LADY RECEPCYJNE - emel 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LADY RECEPCYJNE - emel 3"

Transkrypt

1 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, Warszawa, tel.: (22) , ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady g³adkie ady z coko³em ady ryflowane ady ryflowane ady podœwietlane MATERIA / KONSTRUKCJA z coko³em FRONT ADY:konstrukcja szkieletowa pokryta laminatem H o gr=0,8 mm, stopki poziomuj¹ce ¹czenie frontów lad w uk³ady: za pomoc¹ po³¹czenia œrubowego z pozycjonowaniem (lamelo) BAT ROBOCZY: wykonany z wysokiej jakoœci p³yty wiórowej o gruboœci 25 mm w klasie higienicznoœci E1 dwustronnie pokrytej melamin¹, wykoñczony dopasowan¹ kolorystycznie wysokoudarow¹ doklejk¹ z tworzywa sztucznego gr = 2 mm o za³amanym promieniu r = 3 mm, przykrêcany do frontu i mocowany na wysokoœci 720 mm, w opcji - skokowa regulacja wysokoœci w zakresie mm podparty: ( Ceny w cenniku dotycz¹ blatów o gruboœci 25 mm, inne gruboœci - wycena NT ) - nog¹ p³ytow¹ o gruboœci 25 mm (18 mm) - nog¹ metalow¹, malowan¹ proszkowo, montowany na ³¹czeniu dwóch blatów. W przypadku lad z blatem 18 mm nale y ka dorazowo doliczyæ profil usztywniaj¹cy i skonsultowaæ siê z biurem handlowym MARO. NADSTAWKA: mocowana do frontu za pomoc¹ dystansów chromowanych D=60 mm - satynowane - 12 mm oraz NOWOŒÆ kolor ANTISO - o gruboœci 12 mm pokryta laminatem H 0,8 mm, doklejka z tworzywa sztucznego o gruboœci 2mm zgodnie z ofert¹ MARO. - mo liwoœæ wykonania nadstawek z innych materia³ów - kamieñ mineralny (Rausolid), kolorowe - wycena indywidualna. COKO Y AD ORAZ RYFOWANIA FRONTÓW: standardowo wystêpuj¹ w aluminium szczotkowanym.istnieje mo liwoœæ wykonania w innych kolorach wg oferty MARO. OKABOWANIE: podfrezowane kszta³towo krawêdzie blatów roboczych lad oraz pomocników umo liwiaj¹ przeprowadzenie przewodów (STANDARD) - w opcji istnieje mo liwoœæ poprowadzenia poziomych kana³ów kablowych prostych lub ³ukowych - mocowanie do wewnêtrznej powierzchni frontów lub pod blatem. - elestyczny kana³ kablowy rzy sk³adaniu zamówienia prosimy o: - podanie sposobu ustawienia lady (rysunek) - okreœlenie: koloru frontu, wnêtrza lady, blatu roboczego, rodzaju nadstawki (przy nadstawce - kolor laminatu p³aszczyzny wierzchniej, kolor doklejki), koloru elementów metalowych. UWAGA: z uwagi na charakter zastosowanej technologii uk³ady lad s¹ produkowane jako jedna nieroz³¹czna ca³oœæ i nie przewidujemy mo liwoœci dok³adania elementów. KOORYSTYKA Front Blat roboczy, korpus Nadstawka Cokó³, ryflowanie Elementy metalowe YTA KOORY GRUA 1 1 META KOORY GRUA 2 Bia³y opiel Klon Jasny Buk Czereœnia Havana Orzech Maroni Grafit Czarny Aluminium szczotkowane Klon Kakao Srebrny Zielony Malaga omarañczowy Chrom Mat (uchwyty) Bia³y Aluminium Grafit Czarny RA % +7% +7% +7% +7% U1 U2 D7 D2 D1 D10 U4 U5 A2 D6 F1 F4 F6 F7 M02 M01 M05 M04 Inne kol or y metal u wed³ ug kol ek c ji: RA -123-

2 ADY RECECYJNE eme kana³ kablowy noga systemowa z regulacj¹ stopki wysokoœci poziomuj¹ce opcja: uchwyt mocuj¹cy (do reg. wysokoœci) lub Opcja: regulacja skokowa wysokoœci (co 20 mm) blatów roboczych lady RZYK ADOWE ZESTAWY Zestaw MB M30 M02 M62 Zestaw 2 3 MB08 MB Zestaw MB M M11 M64 Zestaw 3 3 MB08 MB M11 M16 M51 M

3 eme 1 eme 2 eme 3 eme 4 i cokó³ z coko³em ADY RECECYJNE 1. ada ³ukowa R= mm 8. Nadstawka M10 M01 M11 MK ,- 3661,- 3787,- 4622, satynowane MB08 MB ,- 2606,- 2. ada ³ukowa R= mm 9. Nadstawka 840 M52 M32 M42 MK ,- 39,- 3504,- 4162,- satynowane MB26 MB16 833,- 1257, ada ³ukowa R= mm (wewnêtrzna) M55 M35 M MK ,- 3552,- 3586,- 4389,- 10. Nadstawka 1280 satynowane MB26 MB16 833,- 1257,- 4. ada ³ukowa niska wys. 720 mm R= mm M50 M30 M40 MK ,- 3265,- 3319,- 4058,- 5. ada ³ukowa R=0 mm M51 M31 M41 MK ,- 3633,- 3678,- 02,- 11. Nadstawka MB09 MB17 6. ada ³ukowa R=0 (wewnêtrzna) M54 M34 M44 MK ,- 3953,- 3997,- 4861,- 12. Nadstawka MB09 MB satynowane 1100,- 2444,- 1100,- 2444, satynowane -125-

4 eme 1 eme 2 eme 3 eme 4 i cokó³ z coko³em ADY RECECYJNE 7. ada prosta 1200 x x780 x780 x780 x780 M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- MK ,- MK ,- MK 09 7,- MK ,- MK ,- 13. Nadstawka satynowane 785x 1185x 1585x 1985x 2385x 785x 1185x 1585x 1985x 2385x MB22 MB21 MB20 MB30 MB19 MB14 647,- 581,- 646,- 714,- 786,- 853,- MB13 893,- MB ,- MB ,- MB ,- 8. ada niska H=730 mm x980 M ,- M ,- M ,- MK ,- 1200x980 M ,- M ,- M ,- MK ,- x980 M75 1,- M ,- M ,- MK , x980 x980 M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- M ,- MK ,- MK ,

5 ADY RECECYJNE stopki poziomuj¹ce kana³ kablowy uchwyt mocuj¹cy (do reg. Wysokoœci) lub Zestaw 5. ada z frontem g³ównym 1-czêœciowym, ryflowanym 2620 MM 05 MM MR 75 MR 63 MR 76 Zestaw 6. ada z frontem g³ównym 1-czêœciowym,g³adkim z coko³em oraz z nadstawk¹ szklan¹ MS 38 MS 06 MS MC 52 MC 33 MC 46 Zestaw 7. ada z frontem g³ównym 1-czêœciowym, ryflowanym 70 noga systemowa z regulacj¹ wysokoœci Opcja: regulacja skokowa wysokoœci (co 20 mm) blatów roboczych lady RZYK ADOWE ZESTAWY MN 31 MT 01 MM MR 79 MR 65 Zestaw 8. ada z frontem g³ównym 2-czêœciowym, g³adkim MM 35 MM 09 MM M 19 M 05 M 08 MM 35 M 25 Zestaw 9. ada z frontem g³ównym wieloczêœciowym, ryflowanym 5820 MM 35 MM 09 MM 23 MM MR 65 MR 80 MR 72 MR 68 MM 31 MR

6 eme 1 eme 2 eme 3 eme 4 ADY RECECYJNE d³ugoœæ frontu i cokó³ z coko³em 1. ada prosta M 01 MC 31 MR ,- 2379,- 2568,- MK ,- 5. Nadstawka do lady prostej MM 01 MS ,- 1308,- M 02 MC 32 MR ,- 2549,- 2731,- M 03 MC 33 MR ,- 2673,- 2 MK ,- MK , MM 03 MS 04 MM 05 MS ,- 1546,- 931,- 1763,- 2. ada prosta M 04 MC 34 MR ,- 2363,- 2481,- MK ,- 6. Nadstawka do lady prostej MM 07 MS ,- 1190,- M 05 MC 35 MR ,- 2532,- 2640,- MK ,- MM 09 MS ,- 1373,- M 06 MC 36 MR ,- 2655,- 2776,- MK , MM 11 MS ,- 1564,- 3. ada prosta MK ,- 7. Nadstawka do lady prostej MM 13 MS 14 M 07 MC 37 MR ,- 2363,- 2481,- 743,- 1190,- MK ,- MK , MM 15 MS 16 MM 17 MS ,- 1370,- M 08 MC 38 MR ,- 2532,- 2640,- M 09 MC 39 MR ,- 2655,- 2776,- 905,- 1564,- 4. ada prosta element œrodkowy MK ,- MK ,- MK ,- MK ,- MK ,- 8. Nadstawka do lady prostej element œrodkowy MM 19 MS 20 MM 21 MS 22 MM 23 MS 24 MM 25 MS 26 MM 27 MS ,- 653,- 792,- 1285,- 900,- 1061,- M 10 MC 40 MR ,- M ,- MC ,- MR ,- 2025,- 2051,- M 12 MC 42 MR ,- 2329,- 2359,- M 13 MC 43 MR ,- 2494,- 2517,- 635,- 719,- M 14 MC 44 MR ,- 2616,- 2651,- 859,- 1475,

7 d³ugoœæ frontu eme 1 eme 2 eme 3 eme 4 i cokó³ z coko³em ADY RECECYJNE 9. ada prosta 13. Nadstawka do lady prostej MK ,- MM 29 MS 30 M 15 MC MR ,- 1656,- 1676,- 582,- 727, ada prosta MK ,- 14. Nadstawka do lady prostej MM 31 MS 32 M 16 MC 46 MR ,- 1656,- 1676,- 582,- 727, ada prosta g³. blatu M 18 MC 48 MR ,- 2264,- MK ,- MS Nadstawka do lady prostej M 17 MC 47 MR 77 MK ,- 2221,- 2251,- 2764,- MM ,- 1178,- 12. ada prosta g³. blatu g³. blatu g³. blatu g³. blatu M 20 MC 50 MR ,- 2373,- 2396,- M 19 MC 49 MR 79 MK ,- 2362,- 2382,- 2932,- MM ,- 1346,- M 21 MC 51 MR 81 MK ,- 2481,- 2515,- 3087,- MM 37 8,- M 22 MC 52 MR 82 MK ,- 2061,- 2494,- 2527,- 3101,- MS 38 M 24 MC 54 MR 84 18,- 2232,- 2264,- 16. Nadstawka do lady prostej M 23 MC 53 MR 83 MK ,- 2221,- 2251,- 2764,- MM ,- 1178,- M 26 MC 56 MR , ,- MK 36 29,- MK ,- MK 29, MS 36 MS 40 MS 42 M 25 MC 55 MR 85 MK ,- 2362,- 2382,- 2932,- MM ,- 1346,- g³. blatu M 27 MC 57 MR 87 MK ,- 2481,- 2515,- 3087,- MM 43 8,- M 28 MC 58 MR 88 MK ,- 2494,- 2527,- 3101,- MS ,

8 NOTATKI -130-

9 1. ada z frontem podœwietlanym R= mm ul. Jacka Odrow¹ a 15, Warszawa, tel.: (22) , FRONT ODŒWIETANY eme ADY RECECYJNE 5 4. Nadstawka R= mm M MB08 MB ,- 1202,- 8822,- 2. ada z frontem podœwietlanym R=0 mm 5. Nadstawka R=0 mm M20 MB ,- 8530,- MB , ada prosta podœwietlana 6. Nadstawka x M , x 785x MB22 MB14 575,- 641,- x M22 5,- 1585x 1585x MB20 MB12 707,- 1043,- x M ,- 2385x 2385x MB19 MB31 836,- 1441,- RZYK ADOWE ZESTAWY Zestaw MB17 20 MB11 M21 M

10 ADY RECECYJNE eme 5 ada z frontem podœwietlanym d³ugoœæ frontu 1. ada prosta 5. Nadstawka do lady prostej 1760 M 05 5,- MM ,- MS , M , MM 06 MS ,- 1728,- 2. ada prosta 1680 M ,- 6. Nadstawka do lady prostej MM 08 MS ,- 1182, M , MM 12 MS ,- 1541,- 3. ada prosta 1680 M ,- 7. Nadstawka do lady prostej MM 14 MS ,- 1182, M , MM 18 MS ,- 1541,- 4. ada prosta element œrodkowy M 24 M ,- 5,- 8. Nadstawka do lady prostej element œrodkowy MM 19 MS 20 MM 23 MS ,- 647,- 712,- 1050,- M , MM 27 MS ,- 1446,

11 ADY RECECYJNE eme 5 ada z frontem podœwietlanym 9. ada prosta 13. Nadstawka do lady prostej 4233,- MM 29 MS ,- 727, ada prosta 4233,- 14. Nadstawka do lady prostej MM 31 MS ,- 727, ada prosta 15. Nadstawka do lady prostej 5733,- MM ,- g³. blatu 5756,- MS ,- 12. ada prosta g³. blatu 7061,- 7082,- 5733, Nadstawka do lady prostej MM 37 MS 38 MM 39 8,- 1533,- 714,- g³. blatu 5756,- MS ,- d³ugoœæ frontu M 37 M 38 M 47 M 48 M 98 M 99 M 68 M 69 g³. blatu M 70 M ,- 7082, MM 43 MS 44 8,- 1533,

12 ul. Jacka Odrow¹ a 15, Warszawa, tel.: (22) , EEMENTY DODATKOWE - eme eme1 eme2 eme3 eme4 eme5 1. omocnik do lady prostej - panel wg oferty kolorystycznej p³yty gr=18mm Opis M63 M63 M63 M63 M63 847,- 847,- 847,- 847,- 847,- M62 M62 M62 M62 M62 847,- 847,- 847,- 847,- 847,- 2. omocnik do lady ³ukowej - panel wg oferty kolorystycznej p³yty gr=18mm M61 M60 M61 M60 M61 M60 M61 M60 M61 M M65 M64 M65 M64 M65 M64 M65 M64 M65 M64 3. Nadstawka okr¹g³a 4. Nadstawka czêœciowa R= mm R=0 mm œr. 350 na 3/4 d³ugoœci lady ³ukowej na 3/4 d³ugoœci lady ³ukowej 5. Kana³y kablowe poziome - mocowanie h= mm d³. mocowanie do frontu lady prostej d³ mocowane do frontu lady ³ukowej d³. 600 MT 03 MT 01 MB ,- MB ,- 4,- MT ,- MT 01 MB ,- MB ,- D 03 D 03 D 03 D ,- 116,- 116,- 116,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- D ,- 6. Regulacja wys. blatów - kpl. elementów: uchwyty mocuj¹ce oraz noga z regulacj¹ wysokoœci. Uchwyty mocuj¹ce noga z reg. Wysokoœci Dop³ata do ceny lady (bez nadstawki) +5 % dop³aty liczone od cen eme 1 z frontem g³adkim Uwagi dodatkowe: 1. Front lady w kolorze Aluminium r¹ kowane (pr¹ ki tylko w poziomie) - dop³ata + 8 % 2. Cokó³ lady lub ryflowanie w kolorze z oferty MARO innym ni Aluminium szczotkowane (pr¹ ki tylko w poziomie) - dop³ata +3% 3. Front lady w kolorze czerwonym (RA 3031) - dop³ata + 8 % 4. Istnieje mo liwoœæ wykonania frontu lady i nadstawki w innej kolorystyce laminatu H - wycena indywidualna 5. Istnieje mo liwoœæ zmiany d³ugoœci elementów lady (dla lady prostej) - dop³ata +15 %, dla lady ³ukowej - dop³ata + 40 % do ceny najbardziej zbli onego elementu 6. Zamiana podstaw p³ytowych na metalowe w zestawach - nie zmienia ceny lady. 4,- MT ,- MT 01 MB ,- MB ,- MB ,- MB ,- 4,- MT ,- MT 01 MB ,- MB ,- MB ,- MB ,- 4,- MT ,- MT 01 MB ,- MB ,- MB ,- MB ,- 4,- 485,- MB ,- MB ,- MB ,- MB ,

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Szafy biurowe AMECO. Meble szkolne. www.ameco.pl 1

Szafy biurowe AMECO. Meble szkolne. www.ameco.pl 1 Szafy biurowe AMECO Meble szkolne 1 Szafy ognioodporne Szafa o podwyższonej odporności ogniowej korpus i front wykonany z dwóch warstw blachy stalowej, pomiędzy którymi znajdują się specjalne płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt.

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt. 1.01 Hala sportowa Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m profil kwadratowy, np.: Art. nr 9-03 PESMENPOL. lub inny porównywalny o nie gorszych parametrach. Bramki aluminiowe, wykonane z kwadratowego

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo