ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego rodzaju firmach, których działalno polega na realizacji projektów. Pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania Wiki i sprawienie, aby było ono na co dzie wykorzystywane przez wszystkich pracowników wymaga jednak odpowiedniej organizacji procesu komunikacji i współpracy pracowników z wykorzystaniem Wiki oraz wła ciwego wdro enia. Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i opis najwa niejszych aspektów zwi zanych z organizacj procesu komunikacji w zespole projektowym i wdra aniem oprogramowania Wiki w organizacji. Słowa kluczowe: oprogramowanie Wiki, komunikacja w zespole projektowym, system komunikacji 1. Wprowadzenie Coraz wi cej firm realizuj cych projekty dostrzega potrzeb wykorzystania do celów komunikacji i dzielenia si dokumentacj projektow czego lepszego ni poczta elektroniczna. Wykorzystanie zarz dzanych centralnie intranetów te okazuje si niewystarczaj ce. St d coraz cz ciej pojawia si propozycja wykorzystania oprogramowania Wiki, które ł czy w sobie zalety zarówno poczty elektronicznej jak i wykorzystania przegl darki internetowej do przegl dania ró nego rodzaju zasobów, a dodatkowo daje mo liwo ci szybkiego i łatwego współtworzenia nowych tre ci i dokumentów przez wszystkich pracowników korzystaj cych z tego oprogramowania. Firma Market Intelligence przedstawiła wyniki bada dotycz cych Enterprise 2.0. Pytano menad erów z USA jakie cele chc osi gn dzi ki wdro eniu narz dzi nowej generacji. Najcz ciej wymieniano polepszenie współpracy (63%), podniesienie wiadomo ci wiedzy jaka jest w organizacji (56%) oraz zwi kszenie szybko ci komunikacji i działania (równie 56%). 1 Nadrz dnym celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i opis najwa niejszych aspektów zwi zanych z organizacj procesu komunikacji i dokumentacji w zespole projektowym w wykorzystaniem oprogramowania Wiki oraz zasad jego wdra ania w zespole projektowym. W tym celu opisano znaczenie i sposoby realizacji komunikacji w projekcie oraz wyszczególniono cechy, zalety i wady oprogramowania typu Wiki. Zaproponowano równie sposób organizacji komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem Wiki oraz mo liwe sekcje składaj ce si na wst pn struktur portalu. 1 Por. Karwatka T. Jak wdro y Wiki w firmie? Praktyczny poradnik autorów BusinessWiki, s. 6, [dost p maj 2011 r.].

2 140 Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki 2. Znaczenie, cele i sposoby realizacji komunikacji w projekcie Odniesienie sukcesu w realizacji projektu w szczególno ci wymaga zadbania o takie obszary procesu zarz dzania projektem jak: komunikacja, ledzenie post pu prac i rozwi zywanie problemów. Rola komunikacji jest przy tym szczególnie istotna, gdy stanowi podstaw wszystkich pozostałych procesów, od których zale y sukces projektu 2. Komunikacja jest zatem jednym z najwa niejszych czynników warunkuj cych powodzenie projektu. Wielu praktyków okre la j mianem układu krwiono nego projektu, gdy umo liwia funkcjonowanie wszystkich cz ci składaj cych si na projekt. Zarz dzanie komunikacj jest jednym z podstawowych procesów, które mog w sposób radykalny wpłyn na efekt ko cowy przedsi wzi cia. Jak wynika z bada przeprowadzonych w 2007 roku przez firm Prosci w ród ponad 400 kierowników projektów z ró nych organizacji z 59 krajów najwa niejsze, co dotyczy komunikacji w projekcie to: cz sta komunikacja dla zapewnienia zrozumienia komunikatu, obowi zkowe sporz dzenie planu komunikacji z przydzielonymi do jego stworzenia a nast pnie zarz dzania nim i wykonania pracownikami, wykorzystywanie wielu ró nych kanałów komunikacji i dost pnych metod komunikacji w celu jak najefektywniejszego dotarcia do członków zespołu 3. W jednym ze swych opracowa J. Kisielnicki przedstawił wyniki bada systemu komunikacji w projektach zwi zanych z IT. Analiza tych bada weryfikuje hipotez, e dla zarz dzania projektami zwi zanymi z IT najbardziej efektywn metod przekazywania informacji i wiedzy mi dzy poszczególnymi członkami zespołu projektuj cego jest sieciowy system komunikacji. Sieciowy system komunikacji to taki system, w którym powi zania mi dzy uczestnikami zespołu projektuj cego s bezpo rednie i ró norodne. W takim systemie rola lidera polega na budowie sytemu przekazywania informacji i wiedzy jak i budowie systemu wzajemnego zaufania mi dzy poszczególnymi członkami zespołu. W ramach opracowania wymieniono równie czynniki zakłócaj ce realizacj projektu oraz czynniki deformuj ce przekazywane mi dzy elementami systemu informacje. Dokonano równie analizy porównawczej prostego i zło onego sieciowego systemu komunikacji. Na podstawie przeprowadzonych bada wywnioskowano, e sieciowy system ma przewag nad systemem hierarchicznym, szczególnie w nast puj cych elementach: monitoring realizacji, współpraca i przekazywanie wiedzy w realizacji zada, rozwi zywanie sytuacji problemowych 4. Mo na zatem stwierdzi, e aby komunikacja wewn trz zespołu projektowego była efektywna, skuteczna i zapewniała odpowiedni zakres wymaganych informacji, kierownik projektu powinien dopilnowa aby system komunikacji w zespole projektowym: był sieciowym systemem komunikacji zapewniaj cym swobodny przepływ informacji mi dzy uczestnikami projektu; uwzgl dniał na bie co aktualizowany plan komunikacji z przypisanymi rolami i odpowiedzialno ci ; zapewniał wielokanałowy dost p członkom zespołu projektowego do odpowiednich dla nich informacji projektowych; 2 Por. Szyjewski Z. Metodyki zarz dzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa, 2004, s Por. Prosci, 2007 Best Practices in Change Management, communication.htm, [dost p maj 2011 r.]. 4 Por. Kisielnicki J., Communication In the Project Team and the Role of a Project Leader Hierarchical and Network Approach, [w:] praca zbiorowa pod red. Khosrowpour M., Innovations Through Information Technology: Proceedings of the 15th Information Resources Management Association International Conference, Idea Group Inc., 2004, s

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, umo liwiał tworzenie raportów z do wiadcze ; dostarczał wspólne repozytorium szablonów dokumentów projektowych, procedur projektowych; ułatwiał i promował cz ste kontakty wykonawców z u ytkownikami ko cowymi oraz innymi uczestnikami projektu. Systemem, który spełnia powy sze wymagania i oferuje równie inne korzy ci i funkcjonalno ci jest system Wiki. 3. Charakterystyka, zalety i wady systemów Wiki Wiki to nic innego jak portal internetowy, w którym u ytkownicy mog tworzy oraz wspólnie edytowa strony i w prosty sposób ł czy je ze sob. Istot działania Wiki jest to, e ka dy kto przegl da stron mo e równie łatwo j edytowa i zapisa swoje zmiany. Firmowe Wiki oparte s na mechanizmach Wiki, ale posiadaj dodatkowe funkcjonalno ci odpowiednie do wymaga organizacji, jak na przykład mo liwo łatwego tworzenia i zarz dzania osobnymi stronami Wiki dedykowanymi zespołom, projektom, czy wydziałom. Firmowe Wiki charakteryzuj si równie odpowiednimi zabezpieczeniami, które uniemo liwiaj dost p do poufnych informacji niepowołanym osobom. Wiki mo e stanowi kluczowe narz dzie dla organizacji, gdy nie definiuje na wst pie warunków interakcji i współpracy, ale pozwala aby struktura była tworzona, modyfikowana i usuwana zgodnie z potrzeb. Wiki, w trakcie u ytkowania, dostosowuje si do metod pracy u ytkowników. Główne zalety zwi zane z wykorzystaniem Wiki w zespole projektowym to: mo liwo stworzenia jednego centralnego portalu internetowego, który wykorzystywany jest jako ródło dost pu do wi kszo ci zasobów cyfrowych organizacji, łatwo i szybko odnajdywania po danych informacji, usuni cie w skich gardeł w przekazywaniu i dzieleniu si informacjami w organizacji (decentralizacja napływu informacji do systemu i umo liwienie ka demu dodanie swoich informacji), istnienie jednej autorytatywnej lokalizacji, w której przechowywane s wszystkie informacje, z mo liwo ci ich wy wietlania w ró nych uj ciach. Podstawow ró nic mi dzy Wiki a innymi, bardziej tradycyjnymi systemami zarz dzania zawarto ci lub wiedz, jest struktura. Wi kszo z tych tradycyjnych narz dzi posiada zdefiniowan struktur w postaci procesów, przepływów pracy, architektur, natomiast Wiki posiada na wyj ciu minimaln struktur, która rozbudowuje si zgodnie ze sposobem wykorzystania systemu przez u ytkowników. Wiki nie wymusza równie adnej hierarchicznej organizacji informacji. Brak wyra nej struktury powoduje, e system Wiki mo e by wykorzystywany na wiele ró nych sposobów, a jego u ytkowanie jest intuicyjne i mniej technicznie skomplikowane. System Wiki jest równie mniej podatny na uszkodzenia, a je eli ju wyst pi to łatwiej jest je usun i jest on zdecydowanie ta szy ni np. systemy zarz dzania zawarto ci czy wiedz. Budowa systemu Wiki oparta jest na obszarach wydzielonych dla poszczególnych grup, zespołów, projektów. Firmowy system Wiki umo liwia proste zarz dzanie tymi obszarami. Obszary te s po prostu osobnymi systemami Wiki, w ramach jednego ogólnego firmowego Wiki. Zalet jest mo liwo nieograniczonego i łatwego dodawania kolejnych obszarów w ramach firmowego Wiki. W celu monitorowania zmian pojawiaj cych si na Wiki wystarczy doda dan stron do

4 142 Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki ulubionych i jest si informowanym o wszelkich zmianach przy pomocy a lub kanału RSS. Pozwala to zaoszcz dzi czas jak równie du o szybciej reagowa na to co si dzieje, co powoduje, e wspólna realizacja zada przebiega sprawnie i efektywnie i wszyscy uczestnicy posiadaj naj wie sze informacje. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów organizacji informacji stosowanym w Wiki jest opisywanie stron przy pomocy słów kluczowych, które przedstawiaj ich zawarto. Ułatwia to odnalezienie po danych tre ci przez u ytkowników systemu bez wzgl du na ich fizyczne poło enie. Oprócz tego mo na wyznaczy dla powi zanych ze sob tematycznie informacji i zagadnie osobny wydzielony obszar. Cech charakterystyczn systemów Wiki jest wbudowany mechanizm kontroli wersji stron i utrzymywanie historii wszelkich dokonanych zmian. W historii tej zawarte s dane dot. czasu, daty, autora i rodzaju wprowadzonych zmian w ka dej wersji. To umo liwia ledzenie zmian dot. dodawania, modyfikacji lub usuwania zawarto ci stron. Istnieje mo liwo przywrócenia danej strony do poprzedniej wersji. Po tym przywróceniu otrzymujemy jednak kolejn wersj danej strony (aby informacja o dokonanym przywróceniu równie została odnotowana). Wiki umo liwia realizacj naturalnych wzorców interakcji, które wcze niej mogły tylko mie miejsce podczas fizycznego spotkania: szybko tocz ca si dyskusja, przeplataj ce si pomysły, szybkie poprawianie bł dów, prezentacja ró nych stanowisk i wspólna praca nad osi gni ciem porozumienia. To wszystko nie wymaga teraz obecno ci wszystkich uczestników w jednym miejscu i czasie i lepiej ni tradycyjne spotkanie dokumentuje wyniki tej interakcji. W porównaniu z intranetem poł czonym z systemem zarz dzania zawarto ci podstawow zalet systemu Wiki jest mo liwo modyfikacji zawarto ci stron przez samych u ytkowników w dowolnym czasie. W przypadku intranetów za wprowadzanie zmian zwykle odpowiedzialna jest okre lona osoba (lub osoby), przez co jego zawarto szybko si dezaktualizuje. Wykorzystywanie wspólnego dysku dla celów współpracy ma równie swoje wady zwi zane z dost pem i kontrol wersji. Cz sto pliki ze wspólnych dysków s zgrywane na dyski lokalne i tam aktualizowane bez ponownej aktualizacji pliku na dysku wspólnym. Zarz dzanie wersjami te jest trudne, gdy musi by robione manualnie poprzez nadanie aktualizowanemu plikowi nazwy z nowym numerem wersji. W przypadku Wiki dost p do okre lonej strony jest znacznie prostszy, a automatyczna kontrola wersji zapewnia, e wszyscy pracuj na najnowszej wersji dokumentu. Nadpisywanie jednych zmian innymi jest eliminowane dzi ki systemowi powiadamiania o tym, e kto wła nie edytuje dan stron 5. Wdro enie systemu Wiki w organizacji mo e rozwi za wiele problemów, w którymi borykaj si zespoły projektowe w obszarze zarz dzania wiedz, współpracy grupowej, przygotowywania dokumentacji czy zarz dzania jako ci. Zapewnia bowiem rodowisko współpracy grupowej, ułatwia zarz dzanie du ilo ci informacji, aktywuje pracowników do dzielenia si wiedz, daje mo liwo tworzenia elastycznych baz wiedzy, nieograniczonych sztywn struktur. Platforma Wiki jak najbardziej nadaje si do zarz dzania projektami w obszarze bie cego informowania o stanie projektu, współpracy nad dokumentacj projektow, tworzenia planów roz- 5 Por. Mader S., Wikipatterns: A Practical Guide to Improving Productivity and Collaboration in Your Organization, Wiley Publishing, Inc., 2008, s

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, woju, jak i w innych codziennych pracach zespołu projektowego, wymagaj cych współpracy grupowej 6. Zagro enia zwi zane z wykorzystywaniem platformy Wiki, wynikaj głównie ze sposobu w jaki post puj jej u ytkownicy. Mo na zatem mie do czynienia z nadgorliwymi u ytkownikami, którzy zamiast zach ca innych do korzystania z Wiki robi wszystko za nich i próbuj kontrolowa wszystkie ich działania, co zmniejsza aktywno pozostałych i prowadzi do spadku zainteresowania i wykorzystania systemu. S równie osoby, które zmieniaj wci tre ci wprowadzone przez innych, zmieniaj lokalizacje informacji, co w ich mniemaniu ma sprzyja lepszej organizacji i przejrzysto ci tre ci na Wiki, a w rzeczywisto ci prowadzi do zniech cenia pozostałych u ytkowników, którzy nie mog odnale wprowadzonych przez siebie tre ci. S równie u ytkownicy, którzy celowo lub nieumy lnie krytykuj tre ci umieszczone na Wiki w sposób niekonstruktywny, który nie sprzyja ich polepszaniu lub rozwi zywaniu problemów a jedynie nakłania do bezproduktywnych komentarzy. Problemem mo e okaza si równie obawa przed korzystaniem z systemu Wiki powstrzymuj ca niektórych potencjalnych u ytkowników przed jego aktywnym wykorzystywaniem, co wpływa niekorzystnie na reszt zespołu. Niewskazane jest równie tworzenie pustych stron na Wiki, gdy wówczas nikt zwykle nie wie co i jak nale y tam umie ci. Dlatego ka dy twórca nowej strony na platformie Wiki powinien od pocz tku zapewni jej podstawow struktur lub przynajmniej opisa w kilku zadaniach jakie tre ci powinny si na niej znale. Równie wa n kwesti jest ograniczenie narzucanej z góry struktury dla informacji, które b d przechowywane na Wiki. Lepiej aby ci, którzy b d korzysta z tego systemu sami decydowali o tym, jakie obszary tematyczne b d im potrzebne w pocz tkowej fazie realizacji projektu i mieli równie mo liwo poszerzania lub modyfikacji tej struktury w dalszych fazach jego realizacji. Struktura powinna bowiem wzrasta wraz z rozwojem tre ci na platformie Wiki, a nie by sztywno zdefiniowana na pocz tku Wykorzystanie systemów Wiki w firmach realizuj cych projekty Jak wynika z raportu Collaboration and Enterprise 2.0, dostarczonego przez stowarzyszenie AIIM 8, firmy coraz cz ciej korzystaj z narz dzi Enterprise 2.0, w tym z systemów Wiki do prowadzenia swojej działalno ci, podkre laj c ich trzy główne zalety: lepsze wykorzystanie wiedzy, lepiej rozwini ta i działaj ca współpraca oraz szybsza reakcja na pojawiaj ce si informacje i sprawniejsza komunikacja. Na dalszym miejscu wymieniane s oszcz dno ci w kosztach podró- y, czy kosztach IT. Wyniki badania wskazuj równie, e mimo dost pno ci wielu ró nych narz dzi do współpracy nad dokumentami wci najwi ksz popularno ci cieszy si przesyłanie zmian i sugestii dotycz cych opracowywanych dokumentów poczt elektroniczn oraz wykorzystywanie funkcji ledzenia zmian w edytorze tekstu MSWord. Natomiast wyniki badania 9 przeprowadzonego w ród 168 korporacyjnych u ytkowników Wiki wskazuj na to, e im dłu ej oprogramowanie Wiki funkcjonuje w organizacji tym jest cz ciej i ch tniej wykorzystywane, co oznacza, e pracownicy z czasem przekonuj si do jego wykorzy- 6 Por. Karwatka T., Jak wdro y Wiki w firmie?., poz. cyt., s. 5, [dost p maj 2011 r.]. 7 Por. Mader S., Wikipatterns: A Practical Guide, wyd. cyt. s Por. AIIM Collaboration and Enterprise 2.0, [dost p maj 2011 r.]. 9 Por. Majchrzak A., Wagner Ch., Yates D. Corporate Wiki Users: Results of a Survey, Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis, tom 104, wyd. wrzesie 2006, ACM, 2006, s

6 144 Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki stywania a nie rezygnuj z niego. Je li chodzi natomiast o główne korzy ci stosowania Wiki, jakie podkre laj u ytkownicy to jest to ułatwienie pracy własnej, ale równie wspomaganie całej organizacji w zwi kszeniu efektywno ci współpracy, zwi kszaniu korzystania ze wspólnej bazy wiedzy oraz w udoskonalaniu procesów pracy. Czynno ci, które s najcz ciej wykonywane przez aktywnych u ytkowników systemów Wiki to dodawanie tre ci do ju istniej cych stron oraz dodawanie nowych stron. Równie dodawanie komentarzy i drobne korekty istniej cych tre ci zdarzaj si stosunkowo cz sto. Co mo e wydawa si dziwne na podobnym poziomie cz stotliwo ci co komentowanie i modyfikowanie znalazło si integrowanie i redagowanie pomysłów dodanych przez innych u ytkowników. Najrzadziej wykonywan czynno ci jest natomiast usuwanie tre ci dodanych przez innych. W ramach realizacji rozprawy doktorskiej pt. Kształtowanie komunikacji w zespole projektowym 10 przeprowadzono badania, w ród kierowników projektów w polskich firmach informatycznych, które wykazały m.in., e systemy Wiki wykorzystywane s jeszcze do rzadko, natomiast przewa aj c metod wspomagania procesów komunikacji s zebrania, rozmowy telefoniczne oraz poczta elektroniczna (wyk. 1). Wykres 1. Najcz ciej wykorzystywane metody/narz dzia wspomagaj ce proces komunikacji w zespołach projektowych ródło: Opracowanie własne. Odpowiedzi na pytanie dotycz ce najcz ciej wyst puj cego typu komunikacji w zespołach projektowych potwierdziło wcze niejsze wyniki wskazuj c, e najpowszechniejsza jest komunikacja synchroniczna bezpo rednia ( twarz w twarz, z jak mamy do czynienia m.in. w trakcie zebra ), oraz po rednia przy u yciu telefonu lub telefonii internetowej (VoIP) lub przy u yciu komunikatora internetowego. W mniejszym zakresie wykorzystywane s w tym celu asynchroniczne formy komunikacji (poczta elektroniczna, Wiki, biuletyny) (wyk. 2). 10 Por. Muszy ska K., Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, rozprawa doktorska, do wgl du w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Szczeci skiego, 2010, s

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Wykres 2. Najcz ciej stosowane typy komunikacji w zespołach projektowych ródło: Opracowanie własne. Respondentom zadano równie pytanie dotycz ce ich opinii na temat najcz stszych powodów problemów z komunikacj przy realizacji projektów. Jak zaprezentowano na wykresie 3 w wi kszo ci wskazali oni na brak zrozumienia mi dzy klientem a zespołem projektowym oraz brak wzajemnego zrozumienia mi dzy członkami zespołu projektowego. Wykres 3. Najcz stsze powody problemów z komunikacj przy realizacji projektów ródło: Opracowanie własne.

8 146 Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki Przedstawione wyniki wskazuj na du e znaczenie i udział metod i narz dzi wspomagaj cych komunikacj ustn oraz synchroniczn w zespołach projektowych. Jak wiadomo jednak komunikacja ustna charakteryzuje si ulotno ci i, cho s takie techniczne mo liwo ci, rzadko kiedy tre zebra, spotka czy rozmów telefonicznych jest rejestrowana, a to mo e by jednym z powodów nieporozumie mi dzy uczestnikami projektu. Poza tym komunikacja synchroniczna wymaga, eby wszyscy jej uczestnicy znale li si w jednym miejscu i czasie lub przynajmniej tym samym czasie. Mo e si to okaza trudne do realizacji, a w przypadku zebra, generuje dodatkowe koszty. Nasuwa si zatem wniosek, e komunikacja ustna powinna by stosowana głównie jako dodatkowy kanał przekazu informacji w celu weryfikacji zrozumienia komunikatu pisemnego lub w celu upewnienia si, e komunikat pisemny dotarł do odbiorcy albo w celu rozwiania w tpliwo- ci, natomiast komunikacja pisemna powinna stanowi podstaw systemu komunikacji w projekcie. Z komunikacji ustnej nale y korzysta w obszarze monitorowania post pu prac, gdy wówczas oprócz funkcji informacyjnej i kontrolnej mo e ona pełni równie funkcj motywacyjn. Porównanie wyników przytoczonych w niniejszym punkcie bada przeprowadzonych w ród firm posiadaj cych do wiadczenie w wykorzystaniu oprogramowania Wiki oraz firm polskich, w których przewa a jeszcze wykorzystanie innych narz dzi wspomagaj cych procesy komunikacji i dokumentacji skłania do wniosków, i odpowiednio zorganizowana komunikacja wykorzystuj ca jako podstawowe narz dzie oprogramowanie Wiki mo e okaza si najlepszym rozwi zaniem dla zespołów projektowych, pozwalaj c im na unikni cie zagro e jakie niesie ze sob nadmierne opieranie si na komunikacji ustnej, a jednocze nie zapewni szybk reakcj na pojawiaj ce si informacje, sprawniejsz komunikacj oraz dost p wszystkich uczestników projektu do wspólnej bazy wiedzy projektowej. 5. Sposób organizacji komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem systemu Wiki Podstaw dobrego systemu komunikacji jest jedna, spójna baza wiedzy dotycz ca wszystkich zagadnie i postanowie zwi zanych z projektem. Je eli bowiem członkowie zespołu projektowego b d stosowali techniki i narz dzia komunikacji, które nie s ze sob poł czone w jeden spójny system posiadaj cy jedno wspólne repozytorium, wówczas mo emy by pewni wyst pienia nieporozumie jak równie problemów w dotarciu do okre lonych informacji projektowych. W zwi zku z powy szym system komunikacji w zespole projektowym musi opiera si na zintegrowanym systemie pracy grupowej, posiadaj cym moduły ledzenia zada i kontroli wersji, zarz dzania wiedz i mechanizmy Wiki. Niezb dne wydaje si równie stworzenie cho wst pnej struktury tego repozytorium. Najlepiej aby informacje umieszczane na platformie Wiki przez członków zespołu projektowego były tematycznie pogrupowane, co ułatwi odszukiwanie po danych informacji. Bior c pod uwag zakres komunikowanych w projekcie tre ci mo na byłoby zaproponowa nast puj ce sekcje/obszary Wiki, tworz ce wst pn struktur : dokumenty inicjuj ce projekt zało enia projektu, formuła realizacji, uzasadnienie biznesowe, bazowy plan projektu, elementy sterowania, struktury zespołów i zakresy obowi zków, plan komunikacji, tolerancje w projekcie, plany projektu, etapów, pracy zespołów, jako ci, nadzwyczajne, przegl du poprojektowego, rejestry ryzyka, zagadnie projektowych, jako ci, do wiadcze, raporty okresowe, z punktów kontrolnych, ko cowe etapów, ko cowy projektu,

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, zasady dokumentacji i szablony dokumentów zasady nazewnictwa, raportowania, procedury, formularze/formatki/szablony dokumentów, zarz dzanie jako ci plan zarz dzania jako ci, narz dzia kontroli, rodki pomiaru jako ci, standardy dot. jako ci, wyniki kontroli jako ci, decyzje dotycz ce projektu przyj cie planu nadzwyczajnego, przedwczesne zamkni cie projektu, ust pstwa, zmiany personalne, wa ne informacje z otoczenia projektu, ustalenia dla etapów grupy zada, harmonogramy, sposoby przekazania gotowych produktów, ograniczenia, parametry, tolerancje, pomysły zespołu dot. usprawnie w organizacji projektu, wa ne informacje dot. realizowanych zada, stosowanych narz dzi, technologii, itp. Poza tym, na platformie mog by wydzielone obszary robocze dla zespołów lub grup współpracuj cych nad danym zagadnieniem/produktem/dokumentem. Specyfika danego projektu mo e równie przes dzi o przyj ciu innej struktury lub o stworzeniu dodatkowych obszarów i o ile zachowany jest porz dek i uczestnicy projektu nie maj problemów z odnajdywaniem po danych informacji nie nale y zbytnio ingerowa i narzuca z góry struktury platformy Wiki. Przydatn funkcjonalno ci Wiki jest mo liwo ustawienia wybranej strony jako ulubionej aby by informowanym, w formie a lub poprzez kanał RSS, o wszelkich jej zmianach. Przy takim ustawieniu dodanie przez jednego z członków zespołu projektowego kolejnego zagadnienia projektowego w rejestrze zagadnie lub umieszczenie raportu okresowego w sekcji raportów spowoduje, e wszyscy zainteresowani zostan o tym natychmiast poinformowani. Istotn kwesti jest równie odpowiednie wdro enie Wiki do zespołu projektowego. Nale y przy tym przestrzega kilku podstawowych zasad. Najcz ciej zaczyna si od przeprowadzenia projektu pilota owego, który pozwala na tworzenie i rozwijanie Wiki w małych grupach, w kontrolowanym rodowisku. Wa ne jest równie stworzenie na samym pocz tku struktur administracyjnych i wsparcia technicznego dla rozrastaj cej si z czasem platformy Wiki. Wskazane jest równie zorganizowanie spotkania startowego, na którym spotkaj si mo liwie wszyscy, którzy maj korzysta z Wiki, aby wspólnie ustali zakres jej wykorzystania oraz wprowadzi pierwsze tre ci i doda nowe strony. Dobrze jest stworzy jak wst pn struktur, aby nie wprowadza nowych u ytkowników w zakłopotanie od czego maj zacz. Poza tym intensywno korzystania z Wiki powinna narasta z czasem, pocz tkowo nale y skupi si na kilku prostych zastosowaniach, jak np. umieszczanie na Wiki planów spotka i notatek z tych spotka, które mog by edytowane przez wszystkich uczestników spotkania lub stworzenie swojej prywatnej strony Wiki z informacjami o sobie. Warto równie skorzysta z do wiadcze ludzi, którzy ju u ywaj Wiki, aby zaprezentowali innym, w jaki sposób oni wykorzystuj to narz dzie Podsumowanie Fakt, e mimo mo liwo ci wykorzystania całej gamy narz dzi i oprogramowania wspomagaj cych komunikacj i współprac wci wiele projektów ko czy si niepowodzeniem m.in. z powodu braku wła ciwej i efektywnej komunikacji wskazuje na to, e problemem jest odpowiedni dobór tych narz dzi i wła ciwe ich wykorzystanie. Zastosowanie oprogramowania typu Wiki oferuje wiele mo liwo ci i stwarza dobre warunki współpracy, sprzyja podniesieniu wiadomo ci wiedzy, jaka jest w organizacji oraz lepszemu jej wykorzystaniu, jak równie zwi ksza szybko 11 Por. Karwatka T., Jak wdro y Wiki w firmie?., poz. cyt., s , dost p maj 2011 r.

10 148 Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki i sprawno komunikacji i działania. Jak wykazuj badania wykorzystanie Wiki ułatwia tak e prac, zwi ksza jej efektywno dzi ki zapewnieniu wspólnej bazy wiedzy oraz sprzyja udoskonalaniu procesów pracy. W ramach niniejszego artykułu: opisano wyniki bada wskazuj ce, e odpowiednio zorganizowany proces komunikacji, wykorzystuj cy jako podstawowe narz dzie oprogramowanie Wiki jest dobrym rozwi zaniem dla zespołów projektowych, które pozwala unikn zagro e zwi zanych z nadmiernym wykorzystywaniem komunikacji ustnej, zapewniaj c jednocze nie szybk reakcj na informacje oraz dost p wszystkich uczestników projektu do wspólnej bazy wiedzy projektowej; zaproponowano wst pn struktur portalu Wiki, opieraj c si na zakresie komunikowanych w projekcie tre ci, oraz zwrócono uwag na podstawowe zasady wdra ania Wiki, których przestrzeganie zwi ksza prawdopodobie stwo pomy lnego i trwałego korzystania przez zespół projektowy z portalu Wiki przy realizacji projektów. W ramach dalszych bada mo na byłoby podj prób zdefiniowania struktury/sekcji Wiki i reguł jej wykorzystania w zale no ci od stosowanej przez zespół projektowy metodyki zarz dzania projektami. W ka dej metodyce bowiem, oprócz pewnych wspólnych zagadnie, s równie obszary charakterystyczne dla danego podej cia, dla których mo na byłoby odpowiednio skonfigurowa platform Wiki. Bibliografia [1] AIIM, Collaboration and Enterprise 2.0, dost p maj 2011 r. [2] Karwatka T., Jak wdro y Wiki w firmie? Praktyczny poradnik autorów BusinessWiki, dost p maj 2011 r. [3] Kisielnicki J., Communication In the Project Team and the Role of a Project Leader Hierarchical and Network Approach, [w:] praca zbiorowa pod red. Khosrowpour M., Innovations Through Information Technology: Proceedings of the 15th Information Resources Management Association International Conference, Idea Group Inc., 2004, s [4] Mader S., Wikipatterns: A Practical Guide to Improving Productivity and Collaboration in Your Organization, Wiley Publishing, Inc., 2008, s [5] Majchrzak A., Wagner Ch., Yates D., Corporate Wiki Users: Results of a Survey, Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis, tom 104, wyd. wrzesie 2006, ACM, 2006, s [6] Muszy ska K., Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, rozprawa doktorska, do wgl du w Bibliotece Ekonomicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego, 2010, s [7] Prosci, 2007 Best Practices in Change Management, dost p maj 2011 r. [8] Szyjewski Z., Metodyki zarz dzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa, 2004, s. 176.

11 149 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, 2011 ORGANIZATION OF COMMUNICATION IN A PROJECT TEAM BASED ON WIKI SOFTWARE Summary Wiki based software is being widely used in different companies, whose main activity is projects realization. In order to fully use the potential of Wiki software and encourage team members to use it on an everyday basis it is essential to develop an appropriate organization of communication and cooperation process with the use of Wiki software and its proper implementation. The aim of this paper is to list and describe the most important aspects concerning organization of communication process in a project team and implementation of Wiki software. Keywords: Wiki software, communication in a project team, communication system Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Skawina, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo