NIERUCHOMOŚCI. Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚCI. Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych"

Transkrypt

1

2 NIERUCHOMOŚCI Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

3 Polecamy następujące publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Maciej Bielecki KLUCZOWE DECYZJE I UMOWY W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Nieruchomości Lesław Myczkowski, Marcin Jędrzejczyk PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE. TOM 4, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Filip Hartwich NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Nieruchomości Maciej Tertelis PIENIĄDZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomości Jerzy Siegień PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Krótki Komentarz Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ Komentarze Becka Stella Brzeszczyńska UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Zarys Prawa Marcin Zaremba IMMOBILIENWIRTSCGAFT IN POLEN UDN DEUTSCHLAND Literatura Obcojęcyczna PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Wprowadzenie Jerzego Siegienia Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 8 Twoje Prawo

4 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2007

5 Redakcja: Andrzej Hołownia Opracowanie pytań: Marta Górska Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj czka 9, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Spis treści Alfabetyczny wykaz aktów prawnych... Ustawa o gospodarce nieruchomościami... 1 Przepisy ogólne... 1 Zasady ogólne... 2 Zasoby nieruchomości... 4 Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste... 6 Przetargi na zbycie nieruchomości Oddawanie w trwały zarząd Ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości Podziały nieruchomości Scalenie i podział nieruchomości Prawo pierwokupu nieruchomości Wywłaszczenie nieruchomości Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Zwrot wywłaszczonych nieruchomości Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej Określanie wartości nieruchomości Powszechna taksacja nieruchomości Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych Przepisy przejściowe Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości obowiązywało do r Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego obowiązywała do Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych Ustawa o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym Ustawa o drogach publicznych Prawo geologiczne i górnicze Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości obowiązywało do r Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom izycznym w prawo własności obowiązywała do Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe Kodeks cywilny Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Kodeks spółek handlowych VII

7 VI Spis treści Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Kodeks postępowania cywilnego Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o własności lokali Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Ustawa o lasach Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Prawo wodne Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawo geodezyjne i kartograiczne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyikacji gruntów Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa o podatku od spadku i darowizn Ustawa o podatku rolnym Ustawa o podatku leśnym Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa o rachunkowości Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o administracji rządowej w województwie Kodeks postępowania administracyjnego Standardy zawodowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwaliikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości Zagadnienia ekonomiczne Zagadnienia cywilistyczne Zagadnienia rolne i leśne Zagadnienia budowlane Zagadnienia administracyjne Zagadnienia zawodowe Załącznik A. Tabela klas gruntów Załącznik B. Wskaźniki szacunkowe gruntów

8 Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.) Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) Prawo geodezyjne i kartograiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zm.) Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz ze zm.) Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 16, poz. 136) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwaliikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyikacji gruntów (Dz.U r. Nr 19, poz. 97) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1514) obowiązywało do Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. z 1998 r. Nr 23, poz. 120) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. z 1998 r. Nr 9, poz. 32) obowiązywało do r Ustawa o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) Ustawa o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 2603)... 1 Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz ze zm.) Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)... 90

9 VIII Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) Ustawa o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1920 r. Nr 31, poz 178 ze zm.) Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz ze zm.) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Ustawa o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz ze zm.) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) Ustawa o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz ze zm.) Ustawa o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom izycznym w prawo własności (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 781 ze zm.) obowiązywała do Ustawa o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Ustawa o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ze zm.) obowiązywała do

10 Lp. Nr 1 Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami pojęcie nieruchomości gruntowej oznacza: a) grunt z wyłączeniem części składowych gruntu, b) grunt wraz z budynkami i lokalami, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności Działka gruntu w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami to: a) część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalania i podziału, a także odrębnie położna część tej nieruchomości, b) grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności Pod pojęciem powszechnej taksacji nieruchomości należy rozumieć: a) wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości, b) postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, c) ustalenie wartości nieruchomości w wyniku przetargu W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przez samorządowe osoby prawne należy rozumieć: a) osoby prawne powoływane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, b) osoby prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, c) jednostki samorządu terytorialnego. PRZEPISY OGÓLNE c art. 4 pkt 1) a art. 4 pkt 3) a art. 4 pkt 7) a, b art. 4 pkt 9a) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieruchomości gruntowej należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) działce gruntu należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 7) powszechnej taksacji nieruchomości należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9a) samorządowej osobie prawnej należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego; 1 Według numeracji podanej przez Ministerstwo Budownictwa, patrz:

11 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Do celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami zalicza się m.in. budowę i utrzymanie pomieszczeń dla: a) urzędów, organów władzy i administracji, b) wszystkich szkół wyższych, c) wszystkich szkół publicznych Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są: a) wydobywanie kopalin pospolitych nie stanowiących własności skarbu państwa, b) zakładanie cmentarzy, c) spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są: a) poszukiwanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, b) budowa i utrzymanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych, c) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, b) zarząd powiatu, c) na podstawie przepisów szczególnych zarząd lub starosta Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, b) wojewoda, c) zarząd powiatu Kto może dokonać darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele publiczne? a) rada powiatu jako organ stanowiący, b) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą wojewody, c) zarząd powiatu jako organ wykonawczy ze środków własnych. a, c art. 6 pkt 6) b art. 6 pkt 9) a, b, c ZASADY OGÓLNE art. 6 pkt 6), pkt 8) i pkt 9b) a art. 11 a art. 11 b art. 13 ust. 2a Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) jw. 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; Art. 11. [Reprezentacja] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Art. 11 jw. Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

12 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania: a) opinii starosty, b) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, c) zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wojewody Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga: a) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, c) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: a) mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób izycznych lub osób prawnych, b) nie mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób izycznych, c) mogą być przedmiotem zamiany tylko na nieruchomości stanowiące własność osób prawnych. c art. 13 ust. 4 a, c art. 13 ust. 4 a art. 15 Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Art. 13 ust. 4 jw. Art. 15. [Zamiana] 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób izycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości Czy państwowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwidacyjnego Czy samorządowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwidacyjnego. a art. 16 Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Do zrzeczenia się tych praw stosuje się odpowiednio przepis art. 179 Kodeksu cywilnego. a art. 16 Art. 16 jw.

13 4 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości: a) na własność gminy, b) na własność Skarbu Państwa, c) na własność organów założycielskich tych jednostek Komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na własność: a) danej jednostki organizacyjnej, b) Skarbu Państwa, c) gminy Wojewódzkie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: a) nabywają nieruchomości w imieniu wojewody na rzecz Skarbu Państwa, b) nabywają nieruchomości na rzecz województwa, c) nie mogą nabywać nieruchomości ze względu na brak osobowości prawnej Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą nabywać w drodze umowy nieruchomości stanowiące własność osób izycznych i prawnych. z dniem nabycia jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości: a) trwały zarząd, b) prawo własności, c) prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być oddawane państwowym jednostkom organizacyjnym w: a) trwały zarząd, b) najem, c) dzierżawę Zasoby nieruchomości tworzone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami: a) skarbu państwa, b) skarbu państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie, c) tylko skarbu państwa i gminne. b art. 17 c art. 17 b art. 17 a art. 17 ust. 3 a, b, c art. 18 ZASOBY NIERUCHOMOŚCI Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 1. Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na własność lub w użytkowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 17 jw. Art. 17 jw. Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w i 2, uzyskują do nabytych nieruchomości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia. Art. 18. [Formy używania] Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. b art. 20 Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się: 1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa; 2) gminne zasoby nieruchomości; 3) powiatowe zasoby nieruchomości; 4) wojewódzkie zasoby nieruchomości.

14 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 5 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują: a) wojewodowie, b) zarządy powiatów, c) starostowie, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje: a) Minister Skarbu państwa, b) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, c) wojewoda Gminny zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości, które: a) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminy, b) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminnej osoby prawnej, c) zostały nabyte na rzecz gminy w drodze wywłaszczenia Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje: a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, b) rada gminy, c) zarząd gminy. c art. 23 c art. 23 a, c art. 24 w zw. z art. 113 a art. 25 Art. 23. [Zasób Skarbu Państwa; gospodarowanie] 1. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: 1) ewidencjonują nieruchomości; 2) zapewniają wycenę tych nieruchomości; 3) sporządzają plany wykorzystania zasobu; 4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 5) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności; 6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 7) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17; 7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody wojewody; 8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach uprawnień, o których mowa w art. 212, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej. Art. 23 jw. Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Art [Podmioty] 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Art. 25. [Gospodarowanie] 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

15 6 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Powiatowy zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości które: a) stały się własnością powiatu na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz powiatu w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje: a) starosta, b) zarząd powiatu, c) rada powiatu Wojewódzki zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością województwa na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz województwa w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje: a) marszałek województwa, b) zarząd województwa, c) wojewoda. a, b art. 25a Art. 25a. [Zasób powiatowy] Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. b art. 25b Art. 25b. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. a, b art. 25c Art. 25c. [Zasób wojewódzki] Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa. b art. 25d Art. 25d. [Gospodarowanie] Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. SPRZEDAŻ I ODDAWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego może następować: a) w trybie przetargu ustnego ograniczonego lub nieograniczonego, b) w trybie przetargu pisemnego ograniczonego lub nieograniczonego, c) w drodze rokowań Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości: a) podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, b) nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, c) mogą być ujawnione w księdze wieczystej na żądanie użytkownika wieczystego nieruchomości. a, b, c art. 28 i ust. 2 i art. 40 Art. 28. [Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Art. 40. [Formy przetargu] 1. Przetarg przeprowadza się w formie: 1) przetargu ustnego nieograniczonego; 2) przetargu ustnego ograniczonego; 3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 4) przetargu pisemnego ograniczonego. a art. 30 Art. 30. [Ujawnienie] Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

16 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 7 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Gmina przekazuje nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty: a) wniesie pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste liczoną od łącznej wartości gruntu i budynku, b) wniesie pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu oraz zakupi na własność budynek, c) zakupi od gminy grunt wg wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem wg jego wartości rynkowej Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, b) najlepszemu oferentowi wyłonionemu w drodze przetargu, c) wyłącznie osobie wskazanej przez użytkownika wieczystego Nieruchomość gruntowa oddana w wieczyste użytkowanie może być sprzedana: a) wyłącznie osobom izycznym, b) wyłącznie osobom prawnym, c) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste: a) nie może być sprzedana, b) może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, c) może być sprzedana dowolnej osobie izycznej lub prawnej. b art. 31 w zw. z art. 71 a art. 32 w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 5) c art. 32 b art. 32 Art. 31. [Grunt zabudowany] Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń. Art. 71. [Opłaty przy użytkowaniu wieczystym] 1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 2. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 3. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 5. Pierwszej opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem a i ust. 3. Art. 37. [Zasada i wyjątki] 2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; Art. 32 ust 1 jw. Art. 32 jw.

17 8 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Nieruchomość Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) samorządowym osobom prawnym, b) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, c) spółce akcyjnej zajmującej się obsługa nieruchomości Skarbu Państwa Właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste jest gmina. Wobec tego gmina: a) może sprzedać ten grunt w obrocie wolnorynkowym, b) nie może sprzedać tego gruntu w obrocie wolnorynkowym, c) może sprzedać ten grunt na rzecz użytkownika wieczystego Nieruchomość gruntowa oddana w wieczyste użytkowanie może być: a) sprzedana wyłącznie wieczystemu użytkownikowi, b) przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego za powiadomieniem użytkownika wieczystego, c) nie może być przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego bez zgody użytkownika wieczystego Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym osoby izycznej: a) może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, b) może być wywłaszczona, c) może być wniesiona jako aport Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, prawo wieczystego użytkowania: a) wygasa z mocy prawa, b) istnieje do chwili ujawnienia umowy w księdze wieczystej, c) przechodzi na rzecz nabywcy nieruchomości Przeniesienie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego: a) może nastąpić za zgodą wieczystego użytkownika, b) może nastąpić za powiadomieniem wieczystego użytkownika, c) jest niemożliwe. b art. 32 b, c art. 32 a, b art. 32 i ust. 3 a, b art. 32 i art. 112 ust. 2 a art. 32 ust. 2 b art. 32 ust. 3 Art. 32 jw. Art. 32 jw. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 1. jw. 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. Art. 32 jw. Art [Przesłanki; pojęcie; kompetencje] 2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 2. z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego.

18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 9 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Jeżeli użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu: a) nie przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, b) przysługuje wynagrodzenie równe wartości tych budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego, c) przysůuguje zwrot Ľ wartoúci budynków i urzŕdzeń okreúlonej na dzień wygaúnićcia prawa uýytkowania wieczystego W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego, użytkownikowi wieczystemu przysługuje: a) wynagrodzenie za utracone korzyści, b) wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, c) wynagrodzenie w wysokości rynkowej wartości prawa wieczystego użytkowania W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego za wzniesione budynki i inne urządzenia, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie: a) w wysokości uzgodnionej między właściwym organem a użytkownikiem wieczystym, b) ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, c) równe wartości budynków i innych urządzeń W związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wskutek upływu 40-letniego okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu należy się, za wybudowany przez niego budynek zgodnie z warunkami umowy, wynagrodzenie równe: a) wartości rynkowej budynku określonej przez rzeczoznawcę według stanu na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego, b) kosztowi odtworzenia budynku, pomniejszonemu o wartość jego zużycia technicznego, c) nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż upłynął umowny okres użytkowania wieczystego. b art. 33 ust. 2 b art. 33 ust. 2 c art. 33 ust. 2 a art. 33 ust. 2 Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 2. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Art. 33 ust. 2 jw. Art. 33 ust. 2 jw. Art. 33 ust. 2 jw.

19 10 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu, jeżeli: a) nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego jest niezbędna dla realizacji celów publicznych, b) użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, c) użytkownik wieczysty zalega z opłatami rocznymi za okres dłuższy niż 3 lata Jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, to: a) użytkowanie wieczyste wygasa z mocy prawa, b) właściwy organ może żądać rozwiązania umowy wieczystego użytkowania przed upływem ustalonego okresu, c) właściwy organ może wydać decyzję o wygaszeniu wieczystego użytkowania przez upływem ustalonego okresu W razie rozwiązania przez właściwy organ umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w tej umowie na skutek nie zabudowania jej w ustalonym terminie, użytkownikowi wieczystemu zwraca się: a) kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, b) kwotę równą sumie wniesionych opłat rocznych, c) zwaloryzowaną pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu: a) zwraca się zwaloryzowaną pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego, b) maksymalna wysokość kwoty opłaty pierwszej podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy, c) zwraca się zwaloryzowaną sumę opłat rocznych wniesionych z tytułu użytkowania wieczystego. b art. 33 ust. 3 b art. 33 ust. 3 c art. 33 ust. 3 a art. 33 ust. 3 Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 3. Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy. Art. 33 ust. 3 jw. Art. 33 ust. 3 jw. Art. 33 ust. 3 jw.

20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego W przypadku zbywania lokalu stanowiącego własność gminy, osobom izycznym i prawnym, pierwszeństwo przysługuje osobie, która: a) poczyniła nakłady o wartości powyżej zł, b) jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, c) jest najemcą lokalu co najmniej od dziesięciu lat W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego należącego do zasobu gminy przysługuje: a) wszystkim najemcom, którzy zawarli umowę najmu na czas nieoznaczony, b) tylko najemcom, którzy zawarli umowy najmu przed dniem 12 grudnia 1994 r., c) wszystkim najemcom niezależnie od terminu i warunków zawarcia umowy najmu Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości od Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przysługuje: a) tylko spadkobiercom poprzednich właścicieli, b) tylko następcom prawnym poprzednich właścicieli, c) poprzednim właścicielom nieruchomości W przypadku zbywania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie: a) która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieokreślony, b) której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy, c) która jest poprzednim właścicielem nieruchomości W przypadku zbywania nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje: a) poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercom, b) poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości lub ich następcom prawnym, c art. 34 pkt 3) a art. 34 pkt 3) c art. 34 pkt 2) a, b, c art. 34 a, c art. 34 pkt 2) i pkt 3) Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom i- zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Art. 34 pkt 3) jw. Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom i- zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu Art. 34 jw. Art. 34. [Pierwszeństwo nabycia] 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom i- zycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI. dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI. dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego Na podstawie art.12 ust. 8 lit. a w związku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o gospodarce nieruchomościami. 7. wydanie

Ustawa. o gospodarce nieruchomościami. 7. wydanie Ustawa o gospodarce nieruchomościami 7. wydanie USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Polecamy w serii: PRAWO BUDOWLANE, wyd. 16 PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 6 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST 3.1. Informacje ogólne Organem reprezentującym w sprawach gospodarowania nieruchomościami, poza pewnymi wyjątkami, są: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/111 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/140 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65. DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/108 1. Ustawa określa zasady: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 2147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.04.261.2603 j.t. 2008.01.01 zm. Dz.U.07.173.1218 art. 1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów Dz.U.04.261.2603 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.281.2782 art. 3 2005.07.30 zm. Dz.U.2005.130.1087 art. 5 2005.10.07 zm. Dz.U.2005.169.1420 art. 35 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1459 art. 7 2006.04.18 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741 Dział I Przypisy ogólne... 1 Dział II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.281.2782 art. 3 2005-07-30 Dz.U.2005.130.1087 art. 5 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 35 2005-10-13 Dz.U.2005.175.1459 art. 7 2006-04-18 Dz.U.2006.64.456 wynik. z 2006-07-24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1774) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1777)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/136 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami Kancelaria Sejmu s. 1/89 Dz.U. 2000 Nr 46 poz. 543 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1) (1)gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;

1) (1)gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; -------------------------------------------------------------------------------- Stan prawny: 2005-05-04 zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.281.2782 art. 3 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dział I. Przepisy ogólne

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dział I. Przepisy ogólne Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 20 lipca 2006 roku.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 20 lipca 2006 roku. 21.12.2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800; 01.03.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253; 24.05.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676; 20.06.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; 05.07.2002,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz.U. 2014 r., poz. 518) wg stanu aktualnego na dzień 2 kwietnia 2014 roku DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150,

Bardziej szczegółowo

wydrukowano ze strony: 1

wydrukowano ze strony:  1 tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543) tj. z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/152 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2014.518 2014.07.24 zm. Dz.U.2014.906 art. 2 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2011.187.1110 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. I. Zasoby nieruchomości Do celów niniejszego opracowania bardzo pomocne jest sprecyzowanie jak należy rozumieć: a) zasób nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm.

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm. Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. ( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2015.782 2015.09.15 zm. Dz.U.2015.1265 art. 30 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.11.24 zm. Dz.U.2013.1238 (art. 3) zmiany zaznaczono kolorem zielonym 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.829 (art. 8) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 261 poz. 2603. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 261 poz. 2603. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 2004 Nr 261 poz. 2603 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity) Dz.U.2012.83 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 518) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 659, poz.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2845 OBWIESZCZENIE NR 6 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo