkanców możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z przedstawionej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina Rzgów jest dobrze przygotowana do realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014 Sieroszewice, kwiecień 2015 r. Cel sporządzenia analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2013 r. Kuźnia Raciborska, dnia 02.07.2014 r. I. Wstęp Gmina Kuźnia Raciborska (11543 mieszkańców, powierzchnia 127 km2

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014

COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014 COROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2014 Urząd Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Brzeziny, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA Marszałek Województwa Małopolskiego 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnicowice za 2013 r. 1 I. Wstęp Miasto i gmina Sośnicowice położone są w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, 10 km od centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014 Kwiecień 2015 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2013r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2013r. Rypin 20.01.2014r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne.... 3

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2014 rok Strona - 1 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2014 rok Łubniany 28.04.2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013.

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5, 42-282 KRUSZYNA

GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5, 42-282 KRUSZYNA WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych KOREKTA - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 20 ROK Marszałek Województwa Małopolskiego 30-07 Kraków, ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY RYMANÓW ZA ROK 2015.

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY RYMANÓW ZA ROK 2015. ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY RYMANÓW ZA ROK 2015. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ŁASK 2015 1 1. Wprowadzenie 3 1.1. Cel przygotowania Analizy 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 3 1.3. Regulacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK Lwówek Śląski, kwiecień 2015r. Sporządził: Bożena Galas Referat Gospodarki Odpadami 1 I. Wprowadzenie II.

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Subkowy, 31.03.2015 r.

Subkowy, 31.03.2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Subkowy w 2014 Subkowy, 31.03.2015 r. 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 i art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014 Czerwionka-Leszczyny, 30.03.2015 r. 1 1. Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Zielonki, dnia 28 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania formalno prawne... 3 II. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Zatwierdził: /-/ Stanisław Szleter Grajewo, kwiecień 2015 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł. INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. KOREKTA III SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malczycach L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. PROJEKT DRUK NR 6/XI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

powierzchnia wsi w granicach TPN Kościelisko 54 km 2 41 km 2 Witów 65 km 2 41 km 2 Dzianisz 18 km 2 0 ogółem 137 km 2 82 km 2

powierzchnia wsi w granicach TPN Kościelisko 54 km 2 41 km 2 Witów 65 km 2 41 km 2 Dzianisz 18 km 2 0 ogółem 137 km 2 82 km 2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kościelisko za rok 2014 I. WPROWADZENIE Gmina Kościelisko położona jest w południowej części Województwa Małopolskiego i południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r.

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADZYMIN ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADZYMIN ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADZYMIN ZA 2014 ROK RADZYMIN, KWIECIEŃ 2015 R. 1. Wprowadzenie i charakterystyka gospodarki odpadami Analiza została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

II. ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

II. ROCZNE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Ozimek 2014 rok SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarowania odpadami w Gminie Pawłowice za rok 2014

Analiza systemu gospodarowania odpadami w Gminie Pawłowice za rok 2014 Analiza systemu gospodarowania odpadami w Gminie Pawłowice za rok 2014 Spis treści: I. Wstęp... 2 II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo