ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew, Babichy, Kalino, Kalinko, Bronisin Dworski, Grodzisko, Gospodarz, Konstantyna, Tadzin, Huta Wiskicka, Prawda, Czyżeminek.

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.1 Specyfikacja odpadów 5. Liczba ludności 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I-IV kwartał 2014 roku 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I-V kwartale 2014 roku 11. Wnioski Spis tabel: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014 Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014

3 1. Wiadomości wstępne Gmina Miejsko Wiejska Rzgów o powierzchni 66,32 km 2, położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim. Graniczy m.in. z: Gminą Tuszyn i Gminą Brójce. W skład Gminy Rzgów wchodzą: miasto Rzgów, które dzielimy na dwa sołectwa: Rzgów I i Rzgów II oraz pozostałe 12 sołectw: Grodzisko Konstantyna, Guzew Babichy, Gospodarz, Czyżeminek, Prawda, Stara Gadka, Starowa Góra, Huta Wiskicka Tadzin, Kalinko, Kalino, Bronisin Dworski, Romanów. Łącznie na terenie Gminy Rzgów znajduje się 16 miejscowości. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań, czy też obowiązków Gminy jest dokonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć cennych informacji, w celu stworzenia odpowiedniego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: a) Krajowy plan gospodarki odpadami b) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego c) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach d) Ustawa o odpadach e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych f) Rzoporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości h) Uchwała NR XXIX/267/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalmymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania i) Uchwała NR XXXI/298/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów j) Uchwała NR XXXI/300/2013 Rady Meisjkiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbioru oraz transportu odpadów komunalnych, działały następujące podmioty gospodarcze: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów

4 Lp Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lokau Miejscowość Kod Poczta Telefon NIP REGON 1 Miejskie Przedsiębiorst wo Oczyszczania Łódź Sp. z o. o. Tokarzewskiego 2 Łódź Łódź (42) Administracja Nieruchomości ami Archdiecezji Łódzkiej Ks. Ignacego Skorupki 7 Łódź Łódź Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Kosmowskiej 6 94 Częstocho wa Częstocho wa (34) VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A. O. w Tomaszowie Mazowieckim Majowa 87/89 Tomaszów Mazowieck i Tomaszów Mazowiec ki (44) Remondis Sp. z o. o. O. w Łodzi Zbąszyńska 6 Łódź Łódź (42) Juko Sp. z o. o. Topolowa 1 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunals ki (44) ALBA EkoPlus Sp. z o. o. Starocmentarna 2 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza (32) Jarosław Fiałkowski "JANTAR" Krótka 2 Rzgów Rzgów (42) , Trans Tom T. Pietysz Podchorążych Gdańsk Gdańsk (42) Przedsiębiorst wo Usług Komunalnych "BIZMEX" Z. Białowąs Żeromińska 17 A Kruszów Tuszyn (42) A. S. A. Eko Polska Sp. z o. o. Lecha 10 Zabrze Zabrze (32) KOMA Marcin Pechcin Pedagogów 19 Dębe Wielkie Dębe Wielkie SITA Polska Sp. z o. o. Zawodzie 5 Warszawa Warszawa (22) Zakład Usług Komunalnych "HAK" Próchnika 25 Piotrków Piotrków Trybunalski Trybunals ki (44)

5 Stanisław Burczyński 15 P.H.U. "MARCIN" Dariusz Białkowski Huta Wiskicka 29 Rzgów Rzgów (42) Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku, to na lokalnych samorządach spoczywa obowiązek organizacji i sukcesywnego wprowadzenia na swoich terenach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Rzgów w 2014r. w wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego nieograniczonego przetargu na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę JUKO Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Topolowa 1. Firma Juko Sp. z o. o. zadanie z w/w zakresu realizuje samodzielnie, tj. bez podwykonawców. Odpady komunalne z terenu Gminy Rzgów odbierane były w postaci zarówno zmieszanej jaki i selektywnej, przy czym zbiórka selektywna obejmowała takie frakcje odpadów, jak: papier i tekturę; tworzywa sztuczne; szkło; odpady zielone biodegradowalne; odpady wielkogabarytowe, w tym: zużyte baterie i akumulatory, opony od samochodów osobowych, zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, gruz. 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Wymuszony nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wiązał się z wprowadzeniem ewentualnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od osoby lub też od ilości zużytej wody, tj. miesięcznej opłaty uiszczanej na rzecz Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIX/267/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów wynoszą niezmiennie od 1 lipca 2013 roku 7 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów selektywnie gromadzonych, natomiast 14 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów zmieszanych, w zamian za regularną opłatę Gmina Rzgów za pośrednictwem firmy Juko Sp. z o. o. odbierała wystawioną ilość wytworzonych odpadów. 4.1 Specyfikacja odpadów a) Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne: Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne na terenie Gminy Rzgów gromadzone były w pojemnikach 1100 l, 240 l oraz 120 l. Pojemniki, każdemu z właścicieli nieruchomości zapewniła firma Juko Sp. z o. o., przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. odpadów co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd harmonogramem. b) Segregowane odpady:

6 Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie workowym: worek żółty z napisem Tworzywa Sztuczne, (120l) przeznaczony na tworzywa sztuczne; zielony worek z napisem Szkło (120l) przeznaczony na szkło ( bez podziału na bezbarwne i kolorowe ); worek niebieski z napisem Papier i Tektura (120l) przeznaczony na papier i tekturę. Przy czym worki wykonane są z tworzywa LDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji. Częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co cztery tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, gdzie odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów segregowanych pozostawiał przy wejściu na nieruchomość nowe puste worki w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, nie mniej jednak niż po 1 worku dla każdej frakcji odpadów. c) Odpady "BIO": Zbiórka odpadów "zielonych" odbywa się również w systemie workowym: worek brązowy z napisem Odpady Zielone (120l) przeznaczony na odpady bio. Przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, przy czym odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów "zielonych" pozostawia przy wejściu na nieruchomość nowe, puste worki w ilości odpowiadającej odebranej liczbie worków, nie mniej jednak niż po 1 worku. W przypadku odpadów "zielonych" na terenie Gminy Rzgów dopuszczalne jest składowanie w/w odpadów, pod warunkiem posiadania własnego kompostownika, na terenie nieruchomości. Szacunkowa liczba worków / miesięcznie, które dostarczała firma Juko Sp. z o. o. mieszkańcom, w przypadku odpadów segregowanych: z napisem Tworzywa sztuczne 4600 /m-c, z napisem Makulatura /m-c, z napisem Szkło /m-c, z napisem Odpady Zielone - według zapotrzebowania. W okresie letnim można było zauważyć na terenie Gminy Rzgów wzrost zapotrzebowania na worki przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, ten wzrost wynikał prawdopodobnie ze zwiększonym zapotrzebywaniem wśród konsumentów na zimne napoje pakowane w plastikowe butelki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane były w przeznaczonych do tego miejscach i do przeznaczonych do tego pojemników, gdzie częstotliwość wywozu i załadunku przez wykonawcę odpadów zmieszanych co tydzień, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.. d) Odpady budowlane: Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane były w ilości 500 kg / rocznie (2 pojemniki o pojemności 240l) na indywidualnie złożone zamówienie przez właściciela nieruchomości do firmy Juko Sp z o. o. lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

7 e) Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony od samochodów osobowych oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz zużytych opon od samochodów osobowych odbywała się dwa razy w roku przy uzgodnieniu tych terminów z Urzędem zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych, poprzez wystawienie w/w odpadów przed posesje lub ewentualnie przez przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Gminy Rzgów *. * Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa od 1 ego lipca 2013 r., znajduje się w Rzgowie, przy ul. Ogrodowej 115 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 15:00. Do PSZOK mieszkańcy Gminy Rzgów, mogą bez dodatkowej opłaty w ramach złożonej deklaracji oddawać następujące odpady: 1. opakowania z papieru i tektury; 2. opakowania z tworzyw sztucznych; 3. opakowania z drewna; 4. opakowania z metalu; 5. opakowania ze szkła; 6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie); 7. zużyte opony; 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 9. tworzywa sztuczne, papier i metale; 10. żarówki / świetlówki 11. zużyte baterie i akumulatory; 12. farby, kleje, środki ochrony roślin; 13. odpady wielkogabarytowe; 14. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**. ** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Przy czym transport w/w odpadów do PSZOK u odbywał się we własnym zakresie i na własny koszt mieszkańca Gminy Rzgów. f) Przeterminowane leki Zbędne bądź przeterminowane leki mieszkańcy mogą nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie gminy. Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ nie zabezpieczone mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego. Pojemniki na bieżąco będą opróżniane przez wyspacjalizowaną firmę. 5. Liczba ludności

8 Gmina Rzgów liczy obecnie 9635 zameldowanych mieszkańców ( stan na koniec 2014 r. ), według danych z ewidencji ludności. Wraz z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały złożone do tut. Urzędu szacuje się, iż ok mieszkańców co stanowi około 77 % łącznej liczby mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, natomiast 2113 osób nie będzie segregować odpadów. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców Gminy Rzgów w roku 2014 a liczbą osób ujętych według deklaracji, wynika z faktu iż osoby aktywne zawodowo, ze względu m. in. na wykonywaną pracę przebywają poza obszarem Gminy Rzgów. Podobna sytuacja jest w przypadku studentów oraz osób uczących się, którzy bardzo często kontynuują naukę poza miejscem zamieszkania. Na bieżąco i w miarę możliwości prowadzone są czynności administracyjne w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach a rzeczywistym stanem faktycznym. W przypadku zaledwie 20 nieruchomości prowadzone jest postępowania administracyjne. W toku postępowania Burmistrz Rzgowa wydał decyzje administracyjne, określające wysokość zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym określona wysokość zobowiązania wynikała z iloczynu stawki za odpady zmieszane i liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości. Warto wspomnieć, iż na terenie Gminy Rzgów poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się nieruchomości niezamieszkałe oraz wszelkie budynki związane z działalnością gospodarczą. W 2014r. w stosunku do ok. 130 działalności gospodarczych, działających na terenie Gminy Rzgów, czy też posiadających swoje siedziby na Naszym terenie i co do których istniało podejrzenie braku umowy na wywóz odpadów, generowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Urząd Miejski w Rzgowie przeprowadził kontrole, czy w/w działalności zawarły umowy cywilno prawne w zakresie odbioru i transportu wytworzonych odpadów. 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania, odebrane z terenu Gminy Rzgów kierowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regionem, do którego przynależy Gmina Rzgów, tj. Region III zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego" aktualnym na dzień wykonania analizy. Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów nie prowadzono zadań inwestycyjnych związanych z nowym systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Rzgów w roku 2014 W poniższej tabeli zawarto masy poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014

9 Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] 74, * Urządzenia zawierające freony 0, Odpady wielkogabarytowe 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 161, Opakowania ze szkła 229, odpad powstały po selekcji frakcji materiałowej Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Szkło 107, Tworzywa sztuczne 77, Odpady wielkogabarytowe 37, Odpady wielkogabarytowe 42, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 858, Zużyte opony 5,3 Sposób zagospodarowania 6) odebranych odpadów komunalnych R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) * Inne odpady nieulegające biodegradacji Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 319,0 0,1 335,9 2128,3 D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) D5 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanyc h do składowania na składowiska odpadów 5) [Mg] Opakowania z papieru i tektury 78, Papier i tektura 53, Odpady ulegające biodegradacji 38,4 Sposób zagospodarowania 8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych z pozycji R1- R11 (****) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)

10 Odpady ulegające biodegradacji 57, Odpady ulegające biodegradacji 23,5 R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) Odpady ulegające biodegradacji 8,5 Zagospodarowane przez osoby fizyczne W roku 2014 z terenu Gminy Rzgów odebrano łącznie: Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów miejskich- 2063,2 [Mg] Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów wiejskich- 924,0 [Mg] Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]- 259,7 Łączna ilość odpadów wytworzona w 2014 roku 4747,7 Mg, w stosunku do roku ,8 Mg. Wzrost masy odebranych odpadów komunalnych wynika prawdopodobnie z faktu, iż zwiększyła się liczba osób, która dodatkowo została objęta systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 8. Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania Na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, wyznaczono osiągnięte w 2014 roku, przez Gminę Rzgów odpowiednie poziomy: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 33,36 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu Gminy Rzgów 79,42%. Warto zauważyć, iż zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów z podziałem na poszczególne lata, wynoszą: Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Rok Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

11 Rok Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r [%] Zatem wobec powyższego wszystkie wymagane poziomy rozporządzeniem zostały przez Gminę Rzgów osiągnięte! zgodnie z odpowiednim 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014 Rodzaj: Należności Przypisy Wpłaty Odpisy Tytuły wykonawcze 0 Umorzenia Zaległości na dzień r. ( ) Zwroty Łącznie: ,00 zł ,00 zł ,68 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł 308,00 zł 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku W 2014 roku wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem lub też ewentualnym unieszkodliwieniem odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie w pojemniki i worki każdą z nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy oraz wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki ponoszone były przez przedsiębiorce, wyłonionego w trybie postępowania przetargowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Inne koszty wiązały się jedynie z obsługą administracyjną systemu, w tym: wysyłanie informacji o wysokości i terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłanie upomnień, obsługa programów informatycznych do obsługi systemu. 11. Wnioski Opracowana "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów za rok 2014" prowadzi do następujących wniosków, m. in.: na terenie Gminy Rzgów w 2014r zebrano łącznie ok.4747,7 Mg odpadów, Gmina Rzgów w odpowiedni sposób i w miarę sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie systemem tym objęci zostali niemalże wszyscy

12 mieszkańcy Gminy Rzgów, w 2014 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Rzgów wyniósł 79,42% wymagany poziom został osiągnięty, w 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów wyniósł 33,36%- wymagany poziom został osiągnięty, w porównaniu do 2013 roku w 2014 na terenie Gminy Rzgów zdecydowanie wzrósł poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów tj. papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne z 30% na 79,42%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów znacznie się obniżył bo z 71,55% na 33,36%. problem z zaległościami w opłacie z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy zaledwie 5% mieszkańców, są to głównie osoby podlegające pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przyszłości na terenie Gminy Rzgów powinien być położony w dalszym ciągu nacisk głównie na rozwój selektywnej zbiórki odpadów, oraz na kontrolę podmiotów świadczących usługę na terenie Gminy co faktycznie robią z odebranymi odpadami i gdzie one trafiają docelowo, pozwoli to wówczas spełniać (w kolejnych latach) wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz racjonalnego i umiejętnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonego przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz propagowanie wsród mieszkanców możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z przedstawionej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina Rzgów jest dobrze przygotowana do realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowa, 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo