ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew, Babichy, Kalino, Kalinko, Bronisin Dworski, Grodzisko, Gospodarz, Konstantyna, Tadzin, Huta Wiskicka, Prawda, Czyżeminek.

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.1 Specyfikacja odpadów 5. Liczba ludności 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I-IV kwartał 2014 roku 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I-V kwartale 2014 roku 11. Wnioski Spis tabel: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014 Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014

3 1. Wiadomości wstępne Gmina Miejsko Wiejska Rzgów o powierzchni 66,32 km 2, położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim. Graniczy m.in. z: Gminą Tuszyn i Gminą Brójce. W skład Gminy Rzgów wchodzą: miasto Rzgów, które dzielimy na dwa sołectwa: Rzgów I i Rzgów II oraz pozostałe 12 sołectw: Grodzisko Konstantyna, Guzew Babichy, Gospodarz, Czyżeminek, Prawda, Stara Gadka, Starowa Góra, Huta Wiskicka Tadzin, Kalinko, Kalino, Bronisin Dworski, Romanów. Łącznie na terenie Gminy Rzgów znajduje się 16 miejscowości. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań, czy też obowiązków Gminy jest dokonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć cennych informacji, w celu stworzenia odpowiedniego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: a) Krajowy plan gospodarki odpadami b) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego c) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach d) Ustawa o odpadach e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych f) Rzoporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości h) Uchwała NR XXIX/267/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalmymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania i) Uchwała NR XXXI/298/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów j) Uchwała NR XXXI/300/2013 Rady Meisjkiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 3. Zestawienie przedsiębiorstw i opis wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbioru oraz transportu odpadów komunalnych, działały następujące podmioty gospodarcze: Tabela 1. Przedsiębiorstwa działające w roku 2014 na terenie Gminy Rzgów, świadczące usługi odbioru i transportu odpadów

4 Lp Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lokau Miejscowość Kod Poczta Telefon NIP REGON 1 Miejskie Przedsiębiorst wo Oczyszczania Łódź Sp. z o. o. Tokarzewskiego 2 Łódź Łódź (42) Administracja Nieruchomości ami Archdiecezji Łódzkiej Ks. Ignacego Skorupki 7 Łódź Łódź Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Kosmowskiej 6 94 Częstocho wa Częstocho wa (34) VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A. O. w Tomaszowie Mazowieckim Majowa 87/89 Tomaszów Mazowieck i Tomaszów Mazowiec ki (44) Remondis Sp. z o. o. O. w Łodzi Zbąszyńska 6 Łódź Łódź (42) Juko Sp. z o. o. Topolowa 1 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunals ki (44) ALBA EkoPlus Sp. z o. o. Starocmentarna 2 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza (32) Jarosław Fiałkowski "JANTAR" Krótka 2 Rzgów Rzgów (42) , Trans Tom T. Pietysz Podchorążych Gdańsk Gdańsk (42) Przedsiębiorst wo Usług Komunalnych "BIZMEX" Z. Białowąs Żeromińska 17 A Kruszów Tuszyn (42) A. S. A. Eko Polska Sp. z o. o. Lecha 10 Zabrze Zabrze (32) KOMA Marcin Pechcin Pedagogów 19 Dębe Wielkie Dębe Wielkie SITA Polska Sp. z o. o. Zawodzie 5 Warszawa Warszawa (22) Zakład Usług Komunalnych "HAK" Próchnika 25 Piotrków Piotrków Trybunalski Trybunals ki (44)

5 Stanisław Burczyński 15 P.H.U. "MARCIN" Dariusz Białkowski Huta Wiskicka 29 Rzgów Rzgów (42) Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku, to na lokalnych samorządach spoczywa obowiązek organizacji i sukcesywnego wprowadzenia na swoich terenach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Rzgów w 2014r. w wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego nieograniczonego przetargu na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę JUKO Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Topolowa 1. Firma Juko Sp. z o. o. zadanie z w/w zakresu realizuje samodzielnie, tj. bez podwykonawców. Odpady komunalne z terenu Gminy Rzgów odbierane były w postaci zarówno zmieszanej jaki i selektywnej, przy czym zbiórka selektywna obejmowała takie frakcje odpadów, jak: papier i tekturę; tworzywa sztuczne; szkło; odpady zielone biodegradowalne; odpady wielkogabarytowe, w tym: zużyte baterie i akumulatory, opony od samochodów osobowych, zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, gruz. 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Wymuszony nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wiązał się z wprowadzeniem ewentualnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od osoby lub też od ilości zużytej wody, tj. miesięcznej opłaty uiszczanej na rzecz Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIX/267/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów wynoszą niezmiennie od 1 lipca 2013 roku 7 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów selektywnie gromadzonych, natomiast 14 zł / miesiąc za osobę, w przypadku odpadów zmieszanych, w zamian za regularną opłatę Gmina Rzgów za pośrednictwem firmy Juko Sp. z o. o. odbierała wystawioną ilość wytworzonych odpadów. 4.1 Specyfikacja odpadów a) Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne: Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne na terenie Gminy Rzgów gromadzone były w pojemnikach 1100 l, 240 l oraz 120 l. Pojemniki, każdemu z właścicieli nieruchomości zapewniła firma Juko Sp. z o. o., przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. odpadów co dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd harmonogramem. b) Segregowane odpady:

6 Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie workowym: worek żółty z napisem Tworzywa Sztuczne, (120l) przeznaczony na tworzywa sztuczne; zielony worek z napisem Szkło (120l) przeznaczony na szkło ( bez podziału na bezbarwne i kolorowe ); worek niebieski z napisem Papier i Tektura (120l) przeznaczony na papier i tekturę. Przy czym worki wykonane są z tworzywa LDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji. Częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co cztery tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, gdzie odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów segregowanych pozostawiał przy wejściu na nieruchomość nowe puste worki w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, nie mniej jednak niż po 1 worku dla każdej frakcji odpadów. c) Odpady "BIO": Zbiórka odpadów "zielonych" odbywa się również w systemie workowym: worek brązowy z napisem Odpady Zielone (120l) przeznaczony na odpady bio. Przy czym częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę Juko Sp. z o. o. w/w odpadów co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Rzgowie harmonogramem, przy czym odbiorca po każdorazowym odbiorze odpadów "zielonych" pozostawia przy wejściu na nieruchomość nowe, puste worki w ilości odpowiadającej odebranej liczbie worków, nie mniej jednak niż po 1 worku. W przypadku odpadów "zielonych" na terenie Gminy Rzgów dopuszczalne jest składowanie w/w odpadów, pod warunkiem posiadania własnego kompostownika, na terenie nieruchomości. Szacunkowa liczba worków / miesięcznie, które dostarczała firma Juko Sp. z o. o. mieszkańcom, w przypadku odpadów segregowanych: z napisem Tworzywa sztuczne 4600 /m-c, z napisem Makulatura /m-c, z napisem Szkło /m-c, z napisem Odpady Zielone - według zapotrzebowania. W okresie letnim można było zauważyć na terenie Gminy Rzgów wzrost zapotrzebowania na worki przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, ten wzrost wynikał prawdopodobnie ze zwiększonym zapotrzebywaniem wśród konsumentów na zimne napoje pakowane w plastikowe butelki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane były w przeznaczonych do tego miejscach i do przeznaczonych do tego pojemników, gdzie częstotliwość wywozu i załadunku przez wykonawcę odpadów zmieszanych co tydzień, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.. d) Odpady budowlane: Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane były w ilości 500 kg / rocznie (2 pojemniki o pojemności 240l) na indywidualnie złożone zamówienie przez właściciela nieruchomości do firmy Juko Sp z o. o. lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

7 e) Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony od samochodów osobowych oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz zużytych opon od samochodów osobowych odbywała się dwa razy w roku przy uzgodnieniu tych terminów z Urzędem zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych, poprzez wystawienie w/w odpadów przed posesje lub ewentualnie przez przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Gminy Rzgów *. * Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa od 1 ego lipca 2013 r., znajduje się w Rzgowie, przy ul. Ogrodowej 115 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 15:00. Do PSZOK mieszkańcy Gminy Rzgów, mogą bez dodatkowej opłaty w ramach złożonej deklaracji oddawać następujące odpady: 1. opakowania z papieru i tektury; 2. opakowania z tworzyw sztucznych; 3. opakowania z drewna; 4. opakowania z metalu; 5. opakowania ze szkła; 6. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie); 7. zużyte opony; 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 9. tworzywa sztuczne, papier i metale; 10. żarówki / świetlówki 11. zużyte baterie i akumulatory; 12. farby, kleje, środki ochrony roślin; 13. odpady wielkogabarytowe; 14. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**. ** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Przy czym transport w/w odpadów do PSZOK u odbywał się we własnym zakresie i na własny koszt mieszkańca Gminy Rzgów. f) Przeterminowane leki Zbędne bądź przeterminowane leki mieszkańcy mogą nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie gminy. Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ nie zabezpieczone mogą być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów oraz ich utylizacją oraz dla środowiska naturalnego. Pojemniki na bieżąco będą opróżniane przez wyspacjalizowaną firmę. 5. Liczba ludności

8 Gmina Rzgów liczy obecnie 9635 zameldowanych mieszkańców ( stan na koniec 2014 r. ), według danych z ewidencji ludności. Wraz z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały złożone do tut. Urzędu szacuje się, iż ok mieszkańców co stanowi około 77 % łącznej liczby mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, natomiast 2113 osób nie będzie segregować odpadów. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców Gminy Rzgów w roku 2014 a liczbą osób ujętych według deklaracji, wynika z faktu iż osoby aktywne zawodowo, ze względu m. in. na wykonywaną pracę przebywają poza obszarem Gminy Rzgów. Podobna sytuacja jest w przypadku studentów oraz osób uczących się, którzy bardzo często kontynuują naukę poza miejscem zamieszkania. Na bieżąco i w miarę możliwości prowadzone są czynności administracyjne w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach a rzeczywistym stanem faktycznym. W przypadku zaledwie 20 nieruchomości prowadzone jest postępowania administracyjne. W toku postępowania Burmistrz Rzgowa wydał decyzje administracyjne, określające wysokość zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym określona wysokość zobowiązania wynikała z iloczynu stawki za odpady zmieszane i liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości. Warto wspomnieć, iż na terenie Gminy Rzgów poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się nieruchomości niezamieszkałe oraz wszelkie budynki związane z działalnością gospodarczą. W 2014r. w stosunku do ok. 130 działalności gospodarczych, działających na terenie Gminy Rzgów, czy też posiadających swoje siedziby na Naszym terenie i co do których istniało podejrzenie braku umowy na wywóz odpadów, generowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Urząd Miejski w Rzgowie przeprowadził kontrole, czy w/w działalności zawarły umowy cywilno prawne w zakresie odbioru i transportu wytworzonych odpadów. 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania, odebrane z terenu Gminy Rzgów kierowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regionem, do którego przynależy Gmina Rzgów, tj. Region III zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego" aktualnym na dzień wykonania analizy. Na terenie Gminy Rzgów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W roku 2014 na terenie Gminy Rzgów nie prowadzono zadań inwestycyjnych związanych z nowym systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 7. Ilość odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Rzgów w roku 2014 W poniższej tabeli zawarto masy poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu Gminy Rzgów w roku Tabela 2. Rodzaj, kod, ilość i sposób zagospodarowania odebranych odpadów z terenu Gminy Rzgów w roku 2014

9 Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] 74, * Urządzenia zawierające freony 0, Odpady wielkogabarytowe 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 161, Opakowania ze szkła 229, odpad powstały po selekcji frakcji materiałowej Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Szkło 107, Tworzywa sztuczne 77, Odpady wielkogabarytowe 37, Odpady wielkogabarytowe 42, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 858, Zużyte opony 5,3 Sposób zagospodarowania 6) odebranych odpadów komunalnych R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) * Inne odpady nieulegające biodegradacji Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 319,0 0,1 335,9 2128,3 D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) D5 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanyc h do składowania na składowiska odpadów 5) [Mg] Opakowania z papieru i tektury 78, Papier i tektura 53, Odpady ulegające biodegradacji 38,4 Sposób zagospodarowania 8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***) R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych z pozycji R1- R11 (****) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)

10 Odpady ulegające biodegradacji 57, Odpady ulegające biodegradacji 23,5 R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) Odpady ulegające biodegradacji 8,5 Zagospodarowane przez osoby fizyczne W roku 2014 z terenu Gminy Rzgów odebrano łącznie: Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów miejskich- 2063,2 [Mg] Masa odebranych odpadów o kodzie z obszarów wiejskich- 924,0 [Mg] Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]- 259,7 Łączna ilość odpadów wytworzona w 2014 roku 4747,7 Mg, w stosunku do roku ,8 Mg. Wzrost masy odebranych odpadów komunalnych wynika prawdopodobnie z faktu, iż zwiększyła się liczba osób, która dodatkowo została objęta systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 8. Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania Na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, wyznaczono osiągnięte w 2014 roku, przez Gminę Rzgów odpowiednie poziomy: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania 33,36 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu Gminy Rzgów 79,42%. Warto zauważyć, iż zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów z podziałem na poszczególne lata, wynoszą: Tabela 3. Wymagane poziomy recyklingu na poszczególne lata Rok Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Tabela 4. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

11 Rok Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r [%] Zatem wobec powyższego wszystkie wymagane poziomy rozporządzeniem zostały przez Gminę Rzgów osiągnięte! zgodnie z odpowiednim 9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku Tabela 5. Wykaz wpłat i należności za rok 2014 Rodzaj: Należności Przypisy Wpłaty Odpisy Tytuły wykonawcze 0 Umorzenia Zaległości na dzień r. ( ) Zwroty Łącznie: ,00 zł ,00 zł ,68 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł 308,00 zł 10. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I - IV kwartał 2014 roku W 2014 roku wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem lub też ewentualnym unieszkodliwieniem odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie w pojemniki i worki każdą z nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy oraz wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki ponoszone były przez przedsiębiorce, wyłonionego w trybie postępowania przetargowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Inne koszty wiązały się jedynie z obsługą administracyjną systemu, w tym: wysyłanie informacji o wysokości i terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłanie upomnień, obsługa programów informatycznych do obsługi systemu. 11. Wnioski Opracowana "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów za rok 2014" prowadzi do następujących wniosków, m. in.: na terenie Gminy Rzgów w 2014r zebrano łącznie ok.4747,7 Mg odpadów, Gmina Rzgów w odpowiedni sposób i w miarę sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie systemem tym objęci zostali niemalże wszyscy

12 mieszkańcy Gminy Rzgów, w 2014 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Rzgów wyniósł 79,42% wymagany poziom został osiągnięty, w 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów wyniósł 33,36%- wymagany poziom został osiągnięty, w porównaniu do 2013 roku w 2014 na terenie Gminy Rzgów zdecydowanie wzrósł poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów tj. papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne z 30% na 79,42%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku odpadów znacznie się obniżył bo z 71,55% na 33,36%. problem z zaległościami w opłacie z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy zaledwie 5% mieszkańców, są to głównie osoby podlegające pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przyszłości na terenie Gminy Rzgów powinien być położony w dalszym ciągu nacisk głównie na rozwój selektywnej zbiórki odpadów, oraz na kontrolę podmiotów świadczących usługę na terenie Gminy co faktycznie robią z odebranymi odpadami i gdzie one trafiają docelowo, pozwoli to wówczas spełniać (w kolejnych latach) wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz racjonalnego i umiejętnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonego przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz propagowanie wsród mieszkanców możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z przedstawionej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina Rzgów jest dobrze przygotowana do realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U.

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Chęciny, dnia 02 kwietnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Czarna, dnia 25 marzec 2016r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA URZĄD GMINY CHORKÓWKA WIŚ.0640.5.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA Chorkówka, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści...str. 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Dobroń, 05.04.2016 I. Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Dobroń za rok

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Zduńska Wola 2016 r. WSTĘP Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. Kwiecień 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok Torzym marzec 2016r. 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy... 3 2. Postawa prawna sporządzenia analizy... 3 3. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 Dobromierz, kwiecień 2015 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2014r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2015 Sieroszewice, kwiecień 2016 r. Cel sporządzenia analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE ZA ROK 2014 Sieroszewice, kwiecień 2015 r. Cel sporządzenia analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno za 2014 r. Skrwilno, kwiecień 2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r.

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Głowaczów, dnia 18 maj 2016r. 1.Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2013 rok 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy... 3 2. Postawa prawna sporządzenia analizy.... 3 3. Ogólna charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2013 ROKU 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY OŻAROWICE W 2015r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY OŻAROWICE W 2015r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY OŻAROWICE W 2015r. 1. Cel i zakres analizy Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Miechów-Charsznica, kwiecień 2016 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2013 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2013

Bardziej szczegółowo